Handleiding voor gebedspastoraat in de gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor gebedspastoraat in de gemeente"

Transcriptie

1 Handleiding voor gebedspastoraat in de gemeente Januari 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Begripsbepaling 3 3. Visie op gebedspastoraat 4 4. Definitie gebedspastoraat 4 5. Doelstelling gebedspastoraat 4 6. Taakverdeling in team gebedspastoraat Coördinatoren Bidders 5 7. Aanmelding en intake 5 8. Gebedspastoraat Algemene opmerkingen voor bijeenkomsten Eerste bijeenkomst Vervolgbijeenkomsten Afsluiting 9 9. Voorwaarden voor teamleden gebedspastoraat Persoonlijke kenmerken Scholing en toerusting Werving en selectie van teamleden gebedspastoraat Huisvesting Budget 12 Literatuurlijst 13 Bijlage A Aanmeldingsformulier 14 Bijlage B Vragenlijst (digitale versie) 16 Bijlage C Gedragscode kerkelijk werkers binnen NGK 23 Bijlage D Screeningslijst team gebedspastoraat 26 Bijlage E Kennis en vaardigheden voor het team gebedspastoraat 27-2-

3 1. Inleiding Voor u ligt de handleiding voor gebedspastoraat. Deze handleiding is afgeleid van het visiedocument gebedspastoraat maart De werkgroep die het visiedocument tot stand heeft gebracht is na bespreking en goedkeuring van de kerkenraad in maart 2011 opgeheven. De groep is verder gegaan onder de naam team gebedspastoraat. Het team gebedspastoraat ontwikkelt verder beleid en verleent gebedspastoraat. Dit alles onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het team legt elk jaar verantwoording af van het werk wat gedaan is door middel van een jaarverslag. Deze handleiding is geschreven voor het team gebedspastoraat en wordt gebruikt als uitgangspunt in de bediening van het gebedspastoraat. De handleiding zal regelmatig up-to-date gemaakt worden. We hopen en bidden dat de handleiding mag bijdragen aan het vormgeven van het gebedspastoraat in de gemeente. 2. Begripsbepaling a) Gebedsvrager: Degene die gebedspastoraat ontvangt. b) Bidder: Degene die gebedspastoraat verleent. - 3-

4 3. Visie op gebedspastoraat Wij geloven dat God met Zijn liefde de mens tegemoet komt in zijn gebrokenheid om herstel te bieden 1. In het gebedspastoraat strekken we ons uit naar dat herstel, zodat de gebedsvrager meer zal groeien in relatie met God en mensen. 4. Definitie gebedspastoraat Gebedspastoraat is een vorm van pastorale zorg 2 binnen de gemeente waarin veel ruimte wordt gegeven aan luisterend bidden. Uitgaande van het woord van Jezus want waar twee of drie mensen in Mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden 3 vertrouwen we op de leiding van de Heilige Geest die inzicht, kennis en genezing kan schenken. Mensen mogen groeien in de relatie met God en de vrucht 4 en gaven van de Geest 5 komen tot bloei, waardoor we tot onze bestemming 6 komen. 5. Doelstelling gebedspastoraat Gebedspastoraat is bedoeld voor iedereen, die verlangt te groeien in de omgang met God, met anderen en met zichzelf en daarin oploopt tegen allerlei blokkades waardoor die groei belemmerd wordt. Omdat wij geroepen zijn om vrij te zijn 7, mogen we de uitnodiging van Jezus aannemen om bij Hem te komen met al onze lasten. 8 Bij het gebedspastoraat willen we elkaar dienen door samen met de gebedsvrager ons open te stellen voor de leiding van de Heilige Geest. 9 God wil ons leven in alle opzichten heel maken: Hij geneest wonden, Hij vergeeft zonden, Hij verbreekt bindingen en Hij verlost van tegenkrachten. 10 Gebedspastoraat draagt bij aan het bereiken van onze bestemming als mens. Dan woont Christus in ons hart, blijven we geworteld en gegrondvest in de liefde en kennen we samen met alle heiligen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat, zodat we zullen volstromen met Gods volkomenheid Psalm 103: Ezechiël 34: en 23-31, Johannes 10: 1-18, Efeze 4:11 3 Matt 18:20 4 Galaten 5: Korintiers 12:4-11, Romeinen 12:6-8, 1 Petrus 4:10,11 6 Efeze 4: Galaten 5:13 8 Matteüs 11:28 9 Romeinen 8:26 10 Psalm 103: Efeze 3:

5 6. Taakverdeling in het team gebedspastoraat 6.1 Coördinatoren Het team gebedspastoraat heeft twee coördinatoren, bij voorkeur een man en een vrouw. De taak van de coördinatoren is als volgt te omschrijven: a) ontvangen van aanmeldingen en verstrekken van informatie b) voeren van een intakegesprek met de gebedsvrager c) matchen van de gebedsvrager met de bidders d) registratie bijhouden van (lopende) gebedspastoraten e) bewaren van gegevens over de gebedspastoraten van afgelopen 2 jaar De coördinatoren zijn zelf ook beschikbaar om gebedspastoraat te verlenen. 6.2 Bidders Naast de coördinatoren zijn er de bidders van het team gebedspastoraat. Zij worden benaderd door de coördinatoren na een intakegesprek met een gebedsvrager. De bidders nemen zelf contact op met de gebedsvrager en zorgen ervoor dat deze de vragenlijst krijgt toegezonden voor het eerste gesprek. 7. Aanmelding en intake Aanmelding voor gebedspastoraat kan bij de coördinatoren. De aanmelding moet laagdrempelig kunnen plaatsvinden, door telefoon, of een persoonlijk gesprek. De cöordinator zal vragen naar verwachtingen van de gebedsvrager en verzoekt hem/haar om een aanmeldingsformulier 12 in te vullen en terug te zenden ten behoeve van een intakegesprek. Wanneer de gebedsvrager aangeeft moeite te hebben met het invullen van het aanmeldingsformulier, kan ervoor gekozen wordt dit tijdens het intakegesprek samen met de coördinator te doen. De coördinator maakt een afspraak met de gebedsvrager voor een intakegesprek en informeert of er bezwaren bestaan om het gesprek te houden met één van de coördinatoren. Het intakegesprek vindt in principe plaats bij gebedsvrager thuis, tenzij deze daar bezwaar tegen heeft. Het intakegesprek is een gesprek in twee delen. Duur van het gesprek circa een uur. (max 1,5 uur) deel A) kennismaking en verkenning dan komt een moment van beslissing over vervolg indien besloten wordt tot gebedspastoraat: deel B) verdere invulling van het vervolgtraject afronding met concrete afspraken en meegeven van de folder In het tweede deel van het intakegesprek (B) voorleggen aan de gebedsvrager: 12 zie bijlage A - 5-

6 uitleg over het karakter van het eerste gesprek met de bidders en de vervolgbijeenkomsten; hierbij komt ook aan de orde dat er gewerkt wordt met een vragenlijst. De gebedsvrager wordt verzocht deze vragenlijst in te vullen vóór het eerste gesprek met de bidders. Deze vragenlijst kan de gebedsvrager helpen om de vragen en gedachten te ordenen voor het gebedspastoraat. Daarnaast kan de vragenlijst de bidders informatie geven over de gebedsvraag en de omstandigheden van de gebedsvrager. Deze functies worden goed gecommuniceerd naar de gebedsvrager. is de gebedsvrager beschikbaar overdag of s avonds? locatie: in principe bij de bidders of bij sterke voorkeur bij de gebedsvrager thuis de coördinator geeft aan welke bidders beschikbaar zijn en vraagt aan de gebedsvrager naar wie de voorkeur uitgaat volgens welke criteria worden bidders benaderd door de coördinator? (a) beschikbaarheid, (b) mannen/vrouwenprobleem, (c) contra indicaties zoals te bekend zijn met elkaar/vriendschap/relatie, (d) voorkeur of afkeur van gebedsvrager bidders zullen zelf contact opnemen met de gebedsvrager om een afspraak te maken In dit deel van het intakegesprek zal ook aan gebedsvrager geadviseerd worden om gedurende het traject van gebedspastoraat een dagboekje bij te houden. Daarin kan alles genoteerd worden rondom het gebedspastoraat: de voorbereiding, de bijeenkomsten zelf en de uitwerking! Daarnaast zal de coördinator erop wijzen dat de verwerking van het gebedspastoraat tijd en ruimte vraagt. De gebedsvrager zal dringend geadviseerd worden hier tijd voor vrij te maken. Na het intakegesprek gaat de coördinator kijken welke bidders benaderd zullen worden. - Hierbij is het volgende van belang: welke bidders zijn overdag of s avonds beschikbaar? er zijn géén vaste koppels bidders kunnen bij de coördinatoren vaste verhindermomenten doorgeven (bijv. overdag i.v.m werk of woensdagavond Alpha avond) - de coördinator neemt contact op met de bidders en vraagt of zij beschikbaar zijn voor dit pastoraat - de coördinator noteert wie bij welke bidders de gebedsvrager gebedspastoraat ontvangt. - 6-

7 8. Gebedspastoraat Het gebedspastoraat wordt verleend door twee bidders vanuit het team gebedspastoraat. De eerste bijeenkomst met de bidders heeft een ander karakter dan de vervolgbijeenkomsten. Bij het eerste contact tussen bidders en gebedsvrager zal de gebedsvrager verzocht worden een vragenlijst 13 in te vullen (dit kan zowel digitaal als op papier). Deze vragenlijst geeft informatie aan bidders omtrent de situatie en gebedsvraag van de gebedsvrager en kan gedurende de gebedspastoraat-bijeenkomsten leidraad zijn voor de gesprekken en gebeden. De vragenlijst wordt door de gebedsvrager bij voorkeur alleen schriftelijk ter hand gesteld aan de bidders, zodat er geen versie op de computer van bidders staat. Dit ter bescherming van de privacy van de gebedsvrager. In het geval de vragenlijst een belemmering vormt voor gebedsvrager kunnen bidders andere vormen aanbieden om de gebedsvraag helder te krijgen. 8.1 Algemene opmerkingen voor de bijeenkomsten Voorbereidingen De bidders bereiden zich voor op de bijeenkomsten, zowel persoonlijk als met elkaar. De persoonlijke voorbereiding bestaat in ieder geval uit gebed, bij voorkeur luisterend bidden en eventueel opschrijven wat God duidelijk maakt, mogelijk in combinatie met vasten om extra op God gericht te zijn. De gezamenlijke voorbereiding geschiedt per bijeenkomst door wat eerder bij elkaar te komen. Daarbij is het goed even bij elkaar thuis te komen, te delen vanuit de persoonlijke voorbereiding, samen te bidden voor elkaar en de gebedsvrager en een taakverdeling af te spreken voor de bijeenkomst. Er wordt geadviseerd voor deze gezamenlijke voorbereiding minimaal een half uur te reserveren. Welkom voor gebedsvrager Het is goed om elke bijeenkomst informeel te beginnen met koffie/thee, een welkom en openingsgebed. Aantekeningen maken Voor zowel de bidders als de gebedsvrager kan het handig zijn om tijdens de gesprekken aantekeningen te maken. Bespreek dat zo snel mogelijk en maak afspraken omtrent vertrouwelijkheid. De gebedsvrager wordt geadviseerd een dagboekje bij te houden gedurende het gebedspastoraat (zie punt 7 intakegesprek), waarin ook tijdens de bijeenkomst aantekeningen gemaakt kunnen worden. Ruimte maken voor gebed Zorg dat de ruimte waarin het gebedspastoraat zal plaatsvinden ook daarvoor geschikt is. Er moet een duidelijke overgang zijn van praten naar bidden: mensen kunnen andere plaatsen innemen ten behoeve van het gebed, gordijnen sluiten, telefoon uitzetten. Afronding door de bidders Als de gebedsvrager weg is, praten de bidders kort na. Dit napraten kan omvatten: evalueren van de bijeenkomst, elkaar feedback geven en ervaringen delen. Zij sluiten af door voor elkaar te bidden, ook om het besprokene los te kunnen laten en over te geven aan God. 13 Zie bijlage B - 7-

8 8.2 Eerste bijeenkomst De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaking en verkenning van de gebedsvraag. Voor de gebedsvrager is van belang dat er veiligheid en vertrouwen wordt gecreeërd. Elke situatie is daarin anders en elke gebedsvrager zal daarin andere behoeften hebben. Het is aan de bidders om dat in te schatten en daarnaar te handelen. Het gesprek duurt maximaal 1,5 á 2 uur. Eerst zal gevraagd worden naar de verwachtingen van de gebedsvrager, hierbij kan aangesloten worden bij de vragenlijst. Vervolgens is het belangrijk om helder te krijgen wat de reden van de gebedsvraag is. De bidders zullen daarbij zoeken naar aansluiting bij waar de gebedsvrager staat. De vraag zou kunnen zijn: Wat is de reden van je aanmelding? De gebedsvrager wordt uitgenodigd zijn/haar verhaal te vertellen, eventueel naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst. De ene gebedsvrager zal meer sturing nodig hebben bij het vertellen dan de andere. Deze verkenning/kennismaking wordt afgerond met gebed. De vorm van het gebed is afhankelijk van hoe de bijeenkomst verlopen is. Het karakter van de eerste bijeenkomst is afstemming en daarbij merken de bidders wel of iemand al ervaring heeft met ministry/gebedspastoraat. In dat geval kan er misschien ook deze bijeenkomst al volgens ministrymodel gebeden worden. Na het gebed en de zegen is het goed om de bijeenkomst te evalueren. De gebedsvrager mag vertellen hoe hij/zij de bijeenkomst ervaren heeft, zowel qua inhoud als qua sfeer. Na deze bijeenkomst wordt er door zowel bidders als gebedsvrager besloten of er vervolggesprekken zullen volgen. Omdat de vragenlijst uitgebreider is dan het aanmeldingsformulier kan duidelijk worden dat er in plaats van of naast het gebedspastoraat nog (andere) vormen van hulpverlening geïndiceerd zijn. Wanneer een gebedsvrager na deze eerste bijeenkomst behoefte heeft om één en ander te laten bezinken, dan wordt er afgesproken om later in de week even contact op te nemen. De beslissing over vervolg moet wel binnen een week genomen worden. 8.3 Vervolgbijeenkomsten De inhoud van de vervolgbijeenkomsten wordt door het volgende bepaald: a) waar de gebedsvrager zelf mee komt. De insteek wordt overgelaten aan gebedsvrager. Vraag van bidders zou kunnen zijn: Wat is er in de afgelopen tijd gebeurd? Hierbij kan het bijgehouden dagboekje van de gebedsvrager nuttig zijn. b) waar bidders vanuit voorbereiding en aantekeningen vorige gesprekken op willen insteken (bij de voorbereiding door de bidders is het goed om aantekeningen terug te lezen om e.e.a weer op te frissen) c) bidders moeten soms ook tijdens het gesprek of bidden onderwijs geven over bepaalde onderwerpen (bijv. bindingen, occulte belasting, cirkel van Gods liefde, identiteit in Christus) Degene die de leiding van de bijeenkomst heeft, bewaakt ook de tijd en geeft aan wanneer de gebedstijd begint. De gebedstijd kan ingeleid worden door bijv. We kunnen blijven praten, maar misschien is het goed om er nu voor te gaan bidden ; de bidders zullen op God afgestemd moeten zijn om aan te voelen wanneer dat moment is aangebroken. - 8-

9 De frequentie van de vervolgbijeenkomsten wordt in overleg met gebedsvrager bepaald. Driewekelijks lijkt een goede richtlijn te zijn en wordt geadviseerd. Naarmate het gebedspastoraat langer loopt, kan de tijd tussen de bijeenkomsten wat langer worden (afbouwfase). De duur van het traject (hoeveel bijeenkomsten) wordt ook in overleg met gebedsvrager bepaald. Net als de eerste bijeenkomst zullen de vervolgbijeenkomsten 1,5 á 2 uur duren. 8.4 Afsluiting Nadat de tijd tussen de bijeenkomsten wat langer is geworden, wordt in overleg met de gebedsvrager een laatste bijeenkomst afgesproken. Het is belangrijk dat deze ook echt gemarkeerd wordt als laatste bijeenkomst. Het doel van het laatste gesprek is: - terug kijken en evalueren van zowel het proces als het product - vooruit kijken naar behoefte aan pastorale zorg - informatie geven over de administratieve afronding Onderstaande vragen kunnen als voorbereiding voor zowel de bidders als de gebedsvrager gebruikt worden. De inhoud van deze laatste avond wordt altijd in overleg met gebedsvrager bepaald. a. Op het aanmeldingsformulier heb je een gebedsvraag geformuleerd. Hoe zou je deze vraag nu beantwoorden? b. Wat heeft in het gebedspastoraat het meest bijgedragen in groei en herstel? c. Kun je iets vertellen over jouw ervaringen voor wat betreft: - het aantal gesprekken - de tijd van de gesprekken - de lengte van de gesprekken - de voorbereiding van ons allen - de rol van de bidders - het onderwijs wat je hebt ontvangen - het omgaan met privacy en vertrouwelijkheid - det gebruik van de vragenlijst d. De bidders vragen de gebedsvrager de voorlaatste bijeenkomst om na te denken over hoe men wil afsluiten; hierbij kan ook gedacht worden aan symbolische handelingen/rituelen (www.creatiefgebed.nl). De gebedsvrager wordt meegedeeld dat het aanmeldingsformulier wordt bewaard door de coördinatoren voor eventuele nazorg. De vragenlijst wordt deze laatste bijeenkomst teruggegeven aan gebedsvrager of vernietigd. Het traject van gebedspastoraat wordt officieel beëindigd. Dat betekent dat een nieuwe vraag om gebedspastoraat of een vervolg gebedsvraag ook een nieuwe aanmelding bij de coördinatoren vereist. Vervolgcontacten: hoe gaan we nu in de gemeente verder met elkaar om? Na afsluiting zal verder contact verlopen zoals normaliter contact tussen broeders en zusters binnen de gemeente verloopt. Na de laatste bijeenkomst met de gebedsvrager stellen de bidders een schriftelijke eindrapportage op. Deze omvat het aantal gesprekken, de datum van start en afsluiting en een indicatie over gewenste nazorg. De rapportage van de bidders wordt samen met het aanmeldingsformulier 2 jaar bewaard door de coördinatoren. Als afsluiting zullen de bidders een zegen uitspreken over de gebedsvrager. - 9-

10 9. Voorwaarden voor teamleden gebedspastoraat Het is belangrijk dat vooraf duidelijk is aan welke vereisten de bidders moeten voldoen om een zorgvuldige werkwijze in het gebedspastoraat te waarborgen. Daarbij kan gedacht worden aan persoonlijke kenmerken, maar ook aan scholing en toerusting. In deze paragraaf worden beide aspecten uitgewerkt. 9.1 Persoonlijke kenmerken 14 We verwachten van teamleden eigenschappen die als volgt te omschrijven zijn: Persoonlijke kwaliteiten - goede communicatieve- en luistervaardigheden - empatisch vermogen - warmte/veiligheid kunnen bieden - een lerende houding - mensenkennis Geestelijke kwaliteiten - roeping voor gebedspastoraat - zekere mate van geestelijke volwassenheid - gave van gebed - kennis en wijsheid vanuit Gods woord (om ook onderwijs te kunnen geven) - begrip van autoriteit (we staan in de autoriteit van Christus) Pastorale kwaliteiten - pastorale bewogenheid - ervaring met het ministry gebedsmodel - discretie/geheimhouding - herkennen wanneer er specialistische begeleiding of pastoraat nodig is (= erkennen eigen grenzen) Overige kwaliteiten - in een team kunnen functioneren - kennis van de kerkelijke kaart en wat er speelt in de maatschappij 14 Zie bijlage D - 10-

11 9.2 Scholing en toerusting Bij scholing en toerusting denken we aan een basisscholing voordat er meegedraaid kan worden als teamlid gebedspastoraat dat zelf ook pastoraat kan verlenen. Voor de kennis en vaardigheden die nodig zijn als basis kan de checklist gehanteerd worden 15. Scholing kan aangepast worden als blijkt dat mensen al voldoende gekwalificeerd zijn op gebieden. Daarnaast is het voor alle teamleden noodzakelijk om zich te laten toerusten op diverse manieren. A1. Basis (theoretisch): - ministrycursus - cursus gebedspastoraat A2. Basis (praktisch): - zelf gebedspastoraat ondergaan (hele traject) - stagelopen bij gebedspastoraat B. Permanente toerusting: - samen bidden - intervisie (samen leren) - boeken lezen en met elkaar bespreken - spreker uitnodigen voor een thema - zelf regelmatig ministry vragen - training of cursus 1x per jaar Voor de permanente toerusting wordt een jaarprogramma opgesteld waarin de verschillende onderdelen van toerusting terugkomen. Mogelijke frequentie is dan 8x per jaar. Waar mogelijk wordt de toerusting gedaan in combinatie met het toerustingsprogramma van het team pastoraat. 10. Werving en selectie van teamleden gebedspastoraat Werving Hoe kom je aan nieuwe mensen voor het team gebedspastoraat? Meest waarschijnlijk is dat mensen al deel uitmaken van het ministryteam en daarin ontdekken dat zij meer tijd zouden willen besteden aan het bidden met mensen. We vinden dat mensen een roeping moeten ervaren voor gebedspastoraat en vaak zullen zij dan in ministrygebed ontdekken dat gebedsvragers meer pastoraat nodig hebben dan de ministry kan bieden. Ook andere wegen zijn mogelijk; bijvoorbeeld (a) wanneer iemand zelf gebedspastoraat heeft ondergaan en uit eigen ervaring heeft ontdekt wat het kan uitwerken en daarom ook wil gaan meedraaien of (b) als iemand in persoonlijke geloofsontwikkeling op dit thema is uitgekomen en daarin gaven heeft en die in de gemeente wil inzetten. Voor iedereen geldt dat de basisscholing en toerusting verplicht is en dat de gedragscode voor kerkelijk werkers binnen de NGK 16 onderschreven moet worden. 15 Zie bijlage E 16 Zie bijlage C - 11-

12 Selectie Hoe selecteer je vervolgens nieuwe teamleden? Voordat iemand een scholingstraject ingaat, zal er eerst het volgende traject plaatsvinden: a) een gesprek met twee mensen van het kernteam pastoraat, waaronder in ieder geval de coördinator van het team gebedspastoraat b) twee referenties vanuit de gemeente, bijv. ouderling, kringleider, bijbelkringleden c) er moet toestemming zijn van de kerkenraad (kan evt gedelegeerd worden aan kernteamleden) d) uit het gesprek met kernteamleden kán advies voortkomen om eerst zelf gebedspastoraat te ondergaan voordat met het scholingstraject begonnen wordt 11. Huisvesting Ideaal zou een huis van gebed zijn, waar ook gebedspastoraat verleend kan worden. Op dit moment gebeurt het bij de bidders thuis. Voorwaarden voor een ruimte: - de teamleden moeten voorafgaand aan gebedspastoraat al samen kunnen beginnen - de ruimte moet rustig zijn (niet te veel afleiding, bijv. telefoon) 12. Budget Aan de scholing en toerusting zijn kosten verbonden. Kosten komen voor eigen rekening

13 Literatuurlijst De nieuwe bijbelvertaling (2004), Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap van Haaften, N. (2003), Geroepen om vrij te zijn: over ballast in ons leven, Hoenderloo: Novapres van der Meulen, H.C. (2010), Liefdevol oog en open oor. (Handhoek pastoraat in de christelijke gemeente.), Zoetermeer: Boekencentrum Smouter, W. (2006), Herstelwerk: de Geest van schepping tot voleinding, Zoetermeer: Boekencentrum Ouweneel, W.J. (2004), Meer Geest in de gemeenten, Vaassen: Medema Wilder, E.J. (2007) Met vreugde man zijn: groeien naar volwassenheid, Enschede: Archippus Bidden: waarom en hoe? (2010) Groei, geestelijke vorming, vernieuwing en missionaire gemeenteopbouw, jaargang 14 nummer 1 Kernteam Gebedspastoraat NGK Houten (2009), Gebedspastoraat reader bij de cursus Gebedsteam voor genezing en bevrijding te Harmelen (2010), Handleiding bij gebedspastoraat Gebedsteam voor genezing en bevrijding te Harmelen (2010), Leven in vrijheid: theorie & praktijk in gebedspastoraat. Wijkgemeente De Brug Spijkenisse (z.d.), Team voor gebedspastoraat

14 BIJLAGE A AANMELDINGSFORMULIER Datum aanmelding: Persoonlijke gegevens Naam: Adres: Postcode / woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: man / vrouw Burgerlijke staat 0 gehuwd 0 samenwonend 0 ongehuwd 0 gescheiden 0 weduwe / weduwnaar Beroep: Kerkelijke achtergrond Bent u lid van een kerkgenootschap / gemeente? 0 ja, namelijk: Gebedsvraag Wat is de reden van uw aanmelding? Wat is volgens u de oorzaak/aanleiding? Heeft u klachten van lichamelijke of psychische aard en kunt u die omschrijven? Ervaart u belemmeringen in uw geloofsleven en kunt u die omschrijven? - 14-

15 Ervaart u problemen in uw sociale contacten en kunt u die omschrijven? Wanneer zijn de klachten of problemen begonnen? In hoeverre heeft u deze dingen gedeeld met anderen? Bent u op dit moment onder behandeling voor deze klachten? Gebedspastoraat Wat is uw verwachting van het gebedspastoraat? Wat weet u al over gebedspastoraat? Heeft u al eerdere ervaringen met ministry/persoonlijke voorbede of gebedspastoraat? Overige opmerkingen: - uw aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld

16 BIJLAGE B VRAGENLIJST (digitale versie) Naam: Adres: Postcode / woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Persoonlijke gegevens man / vrouw Gezinssituatie 0 gehuwd 0 samenwonend 0 ongehuwd 0 gescheiden 0 weduwe / weduwnaar Naam huidige partner: Naam ex-partner: Kinderen (naam en leeftijd): Vader (naam en leeftijd): Moeder (naam en leeftijd): Namen en leeftijden van broers en zussen: Werksituatie 0 volledige werkweek 0 thuiswerk 0 WIA of andere uitkering 0 deeltijdbaan 0 in de ziektewet 0 werkeloos Beroep: Kerkelijke achtergrond Bent u lid van een kerkgenootschap / gemeente? 0 ja, namelijk: In welke mate voelt u zich hiermee verbonden? 0 sterk 0 niet zo sterk Toelichting: 0 nauwelijks 0 helemaal niet - 16-

17 Familiegeschiedenis Zijn of waren uw ouders christenen? 0 ja Zo ja, waaruit maakt u dat op en wat heeft dat voor u betekend? Leven uw ouders nog? 0 ja Zo nee, wanneer zijn ze overleden? Wat betekent dit voor u? Als uw ouders nog leven, hoe is uw relatie met hen? Zijn uw ouders gescheiden? 0 ja Zo ja, hoe oud was u toen en wat betekende dit voor u? Hoe was/is na de scheiding de relatie met uw vader en moeder, evt. broers en zussen. Wist/weet u zich gewenst door uw ouders? 0 ja Waaruit blijkt/bleek dat? Hoe was de sfeer in uw gezin? Geef een omschrijving, bijv. veilig/onveilig, open/gesloten, warm/kil, betrokken/afstandelijk Wat is uw rol/plaats in het gezin waarin u bent opgegroeid? - 17-

18 Gezondheid in de familie Is er sprake van verslaving in uw familie? Zo ja, welke? Komen er psychische klachten voor in uw familie? Zo ja, welke? Komen er erfelijke ziekten voor in uw familie? Zo ja, welke? Komen er psychiatrische ziekten voor in uw familie? Zo ja, welke? Heeft u lichamelijk klachten? 0 ja Zo ja, welke? Gezondheid persoonlijk Wanneer zijn deze begonnen? Gebruikt u medicijnen? 0 ja Zo ja, waarvoor? Bent u onder behandeling van een arts voor bovenstaande klachten/problemen? Seksualiteit Bent u geconfronteerd met of hebt u problemen (gehad) met (gevolgen van) onderstaande situaties in relatie tot seksualiteit? 0 homoseksuele gevoelens 0 incest 0 aanranding/verkrachting 0 abortus 0 prostitutie 0 buitenechtelijke seksuele relatie 0 anders, namelijk: Wanneer en door wie vond dit plaats? - 18-

19 Geestelijk leven Bent u een kind van God? Hoe en wanneer bent u tot geloof gekomen? Leest u regelmatig (biddend) in de Bijbel? 0 ja Spreekt u regelmatig met God in (persoonlijk) gebed? 0 ja Bent u gedoopt? 0 ja 0 als kind 0 als volwassene Hebt u belijdenis van uw geloof afgelegd? 0 ja wanneer? Hoe ervaart u Gods aanwezigheid in uw leven? Ervaart u belemmeringen in uw geloofsleven en kunt u die omschrijven? Welke bijbelgedeelten betekenen veel voor u of vindt u juist heel moeilijk? Emotionele conditie Welke van de volgende gevoelsreacties hebben een negatieve invloed op uw leven? 0 boosheid 0 wrok 0 woede 0 ergernissen 0 driftbuien 0 frustraties 0 haat 0 schuldgevoelens 0 bitterheid 0 schaamtegevoelens 0 anders, namelijk: Wanneer zijn deze emoties ontstaan? Spreekt u met anderen over deze emoties? 0 ja Zo ja, met wie en wat betekent dit voor u? Mentale/psychische conditie - 19-

20 Van welke van de volgende mentale problemen hebt u last (gehad)? 0 negatief zelfbeeld 0 manipulatie 0 hoogmoed 0 twijfel 0 afwijzing 0 controle 0 ongehoorzaamheid 0 ongeduld 0 eenzaamheid 0 perfectionisme 0 rebellie 0 jaloersheid 0 onzekerheid 0 roddelen 0 leugenachtigheid 0 trots 0 bezorgheidheid 0 cynisme 0 fantasieën 0 hebzucht 0 wantrouwen 0 verwarde gedachten 0 uitstel-/vluchtgedrag 0 horen van stemmen 0 depressiviteit 0 trauma s 0 rouw 0 angsten 0 onreine gedachten 0 gevolgen van pesten 0 anders, namelijk: Welke vormen van verslaving spelen een rol of hebben een rol gespeeld in uw leven? 0 eetproblemen 0 drugsverslaving 0 nicotineverslaving 0 koopverslaving 0 alcoholverslaving 0 computer/internetverslaving 0 gokverslaving 0 pornoverslaving 0 anders, namelijk: Bent u onder behandeling (geweest) van een hulpverlener (psycholoog/psychiater) voor bovenstaande problemen? 0 ja Zo ja, in welke tijdsperiode(n) en welke vorm van therapie? Sociale conditie Hebt u relatieproblemen? 0 ja Zo ja, van welke aard? 0 huwelijk 0 leiderschap/gezag 0 kinderen 0 vrienden 0 ouders 0 werksituatie 0 ex-partner(s) 0 anders, namelijk: Wanneer zijn deze problemen begonnen? Bent u onder behandeling (geweest) van een hulpverlener (psycholoog/psychiater) voor bovenstaande problemen? 0 ja Zo ja, in welke tijdsperiode(n) en welke vorm van therapie? - 20-

21 Occulte invloeden Occultisme betekent wat verborgen is, geheim. Hieronder verstaan we het werken met onzichtbare krachten die niet door God, maar door zijn tegenstander (satan) worden geinspireerd. Door occulte invloeden probeert satan mensen van God weg te trekken en te vernietigen. Misschien bent u of uw familie betrokken (geweest) bij een vorm van occultisme. Dit kan zijn omdat er kennis is vergaard waar een mens normaal geen toegang toe heeft (waarzeggerij) of machten en krachten zijn toegelaten waar een mens normaal geen toegang toe heeft (toverij). Vertrouwen vestigen op iets bovennatuurlijks, anders dan het van God te verwachten, is het terrein van afgoderij. Door middel van de volgende vragen kunt u dit voor uzelf nagaan. Bent u of uw voorouders betrokken (geweest) bij: 0 hekserij 0 satanisme 0 voodoo/winti 0 new age 0 rozenkruizers 0 vrijmetselarij 0 kabbala 0 theosofie 0 hare krishna 0 islam 0 hindoeïsme 0 (zen)boeddhisme 0 Jehova s getuigen 0 scientology 0 mormonen 0 magnetisme 0 reiki 0 aardstralen 0 healingsessies 0 transcedente meditatie 0 hypnose 0 mandala s tekenen 0 spiritisme 0 glaasje draaien 0 ouijabord 0 uittreden 0 chanelling 0 raadplegen van waarzegger of helderziende 0 waarzeggen mbv persoonlijke voorwerpen 0 astrologie 0 handleeskunde 0 tarotkaarten 0 wichelen en pendelen 0 iriscopie 0 anders, namelijk: Niet over elke vorm van alternatieve geneeswijze is er consensus onder christenen en christelijke wetenschappers. Een aantal geneeswijzen bevindt zich in een grijs gebied, waar het belangrijk is om alert te zijn op het wereldbeeld van de genezer en op eventuele handelingen die gepaard gaan met de behandeling. Afhankelijk van deze omstandigheden kan het zijn dat u door deze alternatieve geneeswijzen toch in aanraking bent gekomen met het rijk van de duisternis. Door middel van de volgende vraag kunt u dit voor uzelf nagaan. Bent u of uw voorouders betrokken (geweest) bij: 0 acupuntuur 0 homeopathie (gebaseerd op de leer van Hahnemann) 0 voetreflexmassage 0 yoga Komen er bij u of in uw familie occulte gaven voor? 0 ja, namelijk: 0 gaven van waarzeggerij 0 gaven van genezing (magnetiseren, strijken, enz) 0 telepatische gaven 0 gave om te hypnotiseren 0 gave om als medium voor anderen te functioneren - 21-

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8 Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem Informatie en bestellen Impuls van Hamelstraat 62 3762 JE Soest 035-6033344 info@impulsonline.nl http://www.impulsonline.nl

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Gedragscode TriviumLindenhof

Gedragscode TriviumLindenhof Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie