Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report"

Transcriptie

1 Global Pump Investment MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report

2 Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht als investeringsmaatschappij, participeert in organisaties met een sterk eigen product en/of dienst die in een nichemarkt actief zijn of dat willen zijn. GPI heeft zich ontwikkeld tot een investeringsmaatschappij met een krachtig internationaal karakter met belangstelling voor maritieme en industrieel georiënteerde marktsegmenten. Visie / GPI richt zich sterk op optimalisering en groei van bestaande organisaties. Een onderscheidende visie en missie maken een belangrijk deel uit van het te voeren beleid. People, Planet en Profit zijn voor GPI belangrijke pijlers om de gezamen lijk vastgestelde doelstellingen te realiseren. Missie / Doelstelling van GPI is met passie en innovatie organisaties te laten groeien en excelleren in nichemarkten. Synergie ontdekken, verbanden leggen en benutten. Medewerkers binnen de GPI groep voelen zich hierdoor gemotiveerd en verantwoordelijk om middels organisatie van (bedrijfs-) processen een rendement van minimaal 15% te waarborgen. Global Pump Investment (GPI), founded in 1997 as an investment company, participates in organisations with a strong product and/or service, which are or aim to be active in a niche market. GPI has developed to become an investment company with a strong international character with a focus on maritime and industrial markets. Vision / The primary goal of GPI is the optimisation and growth of existing organisations. A distinctive mission statement and vision are a fundamental part of its strategy. People, Planet, and Profit are key elements in the realisation of the common objectives agreed within GPI. Mission / The objective of GPI is to be passionate and innovative in its drive to ensure organisations grow and excel in niche markets. To generate synergy, develop relationships, and to utilize potential. This motivates the employees of the GPI group, and makes them feel responsible for achieving a minimum profit of 15% through the optimisation of business processes. Organisaties die deel uitmaken van de GPI groep zijn duidelijk herkenbaar door hun Corporate Identity. Organisations that are part of the GPI group share the same clearly recognisable corporate identity. Global Pump Investment

3 In dit Jaarverslag In this Annual Report Global Pump Investment 2 Voorwoord door Paul van Beveren (GPI) Foreword by Paul van Beveren (GPI) MarFlex 6 Veelzijdig productassortiment Diverse range of products 14 Kwaliteitsverbetering als permanent proces Quality improvement as a permanent process 18 Focus op perfectie en betrouwbaarheid Focus on perfection and reliability 22 Financiële kencijfers Financial key figures Snijders Elektrotechniek 25 Voorwoord door Jan Hofman (Snijders Elektrotechniek) Foreword by Jan Hofman (Snijders Elektrotechniek) 36 Financiële kencijfers Financial key figures Kwaliteitsverbetering als permanent proces Quality improvement as a permanent process QHSE Manager Frans Capelle, MarFlex 16 Nieuwe dynamiek voor Snijders Elektrotechniek New dynamic for Snijders Elektrotechniek CEO Jan Hofman, Snijders Elektrotechniek 25 Global Pump Investment Global Pump Investment 2010 // 1

