Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report"

Transcriptie

1 Global Pump Investment MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report

2 Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht als investeringsmaatschappij, participeert in organisaties met een sterk eigen product en/of dienst die in een nichemarkt actief zijn of dat willen zijn. GPI heeft zich ontwikkeld tot een investeringsmaatschappij met een krachtig internationaal karakter met belangstelling voor maritieme en industrieel georiënteerde marktsegmenten. Visie / GPI richt zich sterk op optimalisering en groei van bestaande organisaties. Een onderscheidende visie en missie maken een belangrijk deel uit van het te voeren beleid. People, Planet en Profit zijn voor GPI belangrijke pijlers om de gezamen lijk vastgestelde doelstellingen te realiseren. Missie / Doelstelling van GPI is met passie en innovatie organisaties te laten groeien en excelleren in nichemarkten. Synergie ontdekken, verbanden leggen en benutten. Medewerkers binnen de GPI groep voelen zich hierdoor gemotiveerd en verantwoordelijk om middels organisatie van (bedrijfs-) processen een rendement van minimaal 15% te waarborgen. Global Pump Investment (GPI), founded in 1997 as an investment company, participates in organisations with a strong product and/or service, which are or aim to be active in a niche market. GPI has developed to become an investment company with a strong international character with a focus on maritime and industrial markets. Vision / The primary goal of GPI is the optimisation and growth of existing organisations. A distinctive mission statement and vision are a fundamental part of its strategy. People, Planet, and Profit are key elements in the realisation of the common objectives agreed within GPI. Mission / The objective of GPI is to be passionate and innovative in its drive to ensure organisations grow and excel in niche markets. To generate synergy, develop relationships, and to utilize potential. This motivates the employees of the GPI group, and makes them feel responsible for achieving a minimum profit of 15% through the optimisation of business processes. Organisaties die deel uitmaken van de GPI groep zijn duidelijk herkenbaar door hun Corporate Identity. Organisations that are part of the GPI group share the same clearly recognisable corporate identity. Global Pump Investment

3 In dit Jaarverslag In this Annual Report Global Pump Investment 2 Voorwoord door Paul van Beveren (GPI) Foreword by Paul van Beveren (GPI) MarFlex 6 Veelzijdig productassortiment Diverse range of products 14 Kwaliteitsverbetering als permanent proces Quality improvement as a permanent process 18 Focus op perfectie en betrouwbaarheid Focus on perfection and reliability 22 Financiële kencijfers Financial key figures Snijders Elektrotechniek 25 Voorwoord door Jan Hofman (Snijders Elektrotechniek) Foreword by Jan Hofman (Snijders Elektrotechniek) 36 Financiële kencijfers Financial key figures Kwaliteitsverbetering als permanent proces Quality improvement as a permanent process QHSE Manager Frans Capelle, MarFlex 16 Nieuwe dynamiek voor Snijders Elektrotechniek New dynamic for Snijders Elektrotechniek CEO Jan Hofman, Snijders Elektrotechniek 25 Global Pump Investment Global Pump Investment 2010 // 1

4 Jaarverslag Global Pump Investment 2010 Global Pump Investment Annual Report was voor Global Pump Investment B.V. (GPI) een tegenstrijdig jaar. Onze dochterondernemingen MarFlex B.V. (MarFlex) en Snijders Elektrotechniek B.V. (Snijders Elektrotechniek) bestonden respectievelijk 30 en 25 jaar. Als gevolg van de economische crisis hebben we deze jubilea sober gevierd. Zowel bij MarFlex als Snijders waren een reorganisatie en structuurwijziging noodzakelijk om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. Beide organisaties zijn nu voorbereid op het aantrekken van de markt. MarFlex begon het jaar met grote vraagtekens. In december 2009 hadden we een lichte stijging van de aanvragen genoteerd. Gedurende het eerste kwartaal 2010 werd duidelijk dat de markt aan het aantrekken was. We tekenden nieuwe projecten in Rusland, Nederland en Turkije. Toch liep het marktherstel niet zo snel als we verwacht hadden. Om de traagheid in de markt op te vangen, hebben we in het tweede kwartaal een reorganisatie doorgevoerd. Het kostenpatroon sluit nu weer aan bij het omzetniveau. Parallel hieraan heeft binnen MarFlex een structuurwijziging plaats gevonden, waarbij de organisatie is aangepast aan de behoeften van de markt. Met als doel een product neer te zetten dat de verwachtingen van onze klanten in alle opzichten overtreft. Om dichter bij de klant te staan, hebben we in 2010 servicelocaties opgezet in Rusland en China. There were mixed signals for MarFlex at the start of the year. In December 2009 we saw a limited increase in order enquiries. It became clear during the first quarter of 2010 that the market was picking up. We signed contracts for new projects in Russia, the Netherlands, and Turkey. However, the market recovery did not proceed as quickly as we had expected. To compensate for the slow recovery, we carried out a reorganisation during the second quarter. The expenditure was brought back in line with turnover. In a parallel development, MarFlex implemented structural changes to align the organisation with current market demands. The aim was to deliver a product that exceeded the expectations of our customers in every regard. In order to be nearer to our customers, we established service stations in Russia and China during Ook Snijders heeft een moeilijk jaar achter de rug, waarin afscheid genomen is van een achttal collega s. Dit was nodig om de kostenstructuur te verlagen. De organisatie is aangepast van een servicegerichte naar een projectorganisa tie. Voor de komende jaren heeft Snijders zich tot doel gesteld nieuwe klanten aan te trekken in de industrie en machinebouw. Daarnaast blijft het bedrijf via MarFlex de maritieme sector bedienen. In 2010 zijn de eerste elektro technische besturingssystemen in bedrijf gesteld die Snijders ten behoeve van de MarFlex elektrisch aan gedreven deepwell pompen heeft ontwikkeld. Daarmee mogen we stellen dat de integratie van de MarFlex producten binnen de Snijders- organisatie heel goed verlopen is. De ontwikkeling van technische ideeën is goed van de grond gekomen en de bouw van besturings systemen verloopt steeds efficiënter. Het jaar 2010 is binnen de GPI groep nadrukkelijk gebruikt om aan ontwikkeling te doen op elektrotechnisch- en besturingsgebied. In september lanceerde MarFlex op de beurs SMM in Hamburg NQZR, een innovatief pompsysteem met geïntegreerde Snijders also had a difficult year, which saw the loss of several staff. This was necessary in order to reduce structural costs. The organisation was converted from a service-orientated organisation to a project-based organisation. Over the next few years, Snijders has set itself the target of winning new industrial and chemical engineering customers. Furthermore, the company will continue to serve the maritime sector via MarFlex. In 2010, the first electrical control systems developed by Snijders for the MarFlex electric-drive deepwell pumps became operational. This shows just how well the integration of MarFlex products within the Snijders organisation has progressed. The development of technical concepts has been successful and the development of operating systems is becoming increasingly more efficient. Within the GPI group, the emphasis during 2010 was 2 // Global Pump Investment 2010

5 2010 was a year of contrasts for Global Pump Investment B.V. (GPI). Our subsidiaries MarFlex B.V. (MarFlex) and Snijders Elektrotechniek B.V. (Snijders Elektrotechniek) celebrated their 30th and 25th anniversaries respectively. In light of the economic crisis, we celebrated these anniversaries in a sober fashion. Reorganisations and structural changes were necessary at both MarFlex and Snijders in order to meet the challenge of the economic downturn. Both organisations are now ready for an upturn in the market. meettechnologie. Met deze ontwikkeling lopen we vooruit op de markt en de wet- en regelgeving. De nadruk ligt op veiligheid, efficiency en integratie. NQZR is positief in de markt ontvangen. In 2011 hopen we de eerste NQZR-projecten op te leveren. Hoewel we het gevoel hebben dat de markt zich aan het her stellen is, zal ook 2011 nog in het teken van consolidatie staan. Qua omzet verwachten we uit te komen op het niveau van 2010, met dien verstande dat onze kostenstructuur drastisch verlaagd is wordt ook een jaar waarin GPI op zoek gaat naar nieuwe partijen die onderdeel kunnen uitmaken van de groep. Met als doel onze positie op het gebied van elektrisch aangedreven deepwell pompen wereldwijd verder uit te bouwen. Door het uitbreiden van de groep kunnen we ons productpallet verbreden en een nog grotere doelgroep bedienen, niet alleen in de maritieme sector maar ook in de industrie. We blijven bouwen aan een professionele organisatie die de wensen van klanten niet alleen invult, maar ze zelfs overtreft. Omgekeerd verwachten wij van klanten dat ze onze inspanningen waarderen. We willen zaken doen met partners die openstaan voor communicatie en met wie we een lange termijn relatie kunnen opbouwen op basis van respect. Dit achten wij, naast een flexibele en efficiënte organisatiestructuur, van groot belang voor de continuïteit van onze activiteiten. on the development of electrical engineering and operating systems. In September, MarFlex launched NQZR, an innovative pump system with integrated measurement technology, at the SMM trade fair in Hamburg. This development puts us ahead of the market and the imminent changes in statutory regulations. The emphasis is on safety, efficiency, and integration. NQZR was received positively by the market. In 2011 we hope to complete delivery of the first NQZR projects. Although we feel as if the market is recovering, 2011 will also be a year of consolidation. We expect turnover to stay at the same level as 2010, although our structural expenditure will have been reduced drastically will also be a year in which GPI continues to search for potential new members of the group. The aim will be to further extend our global position in the field of electric-drive deepwell pumps. By increasing the size of the group, we can broaden our product range and serve an even wider target group, not only in the maritime sector but the industrial sector as well. We will continue to be a professional organisation that not only meets the demands of its customers, but exceeds them. Conversely, we expect our customers to appreciate our efforts. We want to do business with partners who are open to dialogue, and with whom we can build up a long-term relationship based on mutual respect. We think this is essential, in addition to a flexible and efficient organisational structure, in order to guarantee the continuity of our activities. Met vriendelijke groet Yours sincerely Global Pump Investment B.V. Paul van Beveren Global Pump Investment Global Pump Investment 2010 // 3

6 Missie en visie Mission and vision Missie statement MarFlex ontwerpt, produceert en onderhoudt vaste en portable ladingpompsystemen voor de maritieme en offshore sector. Aandacht voor mens en milieu en een integere samenwerking in een professionele, klantgerichte organisatie vinden we onontbeerlijk om te komen tot: totaal one pump per tank systemen die de standaard van de markt bepalen een boeiende en inspirerende werkomgeving MarFlex Production Louis Pasteurstraat m 2 Mission statement MarFlex designs, manufactures and maintains fixed and portable cargo pump systems for the maritime and offshore sectors. We believe that consideration for people and the environment and honest collaboration in a professional, customer-orientated organisation are essential in order to create: total one pump per tank systems that set the standard for the market a stimulating and inspiring work environment MarFlex Production and testing Louis Pasteurstraat m m 2 MarFlex Head office, logistics and assembling Louis Pasteurstraat 12 4 // Global Pump Investment 2010

7 MarFlex Production and service Louis Pasteurstraat m 2 Snijders Elektrotechniek Head office and production Louis Pasteurstraat m 2 Visie statement MarFlex levert een product dat het verwachtingspatroon van de klant in alle opzichten moet overtreffen. Dit niveau bereiken we door continu bezig te zijn met klantgericht denken en handelen, innovatie en kwaliteit. Werknemers zullen MarFlex ervaren als een professionele en uitdagende omgeving waar ze met plezier hun ambities kunnen en mogen realiseren. Ook de stakeholders blijven MarFlex zien als investeringswaardige organisatie. Vision statement MarFlex has to supply a product that exceeds the customer s expectations in all respects. We will achieve this goal by continually thinking and working in a customer-orientated way, and by delivering innovation and quality. Our employees have to experience MarFlex as a professional and challenging environment, where they can enjoy their work and realise their ambitions. Our stakeholders must also continue to see MarFlex as an investment-worthy organisation. Global Pump Investment 2010 // 5

8 Veelzijdig productassortiment Diverse range of products MarFlex ontwikkelt en produceert pompsystemen voor de scheepvaart en de offshore. Het productassortiment bestaat uit elektrisch aangedreven lading-, slop- en ballastpompen en hydraulisch aangedreven portable pompen. Om het toerental van de pomp te kunnen regelen, levert MarFlex ook omvormersystemen. MarFlex develops and manufactures pump systems for the shipping and offshore sectors. The range of products consists of electricdriven cargo, bilge, and ballast pumps and hydraulic-driven portable pumps. MarFlex also supplies frequency converter systems to regulate the speed of the pumps. Bij de ontwikkeling van onze pompsystemen besteden we veel aandacht aan veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Ten behoeve van de bedrijfszekerheid zijn de pompkoppen demontabel. We houden ze als ruilobject in voorraad, zodat het werk aan boord gewoon kan doorgaan wanneer wij een oude pompkop reviseren. Deepwell lading-, slop- en ballastpompen MarFlex beschikt over 10 typen pompen met een capaciteit die varieert van 80 m 3 /uur tot 2500 m 3 /uur, waarbij de pomplengte varieert van 5 tot 30 meter. Alle pompen worden in Nederland geproduceerd. Elektromotoren Elektromotoren zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. During the development of our pump systems, we devote a great deal of attention to safety, durability and reliability. To increase operational continuity, the pump heads are detachable. We keep them in stock as exchange parts, so that work onboard can continue as normal when old pump heads are being overhauled. Deepwell cargo, bilge, and ballast pumps MarFlex has 10 types of pumps with a capacity ranging from 80 m 3 /hour to 2500 m 3 /hour, and pump lengths ranging from 5 m to 30 m. All the pumps are manufactured in the Netherlands. Electric motors Several different versions of electric motors are available. 6 // Global Pump Investment 2010

9 Variable Speed Drive Systeem Deze systemen kunnen worden geleverd met een klantspecifieke configuratie. Daarnaast heeft MarFlex efficiënte en voordelige standaardconfiguraties ontwikkeld. Portable pompen + powerpacks De hydraulisch aangedreven portable pompen van MarFlex zijn samen met de powerpacks geschikt als noodlos systemen. Spare parts MarFlex levert niet alleen onderdelen uit voorraad voor alle producten die in het assortiment terug te vinden zijn, maar eveneens onderdelen voor alle pompsystemen van het eerste uur. Services Wereldwijd voorziet een netwerk van servicemonteurs de pompsystemen van MarFlex van preventief en correctief onderhoud. Trainingen De bediening en het onderhoud van de pompsystemen is betrekkelijk eenvoudig. Desondanks biedt MarFlex hiervoor op maat gemaakte trainingen aan. Deze kunnen gevolgd worden in het professioneel ingerichte trainingscentrum in Oud-Beijerland of op een door de klant gewenste locatie. Variable Speed Drive Systems These systems can be supplied with a customer-specific configuration. MarFlex has also developed efficient and inexpensive standard configurations. Portable pumps + powerpacks The MarFlex hydraulic-drive portable pumps are designed for use together with the powerpacks as a back-up discharge system. Spare parts MarFlex not only supplies parts from stock for all products in the current range, but also parts for all the pump systems we have ever sold. Services A worldwide network of service engineers provides preventive and corrective maintenance for the MarFlex pump systems. Training The operation and maintenance of the pump systems is relatively easy. Nevertheless, MarFlex offers tailor-made training courses in these areas. They can take place at the fully-equipped training centre in Oud-Beijerland or at a location chosen by the customer. Global Pump Investment 2010 // 7

10 Pumping Exellence In 2009 voegde MarFlex Pumping Excellence toe aan haar naam. Deze slagzin verwoordt onze kwaliteitseisen ten aanzien van onze producten en de interne organisatie. We willen dat de MarFlex-pompsystemen feilloos functioneren en doen wat ze beloven. Daarnaast willen we dat klanten een goed gevoel bij MarFlex hebben. Een goede bereikbaarheid en een professionele omgang met vragen en klachten zijn hierbij essentieel. MarFlex tracht zo klantspecifiek mogelijk te werken en de verwachtingen van klanten te overtreffen. In 2010 hebben we Pumping Excellence vertaald naar een nieuwe huisstijl en een marketingstrategie. Tevens hebben we het interne draagvlak voor Pumping Excellence verbreed. In 2009 MarFlex added Pumping Excellence to its name. This slogan expresses the standard we set for the quality of our products and our internal organisation. We want MarFlex pump systems to perform faultlessly and to deliver what we promise. We also want our customers to have a high opinion of MarFlex. Excellent availability and professional handling of enquiries and complaints are an essential part of this. MarFlex aims to work in a customerspecific way wherever possible, and to exceed the expectations of its customers. In 2010, we translated Pumping Excellence into a new corporate identity and a new marketing strategy. We also 8 // Global Pump Investment 2010

11 Om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen, heeft de helft van onze personeelsleden in 2010 de inbedrijfstelling van onze pompsystemen aan boord bijgewoond. De andere helft gaat in 2011 op excursie naar een schip uitgerust met MarFlex pompen. Het meest tastbare bewijs van Pumping Excellence werd in september 2010 gepresenteerd op de maritieme beurs SMM in Hamburg: NQZR. Met de ontwikkeling van dit innovatieve pompsysteem met geïntegreerde meettechnologie zet MarFlex opnieuw een grote, vernieuwende stap in de ontwikkeling van elektrisch aangedreven deepwell pompen. deepened the internal support for Pumping Excellence. To increase the commitment of our staff, half of our employees attended the commissioning of our pump systems onboard in The other half will visit a ship fitted with MarFlex pumps during The most tangible result of Pumping Excellence was presented in September 2010 at the SMM maritime trade fair in Hamburg: NQZR. With the development of this innovative pump system with integrated measurement technology, MarFlex has once more taken a major, innovative step forward in the development of electric-drive deepwell pumps. Global Pump Investment 2010 // 9

12 Projecten Projects Als gevolg van de economische crisis was 2010 voor MarFlex een jaar waarin relatief weinig projecten werden opgeleverd. Toch zijn zowel in de zeevaart als de binnenvaart en de offshore sector enkele opvallende schepen in bedrijf genomen met aan boord onze pompsystemen. Due to the economic downturn, 2010 was a year when relatively few projects were carried out by MarFlex. Nonetheless, various eye-catching ships went into service with our pump systems on board in maritime shipping, inland shipping, and the offshore sector. Ecotanker Amulet In Nederland is de eerste groene bunkertanker opgeleverd. De dieselelektrisch aangedreven binnenvaarttanker Amulet verbruikt 30 tot 40% minder brandstof dan vergelijkbare tankers. Bovendien stoot het schip 30% minder CO 2, geen fijnstof en nauwelijks NOX uit. MarFlex leverde het volledige pompsysteem en elektromotor voor deze ecotanker. In the Netherlands, the first green bunker tanker has gone into service. The diesel-electric inland shipping tanker Amulet uses 30% to 40% less fuel than other similar tankers. Furthermore, the ship emits 30% less CO 2, no fine particles, and hardly any NOX. MarFlex supplied the entire pump system and the electric motor for this eco-tanker. 10 // Global Pump Investment 2010

13 FSO unit for Lukoil Arctic Tanker in Russia Alexander Kazarenko, General Manager MarFlex Moscow De Russische rederij Sovcomflot nam in 2010 de laatste van vijf nieuwe arctic tankers in bedrijf. Het schip Kirill Lavrov is gebouwd door Admiralty Shipyard in Sint Petersburg en speciaal ontwikkeld om te opereren onder arctische omstandigheden. MarFlex leverde de lading-, ballast- en sloppompen, maar ook de omvormers en elektro motoren. Onze systemen zijn uitgelegd voor omstandig heden van -46 graden Celsius. Voor Snijders, sinds 2008 onderdeel van de GPI groep, ging het om de eerste inbedrijf stelling in opdracht van MarFlex. The Russian shipping company Sovcomflot took delivery of the last of five new Arctic tankers during The ship Kirill Lavrov was built by Admiralty Shipyard in St Petersburg, and specially designed to operate under artic circumstances. MarFlex supplied the cargo, ballast, and bilge pumps, as well as the transformers and electrical motors. Our systems are designed to withstand temperatures of -46 C. This was the first project delivered by Snijders, part of the GPI group since 2008, under contract to MarFlex. In 2010 is een nieuwe Floating Storage Offloading (FSO) unit voor Lukoil opgeleverd. MarFlex leverde het volledige pompsysteem, inclusief omvormers en elektromotoren. De afgelopen jaren hebben we met enige regelmaat projecten in de offshore-sector opgeleverd. Onze producten voldoen aan de strenge normen en regel geving die in deze sector van toepassing zijn. In 2010, a new Floating Storage Offloading (FSO) unit was delivered to Lukoil. MarFlex supplied the entire pump system, including frequency converters and electric motors. We have regularly carried out projects for the offshore sector over the past few years. Our products meet all the strict standards and regulations applicable for the sector. Global Pump Investment 2010 // 11

14 Klantenservice naar een hoger niveau Customer service at a higher level Het verbeteren van de dienstverlening aan klanten heeft onze continue aandacht. In 2010 hebben we onze trainings- en servicefaciliteiten uitgebreid en een nieuwe softwareapplicatie voor Customer Relationship Management in gebruik genomen. We are constantly aiming to improve the service delivery to our customers. In 2010 we expanded our training and service facilities and introduced a new software application for Customer Relationship Management (CRM). Internationale trainingslocaties Op ons hoofdkantoor in Oud-Beijerland verzorgen we regel matig praktische trainingen voor medewerkers en klanten. Hierbij komen de bediening en het onderhoud van onze pomp systemen aan bod. Vanuit de markt kwam de vraag om de trainingsmogelijkheden verder uit te breiden. Dit hebben we in 2010 voorbereid. In 2011 starten we een nieuwe trainingslocatie op in Wladiwostok. Een plaatselijk trainingscentrum voor zeevarenden gaat er in onze opdracht praktijktrainingen verzorgen. MarFlex bewaakt de kwaliteit door zelf het trainingsmateriaal aan te leveren en de trainers op te leiden. Ook in Mumbai en Shanghai worden in 2011 nieuwe trainingslocaties opgestart. Het netwerk van trainingslocaties wordt in 2012 verder uitgebreid. International training facilities At our headquarters in Oud-Beijerland we regularly provide practical training courses for our own staff and the staff of our customers. This training is centred around the operation and maintenance of our pump systems. The market has expressed a need for more wide-ranging training. This was prepared in In 2011 we will be opening a new training facility in Vladivostok. A local training institution for the maritime sector will be delivering the practical training courses for us. MarFlex will ensure quality is maintained by providing the training materials and training the trainers itself. New training facilities will Services en Inbedrijfstelling In 2010 zijn de afdelingen Inbedrijfstelling en Services samengevoegd. De medewerkers van de nieuw ontstane afdeling kunnen zowel de inbedrijfstelling van onze pompsystemen als het onderhoud verzorgen. Dit stelt hen in staat flexibel te werken en Peter Versteeg, General Manager Marflex Asia 12 // Global Pump Investment 2010

15 snel in te spelen op vragen van klanten. Op termijn zullen ook derden de inbedrijfstelling en het onderhoud van de MarFlex-pompsystemen verzorgen. Hiertoe worden wereldwijd vakspecialisten door MarFlex getraind en gecertificeerd. Customer Relationship Management De afdelingen Sales, Projects en Services namen in 2010 een nieuwe softwareapplicatie in gebruik voor het beheren van klantgegevens en de interactie met klanten. Klantcontacten zijn nu beter te managen en trends nauwkeuriger op te volgen. In de loop van 2011 zullen ook de andere afdelingen met de nieuwe CRM-software gaan werken. Met als doel nog sneller in te spelen op behoeften vanuit de markt. also be opened in Mumbai and Shanghai during The network of training locations will be expanded even further in Services and Installation The Installation and Services departments were merged in The staff Lex Schoordijk, of this new combined department will Manager Services handle both the installation and the maintenance of our pump systems. This will enable them to work flexibly and respond quickly to the needs of our customers. Eventually, third parties will also be able to handle the installation and maintenance of MarFlex pump systems. Skilled specialists are being trained and certified by MarFlex around the world for this purpose. Customer Relationship Management The Sales, Projects, and Services departments implemented a new software application in 2010 for customer relationship management (CRM). This makes it easier to manage customer relationships and keep track of new trends. During 2011 the other departments will also start to use the new CRM software. The aim is to respond more rapidly to the needs of the market. Global Pump Investment 2010 // 13

16 NQZR: pompen en meten in één NQZR: pump and measurements in a single system Met de introductie van de elektrisch aangedreven deepwell pomp met oliegesmeerde as zorgde MarFlex twintig jaar geleden voor een revolutie in de tankvaart. Wat destijds een grote innovatie was, is vandaag de standaard. Anno 2010 gaat MarFlex een stap verder: NQZR combineert pompsysteem en meettechnologie in één pakket en komt daarmee tegemoet aan de behoeften van de markt. Met NQZR wordt de procesautomatisering in de pomp geïntegreerd. Sensoren voor het meten van de temperatuur, de druk en het level van de lading zijn aan de pomp gekoppeld. Ook sensoren om de pomp te monitoren (temperatuur, losdruk, lagers etc.) maken deel uit van het systeem. Alle data over pomp en lading worden gevisualiseerd op een 32 touch screen in de controle kamer van het schip. Van daaruit kan een signaal worden verzonden naar een PDA aan dek of een computer aan de wal. MarFlex kan ook, na toestemming van de klant, via een beveiligde internetbediening inloggen om een foutmelding te checken. With the introduction of the electric-drive deepwell pump with oil lubriated shaft 20 years ago, MarFlex caused a revolution in tanker shipping. What was once a major innovation, has now become the industry standard. In 2010, MarFlex went a step further: NQZR combines pump systems and measuring technology in one system and in so doing meets the demands of the market. With NQZR, process automation is integrated in the pump system. Sensors that measure the temperature, pressure, and the cargo level are linked to the pump. Sensors to monitor the pump (temperature, discharge pressure, bearings etc.) are also part of the system. All the data about the pump and the cargo are displayed on a 32" touchscreen in the control room of the ship. A signal can be sent from there to a PDA elsewhere onboard or a computer onshore. MarFlex can also monitor error alerts, with Marflex laat zich zien MarFlex profileerde zich in 2010 op verschillende maritieme beurzen als een professioneel partner op het vlak van elektrisch aangedreven deepwell pompen. Op de Posidonia in Athene waren we vertegenwoordigd op de stand van onze regionale agent. Op de binnenvaartbeurs Construction & Shipping Industry (C&SI) in het Nederlandse Gorinchem organiseerden we een seminar over de toekomst van de binnentankvaart. In september 2010 waren we met een eigen stand aanwezig op de SMM in Hamburg. We introduceerden er ons innovatieve pompsysteem met geïntegreerde meettechnologie: NQZR. 14 // Global Pump Investment 2010

17 Cost of ownership omlaag Ten opzichte van conventionele pompsystemen met losse meetsensoren biedt NQZR tal van voordelen. De installatie verloopt sneller, omdat men niet voor alle sensoren aparte gaten hoeft te maken. Er is minder bekabeling aan boord, waardoor de kans op falen afneemt. Alle procesgegevens zijn op één centraal scherm af te lezen. Door de remote bediening kan men snel op signalen reageren en problemen oplossen. Het systeem geeft ook inzage in noodzakelijk onderhoud. Alle data over lading en pompen worden opgeslagen in één database. Trends zijn hierdoor sneller herkenbaar en het proces kan tijdig worden bijgestuurd. Dit alles verhoogt de veiligheid en efficiency aan boord, waardoor de cost of ownership omlaag gaat. De eerste reacties op NQZR zijn positief. We gaan NQZR als een modulair pakket aanbieden, waarbij de klant beslist welke bouwstenen hij afneemt. the permission of the customer, via a secure internet connection. Cost of ownership reduced Compared to conventional pump systems with separate measurement sensors, the NQZR offers numerous advantages. Installation takes less time because separate holes do not have to be made for all the different sensors. There is less cabling onboard, which reduces the risk of failure. All process data can be monitored on a single screen. Alerts and problems can be dealt with quickly by remote control. The system also generates data for essential maintenance. All the data about the cargo and pumps is stored in a central database. This means trends can be identified more quickly and adjustments can be made to the process in time. All this helps to improve safety and efficiency onboard, and thus reduce the total cost of ownership. The initial response to NQZR has been overwhelmingly positive. NQZR is being offered as a modular system, which means customers can choose the modules they want. Marflex in the spotlight MarFlex profiled itself in 2010 at various maritime trade fairs as a professional partner in the field of electric-drive deepwell pumps. At the Posidonia in Athens we were represented at the stand of our regional agent. At the inland shipping Construction & Shipping Industry (C&SI) trade fair in the Netherlands we organised a seminar about the future of inland shipping. In September 2010 we were in attendance with our own stand at the SMM in Hamburg. That is where we launched our innovative pump system with integrated measurement technology: NQZR. Global Pump Investment 2010 // 15

18 Kwaliteitsverbetering als permanent proces Quality improvement as a permanent process MarFlex wil de verwachtingen van klanten in alle opzichten overtreffen. Dat kan alleen als de kwaliteit van onze producten en dienstverlening niet ter discussie staat. We zijn continu bezig met kwaliteitsverbetering, zegt Frans Capelle, QHSE Manager (QHSE - Quality, Health, Safety en Environment). Daarnaast zijn we uiterst alert op klant tevredenheid. ISO-certificatie Als ISO-gecertificeerd bedrijf hebben we onze werkwijze vastgelegd in procedures en instructies. We oefenen permanent controle uit op de naleving hiervan. Twee keer per jaar worden we door het kwalificatiebureau Lloyds geaudit. De resultaten van de audits die in 2010 hebben plaatsgevonden waren positief. In 2011 ligt de nadruk op onze leveranciers: de afdelingen Inkoop en QHSE gaan er samen voor zorgen dat leveranciers hetzelfde kwaliteitscontroleniveau handhaven als MarFlex. Kwaliteit op de werkvloer Door het opstellen van checklisten die worden doorlopen zodra een project klaar is, heeft de afdeling QHSE kwaliteit dichter bij de productiemedewerkers gebracht. Er is bewustzijn gecreëerd voor het feit dat iedereen verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn eigen werk. Onder meer hierdoor is het aantal klachten in 2010 met 35% gedaald ten opzichte van Door het neerleggen van kwaliteit op de werkvloer heeft de afdeling QHSE meer ruimte voor het afhandelen van garantieclaims, die de basis vormen voor het verbeteren van onze producten. Maandelijks komen de afdelingen QHSE en Services bij elkaar om garantiegevallen te bespreken, oorzaken te analyseren en naar oplossingen te zoeken. Zo maken we optimaal gebruik van de ervaringen uit de markt om de kwaliteit van onze pompsystemen verder te perfectioneren. Veiligheid heeft prioriteit MarFlex heeft de veiligheid van medewerkers hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat iedereen aan het einde van de werkdag gezond naar huis terugkeert. De afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in een veilige en gezonde werkomgeving voor het personeel. Ook in 2010 was veiligheid een speerpunt. Alle medewerkers met een risico op lasrook- of gehoorschade hebben deelgenomen aan een periodiek medisch onderzoek. De resultaten waren zeer gunstig. Wat de uitstoot van lasrook betreft, voldoen we ISO certification As an ISO-certified company, all our working methods are laid down in procedures and instructions. We monitor compliance with such permanently. An audit is carried out every six months by the Lloyds certification agency. The audits carried out in 2010 produced positive results once more. In 2011 we will be focusing on our suppliers: the Purchasing and QHSE departments will be making sure our suppliers adopt the same quality assurance levels as MarFlex. Quality on the shop floor By introducing checklists that have to be gone through when projects are completed, the QHSE department has increased the awareness about quality on the shop floor. Employees are reminded that everybody is responsible for the quality of their own work. This has helped to reduce the number of complaints in 2010 by 35% compared to By shifting the responsibility for quality to the work floor, the QHSE department has freed up time for the processing of guarantee claims, which form the basis for the improvement of our products. Each month the QHSE and Services departments meet to discuss, analyse, and find solutions for guarantee incidents. In this way we make maximum use of the experience of the market to further perfect the quality of our systems. Safety priority number one MarFlex has made the safety of its employees its number one priority. We think it is important everyone goes home at the end of the work day healthy. We have made considerable investment in recent years to ensure a safe and healthy working environment for our staff. Safety continued to be a priority in Frans Capelle, QHSE Manager 16 // Global Pump Investment 2010

19 MarFlex wants to exceed the expectations of its customers in all areas. This is only possible if the quality of our products and service delivery is at the highest level. We are continually focused on quality improvement, says Frans Capelle, Quality, Health, Safety, and Environment Manager (QHSE Manager). Moreover we are also extremely concerned about customer satisfaction. aan de geldende normen. In de loop van het jaar hebben we maatregelen getroffen om geluidsoverlast op de werkvloer te reduceren. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de veiligheid van onze machines. Er is een Machine Risico Inventarisatie en Evaluatie opgemaakt. Om de machineveiligheid te verhogen zijn onder meer beschermkappen aangeschaft. Ook hebben we besloten zuurstof- en gasmeters voor onze servicemedewerkers aan te schaffen. Verschillende medewerkers volgden een cursus over veiligheid op de werkvloer. We verwachten dat de genomen maatregelen zullen bijdragen aan een verdere daling van het aantal ongevallen. Aandacht voor duurzaamheid MarFlex scoort van oudsher goed op milieugebied. We hebben een schoon en milieuvriendelijk productieproces, waarbij geen schadelijke stoffen vrijkomen. Onze elektrisch aangedreven deepwell pompen zijn ten opzichte van hydraulische pompsystemen vriendelijk voor het milieu. Ze maken weinig lawaai, lekken geen olie en halen een maximale hoeveelheid product uit de ladingtanks. Niettegenstaande het groene karakter van ons productieproces en producten maken we continu werk van een verdere verduurzaming van onze activiteiten. In 2011 gaan we de voorbereidingen treffen voor het behalen van het ISO certificaat. Daarnaast gaan we de komende jaren onderzoeken hoe we het energieverbruik bij het testen van onze pompsystemen kunnen reduceren All employees with a risk of welding fume or hearing damage were given regular medical check-ups. The results were very encouraging. The emissions of welding fumes are within the applicable norms. Measures were introduced during the year to reduce noise pollution on the shop floor. In addition, we invested in the safety of our machines. A machine Risk Assessment and Evaluation procedure was drawn up. Amongst other things, additional protective covers were acquired to improve machine safety. We also decided to acquire oxygen and gas measuring gauges for our service employees. Numerous employees also followed a course about safety on the shop floor. We expect these measures will help to further reduce the number of accidents. Concern for sustainability MarFlex has always had an excellent environmental record. We have a clean and environmentally-friendly production process, with no emissions of harmful substances. Our electric-drive deepwell pumps have less impact on the envi ronment than hydraulic pump systems. They make less noise, do not leak oil, and extract the most product from the cargo tanks. Despite the green nature of our production process and products, we are continually working to further improve the sustainability of our activities. In 2011 preparations will be undertaken for ISO certification. Furthermore, we will be carrying out studies to see if we can reduce energy consumption during the testing of our pump systems. Global Pump Investment 2010 // 17

20 Procesverbetering in een stroomversnelling Fast-track process improvement In 2010 veranderde MarFlex de samenstelling van het ROKADEteam. Dit verbeterteam heeft als taak het optimaliseren van de interne processen. De focus lag op procesverbetering bij Sales, Projects, Finance & Control en Human Resources. Het ROKADE-team bestaat uit drie medewerkers van MarFlex die elkaar qua kennis en vaardigheden goed aanvullen. ICT Manager Vincent Snels is specialist op het gebied van auto matisering. Operations Manager Niels Ellenbroek kent alle ins en outs van het ERP-pakket waar MarFlex mee werkt. Director-COO Michael Smits draagt de eindverantwoording. In het verleden had iedere afdeling haar eigen lijstje Vincent Snels, met verbeterprojecten, aldus de ICT Manager teamleden. Het duurde zeer lang voor proces verbeteringen zichtbaar werden. Als verbeterteam hebben we de juiste bevoegdheden, daadkracht en kennis om verbeterprojecten snel te realiseren. Prioritaire projecten De procesverbeteringen hebben tot doel efficiënter te kunnen werken, sneller te kunnen rapporteren en betere stuurinformatie ter beschikking te hebben. Processen die voor de hele organisatie belangrijk zijn, worden prioritair behandeld. In 2010 lag de focus op het verkoop- en klantmanagement en het financieel en HRMproces. Een overzicht van de gerealiseerde projecten: Salesconfigurator In 2009 nam de afdeling Sales een nieuwe softwareapplicatie in gebruik voor het opstellen van offertes is gebruikt voor verdere optimalisatie hiervan zodat alle offertes met deze nieuwe software gemaakt kunnen worden. Financiële processen De afdeling Fincance & Control gebruikt voortaan alleen nog The ROKADE team is made up of three MarFlex employees with complementary areas of knowledge and expertise. ICT Manager Vincent Snels is a specialist in the field of computerisation. Operations Manager Niels Ellenbroek knows all the ins and outs of the ERP software used by MarFlex. Director COO Michael Smits has overall responsibility. In the past, each department worked on its own set of improvement projects, the team members explained. It took ages before any tangible process improvements were achieved. The improvement team has the authority, capability, and expertise necessary to implement improvement projects more quickly. Priority projects The aim of process improvement is to introduce more efficient operational methods, shorter reporting lines, and better management information. Processes critical for the whole organisation are given priority. In 2010, the focus was on sales and customer relationship management, financial administration, and the HRM process. The following projects were completed: Sales configurator In 2009, the Sales department introduced a new software application to draw up quotations was used to refine this software so that all quotations can be made with it. Financial administration The Finance & Control department will only use the ERP software to generate financial reports from now on. Michael Smits, Director - COO 18 // Global Pump Investment 2010

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR De Aerzener Maschinenfabrik is gecertificeerd volgens verschillende internationale normen die specifieke eisen

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Digitalisering van de voedselketen

Digitalisering van de voedselketen Digitalisering van de voedselketen Patrick Roelandt Director Strategy, Technology & Business Innovation @PatrickRoelandt 26/11/2014 http://nl.linkedin.com/in/patrickroelandt Version: [###] Classification:

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Your supply chain 10 x more effective

Your supply chain 10 x more effective Your supply chain 10 x more effective With the #1 supply chain platform for manufacturing & wholesale Increase supply chain performance Decrease manual order handling Insights in actionable data Top elements

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

Virtual Enterprise Centralized Desktop

Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtual Enterprise Centralized Desktop Het gebruik van virtuele desktops en de licensering daarvan Bastiaan de Wilde, Solution Specialist Microsoft Nederland Aanleiding Steeds meer gebruik van Virtuele

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart DIRECTIE 2 M AN AG EMENT TE AM 2 ADM INISTRATIE & AUTO M ATISERING 3 KW ALITEITSZORG 1 PERSO NEEL & ORG ANISATIE 1 LOG ISTIEK 1 INKOOP

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) 1 Wie ben ik? 2 Enschede plant 150 Acre facility located in the East part of the Netherlands, close to the German border Capacity: PCR:

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Tebunus Tube Bending. Tebunus

Tebunus Tube Bending. Tebunus Tebunus Tube Bending ISO9001 LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE Tebunus F L E X I B L E W I T H M E T A L Tebunus Tube Bending bv werd opgericht in 1985 en heeft inmiddels bewezen over dermate goede kwaliteiten

Nadere informatie

Together we deliver. Partner Logistics Together we deliver

Together we deliver. Partner Logistics Together we deliver Together we deliver Together we deliver 8 March, 2016 1 Agenda Introductie Waarom koos voor deze standaard WMS-oplossing? Beperkingen standaard WMS oplossing Implementatie in 3 maanden Standaard WMS in

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Management van baten Evolutie in denken

Management van baten Evolutie in denken Management van baten Evolutie in denken IPMA interessegroep procesmanagement Versie 0.1 jd0912 Management van baten Setting the direction high Relative market share low low Growth potential high Strategic

Nadere informatie

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Beurzen, sales meetings, algemene vergaderingen, klantgerichte evenementen: Voor firma s zijn evenementen de meest directe en dynamische manier om zichzelf en

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

HEGRID EIT ICT LABS HEGRID 2013-2014 TNO. Hybrid Energy GRID Management. TNO, Siemens, KIT, Deutsche Telekom, UT, TU/e, VTT, CWI

HEGRID EIT ICT LABS HEGRID 2013-2014 TNO. Hybrid Energy GRID Management. TNO, Siemens, KIT, Deutsche Telekom, UT, TU/e, VTT, CWI HEGRID Hybrid Energy GRID Management EIT ICT LABS HEGRID 2013-2014 TNO TNO, Siemens, KIT, Deutsche Telekom, UT, TU/e, VTT, CWI 1 Doel en verwachte resultaten Doel: realiseren van een Open HybridEnergy

Nadere informatie

KLANT = AGENT AGENT = KLANT

KLANT = AGENT AGENT = KLANT KLANT = AGENT AGENT = KLANT KENNISMANAGEMENT BIJ T-MOBILE INHOUD 1. Visie 2. Nieuwe kennisbank 3. Aanpak 4. Lessons learned 5. Stand van zaken na 1 jaar 6. Wij doen het zo! 1 VISIE OP KENNISMANAGEMENT

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie