VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK NIJVERHEIDSWEG / MOLENWEG TE REUVER GEMEENTE BEESEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK NIJVERHEIDSWEG / MOLENWEG TE REUVER GEMEENTE BEESEL"

Transcriptie

1 VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK NIJVERHEIDSWEG / MOLENWEG TE REUVER GEMEENTE BEESEL

2 Verkennend bodemonderzoek Hoek Nijverheidsweg / Molenweg te Reuver in de gemeente Beesel Opdrachtgever Dhr. P.W. Hufman Zenderweg AA Valkenburg aan de Geul Project BEE.HEL.NEN Rapportnummer Versienummer Status D1 Eindrapportage Datum 4 november 215 Vestiging Opsteller Swalmen Ing. M.R.P. Vidal Paraaf Kwaliteitscontrole Drs. E. Hartingsveld Paraaf Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadviesen onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NENENISO 91:28. Betrouwbaarheid Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING VOORONDERZOEK Geraadpleegde bronnen Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Calamiteiten Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Belendende percelen/terreindelen Terreininspectie Toekomstige situatie Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten Bodemopbouw Geohydrologie CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) VELDWERK Algemeen Grondonderzoek Uitvoering veldwerk Zintuiglijke waarnemingen LABORATORIUMONDERZOEK Uitvoering analyses Toetsingskader Resultaten grondmonsters SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES... 9 BIJLAGEN: 1. Topografische ligging van de locatie 2a. Locatieschets 2b. Foto's onderzoekslocatie 3. Boorprofielen 4a. Analysecertificaten 4b. Getoetste analyseresultaten 5. Toetsingskader Circulaire bodemsanering 6. Geraadpleegde bronnen 7. Regionale achtergrondgehalten BEE.HEL.NEN

4 1. INLEIDING Econsultancy heeft van de heer P.W. Hufman opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de locatie gelegen op de hoek Nijverheidsweg / Molenweg te Reuver in de gemeente Beesel. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen verkoop van de onderzoekslocatie. Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen verkoop van de onderzoekslocatie. Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:29 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 574:29 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek", protocol 21. De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 213) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 27. Tevens is rekening gehouden met de achtergrondgehalten in de grond, zoals deze door de gemeente Beesel zijn vastgesteld. Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor het protocol 21 van de BRL SIKB 2. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 2. VOORONDERZOEK 2.1 Geraadpleegde bronnen De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Beesel aanwezige informatie (contactpersoon de heer B. Lange), informatie verkregen van de opdrachtgever (contactpersoon de heer G. Heldens) en informatie verkregen uit de op 26 oktober 215 uitgevoerde terreininspectie. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over: het historische, huidige en toekomstige gebruik; eventuele calamiteiten; eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; de bodemopbouw en geohydrologie; verhardingen, kabels en leidingen. Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen BEE.HEL.NEN Pagina 1 van 9

5 2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of terreindelen binnen een afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie (± m²) is gelegen op de hoek van de Nijverheidsweg en de Molenweg te Reuver in de gemeente Beesel. De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie C, nummers 2164 (ged.) en 248. Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 58 E, (schaal 1:25.), bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 25 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 24.3, Y = Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik en werd extensief bewoond. Vanaf 1954 maakt de onderzoekslocatie deel uit van de locatie Molenweg 5, een champignonkwekerij. In de periode is de Nijverheidsweg gerealiseerd en sindsdien is in de directe omgeving van de onderzoekslocatie de functie gewijzigd van een meer agrarische functie naar industriële functie (bedrijfsterreinen). Tot op heden is dit gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd (zie figuur 1). Figuur 1. Uitsnedes historisch kaartmateriaal BEE.HEL.NEN Pagina 2 van 9

6 Voor het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, zijn in verleden de volgende vergunningen verleend. De verleende vergunning zijn weergegeven in tabel I. Tabel I. Verleende vergunningen Aanvrager Jaartal Omschrijving Bijzonderheden Dhr. J. Dorssens 1951 Bouwvergunning voor het veranderen van een woning Dhr. P.W. Dielissen 1969 Bouwvergunning voor het oprichten van een champignonkwekerij ABCgolplaten Dhr. P.W. Dielissen 197 Bouwvergunning voor het uitbreiden van een champignonkwekerij ABCgolplaten Dhr. P.W. Dielissen 1972 Hinderwetvergunning voor het oprichten van een champignonkwekerij Dhr. P.W. Dielissen 1978 Bouwvergunning voor het vergroten van de deuren van een champignonkwekerij 1992 Beëindiging van de bedrijfsmatige activiteiten t.b.v. de champignonteelt Mika Spuiterij 211 Melding activiteitenbesluit voor het oprichten van een inrichting t.b.v. het opknappen van meubelen, antiek enz. De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als grasveld/(sier)tuin en heeft voorheen voor zover bekend altijd een agrarische bestemming gehad. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Beesel bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten. Bij de gemeente Beesel zijn geen gegevens aanwezig waaruit blijkt dat er op de onderzoekslocatie zelf asbesthoudende materialen zijn toegepast op of in de (voormalige) bebouwing. 2.4 Calamiteiten Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente Beesel blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 2.6 Belendende percelen/terreindelen In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende terreindelen is als volgt: de noordoostzijde bevindt zich een woonhuis (Molenweg nr. 5) met bijhorende siertuin en een lood (voormalige champignonkwekerij); aan de zuidoostzijde bevindt zich een openbare weg (Molenweg); aan de zuidwestzijde bevindt zich een openbare weg (Nijverheidsweg); BEE.HEL.NEN Pagina 3 van 9

7 aan de noordwestzijde bevindt zich een openbare weg (Nijverheidsweg). Molenweg (ong). Ter plaatse van de Molenweg is in 1996 door Tauw een verkennend onderzoek stortplaatsen (VOS) uitgevoerd (projectnummer , d.d. 6 november 1996). Destijds is geconcludeerd dat er op locatie geen sprake is van een voormalige stortplaats. Molenweg nr. 3 Op deze locatie is in 21 door Econsultancy een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer BEE.JAN.NEN, d.d. 28 september 21). Destijds zijn 3 deellocaties onderzocht. De bovengrond bleek destijds plaatselijk licht verontreinigd te zijn met zink, PAK, EOX en/of minerale olie. De ondergrond bleek destijds plaatselijk licht verontreinigd te zijn met kwik. Het grondwater is destijds niet onderzocht. Op deze locatie is in 212 door Econsultancy een partijkeuring uitgevoerd (projectnummer BEE.OPT.PAR, d.d. 2 mei 212). De milieuhygiënische kwaliteit van de gekeurde partij bleek destijds te voldoen aan de bodemfunctieklasse Wonen. Met betrekking tot de parameter asbest voldeed de partij destijds ruimschoots aan de interventie/restconcentratienorm. Op deze locatie is eveneens in 212 door Econsultancy een verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest (in puin) uitgevoerd (projectnummer BEE.OPT.NEN, d.d. 3 mei 212). De fundatielaag is destijds indicatief onderzocht als zijnde bodem. Uit de indicatieve toetsing bleek de fundatielaag destijds licht verontreinigd te zijn met kobalt, PAK en minerale olie. De onderliggende bodemlaag bleek destijds niet verontreinigd te zijn. Ter plaatse van de olieopslag bleek de bovengrond destijds licht verontreinigd te zijn met minerale olie. In het onderzochte materiaal zijn destijds geen asbestverdachte (plaat)materialen waargenomen. Molenweg 7 Op deze locatie is in 23 door het Milieubureau een nulsituatie onderzoek uitgevoerd (projectnummer 29583, d.d. 17 januari 23). In zowel de boven als in de ondergrond zijn destijds geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater is destijds niet onderzocht. Molenweg nr. 8 Op deze locatie is in 1998 door DvL Milieu&techniek een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer B98239, d.d. 25 maart 1998). In zowel de boven als in de ondergrond zijn destijds geen verontreinigingen geconstateerd. Molenweg nr. 1 Op deze locatie is in 1999 door Tauw een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer , d.d. 9 augustus 1999). De bovengrond bleek destijds plaatselijk licht verontreinigd te zijn met minerale olie. In de ondergrond zijn destijds geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater bleek destijds plaatselijk licht tot sterk verontreinigd te zijn met cadmium en/of licht verontreinigd te zijn met nikkel en/of zink. Nijverheidsweg 3 Op deze locatie is in 1993 door het Milieubureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer Rvr , d.d. februari 1993). De bovengrond bleek destijds licht verontreinigd te zijn met minerale olie (> Awaarde). In de ondergrond zijn destijds geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater bleek destijds matig verontreinigd te zijn met cadmium en zink en licht verontreinigd met chroom, EOX, tolueen en/of xylenen. De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen zware industriële activiteiten in de directe omgeving van de onderzoekslocatie plaats BEE.HEL.NEN Pagina 4 van 9

8 Uit de verzamelde informatie blijkt dat er op de aangrenzende percelen geen (ernstige) bodemverontreinigingen zijn te verwachten. 2.7 Terreininspectie Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond en/of grondwaterverontreiniging. De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 2.8 Toekomstige situatie De initiatiefnemer is voornemens de locatie te verkopen. 2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten De onderzoekslocatie is met betrekking tot de bovengrond gelegen binnen de bodemkwaliteitszone "Overige bedrijven en industrie, van het gebied waarvoor de gemeenten Beesel, Leudal, Maasgouw en Roermond gezamenlijk een Nota bodembeheer Regio Maas & Roer hebben opgesteld. Binnen deze zone komen in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK, PCB s en minerale olie voor (zie bijlage 7). Met betrekking tot de ondergrond is de onderzoekslocatie gelegen binnen de bodemkwaliteitszone "Overig. Binnen deze zone komen in de ondergrond eveneens licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK, PCB s en minerale olie voor (zie bijlage 7). Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. 2.1 Bodemopbouw De originele bodem bestaat volgens de digitale bodemkaart van Nederland uit een hoge bruine enkeerdgrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Beegden Geohydrologie Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie op de Peelhorst. Deze horst wordt aan de zuidwestzijde begrensd door de Peelrandbreuk en aan de noordoostzijde door de Tegelenbreuk. Beide breuken zijn noordwestzuidoost gericht. Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 2 m en wordt gevormd door de grove en grindrijke zanden van de Formatie van Beegden. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door kleiafzettingen van de Formatie van Breda. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 2 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 5, m mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 57 Oost en 58 Oost/West, 1974 (schaal 1:.), in noordwestelijke richting BEE.HEL.NEN Pagina 5 van 9

9 Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings en/of grondwaterwingebied. 3. CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 4. VELDWERK 4.1 Algemeen Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemlagen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monsternamepunten worden op kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in hoofdstuk 5. Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Daar het grondwater zich dieper dan 5, m mv bevindt, heeft er conform de NEN 574 geen grondwateronderzoek plaatsgevonden. Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen. 4.2 Grondonderzoek Uitvoering veldwerk Het veldwerk is op 26 oktober 215 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer P. Jansen. Deze medewerker van Econsultancy in staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 21 van de BRL SIKB 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek". In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 8 boringen geplaatst; 6 boringen tot,5 m mv, 1 boring tot 2, m mv en 1 boring tot 5,5 m mv. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 514 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn BEE.HEL.NEN Pagina 6 van 9

10 4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen De bodem bestaat voornamelijk uit matig tot sterk siltig, matig fijn tot zeer grof zand en is bovendien plaatselijk tot,75 m mv zwak humeus. De ondergrond is plaatselijk matig tot sterk gleyhoudend. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bodem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 577 ("Bodem Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief. 5. LABORATORIUMONDERZOEK 5.1 Uitvoering analyses Alle grondmonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie en AS3geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in totaal 2 grondmengmonsters samengesteld (1 grondmengmonster van de bovengrond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 2 grondmengmonsters zijn geanalyseerd op het volgende pakket: standaardpakket grond: droge stof, organisch stofgehalte, lutumgehalte, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie. Tabel I geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten. Tabel I. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten Grondmengmonster Traject (m mv) Analysepakket Bijzonderheden MM1 1 (,,) 2 (,8,) 3 (,,) 4 (,,) 5 (,,) 6 (,,) 7 (,,) 8 (,,) MM2 2 (, 1,) 2 (1, 1,) 2 (1, 2,) 4 (,75 1,) 4 (1, 1,) 4 (1, 2,) standaardpakket + lutum en organische stof standaardpakket + lutum en organische stof bovengrond (zintuiglijk schoon) ondergrond (zintuiglijk schoon) 5.2 Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 213) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 27. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: achtergrondwaarde: deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; tussenwaarde: deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; BEE.HEL.NEN Pagina 7 van 9

11 interventiewaarde: deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (1% organische stof en 25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVatoetsing, met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: Grond: niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 5.3 Resultaten grondmonsters Tabel II geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden. Tabel II. Overschrijdingen toetsingskaders grond Grondmengmonster Traject (m mv) Gehalte > AW (licht verontreinigd) Gehalte > AW en lokale achtergrondgehalte Gehalte > T (matig verontreinigd) Gehalte > I (sterk verontreinigd) MM1 1 (,,) 2 (,8,) 3 (,,) 4 (,,)5 (,,) 6 (,,) 7 (,,) 8 (,,) MM2 2 (, 1,) 2 (1, 1,) 2 (1, 2,) 4 (,75 1,) 4 (1, 1,) 4 (1, 2,) zink Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de getoetste analyseresultaten BEE.HEL.NEN Pagina 8 van 9

12 6. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES Econsultancy heeft in opdracht van de heer P.W. Hufman een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Hoek Nijverheidsweg / Molenweg te Reuver in de gemeente Beesel. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen verkoop van de onderzoekslocatie. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. De bodem bestaat voornamelijk uit matig tot sterk siltig, matig fijn tot zeer grof zand en is bovendien plaatselijk tot,75 m mv zwak humeus. De ondergrond is plaatselijk matig tot sterk gleyhoudend. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten. De bovengrond is licht verontreinigd met zink. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. Daar het grondwater zich dieper dan 5, m mv bevindt, heeft er conform de NEN 574 geen grondwateronderzoek plaatsgevonden. De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek. In het kader van de verkoop kan gesteld worden dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem bij ongewijzigd gebruik niet tot gebruiksbeperkingen of gezondheidsrisico's zal leiden. Ook bij het aanvragen van een bouwvergunning in de nabije toekomst zullen, met het huidige beleid en de huidige normen, de aangetoonde verontreinigingen geen bezwaar vormen. Derhalve bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, volgens Econsultancy, geen belemmeringen voor de verkoop van de onderzoekslocatie. Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing. Econsultancy Swalmen, 4 november BEE.HEL.NEN Pagina 9 van 9

13 Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie Schaal 1:25. Deze kaart is noordgericht BEE.HEL.NEN

14

15 Legenda Boringen Omschrijving Symbool Boringen Omschrijving Symbool Symbolen Omschrijving Symbool Verontreiniging Omschrijving Symbool Boring tot,5 m mv Asbestgat 3x3x Asfalt Ontgravingsvak Boring tot 1, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot,5 m mv Beton Niet verontreinigd Boring tot 1,5 m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 1, m mv Boom AW/Swaarde contour Boring tot 2, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 1,5 m mv Bos Twaarde contour Boring tot 2,5 m mv Boring tot 3, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 2, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 2,5 m mv Braak Depothoogte x,x Iwaarde contour Niet verontreinigd Boring tot 3,5 m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 3, m mv Fotoname Licht verontreinigd Boring tot 4, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 3,5 m mv Mangat Matig verontreinigd Boring tot 4,5 m mv Boring tot 5, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 4, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 4,5 m mv Gras Grind Sterk verontreinigd Verspreiding verontreiniging onbekend? Peilbuis Asbestgat 3x3x + boring tot 5, m mv Haag Peilbuis (diep) Voorgaande boring tot,5 m mv Voorgaande boring tot 1, m mv Asbestgat 3x3x + peilbuis Asbestgat 3x3x + peilbuis (diep) Asbestgat 1x1x Klinker Olie/vetafscheider Ontgravingsdiepte x,x Voorgaande boring tot 1,5 m mv Voorgaande boring tot 2, m mv Voorgaande boring tot 2,5 m mv Voorgaande boring tot 3, m mv Voorgaande boring tot 3,5 m mv Voorgaande boring tot 4, m mv Voorgaande boring tot 4,5 m mv Voorgaande boring tot 5, m mv Voorgaande peilbuis Voorgaande peilbuis (diep) Kernboring 8 mm Kernboring 12 mm + boring tot,5 m mv Kernboring 12 mm + boring tot 1, m mv Kernboring 12 mm + boring tot 1,5 m mv Asbestgat 1x1x + boring tot,5 m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 1, m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 1,5 m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 2, m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 2,5 m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 3, m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 3,5 m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 4, m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 4,5 m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 5, m mv Asbestgat 1x1x + peilbuis Asbestgat 1x1x + peilbuis (diep) Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot,5 m mv + Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 1, m mv + Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 1,5 m mv + Ontluchtingspunt Onverhard Parkeerplaats Pomp Puinverharding Sleuf 2x4xcm Spoorbaan Stelconplaat Struik Talud Tegel Vloeistofdichte vloer Vulpunt Water Zeshoek tegel Zinkput P Kernboring 12 mm + boring tot 2, m mv Kernboring 12 mm + boring tot 2,5 m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 2, m mv + Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 2,5 m mv + Asbestverdacht plaatmateriaal op maaiveld Hekwerk X Kernboring 12 mm + boring tot 3, m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 3, m mv + Toekomstige bebouwing Kernboring 12 mm + boring tot 3,5 m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 3,5 m mv + Voormalige bebouwing Kernboring 12 mm + boring tot 4, m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 4, m mv + Bebouwing Kernboring 12 mm + boring tot 4,5 m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 4,5 m mv + Locatiegrens Kernboring 12 mm + boring tot 5, m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 5, m mv + Kernboring 12 mm Kernboring + asbestgat 3x3 + peilbuis Kernboring + asbestgat 3x3 + peilbuis (diep)

16 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 1. Foto BEE.HEL.NEN

17 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto BEE.HEL.NEN

18 Bijlage 3 Boorprofielen

19 Boorprofielen Pagina 1 van 2 Boring: 1 Boring: 2 1 gras Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor 1 8 klinker Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor 2 Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, beigegeel, Edelmanboor Boring: 3 Boring: 4 1 gras Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor 1 gras Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, donkerbeige, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, matig gleyhoudend, beigeoranje, Edelmanboor Zand, zeer grof, sterk siltig, sterk gleyhoudend, donker oranjebeige, Edelmanboor Projectcode: Projectnaam: BEE.HEL.NEN Opdrachtgever: Krebbels Makelaardij Boormeester: P. Jansen Locatie: Nijverheidsweg/Molenweg te Reuver Getekend volgens NEN 514

20 Boorprofielen Pagina 2 van 2 Boring: 5 Boring: 6 1 gras Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor 1 gras Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor Boring: 7 Boring: 8 1 gras Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor 1 gras Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor Projectcode: Projectnaam: BEE.HEL.NEN Opdrachtgever: Krebbels Makelaardij Boormeester: P. Jansen Locatie: Nijverheidsweg/Molenweg te Reuver Getekend volgens NEN 514

21 Bijlage 4a Analysecertificaten

22 Econsultancy T.a.v. M.G.B. Paalhaar Rijksweg Noord KS SWALMEN Analysecertificaat Datum: 3Nov215 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen / BEE.HEL.NEN 26Oct215 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () BNP Paribas S.A Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 KvK No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

23 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 BEE.HEL.NEN Startdatum 27Oct215 Rapportagedatum 3Nov215/17:5 Bijlage A,B,C Jansen Pagina 1/2 Grond; Grond (AS3) Analyse Eenheid 1 2 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof % (m/m) ds Q Gloeirest % (m/m) ds S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds <2 <2 S Cadmium (Cd) mg/kg ds.33 <.2 S Kobalt (Co) mg/kg ds < S Koper (Cu) mg/kg ds 1 <5. S Kwik (Hg) mg/kg ds <. <. S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds <4. <4. S Lood (Pb) mg/kg ds 19 <1 S Zink (Zn) mg/kg ds 1 <2 Minerale olie Minerale olie (C1C12) Minerale olie (C12C16) Minerale olie (C16C21) Minerale olie (C21C3) Minerale olie (C3C35) Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <3. <3. mg/kg ds <5. <5. mg/kg ds <5. <5. mg/kg ds <11 <11 mg/kg ds 7. <5. mg/kg ds <6. <6. S Minerale olie totaal (C1C4) mg/kg ds <35 <35 Polychloorbifenylen, PCB S PCB 28 mg/kg ds <.1 <.1 S PCB 52 mg/kg ds <.1 <.1 S PCB 11 mg/kg ds <.1 <.1 S PCB 118 mg/kg ds <.1 <.1 Nr. 1 2 Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr. MM1 1 () 2 (8) 3 () 4 () 5 () 6 () 7 () 8 () 26Oct MM2 2 (1) 2 (11) 2 (12) 4 (751) 4 (11) 4 (12) 26Oct Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

24 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 BEE.HEL.NEN Startdatum 27Oct215 Rapportagedatum 3Nov215/17:5 Bijlage A,B,C Jansen Pagina 2/2 Grond; Grond (AS3) Analyse Eenheid 1 2 S PCB 138 mg/kg ds <.1 <.1 S PCB 153 mg/kg ds <.1 <.1 S PCB 18 mg/kg ds <.1 <.1 S PCB (som 7) (factor,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK mg/kg ds S Naftaleen mg/kg ds <. <. S Fenanthreen mg/kg ds.91 <. S Anthraceen mg/kg ds <. <. S Fluorantheen mg/kg ds.9 <. S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds.52 <. S Chryseen mg/kg ds.62 <. S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <. <. S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <. <. S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <. <. S Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds <. <. S PAK VROM (1) (factor,7) mg/kg ds ) 1) 1) Nr. 1 2 Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr. MM1 1 () 2 (8) 3 () 4 () 5 () 6 () 7 () 8 () 26Oct MM2 2 (1) 2 (11) 2 (12) 4 (751) 4 (11) 4 (12) 26Oct Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord A: AP4 erkende verrichting Pr.coörd. S: AS 3 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting VA Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

25 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving MM1 1 () 2 (8) 3 () 4 MM2 2 (1) 2 (11) 2 (15 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

26 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

27 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Methode referentie Cryogeen malen AS3 W16 Voorbehandeling Cf. AS3 Droge Stof W14 Gravimetrie Cf. pb 312 en gw. NENISO Organische stof (gloeirest) W19 Gravimetrie Cf. pb 313 en cf. NEN 5754 Lutum (fractie < 2 µm) W171 Sedimentatie Cf. pb 314 en cf. NEN 5753 Barium (Ba) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Cadmium (Cd) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Kobalt (Co) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Koper (Cu) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Kwik (Hg) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Molybdeen (Mo) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Nikkel (Ni) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Lood (Pb) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Zink (Zn) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Minerale Olie (GC) (C1 C4) W22 GCFID Cf. pb 317 en gw. NENENISO 1673 PCB (7) W271 GCMS Cf. pb 318 en gw. NEN 698 PAK som AS3/AP4 W271 GCMS Cf. pb. 316 en gw. NENISO PAK (1 VROM) W271 GCMS Cf. pb. 316 en gw. NENISO Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 211. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

28 Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten

29 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Uw projectnummer Projectnaam BEE.HEL.NEN Ordernummer Datum monstername Monsternemer Jansen Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid MM1 GSSD Oordeel MM2 GSSD Oordeel Bodemtype correctie Organische stof 4,1,8 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,4 4,1 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 87,2 96,6 Organische stof % (m/m) ds 4,1 4,1,8,8 Gloeirest % (m/m) ds 95,6 98,9 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,4 3,4 4,1 4,1 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds <2 46,17 <2 42,97 Cadmium (Cd) mg/kg ds,33,8 <,2,2335 Kobalt (Co) mg/kg ds <3, 6,42 3,4 9,72 Koper (Cu) mg/kg ds 1 18,46 <5, 6,752 Kwik (Hg) mg/kg ds <,,483 <,,486 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,5 <1,5 1,5 Nikkel (Ni) mg/kg ds <4, 7,313 <4, 6,95 Lood (Pb) mg/kg ds 19 28,9 <1 1,61 Zink (Zn) mg/kg ds * <2 3,2 Minerale olie Minerale olie (C1C12) mg/kg ds <3, <3, Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5, <5, Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <5, <5, Minerale olie (C21C3) mg/kg ds <11 <11 Minerale olie (C3C35) mg/kg ds 7 <5, Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <6, <6, Minerale olie totaal (C1C4) mg/kg ds <35 59,76 <35 122,5 Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <,1,17 <,1,35 PCB 52 mg/kg ds <,1,17 <,1,35 PCB 11 mg/kg ds <,1,17 <,1,35 PCB 118 mg/kg ds <,1,17 <,1,35 PCB 138 mg/kg ds <,1,17 <,1,35 PCB 153 mg/kg ds <,1,17 <,1,35 PCB 18 mg/kg ds <,1,17 <,1,35 PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds,49,119,49,245 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <,,35 <,,35 Fenanthreen mg/kg ds,91,91 <,,35 Anthraceen mg/kg ds <,,35 <,,35 Fluorantheen mg/kg ds,9,9 <,,35 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds,52,52 <,,35 Chryseen mg/kg ds,62,62 <,,35 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <,,35 <,,35 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <,,35 <,,35 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <,,35 <,,35 Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds <,,35 <,,35 PAK VROM (1) (factor,7) mg/kg ds,51,5,35,35 Legenda Nr. Monster Analyticonr 1 MM1 1 () 2 (8) 3 () 4 () 5 () 6() 7 () 8 () MM2 2 (1) 2 (11) 2 (12) 4 (751)4 (11) 4 (12) Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info: Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

30 Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering AW = achtergrondwaarde S = streefwaarde I = interventiewaarde t.b.v. sanering(sonderzoek) Stof/niveau voorkomen in: Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) AW I S I I. Metalen antimoon (Sb) arseen (As) barium (Ba) cadmium (Cd) chroom (Cr) chroom III chroom VI cobalt (Co) koper (Cu kwik (Hg) kwik (anorganisch) kwik (organisch) lood (Pb) molybdeen (Mo) nikkel (Ni) tin (Sn) vanadium (V) zink (Zn) 4, 2, ,15 1,5 35 6, * , , , II. Anorganische verbindingen chloride cyanidenvrij cyanidencomplex thiocyanaat 3 5,5 6, (Cl/l) III. Aromatische verbindingen benzeen ethylbenzeen tolueen xylenen styreen (vinylbenzeen) fenol cresolen (som) dodecylbenzeen aromatische oplosmiddelen (som),2,2,2,45,25,25,3,35 2,5 1, ,2 4 7,2 6,2, IV. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) naftaleen antraceen fenantreen fluoranteen benzo(a)antraceen chryseen benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen benzo(k)fluoranteen indeno(1,2,3cd)pyreen PAK (som 1) 1,5 4,1,7,3,3,1,3,5,3,4, ,5,2,5,5,5,5 V. Gechloreerde koolwaterstoffen vinylchloride dichloormethaan 1,1dichloorethaan 1,2dichloorethaan 1,1dichlooretheen 1,2dichlooretheen (cis en trans) dichloorpropanen trichloormethaan (chloroform) 1,1,1trichloorethaan 1,1,2trichloorethaan trichlooretheen (Tri) tetrachloormethaan (Tetra) tetrachlooretheen (Per) monochloorbenzeen dichloorbenzenen trichloorbenzenen tetrachloorbenzenen pentachloorbenzeen hexachloorbenzeen monochloorfenolen(som) dichloorfenolen (som) trichloorfenolen (som) tetrachloorfenolen (som) pentachloorfenol PCB's (som 7) chloornaftaleen (som) monochlooranilinen (som) dioxine (som ITEQ) pentachlooraniline,1,1,2,2,3,3,8,25,25,3,25,3,15,2 2,,15,9,25,85,45,2,3,15,3,2,7,2,55,15,1 3,9 15 6,4, , ,5,7 8, ,2 6,7 2, ,18,1,1 7 7,1,1,8 6,1,1 24,1,1 7 3,1,1,3,9 * De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.,3,2,3,1,4, ,5 1, ,1 6 3

31 Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering Stof/niveau voorkomen in: Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) AW I S I VI. Bestrijdingsmiddelen chloordaan DDT (som) DDE (som) DDD (som) DDT/DDE/DDD (som) aldrin dieldrin endrin drins (som) endosulfan HCH HCH HCH (lindaan) HCHverbindingen (som) heptachloor heptachloorepoxide (som) hexachloorbutadieen organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen(som landbodem) azinfosmethyl organotin verbindingen (som) tributyltin (TBT) MCPA atracine carburyl carbofuran 4chloormethylfenolen (som) nietchloorhoudende bestr.mid. (som),2,2,1,2,15,9,1,2,3,7,2,3,4,75,15,65,55,35,15,17,6,9 4 1,7 2,3 34, ,6 1, ,5 4,71,45,17,2 ng/l,4 ng/l,9 ng/l,1 ng/l,4 ng/l,2 ng/l 33 ng/l 8 ng/l 9 ng/l,5,5 ng/l,5 ng/l,516 ng/l,2 29 ng/l 2 ng/l 9 ng/l,2,1,1 5 1,3 3,7 1 1 VII. Overige verontreinigingen asbest cyclohexanon dimethyl ftalaat diethyl ftalaat diisobutylftalaat dibutyl ftalaat butyl benzylftalaat dihexyl ftalaat di(2ethylhexyl)ftalaat ftalaten (som) minerale olie pyridine tetrahydrofuran tetrahydrothiofeen tribroommethaan ethyleenglycol diethyleenglycol acrylonitril formaldehyde isopropanol (2propanol) methanol butanol (1butanol) butylacetaat ethylacetaat methyltertbutyl ether (MTBE) methylethylketon 2,,45,45,45,7,7,7,45 19,15,45 1,5,2 5, 8, 2, 2,5,75 3, 2, 2, 2,,2 2, ,8 75,5,5,5,5, Bodemtypecorrectie Anorganische verbindingen a+b* % lut.+c* % org.st. Lb = Lst* a+b* 25+c* 1 Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde.

32 Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering STOF a b c arseen barium beryllium cadmium chroom cobalt koper kwik lood nikkel tin vanadium zink ,4 2 15, ,4 5,9,7 2,28,6,34 1 1,6 1,2 3,4,21,6,17 1 1,5 Organische verbindingen % org.st. Lb = Lst* 1 Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 3% respectievelijk minder dan 2%, worden gehalten van respectievelijk 3% en 2% aangehouden. Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde. Nader onderzoek De tussenwaarde (T) is het toetsingscriterium ten behoeve van een nader onderzoek. Wordt de tussenwaarde overschreden, dan is een nader onderzoek, op korte termijn, noodzakelijk T =,5* (S + I) T is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde.

33 Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen Informatiebron Geraadpleegd (ja/nee) Toelichting Informatie uit kaartmateriaal etc. Datum kaartmateriaal Opmerkingen Historische topografische kaart ja divers Luchtfoto ja divers Informatie uit themakaarten Datum bron/ kaartmateriaal Opmerkingen Bodemkaart Nederland ja 215 Grondwaterkaart Nederland ja 1974 Bodemloket.nl ja 215 Informatie van eigenaar / terreingebruiker / opdrachtgever Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen Historisch gebruik locatie ja 2 oktober 215 Dhr. G. Heldens Huidig gebruik locatie ja 2 oktober 215 Dhr. G. Heldens Huidig gebruik belendende percelen (vanuit onderzoekslocatie) ja 2 oktober 215 Dhr. G. Heldens Toekomstig gebruik locatie ja 2 oktober 215 Dhr. G. Heldens Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken ja 2 oktober 215 Dhr. G. Heldens Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja 2 oktober 215 Dhr. G. Heldens Informatie van gemeente Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen Archief Bouw en woningtoezicht ja 3 november 215 Dhr. B. Lange Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 3 november 215 Dhr. B. Lange Archief ondergrondse tanks ja 3 november 215 Dhr. B. Lange Archief bodemonderzoeken ja 3 november 215 Dhr. B. Lange Gemeenteambtenaar milieuzaken ja 3 november 215 Dhr. B. Lange Informatie uit terreininspectie Datum uitgevoerd Opmerkingen Historisch gebruik locatie ja 26 oktober 215 Huidig gebruik locatie ja 26 oktober 215 Huidig gebruik belendende percelen (vanuit onderzoekslocatie) ja 26 oktober 215 Verhardingen ja 26 oktober 215

34 Bijlage 7 Regionale achtergrondgehalten

35 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit (dataset: 2 tot heden) * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Stat_Bbk Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaalde diffuse bodemkwaliteit) waarde > max. waarde industrie sterke heterogeniteit (Index >,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule P95 P5 Mwi AW2 max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie er is sprake van heterogeniteit (,5 < index <,7) achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen beperkte heterogeniteit (,2 < Index <,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index <,2) Overige woonbebouwing, bovengrond bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 7,1 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 2,3 % Risicotoolbox Stoffen N Min 5P 25P P 75P 8P 9P 95P Max Gem VC Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 12 14, 14, 15, 3, 45, 48,4 62,1 78,1 13, 34,93,61 Ba* 8,6 233,3 39,2 39,2 Cd 1397,3,25,28,28,4,,7,8 3,1,4,57,24 nee nee Cd,4,76 2,7 8,2 Co 124 1,6 2,1 3,58 5,2 8,2 8,6 9,61 11, 19, 5,98,52,11 nee nee Co 6,7 15,56 84,5 84,5 Cu , 3, 7,7 12, 17, 19, 24, 32, 14, 14,27,74,33 nee nee Cu 22,9 3,96 18,9 18,9 Hg 141,1,4,4,7,11,11,18,27 3,7,11 1,87,7 nee nee Hg,1,63 3,6 27,2 Pb , 9,1 17, 25, 43, 47, 62,2 88, 44, 34,47,93,24 nee nee Pb 34,9 146,76 37,4 37,4 Mo 124 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1, 1, 2,1 2,1 1,2,26,1 nee nee Mo 1, , 19, Ni 1416,6 3, 6,98 11, 15,25 17, 21, 24, 52, 11,73,55,64 nee nee Ni 17,1 19,11 49, 49, Zn ,7 14, 39, 61, 99, 11, 1, 19, 11, 79,68,95,57 nee nee Zn 74,8 16,9 384,8 384,8 PCB (som 7) 131,1,2,5,5,5,5,5,11,25,5,6,8 nee nee PCB (som 7),5,5,113,225 PAK 13,1,7,2,51 1,7 2,3 5,8 11, 28, 2,74 3,91,28 nee nee PAK 1,5 6,8 4, 4, M.O. 153,7 14, 14, 14, 3, 35,, 9, 14, 33,11 2,61 1,9 nee nee M.O. 42,8 42,8 112,7 1126,7 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewaa rde bodem Overige bedrijven, bovengrond bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 8,1 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,8 % Risicotoolbox Stoffen N Min 5P 25P P 75P 8P 9P 95P Max Gem VC Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 14, 14, 14, 27, 46,25,2 69,3 8,3 88, 33,36,65 Ba* Cd 283,7,21,28,28,28,35,,7 2,4,36,81,21 nee nee Cd,4,76 2,7 8,3 Co 2,1 2,1 3,93 4,8 6,83 7,4 9,33 9,91 13, 5,41,47,9 nee nee Co 7,1 16,61 9,2 9,2 Cu 287 2,1 3, 7, 9,9 15, 16, 18, 24,7 69, 11,42,66,24 nee nee Cu 23,4 31,6 111,2 111,2 Hg 283,3,4,4,7,8,1,11,18,66,7,86,4 nee nee Hg,1,63 3,7 27,5 Pb 283,4 9,1 12, 19, 26, 27, 35, 54,9 1, 22,79,85,13 nee nee Pb 35,4 148,52 374,8 374,8 Mo 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,1 2,1 2,1 1,18,29,1 nee nee Mo 1, , 19, Ni 279 1,4 3,49 5,55 9,4 16, 17, 21, 26, 24, 12,88 1,61,67 nee nee Ni 18,1 2,19 51,8 51,8 Zn 293 7, 14, 29, 47, 72, 75,6 96,6 164, 63, 64,13 1,18,47 nee nee Zn 77,3 11,49 397,8 397,8 PCB (som 7) 49,4,4,4,4,4,4,4,4,15,4,53, nee nee PCB (som 7),4,4,1,2 PAK 244,1,7,14,34 1, 1,6 3,7 7,65 37, 1,73 2,7,2 nee nee PAK 1,5 6,8 4, 4, M.O , 14, 14, 14, 3, 35, 63,6 97,25 48, 29,1 1,35 1,34 nee nee M.O. 38, 38, 1, 1, achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewaa rde bodem Pagina 3

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

Tabellen met achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit.

Tabellen met achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit. Tabellen met achtergrond en maximale voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit. Tabel 1 geeft de norm voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem,

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum:

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum: Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus 49 39 NK VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 1-9-214 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Historisch bodemonderzoek (NEN 5725) Arenbos 9 te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel BE BEUNINGEN. Swalmen, 5 februari 2015

Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel BE BEUNINGEN. Swalmen, 5 februari 2015 Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel 2 664 BE BEUNINGEN Swalmen, 5 februari 25 Betreft: Status: Project: rapportage aanvullend bodemonderzoek definitief, versie D 42229

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie:

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: Bilfinger Industrial Services Werfplein 5 Zwartewaal Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: 051002522 Geachte heer van Ruitenburg, Hierbij

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 12) TE SEVENUM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 12) TE SEVENUM VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 2) TE SEVENUM verkennend bodemonderzoek De Hees (tussen 8 en 2) te Sevenum Opdrachtgever Beusmans en Jansen Steeg 2 5975 CE Sevenum Rapportnummer 276. Versienummer

Nadere informatie

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Portaal Vastgoed Ontwikkeling t.a.v. mevrouw Bloeme Benjamins Postbus 375 3900 AJ Veenendaal kenmerk: 09/200202/EB Amsterdam, 25 februari 2009 onderwerp: rapportage nader bodemonderzoek Nic. Beetsstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL Verkennend bodemonderzoek Waterloseweg 3a te Beesel in de gemeente Beesel Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 593 PK Tegelen Project

Nadere informatie

Achterstraat 28 Hoeksestraat 5 (1) Herinrichtingslocatie (2) Verontreiniging met koper (grond) (3) Verontreiniging met cadmium en zink (grondwater) BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring:

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE Verkennend bodemonderzoek Dubbroek (tegenover nr. 10a) te Maasbree Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 14 5616 RM Eindhoven Rapportnummer

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie Nunspeterweg 15 te Elburg Projectnummer: 162294/AM 183200 183700 184200 184700 185200 185700 186200 /. LOKATIE 492000 492500 493000 493500

Nadere informatie

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant Envirosoil NV T.a.v. Koen Batsleer Siemenslaan 13 B-82 Oostkamp BELGIË Analysecertificaat Datum: 12-Oct-216 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT Rapportage verkennend bodemonderzoek Oudendijk (ong.) te Dordrecht Opdrachtgever Harm Post Advies Cronjéweg 15 6861 CD Oosterbeek Rapportnummer 4079.001

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDENMARGRATEN Verkennend bodemonderzoek Raadhuisplein te Cadier en Keer in de gemeente EijsdenMargraten Opdrachtgever Van den Berg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN Verkennend bodemonderzoek Lindelaan (ong.) te Ellecom in de gemeente Rheden Opdrachtgever De heer W. de Roos Prinses Beatrixstraat

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum:

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum: Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus 74 7140 AB GROENLO Analysecertificaat Datum: 27-05-2014 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT - FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT - FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL Verkennend bodemonderzoek Hoek Jan Smuldersstraat Flinkert te Vessem in de gemeente Eersel Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP Verkennend bodemonderzoek Dammerweg 5c te Weesp in de gemeente Weesp Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11 3525 AA Utrecht Project WSP.RHO.NEN

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) 216.25 Maatschap Langelaan

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan:

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 300 Fax 043 3639 981 www.arcadis.nl Onderwerp: Resultaten bodemonderzoek riool Ankerkade te Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 1 0 braak Veen, zwak zandig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 10 braak Zand, lichtgrijs, Edelmanboor, Cunetzand Zand,

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN Verkennend bodemonderzoek Ruitersmolenweg (naast 39) te Beekbergen in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever Saltos Angerenstein

Nadere informatie

Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting

Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting 1. Reactie Waterschap overleg artikel 3.1.1 Bro 2. Aanbiedingsformulier overleg artikel 3.1.1 Bro provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK JAN VAN SCORELPARK 74 TE SCHOORL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK JAN VAN SCORELPARK 74 TE SCHOORL VERKENNEND BODEMONDERZOEK JAN VAN SCORELPARK 74 TE SCHOORL Verkennend bodemonderzoek Jan van Scorelpark 74 te Schoorl Opdrachtgever Vollmer & Partners Arnhemseweg 6 3817 CH AMERSFOORT Rapportnummer 15106211.001

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG 98100 TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE Verkennend bodemonderzoek Munnikenweg 98100 te Renswoude in de gemeente Renswoude Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landasstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM Verkennend bodemonderzoek zorglocatie aan Doggersbank te Hoogvliet in de gemeente Rotterdam Opdrachtgever RHO Adviseurs

Nadere informatie

AANVULLEND BODEMONDERZOEK KALKHOVEN TE HANDEL GEMEENTE GEMERT-BAKEL

AANVULLEND BODEMONDERZOEK KALKHOVEN TE HANDEL GEMEENTE GEMERT-BAKEL AANVULLEND BODEMONDERZOEK KALKHOVEN 79 TE HANDEL GEMEENTE GEMERTBAKEL Aanvullend bodemonderzoek Kalkhoven 79 te Handel in de gemeente GemertBakel Opdrachtgever Gemeente Gemert Bakel Dhr. A. Rijken Postbus.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M1750) TE METERIK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M1750) TE METERIK VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M7) TE METERIK Verkennend bodemonderzoek Campagneweg (perceel M7) te Meterik Opdrachtgever Beusmans en Jansen Adviseurs Steeg 2 5975 CE Sevenum Rapportnummer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN Verkennend bodemonderzoek Laan ten Boomen (ong.) te Lierop in de gemeente Someren Opdrachtgever HSRO bv Hoogstraat 6654 BA Afferden

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLFHEZERWEG 111 TE WOLFHEZE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLFHEZERWEG 111 TE WOLFHEZE VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLFHEZERWEG 111 TE WOLFHEZE Verkennend bodemonderzoek Wolfhezerweg 111 te Wolfheze Opdrachtgever Harm Post Advies Cronjéweg 15 6861 CD Oosterbeek Rapportnummer 2106.001 Versienummer

Nadere informatie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 0 braak Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor 0 0 5 15 tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor,

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NERGENA (ONG.) TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NERGENA (ONG.) TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK NERGENA (ONG.) TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL Verkennend bodemonderzoek Nergena (ong.) te Boxtel in de gemeente Boxtel Opdrachtgever A. de Vroom en K. Hagens Diepenbrockstraat 4 5283

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0387 Opdrachtgever : De heer H.

Nadere informatie

VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VOORONDERZOEK PLANGEBIED TERRA NOVA TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Vooronderzoek plangebied "Terra Nova" te Loosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever Dhr. M.L.M. de Weerd mail@maartendeweerd.nl

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK BREMLAAN-KAPELLENBERGLAAN TE ROZENDAAL GEMEENTE ROZENDAAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK BREMLAAN-KAPELLENBERGLAAN TE ROZENDAAL GEMEENTE ROZENDAAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK BREMLAANKAPELLENBERGLAAN TE ROZENDAAL GEMEENTE ROZENDAAL Verkennend bodemonderzoek hoek BremlaanKapellenberglaan te Rozendaal in de gemeente Rozendaal Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

AANVULLEND WATERBODEMONDERZOEK PROVINCIALE WEG N322 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

AANVULLEND WATERBODEMONDERZOEK PROVINCIALE WEG N322 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL AANVULLEND WATERBODEMONDERZOEK PROVINCIALE WEG N322 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Aanvullend waterbodemonderzoek Provinciale weg N322 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Tonnaer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZANDBERGEN 10 TE ROSMALEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZANDBERGEN 10 TE ROSMALEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZANDBERGEN 1 TE ROSMALEN Verkennend bodemonderzoek Zandbergen 1 te Rosmalen Opdrachtgever De heer R. Borst Oude Baan 39a 5242 HT Rosmalen Rapportnummer 3378.4 Versienummer Status

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Veldwerk: Dhr. Ing. T. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever: Van Gessel

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN Verkennend bodemonderzoek Centrumgebied Rucphen (perceel C4153) in de gemeente Rucphen Opdrachtgever Rho adviseurs voor

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MOLENGRAAFSEWEG 3 TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MOLENGRAAFSEWEG 3 TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK MOLENGRAAFSEWEG 3 TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL Verkennend bodemonderzoek Molengraafseweg 3 te Boxtel in de gemeente Boxtel Opdrachtgever Fam. Van den Braak Elisabeth Bas 27 528 HL

Nadere informatie

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers,

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers, A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 2, 5555 LC Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-17239 resultaten onderzoek Asten, 11 april 217 Geachte heer Rijkers, Hierbij willen wij u de

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK SINT JOSEPHSTRAAT 101 TE MEERSSEN GEMEENTE MEERSSEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK SINT JOSEPHSTRAAT 101 TE MEERSSEN GEMEENTE MEERSSEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK SINT JOSEPHSTRAAT 101 TE MEERSSEN GEMEENTE MEERSSEN Verkennend bodemonderzoek Sint Josephstraat 101 te Meerssen in de gemeente Meerssen Opdrachtgever Dierenartsenpraktijk Claudia

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLE-NASSAU

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLE-NASSAU VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLENASSAU Verkennend bodemonderzoek Den Dries te Ulicoten in de gemeente BaarleNassau Opdrachtgever Dhr. M.J.J.M. Snijders Dorpstraat 32 5113

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MEIDOORNLAAN (ONG.) TE ZOETERMEER GEMEENTE ZOETERMEER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MEIDOORNLAAN (ONG.) TE ZOETERMEER GEMEENTE ZOETERMEER VERKENNEND BODEMONDERZOEK MEIDOORNLAAN (ONG.) TE ZOETERMEER GEMEENTE ZOETERMEER Verkennend bodemonderzoek Meidoornlaan (ong.) te Zoetermeer in de gemeente Zoetermeer Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus EA AMERSFOORT. Eemnes, 23 november Ref: PW/53br15/21471

Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus EA AMERSFOORT. Eemnes, 23 november Ref: PW/53br15/21471 Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus 4000 3800 EA AMERSFOORT Eemnes, 23 november 2015 Ref: PW/53br15/21471 Betreft : Indicatieve kwaliteitsbepaling zeefzand Werk : Amersfoort, Nijverheidsweg-Noord

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOTTUMSEWEG 39 TE BROEKHUIZEN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOTTUMSEWEG 39 TE BROEKHUIZEN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOTTUMSEWEG 39 TE BROEKHUIZEN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Lottumseweg 39 te Broekhuizen in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever Beusmans en Jansen

Nadere informatie

Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus AA Driebergen

Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus AA Driebergen Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus 47 3970 AA Driebergen betreft : indicatieve- keuring verdachte grond Ratelaar referentie: 16-1023A pagina: 1/3 Geldermalsen, 11 april 2016

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Kuiper Compagnons T.a.v. Rogier Begheyn

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOMBERGERWEG ONG. TE LOTTUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOMBERGERWEG ONG. TE LOTTUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOMBERGERWEG ONG. TE LOTTUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Hombergerweg ong. te Lottum in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever Familie Wagemans Hombergerweg

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen betreft : aanvullend grondonderzoek (nikkel) Vijfsluizen referentie: 16-2009N pagina: 1/3 Geldermalsen,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN: INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2. GERAADPLEEGDE BRONNEN... 1 3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK... 1 4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE... 2 4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie...

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK VISSENBERG 2, FASE 2 TE SPRUNDEL GEMEENTE RUCPHEN

NADER BODEMONDERZOEK VISSENBERG 2, FASE 2 TE SPRUNDEL GEMEENTE RUCPHEN NADER BODEMONDERZOEK VISSENBERG 2, FASE 2 TE SPRUNDEL GEMEENTE RUCPHEN Nader bodemonderzoek Vissenberg 2, fase 2 te Sprundel in de gemeente Rucphen Opdrachtgever Gemeente Rucphen Dhr. B. van Hulten Postbus

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK / NULSITUATIE BODEMONDERZOEK HAGERHOFWEG ONG. TE VENLO GEMEENTE VENLO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK / NULSITUATIE BODEMONDERZOEK HAGERHOFWEG ONG. TE VENLO GEMEENTE VENLO VERKENNEND BODEMONDERZOEK / NULSITUATIE BODEMONDERZOEK HAGERHOFWEG ONG. TE VENLO GEMEENTE VENLO Verkennend bodemonderzoek / Nulsituatie bodemonderzoek Hagerhofweg ong. te Venlo in de gemeente Venlo Opdrachtgever

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDSINGEL (ONG.) TE VENRAY GEMEENTE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDSINGEL (ONG.) TE VENRAY GEMEENTE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDSINGEL (ONG.) TE VENRAY GEMEENTE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Zuidsingel (ong.) te Venray in de gemeente Venray Opdrachtgever Beusmans & Jansen van Vlattenstraat 59 5975

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Eltenseweg 14 / Past. van Sonsbeeckstraat 51 (2 bouwkavels) te Stokkum Gemeente Montferland Projectnummer: P2182.01 Datum: 6 november 2014 Versie: definitief Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard. Tilburgs Truck Parts, T.a.v. de heer F. Tilburgs, Dorpsstraat 19, 5556 VL Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-1727 metalen Kennedylaan Asten, 21 maart 217 Geachte heer Tilburgs, Hierbij willen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BEUTENAKEN ONG. TE BEUTENAKEN/SLENAKEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BEUTENAKEN ONG. TE BEUTENAKEN/SLENAKEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM VERKENNEND BODEMONDERZOEK BEUTENAKEN ONG. TE BEUTENAKEN/SLENAKEN GEMEENTE GULPENWITTEM Verkennend bodemonderzoek Beutenaken ong. te Beutenaken/Slenaken in de gemeente GulpenWittem Opdrachtgever Tonnaer

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK BRUSSELSEWEG 621 TE MAASTRICHT GEMEENTE MAASTRICHT

HISTORISCH BODEMONDERZOEK BRUSSELSEWEG 621 TE MAASTRICHT GEMEENTE MAASTRICHT HISTORISCH BODEMONDERZOEK BRUSSELSEWEG 621 TE MAASTRICHT GEMEENTE MAASTRICHT Behoort bij besluit van B&W d.d. 24-11-2015 Historisch bodemonderzoek Brusselseweg 621 te Maastricht in de gemeente Maastricht

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MAASBREESEWEG TE SEVENUM GEMEENTE HORST A/D MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MAASBREESEWEG TE SEVENUM GEMEENTE HORST A/D MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK MAASBREESEWEG TE SEVENUM GEMEENTE HORST A/D MAAS Verkennend bodemonderzoek Maasbreeseweg te Sevenum in de gemeente Horst a/d Maas Opdrachtgever BRO Industriesstraat 94 593 PK

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK FLORAWEG 114B TE ROELOFARENDSVEEN GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK FLORAWEG 114B TE ROELOFARENDSVEEN GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM VERKENNEND BODEMONDERZOEK FLORAWEG 114B TE ROELOFARENDSVEEN GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Verkennend bodemonderzoek Floraweg 114b te Roelofarendsveen in de gemeente Kaag en Braassem Opdrachtgever Buro SRO

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK VLASROOTSINGEL TE HEYTHUYSEN

HISTORISCH BODEMONDERZOEK VLASROOTSINGEL TE HEYTHUYSEN HISTORISCH BODEMONDERZOEK VLASROOTSINGEL TE HEYTHUYSEN Historisch bodemonderzoek Vlasrootsingel te Heythuysen Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Rapportnummer 3664.001 Versienummer

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS verkennend onderzoek naar asbest in bodem Tienraijseweg 26 te Meerlo in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK Verkennend bodemonderzoek Wylerbaan 1b en 1c te Groesbeek in de gemeente Groesbeek Opdrachtgevers Dhr. J. Fleuren Wylerbaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek Teugseweg 12 Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek 1 VERKENNEND

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Mevr. Ba. L. van den Broek Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. de Koning, Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Eric de Langen Lechstraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG Verkennend bodemonderzoek Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landastraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VAN ROOSMALENSTRAAT (ONG.) TE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VAN ROOSMALENSTRAAT (ONG.) TE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK VAN ROOSMALENSTRAAT (ONG.) TE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Van Roosmalenstraat (ong.) te Venray Opdrachtgever Beusmans en Jansen Steeg 2 5975 CE Sevenum Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016045132/1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG Eurofins Analytico B.V. Gildeweg 44-46 3771

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PROVINCIALEWEG 40 TE VELDDRIEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PROVINCIALEWEG 40 TE VELDDRIEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK PROVINCIALEWEG 40 TE VELDDRIEL Verkennend bodemonderzoek Provincialeweg 40 te Velddriel Opdrachtgever Nedcool B.V. Provincialeweg 40 5334 JH Velddriel Rapportnummer 1272.001 Versienummer

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PASTOOR DE KATERSTRAAT NAAST 21 TE BAARLE-NASSAU GEMEENTE BAARLE-NASSAU

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PASTOOR DE KATERSTRAAT NAAST 21 TE BAARLE-NASSAU GEMEENTE BAARLE-NASSAU VERKENNEND BODEMONDERZOEK PASTOOR DE KATERSTRAAT NAAST 21 TE BAARLENASSAU GEMEENTE BAARLENASSAU Verkennend bodemonderzoek Pastoor de Katerstraat naast 21 te BaarleNassau in de gemeente BaarleNassau Opdrachtgever

Nadere informatie

(< 10 m-mv) (> 10 m-mv) (> 10 m -mv) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/kg d.s.) (µg/l) Antimoon 0,09 0, Arseen ,

(< 10 m-mv) (> 10 m-mv) (> 10 m -mv) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/kg d.s.) (µg/l) Antimoon 0,09 0, Arseen , Tabel 1 Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 9 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) Stofnaam Streefwaarde Landelijke achtergrond

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN Verkennend bodemonderzoek Hoofdstraat 79 te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever VanHaren Schoenen bv P.O. Box 2 5140

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG Verkennend bodemonderzoek Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landastraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOG-KEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST

VERKENNEND BODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOG-KEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST VERKENNEND BODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOGKEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST Verkennend bodemonderzoek A.G. Noyweg (ongenummerd) te HoogKeppel in de gemeente Bronckhorst Opdrachtgever Stichting

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK MAASBREESEWEG TE SEVENUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

HISTORISCH BODEMONDERZOEK MAASBREESEWEG TE SEVENUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS HISTORISCH BODEMONDERZOEK MAASBREESEWEG TE SEVENUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Historisch bodemonderzoek Maasbreeseweg te Sevenum in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever Arvalis Postbus 43 58 GA

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie