Een 75-jarige historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een 75-jarige historie 1916-1991"

Transcriptie

1 1

2 2

3 3

4 4

5 Een 75-jarige historie

6 Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg Een 75-jarige historie Ir. F.J.J. Hamer Dr.Ir. C.P.M. Sadée Ir. J.A. Wijsman A.C. Dolk C.J. Lommers 6

7 7

8 Inhoud Voorwoord van de Commissaris der Koningin in Limburg 7 Voorwoord van de voorzitter van de Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg 9 Introductie 11 I De maatschappelijke en industriële situatie in Zuid- Limburg bij de oprichting 13 II Oprichting en eerste decennium ( ) 21 III Tussen crisis en wereldoorlogen ( ) 47 IV De oorlogsjaren ( ) 57 V De jaren van wederopbouw ( ) 67 VI De periode van herstructurering ( ) 79 VII Van heden ( ) 91 VIII Capita Selecta: 1. De Koninklijke Besluiten en Statuten Het verloop van het ledental De kenmerken van de leden De financiën van de Vereniging De contacten met zusterverenigingen 122 Besturen 133 Voordrachten 139 Excursies en jaarvergaderingen 149 Lijst van sponsors 155 Colofon 159 7

9 Copyright 1991 Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg. VIZL CJP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Vereniging Van Ingenieurs in Zuid-Limburg: Een 75-jarige historie, / [Teksten: A.C. Dolk, F.J.J. Hamer, C.J. Lommers, C.P.M. Sadée, J.A. Wijsman] - [s.1.]: Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg, VIZL. - Ill. Jubileumuitgave VIZL. - Met register. ISBN x Trefw.: Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg; geschiedenis 6

10 . belangrijk Voorwoord van de Commissaris der Koningin in de provincie Limburg De Hoogedelgestrenge Heer Ing. E.M. Mastenbroek, Commissaris der Koningin in de provincie Limburg. D D Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg bestaat 75 jaar. Met dit jubileum heeft de VIZL een werkelijk eerbiedwaardige leeftijd bereikt, waarmee ik haar van ganser harte gelukwens. Dit boek, verschenen ter gelegenheid van het jubileum, biedt de lezer een terugblik op de boeiende geschiedenis van de Vereniging en - daarin vervlochten - een interessant overzicht van de industriële ontwikkeling van Zuid-Limburg. Op een compacte wijze wordt nog eens het beeld getoond van de opkomst en de neergang van de vele verschillende sectoren van bedrijvigheid in dit gewest. De VIZL heeft op grond van haar doelstellingen en door de inzet van haar leden tussen al deze bedrijven en sectoren dwarsverbanden aangebracht en daardoor bijgedragen aan de kennisinfrastructuur in het zuidelijk deel van onze provincie. Wanneer U de boeiende 75-jarige geschiedenis van de VIZL nog eens via dit boek tot U neemt, zal het ook U frapperen hoezeer het werk van de Zuidlimburgse ingenieurs steeds een Euregionale inbedding heeft gehad. Niet alleen vanwege het feit dat naar verhouding velen van hen hun opleiding in Aken of Luik hebben genoten, maar ook omdat vele van de Zuidlimburgse bedrijven waar zij in functie traden een Belgische of Duitse achtergrond hadden. Het zal daarom niet verbazen dat de VIZL steeds veel belang heeft gehecht aan de grensoverschrijdende contacten met haar Belgische en Duitse zusterverenigingen. Waar wij vandaag de dag de internationalisering - vooral 7

11 in Euregionaal verband - van Limburg hoog in het vaandel voeren is het interessant nog eens vast te stellen dat op dit terrein voor de Limburgse bedrijven er weinig nieuws onder de zon is. Dat mag een bevestiging zijn dat we in Limburg op de goede weg zijn. Ik wens de VIZL toe dat zij, tezamen met haar leden die een zo belangrijke rol vervullen in de voortdurende technologische vernieuwing in deze provincie, een goede toekomst tegemoet gaat. De Commissaris der Koningin in de provincie Limburg, Ing. E.M. Mastenbroek 8

12 Voorwoord van de voorzitter van de Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg Ir. H.W. Schiffelers, Voorzitter van de Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg. V ijfenzeventig jaar VIZL. Een moment, een mijlpaal om bij stil te staan en achterom te blikken. Voor onze leden is dat professioneel gezien wellicht een wat vreemde ervaring. Kenmerkend voor ingenieurs is immers hun toekomstgerichtheid. Interesse, opleiding en werkzaamheden zijn over het algemeen gefocust op vooruitgang, op het nog niet ontdekte, op nieuwe technieken en perspectieven, kortom op het creëren van een andere - een hopelijk betere - wereld. Hoewel ik geenszins de indruk wil wekken dat ingenieurs geen gevoel zouden hebben voor oude waarden en tradities - het tegendeel is waar - mag op basis van het voorgaande worden verondersteld dat retrospectie niet hoog in hun vaandel staat. En als wordt teruggeblikt dan zal dat meer in grote lijnen zijn dan op historische details. 'La grande histoire véritable est celle des inventions' heeft de Franse schrijver Queneau gezegd en ongetwijfeld is dat een uitspraak die vele ingenieurs uit het hart is gegrepen en die hun blik en visie op het verleden mede bepaalt. Voor het bestuur is de historische belangstelling van de leden om die reden slechts in beperkte mate aanleiding geweest om opdracht te geven tot het optekenen van de geschiedenis van de VIZL. In de overwegingen is met name betrokken de conclusie dat de levensvatbaarheid en het bestaansrecht van de Vereniging na zovele jaren buiten kijf staan. Daarnaast hebben een rol gespeeld de achtenswaardige leeftijd - uitermate geschikt voor mémoires - en zeer zeker ook de zorg dat 9

13 afkomst en verleden van de VIZL naar de toekomst toe in vergetelheid zouden kunnen geraken. Hoewel eigenlijk niet verrassend, is het toch wonderlijk al lezend gewaar te worden dat de historie van de VIZL vrijwel overeenkomt met de geschiedenis van Zuid-Limburg en tevens nauw samenhangt met nationale en internationale ontwikkelingen. Was isolement op velerlei vlak een belangrijke drijfveer tot oprichting, dan mag heden ten dage worden geconstateerd dat de Vereniging erin is geslaagd zich in een centrale positie te situeren. Vanzelfsprekend hebben maatschap pelijke veranderingen daaraan een bijdrage geleverd. Maar tevens dient onderkend te worden dat het VIZL-huis in de voorbije jaren ramen en deuren wijd heeft geopend voor nieuwe ontwikkelingen, hetgeen veelzeggend is voor de visie en voortvarendheid van de leden. Op basis hiervan, de erkenning van de VIZL in de lande en de positie die werd verworven in Euregionaal verband, ziet het bestuur de toekomst vol vertrouwen tegemoet. In het oude Rome zei men: 'Testis unus, testis nullus', ofwel de getuigenis van één is de getuigenis van geen. Het bestuur heeft met het optekenen van de VIZL-historie geen risico's willen nemen en de veelomvattende werkzaamheden toevertrouwd aan een schrijversquintet. Gaarne spreek ik tot besluit mijn waardering uit voor hun inzet en de wijze waarop zij zich van hun taak hebben gekweten. Ir. H.W. Schiffelers voorzitter 10

14 Introductie I n dit jubileumboek van de Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg wordt een beeld geschetst van het wel en wee van de Vereniging in de voorbije 75 jaar. Het is uit de eerste geschriften bekend, dat einde begin 1916 onderzocht is of er in Zuid-Limburg voor de oprichting van een dergelijke regionale vereniging voldoende belangstelling bestond. Het doel van de Vereniging werd daarbij voorlopig als volgt geformuleerd: 'bevordering van de wetenschap en de kunst van de ingenieur in de meest uitgebreide zin, door o.a. het houden van vergaderingen ter behandeling van technische vraagstukken en van administratieve, economische en sociale onderwerpen op technisch gebied. ' Kennelijk sprak dit zovelen aan, dat de Vereniging op 18 maart officieel kon worden opgericht. In de statuten werd het doel als volgt omschreven: a) het houden van vergaderingen ter bespreking van onderwerpen welke tot het gebied van de ingenieurswetenschappen behoren; b) het maken van excursies Deze statuten werden vervolgens op voordracht van de toenmalige Minister van Justitie bij Koninklijk Besluit No 34 van 2 Dec door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina goedgekeurd. De initiatiefnemers tot oprichting van de Vereniging waren gevestigd in de regio's Maastricht en Heerlen. In het Maastrichtse waren zij vooral werkzaam in industrieën, bij overheidsinstellingen zoals Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat en bij spoor- en tramwegmaatschappijen e.d. In het Heerlense stamden zij vooral uit de mijnbedrijven, die nog volop in ontwikkeling waren. Hoe verscheiden hun werkzaamheden ook waren, de initiatiefnemers en de eerste leden hadden gemeen, dat zij in Zuid-Limburg woonden en werkten in een gemeenschap met sterke streek- en tijdgebonden kenmerken. Informele onderlinge contacten in een verenigingsverband zouden dan van bijzondere persoonlijke betekenis kunnen worden. De nu volgende chronologische geschiedschrijving van de Vereniging zal dan ook aanvangen met een beschrijving van de maatschappelijke en industriële situatie in Zuid-Limburg ten tijde van de oprichting. 11

15 12

16 I De maatschappelijke en industriële situatie in Zuid-Limburg bij de oprichting D De maatschappelijke situatie e maatschappelijke situatie van 75 jaar geleden maakt het alleszins begrijpelijk dat er omstreeks behoefte bestond aan het creëren van een extra band tussen de in Zuid-Limburg wonende en werkende ingenieurs naast de professionele. Van oudsher leefde men hier relatief geïsoleerd van de rest van Nederland. Dit isolement is onder andere te verklaren uit de geografische ligging van de streek, die bijvoorbeeld betere verbindingen had met België en Duitsland dan met de rest van Nederland. Immers, reeds in 1853 kwam een treinverbinding tussen Maastricht en Aken tot stand. In 1856 werd het traject Maastricht - Hasselt opengesteld, gevolgd door de aanleg van de lijn Maastricht - Eijsden in 1861, waardoor een verbinding met Luik ontstond. Ook ontstond in 1896 een verbinding tussen Maastricht en Herzogenrath. Weliswaar kwamen ook in noordelijke richting spoorbanen tot stand - Maastricht-Venlo in die het vanaf 1870 mogelijk maakten het centrum en westen van het land via de rails te bereiken. Echter, een dergelijke onderneming vergde dan wel het grootste deel van de dag. De reistijd tussen Maastricht en Amsterdam, toen nog via Venlo, bedroeg 4 uur en 35 minuten. Er reden dagelijks 4 treinen. Nu is dit 2.30 uur en rijden er 35 intercitytreinen per dag. Na 1912 werd het reizen per trein vanuit het zuiden naar grote Hollandse steden enigszins bekort door de aanleg van de verbinding Roermond-Weert Eindhoven, maar het nabije buitenland bleef toch beter en sneller bereikbaar. Als gevolg van deze situatie was de bevolking sterker georiënteerd op steden als Luik en Aken dan op de rest van Nederland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een deel van de in Zuid-Limburg opgroeiende aanstaande ingenieurs de voorkeur gaf aan een studie aan de Technische Hogescholen in bovengenoemde steden boven de ingenieursopleiding in Delft. In de periode rond de oprichting van de Vereniging begon zich bovendien op talrijke gebieden aanzienlijke technische vooruitgang af te tekenen. Hierbij moet gedacht worden aan electrificatie, telefonie, luchtvaart, weg- en waterbouwkundige werken en niet te vergeten de voor Zuid-Limburg zo belangrijke kolenmijnbouw, die snel tot ontwikkeling kwam. Het toenemend autoverkeer maakte grotere mobiliteit mogelijk. 13

17 De vorderingen op technisch vlak hadden tot gevolg dat het aantal in Zuid Limburg werkzame ingenieurs sterk toenam. Voor een groot deel waren zij afkomstig van buiten de provincie. Ze hadden in dit gewest weinig of geen familiebanden. Deze 'import' maakte echter wel gebruik van culturele mogelijkheden in het naburige buitenland. Toen in 1914, door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, de landsgrenzen werden gesloten en de traditionele contacten wegvielen, voelde deze groep van ingenieurs het isolement ongetwijfeld extra sterk. Langzamerhand moet ook het besef zijn ontstaan dat het oorlogsgeweld en daarmede het isolement voorlopig nog zouden voortduren: 1916 was het jaar van de grote veldslagen bij Verdun en aan de Somme en van nieuwe oorlogsverklaringen tussen Italië - Duitsland, Duitsland - Roemenië en Roemenië - Bulgarije. Het was in die periode van verstoorde culturele contacten, toenemend isolement, oorlogsdreiging, maar ook van technische vooruitgang dat het idee rijpte een regionale ingenieursvereniging op te richten. Van meet af aan heeft de Vereniging er dan ook naar gestreefd om technische, culturele en sociale elementen in een zinvol verband te combineren. Hiertoe werden onder andere tal van voordrachten en excursies georganiseerd. 14

18 De industriële situatie HET MAASTRICHTSE INDUSTRIEGEBIED Van oorsprong is Zuid-Limburg een agrarisch gebied. Weliswaar werd er al sedert eeuwen steenkool gewonnen nabij de Abdij Kloosterrade (Rolduc), doch industriële bedrijvigheid op zeer beperkte en ambachtelijke schaal werd slechts aangetroffen in en rond Maastricht, voornamelijk ten behoeve van de vesting en het garnizoen. De afscheiding in 1830 van België met het reeds langer geïndustrialiseerde Wallonië - in het bijzonder het Luikse gedeelte - is ongetwijfeld van grote invloed geweest op de industriële ontwikkeling van Zuid-Limburg. Het noordelijk deel van het Koninkrijk der Nederlanden concentreerde zich meer op handel en scheepvaart en had nog weinig belangstelling voor investeringen in deze uithoek van het land. De Belgische industriëlen, kapitaalbezitters en banken toonden echter meer interesse. Het waren dan ook hoofdzakelijk Belgische initiatiefnemers en kapitaalverschaffers die in het midden van de vorige eeuw de industrialisatie in en rond Maastricht op gang brachten. Maastricht was van oudsher een belangrijke stad. Enerzijds gelegen op een kruispunt van verharde hoofdwegen - onder andere aan de weg Antwerpen-Keulen - en anderzijds met goede waterverbindingen via de Maas en de Zuid-Willemsvaart. Het is dus begrijpelijk dat Belgische ondernemers deze stad, die voor hen relatief 'dichtbij huis' was gelegen, als vestigingsplaats kozen. Bovendien heerste daar in die tijd grote werkloosheid waardoor goedkope arbeidskrachten in ruime mate aanwezig waren. Maastricht groeide hierdoor uit tot het belangrijkste industriële centrum van Nederland. De rest van ons land zou pas rond de eeuwwisseling volgen. Maastricht had dan ook sedert 1804 een Kamer van Koophandel, de eerste van Nederland. Aan de wieg van het Maastrichtse industrialisatieproces stond Petrus Regout ( ). Hij was in zijn tijd de enige ondernemer en werkgever van betekenis. In 1834 startte hij reeds met een glas- en kristalfabriek en in 1836 stelde een erfenis hem in staat een aardewerkfabriek te beginnen. Succes bleef niet uit, want reeds spoedig werden zijn produkten bekroond op internationale tentoonstellingen en plaatste Koning Willem II bestellingen. Uit deze bedrijven is de huidige SPHINX voortgekomen. 15

19 Toen in 1850 door Belgische ondernemers de huidige KONINKLIJKE NEDERLANDSE PAPIER FABRIEKEN KNP te Maastricht werden opgericht onder de naam C.V. LHOËST-WEUSTENRAAD en CIE, behoorde Regout tot de stille vennoten. Nog vóór de fabriek op 16 mei 1852 begon te produceren, trad Regout echter uit de vennootschap en verkocht zijn aandelen. Vennoot A. Weustenraad was tijdens de oprichting verloofd met een dochter van Petrus Regout. Zij huwden op 29 april Kennelijk was de deelname van Regout in de papierfabriek als steuntje in de rug bedoeld voor zijn toekomstige schoonzoon. Naast de eerder genoemde voordelen van vestiging van industriële ondernemingen in Maastricht waren er voor de papierfabriek nog enige andere factoren van belang. In die tijd was er namelijk in Nederland een uitvoerverbod voor lompen, toentertijd vrijwel de enige grondstof voor papierfabricage. In Nederland was een ruim aanbod van geschikt materiaal, mede door het voorhanden zijn van afval van touw en zeilen uit de scheepvaart. Bij de bouw van de papierfabriek werd dan ook begonnen met de constructie van een 'lompen-opslagloods', die meteen rijkelijk kon worden gevuld. Bijkomende omstandigheden voor vestiging in Maastricht waren de goede kwaliteit van het bronwater - wat het maken van 'wit' papier mogelijk maakte - en de lozing van afvalwater op de Maas. Tenslotte moet worden vermeld dat onder de aan te trekken arbeidskrachten er enkelen waren die ervaring hadden met de vervaardiging van papier. Onder andere langs de Jeker heeft een aantal kleine papiermolens gestaan die één voor één failliet gingen door de opkomst van de stoommachine als krachtbron. Kort na elkaar werd Maastricht medio 19e eeuw verrijkt met nog twee nieuwe aardewerkfabrieken. Een daarvan werd opgericht door Clermont en Chainaye in In het jaar 1853 volgde N.A. Bosch hun voorbeeld. Dit laatste bedrijf werd in 1866 door brand verwoest en verdween daarmee van het toneel. De zwagers Clermont en Chainaye leefden in onmin met Petrus Regout. Ze beoogden de porselein- en aardewerkfabricage van. Regout te ondermijnen met het stichten van een eigen fabriek. Een crisis in 1857 bracht hen echter in dusdanige moeilijkheden dat zij besloten hun bedrijf over te doen aan een gelijktijdig opgerichte commanditaire vennootschap met de fraaie naam 'Societé pour la fabrication des faiences et produits céramiques de toute espèce, sous la raison sociale Guillaume Lambert et Compagnie'. In de volksmond zou die later kortweg de Céramique gaan heten. 100 Jaar later - in fuseerden de aartsrivalen tot S PHINX-CÉRAMIQUE. Het geslacht Regout doet in het kader van industrialisatie opnieuw van zich 16

20 spreken in 1883, als Hubert Gerard Louis Regout ( ) een fijnporseleinfabriek sticht. Hij doet dat onder de naam Louis Regout en Zn. Heden ten dage bestaat dit bedrijf nog steeds onder de naam MOSA. Naast porselein heeft het zich inmiddels gespecialiseerd in de fabricage van tegels. In 1871 richtte de Luikse ingenieur Georges Rocour, een van de Belgische pioniers die de industrialisatie van Limburg en Zuid-Nederland in het algemeen sterk hebben bevorderd, in Eijsden een zinkwitfabriek op. In 1879 werd in Maastricht eveneens een zinkwitfabriek gevestigd. Zij stonden onder dezelfde directie, maar waren juridisch gescheiden. In 1895 werd uit deze combinatie de NV MAASTRICHTSE ZINKWITMAATSCHAPPIJ geboren, die zich ontwikkelde tot een industrie met vertakkingen in vele delen van de wereld. Inmiddels heeft dit bedrijf het predikaat Koninklijk verworven. Tussen 1916 en het begin van de twintiger jaren werden door Nederlandse ondernemers verschillende technische plannen uitgewerkt om cement te maken, op basis van de Maastrichtse mergel afkomstig van de Pietersberg. De plannen leden echter schipbreuk omdat er niet voldoende Nederlandse kapitaalverschaffers te vinden waren en regeringssteun eveneens ontbrak. Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gemis aan een eigen cementindustrie sterk gevoeld. Het waren tenslotte wederom Belgische industriëlen - en in dit geval ook een Zwitserse participant - die het mogelijk maakten dat op 15 juli 1926 de NV EERSTE NEDERLANDSE CEMENT INDUSTRIE (ENCI) werd opgericht. Aan het driehoofdige 'comité de direction' werd als vierde directeur toegevoegd de Nederlandse industrieel Ir. P.W.H. Regout. Hij had vele connecties en was bovendien voorzitter van de Kamer van Koophandel in Maastricht. De elektrische energie voor de cementindustrie werd aanvankelijk betrokken van een Belgische centrale, daar DE NV MIJ TOT VERKOOP VAN DEN ELECTRISCHEN STROOM DER STAATSMIJNEN IN LIMBURG, die in 1909 werd opgericht, toen nog niet in die extra behoefte kon voorzien. De produktie van de ENCI bedroeg ton portlandcement per jaar, dat wil zeggen circa 40% van de Nederlandse behoefte in die tijd. In de eerste jaren had de ENCI 300 à 400 werknemers. In 1932 werd bovengenoemde 'Stroomverkoopmaatschappij' die een 100% dochter van Staatsmijnen was, geherstructureerd tot de NV PROVINCIALE LIMBURGSE ELECTRICITEITS MAATSCHAPPIJ (PLEM ), waar nu tevens de provincie in participeerde. Eerste directeur was Ir. Bellaar Spruyt, die ook in de ingenieursvereniging een voorname rol heeft gespeeld. 17

21 HET MIJNBOUWGEBIED ROND HEERLEN Uit boringen was reeds in het begin van de vorige eeuw bekend dat er in Zuid- Limburg steenkool voorkwam. Doch alleen rond de abdij Kloosterrade (Rolduc), waar ze direct aan en onder het aardoppervlak lag, werd al sedert eeuwen steenkool gedolven. In de 2e helft van de 19e eeuw werden door de Staat der Nederlanden een relatief groot aantal concessies verleend, merendeels aan Duitse en Belgische mijnbouwondernemers. Op enkele plaatsen begonnen deze met het aanleggen van schachten. Technische moeilijkheden, in het bijzonder door waterproblemen ondergronds, vormden de reden dat deze pogingen vroegtijdig werden gestaakt. Pas nadat de waterproblematiek ondergronds beheerst werd en met de aanleg van de spoorlijn Sittard - Herzogenrath in 1896 het vervoersprobleem was opgelost, raakten de mijnbouwactiviteiten in een stroomversnelling. In 1899 brachten de gebroeders Honigmann de eerste steenkool boven uit de Oranje Nassau Mijn te Heerlen. Daarna volgde de ene particuliere mijnzetel na de andere. Ze waren alle gevestigd rond Heerlen, in de Oostelijke Mijnstreek. Tot dat tijdstip had de Nederlandse Staat zelf geen belangstelling voor de kolenwinning. De enige mijnzetel, de Domaniale Mijn te Kerkrade, werd in 1845 zelfs voor 99 jaar verpacht aan de Aken-Maastrichtse Spoorwegmaat schappij. Omstreeks de eeuwwisseling besefte de regering echter dat zij een rol moest gaan spelen bij de ontginning van de eigen bodemschatten. Het resultaat was dat in 1902 'Staatsmijnen in Limburg' werden opgericht. Deze staatsonderneming begon met de aanleg van de Wilhelmina, gelegen in de regio Heerlen. Het gebied dat de Staatsmijnen zou gaan exploiteren, strekte zich voornamelijk westelijk en noord-westelijk van Heerlen uit tot aan de Belgische en Duitse grens. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waren er 6 mijnen in exploitatie, namelijk de Staatsmijnen Wilhelmina en Emma en de Particuliere Mijnen Oranje Nassau I en II, de Laura en de Domaniale Mijn. In aanleg waren toen de Staatsmijn Hendrik te Brunssum en de Oranje Nassau III te Heerlen. Later kwamen daar nog bij de Staatsmijn Maurits te Geleen, alsmede de Julia en de Oranje Nassau IV, beide in de regio Heerlen. Vermeldenswaard is dat de steenkool die ten zuiden en zuid-oosten van Heerlen werd gewonnen vrijwel geheel uit gasarme kool (antraciet) bestond en daardoor zeer geschikt was voor huisbrand. De door Staatsmijnen gewonnen steenkool uit het zeer omvangrijke gebied ten westen en noord westen van Heerlen was echter zeer gasrijk en niet bruikbaar voor 18

22 huishoudelijke doeleinden. Wel werd vastgesteld dat uit deze kool een voortreffelijke kwaliteit cokes kon worden gemaakt. In 1914 werd dan ook besloten bij Staatsmijn Emma een cokesfabriek te bouwen, die in 1918 in bedrijf kwam. In 1924 volgde een tweede bij Staatsmijn Maurits. De grote hoeveelheden gas die door deze fabrieken werden geproduceerd, werden via een uitgebreid gasnet verkocht voor huishoudelijk gebruik. Eerst in Zuid Limburg, maar later werd ook de gehele provincie Noord-Brabant van dit stookgas voorzien. Naarmate de produktie van deze 'cokeskolen' bij Staatsmijnen steeg, ontstond tegen het eind van de twintiger jaren een duidelijk overschot aan cokesovengas. Dit kon worden benut door het als grondstof te gebruiken voor een chemische industrie. Zo ontstond in 1930 het Stikstofbindingsbedrijf van Staatsmijnen, waar de uit dit cokesovengas verkregen waterstof met behulp van uit de atmosfeer gewonnen stikstof werd omgezet in ammoniak, salpeterzuur en kunstmest: het begin van de omvangrijke chemische industrie in Zuid-Limburg. 19

23 Verzoekschrift aan Hare Majesteit de Koningin om Koninklijke goedkeuring voor de Vereniging. 20

24 II Oprichting en eerste decennium ( ) H et hoofdstuk over het begin van de Vereniging kan het best gestart worden met een kenschetsing van de leden van het eerste uur: wie waren zij, waar en aan welke faculteit hadden zij gestudeerd, waar werkten zij? Het was helaas slechts beperkt mogelijk iets over de kenmerken van de eerste leden te achterhalen: de gegevens zijn summier. Aan de hand van de presentielijsten van de eerste tien vergaderingen kon iets als een ledenlijst worden samengesteld. Van ca 75% van de leden blijkt nog iets bekend te zijn: ca 40% werkte bij de mijnen, ca 15% in de ceramiek en ca 20% bij Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat. Vooral in de eerste vergaderingen waren verhoudingsgewijs veel 'buitenlanders' (studie in Aken, Luik, Bingen etc.) aanwezig: ca 35%. Wat betreft de studierichting treedt bij benadering de volgende verdeling op: 33% civiel, 30% werktuigkunde, 14% electrotechniek, 12% mijnbouwkunde en 8% scheikunde. Deze getallen lijken in het licht van de in het vorige hoofdstuk beschreven situatie in Zuid-Limburg aannemelijk, zodat bij de oprichting van de Vereniging de leden redelijk representatief waren voor het Limburgse ingenieursbestand. De vroegste annalen vermelden dat de oprichting van de 'Vereeniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg' officieel plaatsvond op 18 maart Uit de initiatoren werd een voorlopig bestuur geformeerd dat concept statuten zou opstellen voor de nieuwe Vereniging en dat tevens de eerste ledenvergadering diende voor te bereiden. Deze werd gehouden in de foyer van de Schouwburg te Maastricht op 6 mei Leden gaven daarbij acte de présence. (Zie pagina 28). Begonnen werd met de behandeling van de ontwerpstatuten, waarbij druk gediscussieerd werd over een aantal zinsneden en detailpunten. Kennelijk was het toen onmogelijk tot een initiële tekst te komen. Vandaar dat op voorstel van het lid Bellaar Spruyt met algemene stemmen werd besloten om nog enige tijd onder de 'wet der vereeniging' te leven en - hoewel dit niet in de notulen wordt vermeld - de definitieve redactie van de statuten over te laten aan het later in de vergadering gekozen bestuur. Alvorens tot deze bestuursverkiezing werd overgegaan, bracht het lid Nijhoff 21

25 een voorstel in stemming om een overeenkomst aan te gaan met het Technisch Tijdschrift, gevestigd in Utrecht. Hij deed dit namens het voorlopig bestuur, waarvan hij vrijwel zeker deel uitmaakte. Krachtens deze overeenkomst verplichtte het Technisch Tijdschrift zich de voordrachten te publiceren en daarbij de auteur een honorarium uit te keren en hem een aantal exemplaren gratis ter beschikking te stellen. Verder verbond het zich de leden der Vereniging het tijdschrift geregeld toe te zenden en er tegen een nader te bepalen tarief mededelingen van of namens de Vereniging in op te nemen. Tegenover deze verplichtingen van het tijdschrift zou een vergoeding staan van drie gulden per lid per jaar. De besparing aan drukkosten die deze overeenkomst met zich meebracht, had tot gevolg dat de contributie van de Vereniging met slechts ƒ 2,50 verhoogd behoefde te worden tot ƒ 7,50. Een voordeel van 50 cent dus, hetgeen in die jaren een respectabel bedrag was waar iets mee te doen viel. Hoewel enkele leden bezwaar aantekenden tegen deze binding met het Technisch Tijdschrift, werd het voorstel van het voorlopig bestuur met 20 tegen 9 stemmen aangenomen, zij het met de kanttekening dat de Vereniging zich niet voor meerdere jaren mocht verplichten. 6 Leden hebben zich daarbij, gezien het aantal van 35 aanwezigen, kennelijk van stemming onthouden. VERKIEZING BESTUUR Tijdens de bestuursverkiezing die vervolgens aan de orde kwam, werd de heer König - met professor Van Iterson waarschijnlijk de voornaamste initiatiefnemer - met 32 stemmen tot voorzitter gekozen. 'De heer König nam de benoeming aan' vermelden de eerste notulen nuchter. Bij de stemming over de functie van secretaris werden de meeste stemmen - in totaal 15 - uitgebracht op het lid Nijhoff. Deze wenste echter geen bestuursfunctie te vervullen, waarna de heer Van Rood met op één na de meeste stemmen (14) tot secretaris werd benoemd. Tenslotte werd de heer Regout met 24 stemmen tot penningmeester gekozen. Het kiezen van bestuursleden in die eerste vergadering was een relatief veel tijd vergende bezigheid. Via stembriefjes werden voor de functie van secretaris op 8 verschillende leden stemmen uitgebracht. Voor de taak van penningmeester werd zelfs op u verschillende leden gestemd. De heren moesten elkaar blijkbaar nog wat beter leren kennen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verkiezing van 3 commissarissen i.v.m. de tijd tot een 22

26 volgende vergadering werd uitgesteld. Daardoor kon het lid Blankevoort in de gelegenheid worden gesteld een lezing te houden over 'Geschiedenis en Ontwikkeling van den Nederlandschen Mijnbouw'. De completering van het bestuur kwam tot stand tijdens de op ljuli 1916 gehouden tweede vergadering van de Vereniging. De heren Bellaar Spruyt, Dinger en Van Iterson werden toen tot commissaris gekozen. Het voltallige eerste bestuur bestond uit: * Ir. A.A.H.W. König Rijkswaterstaat te Maastricht voorzitter * Ir. A.H. van Rood Rijkswaterstaat te Maastricht * Ir. P. Regout Zn. Industrieel te Maastricht * Ir. J.G. Bellaar Spruyt Stroomverkoopmaatschappij te Maastricht * Ir. A.E. Dinger Staatsmijnen te Heerlen * Prof. Dr. Ir. F.K.Th. van Iterson Staatsmijnen te Heerlen secretaris penningmeester commissaris commissaris commissaris De volledige in het Technisch Tijdschrift geplaatste notulen van deze tweede vergadering worden hierna - in facsimile - afgedrukt. (Zie pagina 29). 23

27 Ir. A.A.H.W. König, medeoprichter en -initiatiefnemer, eerste voorzitter en erelid. 24

28 Ir. A.A.H.W. König was mede-oprichter en -initiatiefnemer, eerste voorzitter en erelid. In 1908 werd hij tot het ministerschap geroepen. Het tijdschrift 'De Ingenieur' vermeldde dit en gaf daarbij een levensbeschrijving. 'Tot Minister van Waterstaat is benoemd Adrianus Antonie Henri Willem König. Hij werd geboren te Maastricht 13 Februari 1867,studeerde aan de Polytechnische School te Delft, behaalde daar in 1889 het diploma van civiel ingenieur en werd 16 Mei 1890, na een vergelijkend examen, benoemd tot adspirant ingenieur van den Rijkswaterstaat, toegevoegd aan den inspecteur in de 1ste inspectie te 's-gravenhage. In 1891 benoemd tot ingenieur 3de klasse werd hij geplaatst bij de werken tot verlegging van den Maasmond, in 1892 toegevoegd aan den arrondissements-ingenieur in het oostelijk arrondissement van Noord Brabant te Breda, daarna in het arrondissement Zutphen en vervolgens te Roermond. Intussen werd hij in 1901 benoemd tot ingenieur 2de klasse en in 1906 tot ingenieur rste klasse. Hij werd daarop geplaatst in het noordelijk arrondissement van de rode directie te Gorinchem en in 1911 als arrondissements-ingenieur in het westelijk arrondissement der 7de directie te Breda. In 1914 werd hij hoofdingenieur-directeur 2de klasse en belast met den dienst in de 8ste directie te Maastricht. In 1909 werd hij benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. In de zaken van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs toonde hij belangstelling, zooals nog dezer dagen bleek uit zijn voorzitterschap der regelingscommissie voor de voorbereiding der vergadering te Maastricht met excursie naar Heerlen der Afdeeling Bouw- en Waterbouwkunde op 6 en 7 September 1918.' (De Ingenieur,1918, nr. 37) De heer König maakte deel uit van het eerste kabinet Ruys de Beerenbrouck van Dit kabinet verrichtte belangrijk werk met o.a. een grondwetsherziening en een aantal baanbrekende sociale wetten. Na zijn ministerschap werd hij in 1922 benoemd tot Directeur-Generaal van de PTT. In 1924 keerde hij bij Rijkswaterstaat terug, vanaf 1 mei als hoofdingenieur-directeur van de Directie Grote Rivieren, en vanaf 1 augustus 1928 tot zijn pensionering in 1932 als hoofdingenieur directeur van de Directie Limburg. In die periode gaf hij leiding aan de voor Limburg zo belangrijke werkzaamheden voor het Julianakanaal en de bijbehorende grote werken als stuwen en havens. 25

VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND

VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND Voorwoord en Inleiding Dr. Ir. H. Koopmans VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Hoogewerff-Fonds UITGEVERIJ WALTMAN DELFT - 1967

Nadere informatie

Een 100-jarige historie 1916-2016

Een 100-jarige historie 1916-2016 0 Een 100-jarige historie 1916-2016 1 2 Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg Een 100-jarige historie 1916-2016 Aanvullingen en wijzigingen t.b.v. het 100-jarig jubileumboek 2016 Ir. B.P.F. Huenges

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo II

Eindexamen geschiedenis vwo II Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen Vanaf de zomer van 1789 trokken veel Franse vluchtelingen naar Oostenrijk. 1p 1 Waarom vormde dit voor het Franse revolutionaire

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

FOSSIELE BRANDSTOFFEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN De toekomst van fossiele energiebronnen W.J. Lenstra Inleiding Fossiele energiebronnen hebben sinds het begin van de industriele revolutie een doorslaggevende rol gespeeld in onze

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP Stuk 7 8 (B.Z. 1979) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE R/4,qD =RUGBEZORGEN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP BUITENGEWONE ZITTING 1979 13 JUNI 1979 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer W. SEEUWS C.S.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage F179/F694/31003017 Versie 10 februari 2014 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage Heden, ** tweeduizend veertien, is voor

Nadere informatie

Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje

Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje September 2009 Inhoudsopgave 1 Wat gebeurt er op Prinsjesdag? 2 Het koffertje, wat zit er in? 3 Waarom de derde dinsdag van september? Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje De Koningin, de gouden

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. 689.865

Behoort bij schrijven no. 689.865 Behoort bij schrijven no. 689.865 Ex. no.,2-c VERKIEZING TWEEDE KAMER 1963 - PSP Bij de ruim 70,000, door de PSP in maart 1962 gewonnen t.o.v. 1959» voegden zich op 15 mei jl. die van nog bijna 8.000 kiezers.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 274 Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

Werken aan scheikunde

Werken aan scheikunde Werken aan scheikunde 24 memoires van hen die de Nederlandse Chemie deze eeuw groot hebben gemaakt Uitgegeven door Delftse Universitaire Pers in 1993. (Copyright 1993 by Delft University Pers). Met toestemming

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING

EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING Prof. dr. Jan Wouters en Maarten Vidal * Hoewel in de praktijk lokale, gedecentraliseerde overheden (gemeenten,

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Raadsgriffie. CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Raadsgriffie. CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER Raadsvoorstel DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 29-01-2015 Raadsgriffie CORRESPONDENTIENUMMER N STELLER 2015.03613 2 mikos.pieters@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Euregioraad AAN DE GEMEENTERAAD, 1. Samenvatting

Nadere informatie

Wijziging statuten Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie

Wijziging statuten Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie 2010.000080 Wijziging statuten Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie Bewerkt 1-6-2010 Heden verscheen voor mij, mr. Johan Willem Wijsman, notaris te s-gravenhage: de heer dr. Marc

Nadere informatie

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): 2015/027730 2015/027741 2015/029746 Uw brieven

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier. 1 Inleiding

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier. 1 Inleiding Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier Uw nummer (letter): 2014/026692/02669 0/026689/026686 Uw brief van: 4 juni 2014 Ons nummer:

Nadere informatie

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014 310 Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken 1906-1994 H.J. Postema December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

2015/ Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 mei 2016

2015/ Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 mei 2016 Aan De Minister van Financiën De heer José M.N. Jardim Pietermaai 4-4A Curaçao Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/047432 Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: 27052016.01 Willemstad, 27

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

Toespraak 11 maart 2014 project Tram Vlaanderen Maastricht in ambtswoning gouverneur Reynders Belgisch Limburg te Hasselt

Toespraak 11 maart 2014 project Tram Vlaanderen Maastricht in ambtswoning gouverneur Reynders Belgisch Limburg te Hasselt 1 Toespraak 11 maart 2014 project Tram Vlaanderen Maastricht in ambtswoning gouverneur Reynders Belgisch Limburg te Hasselt Mevrouw de minister Crevits, Collega excellentie Reynders, Gedeputeerden, burgemeester,

Nadere informatie

Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad*

Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad* Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad* Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen VWO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

EN AARDRIJKSKUNDE AARDRIJK REDE DR.J. I. S. ZONNEVELD J. B. WOLTERS / GRONINGEN /1958 UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING

EN AARDRIJKSKUNDE AARDRIJK REDE DR.J. I. S. ZONNEVELD J. B. WOLTERS / GRONINGEN /1958 UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING AARDRIJK EN AARDRIJKSKUNDE REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN GEWOON HOOGLERAAR IN DE NATUURKUNDIGE AARDRIJKSKUNDE, DE GEOMORFOLOGIE EN DE LANDBESCHRIJVING AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE

Nadere informatie

DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000

DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000 DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000 DOOR U. TUKKER Op 3 november 2000 overleed op 92-jarige leeftijd in Zwitserland dr. Willem Frederik van Gunsteren. Wanneer men zijn leven bestudeert, komt men tot de ontdekking

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Venlo tot het moment van indienen van de klacht bij de Nationale

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Vandaag, tweeduizendelf, verscheen voor mij, Mr. Hendrikus Aalbert van Ramshorst, notaris te Duiven: * De verschenen persoon

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01328

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 Rapport Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 2 Klacht DE ONDERZOCHTE GEDRAGING Het in strijd met het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht niet informeren van betrokkene over de mogelijkheid

Nadere informatie

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2011 (13.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 18475/11 JUSTCIV 356 CODEC 2397 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.:

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

De gulden is lang niet zo oer-hollands als je denkt FTM

De gulden is lang niet zo oer-hollands als je denkt FTM De gulden is lang niet zo oer-hollands als je denkt FTM ftm.nl De gulden is lang niet zo oer-hollands als je denkt FTM Edin Mujagic 8-10 minuten Bij de gulden denkt u hoogstwaarschijnlijk aan de Nederlandse

Nadere informatie

geschiedenis geschiedenis

geschiedenis geschiedenis Examen HAVO 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 9.00-12.00 uur tevens oud programma geschiedenis geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Tussen de ondergetekenden (De stichtende leden - aanleiding bij de laatste pagina van deze statuten), werd overeengekomen een feitelijke vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling

Geconsolideerde tekst van de regeling Geconsolideerde tekst van de regeling 1952. N. 30. GEMEENTEBLAD VAN ROTTERDAM De Raad der gemeente Rotterdam, Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders; BESLUIT: A. Uit de gewone middelen der

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2006

Examen VMBO-GL en TL 2006 Examen VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 woensdag 31 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 770 Invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226 8 (1948) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 226 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.5489 (144.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen de tussenpersoon. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

G.E.B. Warder 1914-1937. De beginjaren van de elektriciteitsvoorziening in Warder

G.E.B. Warder 1914-1937. De beginjaren van de elektriciteitsvoorziening in Warder G.E.B. Warder 1914-1937 De beginjaren van de elektriciteitsvoorziening in Warder Gemeente Warder Tot 1970 was Warder een zelfstandige gemeente Warder, Middelie en Kwadijk hadden een tesamen één Burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1879/NS Stations - PTA I. MELDING 1. Op 30

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet. Nummer 200043 / 5.B603 Betreft

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 99 Besluit van 17 februari 2007 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit burgemeesters, het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning

Nadere informatie

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête T WEEDE K AMER DER STATEN- 2 G ENERAAL Vergaderjaar 2010-2011 32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

l december in Sittord! ln Museum Het Domein loopt op dit moment

l december in Sittord! ln Museum Het Domein loopt op dit moment Uit het leven gegrepen... uit mijn levenèegrepen ln het koder von "Uit het leven" gegrepen wil ik deze keer groog een stukje uit mijn eigen leven vertellen. En dat wil ik dan doen op zondoq l december

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl -

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl - Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik dat geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 1 CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode 2 Heden, @, verschenen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam: 1. @ 2. @De comparanten verklaarden bij deze een

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij,

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij, T00391 Inventaris van het archief van de Kiesvereniging Amerongen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1979-2010 H. Postema December 2012 Inleiding Al vijf jaar na de start van de landelijke Staatkundig

Nadere informatie