4 Jaarverslag Global Pump Investment 2010 Global Pump Investment Annual Report was voor Global Pump Investment B.V. (GPI) een tegenstrijdig jaar. Onze dochterondernemingen MarFlex B.V. (MarFlex) en Snijders Elektrotechniek B.V. (Snijders Elektrotechniek) bestonden respectievelijk 30 en 25 jaar. Als gevolg van de economische crisis hebben we deze jubilea sober gevierd. Zowel bij MarFlex als Snijders waren een reorganisatie en structuurwijziging noodzakelijk om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. Beide organisaties zijn nu voorbereid op het aantrekken van de markt. MarFlex begon het jaar met grote vraagtekens. In december 2009 hadden we een lichte stijging van de aanvragen genoteerd. Gedurende het eerste kwartaal 2010 werd duidelijk dat de markt aan het aantrekken was. We tekenden nieuwe projecten in Rusland, Nederland en Turkije. Toch liep het marktherstel niet zo snel als we verwacht hadden. Om de traagheid in de markt op te vangen, hebben we in het tweede kwartaal een reorganisatie doorgevoerd. Het kostenpatroon sluit nu weer aan bij het omzetniveau. Parallel hieraan heeft binnen MarFlex een structuurwijziging plaats gevonden, waarbij de organisatie is aangepast aan de behoeften van de markt. Met als doel een product neer te zetten dat de verwachtingen van onze klanten in alle opzichten overtreft. Om dichter bij de klant te staan, hebben we in 2010 servicelocaties opgezet in Rusland en China. There were mixed signals for MarFlex at the start of the year. In December 2009 we saw a limited increase in order enquiries. It became clear during the first quarter of 2010 that the market was picking up. We signed contracts for new projects in Russia, the Netherlands, and Turkey. However, the market recovery did not proceed as quickly as we had expected. To compensate for the slow recovery, we carried out a reorganisation during the second quarter. The expenditure was brought back in line with turnover. In a parallel development, MarFlex implemented structural changes to align the organisation with current market demands. The aim was to deliver a product that exceeded the expectations of our customers in every regard. In order to be nearer to our customers, we established service stations in Russia and China during Ook Snijders heeft een moeilijk jaar achter de rug, waarin afscheid genomen is van een achttal collega s. Dit was nodig om de kostenstructuur te verlagen. De organisatie is aangepast van een servicegerichte naar een projectorganisa tie. Voor de komende jaren heeft Snijders zich tot doel gesteld nieuwe klanten aan te trekken in de industrie en machinebouw. Daarnaast blijft het bedrijf via MarFlex de maritieme sector bedienen. In 2010 zijn de eerste elektro technische besturingssystemen in bedrijf gesteld die Snijders ten behoeve van de MarFlex elektrisch aan gedreven deepwell pompen heeft ontwikkeld. Daarmee mogen we stellen dat de integratie van de MarFlex producten binnen de Snijders- organisatie heel goed verlopen is. De ontwikkeling van technische ideeën is goed van de grond gekomen en de bouw van besturings systemen verloopt steeds efficiënter. Het jaar 2010 is binnen de GPI groep nadrukkelijk gebruikt om aan ontwikkeling te doen op elektrotechnisch- en besturingsgebied. In september lanceerde MarFlex op de beurs SMM in Hamburg NQZR, een innovatief pompsysteem met geïntegreerde Snijders also had a difficult year, which saw the loss of several staff. This was necessary in order to reduce structural costs. The organisation was converted from a service-orientated organisation to a project-based organisation. Over the next few years, Snijders has set itself the target of winning new industrial and chemical engineering customers. Furthermore, the company will continue to serve the maritime sector via MarFlex. In 2010, the first electrical control systems developed by Snijders for the MarFlex electric-drive deepwell pumps became operational. This shows just how well the integration of MarFlex products within the Snijders organisation has progressed. The development of technical concepts has been successful and the development of operating systems is becoming increasingly more efficient. Within the GPI group, the emphasis during 2010 was 2 // Global Pump Investment 2010

5 2010 was a year of contrasts for Global Pump Investment B.V. (GPI). Our subsidiaries MarFlex B.V. (MarFlex) and Snijders Elektrotechniek B.V. (Snijders Elektrotechniek) celebrated their 30th and 25th anniversaries respectively. In light of the economic crisis, we celebrated these anniversaries in a sober fashion. Reorganisations and structural changes were necessary at both MarFlex and Snijders in order to meet the challenge of the economic downturn. Both organisations are now ready for an upturn in the market. meettechnologie. Met deze ontwikkeling lopen we vooruit op de markt en de wet- en regelgeving. De nadruk ligt op veiligheid, efficiency en integratie. NQZR is positief in de markt ontvangen. In 2011 hopen we de eerste NQZR-projecten op te leveren. Hoewel we het gevoel hebben dat de markt zich aan het her stellen is, zal ook 2011 nog in het teken van consolidatie staan. Qua omzet verwachten we uit te komen op het niveau van 2010, met dien verstande dat onze kostenstructuur drastisch verlaagd is wordt ook een jaar waarin GPI op zoek gaat naar nieuwe partijen die onderdeel kunnen uitmaken van de groep. Met als doel onze positie op het gebied van elektrisch aangedreven deepwell pompen wereldwijd verder uit te bouwen. Door het uitbreiden van de groep kunnen we ons productpallet verbreden en een nog grotere doelgroep bedienen, niet alleen in de maritieme sector maar ook in de industrie. We blijven bouwen aan een professionele organisatie die de wensen van klanten niet alleen invult, maar ze zelfs overtreft. Omgekeerd verwachten wij van klanten dat ze onze inspanningen waarderen. We willen zaken doen met partners die openstaan voor communicatie en met wie we een lange termijn relatie kunnen opbouwen op basis van respect. Dit achten wij, naast een flexibele en efficiënte organisatiestructuur, van groot belang voor de continuïteit van onze activiteiten. on the development of electrical engineering and operating systems. In September, MarFlex launched NQZR, an innovative pump system with integrated measurement technology, at the SMM trade fair in Hamburg. This development puts us ahead of the market and the imminent changes in statutory regulations. The emphasis is on safety, efficiency, and integration. NQZR was received positively by the market. In 2011 we hope to complete delivery of the first NQZR projects. Although we feel as if the market is recovering, 2011 will also be a year of consolidation. We expect turnover to stay at the same level as 2010, although our structural expenditure will have been reduced drastically will also be a year in which GPI continues to search for potential new members of the group. The aim will be to further extend our global position in the field of electric-drive deepwell pumps. By increasing the size of the group, we can broaden our product range and serve an even wider target group, not only in the maritime sector but the industrial sector as well. We will continue to be a professional organisation that not only meets the demands of its customers, but exceeds them. Conversely, we expect our customers to appreciate our efforts. We want to do business with partners who are open to dialogue, and with whom we can build up a long-term relationship based on mutual respect. We think this is essential, in addition to a flexible and efficient organisational structure, in order to guarantee the continuity of our activities. Met vriendelijke groet Yours sincerely Global Pump Investment B.V. Paul van Beveren Global Pump Investment Global Pump Investment 2010 // 3

6 Missie en visie Mission and vision Missie statement MarFlex ontwerpt, produceert en onderhoudt vaste en portable ladingpompsystemen voor de maritieme en offshore sector. Aandacht voor mens en milieu en een integere samenwerking in een professionele, klantgerichte organisatie vinden we onontbeerlijk om te komen tot: totaal one pump per tank systemen die de standaard van de markt bepalen een boeiende en inspirerende werkomgeving MarFlex Production Louis Pasteurstraat m 2 Mission statement MarFlex designs, manufactures and maintains fixed and portable cargo pump systems for the maritime and offshore sectors. We believe that consideration for people and the environment and honest collaboration in a professional, customer-orientated organisation are essential in order to create: total one pump per tank systems that set the standard for the market a stimulating and inspiring work environment MarFlex Production and testing Louis Pasteurstraat m m 2 MarFlex Head office, logistics and assembling Louis Pasteurstraat 12 4 // Global Pump Investment 2010

7 MarFlex Production and service Louis Pasteurstraat m 2 Snijders Elektrotechniek Head office and production Louis Pasteurstraat m 2 Visie statement MarFlex levert een product dat het verwachtingspatroon van de klant in alle opzichten moet overtreffen. Dit niveau bereiken we door continu bezig te zijn met klantgericht denken en handelen, innovatie en kwaliteit. Werknemers zullen MarFlex ervaren als een professionele en uitdagende omgeving waar ze met plezier hun ambities kunnen en mogen realiseren. Ook de stakeholders blijven MarFlex zien als investeringswaardige organisatie. Vision statement MarFlex has to supply a product that exceeds the customer s expectations in all respects. We will achieve this goal by continually thinking and working in a customer-orientated way, and by delivering innovation and quality. Our employees have to experience MarFlex as a professional and challenging environment, where they can enjoy their work and realise their ambitions. Our stakeholders must also continue to see MarFlex as an investment-worthy organisation. Global Pump Investment 2010 // 5

8 Veelzijdig productassortiment Diverse range of products MarFlex ontwikkelt en produceert pompsystemen voor de scheepvaart en de offshore. Het productassortiment bestaat uit elektrisch aangedreven lading-, slop- en ballastpompen en hydraulisch aangedreven portable pompen. Om het toerental van de pomp te kunnen regelen, levert MarFlex ook omvormersystemen. MarFlex develops and manufactures pump systems for the shipping and offshore sectors. The range of products consists of electricdriven cargo, bilge, and ballast pumps and hydraulic-driven portable pumps. MarFlex also supplies frequency converter systems to regulate the speed of the pumps. Bij de ontwikkeling van onze pompsystemen besteden we veel aandacht aan veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Ten behoeve van de bedrijfszekerheid zijn de pompkoppen demontabel. We houden ze als ruilobject in voorraad, zodat het werk aan boord gewoon kan doorgaan wanneer wij een oude pompkop reviseren. Deepwell lading-, slop- en ballastpompen MarFlex beschikt over 10 typen pompen met een capaciteit die varieert van 80 m 3 /uur tot 2500 m 3 /uur, waarbij de pomplengte varieert van 5 tot 30 meter. Alle pompen worden in Nederland geproduceerd. Elektromotoren Elektromotoren zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. During the development of our pump systems, we devote a great deal of attention to safety, durability and reliability. To increase operational continuity, the pump heads are detachable. We keep them in stock as exchange parts, so that work onboard can continue as normal when old pump heads are being overhauled. Deepwell cargo, bilge, and ballast pumps MarFlex has 10 types of pumps with a capacity ranging from 80 m 3 /hour to 2500 m 3 /hour, and pump lengths ranging from 5 m to 30 m. All the pumps are manufactured in the Netherlands. Electric motors Several different versions of electric motors are available. 6 // Global Pump Investment 2010

9 Variable Speed Drive Systeem Deze systemen kunnen worden geleverd met een klantspecifieke configuratie. Daarnaast heeft MarFlex efficiënte en voordelige standaardconfiguraties ontwikkeld. Portable pompen + powerpacks De hydraulisch aangedreven portable pompen van MarFlex zijn samen met de powerpacks geschikt als noodlos systemen. Spare parts MarFlex levert niet alleen onderdelen uit voorraad voor alle producten die in het assortiment terug te vinden zijn, maar eveneens onderdelen voor alle pompsystemen van het eerste uur. Services Wereldwijd voorziet een netwerk van servicemonteurs de pompsystemen van MarFlex van preventief en correctief onderhoud. Trainingen De bediening en het onderhoud van de pompsystemen is betrekkelijk eenvoudig. Desondanks biedt MarFlex hiervoor op maat gemaakte trainingen aan. Deze kunnen gevolgd worden in het professioneel ingerichte trainingscentrum in Oud-Beijerland of op een door de klant gewenste locatie. Variable Speed Drive Systems These systems can be supplied with a customer-specific configuration. MarFlex has also developed efficient and inexpensive standard configurations. Portable pumps + powerpacks The MarFlex hydraulic-drive portable pumps are designed for use together with the powerpacks as a back-up discharge system. Spare parts MarFlex not only supplies parts from stock for all products in the current range, but also parts for all the pump systems we have ever sold. Services A worldwide network of service engineers provides preventive and corrective maintenance for the MarFlex pump systems. Training The operation and maintenance of the pump systems is relatively easy. Nevertheless, MarFlex offers tailor-made training courses in these areas. They can take place at the fully-equipped training centre in Oud-Beijerland or at a location chosen by the customer. Global Pump Investment 2010 // 7

10 Pumping Exellence In 2009 voegde MarFlex Pumping Excellence toe aan haar naam. Deze slagzin verwoordt onze kwaliteitseisen ten aanzien van onze producten en de interne organisatie. We willen dat de MarFlex-pompsystemen feilloos functioneren en doen wat ze beloven. Daarnaast willen we dat klanten een goed gevoel bij MarFlex hebben. Een goede bereikbaarheid en een professionele omgang met vragen en klachten zijn hierbij essentieel. MarFlex tracht zo klantspecifiek mogelijk te werken en de verwachtingen van klanten te overtreffen. In 2010 hebben we Pumping Excellence vertaald naar een nieuwe huisstijl en een marketingstrategie. Tevens hebben we het interne draagvlak voor Pumping Excellence verbreed. In 2009 MarFlex added Pumping Excellence to its name. This slogan expresses the standard we set for the quality of our products and our internal organisation. We want MarFlex pump systems to perform faultlessly and to deliver what we promise. We also want our customers to have a high opinion of MarFlex. Excellent availability and professional handling of enquiries and complaints are an essential part of this. MarFlex aims to work in a customerspecific way wherever possible, and to exceed the expectations of its customers. In 2010, we translated Pumping Excellence into a new corporate identity and a new marketing strategy. We also 8 // Global Pump Investment 2010

11 Om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen, heeft de helft van onze personeelsleden in 2010 de inbedrijfstelling van onze pompsystemen aan boord bijgewoond. De andere helft gaat in 2011 op excursie naar een schip uitgerust met MarFlex pompen. Het meest tastbare bewijs van Pumping Excellence werd in september 2010 gepresenteerd op de maritieme beurs SMM in Hamburg: NQZR. Met de ontwikkeling van dit innovatieve pompsysteem met geïntegreerde meettechnologie zet MarFlex opnieuw een grote, vernieuwende stap in de ontwikkeling van elektrisch aangedreven deepwell pompen. deepened the internal support for Pumping Excellence. To increase the commitment of our staff, half of our employees attended the commissioning of our pump systems onboard in The other half will visit a ship fitted with MarFlex pumps during The most tangible result of Pumping Excellence was presented in September 2010 at the SMM maritime trade fair in Hamburg: NQZR. With the development of this innovative pump system with integrated measurement technology, MarFlex has once more taken a major, innovative step forward in the development of electric-drive deepwell pumps. Global Pump Investment 2010 // 9

12 Projecten Projects Als gevolg van de economische crisis was 2010 voor MarFlex een jaar waarin relatief weinig projecten werden opgeleverd. Toch zijn zowel in de zeevaart als de binnenvaart en de offshore sector enkele opvallende schepen in bedrijf genomen met aan boord onze pompsystemen. Due to the economic downturn, 2010 was a year when relatively few projects were carried out by MarFlex. Nonetheless, various eye-catching ships went into service with our pump systems on board in maritime shipping, inland shipping, and the offshore sector. Ecotanker Amulet In Nederland is de eerste groene bunkertanker opgeleverd. De dieselelektrisch aangedreven binnenvaarttanker Amulet verbruikt 30 tot 40% minder brandstof dan vergelijkbare tankers. Bovendien stoot het schip 30% minder CO 2, geen fijnstof en nauwelijks NOX uit. MarFlex leverde het volledige pompsysteem en elektromotor voor deze ecotanker. In the Netherlands, the first green bunker tanker has gone into service. The diesel-electric inland shipping tanker Amulet uses 30% to 40% less fuel than other similar tankers. Furthermore, the ship emits 30% less CO 2, no fine particles, and hardly any NOX. MarFlex supplied the entire pump system and the electric motor for this eco-tanker. 10 // Global Pump Investment 2010

13 FSO unit for Lukoil Arctic Tanker in Russia Alexander Kazarenko, General Manager MarFlex Moscow De Russische rederij Sovcomflot nam in 2010 de laatste van vijf nieuwe arctic tankers in bedrijf. Het schip Kirill Lavrov is gebouwd door Admiralty Shipyard in Sint Petersburg en speciaal ontwikkeld om te opereren onder arctische omstandigheden. MarFlex leverde de lading-, ballast- en sloppompen, maar ook de omvormers en elektro motoren. Onze systemen zijn uitgelegd voor omstandig heden van -46 graden Celsius. Voor Snijders, sinds 2008 onderdeel van de GPI groep, ging het om de eerste inbedrijf stelling in opdracht van MarFlex. The Russian shipping company Sovcomflot took delivery of the last of five new Arctic tankers during The ship Kirill Lavrov was built by Admiralty Shipyard in St Petersburg, and specially designed to operate under artic circumstances. MarFlex supplied the cargo, ballast, and bilge pumps, as well as the transformers and electrical motors. Our systems are designed to withstand temperatures of -46 C. This was the first project delivered by Snijders, part of the GPI group since 2008, under contract to MarFlex. In 2010 is een nieuwe Floating Storage Offloading (FSO) unit voor Lukoil opgeleverd. MarFlex leverde het volledige pompsysteem, inclusief omvormers en elektromotoren. De afgelopen jaren hebben we met enige regelmaat projecten in de offshore-sector opgeleverd. Onze producten voldoen aan de strenge normen en regel geving die in deze sector van toepassing zijn. In 2010, a new Floating Storage Offloading (FSO) unit was delivered to Lukoil. MarFlex supplied the entire pump system, including frequency converters and electric motors. We have regularly carried out projects for the offshore sector over the past few years. Our products meet all the strict standards and regulations applicable for the sector. Global Pump Investment 2010 // 11

14 Klantenservice naar een hoger niveau Customer service at a higher level Het verbeteren van de dienstverlening aan klanten heeft onze continue aandacht. In 2010 hebben we onze trainings- en servicefaciliteiten uitgebreid en een nieuwe softwareapplicatie voor Customer Relationship Management in gebruik genomen. We are constantly aiming to improve the service delivery to our customers. In 2010 we expanded our training and service facilities and introduced a new software application for Customer Relationship Management (CRM). Internationale trainingslocaties Op ons hoofdkantoor in Oud-Beijerland verzorgen we regel matig praktische trainingen voor medewerkers en klanten. Hierbij komen de bediening en het onderhoud van onze pomp systemen aan bod. Vanuit de markt kwam de vraag om de trainingsmogelijkheden verder uit te breiden. Dit hebben we in 2010 voorbereid. In 2011 starten we een nieuwe trainingslocatie op in Wladiwostok. Een plaatselijk trainingscentrum voor zeevarenden gaat er in onze opdracht praktijktrainingen verzorgen. MarFlex bewaakt de kwaliteit door zelf het trainingsmateriaal aan te leveren en de trainers op te leiden. Ook in Mumbai en Shanghai worden in 2011 nieuwe trainingslocaties opgestart. Het netwerk van trainingslocaties wordt in 2012 verder uitgebreid. International training facilities At our headquarters in Oud-Beijerland we regularly provide practical training courses for our own staff and the staff of our customers. This training is centred around the operation and maintenance of our pump systems. The market has expressed a need for more wide-ranging training. This was prepared in In 2011 we will be opening a new training facility in Vladivostok. A local training institution for the maritime sector will be delivering the practical training courses for us. MarFlex will ensure quality is maintained by providing the training materials and training the trainers itself. New training facilities will Services en Inbedrijfstelling In 2010 zijn de afdelingen Inbedrijfstelling en Services samengevoegd. De medewerkers van de nieuw ontstane afdeling kunnen zowel de inbedrijfstelling van onze pompsystemen als het onderhoud verzorgen. Dit stelt hen in staat flexibel te werken en Peter Versteeg, General Manager Marflex Asia 12 // Global Pump Investment 2010

15 snel in te spelen op vragen van klanten. Op termijn zullen ook derden de inbedrijfstelling en het onderhoud van de MarFlex-pompsystemen verzorgen. Hiertoe worden wereldwijd vakspecialisten door MarFlex getraind en gecertificeerd. Customer Relationship Management De afdelingen Sales, Projects en Services namen in 2010 een nieuwe softwareapplicatie in gebruik voor het beheren van klantgegevens en de interactie met klanten. Klantcontacten zijn nu beter te managen en trends nauwkeuriger op te volgen. In de loop van 2011 zullen ook de andere afdelingen met de nieuwe CRM-software gaan werken. Met als doel nog sneller in te spelen op behoeften vanuit de markt. also be opened in Mumbai and Shanghai during The network of training locations will be expanded even further in Services and Installation The Installation and Services departments were merged in The staff Lex Schoordijk, of this new combined department will Manager Services handle both the installation and the maintenance of our pump systems. This will enable them to work flexibly and respond quickly to the needs of our customers. Eventually, third parties will also be able to handle the installation and maintenance of MarFlex pump systems. Skilled specialists are being trained and certified by MarFlex around the world for this purpose. Customer Relationship Management The Sales, Projects, and Services departments implemented a new software application in 2010 for customer relationship management (CRM). This makes it easier to manage customer relationships and keep track of new trends. During 2011 the other departments will also start to use the new CRM software. The aim is to respond more rapidly to the needs of the market. Global Pump Investment 2010 // 13

16 NQZR: pompen en meten in één NQZR: pump and measurements in a single system Met de introductie van de elektrisch aangedreven deepwell pomp met oliegesmeerde as zorgde MarFlex twintig jaar geleden voor een revolutie in de tankvaart. Wat destijds een grote innovatie was, is vandaag de standaard. Anno 2010 gaat MarFlex een stap verder: NQZR combineert pompsysteem en meettechnologie in één pakket en komt daarmee tegemoet aan de behoeften van de markt. Met NQZR wordt de procesautomatisering in de pomp geïntegreerd. Sensoren voor het meten van de temperatuur, de druk en het level van de lading zijn aan de pomp gekoppeld. Ook sensoren om de pomp te monitoren (temperatuur, losdruk, lagers etc.) maken deel uit van het systeem. Alle data over pomp en lading worden gevisualiseerd op een 32 touch screen in de controle kamer van het schip. Van daaruit kan een signaal worden verzonden naar een PDA aan dek of een computer aan de wal. MarFlex kan ook, na toestemming van de klant, via een beveiligde internetbediening inloggen om een foutmelding te checken. With the introduction of the electric-drive deepwell pump with oil lubriated shaft 20 years ago, MarFlex caused a revolution in tanker shipping. What was once a major innovation, has now become the industry standard. In 2010, MarFlex went a step further: NQZR combines pump systems and measuring technology in one system and in so doing meets the demands of the market. With NQZR, process automation is integrated in the pump system. Sensors that measure the temperature, pressure, and the cargo level are linked to the pump. Sensors to monitor the pump (temperature, discharge pressure, bearings etc.) are also part of the system. All the data about the pump and the cargo are displayed on a 32" touchscreen in the control room of the ship. A signal can be sent from there to a PDA elsewhere onboard or a computer onshore. MarFlex can also monitor error alerts, with Marflex laat zich zien MarFlex profileerde zich in 2010 op verschillende maritieme beurzen als een professioneel partner op het vlak van elektrisch aangedreven deepwell pompen. Op de Posidonia in Athene waren we vertegenwoordigd op de stand van onze regionale agent. Op de binnenvaartbeurs Construction & Shipping Industry (C&SI) in het Nederlandse Gorinchem organiseerden we een seminar over de toekomst van de binnentankvaart. In september 2010 waren we met een eigen stand aanwezig op de SMM in Hamburg. We introduceerden er ons innovatieve pompsysteem met geïntegreerde meettechnologie: NQZR. 14 // Global Pump Investment 2010

17 Cost of ownership omlaag Ten opzichte van conventionele pompsystemen met losse meetsensoren biedt NQZR tal van voordelen. De installatie verloopt sneller, omdat men niet voor alle sensoren aparte gaten hoeft te maken. Er is minder bekabeling aan boord, waardoor de kans op falen afneemt. Alle procesgegevens zijn op één centraal scherm af te lezen. Door de remote bediening kan men snel op signalen reageren en problemen oplossen. Het systeem geeft ook inzage in noodzakelijk onderhoud. Alle data over lading en pompen worden opgeslagen in één database. Trends zijn hierdoor sneller herkenbaar en het proces kan tijdig worden bijgestuurd. Dit alles verhoogt de veiligheid en efficiency aan boord, waardoor de cost of ownership omlaag gaat. De eerste reacties op NQZR zijn positief. We gaan NQZR als een modulair pakket aanbieden, waarbij de klant beslist welke bouwstenen hij afneemt. the permission of the customer, via a secure internet connection. Cost of ownership reduced Compared to conventional pump systems with separate measurement sensors, the NQZR offers numerous advantages. Installation takes less time because separate holes do not have to be made for all the different sensors. There is less cabling onboard, which reduces the risk of failure. All process data can be monitored on a single screen. Alerts and problems can be dealt with quickly by remote control. The system also generates data for essential maintenance. All the data about the cargo and pumps is stored in a central database. This means trends can be identified more quickly and adjustments can be made to the process in time. All this helps to improve safety and efficiency onboard, and thus reduce the total cost of ownership. The initial response to NQZR has been overwhelmingly positive. NQZR is being offered as a modular system, which means customers can choose the modules they want. Marflex in the spotlight MarFlex profiled itself in 2010 at various maritime trade fairs as a professional partner in the field of electric-drive deepwell pumps. At the Posidonia in Athens we were represented at the stand of our regional agent. At the inland shipping Construction & Shipping Industry (C&SI) trade fair in the Netherlands we organised a seminar about the future of inland shipping. In September 2010 we were in attendance with our own stand at the SMM in Hamburg. That is where we launched our innovative pump system with integrated measurement technology: NQZR. Global Pump Investment 2010 // 15

18 Kwaliteitsverbetering als permanent proces Quality improvement as a permanent process MarFlex wil de verwachtingen van klanten in alle opzichten overtreffen. Dat kan alleen als de kwaliteit van onze producten en dienstverlening niet ter discussie staat. We zijn continu bezig met kwaliteitsverbetering, zegt Frans Capelle, QHSE Manager (QHSE - Quality, Health, Safety en Environment). Daarnaast zijn we uiterst alert op klant tevredenheid. ISO-certificatie Als ISO-gecertificeerd bedrijf hebben we onze werkwijze vastgelegd in procedures en instructies. We oefenen permanent controle uit op de naleving hiervan. Twee keer per jaar worden we door het kwalificatiebureau Lloyds geaudit. De resultaten van de audits die in 2010 hebben plaatsgevonden waren positief. In 2011 ligt de nadruk op onze leveranciers: de afdelingen Inkoop en QHSE gaan er samen voor zorgen dat leveranciers hetzelfde kwaliteitscontroleniveau handhaven als MarFlex. Kwaliteit op de werkvloer Door het opstellen van checklisten die worden doorlopen zodra een project klaar is, heeft de afdeling QHSE kwaliteit dichter bij de productiemedewerkers gebracht. Er is bewustzijn gecreëerd voor het feit dat iedereen verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn eigen werk. Onder meer hierdoor is het aantal klachten in 2010 met 35% gedaald ten opzichte van Door het neerleggen van kwaliteit op de werkvloer heeft de afdeling QHSE meer ruimte voor het afhandelen van garantieclaims, die de basis vormen voor het verbeteren van onze producten. Maandelijks komen de afdelingen QHSE en Services bij elkaar om garantiegevallen te bespreken, oorzaken te analyseren en naar oplossingen te zoeken. Zo maken we optimaal gebruik van de ervaringen uit de markt om de kwaliteit van onze pompsystemen verder te perfectioneren. Veiligheid heeft prioriteit MarFlex heeft de veiligheid van medewerkers hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat iedereen aan het einde van de werkdag gezond naar huis terugkeert. De afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in een veilige en gezonde werkomgeving voor het personeel. Ook in 2010 was veiligheid een speerpunt. Alle medewerkers met een risico op lasrook- of gehoorschade hebben deelgenomen aan een periodiek medisch onderzoek. De resultaten waren zeer gunstig. Wat de uitstoot van lasrook betreft, voldoen we ISO certification As an ISO-certified company, all our working methods are laid down in procedures and instructions. We monitor compliance with such permanently. An audit is carried out every six months by the Lloyds certification agency. The audits carried out in 2010 produced positive results once more. In 2011 we will be focusing on our suppliers: the Purchasing and QHSE departments will be making sure our suppliers adopt the same quality assurance levels as MarFlex. Quality on the shop floor By introducing checklists that have to be gone through when projects are completed, the QHSE department has increased the awareness about quality on the shop floor. Employees are reminded that everybody is responsible for the quality of their own work. This has helped to reduce the number of complaints in 2010 by 35% compared to By shifting the responsibility for quality to the work floor, the QHSE department has freed up time for the processing of guarantee claims, which form the basis for the improvement of our products. Each month the QHSE and Services departments meet to discuss, analyse, and find solutions for guarantee incidents. In this way we make maximum use of the experience of the market to further perfect the quality of our systems. Safety priority number one MarFlex has made the safety of its employees its number one priority. We think it is important everyone goes home at the end of the work day healthy. We have made considerable investment in recent years to ensure a safe and healthy working environment for our staff. Safety continued to be a priority in Frans Capelle, QHSE Manager 16 // Global Pump Investment 2010

19 MarFlex wants to exceed the expectations of its customers in all areas. This is only possible if the quality of our products and service delivery is at the highest level. We are continually focused on quality improvement, says Frans Capelle, Quality, Health, Safety, and Environment Manager (QHSE Manager). Moreover we are also extremely concerned about customer satisfaction. aan de geldende normen. In de loop van het jaar hebben we maatregelen getroffen om geluidsoverlast op de werkvloer te reduceren. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de veiligheid van onze machines. Er is een Machine Risico Inventarisatie en Evaluatie opgemaakt. Om de machineveiligheid te verhogen zijn onder meer beschermkappen aangeschaft. Ook hebben we besloten zuurstof- en gasmeters voor onze servicemedewerkers aan te schaffen. Verschillende medewerkers volgden een cursus over veiligheid op de werkvloer. We verwachten dat de genomen maatregelen zullen bijdragen aan een verdere daling van het aantal ongevallen. Aandacht voor duurzaamheid MarFlex scoort van oudsher goed op milieugebied. We hebben een schoon en milieuvriendelijk productieproces, waarbij geen schadelijke stoffen vrijkomen. Onze elektrisch aangedreven deepwell pompen zijn ten opzichte van hydraulische pompsystemen vriendelijk voor het milieu. Ze maken weinig lawaai, lekken geen olie en halen een maximale hoeveelheid product uit de ladingtanks. Niettegenstaande het groene karakter van ons productieproces en producten maken we continu werk van een verdere verduurzaming van onze activiteiten. In 2011 gaan we de voorbereidingen treffen voor het behalen van het ISO certificaat. Daarnaast gaan we de komende jaren onderzoeken hoe we het energieverbruik bij het testen van onze pompsystemen kunnen reduceren All employees with a risk of welding fume or hearing damage were given regular medical check-ups. The results were very encouraging. The emissions of welding fumes are within the applicable norms. Measures were introduced during the year to reduce noise pollution on the shop floor. In addition, we invested in the safety of our machines. A machine Risk Assessment and Evaluation procedure was drawn up. Amongst other things, additional protective covers were acquired to improve machine safety. We also decided to acquire oxygen and gas measuring gauges for our service employees. Numerous employees also followed a course about safety on the shop floor. We expect these measures will help to further reduce the number of accidents. Concern for sustainability MarFlex has always had an excellent environmental record. We have a clean and environmentally-friendly production process, with no emissions of harmful substances. Our electric-drive deepwell pumps have less impact on the envi ronment than hydraulic pump systems. They make less noise, do not leak oil, and extract the most product from the cargo tanks. Despite the green nature of our production process and products, we are continually working to further improve the sustainability of our activities. In 2011 preparations will be undertaken for ISO certification. Furthermore, we will be carrying out studies to see if we can reduce energy consumption during the testing of our pump systems. Global Pump Investment 2010 // 17

20 Procesverbetering in een stroomversnelling Fast-track process improvement In 2010 veranderde MarFlex de samenstelling van het ROKADEteam. Dit verbeterteam heeft als taak het optimaliseren van de interne processen. De focus lag op procesverbetering bij Sales, Projects, Finance & Control en Human Resources. Het ROKADE-team bestaat uit drie medewerkers van MarFlex die elkaar qua kennis en vaardigheden goed aanvullen. ICT Manager Vincent Snels is specialist op het gebied van auto matisering. Operations Manager Niels Ellenbroek kent alle ins en outs van het ERP-pakket waar MarFlex mee werkt. Director-COO Michael Smits draagt de eindverantwoording. In het verleden had iedere afdeling haar eigen lijstje Vincent Snels, met verbeterprojecten, aldus de ICT Manager teamleden. Het duurde zeer lang voor proces verbeteringen zichtbaar werden. Als verbeterteam hebben we de juiste bevoegdheden, daadkracht en kennis om verbeterprojecten snel te realiseren. Prioritaire projecten De procesverbeteringen hebben tot doel efficiënter te kunnen werken, sneller te kunnen rapporteren en betere stuurinformatie ter beschikking te hebben. Processen die voor de hele organisatie belangrijk zijn, worden prioritair behandeld. In 2010 lag de focus op het verkoop- en klantmanagement en het financieel en HRMproces. Een overzicht van de gerealiseerde projecten: Salesconfigurator In 2009 nam de afdeling Sales een nieuwe softwareapplicatie in gebruik voor het opstellen van offertes is gebruikt voor verdere optimalisatie hiervan zodat alle offertes met deze nieuwe software gemaakt kunnen worden. Financiële processen De afdeling Fincance & Control gebruikt voortaan alleen nog The ROKADE team is made up of three MarFlex employees with complementary areas of knowledge and expertise. ICT Manager Vincent Snels is a specialist in the field of computerisation. Operations Manager Niels Ellenbroek knows all the ins and outs of the ERP software used by MarFlex. Director COO Michael Smits has overall responsibility. In the past, each department worked on its own set of improvement projects, the team members explained. It took ages before any tangible process improvements were achieved. The improvement team has the authority, capability, and expertise necessary to implement improvement projects more quickly. Priority projects The aim of process improvement is to introduce more efficient operational methods, shorter reporting lines, and better management information. Processes critical for the whole organisation are given priority. In 2010, the focus was on sales and customer relationship management, financial administration, and the HRM process. The following projects were completed: Sales configurator In 2009, the Sales department introduced a new software application to draw up quotations was used to refine this software so that all quotations can be made with it. Financial administration The Finance & Control department will only use the ERP software to generate financial reports from now on. Michael Smits, Director - COO 18 // Global Pump Investment 2010

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength OSP Zakelijke Horeca: Als cateraar hebben we zorg voor mens en milieu OSP Zakelijke Horeca: As a

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10 Meerjarenplan ICT 2010-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 I. ICT en Onderzoek 10 1. High Performance Computing 11 2. Data handling (servers + procedures) en snel netwerk voor schijftoegang 14 3. Visualisatie

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

losse verkoop 6,95 zomer 2014 Inspiratie uit innovatie #02

losse verkoop 6,95 zomer 2014 Inspiratie uit innovatie #02 losse verkoop 6,95 zomer 2014 #02 Inspiratie uit innovatie pagina 3 Voor woord fotograaf: Roy Borghouts Foreword Inn010 I m proud of Rotterdam and all of the innovative projects and trajectories that take

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie