Handleiding voor gebedspastoraat in de gemeente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor gebedspastoraat in de gemeente"

Transcriptie

1 Handleiding voor gebedspastoraat in de gemeente Januari 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Begripsbepaling 3 3. Visie op gebedspastoraat 4 4. Definitie gebedspastoraat 4 5. Doelstelling gebedspastoraat 4 6. Taakverdeling in team gebedspastoraat Coördinatoren Bidders 5 7. Aanmelding en intake 5 8. Gebedspastoraat Algemene opmerkingen voor bijeenkomsten Eerste bijeenkomst Vervolgbijeenkomsten Afsluiting 9 9. Voorwaarden voor teamleden gebedspastoraat Persoonlijke kenmerken Scholing en toerusting Werving en selectie van teamleden gebedspastoraat Huisvesting Budget 12 Literatuurlijst 13 Bijlage A Aanmeldingsformulier 14 Bijlage B Vragenlijst (digitale versie) 16 Bijlage C Gedragscode kerkelijk werkers binnen NGK 23 Bijlage D Screeningslijst team gebedspastoraat 26 Bijlage E Kennis en vaardigheden voor het team gebedspastoraat 27-2-

3 1. Inleiding Voor u ligt de handleiding voor gebedspastoraat. Deze handleiding is afgeleid van het visiedocument gebedspastoraat maart De werkgroep die het visiedocument tot stand heeft gebracht is na bespreking en goedkeuring van de kerkenraad in maart 2011 opgeheven. De groep is verder gegaan onder de naam team gebedspastoraat. Het team gebedspastoraat ontwikkelt verder beleid en verleent gebedspastoraat. Dit alles onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het team legt elk jaar verantwoording af van het werk wat gedaan is door middel van een jaarverslag. Deze handleiding is geschreven voor het team gebedspastoraat en wordt gebruikt als uitgangspunt in de bediening van het gebedspastoraat. De handleiding zal regelmatig up-to-date gemaakt worden. We hopen en bidden dat de handleiding mag bijdragen aan het vormgeven van het gebedspastoraat in de gemeente. 2. Begripsbepaling a) Gebedsvrager: Degene die gebedspastoraat ontvangt. b) Bidder: Degene die gebedspastoraat verleent. - 3-

4 3. Visie op gebedspastoraat Wij geloven dat God met Zijn liefde de mens tegemoet komt in zijn gebrokenheid om herstel te bieden 1. In het gebedspastoraat strekken we ons uit naar dat herstel, zodat de gebedsvrager meer zal groeien in relatie met God en mensen. 4. Definitie gebedspastoraat Gebedspastoraat is een vorm van pastorale zorg 2 binnen de gemeente waarin veel ruimte wordt gegeven aan luisterend bidden. Uitgaande van het woord van Jezus want waar twee of drie mensen in Mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden 3 vertrouwen we op de leiding van de Heilige Geest die inzicht, kennis en genezing kan schenken. Mensen mogen groeien in de relatie met God en de vrucht 4 en gaven van de Geest 5 komen tot bloei, waardoor we tot onze bestemming 6 komen. 5. Doelstelling gebedspastoraat Gebedspastoraat is bedoeld voor iedereen, die verlangt te groeien in de omgang met God, met anderen en met zichzelf en daarin oploopt tegen allerlei blokkades waardoor die groei belemmerd wordt. Omdat wij geroepen zijn om vrij te zijn 7, mogen we de uitnodiging van Jezus aannemen om bij Hem te komen met al onze lasten. 8 Bij het gebedspastoraat willen we elkaar dienen door samen met de gebedsvrager ons open te stellen voor de leiding van de Heilige Geest. 9 God wil ons leven in alle opzichten heel maken: Hij geneest wonden, Hij vergeeft zonden, Hij verbreekt bindingen en Hij verlost van tegenkrachten. 10 Gebedspastoraat draagt bij aan het bereiken van onze bestemming als mens. Dan woont Christus in ons hart, blijven we geworteld en gegrondvest in de liefde en kennen we samen met alle heiligen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat, zodat we zullen volstromen met Gods volkomenheid Psalm 103: Ezechiël 34: en 23-31, Johannes 10: 1-18, Efeze 4:11 3 Matt 18:20 4 Galaten 5: Korintiers 12:4-11, Romeinen 12:6-8, 1 Petrus 4:10,11 6 Efeze 4: Galaten 5:13 8 Matteüs 11:28 9 Romeinen 8:26 10 Psalm 103: Efeze 3:

5 6. Taakverdeling in het team gebedspastoraat 6.1 Coördinatoren Het team gebedspastoraat heeft twee coördinatoren, bij voorkeur een man en een vrouw. De taak van de coördinatoren is als volgt te omschrijven: a) ontvangen van aanmeldingen en verstrekken van informatie b) voeren van een intakegesprek met de gebedsvrager c) matchen van de gebedsvrager met de bidders d) registratie bijhouden van (lopende) gebedspastoraten e) bewaren van gegevens over de gebedspastoraten van afgelopen 2 jaar De coördinatoren zijn zelf ook beschikbaar om gebedspastoraat te verlenen. 6.2 Bidders Naast de coördinatoren zijn er de bidders van het team gebedspastoraat. Zij worden benaderd door de coördinatoren na een intakegesprek met een gebedsvrager. De bidders nemen zelf contact op met de gebedsvrager en zorgen ervoor dat deze de vragenlijst krijgt toegezonden voor het eerste gesprek. 7. Aanmelding en intake Aanmelding voor gebedspastoraat kan bij de coördinatoren. De aanmelding moet laagdrempelig kunnen plaatsvinden, door telefoon, of een persoonlijk gesprek. De cöordinator zal vragen naar verwachtingen van de gebedsvrager en verzoekt hem/haar om een aanmeldingsformulier 12 in te vullen en terug te zenden ten behoeve van een intakegesprek. Wanneer de gebedsvrager aangeeft moeite te hebben met het invullen van het aanmeldingsformulier, kan ervoor gekozen wordt dit tijdens het intakegesprek samen met de coördinator te doen. De coördinator maakt een afspraak met de gebedsvrager voor een intakegesprek en informeert of er bezwaren bestaan om het gesprek te houden met één van de coördinatoren. Het intakegesprek vindt in principe plaats bij gebedsvrager thuis, tenzij deze daar bezwaar tegen heeft. Het intakegesprek is een gesprek in twee delen. Duur van het gesprek circa een uur. (max 1,5 uur) deel A) kennismaking en verkenning dan komt een moment van beslissing over vervolg indien besloten wordt tot gebedspastoraat: deel B) verdere invulling van het vervolgtraject afronding met concrete afspraken en meegeven van de folder In het tweede deel van het intakegesprek (B) voorleggen aan de gebedsvrager: 12 zie bijlage A - 5-

6 uitleg over het karakter van het eerste gesprek met de bidders en de vervolgbijeenkomsten; hierbij komt ook aan de orde dat er gewerkt wordt met een vragenlijst. De gebedsvrager wordt verzocht deze vragenlijst in te vullen vóór het eerste gesprek met de bidders. Deze vragenlijst kan de gebedsvrager helpen om de vragen en gedachten te ordenen voor het gebedspastoraat. Daarnaast kan de vragenlijst de bidders informatie geven over de gebedsvraag en de omstandigheden van de gebedsvrager. Deze functies worden goed gecommuniceerd naar de gebedsvrager. is de gebedsvrager beschikbaar overdag of s avonds? locatie: in principe bij de bidders of bij sterke voorkeur bij de gebedsvrager thuis de coördinator geeft aan welke bidders beschikbaar zijn en vraagt aan de gebedsvrager naar wie de voorkeur uitgaat volgens welke criteria worden bidders benaderd door de coördinator? (a) beschikbaarheid, (b) mannen/vrouwenprobleem, (c) contra indicaties zoals te bekend zijn met elkaar/vriendschap/relatie, (d) voorkeur of afkeur van gebedsvrager bidders zullen zelf contact opnemen met de gebedsvrager om een afspraak te maken In dit deel van het intakegesprek zal ook aan gebedsvrager geadviseerd worden om gedurende het traject van gebedspastoraat een dagboekje bij te houden. Daarin kan alles genoteerd worden rondom het gebedspastoraat: de voorbereiding, de bijeenkomsten zelf en de uitwerking! Daarnaast zal de coördinator erop wijzen dat de verwerking van het gebedspastoraat tijd en ruimte vraagt. De gebedsvrager zal dringend geadviseerd worden hier tijd voor vrij te maken. Na het intakegesprek gaat de coördinator kijken welke bidders benaderd zullen worden. - Hierbij is het volgende van belang: welke bidders zijn overdag of s avonds beschikbaar? er zijn géén vaste koppels bidders kunnen bij de coördinatoren vaste verhindermomenten doorgeven (bijv. overdag i.v.m werk of woensdagavond Alpha avond) - de coördinator neemt contact op met de bidders en vraagt of zij beschikbaar zijn voor dit pastoraat - de coördinator noteert wie bij welke bidders de gebedsvrager gebedspastoraat ontvangt. - 6-

7 8. Gebedspastoraat Het gebedspastoraat wordt verleend door twee bidders vanuit het team gebedspastoraat. De eerste bijeenkomst met de bidders heeft een ander karakter dan de vervolgbijeenkomsten. Bij het eerste contact tussen bidders en gebedsvrager zal de gebedsvrager verzocht worden een vragenlijst 13 in te vullen (dit kan zowel digitaal als op papier). Deze vragenlijst geeft informatie aan bidders omtrent de situatie en gebedsvraag van de gebedsvrager en kan gedurende de gebedspastoraat-bijeenkomsten leidraad zijn voor de gesprekken en gebeden. De vragenlijst wordt door de gebedsvrager bij voorkeur alleen schriftelijk ter hand gesteld aan de bidders, zodat er geen versie op de computer van bidders staat. Dit ter bescherming van de privacy van de gebedsvrager. In het geval de vragenlijst een belemmering vormt voor gebedsvrager kunnen bidders andere vormen aanbieden om de gebedsvraag helder te krijgen. 8.1 Algemene opmerkingen voor de bijeenkomsten Voorbereidingen De bidders bereiden zich voor op de bijeenkomsten, zowel persoonlijk als met elkaar. De persoonlijke voorbereiding bestaat in ieder geval uit gebed, bij voorkeur luisterend bidden en eventueel opschrijven wat God duidelijk maakt, mogelijk in combinatie met vasten om extra op God gericht te zijn. De gezamenlijke voorbereiding geschiedt per bijeenkomst door wat eerder bij elkaar te komen. Daarbij is het goed even bij elkaar thuis te komen, te delen vanuit de persoonlijke voorbereiding, samen te bidden voor elkaar en de gebedsvrager en een taakverdeling af te spreken voor de bijeenkomst. Er wordt geadviseerd voor deze gezamenlijke voorbereiding minimaal een half uur te reserveren. Welkom voor gebedsvrager Het is goed om elke bijeenkomst informeel te beginnen met koffie/thee, een welkom en openingsgebed. Aantekeningen maken Voor zowel de bidders als de gebedsvrager kan het handig zijn om tijdens de gesprekken aantekeningen te maken. Bespreek dat zo snel mogelijk en maak afspraken omtrent vertrouwelijkheid. De gebedsvrager wordt geadviseerd een dagboekje bij te houden gedurende het gebedspastoraat (zie punt 7 intakegesprek), waarin ook tijdens de bijeenkomst aantekeningen gemaakt kunnen worden. Ruimte maken voor gebed Zorg dat de ruimte waarin het gebedspastoraat zal plaatsvinden ook daarvoor geschikt is. Er moet een duidelijke overgang zijn van praten naar bidden: mensen kunnen andere plaatsen innemen ten behoeve van het gebed, gordijnen sluiten, telefoon uitzetten. Afronding door de bidders Als de gebedsvrager weg is, praten de bidders kort na. Dit napraten kan omvatten: evalueren van de bijeenkomst, elkaar feedback geven en ervaringen delen. Zij sluiten af door voor elkaar te bidden, ook om het besprokene los te kunnen laten en over te geven aan God. 13 Zie bijlage B - 7-

8 8.2 Eerste bijeenkomst De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaking en verkenning van de gebedsvraag. Voor de gebedsvrager is van belang dat er veiligheid en vertrouwen wordt gecreeërd. Elke situatie is daarin anders en elke gebedsvrager zal daarin andere behoeften hebben. Het is aan de bidders om dat in te schatten en daarnaar te handelen. Het gesprek duurt maximaal 1,5 á 2 uur. Eerst zal gevraagd worden naar de verwachtingen van de gebedsvrager, hierbij kan aangesloten worden bij de vragenlijst. Vervolgens is het belangrijk om helder te krijgen wat de reden van de gebedsvraag is. De bidders zullen daarbij zoeken naar aansluiting bij waar de gebedsvrager staat. De vraag zou kunnen zijn: Wat is de reden van je aanmelding? De gebedsvrager wordt uitgenodigd zijn/haar verhaal te vertellen, eventueel naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst. De ene gebedsvrager zal meer sturing nodig hebben bij het vertellen dan de andere. Deze verkenning/kennismaking wordt afgerond met gebed. De vorm van het gebed is afhankelijk van hoe de bijeenkomst verlopen is. Het karakter van de eerste bijeenkomst is afstemming en daarbij merken de bidders wel of iemand al ervaring heeft met ministry/gebedspastoraat. In dat geval kan er misschien ook deze bijeenkomst al volgens ministrymodel gebeden worden. Na het gebed en de zegen is het goed om de bijeenkomst te evalueren. De gebedsvrager mag vertellen hoe hij/zij de bijeenkomst ervaren heeft, zowel qua inhoud als qua sfeer. Na deze bijeenkomst wordt er door zowel bidders als gebedsvrager besloten of er vervolggesprekken zullen volgen. Omdat de vragenlijst uitgebreider is dan het aanmeldingsformulier kan duidelijk worden dat er in plaats van of naast het gebedspastoraat nog (andere) vormen van hulpverlening geïndiceerd zijn. Wanneer een gebedsvrager na deze eerste bijeenkomst behoefte heeft om één en ander te laten bezinken, dan wordt er afgesproken om later in de week even contact op te nemen. De beslissing over vervolg moet wel binnen een week genomen worden. 8.3 Vervolgbijeenkomsten De inhoud van de vervolgbijeenkomsten wordt door het volgende bepaald: a) waar de gebedsvrager zelf mee komt. De insteek wordt overgelaten aan gebedsvrager. Vraag van bidders zou kunnen zijn: Wat is er in de afgelopen tijd gebeurd? Hierbij kan het bijgehouden dagboekje van de gebedsvrager nuttig zijn. b) waar bidders vanuit voorbereiding en aantekeningen vorige gesprekken op willen insteken (bij de voorbereiding door de bidders is het goed om aantekeningen terug te lezen om e.e.a weer op te frissen) c) bidders moeten soms ook tijdens het gesprek of bidden onderwijs geven over bepaalde onderwerpen (bijv. bindingen, occulte belasting, cirkel van Gods liefde, identiteit in Christus) Degene die de leiding van de bijeenkomst heeft, bewaakt ook de tijd en geeft aan wanneer de gebedstijd begint. De gebedstijd kan ingeleid worden door bijv. We kunnen blijven praten, maar misschien is het goed om er nu voor te gaan bidden ; de bidders zullen op God afgestemd moeten zijn om aan te voelen wanneer dat moment is aangebroken. - 8-

9 De frequentie van de vervolgbijeenkomsten wordt in overleg met gebedsvrager bepaald. Driewekelijks lijkt een goede richtlijn te zijn en wordt geadviseerd. Naarmate het gebedspastoraat langer loopt, kan de tijd tussen de bijeenkomsten wat langer worden (afbouwfase). De duur van het traject (hoeveel bijeenkomsten) wordt ook in overleg met gebedsvrager bepaald. Net als de eerste bijeenkomst zullen de vervolgbijeenkomsten 1,5 á 2 uur duren. 8.4 Afsluiting Nadat de tijd tussen de bijeenkomsten wat langer is geworden, wordt in overleg met de gebedsvrager een laatste bijeenkomst afgesproken. Het is belangrijk dat deze ook echt gemarkeerd wordt als laatste bijeenkomst. Het doel van het laatste gesprek is: - terug kijken en evalueren van zowel het proces als het product - vooruit kijken naar behoefte aan pastorale zorg - informatie geven over de administratieve afronding Onderstaande vragen kunnen als voorbereiding voor zowel de bidders als de gebedsvrager gebruikt worden. De inhoud van deze laatste avond wordt altijd in overleg met gebedsvrager bepaald. a. Op het aanmeldingsformulier heb je een gebedsvraag geformuleerd. Hoe zou je deze vraag nu beantwoorden? b. Wat heeft in het gebedspastoraat het meest bijgedragen in groei en herstel? c. Kun je iets vertellen over jouw ervaringen voor wat betreft: - het aantal gesprekken - de tijd van de gesprekken - de lengte van de gesprekken - de voorbereiding van ons allen - de rol van de bidders - het onderwijs wat je hebt ontvangen - het omgaan met privacy en vertrouwelijkheid - det gebruik van de vragenlijst d. De bidders vragen de gebedsvrager de voorlaatste bijeenkomst om na te denken over hoe men wil afsluiten; hierbij kan ook gedacht worden aan symbolische handelingen/rituelen (www.creatiefgebed.nl). De gebedsvrager wordt meegedeeld dat het aanmeldingsformulier wordt bewaard door de coördinatoren voor eventuele nazorg. De vragenlijst wordt deze laatste bijeenkomst teruggegeven aan gebedsvrager of vernietigd. Het traject van gebedspastoraat wordt officieel beëindigd. Dat betekent dat een nieuwe vraag om gebedspastoraat of een vervolg gebedsvraag ook een nieuwe aanmelding bij de coördinatoren vereist. Vervolgcontacten: hoe gaan we nu in de gemeente verder met elkaar om? Na afsluiting zal verder contact verlopen zoals normaliter contact tussen broeders en zusters binnen de gemeente verloopt. Na de laatste bijeenkomst met de gebedsvrager stellen de bidders een schriftelijke eindrapportage op. Deze omvat het aantal gesprekken, de datum van start en afsluiting en een indicatie over gewenste nazorg. De rapportage van de bidders wordt samen met het aanmeldingsformulier 2 jaar bewaard door de coördinatoren. Als afsluiting zullen de bidders een zegen uitspreken over de gebedsvrager. - 9-

10 9. Voorwaarden voor teamleden gebedspastoraat Het is belangrijk dat vooraf duidelijk is aan welke vereisten de bidders moeten voldoen om een zorgvuldige werkwijze in het gebedspastoraat te waarborgen. Daarbij kan gedacht worden aan persoonlijke kenmerken, maar ook aan scholing en toerusting. In deze paragraaf worden beide aspecten uitgewerkt. 9.1 Persoonlijke kenmerken 14 We verwachten van teamleden eigenschappen die als volgt te omschrijven zijn: Persoonlijke kwaliteiten - goede communicatieve- en luistervaardigheden - empatisch vermogen - warmte/veiligheid kunnen bieden - een lerende houding - mensenkennis Geestelijke kwaliteiten - roeping voor gebedspastoraat - zekere mate van geestelijke volwassenheid - gave van gebed - kennis en wijsheid vanuit Gods woord (om ook onderwijs te kunnen geven) - begrip van autoriteit (we staan in de autoriteit van Christus) Pastorale kwaliteiten - pastorale bewogenheid - ervaring met het ministry gebedsmodel - discretie/geheimhouding - herkennen wanneer er specialistische begeleiding of pastoraat nodig is (= erkennen eigen grenzen) Overige kwaliteiten - in een team kunnen functioneren - kennis van de kerkelijke kaart en wat er speelt in de maatschappij 14 Zie bijlage D - 10-

11 9.2 Scholing en toerusting Bij scholing en toerusting denken we aan een basisscholing voordat er meegedraaid kan worden als teamlid gebedspastoraat dat zelf ook pastoraat kan verlenen. Voor de kennis en vaardigheden die nodig zijn als basis kan de checklist gehanteerd worden 15. Scholing kan aangepast worden als blijkt dat mensen al voldoende gekwalificeerd zijn op gebieden. Daarnaast is het voor alle teamleden noodzakelijk om zich te laten toerusten op diverse manieren. A1. Basis (theoretisch): - ministrycursus - cursus gebedspastoraat A2. Basis (praktisch): - zelf gebedspastoraat ondergaan (hele traject) - stagelopen bij gebedspastoraat B. Permanente toerusting: - samen bidden - intervisie (samen leren) - boeken lezen en met elkaar bespreken - spreker uitnodigen voor een thema - zelf regelmatig ministry vragen - training of cursus 1x per jaar Voor de permanente toerusting wordt een jaarprogramma opgesteld waarin de verschillende onderdelen van toerusting terugkomen. Mogelijke frequentie is dan 8x per jaar. Waar mogelijk wordt de toerusting gedaan in combinatie met het toerustingsprogramma van het team pastoraat. 10. Werving en selectie van teamleden gebedspastoraat Werving Hoe kom je aan nieuwe mensen voor het team gebedspastoraat? Meest waarschijnlijk is dat mensen al deel uitmaken van het ministryteam en daarin ontdekken dat zij meer tijd zouden willen besteden aan het bidden met mensen. We vinden dat mensen een roeping moeten ervaren voor gebedspastoraat en vaak zullen zij dan in ministrygebed ontdekken dat gebedsvragers meer pastoraat nodig hebben dan de ministry kan bieden. Ook andere wegen zijn mogelijk; bijvoorbeeld (a) wanneer iemand zelf gebedspastoraat heeft ondergaan en uit eigen ervaring heeft ontdekt wat het kan uitwerken en daarom ook wil gaan meedraaien of (b) als iemand in persoonlijke geloofsontwikkeling op dit thema is uitgekomen en daarin gaven heeft en die in de gemeente wil inzetten. Voor iedereen geldt dat de basisscholing en toerusting verplicht is en dat de gedragscode voor kerkelijk werkers binnen de NGK 16 onderschreven moet worden. 15 Zie bijlage E 16 Zie bijlage C - 11-

12 Selectie Hoe selecteer je vervolgens nieuwe teamleden? Voordat iemand een scholingstraject ingaat, zal er eerst het volgende traject plaatsvinden: a) een gesprek met twee mensen van het kernteam pastoraat, waaronder in ieder geval de coördinator van het team gebedspastoraat b) twee referenties vanuit de gemeente, bijv. ouderling, kringleider, bijbelkringleden c) er moet toestemming zijn van de kerkenraad (kan evt gedelegeerd worden aan kernteamleden) d) uit het gesprek met kernteamleden kán advies voortkomen om eerst zelf gebedspastoraat te ondergaan voordat met het scholingstraject begonnen wordt 11. Huisvesting Ideaal zou een huis van gebed zijn, waar ook gebedspastoraat verleend kan worden. Op dit moment gebeurt het bij de bidders thuis. Voorwaarden voor een ruimte: - de teamleden moeten voorafgaand aan gebedspastoraat al samen kunnen beginnen - de ruimte moet rustig zijn (niet te veel afleiding, bijv. telefoon) 12. Budget Aan de scholing en toerusting zijn kosten verbonden. Kosten komen voor eigen rekening

13 Literatuurlijst De nieuwe bijbelvertaling (2004), Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap van Haaften, N. (2003), Geroepen om vrij te zijn: over ballast in ons leven, Hoenderloo: Novapres van der Meulen, H.C. (2010), Liefdevol oog en open oor. (Handhoek pastoraat in de christelijke gemeente.), Zoetermeer: Boekencentrum Smouter, W. (2006), Herstelwerk: de Geest van schepping tot voleinding, Zoetermeer: Boekencentrum Ouweneel, W.J. (2004), Meer Geest in de gemeenten, Vaassen: Medema Wilder, E.J. (2007) Met vreugde man zijn: groeien naar volwassenheid, Enschede: Archippus Bidden: waarom en hoe? (2010) Groei, geestelijke vorming, vernieuwing en missionaire gemeenteopbouw, jaargang 14 nummer 1 Kernteam Gebedspastoraat NGK Houten (2009), Gebedspastoraat reader bij de cursus Gebedsteam voor genezing en bevrijding te Harmelen (2010), Handleiding bij gebedspastoraat Gebedsteam voor genezing en bevrijding te Harmelen (2010), Leven in vrijheid: theorie & praktijk in gebedspastoraat. Wijkgemeente De Brug Spijkenisse (z.d.), Team voor gebedspastoraat

14 BIJLAGE A AANMELDINGSFORMULIER Datum aanmelding: Persoonlijke gegevens Naam: Adres: Postcode / woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: man / vrouw Burgerlijke staat 0 gehuwd 0 samenwonend 0 ongehuwd 0 gescheiden 0 weduwe / weduwnaar Beroep: Kerkelijke achtergrond Bent u lid van een kerkgenootschap / gemeente? 0 ja, namelijk: Gebedsvraag Wat is de reden van uw aanmelding? Wat is volgens u de oorzaak/aanleiding? Heeft u klachten van lichamelijke of psychische aard en kunt u die omschrijven? Ervaart u belemmeringen in uw geloofsleven en kunt u die omschrijven? - 14-

15 Ervaart u problemen in uw sociale contacten en kunt u die omschrijven? Wanneer zijn de klachten of problemen begonnen? In hoeverre heeft u deze dingen gedeeld met anderen? Bent u op dit moment onder behandeling voor deze klachten? Gebedspastoraat Wat is uw verwachting van het gebedspastoraat? Wat weet u al over gebedspastoraat? Heeft u al eerdere ervaringen met ministry/persoonlijke voorbede of gebedspastoraat? Overige opmerkingen: - uw aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld

16 BIJLAGE B VRAGENLIJST (digitale versie) Naam: Adres: Postcode / woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Persoonlijke gegevens man / vrouw Gezinssituatie 0 gehuwd 0 samenwonend 0 ongehuwd 0 gescheiden 0 weduwe / weduwnaar Naam huidige partner: Naam ex-partner: Kinderen (naam en leeftijd): Vader (naam en leeftijd): Moeder (naam en leeftijd): Namen en leeftijden van broers en zussen: Werksituatie 0 volledige werkweek 0 thuiswerk 0 WIA of andere uitkering 0 deeltijdbaan 0 in de ziektewet 0 werkeloos Beroep: Kerkelijke achtergrond Bent u lid van een kerkgenootschap / gemeente? 0 ja, namelijk: In welke mate voelt u zich hiermee verbonden? 0 sterk 0 niet zo sterk Toelichting: 0 nauwelijks 0 helemaal niet - 16-

17 Familiegeschiedenis Zijn of waren uw ouders christenen? 0 ja Zo ja, waaruit maakt u dat op en wat heeft dat voor u betekend? Leven uw ouders nog? 0 ja Zo nee, wanneer zijn ze overleden? Wat betekent dit voor u? Als uw ouders nog leven, hoe is uw relatie met hen? Zijn uw ouders gescheiden? 0 ja Zo ja, hoe oud was u toen en wat betekende dit voor u? Hoe was/is na de scheiding de relatie met uw vader en moeder, evt. broers en zussen. Wist/weet u zich gewenst door uw ouders? 0 ja Waaruit blijkt/bleek dat? Hoe was de sfeer in uw gezin? Geef een omschrijving, bijv. veilig/onveilig, open/gesloten, warm/kil, betrokken/afstandelijk Wat is uw rol/plaats in het gezin waarin u bent opgegroeid? - 17-

18 Gezondheid in de familie Is er sprake van verslaving in uw familie? Zo ja, welke? Komen er psychische klachten voor in uw familie? Zo ja, welke? Komen er erfelijke ziekten voor in uw familie? Zo ja, welke? Komen er psychiatrische ziekten voor in uw familie? Zo ja, welke? Heeft u lichamelijk klachten? 0 ja Zo ja, welke? Gezondheid persoonlijk Wanneer zijn deze begonnen? Gebruikt u medicijnen? 0 ja Zo ja, waarvoor? Bent u onder behandeling van een arts voor bovenstaande klachten/problemen? Seksualiteit Bent u geconfronteerd met of hebt u problemen (gehad) met (gevolgen van) onderstaande situaties in relatie tot seksualiteit? 0 homoseksuele gevoelens 0 incest 0 aanranding/verkrachting 0 abortus 0 prostitutie 0 buitenechtelijke seksuele relatie 0 anders, namelijk: Wanneer en door wie vond dit plaats? - 18-

19 Geestelijk leven Bent u een kind van God? Hoe en wanneer bent u tot geloof gekomen? Leest u regelmatig (biddend) in de Bijbel? 0 ja Spreekt u regelmatig met God in (persoonlijk) gebed? 0 ja Bent u gedoopt? 0 ja 0 als kind 0 als volwassene Hebt u belijdenis van uw geloof afgelegd? 0 ja wanneer? Hoe ervaart u Gods aanwezigheid in uw leven? Ervaart u belemmeringen in uw geloofsleven en kunt u die omschrijven? Welke bijbelgedeelten betekenen veel voor u of vindt u juist heel moeilijk? Emotionele conditie Welke van de volgende gevoelsreacties hebben een negatieve invloed op uw leven? 0 boosheid 0 wrok 0 woede 0 ergernissen 0 driftbuien 0 frustraties 0 haat 0 schuldgevoelens 0 bitterheid 0 schaamtegevoelens 0 anders, namelijk: Wanneer zijn deze emoties ontstaan? Spreekt u met anderen over deze emoties? 0 ja Zo ja, met wie en wat betekent dit voor u? Mentale/psychische conditie - 19-

20 Van welke van de volgende mentale problemen hebt u last (gehad)? 0 negatief zelfbeeld 0 manipulatie 0 hoogmoed 0 twijfel 0 afwijzing 0 controle 0 ongehoorzaamheid 0 ongeduld 0 eenzaamheid 0 perfectionisme 0 rebellie 0 jaloersheid 0 onzekerheid 0 roddelen 0 leugenachtigheid 0 trots 0 bezorgheidheid 0 cynisme 0 fantasieën 0 hebzucht 0 wantrouwen 0 verwarde gedachten 0 uitstel-/vluchtgedrag 0 horen van stemmen 0 depressiviteit 0 trauma s 0 rouw 0 angsten 0 onreine gedachten 0 gevolgen van pesten 0 anders, namelijk: Welke vormen van verslaving spelen een rol of hebben een rol gespeeld in uw leven? 0 eetproblemen 0 drugsverslaving 0 nicotineverslaving 0 koopverslaving 0 alcoholverslaving 0 computer/internetverslaving 0 gokverslaving 0 pornoverslaving 0 anders, namelijk: Bent u onder behandeling (geweest) van een hulpverlener (psycholoog/psychiater) voor bovenstaande problemen? 0 ja Zo ja, in welke tijdsperiode(n) en welke vorm van therapie? Sociale conditie Hebt u relatieproblemen? 0 ja Zo ja, van welke aard? 0 huwelijk 0 leiderschap/gezag 0 kinderen 0 vrienden 0 ouders 0 werksituatie 0 ex-partner(s) 0 anders, namelijk: Wanneer zijn deze problemen begonnen? Bent u onder behandeling (geweest) van een hulpverlener (psycholoog/psychiater) voor bovenstaande problemen? 0 ja Zo ja, in welke tijdsperiode(n) en welke vorm van therapie? - 20-

21 Occulte invloeden Occultisme betekent wat verborgen is, geheim. Hieronder verstaan we het werken met onzichtbare krachten die niet door God, maar door zijn tegenstander (satan) worden geinspireerd. Door occulte invloeden probeert satan mensen van God weg te trekken en te vernietigen. Misschien bent u of uw familie betrokken (geweest) bij een vorm van occultisme. Dit kan zijn omdat er kennis is vergaard waar een mens normaal geen toegang toe heeft (waarzeggerij) of machten en krachten zijn toegelaten waar een mens normaal geen toegang toe heeft (toverij). Vertrouwen vestigen op iets bovennatuurlijks, anders dan het van God te verwachten, is het terrein van afgoderij. Door middel van de volgende vragen kunt u dit voor uzelf nagaan. Bent u of uw voorouders betrokken (geweest) bij: 0 hekserij 0 satanisme 0 voodoo/winti 0 new age 0 rozenkruizers 0 vrijmetselarij 0 kabbala 0 theosofie 0 hare krishna 0 islam 0 hindoeïsme 0 (zen)boeddhisme 0 Jehova s getuigen 0 scientology 0 mormonen 0 magnetisme 0 reiki 0 aardstralen 0 healingsessies 0 transcedente meditatie 0 hypnose 0 mandala s tekenen 0 spiritisme 0 glaasje draaien 0 ouijabord 0 uittreden 0 chanelling 0 raadplegen van waarzegger of helderziende 0 waarzeggen mbv persoonlijke voorwerpen 0 astrologie 0 handleeskunde 0 tarotkaarten 0 wichelen en pendelen 0 iriscopie 0 anders, namelijk: Niet over elke vorm van alternatieve geneeswijze is er consensus onder christenen en christelijke wetenschappers. Een aantal geneeswijzen bevindt zich in een grijs gebied, waar het belangrijk is om alert te zijn op het wereldbeeld van de genezer en op eventuele handelingen die gepaard gaan met de behandeling. Afhankelijk van deze omstandigheden kan het zijn dat u door deze alternatieve geneeswijzen toch in aanraking bent gekomen met het rijk van de duisternis. Door middel van de volgende vraag kunt u dit voor uzelf nagaan. Bent u of uw voorouders betrokken (geweest) bij: 0 acupuntuur 0 homeopathie (gebaseerd op de leer van Hahnemann) 0 voetreflexmassage 0 yoga Komen er bij u of in uw familie occulte gaven voor? 0 ja, namelijk: 0 gaven van waarzeggerij 0 gaven van genezing (magnetiseren, strijken, enz) 0 telepatische gaven 0 gave om te hypnotiseren 0 gave om als medium voor anderen te functioneren - 21-

Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. 1. Inleiding Deze gedragscode is opgesteld op verzoek van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Gedragscode voor leidinggevenden in kerken, gemeenten en organisaties

Gedragscode voor leidinggevenden in kerken, gemeenten en organisaties Gedragscode voor leidinggevenden in kerken, gemeenten en organisaties Waarom een Gedragscode? De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat zij die geroepen zijn leiding te geven, een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

Handreiking voor overdenking en gebed Ook te downloaden via www.navigatorboeken.nl onder downloads

Handreiking voor overdenking en gebed Ook te downloaden via www.navigatorboeken.nl onder downloads Handreiking voor overdenking en gebed Ook te downloaden via www.navigatorboeken.nl onder downloads Deze handleiding biedt een manier om na te denken over Het zwerversevangelie, voor één hoofdstuk tegelijk.

Nadere informatie

Handleiding voor ministry in de gemeente. Nederlands Gereformeerde Kerk Veenendaal 2016

Handleiding voor ministry in de gemeente. Nederlands Gereformeerde Kerk Veenendaal 2016 Handleiding voor ministry in de gemeente Nederlands Gereformeerde Kerk Veenendaal 2016 2 Inleiding 3 1. Ministry in NGK Veenendaal 4 Inleiding 4 Ministry, een bijbelse basis 4 Wat is ministry? 5 Voorwaarden

Nadere informatie

Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding

Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding Zingen: Psalm 51: 4 en 5 Afsluiten met gebed Programma: Opening Zingen: Psalm 51: 1 en 3 Gebed Inleiding door

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN Wil jij... Effectief en goed PASTORAAT verlenen? LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? Met je eigen unieke KARAKTER anderen tot zegen zijn? ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. De verhalen van vandaag uit het evangelie van Marcus

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Gedragsregels. Oud nieuw Algemeen. door het kerkgenootschap gestelde regels. zijn kerkgenootschap gestelde regels.

Gedragsregels. Oud nieuw Algemeen. door het kerkgenootschap gestelde regels. zijn kerkgenootschap gestelde regels. Gedragsregels Oud nieuw Algemeen 1. De predikant is persoonlijk verantwoordelijk voor de 1. De predikant is persoonlijk verantwoordelijk voor de invulling en uitoefening van zijn ambt binnen de door invulling

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail:

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN. 1. Relaties met anderen

HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN. 1. Relaties met anderen HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN 1. Relaties met anderen De mens is geschapen met de behoefte aan relaties. Ieder mens heeft een aantal relatiecirkels. Je hebt relaties binnen het gezin, het werk, de buurt,

Nadere informatie

Huwelijk en samenwonen, echtscheiding en hertrouwen, gemengde relaties

Huwelijk en samenwonen, echtscheiding en hertrouwen, gemengde relaties Huwelijk en samenwonen, echtscheiding en hertrouwen, gemengde relaties Een beleidsplan van de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente te Oldebroek Inleiding Het huwelijk staat in onze tijd onder

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Inhoud: Wat is trauma Cultuur aspecten Psychologische Fysieke aspecten Geestelijke aspecten Grenzen aangeven

Inhoud: Wat is trauma Cultuur aspecten Psychologische Fysieke aspecten Geestelijke aspecten Grenzen aangeven Inhoud: Wat is trauma Cultuur aspecten Psychologische Fysieke aspecten Geestelijke aspecten Grenzen aangeven Wat is een trauma? Trauma kan cultuurafhankelijk zijn Cultuur bepaalt reactie Cultuur aspecten:

Nadere informatie

Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit

Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit Het is belangrijk dat de begeleiding rond omgangsvormen, weerbaarheid en seksualiteit

Nadere informatie

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar GEBEDSPASTORAAT =bidden voor elkaar,bidden met elkaar Mat. 18: 19: Jezus zegt: wanneer 2 van u eensgezind op aarde iets vragen zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.want waar er 2

Nadere informatie

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje?

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje? Inleiding Onze samenwerkings gemeente NGK en GKV Neede e.o. is op weg van een samenwerkings gemeente naar een gemeente met miniwijken. Dit is voor ons een nieuwe ontwikkeling en om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

De Heer heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.

De Heer heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang. De Heer heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang. Gebedsrooster week 40-44 Week 40 (28 september-4 oktober) 2 oktober: kerkvisitatie Oktober:

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Voorstel jongerenpastoraat. Overwinning in de geestelijke strijd

Voorstel jongerenpastoraat. Overwinning in de geestelijke strijd Voorstel jongerenpastoraat Bij het handboek en werkboek Overwinning in de geestelijke strijd Cursus Jongerenpastoraat verdere counseling Bijbelstudies door Jan A. Baaijens Kapelle 2010 Overwinning in de

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

Pastorale richtlijnen. huwelijk en seksualiteit

Pastorale richtlijnen. huwelijk en seksualiteit Pastorale richtlijnen huwelijk en seksualiteit Niets uit deze brochure mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met de scriba (scriba@ngkvoorthuizenbarneveld.nl).

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Visie, missie en strategie

Visie, missie en strategie Visie, missie en strategie Programma van de avond: Inleiding Wat is de visie van de EGZ anno 2015 Wat is de missie van de EGZ anno 2015 Welke strategie passen we in 2015 toe Conclusies CHE onderzoek Aanbevelingen

Nadere informatie

Seksuele vorming: gave (op-)gave

Seksuele vorming: gave (op-)gave Seksuele vorming: gave (op-)gave De Wegwijzer Oosterwolde, 28 januari 2016 Mieneke Aalberts-Vergunst Programma Introductie Stellingen De wereld om ons heen Onze opvoeding Seksualiteit Het Bijbelse beeld

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN Gebedsviering juni 2017 AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN LIED: LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN ZJ 825 In ons midden kunnen we verschillende kaarsjes plaatsen, in de vorm van een kruis. Bij het zingen

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Gebed en zalving voor zieken Een handreiking voor de praktijk

Gebed en zalving voor zieken Een handreiking voor de praktijk Gebed en zalving voor zieken Een handreiking voor de praktijk Fonteinkerk Haarlem, september 2007 ds. Jos Douma Inleiding In deze notitie worden in de eerste plaats een aantal aandachtspunten aan de orde

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudieserie: Leven om te groeien. De Driehoek. Evangelische Gemeente

Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudieserie: Leven om te groeien. De Driehoek. Evangelische Gemeente Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudieserie: Leven om te groeien De Driehoek Evangelische Gemeente Leven om te groeien Studie 2: Sterven om echt te gaan leven! De mensheid heeft twee problemen: De mensheid

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen.

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen. OptiMent OptiMent is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die een steun(tje) in de rug kunnen gebruiken. We helpen om psychische klachten zo goed mogelijk te voorkomen. Wie al problemen heeft, kan

Nadere informatie

Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken. DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk

Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken. DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk Doelen startavond De PB en ouderling kunnen benoemen wat

Nadere informatie

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Deze handleiding is van Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK Lessen zijn oorspronkelijk geschreven als dagelijkse Bijbelstudie tijdens een GO KIDS zendingsreis naar Roemenië.

Nadere informatie

GAVEN van de GEEST (2)

GAVEN van de GEEST (2) GAVEN van de GEEST (2) OPENBARINGSGAVEN Albert van Klinken 1 11 toespraken (1) 1. Hoor Israël, de Here is onze God, de Here is één. (Gerard Elbers) 2. De Heilige Geest in het Oude Testament. (Philip Nunn)

Nadere informatie

Nationaliteit. Burgerlijkestaat: ongehuwd verloofd getrouwd gescheiden weduwe/weduwnaar hertrouwd getrouwd maar uit elkaar gegaan

Nationaliteit. Burgerlijkestaat: ongehuwd verloofd getrouwd gescheiden weduwe/weduwnaar hertrouwd getrouwd maar uit elkaar gegaan AANMELDINGSFORMULIER STUDENT en aanvangsdatum van de school Vertrouwelijk OPERATION YEAR DTS 2015 DORDRECHT PERSOONLIJKE GEGEVENS Postadres Achternaam Voornamen Woonadres (thuis) (werk) Mobiele telefoon

Nadere informatie

GKv Barneveld-Voorthuizen

GKv Barneveld-Voorthuizen GKv Barneveld-Voorthuizen Notitie Jongerenwerk 16+ v0.4 25-11-2014 Piet Noppers Notitie Jongerenwerk 16+ 1 Inhoud Voorwoord...3 Wat zegt de bijbel over de gemeente en jongeren?...4 Waarom deze notitie?...5

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Dienst in het kader van de week van gebed om eenheid onder de christenen

Dienst in het kader van de week van gebed om eenheid onder de christenen Dienst in het kader van de week van gebed om eenheid onder de christenen Voorganger: Organist: Pastor I. Tilma Mw. J. Verwoerd Vooraf: mededelingen door de ouderling I. Aanvang Openingslied Psalm 98, vers

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding-

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Fundamenten van het Christelijk geloof Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Beste kringleider, Hieronder vind je per hoofdstuk een aantal aanvullende gedachten bij het kringmateriaal Fundamenten

Nadere informatie

Profielschets leden van het gebedsteam. Januari Commissie gebed. Elise Schippers Hilde Perenboom Henriëtte Heuvelman Jaap van Beijnum

Profielschets leden van het gebedsteam. Januari Commissie gebed. Elise Schippers Hilde Perenboom Henriëtte Heuvelman Jaap van Beijnum Profielschets leden van het gebedsteam. Januari 2016 Commissie gebed Elise Schippers Hilde Perenboom Henriëtte Heuvelman Jaap van Beijnum Waarom een profielschets De kerkraad heeft een commissie samengesteld

Nadere informatie

Brochure. Pastoraat in en door de gemeente.

Brochure. Pastoraat in en door de gemeente. Brochure Pastoraat in en door de gemeente. Niets uit deze brochure mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met de scriba (scriba@ngkvoorthuizenbarneveld.nl).

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Inleiding De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een

Nadere informatie

CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Baron van Nagellstraat 9a 3781 AP Voorthuizen

Nadere informatie

CURSUSMAP 2 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 2 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 2 (NBG) Discipelen van Jezus Leren dienen in de gaven van de Geest Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: 1 Timotheüs 4, 12 en 5, 1-2 Ochtenddienst Bevestiging ambtsdragers

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: 1 Timotheüs 4, 12 en 5, 1-2 Ochtenddienst Bevestiging ambtsdragers Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: 1 Timotheüs 4, 12 en 5, 1-2 Ochtenddienst Bevestiging ambtsdragers 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen : Gezang 171 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen : Psalm 65 : 2

Nadere informatie

herkenbaar en present

herkenbaar en present Protestantse Kerk Den Haag herkenbaar en present Visiedocument 2017-2020 Protestantse Gemeente te s-gravenhage I nleiding De Protestantse Kerk in Den Haag wil de komende jaren herkenbaar present zijn in

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof

Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof Kees van Dusseldorp - Schildwolde, juni 2015 Leuk dat je met deze belijdeniscursus aan het werk gaat! Graag praat ik je even bij over de achterliggende

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus 1. Wij geloven samen met Paulus dat ieder Schriftwoord nuttig is om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzing met als doel de rechtvaardigheid. (2 Timotheüs 3:16). Zoals jullie misschien

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Kracht van lofprijs & dankzegging 31/7/16

Kracht van lofprijs & dankzegging 31/7/16 Johannes 4:23-24 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem

Nadere informatie

Ellel Ministries. Nederland. Diepgaande Toerusting in Christelijke Gebedsgenezing en Discipelschap

Ellel Ministries. Nederland. Diepgaande Toerusting in Christelijke Gebedsgenezing en Discipelschap Ellel Ministries Nederland Diepgaande Toerusting in Christelijke Gebedsgenezing en Discipelschap Huize Baak De rustige omgeving van Huize Baak schept een ideale locatie voor kerk en gemeente evenementen

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie