Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report"

Transcriptie

1 Global Pump Investment MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report

2 Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht als investeringsmaatschappij, participeert in organisaties met een sterk eigen product en/of dienst die in een nichemarkt actief zijn of dat willen zijn. GPI heeft zich ontwikkeld tot een investeringsmaatschappij met een krachtig internationaal karakter met belangstelling voor maritieme en industrieel georiënteerde marktsegmenten. Visie / GPI richt zich sterk op optimalisering en groei van bestaande organisaties. Een onderscheidende visie en missie maken een belangrijk deel uit van het te voeren beleid. People, Planet en Profit zijn voor GPI belangrijke pijlers om de gezamen lijk vastgestelde doelstellingen te realiseren. Missie / Doelstelling van GPI is met passie en innovatie organisaties te laten groeien en excelleren in nichemarkten. Synergie ontdekken, verbanden leggen en benutten. Medewerkers binnen de GPI groep voelen zich hierdoor gemotiveerd en verantwoordelijk om middels organisatie van (bedrijfs-) processen een rendement van minimaal 15% te waarborgen. Global Pump Investment (GPI), founded in 1997 as an investment company, participates in organisations with a strong product and/or service, which are or aim to be active in a niche market. GPI has developed to become an investment company with a strong international character with a focus on maritime and industrial markets. Vision / The primary goal of GPI is the optimisation and growth of existing organisations. A distinctive mission statement and vision are a fundamental part of its strategy. People, Planet, and Profit are key elements in the realisation of the common objectives agreed within GPI. Mission / The objective of GPI is to be passionate and innovative in its drive to ensure organisations grow and excel in niche markets. To generate synergy, develop relationships, and to utilize potential. This motivates the employees of the GPI group, and makes them feel responsible for achieving a minimum profit of 15% through the optimisation of business processes. Global Pump Investment MarFlex Snijders Elektrotechniek 2 Voorwoord door Paul van Beveren (GPI) Foreword by Paul van Beveren (GPI) 6 Veelzijdig productassortiment Diverse range of products 16 Kwaliteitsverbetering als permanent proces Quality improvement as a permanent process 2 Focus op perfectie en betrouwbaarheid Focus on perfection and reliability 27 Financiële kencijfers Financial key figures 32 Voorwoord door Jan Hofman (Snijders Elektrotechniek) Foreword by Jan Hofman (Snijders Elektrotechniek) 41 Financiële kencijfers Financial key figures Organisaties die deel uitmaken van de GPI groep zijn duidelijk herkenbaar door hun Corporate Identity. Organisations that are part of the GPI group share the same clearly recognisable corporate identity. Kwaliteitsverbetering als permanent proces Quality improvement as a permanent process QHSE Manager Frans Capelle, MarFlex 16 Nieuwe dynamiek voor Snijders Elektrotechniek New dynamic for Snijders Elektrotechniek Global Pump Investment CEO Jan Hofman, Snijders Elektrotechniek 32 Global Pump Investment Global Pump Investment 21 // 1

3 Jaarverslag Global Pump Investment 21 Global Pump Investment Annual Report was voor Global Pump Investment B.V. (GPI) een tegenstrijdig jaar. Onze dochterondernemingen MarFlex B.V. (MarFlex) en Snijders Elektrotechniek B.V. (Snijders Elektrotechniek) bestonden respectievelijk 3 en 25 jaar. Als gevolg van de economische crisis hebben we deze jubilea sober gevierd. Zowel bij MarFlex als Snijders waren een reorganisatie en structuurwijziging noodzakelijk om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. Beide organisaties zijn nu voorbereid op het aantrekken van de markt. 21 was a year of contrasts for Global Pump Investment B.V. (GPI). Our subsidiaries MarFlex B.V. (MarFlex) and Snijders Elektrotechniek B.V. (Snijders Elektrotechniek) celebrated their 3th and 25th anniversaries respectively. In light of the economic crisis, we celebrated these anniversaries in a sober fashion. Reorganisations and structural changes were necessary at both MarFlex and Snijders in order to meet the challenge of the economic downturn. Both organisations are now ready for an upturn in the market. MarFlex begon het jaar met grote vraagtekens. In december 29 hadden we een lichte stijging van de aanvragen genoteerd. Gedurende het eerste kwartaal 21 werd duidelijk dat de markt aan het aantrekken was. We tekenden nieuwe projecten in Rusland, Nederland en Turkije. Toch liep het marktherstel niet zo snel als we verwacht hadden. Om de traagheid in de markt op te vangen, hebben we in het tweede kwartaal een reorganisatie doorgevoerd. Het kostenpatroon sluit nu weer aan bij het omzetniveau. Parallel hieraan heeft binnen MarFlex een structuurwijziging plaats gevonden, waarbij de organisatie is aangepast aan de behoeften van de markt. Met als doel een product neer te zetten dat de verwachtingen van onze klanten in alle opzichten overtreft. Om dichter bij de klant te staan, hebben we in 21 servicelocaties opgezet in Rusland en China. Ook Snijders heeft een moeilijk jaar achter de rug, waarin afscheid genomen is van een enkele collega s. Dit was nodig om de kostenstructuur te verlagen. De organisatie is aangepast van een servicegerichte naar een projectorganisa tie. Voor de komende jaren heeft Snijders zich tot doel gesteld nieuwe klanten aan te trekken in de industrie en machinebouw. Daarnaast blijft het bedrijf via MarFlex de maritieme sector bedienen. In 21 zijn de eerste elektro technische besturingssystemen in bedrijf gesteld die Snijders ten behoeve van de MarFlex elektrisch aan gedreven deepwell pompen heeft ontwikkeld. Daarmee mogen we stellen dat de integratie van de MarFlex producten binnen de Snijders- organisatie heel goed verlopen is. De ontwikkeling van technische ideeën is goed van de grond gekomen en de bouw van besturings systemen verloopt steeds efficiënter. Het jaar 21 is binnen de GPI groep nadrukkelijk gebruikt om aan ontwikkeling te doen op elektrotechnisch- en besturingsgebied. In september lanceerde MarFlex op de beurs SMM in Hamburg NQZR, een innovatief pompsysteem met geïntegreerde There were mixed signals for MarFlex at the start of the year. In December 29 we saw a limited increase in order enquiries. It became clear during the first quarter of 21 that the market was picking up. We signed contracts for new projects in Russia, the Netherlands, and Turkey. However, the market recovery did not proceed as quickly as we had expected. To compensate for the slow recovery, we carried out a reorganisation during the second quarter. The expenditure was brought back in line with turnover. In a parallel development, MarFlex implemented structural changes to align the organisation with current market demands. The aim was to deliver a product that exceeded the expectations of our customers in every regard. In order to be nearer to our customers, we established service stations in Russia and China during 21. Snijders also had a difficult year, which saw the loss of several staff. This was necessary in order to reduce structural costs. The organisation was converted from a service-orientated organisation to a project-based organisation. Over the next few years, Snijders has set itself the target of winning new industrial and chemical engineering customers. Furthermore, the company will continue to serve the maritime sector via MarFlex. In 21, the first electrical control systems developed by Snijders for the MarFlex electric-drive deepwell pumps became operational. This shows just how well the integration of MarFlex products within the Snijders organisation has progressed. The development of technical concepts has been successful and the development of operating systems is becoming increasingly more efficient. Within the GPI group, the emphasis during 21 was meettechnologie. Met deze ontwikkeling lopen we vooruit op de on the development of electrical engineering and operating markt en de wet- en regelgeving. De nadruk ligt op veiligheid, systems. In September, MarFlex launched NQZR, an innovative efficiency en integratie. NQZR is positief in de markt ontvangen. pump system with integrated measurement technology, at the In 211 hopen we de eerste NQZR-projecten op te leveren. SMM trade fair in Hamburg. This development puts us ahead of the market and the imminent changes in statutory regulations. Hoewel we het gevoel hebben dat de markt zich aan het The emphasis is on safety, efficiency, and integration. NQZR was her stellen is, zal ook 211 nog in het teken van consolidatie received positively by the market. In 211 we hope to complete staan. Qua omzet verwachten we uit te komen op het niveau van delivery of the first NQZR projects. 21, met dien verstande dat onze kostenstructuur drastisch verlaagd is. 211 wordt ook een jaar waarin GPI op zoek gaat Although we feel as if the market is recovering, 211 will also be naar nieuwe partijen die onderdeel kunnen uitmaken van de a year of consolidation. We expect turnover to stay at the same groep. Met als doel onze positie op het gebied van elektrisch level as 21, although our structural expenditure will have aangedreven deepwell pompen wereldwijd verder uit te bouwen. been reduced drastically. 211 will also be a year in which GPI Door het uitbreiden van de groep kunnen we ons productportfolio verbreden en een nog grotere doelgroep bedienen, The aim will be to further extend our global position in the field continues to search for potential new members of the group. niet alleen in de maritieme sector maar ook in de industrie. of electric-drive deepwell pumps. By increasing the size of the group, we can broaden our product range and serve an even We blijven bouwen aan een professionele organisatie die de wider target group, not only in the maritime sector but the wensen van klanten niet alleen invult, maar ze zelfs overtreft. industrial sector as well. Omgekeerd verwachten wij van klanten dat ze onze inspanningen waarderen. We willen zaken doen met partners die We will continue to be a professional organisation that not only openstaan voor communicatie en met wie we een lange termijn meets the demands of its customers, but exceeds them. relatie kunnen opbouwen op basis van respect. Conversely, we expect our customers to appreciate our efforts. Dit achten wij, naast een flexibele en efficiënte organisatiestructuur, van groot belang voor de continuïteit van onze and with whom we can build up a long-term relationship based We want to do business with partners who are open to dialogue, activiteiten. on mutual respect. We think this is essential, in addition to a flexible and efficient organisational structure, in order to guarantee the continuity of our activities. Met vriendelijke groet Yours sincerely Global Pump Investment B.V. Paul van Beveren 2 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment Global Pump Investment 21 // 3

4 Missie en visie Mission and vision Missie statement MarFlex ontwerpt, produceert en onderhoudt vaste en portable ladingpompsystemen voor de maritieme en offshore sector. Aandacht voor mens en milieu en een integere samenwerking in een professionele, klantgerichte organisatie vinden we onontbeerlijk om te komen tot: totaal one pump per tank systemen die de standaard van de markt bepalen een boeiende en inspirerende werkomgeving MarFlex Production Louis Pasteurstraat 8 MarFlex Production 5.2 m and service 2 Louis Pasteurstraat m 2 Snijders Elektrotechniek Head office and production Louis Pasteurstraat m 2 Mission statement MarFlex designs, manufactures and maintains fixed and portable cargo pump systems for the maritime and offshore sectors. We believe that consideration for people and the environment and honest collaboration in a professional, customer-orientated organisation are essential in order to create: total one pump per tank systems that set the standard for the market a stimulating and inspiring work environment MarFlex Production and testing Louis Pasteurstraat m m 2 MarFlex Head office, logistics and assembling Louis Pasteurstraat 12 Visie statement MarFlex levert een product dat het verwachtingspatroon van de klant in alle opzichten moet overtreffen. Dit niveau bereiken we door continu bezig te zijn met klantgericht denken en handelen, innovatie en kwaliteit. Werknemers zullen MarFlex ervaren als een professionele en uitdagende omgeving waar ze met plezier hun ambities kunnen en mogen realiseren. Ook de stakeholders blijven MarFlex zien als investeringswaardige organisatie. Vision statement MarFlex has to supply a product that exceeds the customer s expectations in all respects. We will achieve this goal by continually thinking and working in a customer-orientated way, and by delivering innovation and quality. Our employees have to experience MarFlex as a professional and challenging environment, where they can enjoy their work and realise their ambitions. Our stakeholders must also continue to see MarFlex as an investment-worthy organisation. 4 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 5

5 Veelzijdig productassortiment Diverse range of products MarFlex ontwikkelt en produceert pompsystemen voor de scheepvaart en de offshore. Het productassortiment bestaat uit elektrisch aangedreven lading-, slop- en ballastpompen en hydraulisch aangedreven portable pompen. Om het toerental van de pomp te kunnen regelen, levert MarFlex ook omvormersystemen. MarFlex develops and manufactures pump systems for the shipping and offshore sectors. The range of products consists of electricdriven cargo, slop and ballast pumps and hydraulic-driven portable pumps. MarFlex also supplies frequency converter systems to regulate the speed of the pumps. Bij de ontwikkeling van onze pompsystemen besteden we veel During the development of our pump systems, we devote a aandacht aan veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. great deal of attention to safety, durability and reliability. Ten behoeve van de bedrijfszekerheid zijn de pompkoppen To increase operational continuity, the pump heads are demontabel. We houden ze als ruilobject in voorraad, zodat het detachable. We keep them in stock as exchange parts, so that werk aan boord gewoon kan doorgaan wanneer wij een oude work onboard can continue as normal when old pump heads are pompkop reviseren. being overhauled. Deepwell lading-, slop- en ballastpompen Deepwell cargo, slop and ballast pumps MarFlex beschikt over 1 typen pompen met een capaciteit die MarFlex has 1 types of pumps with a capacity ranging from varieert van 8 m 3 /uur tot 25 m 3 /uur, waarbij de pomplengte 8 m 3 /hour to 25 m 3 /hour, and pump lengths ranging from varieert van 5 tot 3 meter. Alle pompen worden in Nederland 5 m to 3 m. All the pumps are manufactured in the Netherlands. geproduceerd. Electric motors Elektromotoren A wide variety of explosion proof electric motors is available. Elektromotoren zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Variable Speed Drive Systeem Deze systemen kunnen worden geleverd met een klantspecifieke configuratie. Daarnaast heeft MarFlex efficiënte en voordelige standaardconfiguraties ontwikkeld. Portable pompen + powerpacks De hydraulisch aangedreven portable pompen van MarFlex zijn samen met de powerpacks geschikt als noodlos systemen. Spare parts MarFlex levert niet alleen onderdelen uit voorraad voor alle producten die in het assortiment terug te vinden zijn, maar eveneens onderdelen voor alle pompsystemen van het eerste uur. Services Wereldwijd voorziet een netwerk van servicemonteurs de pompsystemen van MarFlex van preventief en correctief onderhoud. Trainingen De bediening en het onderhoud van de pompsystemen is betrekkelijk eenvoudig. Desondanks biedt MarFlex hiervoor op maat gemaakte trainingen aan. Deze kunnen gevolgd worden in het professioneel ingerichte trainingscentrum in Oud-Beijerland of op een door de klant gewenste locatie. Variable Speed Drive Systems These systems can be supplied with a customer-specific configuration. MarFlex has also developed efficient and inexpensive standard configurations. Portable pumps + powerpacks The MarFlex hydraulic-drive portable pumps are designed for use together with the powerpacks as a back-up discharge system. Spare parts MarFlex not only supplies parts from stock for all products in the current range, but also parts for all the pump systems we have ever sold. Services A worldwide network of service engineers provides preventive and corrective maintenance for the MarFlex pump systems. Training The operation and maintenance of the pump systems is relatively easy. Nevertheless, MarFlex offers tailor-made training courses in these areas. They can take place at the fully-equipped training centre in Oud-Beijerland or at a location chosen by the customer. 6 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 7

6 Pumping Exellence In 29 voegde MarFlex Pumping Excellence toe aan haar naam. Deze slagzin verwoordt onze kwaliteitseisen ten aanzien van onze producten en de interne organisatie. We willen dat de MarFlex-pompsystemen feilloos functioneren en doen wat ze beloven. Daarnaast willen we dat klanten een goed gevoel bij MarFlex hebben. Een goede bereikbaarheid en een professionele omgang met vragen en klachten zijn hierbij essentieel. MarFlex tracht zo klantspecifiek mogelijk te werken en de verwachtingen van klanten te overtreffen. In 21 hebben we Pumping Excellence vertaald naar een nieuwe huisstijl en een marketingstrategie. Tevens hebben we het interne draagvlak voor Pumping Excellence verbreed. In 29 MarFlex added Pumping Excellence to its name. This slogan expresses the standard we set for the quality of our products and our internal organisation. We want MarFlex pump systems to perform faultlessly and to deliver what we promise. We also want our customers to have a high opinion of MarFlex. Excellent availability and professional handling of enquiries and complaints are an essential part of this. MarFlex aims to work in a customerspecific way wherever possible, and to exceed the expectations of its customers. In 21, we translated Pumping Excellence into a new corporate identity and a new marketing strategy. We also Om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen, heeft de helft van onze personeelsleden in 21 de inbedrijfstelling van onze pompsystemen aan boord bijgewoond. De andere helft gaat in 211 op excursie naar een schip uitgerust met MarFlex pompen. Het meest tastbare bewijs van Pumping Excellence werd in september 21 gepresenteerd op de maritieme beurs SMM in Hamburg: NQZR. Met de ontwikkeling van dit innovatieve pompsysteem met geïntegreerde meettechnologie zet MarFlex opnieuw een grote, vernieuwende stap in de ontwikkeling van elektrisch aangedreven deepwell pompen. deepened the internal support for Pumping Excellence. To increase the commitment of our staff, half of our employees attended the commissioning of our pump systems onboard in 21. The other half will visit a ship fitted with MarFlex pumps during 211. The most tangible result of Pumping Excellence was presented in September 21 at the SMM maritime trade fair in Hamburg: NQZR. With the development of this innovative pump system with integrated measurement technology, MarFlex has once more taken a major, innovative step forward in the development of electric-drive deepwell pumps. 8 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 9

7 Projecten Projects Als gevolg van de economische crisis zijn er in 21 minder projecten opgeleverd dan in het voorgaande jaar. Toch zijn zowel in de zeevaart als de binnenvaart en de offshore sector enkele opval lende schepen in bedrijf genomen met aan boord onze pompsystemen. Due to the economic downturn, fewer projects were completed in 21 than in the previous year. Nonetheless, various eye-catching ships went into service with our pump systems on board in maritime shipping, inland shipping, and the offshore sector. In Nederland is de eerste groene bunkertanker opgeleverd. De dieselelektrisch aangedreven binnenvaarttanker Amulet verbruikt 3 tot 4% minder brandstof dan vergelijkbare tankers. Bovendien stoot het schip 3% minder CO 2, geen fijnstof en nauwelijks NOX uit. MarFlex leverde het volledige pompsysteem en elektromotor voor deze ecotanker. Ecotanker Amulet In the Netherlands, the first green bunker tanker has gone into service. The diesel-electric inland shipping tanker Amulet uses 3% to 4% less fuel than other similar tankers. Furthermore, the ship emits 3% less CO 2, no fine particles, and hardly any NOX. MarFlex supplied the entire pump system and the electric motor for this eco-tanker. Arctic Tanker in Russia Alexander Kazarenko, General Manager MarFlex Moscow De Russische rederij Sovcomflot nam in 21 de laatste van vijf nieuwe arctic tankers in bedrijf. Het schip Kirill Lavrov is gebouwd door Admiralty Shipyard in Sint Petersburg en speciaal ontwikkeld om te opereren onder arctische omstandigheden. MarFlex leverde de lading-, ballast- en sloppompen, maar ook de omvormers en elektro motoren. Onze systemen zijn uitgelegd voor omstandig heden van -46 graden Celsius. Voor Snijders, sinds 28 onderdeel van de GPI groep, ging het om de eerste inbedrijf stelling in opdracht van MarFlex. The Russian shipping company Sovcomflot took delivery of the last of five new Arctic tankers during 21. The ship Kirill Lavrov was built by Admiralty Shipyard in St Petersburg, and specially designed to operate under artic circumstances. MarFlex supplied the cargo, ballast and slop pumps, as well as the transformers and electrical motors. Our systems are designed to withstand temperatures of -46 C. This was the first project delivered by Snijders, part of the GPI group since 28, under contract to MarFlex. FSO unit for Lukoil In 21 is een nieuwe Floating Storage Offloading (FSO) unit voor Lukoil opgeleverd. MarFlex leverde het volledige pompsysteem, inclusief omvormers en elektromotoren. De afgelopen jaren hebben we met enige regelmaat projecten in de offshore-sector opgeleverd. Onze producten vol doen aan de strenge normen en regel geving die in deze sector van toepassing zijn. In 21, a new Floating Storage Offloading (FSO) unit was delivered to Lukoil. MarFlex supplied the entire pump system, including frequency converters and electric motors. We have regularly carried out projects for the offshore sector over the past few years. Our products meet all the strict standards and regulations applicable for the sector. 1 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 11

8 Klantenservice naar een hoger niveau Customer service at a higher level Het verbeteren van de dienstverlening aan klanten heeft onze continue aandacht. In 21 hebben we onze trainings- en servicefaciliteiten uitgebreid en een nieuwe softwareapplicatie voor Customer Relationship Management in gebruik genomen. We are constantly aiming to improve the service delivery to our customers. In 21 we expanded our training and service facilities and introduced a new software application for Customer Relationship Management (CRM). Internationale trainingslocaties International training facilities Op ons hoofdkantoor in Oud-Beijerland verzorgen we regel matig At our headquarters in Oud-Beijerland we regularly provide praktische trainingen voor medewerkers en klanten. Hierbij practical training courses for our own staff and the staff of our komen de bediening en het onderhoud van onze pomp systemen customers. This training is centred around the operation and aan bod. Vanuit de markt kwam de vraag om de trainingsmogelijkheden verder uit te breiden. Dit hebben we in 21 need for more wide-ranging training. This was prepared in 21. maintenance of our pump systems. The market has expressed a voorbereid. In 211 starten we een nieuwe trainingslocatie op in In 211 we will be opening a new training facility in Vladivostok. Wladiwostok. Een plaatselijk trainingscentrum voor zeevarenden A local training institution for the maritime sector will be gaat er in onze opdracht praktijktrainingen verzorgen. MarFlex delivering the practical training courses for us. MarFlex will bewaakt de kwaliteit door zelf het trainingsmateriaal aan te ensure quality is maintained by providing the training materials leveren en de trainers op te leiden. Ook in Mumbai en Shanghai and training the trainers itself. New training facilities will also worden in 211 nieuwe trainingslocaties opgestart. Het netwerk van trainingslocaties wordt in 212 verder uitgebreid. Services en Inbedrijfstelling In 21 zijn de afdelingen Inbedrijfstelling en Services samengevoegd. De medewerkers van de nieuw ontstane afdeling kunnen zowel de inbedrijfstelling van onze pompsystemen als het onderhoud verzorgen. Dit stelt hen in staat flexibel te werken en snel in te spelen op vragen van klanten. Op termijn zullen ook derden de inbedrijfstelling en het onderhoud van de MarFlex-pompsystemen verzorgen. Hiertoe worden wereldwijd vakspecialisten door MarFlex getraind en gecertificeerd. Customer Relationship Management De afdelingen Sales, Projects en Services namen in 21 een nieuwe softwareapplicatie in gebruik voor het beheren van klantgegevens en de interactie met klanten. Klantcontacten zijn nu beter te managen en trends nauwkeuriger op te volgen. In de loop van 211 zullen ook de andere afdelingen met de nieuwe CRM-software gaan werken. Met als doel nog sneller in te spelen op behoeften vanuit de markt. be opened in Mumbai and Shanghai during 211. The network of training locations will be expanded even further in 212. Services and Installation The Installation and Services departments were merged in 21. The staff of this new combined department will handle both the installation and the Lex Schoordijk, Manager Services maintenance of our pump systems. This will enable them to work flexibly and respond quickly to the needs of our customers. Eventually, third parties will also be able to handle the installation and maintenance of MarFlex pump systems. Skilled specialists are being trained and certified by MarFlex around the world for this purpose. Customer Relationship Management The Sales, Projects, and Services departments implemented a new software application in 21 for customer relationship management (CRM). This makes it easier to manage customer relationships and keep track of new trends. During 211 the other departments will also start to use the new CRM software. The aim is to respond more rapidly to the needs of the market. Peter Versteeg, General Manager MarFlex Asia 12 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 13

9 NQZR: pompen en meten in één NQZR: pump and measurements in a single system Met de introductie van de elektrisch aangedreven deepwell pomp met oliegesmeerde as zorgde MarFlex twintig jaar geleden voor een revolutie in de tankvaart. Wat destijds een grote innovatie was, is vandaag de standaard. Anno 21 gaat MarFlex een stap verder: NQZR combineert pompsysteem en meettechnologie in één pakket en komt daarmee tegemoet aan de behoeften van de markt. Met NQZR wordt de procesautomatisering in de pomp geïntegreerd. Sensoren voor het meten van de temperatuur, de druk en het level van de lading zijn aan de pomp gekoppeld. Ook sensoren om de pomp te monitoren (temperatuur, losdruk, lagers etc.) maken deel uit van het systeem. Alle data over pomp en lading worden gevisualiseerd op een 32 touch screen in de controle kamer van het schip. Van daaruit kan een signaal worden verzonden naar een PDA aan dek of een computer aan de wal. MarFlex kan ook, na toestemming van de klant, via een beveiligde internetbediening inloggen om een foutmelding te checken. With the introduction of the electric-drive deepwell pump with oil lubriated shaft 2 years ago, MarFlex caused a revolution in tanker shipping. What was once a major innovation, has now become the industry standard. In 21, MarFlex went a step further: NQZR combines pump systems and measuring technology in one system and in so doing meets the demands of the market. With NQZR, process automation is integrated in the pump system. Sensors that measure the temperature, pressure, and the cargo level are linked to the pump. Sensors to monitor the pump (temperature, discharge pressure, bearings etc.) are also part of the system. All the data about the pump and the cargo are displayed on a 32" touchscreen in the control room of the ship. A signal can be sent from there to a PDA elsewhere onboard or a computer onshore. Cost of ownership omlaag Ten opzichte van conventionele pompsystemen met losse meetsensoren biedt NQZR tal van voordelen. De installatie verloopt sneller, omdat men niet voor alle sensoren aparte gaten hoeft te maken. Er is minder bekabeling aan boord, waardoor de kans op falen afneemt. Alle procesgegevens zijn op één centraal scherm af te lezen. Door de remote bediening kan men snel op signalen reageren en problemen oplossen. Het systeem geeft ook inzage in noodzakelijk onderhoud. Alle data over lading en pompen worden opgeslagen in één database. Trends zijn hierdoor sneller herkenbaar en het proces kan tijdig worden bijgestuurd. Dit alles verhoogt de veiligheid en efficiency aan boord, waardoor de cost of ownership omlaag gaat. De eerste reacties op NQZR zijn positief. We gaan NQZR als een modulair pakket aanbieden, waarbij de klant beslist welke bouwstenen hij afneemt. MarFlex can also monitor error alerts, with the permission of the customer, via a secure internet connection. Cost of ownership reduced Compared to conventional pump systems with separate measurement sensors, the NQZR offers numerous advantages. Installation takes less time because separate holes do not have to be made for all the different sensors. There is less cabling onboard, which reduces the risk of failure. All process data can be monitored on a single screen. Alerts and problems can be dealt with quickly by remote control. The system also generates data for essential maintenance. All the data about the cargo and pumps is stored in a central database. This means trends can be identified more quickly and adjustments can be made to the process in time. All this helps to improve safety and efficiency onboard, and thus reduce the total cost of ownership. The initial response to NQZR has been overwhelmingly positive. NQZR is being offered as a modular system, which means customers can choose the modules they want. MarFlex laat zich zien MarFlex in the spotlight MarFlex profileerde zich in 21 op verschillende maritieme beurzen als een professioneel partner op het vlak van elektrisch aangedreven deepwell pompen. Op de Posidonia in Athene waren we vertegenwoordigd op de stand van onze regionale agent. Op de binnenvaartbeurs Construction & Shipping Industry (C&SI) in het Nederlandse Gorinchem organiseerden we een seminar over de toekomst van de binnentankvaart. In september 21 waren we met een eigen stand aanwezig op de SMM in Hamburg. We introduceerden er ons innovatieve pompsysteem met geïntegreerde meettechnologie: NQZR. MarFlex profiled itself in 21 at various maritime trade fairs as a professional partner in the field of electric-drive deepwell pumps. At the Posidonia in Athens we were represented at the stand of our regional agent. At the inland shipping Construction & Shipping Industry (C&SI) trade fair in the Netherlands we organised a seminar about the future of inland shipping. In September 21 we were in attendance with our own stand at the SMM in Hamburg. That is where we launched our innovative pump system with integrated measurement technology: NQZR. 14 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 15

10 Kwaliteitsverbetering als permanent proces Quality improvement as a permanent process MarFlex wil de verwachtingen van klanten in alle opzichten overtreffen. Dat kan alleen als de kwaliteit van onze producten en dienstverlening niet ter discussie staat. We zijn continu bezig met kwaliteitsverbetering, zegt Frans Capelle, QHSE Manager (QHSE - Quality, Health, Safety en Environment). Daarnaast zijn we uiterst alert op klant tevredenheid. MarFlex wants to exceed the expectations of its customers in all areas. This is only possible if the quality of our products and service delivery is at the highest level. We are continually focused on quality improvement, says Frans Capelle, QHSE Manager (QHSE - Quality, Health, Safety and Environment). Moreover we are also extremely concerned about customer satisfaction. ISO-certificatie Als ISO-gecertificeerd bedrijf hebben we onze werkwijze vastgelegd in procedures en instructies. We oefenen permanent controle uit op de naleving hiervan. Twee keer per jaar worden we door het kwalificatiebureau Lloyds geaudit. De resultaten van de audits die in 21 hebben plaatsgevonden waren positief. In 211 ligt de nadruk op onze leveranciers: de afdelingen Purchasing en QHSE gaan er samen voor zorgen dat leveranciers hetzelfde kwaliteitscontroleniveau handhaven als MarFlex. Frans Capelle, QHSE Manager Kwaliteit op de werkvloer Door het opstellen van checklisten die worden doorlopen zodra een project klaar is, heeft de afdeling QHSE kwaliteit dichter bij de productiemedewerkers gebracht. Er is bewustzijn gecreëerd voor het feit dat iedereen verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn eigen werk. Onder meer hierdoor is het aantal klachten in 21 met 35% gedaald ten opzichte van 29. Door het neerleggen van kwaliteit op de werkvloer heeft de afdeling QHSE meer ruimte voor het afhandelen van garantieclaims, die de basis vormen voor het verbeteren van onze producten. Maandelijks komen de afdelingen QHSE en Services bij elkaar om garantiegevallen te bespreken, oorzaken te analyseren en naar oplossingen te zoeken. Zo maken we optimaal gebruik van de ervaringen uit de markt om de kwaliteit van onze pompsystemen verder te perfectioneren. Veiligheid heeft prioriteit MarFlex heeft de veiligheid van medewerkers hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat iedereen aan het einde van de werkdag gezond naar huis terugkeert. De afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in een veilige en gezonde werkomgeving voor het personeel. ISO certification As an ISO-certified company, all our working methods are laid down in procedures and instructions. We monitor compliance with such permanently. An audit is carried out every six months by the Lloyds certification agency. The audits carried out in 21 produced positive results once more. In 211 we will be focusing on our suppliers: the Purchasing and QHSE departments will be making sure our suppliers adopt the same quality assurance levels as MarFlex. Quality on the shop floor By introducing checklists that have to be gone through when projects are completed, the QHSE department has increased the awareness about quality on the shop floor. Employees are reminded that everybody is responsible for the quality of their own work. This has helped to reduce the number of complaints in 21 by 35% compared to 29. By shifting the responsibility for quality to the work floor, the QHSE department has freed up time for the processing of guarantee claims, which form the basis for the improvement of our products. Each month the QHSE and Services departments meet to discuss, analyse, and find solutions for guarantee incidents. In this way we make maximum use of the experience of the market to further perfect the quality of our systems. Safety priority number one MarFlex has made the safety of its employees its number one priority. We think it is important everyone goes home at the end of the work day healthy. We have made considerable investment in recent years to ensure a safe and healthy working environment for our staff. Safety continued to be a priority in 21. All employees with a risk of welding fume or hearing damage were given regular medical check-ups. The results were very encouraging. Ook in 21 was veiligheid een speerpunt. Alle medewerkers met een risico op lasrook- of gehoorschade hebben deelgenomen aan een periodiek medisch onderzoek. De resultaten waren zeer gunstig. Wat de uitstoot van lasrook betreft, voldoen we aan de geldende normen. In de loop van het jaar hebben we maatregelen getroffen om geluidsoverlast op de werkvloer te reduceren. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de veiligheid van onze machines. Er is een Machine Risico Inventarisatie en Evaluatie opgemaakt. Om de machineveiligheid te verhogen zijn onder meer beschermkappen aangeschaft. Ook hebben we besloten zuurstof- en gasmeters voor onze servicemedewerkers aan te schaffen. Verschillende medewerkers volgden een cursus over veiligheid op de werkvloer. We verwachten dat de genomen maatregelen zullen bijdragen aan een verdere daling van het aantal ongevallen. Aandacht voor duurzaamheid MarFlex scoort van oudsher goed op milieugebied. We hebben een schoon en milieuvriendelijk productieproces, waarbij geen schadelijke stoffen vrijkomen. Onze elektrisch aangedreven deepwell pompen zijn ten opzichte van hydraulische pompsystemen vriendelijk voor het milieu. Ze maken weinig lawaai, lekken geen olie en halen een maximale hoeveelheid product uit de ladingtanks. Niettegenstaande het groene karakter van ons productieproces en producten maken we continu werk van een verdere verduurzaming van onze activiteiten. In 211 gaan we de voorbereidingen treffen voor het behalen van het ISO 141 certificaat. Daarnaast gaan we de komende jaren onderzoeken hoe we het energieverbruik bij het testen van onze pompsystemen kunnen reduceren. The emissions of welding fumes are within the applicable norms. Measures were introduced during the year to reduce noise pollution on the shop floor. In addition, we invested in the safety of our machines. A machine Risk Assessment and Evaluation procedure was drawn up. Amongst other things, additional protective covers were acquired to improve machine safety. We also decided to acquire oxygen and gas measuring gauges for our service employees. Numerous employees also followed a course about safety on the shop floor. We expect these measures will help to further reduce the number of accidents. Concern for sustainability MarFlex has always had an excellent environmental record. We have a clean and environmentally-friendly production process, with no emissions of harmful substances. Our electric-drive deepwell pumps have less impact on the envi ronment than hydraulic pump systems. They make less noise, do not leak oil, and extract the most product from the cargo tanks. Despite the green nature of our production process and products, we are continually working to further improve the sustainability of our activities. In 211 preparations will be undertaken for ISO 141 certification. Furthermore, we will be carrying out studies to see if we can reduce energy consumption during the testing of our pump systems. 16 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 17

11 Procesverbetering in een stroomversnelling Fast-track process improvement In 21 veranderde MarFlex de samenstelling van het ROKADEteam. Dit verbeterteam heeft als taak het optimaliseren van de interne processen. De focus lag op procesverbetering bij Sales, Projects, Finance & Control en Human Resources. In 21, MarFlex changed the composition of the ROKADE team. The task of this improvement team is to optimise our internal processes. It focuses on process improvement within Sales, Projects, Finance & Control, and Human Resources. Het ROKADE-team bestaat uit drie medewerkers van MarFlex die elkaar qua kennis en vaardigheden goed aanvullen. ICT Manager Vincent Snels is specialist op het gebied van auto matisering. Operations Manager Niels Ellenbroek kent alle ins en outs van het ERP-pakket waar MarFlex mee werkt. Director-COO Michael Smits draagt de eindverantwoording. In het verleden had iedere afdeling haar eigen lijstje Vincent Snels, met verbeterprojecten, aldus de ICT Manager teamleden. Het duurde zeer lang voor proces verbeteringen zichtbaar werden. Als verbeterteam hebben we de juiste bevoegdheden, daadkracht en kennis om verbeterprojecten snel te realiseren. Prioritaire projecten De procesverbeteringen hebben tot doel efficiënter te kunnen werken, sneller te kunnen rapporteren en betere stuurinformatie ter beschikking te hebben. Processen die voor de hele organisatie belangrijk zijn, worden prioritair behandeld. In 21 lag de focus op het verkoop- en klantmanagement en het financieel en HRMproces. Een overzicht van de gerealiseerde projecten: Salesconfigurator In 29 nam de afdeling Sales een nieuwe softwareapplicatie in gebruik voor het opstellen van offertes. 21 is gebruikt voor verdere optimalisatie hiervan zodat alle offertes met deze nieuwe software gemaakt kunnen worden. Financiële processen De afdeling Finance & Control gebruikt voortaan alleen nog The ROKADE team is made up of three MarFlex employees with complementary areas of knowledge and expertise. ICT Manager Vincent Snels is a specialist in the field of computerisation. Operations Manager Niels Ellenbroek knows all the ins and outs of the ERP software used by MarFlex. Director-COO Michael Smits has overall responsibility. In the past, each department worked on its own set of improvement projects, the team members explained. It took ages before any tangible process improvements were achieved. The improvement team has the authority, capability, and expertise necessary to implement improvement projects more quickly. Priority projects The aim of process improvement is to introduce more efficient operational methods, shorter reporting lines, and better management information. Processes critical for the whole organisation are given priority. In 21, the focus was on sales and customer relationship management, financial administration, and the HRM process. The following projects were completed: Sales configurator In 29, the Sales department introduced a new software application to draw up quotations. 21 was used to refine this software so that all quotations can be made with it. Financial administration The Finance & Control department will only use the ERP software to generate financial reports from now on. het ERP-pakket voor het opstellen van financiële rapportages. Hierdoor valt veel handwerk weg, wat tijd en kosten bespaart. Verder heeft de afdeling de doorlooptijd van maandeinde tot maandrapportage kunnen verkorten. De betrouwbaarheid van de liquiditeitsprognoses is verhoogd. Customer Relation Management MarFlex heeft binnen haar ERP-pakket contactmanagementfunctionaliteit ingericht om klant- en prospectgegevens te registreren. Hierdoor kunnen de commerciële divisie en de afdeling Finance & Control relaties gerichter benaderen. In 21 is een deel van de medewerkers getraind om met de nieuwe functionaliteit te werken. Alle andere medewerkers worden in 211 getraind. Human Resources Management MarFlex heeft een nieuwe HRM-softwareapplicatie aangeschaft. De payroll-module is reeds geïmplementeerd. De rest van het softwarepakket wordt in 211 in gebruik genomen. Procesverbetering in 211 In 211 ligt de nadruk op verbetering van het serviceproces, projectmanagement en algemeen documentbeheer. Er zal onder meer een intranetsysteem worden geïmplementeerd. Dit moet ondersteuning bieden voor projectmatig werken en centrale archivering. Het uiteindelijke doel van onze werkzaamheden is de organisatie zo lean en flexibel mogelijk te krijgen, aldus het verbeterteam. Dat uitgangspunt nemen we mee door de hele discussie. This will eliminate much of the legwork, saving time and money. It has also enabled the department to reduce turnaround times for the production of monthly reports. This has augmented the reliability of the liquidity forecasts. Customer Relationship Management MarFlex has introduced a CRM functionality within its ERP software for the management of customers and prospects. This has helped the Sales and Finance & Control departments to approach customers in a more targeted way. In 21, numerous staff were trained to work with this new functionality. This training will have been given to all staff by the end of in 211. Human Resource Management MarFlex has acquired a new HRM software application. The payroll module has already been implemented. The rest of the software package will be introduced during 211. Process improvement in 211 In 211, the emphasis will be an improvement of the service process, project management, and general document management. Amongst other things, an intranet system will be introduced. This will help to support project-centred working and central archiving. The ultimate aim of our work is to make the organisation as lean and flexible as possible, according to the improvement team. All our discussions will be based on this starting point. Michael Smits, Director - COO 18 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 19

12 Focus op perfectie en betrouwbaarheid Focus on perfection and reliability Feilloos functionerende producten die op tijd geleverd worden en waarvoor op ieder moment de juiste spare parts verkrijgbaar zijn. Dat is wat klanten van MarFlex mogen verwachten. In 21 zijn de nodige maatregelen genomen om hieraan tegemoet te komen. Voorraad onder controle Gezien het grote aantal pompsystemen dat MarFlex de af gelopen jaren in bedrijf heeft gesteld, zal het leveren van spare parts in de toekomst steeds belangrijker worden. In 21 hebben we de nodige stappen gezet om het voorraadbeheer te optimaliseren en de leverbetrouwbaarheid te vergroten. Enerzijds is het artikelenbestand Error-free products delivered on time, with the right spare parts available on demand. That is what the customers of MarFlex are entitled to expect. In 21, the necessary measures were taken to help achieve this goal. Stocks under control In view of the large number of pump systems that MarFlex has supplied in recent years, the supply of spare parts will become increasingly more important in the future. In 21, we took the steps necessary to improve stock control and supply reliability. On the one hand, the product catalogue was updated. On the other hand geüpdatet. Anderzijds hebben we samen met de Nederlandse kennis organisatie TNO een voorraadbeheerproject uitgevoerd om de beschikbaarheid van materialen te verbeteren. TNO adviseerde ons onder andere een voorraadbeheersysteem te implementeren. We gaan dit en andere adviezen van TNO in 211 in de praktijk omzetten, aldus Operations Manager Niels Ellenbroek. Met als doel steeds de juiste onderdelen op voorraad te hebben en zo onze klantenservice verder te verhogen. together with the Dutch scientific research organisation TNO we carried out a stock management project to improve the availability of spare parts. One of the recommendations of TNO was to implement a stock control system. We will be putting this and the other recommendations of TNO into practice during 211, according to Operations Niels Ellenbroek, Manager Niels Ellenbroek. Our Operations Manager goal is to improve the availability of parts in stock and thus improve our customer service. 2 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 21

13 Focus op perfectie en betrouwbaarheid Focus on perfection and reliability Kwaliteit op de werkvloer De toewijding van MarFlex voor kwaliteit begint op de werkvloer. We vinden het belangrijk dat de medewerkers van onze lasserij, draaierij en assemblage zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van hun werk en die ook borgen. Om dit te bereiken, hebben we binnen de productieafdeling meet systemen geïmplementeerd. Pieter Yntema, De hierin vastgelegde Production Manager afwijkingen worden gebruikt om fouten in het productieproces en hun oorzaken te analyseren. De resultaten van deze analyses worden teruggekoppeld naar de productie medewerkers, zodat zij ervan kunnen leren. Dit heeft tot een aanzienlijke daling van het aantal productiefouten geleid. Ook de kosten voor het herstellen van fouten gingen omlaag. Het draagvlak voor kwaliteitsborging op de werkvloer is groot, zegt Pieter Yntema, Production Manager. Productiemedewerkers zijn actief bezig met het realiseren van de kwaliteitsvereisten en hebben dit ingebed in hun dagelijkse arbeidsproces. Door het verschuiven van de interne kwaliteitscontrole naar de productievloer heeft de afdeling QHSE meer tijd om zich te richten op andere taken zoals procesverbetering. Vertrouwensrelatie met leveranciers Ook voor de pompsystemen van MarFlex geldt dat het totaalproduct zo sterk is als de zwakste schakel. Daarom hechten we veel belang aan kwalitatief hoogwaardige onderdelen. Alles begint met een goede leveranciers selectie en -beoordeling. Deze twee zaken zijn niet los te zien van elkaar. Quality on the shop floor The commitment of MarFlex to quality starts on the shop floor. We think it is important that the people working in our welding, turning, and assembly shops have a sense of responsibility for the quality of their work, and actually deliver quality in practice. To achieve this goal, we have introduced measurement systems within the production department. Any incidents recorded are used to analyse the cause of any problems in the production process. The findings of these analyses are relayed back to the production workers so they can learn from them. This has resulted in a considerable drop in production faults. The cost of correcting faults has also gone down. "There is a high level of commitment to quality assurance on the shop floor, says Pieter Yntema, Production Manager. Production workers are actively trying to achieve the quality standards, and have made this an integral part of their daily work. By shifting the responsibility for internal quality control to the shop floor, the QHSE department has more time to deal with other issues, such as process improvement. Confidence in suppliers The end product is only as strong as its weakest link, even for the pump systems of MarFlex. That is why we place so much importance on high-quality parts. It all starts with sound procedures for the assessment and selection of suppliers. These two issues are inextricably connected with each other. In 21 we drew up purchasing conditions with the help of a specialist bureau. A new model for the assessment and selection of suppliers was also developed. In 21 hebben we samen met een gespecialiseerd bureau inkoopvoorwaarden opgesteld. Tevens is een nieuw model ontwikkeld om leveranciers te selecteren en beoordelen. De selectie gebeurt op basis van de gevraagde productspecificaties. De beoordeling op basis van traditionele parameters: levertijd, leverbetrouwbaarheid, levering volgens specificaties. Door een zorgvuldige leveranciersselectie en -beoordeling borgen we niet alleen de kwaliteit van onze producten, maar versterken we ook de relatie met leveranciers, aldus Martin van den Oort, Purchasing Manager. In 211 gaan we de interne klanttevredenheid over onze leveranciers meten. Aandacht voor productverbetering De afdeling Engineering/R&D begeleidt projecten die MarFlex verkocht heeft en is daarnaast voortdurend op zoek naar productverbeteringen. Ook in 21 zijn onze pompsystemen op vele vlakken geoptimaliseerd en onderhoudsvriendelijker gemaakt. Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen: Met behulp van NPSH-metingen hebben we de zuigeigenschappen van onze ballastpompen in kaart gebracht. Hierdoor hebben we meer inzicht gekregen in de performance van onze pompen. De meetresultaten vormen een goede basis om de pompprestaties verder te verbeteren. We hebben een apparaat ontwikkeld om de dynamische afdichtingen van onze pompen, de zogenoemde lip seals, te testen. Dit helpt ons de kwaliteit van de lip seals te verbeteren. Tevens hebben we het seal loopvlak van de pompas voor het eerst uitgevoerd met een metallische laag. Hierdoor hebben de seals een hogere standtijd. The selection is now based on the required product specifications. The assessment is still based on traditional parameters: lead times, supply reliability, specification conformity. By assessing and selecting our supplies in the right way, we not only guarantee the quality of our products, we also reinforce the relationship with our suppliers, Martin van den Oort, according to Martin van den Purchasing Manager Oort, Purchasing Manager. In 211 we are going to carry out an internal client satisfaction survey with respect to our suppliers. Attention to product improvement The Engineering/R&D department supports projects sold by MarFlex and moreover continually works to achieve product improvements. Our pump systems were improved and made more maintenance-friendly in many ways during 21. The most important developments were as follows: We analysed of the suction characteristics of our ballast pumps using NPSH measurements. That gave us more insight into the performance of our pumps. The measurement results provided a solid foundation for the further improvement of pump performance. We developed a device for testing the dynamic seals of our pumps, the so-called "lip seals". This helped us to improve the quality of the lip seals. Furthermore, we have now added a metallic coating to the seal contact on the pump shaft. This increases the economic life of the seals. 22 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 23

14 NQZR The new experience of Pumping Excellence Onze afdeling Engineering/R&D presenteerde het prototype van NQZR, een nieuw concept om vloeibare scheepsladingen efficiënter te verpompen. Onze afdeling R&D werkt momenteel aan de realisatie van een pilot project. Our Engineering/R&D department presented the NQZR prototype, a new concept for more efficient pumping of liquid ship cargoes. Our R&D department is currently working to set up a pilot project. Met NQZR kunnen we meer informatie over de conditie van de lading verzamelen en meer functionaliteit toekennen aan onze pompen. Pumping Excellence wordt hierdoor nog excellenter. NQZR bevat onze bestaande deelsystemen: MarFlex Pumps voor vloeibare ladingen en ballastwater aan boord van een schip. MarFlex Variable Speed Drive System (VSDS): de besturing van de elektrisch aangedreven pompen met behulp van frequentieregelaars. Hiermee worden zeer flexibel vele bedrijfssituaties tussen aandrijfunit en pomp opgebouwd. Auxilliary equipment zoals noodpompen en slangen. Daarnaast bevat NQZR de volgende extra s: MarFlex Tank Level Gauging. Dit is het meten van de ladingen tankgegevens ten behoeve van de veiligheid en kwaliteitsbewaking van de lading. MarFlex is hiervoor een partnerschap aangegaan met Endress + Hauser, Europees marktleider op het gebied van industriële meetsystemen. MarFlex Pump Monitoring. Dit systeem meet de conditie van onze pompen. Optimale conditiebewaking en een langere levensduur worden hiermee mogelijk gemaakt. MarFlex Valve Control. Met dit systeem kunnen alle kleppen en bewegende onderdelen aangestuurd worden. Het systeem is universeel en onafhankelijk van het merk, type en soort klep. Kleppen en dergelijke behoren niet tot het assortiment van MarFlex. MarFlex Total Control on Deck. Dit is het nieuwe automatiseringsgedeelte van onze pompinstallatie. De oude remote control van onze VSDS blijft onveranderd bestaan. MarFlex Total Control on Deck wordt zijn grote broer. Dit betekent: Opslag van alle gegevens in een database aan boord van het schip. Weergave van actuele gegevens op een LCD touch screen, formaat 32 inch. Bediening van alle aangesloten systemen op een zeer operatorvriendelijke manier. Conditiebewaking PLC, frequentieregelaars en sensoren met een op een laptop geïnstalleerd onderhoudsprogramma. De laptop, indien draadloos of met een kabel aangesloten op het netwerk van MarFlex-componenten, kan op afstand onderhoudsgegevens ophalen en instellingen aan de componenten wijzigen. Lokaal is dit ook mogelijk met behulp van een PDA. Beveiligde één-op-één-verbinding tussen het schip en een bekende computer elders op de wereld via internet. Op deze manier kan het hoofdkantoor de opgeslagen gegevens analyseren. Vaak gebeurt dit met queries, korte vraagstellingprogramma s die aan boord een verzameling deel gegevens creëren en deze in elk gewenst formaat terugsturen naar de aanvrager. With NQZR, we can collect more information about the condition of the cargo and increase the functionality of our pumps. Pumping Excellence will consequently become even more excellent. NQZR includes all the existing modules: MarFlex Pumps for liquid cargoes and ballast water on ships. MarFlex Variable Speed Drive System (VSDS): the operation of electric drive pumps using frequency regulators. This provides a great deal of flexibility for the configuration of drive units and pumps. Auxiliary equipment such as backup pumps and hoses. Furthermore, NQZR includes the following extras: MarFlex Tank Level Gauging. This is the measurement of cargo and tank data to ensure the safety and quality of the cargo. MarFlex has entered into a partnership for this with Endress + Hauser, the European market leader in industrial measurement systems. MarFlex Pump Monitoring. This system monitors the condition of our pumps. This ensures optimal status monitoring and a longer economic life. MarFlex Valve Control. All valves and moving parts can be controlled with this system. The system is universal, which means it can be used for all makes, types, and sorts of valves. MarFlex does not manufacturer valves itself. MarFlex Total Onboard Control. This is the new automation tool for our pump systems. The existing remote control of our VSDS will stay the same. MarFlex Total Onboard Control will Jeroen Heijndijk, become its big brother. This means: Engineering / R&D Storage of all data in a database on Manager the ship. Display of real-time data on a 32" LCD touchscreen. Control of all connected ship components using a very operator-friendly system. Status monitoring PLC, frequency regulators and sensors with a maintenance program installed on a laptop. The laptop, if connected to the network of MarFlex devices by wireless or cable, can access maintenance data and change the settings of devices remotely. This is also possible locally using a PDA. Secure point-to-point connection between the ship and a designated computer elsewhere in the world via internet. In this way, the head office can analyse the collected data. This is often done using queries, which generate collections of sub-data onboard that can be sent to the receiver in any chosen format. 24 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 25

15 Gevolgen van de crisis waren nog zichtbaar Impact of economic crisis still visible Financiële kencijfers - Financial key figures Zowel in termen van liquiditeit als rendement was 21 een moeilijk jaar voor MarFlex. De orderintake kwam lager uit dan verwacht en de traag betalende markt leidde tot liquiditeitskrapte. Een reorganisatie was noodzakelijk om de teruggang in omzet op te vangen. In de loop van het jaar werden signalen zichtbaar dat de markt weer voorzichtig aantrekt. Both in terms of liquidity and profits 21 was a difficult year for MarFlex. The order intake was lower than expected and the slow collection of payments from the market put pressure on the liquidity position. A reorganisation was necessary to compensate for the drop in turnover. During the course of the year there were signs that the market was gradually starting to recover. Als speler in een conservatieve markt zit MarFlex aan het einde As a player in a conservative market, MarFlex is at the end of the van de keten wat de gevolgen van de economische chain in terms of the impact of the economic crisis. The impact crisis betreft. De effecten van de crisis waren in of the crisis was greater in 21 than we could have foreseen 21 groter dan we in 29 hadden kunnen voorzien. in 29. As a result of the low order intake, we were not able Als gevolg van de lage orderintake hebben to achieve our turnover and profit forecasts. Instead of the we onze omzet- en rendementsprognose niet projected EUR 4 million, turnover was actually EUR 33 million. kunnen realiseren. In plaats van de geplande 4 miljoen euro bedroeg de Reorganisation omzet 33 miljoen euro. Right at the beginning of the year it became clear that the Frank Velthuizen, market would not recover as quickly as we had expected. Financial Controller Reorganisatie In response, the management decided to carry out a Reeds in het begin van het jaar werd reorganisation in the second quarter of 21, which meant duidelijk dat de markt niet zo snel aantrok als we hadden a number of temporary contracts were not renewed. verwacht. Als reactie hierop besloot de directie in het tweede Unfortunately we also had to say goodbye to 24 colleagues with kwartaal van 21 tot een reorganisatie, waarbij een aantal fixed employment contracts. This step was necessary, however, tijdelijke contracten niet is verlengd. Helaas hebben we in dit in order to guarantee the continuity of MarFlex. verband ook afscheid moeten nemen van 24 collega s met een vast dienstverband. Deze stap was echter nodig om de Liquidity management continuïteit van MarFlex te waarborgen. Because a number of customers were not able to pay by the agreed deadlines, our liquidity Liquiditeitbeheer position was put under pressure. In open Doordat een aantal opdrachtgevers niet volgens de afgesproken discussions with our most important suppliers termijnen kon betalen, kwam onze liquiditeitspositie onder we were able to find a solution that enabled druk te staan. Met onze belangrijkste leveranciers hebben we in us to balance incoming and outgoing cash open overleg oplossingen gevonden om de inkomende en flows. The communication with the bank was uitgaande geldstromen op elkaar af te kunnen stemmen. Ook de also open and transparent. The bank communicatie met de bank is open en transparant verlopen. continued to show confidence in our De bank behoudt haar vertrouwen in onze activiteiten. In nauw activities. Together we were able to overleg hebben we passende financieringsoplossingen find appropriate financing gevonden. solutions. Omzet en resultaat na belastingen / Turnover and Result after taxation Jaar/Year Turnover Result after taxation Eigen vermogen en REV / Shareholders equity (E 1,) and ROE Jaar/Year Shareholders equity ROE 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5 % 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, % EBIT and EBITDA (E 1.) Jaar/Year EBIT EBITDA EBITDA in % of turnover Werkkapitaal/Working capital Jaar/Year , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, % Arnold Schram, CFO 26 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 27

16 Gevolgen van de crisis waren nog zichtbaar Impact of economic crisis still visible Human Resources Vooruitzicht 211 Aan het einde van 21 had MarFlex over de hele breedte van de markt weer veel offertes uitstaan. Qua omzet verwachten we in 211 uit te komen op het niveau van 21. Aangezien onze kosten gedaald zijn, zal het rendement hoger uitvallen. Verder verwachten we in 211 onze eerste NQZR-projecten te realiseren en meer zicht te krijgen op hoe de markt er de komende jaren zal uitzien. We zijn gematigd positief, aldus CFO Arnold Schram. Aantal fte s Op 1 januari 21 waren er 147,1 fte binnen de MarFlex werkzaam. Gedurende het jaar zijn er 6 fte s in dienst getreden en 34,1 fte s uit dienst getreden. Forecast 211 At the end of 21 MarFlex once more had numerous quotations outstanding across the entire breadth of the market. In terms of turnover, we expect 211 to reach the same level as 21. Because our costs have gone down, our profits should go up. Furthermore, we expect to complete our first NQZR projects in 211, and to gain more certainty about how the market will develop over the coming years. We are moderately positive, according to Chief Financial Officer Arnold Schram. Number of FTEs On 1 January 21 there were FTEs within the MarFlex. During the year 6 FTEs joined the company and 34.1 FTEs left. FTE in dienst/fte employed January 21 December 21 Verzuimcijfers 21/Absenteeism numbers 21 Reden beëindiging/reason for termination Reden beëindiging/ Reason for termination Bedrijfseconomische gronden/economic grounds Eigen verzoek/ Employee s request Mismatch (Early) retirement Illness Bepaalde tijd (fte s)/ Fixed period (FTEs) Onbepaalde tijd (fte s)/ Indefinite period (FTEs) Verzuimverdeling 21/Absenteeism spread Van de werknemers die uit dienst zijn getreden hadden er 11 fte s een contract voor bepaalde tijd en 23,1 fte s een contract voor onbepaalde tijd. Het merendeel van de contracten voor bepaalde tijd is niet verlengd op bedrijfeconomische gronden. Tevens heeft er in augustus 21 een reorganisatie plaatsgevonden ten gevolge waarvan er voor 4 % van de werknemers, waarvan het contract op bedrijfeconomische gronden niet is verlengd, voor einde van de contractduur werk elders is gevonden waardoor het jaarcontract eerder ontbonden is. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim binnen MarFlex is ook gedurende 21 een aandachtspunt geweest. In 21 zien we een lichte stijging van het verzuim t.o.v. vorig jaar. Deze verhoging is ontstaan ten gevolge van een forse toename van het langdurige ziekteverzuim en een hoge instroom in de WIA. Deze verhoging is ontstaan ten gevolge van een forse toename van het langdurige ziekteverzuim zoals blijkt uit de grafiek Verzuimverdeling. Wanneer men kijkt naar de verzuimoorzaken, dan blijkt dat het merendeel van het verzuim veroorzaakt wordt door: Nek, schouder- en rugklachten Griepklachten Psychische klachten Kanker Of the employees who left the company, 11 had contracts for a fixed period and 23.1 (FTE) had contracts for an indefinite period. Most of the fixed-period contracts were not renewed on economic grounds. Furthermore, a reorganisation took place in August 21 as a result of which MarFlex found work elsewhere for 4% of those employees whose contracts were not renewed on economic grounds, and whose annual contracts were therefore dissolved before the end of the contract year. Absenteeism Sickness absenteeism within MarFlex continued to be an area of attention throughout 21. In 21 we saw a slight increase in absenteeism compared to the previous year. This increase was due to a sharp rise in long-term sickness absenteeism and the high number of employees eligible to claim occupational disability benefits (WIA benefits). This increase was due to a sharp rise in long-term sickness absenteeism as shown in diagram Absenteeism spread. In terms of the cause of absenteeism, most of the absenteeism was due to: Neck, shoulder, and back complaints Flu Psychological disorders Cancer Verzuim/ Absenteeism Verzuimoorzaken/Absenteeism causes Griepklachten Griepklachten Luchtwegen Luchtwegen Andere oorzaak Andere oorzaak Hartklachten Hartklachten Hoofdpijn Hoofdpijn Ziekte van GravesZiekte van Graves Kanker Kanker Keel, neus, Keel, oorklachten neus, oorklachten Kneuzing, verwonding Kneuzing, verwonding Klachten enkel, enkel, voet, voet, knie, knie, heup heup Onsteking Ontsteking Klachten pols, Klachten hand pols, hand Nek, Nek, schouders- en rugklachten Reumatische Reumatische klachten klachten Oogaandoening Oogaandoening Operatie Operatie Psychische klachten Psychische klachten 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Kort/Short Lang/Long 21 Verzuimmelding/Absenteeism reports Flu Respiratory Other causes Heart complaints Headache Graves s disease Cancer Ear, nose, throat complaints Bruises, cuts Ankle, foot, knee, hip complaints Infections Wrist, hand complaints Neck, shoulder and back complaints Rheumatic complaints Eye complaints Surgery Psychological disorders Middel/Medium Extra lang/very long Griepklach Luchtwege Andere oo Hartklacht Hoofdpijn Ziekte van Kanker Keel, neus Kneuzing, Klachten e Ontsteking Klachten p Nek, schou Reumatisc Oogaando Operatie Psychische 28 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 29

17 Gevolgen van de crisis waren nog zichtbaar Impact of economic crisis still visible Ook het aantal meldingen heeft veelal betrekking op dezelfde Many of the sickness reports concerned the same complaints, klachten, waarbij het aantal ziekmeldingen met griepklachten de the highest proportion of which were associated with the flu. overhand heeft. Much work was done during the year to try and reduce Het afgelopen jaar is er veel gedaan om het verzuim te verlagen. absenteeism. In April 21 collaboration started with a new In april 21 is er een samenwerking aangegaan met een nieuwe local health and safety service (Arbodienst), which included the lokale Arbodienst, waarbij gekozen is voor een gedeeltelijke introduction of in-house monitoring. Furthermore, extra inhouse constructie. Tevens wordt continu extra aandacht attention is continually being paid to preventing absenteeism besteed aan het voorkomen van verzuim en het beperken van and limiting existing absenteeism by scheduling interviews with bestaand verzuim door gesprekken met leidinggevenden en een managers and intensive consultations with the company doctor. intensieve samenwerking met de bedrijfsarts. Extra attention will continue to be paid to this issue in the Ook het komende jaar zal hier nog extra aandacht aan worden coming year. besteed. Human Resources Human Resources The employees of the Human Resources department De medewerkers van de afdeling Human Resources worked hard in 21 to make sure the reorganisation hebben in 21 veel werk verzet om de reorgani satie went smoothly. This required open and detailed in goede banen te leiden. Hierover is open en communication with the works council and other zorgvuldig met de Ondernemingsraad en members of staff. overige personeelsleden gecommuniceerd. Greet Jongeneel, Human Resources Manager 3 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 31

18 Nieuwe dynamiek voor Snijders Elektrotechniek New dynamic for Snijders Elektrotechniek Snijders Elektrotechniek nam in 21 afscheid van een aantal vertrouwde klanten, collega s en werkstructuren. Deze verandering was niet eenvoudig voor de organisatie, maar creëert tegelijkertijd kansen voor de toekomst. Snijders Elektrotechniek said goodbye to a number of familiar customers, colleagues, and working procedures in 21. This development was not easy for the organisation, but at the same time it has laid the foundation for future opportunities. Snijders begon het jaar met te veel improductieve uren. Om ons bestaansrecht te waarborgen, waren we genoodzaakt tot een reorganisatie, waarbij we afscheid hebben genomen van enkele collega s. De afslanking van het personeelsbestand ging gepaard met een wijziging van de organisatiestructuur. Bevoegdheden zijn weer duidelijk afgebakend, taken en verantwoordelijkheden helder op papier gezet. Personeelsleden zijn open en regelmatig geïnformeerd over het hoe en waarom van de reorganisatie, waarvan het effect pas in 211 ten volle zichtbaar zal worden. Toch plukten we al in 21 de eerste vruchten van de reorganisatie: er heerst een nieuwe dynamiek binnen het bedrijf. Missie, visie, groeistrategie In het najaar heeft het Management Team een missie, visie en groeistrategie uitgewerkt. We leggen onszelf ambitieuze doelen op. Snijders wil op landelijk vlak in meerdere marktsegmenten bedrijven bedienen. We willen multifunctioneel zijn en projectmatig werken. Met grote bedrijven willen we kunnen concurreren op flexibiliteit en met kleine bedrijven op kwaliteit. Dat doen we door onze organisatie te professionaliseren. Gedreven en gekwalificeerde medewerkers spelen hierin een cruciale rol. Twee derde van de projecten die we in 21 realiseerden waren opdrachten van ons zusterbedrijf MarFlex. In 29 was dit nog maar één derde. Snijders started the year with excessive overcapacity. The reorganisation was necessary in order to guarantee our continuity, and involved a loss of several staf. The downsizing of the workforce was coupled with a change in the organisational structure. Authorities, tasks, and responsibilities were clearly redefined once more on paper. The employees were informed regularly and openly about the whys and wherefores of the reorganisation, the full impact of which will only become visible in 211. Nonetheless, the reorganisation already had a positive effect in 21: a new dynamic has been created within the organisation. Mission, vision, growth strategy In the autumn, the Management Team worked out a mission, vision, and growth strategy. We have set ourselves ambitious goals. Snijders wants to serve companies in various market segments on a national scale. We want to operate in a multifunctional and project-based way. We want to compete with big companies on flexibility and small companies on quality. We will do so by professionalising our organisation. Driven and highly-qualified employees will play a crucial part in this. Two-thirds of the projects we completed in 21 involved orders from our sister company MarFlex. In 29 it was only one-third. On the one hand, we have shown considerable adaptability by adopting the products of MarFlex so quickly. Enerzijds is het knap dat we zo snel de producten van MarFlex On the other hand, however, we have lost customers in other hebben kunnen adopteren. Anderzijds hebben we in andere market segments. Under the leadership of our new Sales marktsegmenten klanten verloren. Onder leiding van onze Manager we will make up the lost ground in the next couple of nieuwe Sales Manager gaan we de komende jaren een inhaalbeweging maken. Tegen 213 willen we nieuwe klanten aan- mechanical engineering and industrial sectors, and to have years. By 213 we want to have acquired new customers in the trekken in de machinebouw en industrie en onze totale omzet increased total turnover from EUR 6 million to EUR 1.5 million. verhogen van 6 naar 1,5 miljoen euro. Door een betere By creating a more even spread of the portfolio, we will avoid spreiding van de portefeuille voorkomen we dat we te being too dependent on one customer or market segment. afhankelijk worden van één klant of marktsegment. Confident and realistic Vertrouwen en realisme Under the motto be proud of yourself and don't be intimidated Onder het motto wees trots op jezelf en kijk niet te veel op naar by the competition we are working together on a growth anderen werken we samen aan een groeiscenario voor Snijders. scenario for Snijders. It is not the size of the company that Niet de omvang van de onderneming telt, maar wel de kwaliteit. matters, but the quality. We are convinced that there is still a We zijn ervan overtuigd dat ook kleine bedrijven bestaansrecht place for small companies, as long as they can deliver quality hebben, zolang ze kwaliteit en continuïteit kunnen leveren. and continuity. Furthermore, Snijders is also able to offer Voor Snijders komt daar het aanbieden van wereldwijde service worldwide service support. We are confident about the future, bij. We hebben vertrouwen in de toekomst, maar we blijven but we are still realistic: the world has changed in recent years realistisch: de afgelopen jaren is de wereld dusdanig veranderd in such a way that everyone will have to adjust their business dat iedereen zijn blauwdruk zal moeten herzien. Daar zijn wij en model. That is what we, and the world around us, are currently de wereld om ons heen nog druk mee doende. busy working on. Met vriendelijke groet Yours sincerely Snijders Elektrotechniek B.V. Jan Hofman, CEO 32 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 33

19 Aandachtspunten Main priorities Om haar groeistrategie voor de periode te kunnen waarmaken, heeft Snijders een aantal aandachtspunten geformuleerd. Deze zullen in 211 geprioriseerd en vervolgens projectmatig uitgewerkt worden. Focus op service De veranderende economische omstandigheden dwingen bedrijven om naast een goede prijs/kwaliteit verhouding ook de levensduur van een product en ondersteuning na aanschaf mee te nemen in hun aankoopbesluit. Een goed opererend service apparaat wordt hierdoor van steeds groter belang. De onderhouds- en service afdeling van Snijders staat 24/7 gereed. Hierdoor trachten we stilstand van processen bij klanten zoveel mogelijk te voorkomen. Als klanten ons opbellen, willen we hen snel van de juiste informatie voorzien. Hiertoe zullen we onze interne ICT-systemen de komende jaren verder optimaliseren. Goederenstromen Een goede service verlenen betekent onder meer dat producten en spare parts op het juiste moment en tegen de juiste prijs ter beschikking staan. Om dit te bereiken werken we aan de optimalisatie van onze logistieke processen. Multi-inzetbare medewerkers Geschoold en gemotiveerd personeel vormt de motor van elke organisatie. Snijders investeert in bekwame technische en administratieve medewerkers die multiinzetbaar zijn en een brede markt kunnen bedienen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze mensen hart voor hun vak hebben en enthousiast naar hun werk komen. Respect voor elkaar is de basis van onze bedrijfscultuur en moet dat ook blijven. Nieuwe markten ontwikkelen Het bedienen van meerdere marktsegmenten creëert naast onafhankelijkheid van de ontwikkelingen binnen één markt segment ook synergie op het gebied van ontwikkelen en kennisverbreding. De komende jaren gaan we onze klanten portefeuille in de industrie en machine bouw verder uitbouwen. Hiertoe hebben we in 21 een nieuwe sales manager aangetrokken. Partnership met leveranciers Samen met onze leveranciers zetten we technisch hoogwaardige producten in de markt. Wederzijds partnerschap vinden wij belangrijk. Dit betekent dat men elkaar respecteert en niet het onmogelijke van elkaar verlangt. To achieve its growth strategy for the period , Snijders has identified a number of key areas. During 211 these will be prioritised and then tackled on a project basis. Focus on service In addition to an attractive price/quality ratio, the changing economic conditions have forced companies to also consider the economic life of a product and the after-sales service when making their purchasing decisions. It will therefore become increasingly important for us to have an effective service organisation. The maintenance and service department of Snijders is on-call 24/7. In this way we aim to keep the downtime of customers to a minimum. If customers call us up, we want to give them the right information as quickly as possible. Our internal ICT systems will be improved further over the coming years with this in mind. Flow of goods Delivering good service also means products and spare parts have to be available at the right time, at the right price. To make this happen, we will work to optimise our logistical processes. Multi-skilled staff Well-trained and motivated employees form the motor of every organisation. Snijders will be investing in capable technical and administrative staff who are multi-skilled and able to serve diverse markets. Furthermore, we think it is essential for our employees to be committed and enthusiastic about their work. Mutual respect is the basis of our company culture, and shall remain so in the future. Development of new markets As well as preventing dependency on the developments in one market segment, the ability to serve various market segments also creates synergy in terms of knowledge development and acquisition. We aim to further expand our client base in the industrial and mechanical engineering sectors. A new Sales Manager was appointed for this purpose in 21. Partnership with suppliers Together with our suppliers we deliver products of a superior technical quality. A two-way partnership is essential for this. This requires mutual respect and not demanding the impossible from each other. 34 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 35

20 Aandachtspunten Main priorities Procesoptimalisatie Binnen Snijders zijn de afgelopen jaren veel spontane, momentafhankelijke controle- en verbeteractiviteiten ontstaan. Om de kwaliteit van onze producten te borgen, formaliseren en optimaliseren we de controle over en het bijsturen van het productieproces. Monitoring op basis van vooraf vastgelegde indicatoren maakt hier deel van uit. Sterkere liquiditeitspositie De veranderende bancaire wereld heeft ertoe geleid dat partijen die zaken met elkaar doen niet alleen vanuit commercieel en technisch oogpunt maar ook vanuit financieel oogpunt meer dan ooit een dienst verlenen. Projecten worden gefinancierd door betalingsafspraken in de gehele voortbrengingsketen. Vanuit financieel perspectief is het belangrijk om naast het monitoren op rendement ook de liquiditeitspositie te monitoren en dit aspect mee te nemen in de betalingsafspraken die met de eindklant en de leverancier worden gemaakt. Snijders is zich hier terdege van bewust en zal dit de komende jaren steeds meer in het besluit vormingsproces meenemen. Communicatieplan In onze missie, visie en groeistrategie hebben we vastgelegd hoe we tegen onszelf aankijken en wat onze ambities zijn. Dit willen we zowel binnen als buiten de organisatie uitdragen. Hiertoe zal een communicatieplan en marketingstrategie worden uitgewerkt. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden In een groeiende pioniersorganisatie is het vanzelfsprekend dat problemen worden opgelost door de medewerkers die de problemen onderkennen. Op die manier groeien slagvaardige leiders die het talent hebben om vraagstukken op te lossen en beslissingen te nemen. Behalve slagvaardigheid is ook de efficiency en effectiviteit van processen bepalend voor het succes van de organisatie. Daarom brengen wij momenteel de rollen, bijbehorende taken en bevoegdheden in kaart. Het is de uitdaging om dit te modelleren zonder in te boeten op de slagvaardigheid. ISO 91:28 In 211 zal Snijders de voorbereidingen treffen voor het opzetten en implementeren van een ISO 91:28 kwaliteitsmanagementsysteem. Process optimisation Over the years, numerous monitoring and improvement activities have being introduced spontaneously within Snijders. In order to guarantee the quality of our products, we will be formalising and optimising the monitoring and management of the production process. The use of predefined indicators will also become part of monitoring. Stronger liquidity position The changing banking world has meant that more than ever before parties doing business with each other provide a service not only from a commercial and technical viewpoint, but also from a financial viewpoint. Projects are financed by payment agreements that involve the entire supply chain. From a financial perspective, it is important to monitor the liquidity position as well as the profit margin, and to include this aspect in payment agreements made with both the customers and the suppliers. Snijders is fully aware of this development, and will make it a more prominent part of the decision-making process over the next few years. Communication plan In our mission, vision, and growth strategy we have set out how we view ourselves and what our ambitions are. We want to communicate this both inside and outside the organisation. A communication plan and a marketing strategy are being developed for this purpose. Tasks, responsibilities, and authorities In a growing, pioneering organisation, it goes without saying that problems are resolved by the employees who recognize the problems. This ensures the development of effective leaders who have the ability to solve problems and take decisions. In addition to decisiveness, efficiency and effectiveness of processes will also be crucial for the success of the organisation. That is why we are currently defining all the various roles and associated tasks and responsibilities. The challenge is to then create an organisational model without compromising on decisiveness. ISO 91:28 In 211, Snijders will be preparing for the introduction and implementation of the ISO 91:28 quality management system. 36 // Global Pump Investment 21 Global Pump Investment 21 // 37

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR De Aerzener Maschinenfabrik is gecertificeerd volgens verschillende internationale normen die specifieke eisen

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Your supply chain 10 x more effective

Your supply chain 10 x more effective Your supply chain 10 x more effective With the #1 supply chain platform for manufacturing & wholesale Increase supply chain performance Decrease manual order handling Insights in actionable data Top elements

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Digitalisering van de voedselketen

Digitalisering van de voedselketen Digitalisering van de voedselketen Patrick Roelandt Director Strategy, Technology & Business Innovation @PatrickRoelandt 26/11/2014 http://nl.linkedin.com/in/patrickroelandt Version: [###] Classification:

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Tebunus Tube Bending. Tebunus

Tebunus Tube Bending. Tebunus Tebunus Tube Bending ISO9001 LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE Tebunus F L E X I B L E W I T H M E T A L Tebunus Tube Bending bv werd opgericht in 1985 en heeft inmiddels bewezen over dermate goede kwaliteiten

Nadere informatie

Virtual Enterprise Centralized Desktop

Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtual Enterprise Centralized Desktop Het gebruik van virtuele desktops en de licensering daarvan Bastiaan de Wilde, Solution Specialist Microsoft Nederland Aanleiding Steeds meer gebruik van Virtuele

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) 1 Wie ben ik? 2 Enschede plant 150 Acre facility located in the East part of the Netherlands, close to the German border Capacity: PCR:

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart DIRECTIE 2 M AN AG EMENT TE AM 2 ADM INISTRATIE & AUTO M ATISERING 3 KW ALITEITSZORG 1 PERSO NEEL & ORG ANISATIE 1 LOG ISTIEK 1 INKOOP

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Together we deliver. Partner Logistics Together we deliver

Together we deliver. Partner Logistics Together we deliver Together we deliver Together we deliver 8 March, 2016 1 Agenda Introductie Waarom koos voor deze standaard WMS-oplossing? Beperkingen standaard WMS oplossing Implementatie in 3 maanden Standaard WMS in

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

KLANT = AGENT AGENT = KLANT

KLANT = AGENT AGENT = KLANT KLANT = AGENT AGENT = KLANT KENNISMANAGEMENT BIJ T-MOBILE INHOUD 1. Visie 2. Nieuwe kennisbank 3. Aanpak 4. Lessons learned 5. Stand van zaken na 1 jaar 6. Wij doen het zo! 1 VISIE OP KENNISMANAGEMENT

Nadere informatie

HEGRID EIT ICT LABS HEGRID 2013-2014 TNO. Hybrid Energy GRID Management. TNO, Siemens, KIT, Deutsche Telekom, UT, TU/e, VTT, CWI

HEGRID EIT ICT LABS HEGRID 2013-2014 TNO. Hybrid Energy GRID Management. TNO, Siemens, KIT, Deutsche Telekom, UT, TU/e, VTT, CWI HEGRID Hybrid Energy GRID Management EIT ICT LABS HEGRID 2013-2014 TNO TNO, Siemens, KIT, Deutsche Telekom, UT, TU/e, VTT, CWI 1 Doel en verwachte resultaten Doel: realiseren van een Open HybridEnergy

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Big Data & Innovatieve Business Modellen Fire in the hole! 51K manholes, 94K miles of cables 106 predicting variables:

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

ATEX serie ATEX range

ATEX serie ATEX range ATEX serie ATEX range εx ATEX SERIE / ATEX RANGE Deze afsluiters zijn ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met CE richtlijnen 94/9 apparaten en protectiesystemen gebruikt in potentiële explosieve

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Management van baten Evolutie in denken

Management van baten Evolutie in denken Management van baten Evolutie in denken IPMA interessegroep procesmanagement Versie 0.1 jd0912 Management van baten Setting the direction high Relative market share low low Growth potential high Strategic

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Beurzen, sales meetings, algemene vergaderingen, klantgerichte evenementen: Voor firma s zijn evenementen de meest directe en dynamische manier om zichzelf en

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie