Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie Maart Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de aangeboden diensten op SITETEHUUR, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). De gebruiker gaat akkoord met onderliggende verkoopsvoorwaarden van het moment dat hij/zij een bestelling plaatst voor een service verleend door SITETEHUUR. 2. Begrippen Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site SITETEHUUR wordt verstaan onder: 2.1. Algemene Voorwaarden is dit document, ongeacht hoe dit kenbaar gemaakt wordt SITETEHUUR en het geheel van domeinnamen (.be,.fr,.nl,.com,...) en de gekoppelde domeinnamen vallen onder deze verkoopsvoorwaarden Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft via de website SITETEHUUR. Indiende Client een Bestelling plaatst bij SITETEHUUR, geeft deze aan dat hij gemachtigd is om dit te doen en meerderjarig Bestelling of Service: De aanvraag door de Cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de SITETEHUUR en de cliënt met betrekking tot de door SITETEHUUR aangeboden diensten Producten of Diensten: Alle diensten aangeboden op SITETEHUUR Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten Transactie: Het geheel van de handelingen, verplichtingen, authorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van diensten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele of fysieke transactie via de site of offline Inhoud: de teksten, afbeeldingen en andere auteursrechtelijke bestanden gebruikt om inhoud te leveren voor websites en andere geleverde diensten. 3. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden 3.1. De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door de klant van onze Algemene Voorwaarden, zoals hieronder vermeld.

2 3.2. Ondertekening van de bestelbon betekent noodzakelijkerwijze aanvaarding van huidige voorwaarden. Dergelijke bestelbon kan digitaal of fysiek ondertekend worden Indien er geen bestelbon opgesteld wordt, impliceert de aanvaarding van de goederen en diensten evenals de aanvaarding van de factuur dat de klant zich akkoord verklaart met onze Algemene Voorwaarden Indien een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen SITETEHUUR en de Client Eventuele Algemene (Aankoop-) Voorwaarden van de Client worden niet aanvaard door SITETEHUUR SITETEHUUR is gemachtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen via de website van SITETEHUUR of via andere wijze bekend gemaakt worden aan de Client. De Client kan zijn Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk opzeggen per datum waarop de wijziging van kracht zal gaan. 4. Inhoud 4.1.De Client is volledig verantwoordelijk voor alle teksten, beeldmateriaal, video, of ander materiaal aangeleverd aan SITETEHUUR om te plaatsen op de website of meegeleverd in eventueel geleverde Diensten De Inhoud die de Client aanlevert om op de website te plaatsen mag niet racistisch, discriminerend of overige ongeoorloofde teksten of media bevatten (bijv mishandeling, kinderporno of dierenleed) zoals ook gestipuleerd in Art SITETEHUUR zal dergelijke informatie niet accepteren, aanmaken of hosten. Illegale informatie of bestanden (bijv mp3) kan niet aangeboden worden via de diensten van SITETEHUUR. Ook inhoud die schadelijk of beledigend is naar derden of SITETEHUUR wordt niet toegestaan. Ook zal de Client zorg dragen dat enige aangeleverde Inhoud geen inbreuk maakt op bestaande wetgeving of regelgeving alsook geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. De Client zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van SITETEHUUR zou kunnen aantasten. De Client vrijwaart SITETEHUUR volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zaken en vrijwaart SITETEHUUR ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten SITETEHUUR behoudt ten alle tijde het recht om Inhoud of Dienst levering te weigeren of de Inhoud zonder voorafgaande waarschuwing te verwijderen indien SITETEHUUR van oordeel is dat de Inhoud ongeoorloofd is. In zulks geval kan de Client geen vergoeding eisen De Client dient al het benodigde materiaal (teksten, media, foto's ed) digitaal en tijdig aan te leveren om de website op te stellen op de wijze aangegeven door SITETEHUUR. Indien de Client het materiaal besluit aan te leveren op een manier die niet overeenstemt met de wijze aangegeven door SITETEHUUR, zal SITETEHUUR de kosten die hieruit voortvloeien aan de

3 Client verhalen aan uurtarief. Indien de werkzaamheden langer dan 1 uur duren, zal SITETEHUUR de Client op de hoogte stellen per . Tevens wordt men dan in de gelegenheid gesteld om het materiaal opnieuw op te sturen, op de met SITETEHUUR overeengekomen manier De planning om de gevraagde Dienst te leveren zal pas starten wanneer de Client de benodigde opstartkosten betaald en het volledige materiaal aangeleverd heeft SITETEHUUR mag steeds een Dienst weigeren, bijvoorbeeld indien SITETEHUUR van oordeel is dat de Inhoud van de opdracht niet geoorloofd is Indien SITETEHUUR wordt overgenomen gaan alle rechten en verplichtingen voorvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden over op deze andere (rechts)persoon Elke Client die zich aanmeldt bij SITETEHUUR wordt automatisch opgenomen in het mailingbestand van SITETEHUUR. De Client kan zich ten alle tijde op eenvoudig verzoek uitschrijven. SITETEHUUR zal de Client op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, acties of andere services die SITETEHUUR of haar partners kan aanbieden Schade voortvloeiend uit het gebruik van de website door klanten van de Client of andere bezoekers, zijn voor rekening van de Client. 5. Plaatsen van Bestelling en Annulatie 5.1. Alle door de Client geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet worden herroepen door de Client. De Overeenkomst komt tot stand vanaf wanneer SITETEHUUR deze aanvaardt In geval van annulatie van de bestelling van een van de standaard websites (Starters Website, Small Business Website of Flexi Site) is de klant behoudens in geval van overmacht - een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 1 maand abonnement, onverminderd de mogelijkheid voor SITETEHUUR om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen In geval van annulatie van enig andere bestelde service (behoudens in geval van overmacht) is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 35% van de waarde van de bestelling met een minimum van 150,00 EUR, onverminderd de mogelijkheid voor SITETEHUUR om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen De klant is eveneens verplicht om in geval van ontijdige annulatie of onmogelijkheid de werken uit te voeren wegens zijn nalatigheid of fout, de gepresteerde uurlonen en kilometers te vergoeden, indien van toepassing (niet bij de standaard websites). 6. Duur 6.1. De overeenkomst voor de standaard websites (Starters Website, Small Business Website of Flexi Site) wordt, tenzij anders overeengekomen, aangegaan voor een minimum periode van 1 maand. De overeenkomst zal automatisch en stilzwijgend worden verlengd met 1 maand, tenzij een partij via of aangetekend schrijven gericht aan de andere partij, de overeenkomst

4 opzegt. In dergelijk geval zal de overeenkomst eindigen op de eerste dag van de eerstvolgende maand De overeenkomst voor alle overige diensten of hosting wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, aangegaan voor een minimum periode van één jaar De overeenkomst zal automatisch en stilzwijgend worden verlengd met opeenvolgende perioden van één jaar, tenzij één partij per aangetekend schrijven gericht aan de andere partij, ten minste één maand voor het einde van de lopende periode, de overeenkomst opzegt. 7. Levering/Uitvoering 7.1. Vervoers- en/of verzendingskosten zijn, indien van toepassing, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, steeds ten laste van de klant SITETEHUUR streeft naar een zo vlot mogelijke oplevering van de gevraagde Diensten. De start van ontwikkelingen van de Dienst zal pas starten als de Overeenkomst ondertekend is, alle benodigde materialen aangeleverd zijn en eventuele opstartkosten voldaan zijn De leverings/uitvoeringstermijnen hebben een indicatief karakter en verbinden SITETEHUUR niet. De klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn plaatsvindt Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde van een gebrek in levering van diensten, is die schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat SITETEHUUR voor die diensten zou factureren of gefactureerd heeft. Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde van een gebrek in een geleverd en/of geïnstalleerd toestel, dan is die schadevergoeding beperkt tot de vervanging of herstelling van het betreffende toestel binnen de garantie die verstrekt wordt door de leverancier van SITETEHUUR. De klant heeft hoe dan ook geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade Klachten betreffende de levering/uitvoering moeten binnen de 24 uren na de levering/uitvoering schriftelijk aan SITETEHUUR geadresseerd worden en alleszins vóór het gebruik van de goederen en/of diensten Indien locale ingrepen noodzakelijk zijn, verbindt de klant zich ertoe om er zorg voor te dragen dat zijn lokalen toegankelijk zijn zonder dat er nog externe ingrepen dienen te gebeuren. Ook zal de klant alle nodige en nuttige informatie nodig voor de uitvoering van haar opdracht ter beschikking stellen aan SITETEHUUR SITETEHUUR zal niet overgaan tot levering van de goederen of diensten en/of uitvoering van werken zolang niet alle voorafgaande facturen volledig zijn betaald geworden SITETEHUUR kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van verlies van persoonlijke data of overige onvoorziene gevallen als gevolg van een herstelling, herinstallatie of installatie van soft- en/of hardware. De klant blijft verantwoordelijk voor het maken van een back-up van opgeslagen data, informatie, websites en dergelijke. SITETEHUUR zal echter in de mate van het mogelijke op regelmatige basis een backup maken

5 van de klant haar gegevens, indien de klant haar site gehost is op een server onder beheer van SITETEHUUR SITETEHUUR kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor het eventueel verlies van private of persoonsgebonden gegevens die opgeslagen zijn op de sites van haar klanten Alle vermelde afbeeldingen, prijzen en specificaties in folders, op websites of offertes zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, type- en/of drukfouten. Afbeeldingen van de producten vormen enkel een aanduiding en binden SITETEHUUR niet Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van domeinnamen en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals DNS België De aanvrager onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en ieder ander materiaal dat wettelijk verboden is en zal zich houden aan de Netiquette. Het is eveneens verboden om ongevraagde s te versturen (SPAM). De aanvrager onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is verboden processen of programma s op te starten dat overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. SITETEHUUR is in geen enkel geval aansprakelijk ingeval de klant deze bepalingen schendt De overschrijding van één der limieten, zowel trafiek als webruimte, overeengekomen bij de hosting-aanvraag, zal het domein van de klant automatisch gedeactiveerd kunnen worden tot na het upgraden van de overeenkomst. SITETEHUUR is in geen geval verantwoordelijk voor de schade geleden als gevolg van de deactivering (off line gaan) van de website van de klant SITETEHUUR garandeert niet: Dat de Dienst ononderbroken zal werken, vrij is van virussen of fouten en/of gebreken, en dat deze gebreken verholpen kunnen worden. Dat derden zich niet onrechtmatig toegang kunnen verschaffen tot de Dienst. Dat derden onrechtmatig gepriviligeerde informatie bekomen door zich toegang te verschaffen tot de Dienst SITETEHUUR is gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) buiten dienst te stellen of toegang te beperken omonderhoud te plegen of problemen te verhelpen, zonder dat dit enig recht geeft aan de Client om schadevergoeding te vereisen SITETEHUUR kan ten alle tijde de Dienst te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek, nieuwe ontwikkelingen in het domein of om de service aan te passen aan de noden van SITETEHUUR, zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt SITETEHUUR zal de Client een persoonlijke toegangscode verschaffen. Deze code is niet overdraagbaar en dient door Client geheim gehouden te worden. Bij misbruik zal SITETEHUUR de toegang tot de site onmiddellijk blokkeren. De klant zal voor alle toegang tot

6 het administratiegedeelte van SITETEHUUR de gebruikersnaam en paswoord gebruiken. SITETEHUUR kan niet aansprakelijk gehouden worden voor toegang verschaft ten gevolge van verlies of diefstal van de gebruikersnaam en/of paswoord De Intellectuele Eigendomsrechten op alle door SITETEHUUR geleverde Diensten in het kader van de Overeenkomst blijven berusten bij SITETEHUUR of de Derde Partij die deze dienst aan SITETEHUUR heeft aangeleverd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Gedurende de Overeenkomst verleent SITETEHUUR de Client een niet-exclusief en nietoverdraagbaar recht de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken Het Intellectueel Eigendomsrecht op al het door de Client geleverd materiaal blijft berusten bij de Client of bij de Derde Partij waar de Client het materiaal van verkregen heeft. De Client geeft SITETEHUUR het recht om het geleverde materiaal te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. 8. Overeenkomst ten behoeve van derden 8.1. Het is SITETEHUUR toegestaan om gebruik te maken van diensten van Derden. Hiertoe kan SITETEHUUR de verplichtingen en rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden overdragen aan de Derde Partijen Indien de Client ten behoeve van een Derde Partij de Overeenkomst aangaat, zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing. SITETEHUUR is daarbij gerechtigd om aanvullende voorwaarden op te stellen SITETEHUUR kan niet verantwoordelijk gesteld worden tot betaling van eventuele vergoedingen voor Diensten geleverd door een Derde Partij aan de Client. De Client is hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten voortvloeiend uit de door SITETEHUUR geleverde Diensten. 9. Overmacht 9.1. Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke SITETEHUUR niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt SITETEHUUR zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hiervoor door de klant enige schadevergoeding vanwege SITETEHUUR kan gevorderd worden. 10. Betalingen Alle facturen zijn contant betaalbaar en dienen te worden voldaan per automatische incasso tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een alternatieve betalingsmethode is overeengekomen tussen SITETEHUUR en de Client. Eventuele opstartkosten zullen eenmalig van de Client haar rekening afgeschreven worden, waarna maandelijks het afgesproken bedrag zal afgeschreven worden. De klant krijgt maandelijks een factuur per op het aangegeven adres. Facturen kunnen niet per post verstuurd worden. De kosten van de standaard websites (Starters

7 Website, Small Business Website of Flexi Site) omvatten het onderhoud van de CMS, updates, hosting en eventueel domein registratie (indien van toepassing) Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele intrest verschuldigd ten belope van de Wettelijke rentevoet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de factuurdatum Eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd in geval van niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de facturen, ten belope van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 25,00 EURO per factuur) als schadebeding, onverminderd de mogelijkheid voor SITETEHUUR om een hogere schadevergoeding te bewijzen In tegenstelling tot bovenstaande artikels en 10.3., in geval van de bestelling van een van de standaard websites (Starters Website, Small Business Website of Flexi Site), zal SITETEHUUR een (1) herinneringsmail sturen 1 dag na de vervaldag van de site. De site en alle gelinkte adressen worden na 3 dagen gedeactiveerd. De site wordt verwijderd na 1 maand, en alle gegevens worden gewist. Eventuele s worden dan ook verwijderd alsook de eventueel opgeslagen inhoud. Het is niet mogelijk om gegevens terug op te vragen na deze verwijdering. SITETEHUUR is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies aan inkomen of gegevens omwille van deze acties. Deze acties ontslaan de Client niet van eventuele betalingsverplichtingen binnen de gekozen contractperiode. Eventuele incassokosten worden op de Client verhaald Restitutie van betaalde gelden is niet mogelijk. Ook als SITETEHUUR om welke reden dan ook stopt met de levering van de Dienst, heeft de Client geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld Alle aan SITETEHUUR verschuldigde bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, opgesteld in EURO, exclusief BTW en overige heffingen De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks, jaarlijks of periodieke betalingen en bedragen die afhankelijk zijn vanhet gebruik van de Dienst SITETEHUUR is ten alle tijde gerechtigd om vooruitbetaling te verzoeken van uitstaande vergoedingen Bezwaar tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Beroep door de Client op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegelaten SITETEHUUR is gerechtigd om de kredietwaardigheid te (laten) onderzoeken. SITETEHUUR kan de Client vragen om de kredietwaardigheid te bewijzen, en de Dienst pas te leveren nadat gewenste zekerheid verkregen is Indien na het sluiten van de Overeenkomst een wijziging van de prijs optreedt voor de geleverde Dienst, zal deze wijziging geen invloed hebben op de prijs van de Dienst indien deze plaatsvindt binnen 3 maand het sluiten van de overeenkomst. De Client kan tot ontbinding van de

8 overeenkomst besluiten, door binnen een (1) maand na de prijswijziging SITETEHUUR schriftelijk op de hoogte te stellen. In elk ander geval zal de Client geacht worden zich stilzwijgend akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs Er kan slechts overgegaan worden tot eventuele aankoop van services, diensten of producten door Derden geleverd (bijvoorbeeld domeinnaam), indien de Client de eerste betaling heeft uitgevoerd Na verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is SITETEHUUR gerechtigd om verdere afhandelingen via het rechtssysteem af te dwingen. De Client in verzuim is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ten belope van 15% van het totaal bedrag. Er worden ook aanmaningskosten aangerekend ter hoogte van 50,- per factuur na verstrijken van 30 dagen. Dit artikel is niet van toepassing voor standaard websites (Starters Website, Small Business Website of Flexi Site) omdat deze na 30 dagen gedeactiveerd en verwijderd worden. De hoogte van de incassokosten zijn: Over de eerste 2500,- : 15% (met een minimum van 50,-) Over de volgende 2500,- : 10% Over de volgende 5000,- : 5% Over de volgende ,- : 1% Daarboven: 0.5% (maximaal 7000,-) De betalingsverplichting van de Client gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Client, zullen de verplichtingen van de Client onmiddellijk opeisbaar zijn. 11. Protest tegen de facturen Het protest tegen de facturen dient te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd Bij niet- of laattijdige bezwaar aantekening veronderstelt SITETEHUUR dat de Client zich akkoord verklaart met de in de originele factuur vermeldde kosten Dit artikel is niet van toepassing voor de standaard websites, zie art Eigendomsvoorbehoud Bij verkoop behoudt SITETEHUUR de eigendom van de goederen zolang de prijs van de geleverde goederen of diensten, inclusief interesten en schadebeding, niet volledig werden betaald.

9 12.2. Bij niet-betaling zal SITETEHUUR bijgevolg gerechtigd zijn de goederen terug te vorderen De klant is ertoe gehouden de geleverde goederen tot de algehele betaling in zijn originele staat te bewaren. 13. Uitdrukkelijk ontbindend beding Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt SITETEHUUR zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte, onverminderd hetgeen onder art. 7 uiteengezet werd Dit artikel is niet van toepassing voor de standaard websites, zie art Privacy en geheimhouding Opgave van persoonlijke informatie door de Client geschiedt vrijwillig. Persoonsgebonden informatie wordt door SITETEHUUR gebruikt overeenstemmend de wettelijke voorschriften, waaronder de Wet ter Bescherming van de Persoonsgegevens Om de Dienst te kunnen aanbieden, dient SITETEHUUR persoonsgegevens te verzamelen. SITETEHUUR ziet erop toe dat alle verschafte informatie wordt opgeslagen overeenstemmend de Wet ter Bescherming van de Persoonsgegevens en in overeenstemming met de Privacyverklaring van SITETEHUUR Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle gedeelde informatie waarvan men weet dat deze van vertrouwelijke aard is, tenzij een wettelijke veplichting de publicatie van de informatie vereist. De partij die de informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waartoe het verstrekt is Beide partijen leggen de verplichtingen aangegeven in Art ook op aan hun medewerkers alsook de door hen aangestelde Derde Partijen. 15. Bewaring De bewaring van de goederen in afwachting van de levering geschiedt op risico van de klant. 16. Risico en Aansprakelijkheid Alle risico s verbonden aan de goederen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging van de goederen) gaan over op de klant van zodra zij de werkplaatsen van SITETEHUUR verlaten SITETEHUUR is niet aansprakelijk indien ze niet kan voldoen aan de verwachte resultaten. SITETEHUUR biedt geen garantie dat de gelverde Dienst leidt tot een succesvol bedrijf.

10 16.3. SITETEHUUR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of de website van de Client. In elk geval is de aansprakelijkheid van SITETEHUUR beperkt tot de hoogte van de geleverde en reeds betaalde Dienst en kan maximaal 2000,- bedragen per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als een (1) gebeurtenis beschouwd wordt. Indien de Overeemkomst een looptijd heeft van meer dan een (1) jaar, dan wordt de totale vergoeding bedongen op de totale som van vergoedingen van het lopende jaar SITETEHUUR is niet verantwoordelijk voor vertragingen opgelopen door te lage inzetbaarheid van personen, bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, stakingen of beeindiging van dienstverband. Uiteraard zal SITETEHUUR een passende oplossing zoeken voor deze situatie SITETEHUUR zal zich inspannen om eventuele storingen of falingen zo snel mogelijk te verhelpen en op te lossen. SITETEHUUR kan niet verantwoordlijk gesteld worden voor geleden schade in geval van storingen of falingen die niet toe te schrijven zijn aan grove nalatigheid van SITETEHUUR personeel of een Derde Partij waar SITETEHUUR mee samenwerkt. SITETEHUUR is echter nooit verantwoordelijk voor calamiteiten die de toegang (bijvoorbeeld brand, overstroming of diefstal) tot de server van de website van de Client onmogelijk maakt Directe schade omvat uitsluitend: Kosten die de Client redelijkerwijs heeft moeten maken om een tekortkoming van SITETEHUUR te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van SITETEHUUR wel aan de Overeenkomst beantwoordt. Redelijke kosten voor het langer operationeel te houden van het oude systeem van SITETEHUUR, verminderd met de besparingen. Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten De Client is gebonden aan de het maximale dataverkeer beschreven in de Overeenkomst. Als de Client deze overschrijdt, is SITETEHUUR gemachtigd om op basis van nacalculatie hiervoor een bedrag in rekening te brengen SITETEHUUR is niet verantwoordelijk voor de verspreiding van eventueel vertrouwelijke informatie via de site of Dienst verleend door SITETEHUUR. De Client is verantwoordelijk voor het gebruik van creditcard gegevens of andere vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie verschaft via de website van de Client. 17. Duur van de Overeenkomst Voor standaard websites (Starters Website, Small Business Website of Flexi Site) is de duur van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, 1 maand. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 maand, tenzij de Client of SITETEHUUR deze opzegt. In dergelijk geval zal de Overeenkomst ontbinden 1 maand na ontvangst van de ontbindingsaanvraag.

11 17.2. Voor alle overige Diensten zal bij de Overeenkomst uitdrukkelijk vermeld worden wat de looptijd van het contract is, alsook eventuele ontbindingsvoorwaarden en termijnen Onverminderd alle overige rechten, zijn beide partijen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling Onverminderd haar overige rechten is SITETEHUUR toegelaten om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Client niet voldoet aan haar verplichtingen gestipuleerd de Algemene Voorwaarden Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat de Client in geen geval van eventuele openstaande betalingsverplichtingen terzake reeds geleverde Diensten door SITETEHUUR. Deze betalingen worden in geval van opzegging direct opeisbaar De Client retourneert alles wat SITETEHUUR in het kader van haar dienstverlening heeft geleverd, van zodra de Overeenkomst beeindigd is Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om de beeindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven onverminderd van kracht na zulke beeindiging. 18. Domeinregistratie Indien SITETEHUUR in het kader van haar dienstverlening een gratis domeinregistratie aanbiedt, zal deze registratie slechts geschieden na betaling van de eerste schijf van het contract SITETEHUUR kan geen garantie geven dat een gevraagde domeinnaam kan geregistreerd worden. Het is mogelijk dat deze niet (meer) beschikbaar is. SITETEHUUR zal in zulks geval de Client zo snel mogelijk op de hoogte stellen. SITETEHUUR is niet verantwoordelijk indien een Derde Partij de domeinnaam tussentijds registreert De wettelijke regelingen zijn van toepassing op de geregistreerde domeinnamen Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Client. De Client is volledig verantwoordlijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Client vrijwaart SITETEHUUR van iedere aanspraak of aanklacht vloeiend uit de registratie van deze domeinnaam Indien de betaling van de registratie van de domeinnaam opgenomen is in de Dienst die SITETEHUUR aanlevert, zal deze betaling slechts uitgevoerd worden zolang de Dienst geleverd wordt of de Overeenkomst geldig is De minimum duur van de Overeenkomst is afhankelijk van de gekozen domeinextensie. 19. Hosting SITETEHUUR zal de hosting van de domeinnaam en bestanden/website van de Client verzorgen gedurende de overeenkomst. Tevens zal SITETEHUUR een adequate backupstructuur

12 opzetten om de gegevensintegriteit te vrijwaren. SITETEHUUR kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor gegevensverlies door verkeerde instelling van de backupstructuur De hosting van de gegevens van de Client zal door SITETEHUUR gebeuren op een systeem van een Derde Partij, geselecteerd door SITETEHUUR. Het is mogelijk dat deze gegevens opgeslagen worden in het buitenland. De Client is verantwoordelijk om SITETEHUUR op de hoogte te stellen van eventuele problemen voortvloeiend uit de opslag van gegevens in het buitenland Overeenstemmend met Art. 4 is de Client niet toegestaan om ongeoorloofd materiaal ter beschikking te stellen of op te slaan op de hosting server Het is SITETEHUUR toegestaan om de bandbreedte te beperken in geval van overmatig gebruik door de Client. Daarnaast kan SITETEHUUR ook verkeer op haar servers onderzoeken om zo eventuele problemen te achterhalen of op te lossen Overeenkomstig Art 16.5 is SITETEHUUR niet verantwoordelijk voor geleden schade bij faling van haar servers, tenzij kan aangetoond worden dat dit komt door een grove nalatigheid van SITETEHUUR. De Client kan geen schadevergoeding eisen indien de Dienst tijdelijk verminderd beschikbaar is Indien de Client SITETEHUUR vraagt om bestanden te herstellen, worden de kosten aan uurtarief in rekening gebracht. 20. Zichtbare gebreken Zichtbare gebreken dienen binnen de 24 uren na de levering/uitvoering per aangetekende brief aan SITETEHUUR te worden meegedeeld Het aanvaarden van de factuur en het gebruiken van de geleverde goederen en/of diensten ontslaat SITETEHUUR in ieder geval van elke verantwoordelijkheid voor zichtbare gebreken. 21. Verborgen gebreken en garantie De vrijwaringsplicht van SITETEHUUR voor verborgen gebreken is in overeenstemming met het gemeen recht De klant is gehouden om het verborgen gebrek binnen de 3 dagen na de vaststelling van het gebrek en alleszins vóór enig gebruik wijziging of herstelling plaatsvindt, schriftelijk aan SITETEHUUR mede te delen Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde een gebrek in levering van diensten, dan is die schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat SITETEHUUR voor die diensten heeft gefactureerd Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde van een gebrek in een geleverd en/of geïnstalleerd toestel, dan is die schadevergoeding beperkt tot de vervanging of herstelling van het betreffende toestel binnen de garantie die verstrekt wordt door de leverancier

13 van SITETEHUUR. De klant heeft hoe dan ook geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade De garantie die SITETEHUUR verstrekt is steeds beperkt tot de garantie die wordt verstrekt door de leveranciers van SITETEHUUR De garantie geldt enkel voor hardware in de originele verpakking mits voorlegging van het originele aankoopbewijs. 22. Bevoegde rechtbank. Toepasselijk recht. Plaats van uitvoering van de verbintenissen Voor alle geschillen waarbij SITETEHUUR betrokken is, zijn énkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van SITETEHUUR bevoegd Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling en de eventuele vrijwaring worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van SITETEHUUR. 23. Geldigheid van de Algemene Voorwaarden De nietigheid van één of meer bedingen uit de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. 24. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Op álle tussen SITETEHUUR en de klant gesloten overeenkomsten zijn énkel deze Algemene Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere Indien SITETEHUUR evenwel materialen aangekocht heeft bij derden, dan zijn de Algemene Voorwaarden van die derden cumulatief van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions

Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Artikel 1. Definities 1.1. LvdM (Webhosting) Productions in ingeschreven bij de KvK te Purmerend met nummer: 57119465. 1.2. De opdrachtgevende partij:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

PHR-Computers Urmond

PHR-Computers Urmond Algemene voorwaarden PHR Computers A. Bepalingen 1. Onder "Klant" wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee PHR-Computers een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 2. Onder "Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Laatste wijziging: 01-01-2014. Algemene voorwaarden FSP Media

Laatste wijziging: 01-01-2014. Algemene voorwaarden FSP Media Laatste wijziging: 01-01-2014 Algemene voorwaarden FSP Media 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee FSP Media een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ontwikkeling Oxygen Software Artikel 1 / Definities

Algemene Voorwaarden Ontwikkeling Oxygen Software Artikel 1 / Definities Algemene Voorwaarden Ontwikkeling Oxygen Software Artikel 1 / Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WwappZ

Algemene voorwaarden WwappZ Algemene voorwaarden WwappZ Laatste wijziging: 02-07-2014 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WwappZ een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BrinkMedia Webdesign & Webhosting Laatste wijziging: 15-12-2010

Algemene voorwaarden BrinkMedia Webdesign & Webhosting Laatste wijziging: 15-12-2010 Algemene voorwaarden BrinkMedia Webdesign & Webhosting Laatste wijziging: 15-12-2010 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee BrinkMedia Webdesign & Webhosting een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509

Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509 Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509 Artikel 1 / Definities a) 3minds web/design+: 3minds web/design+ v.o.f. tevens handelend onder de naam PLESKprovider.nl en megahost. b) Cliënt:

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Websitehuren.nl. Versie 1.0 28 februari 2014

Algemene voorwaarden Websitehuren.nl. Versie 1.0 28 februari 2014 Algemene voorwaarden Websitehuren.nl Versie 1.0 28 februari 2014 De algemene voorwaarden van Websitehuren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59330023, gevestigd en kantoorhoudend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Succeswebsites.nl. Versie 2.0 26 mei 2015

Algemene voorwaarden Succeswebsites.nl. Versie 2.0 26 mei 2015 Algemene voorwaarden Succeswebsites.nl Versie 2.0 26 mei 2015 De algemene voorwaarden van Succeswebsites, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59330023, gevestigd en kantoorhoudend

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee ICTaanbieding een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee ICTaanbieding een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene voorwaarden ICTaanbieding Laatste wijziging: 23-12-2014 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee ICTaanbieding een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Bepalingen

Algemene Voorwaarden. 1 Bepalingen Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 19-mei-2006 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee SteBo Webservices een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dutch Web Center een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dutch Web Center een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dutch Web Center een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan:

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

DEFINITIEF 01-07-2014

DEFINITIEF 01-07-2014 DEFINITIEF 01-07-2014 Algemene voorwaarden Pro-Element B.V. B.V. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Pro-Element B.V. B.V. een Overeenkomst heeft afgesloten of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009

Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009 Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebDK een Overeenkomst heeft afgesloten

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door webouwen.nl gesloten overeenkomsten en verrichte diensten

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Bepalingen: 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebhostNu

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

1.1 Onder Klant wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Futureweb.be een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder Klant wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Futureweb.be een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder Klant wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Futureweb.be een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

mediaserve Verplichtingen MediaServe takes hosting to a higher level Datum Onderwerp Januari 2009 Algemene Voorwaarden MediaServe International

mediaserve Verplichtingen MediaServe takes hosting to a higher level Datum Onderwerp Januari 2009 Algemene Voorwaarden MediaServe International Adres Telefoon E-mail Website Postbus 8004 7550 KA HENGELO Nederland 0800-MEDIASERVE helpdesk@mediaserve.nl www.mediaserve.nl Datum Onderwerp Januari 2009 Algemene Voorwaarden MediaServe International

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

1.3 Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. Algemene voorwaarden Bouwman ICT-Web 1. Bepalingen 1.1 Tot Bouwman ICT-Web behoren tevens computer-opschonen.nl, computeropschonen.nl en computeronderdelen.nl. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve ook

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LT-DKM BV Artikel 1 / Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Premiums. 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V.

Algemene Voorwaarden Premiums. 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V. Algemene Voorwaarden Premiums 1. Definities 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V. 1.2. Premiums: Premiums.mobi B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Artikel 1 Definities 1.1 VZIS: Van Zijtveld Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30208078. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.2 Klant verklaart dat de inhoud die hij/zij aan de website geeft voldoet aan geldende normen en waarden.

2.2 Klant verklaart dat de inhoud die hij/zij aan de website geeft voldoet aan geldende normen en waarden. Algemene Voorwaarden De Bokx ICT Kamer van Koophandel te Delft: 27335356 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf De Bokx ICT en de koper

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Viperhost

Algemene Voorwaarden Viperhost Algemene Voorwaarden Viperhost Artikel Definities: 1. Onder Viperhost wordt verstaan: handelsnaam van JS Webdiensten, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 63314061 2. Onder Klant wordt verstaan:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam Nederland onder nummer 34249318.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam Nederland onder nummer 34249318. Algemene voorwaarden White Canvas B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam Nederland onder nummer 34249318. Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden De navolgende voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

4. Prijzen 4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (19% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Prijzen 4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (19% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Aanvullende voorwaarden Hosting 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Geev: Het bedrijf

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie