Leergang Public Affairs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Public Affairs"

Transcriptie

1 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

2 Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland is de perfecte plaats om Leidse expertise en Haagse kwaliteiten samen te laten komen. Campus Den Haag kent een veelzijdig palet aan activiteiten op academisch niveau. Zo biedt Campus Den Haag professionals de mogelijkheid in de avonduren een opleiding in de richting van Rechtsgeleerdheid, Politicologie of Bestuurskunde te volgen. Ook worden regelmatig lezingen georganiseerd. Verder ontwikkelt Campus Den Haag onderwijsprogramma s op maat voor opdrachtgevers in de publieke sector en leergangen met open inschrijving. Inmiddels hebben al honderden professionals een In Company programma bij Campus Den Haag gevolgd. Campus Den Haag beschikt over verschillende onderwijszalen in het centrum van de stad, nabij het Binnenhof. Campus Den Haag.nl Universiteit Leiden Campus Den Haag Lange Houtstraat CV Den Haag Lange Voorhout EG Den Haag Telefoon

3 Public affairs betreft het beïnvloeden van processen van beleiden besluitvorming. Zowel van binnen als van buiten de overheid proberen organisaties invloed uit te oefenen op die processen. Dat wordt om een aantal redenen steeds complexer. Besluitvorming verplaatst zich ten eerste in toenemende mate naar Europees niveau, waardoor de concurrentie om invloed in de Brusselse beleidsarena s alleen maar toeneemt. Daarnaast laat het Nederlandse politieke systeem de opkomst van allerlei single issue bewegingen zien, die de concurrentie met de tradi tionele sociaal-economische belangengroepen aangaan. Bovendien is de publieke opinie van toenemend belang. De pu blieke opi nie klinkt steeds luider en zij wordt lastiger te voor spel len door de toegenomen assertiviteit van de burger en de dominantie van snelle media als televisie en internet bij beeldvorming. Om in deze dynamische omgeving effectief invloed uit te kunnen (blijven) oefenen, moet de public affairs professional beschikken over inzicht in politieke en bestuurlijke processen. Dat vereist antwoorden op vragen als: - Hoe komen wetgeving en beleid tot stand in Den Haag en Brussel? - Hoe komt een onderwerp op de maatschappelijke, de ambtelijke en de politieke agenda? - Verloopt besluitvorming planmatig of chaotisch? - Welke rol spelen netwerken en de media in beleid- en besluitvorming? Deze thema s kunnen het best begrepen worden aan de hand van zowel de praktijk als de wetenschap. Daarom biedt Universiteit Leiden - Campus Den Haag de aan, waarin bestuurskundige en politicologische inzichten worden gecombineerd met actuele casuïstiek. Doelgroep U houdt zich in uw dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. U werkt bijvoorbeeld als lobbyist, communicatie-adviseur, manager public affairs, manager 1

4 2 corporate communication, coördinator belangenbehartiging, issue manager of beleidsmedewerker. U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau en beschikt over tenminste drie jaar relevante werkervaring. In het verleden hebben medewerkers van onder andere verschillende ministeries, VNO-NCW,(zorg)verzekeraars, gemeentes, provincies, politieke partijen, banken, ziekenhuizen en verschillende brancheorganisaties onze gevolgd. Onderwijsfilosofie De onderwijsfilosofie van Campus Den Haag houdt rekening met de levensfase waarin de meeste van haar studenten zich bevinden. Campus Den Haag is gericht op het geven van onderwijs aan professionals en heeft hier ruime ervaring mee. Gezien uw (werk-)ervaring wilt u graag zelfstandig werken. Samen werken met anderen in kleine teams waar dat stimulerend is, individueel waar dat nodig is. De verschillen die u meebrengt -in achtergrond, academische discipline en praktijkervaring - zorgen ervoor dat u veel van uw medestudenten kunt leren. Naast de plenaire colleges werkt u veel met case-studies en in zelflerende teams: deze onderwijsvormen maken een toepassingsgerichte aanpak mogelijk. Uiteraard gaan we ervan uit dat u actief deelneemt. Daarvoor is het noodzakelijk dat u de voorgeschreven literatuur bestudeert en ook buiten de cursus contact hebt met uw medecursisten om presentaties voor te bereiden. Reken daarbij op een voorbereiding van twee tot drie dagdelen per module. Laura van Breen, ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ik heb genoten van de leergang PA. Ik vond het een hele leerzame cursus en heb er echt wat van opgestoken. Ik merk dat ik toch anders naar mijn werk ben gaan kijken dankzij de vele inzichten die de veelal goede sprekers me hebben gegeven. Overzicht programma De leergang bestaat uit een introductiemiddag en vijf modules van twee aaneengesloten dagen. Vanaf 2008 biedt Campus Den Haag de deelnemers ook de mogelijkheid om Brussel te bezoeken. Tussen de modules ligt telkens een periode van drie weken, zodat u voldoende gelegenheid heeft om zich voor te bereiden. Introductiebijeenkomst Tijdens de introductiebijeenkomst maakt u kennis met uw medecursisten en wordt een overzicht van het programma gegeven. U wordt ingedeeld in één van de zelflerende teams, die een opdracht meekrijgen voor een presentatie tijdens de eerste module. Module 1 Publiek beïnvloeden? Het publieke bestel Om effectief te kunnen beïnvloeden is gedegen kennis van besluitvormings- en beleidsprocessen van belang. In deze module wordt ingegaan op de manier waarop beleid en wetgeving tot stand komen en op de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de diverse overheidsorganen. Tevens komen de rol en de in vloed van de vele nationale en internationale adviesorganen aan de orde. Aan de Europese Unie wordt speciale aandacht be steed. De in vloed van Brussel op het beleid van de gemeenten, de provincies en het Rijk is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook wordt het ver - schijn sel public affairs in de politiek bestuurlijke context geplaatst. Hoe definiëren wij public affairs en wat is de relatie met het oude begrip lobbyen? Op basis van politicologische theorieën en in zichten uit het staatsrecht en de bestuurskunde proberen we greep te krijgen op de rol van de public affairs professional binnen het publieke bestel. Valt er eigenlijk wel wat te beïnvloeden en hoe kun je dat zo effectief mogelijk doen? Module 2 Public affairs en agendamanagement De wijze waarop besluitvorming verloopt heeft veel te maken met de positie van een issue op de maatschappelijke, politieke en ambtelijke agenda. Daarom zullen de deelnemers zich verdiepen in theorieën over agendavorming. Voordat een issue hoog op de

5 agenda komt, dienen barrières te worden overwonnen, zoals vooroordelen en procedures. Public affairs managers kunnen dergelijke hindernissen gebruiken om agendavorming te beïnvloeden. Ook kunnen zij het momentum voor een beleidsverandering mee helpen creëren, door kennis van een maatschappelijk probleem te verspreiden of door oplossingen aan te dragen bij politieke beslissers. Op basis van een casus krijgen de deelnemers inzicht in veel gemaakte inschattingsfouten. Beïnvloeden en netwerken zijn onlos makelijk met elkaar verbonden. Door middel van een managementgame zullen de relaties tussen overheidsorganisaties en belangengroepen aan de orde komen. Hoe beïnvloedt die ver - wevenheid agendavorming en besluitvorming? In deze module wordt een workshop in de Tweede Kamer gehouden. Module 3 Public affairs in Brussel Europese besluiten hebben gevolgen voor de Nederlandse overheden en het Nederlandse bedrijfsleven. Als Europese wet- en regelgeving eenmaal is vastgesteld, is hier op nationaal niveau weinig meer aan te veranderen. Het is dus van belang dat organisaties zich bewust zijn van de invloed van Brussel op hun werkterrein en dat de deelnemers weten waar voor hen de mogelijkheden liggen voor beïnvloeding. 3 Deze module biedt de deelnemers de kans om Brussel te ont - dek ken en zo meer zicht te krijgen op alle Europese activiteiten en de Brusselse agenda. De deelnemers bezoeken het Europese Parlement en andere belangrijke instellingen zoals de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie. Zij worden in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met andere public affairs professionals op hun eigen vakgebied die werkzaam zijn in Brussel, zowel tijdens het programma als in de vrije tijd die de deelnemers voor dit doel in Brussel krijgen. De groep reist op de eerste dag van de module in de ochtend gezamenlijk naar Brussel, volgt in de middag en avond het programma en overnacht in een hotel in het centrum. Op de tweede dag wordt het programma afgerond, waarna de groep in de namiddag terug naar Den Haag reist. Module 4 Public affairs en de media Het bewerken van de publieke opinie speelt van oudsher een belang - rijke rol in public affairs. Daarbij worden zowel traditionele als nieuwe media ingezet. Zo zijn redacties van kranten en tijdschriften ontvankelijk voor de bevindingen van onderzoeksrapporten en het strategisch lekken van informatie. Televisie en radio bieden mogelijkheden om grote groepen mensen rechtstreeks te bereiken.

6 4 Dat is uiteraard ook mogelijk via het breed toegankelijke internet, dat niet alleen in informatie voorziet, maar waar ook plaats is voor debat, discussie en beoordelingen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt de relatie tussen public affairs en de verschillende media belicht. Hoe kunt u als public affairs professional de media voor uw doelen inzetten? Deze module wordt afgesloten met een debattraining, waar de deelnemers hun retorische vaardigheden kunnen verbeteren. Frits Hendrikx, Zwitsersleven, Veel informatie gekregen. Zeer onder de indruk van alle sprekers. Het was de investering zeker waard! Module 5 Public affairs: grassroots en parallelsessies Het beïnvloeden van besluitvorming en beleid beperkt zich niet tot politieke en bestuurlijke sleutelfiguren of de landelijke publieke opinie. Het kan zich ook richten op het verwerven van draagvlak binnen lokale gemeenschappen om zo het overheidsbeleid ter dis cussie te stellen. Dit staat bekend als de grassroots benadering. Hierbij draait het niet om het aangaan van een confrontatie met het betreffende overheidsorgaan, maar om een aanpak die ruimte biedt voor samenwerkingsmogelijkheden. De deelnemers zullen in zelflerende teams een eigen onderzoek verrichten, waarmee zij een grassroots strategie gaan ontwikkelen. In deze module staan ook enkele parallelsessies op het programma, waar de deelnemers voorbeelden uit hun dagelijkse werkpraktijk kunnen bespreken. Alumnivereniging Oud-deelnemers van de leergang hebben de alumnivereniging Genootschap Willem V opgericht. Na afronding van de leergang kunt u kosteloos lid worden van deze actieve vereniging die lezingen en netwerkactiviteiten organiseert. Docenten zijn onder meer: In het docentencorps is een mix aangebracht tussen wetenschappers en praktijkdeskundigen om zowel academische diepte als toepassingsgerichtheid te bewerkstelligen. Prof.dr. Jouke de Vries Wetenschappelijk directeur van Universiteit Leiden - Campus Den Haag. Hoogleraar Bestuurskunde en auteur van verschillende boeken over agendavorming en ontwikkelingen in het Nederlandse politieke bestel. Prof.dr. Rinus van Schendelen Prof. dr. Rinus van Schendelen, Hoogleraar Politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Auteur van diverse boeken over public affairs in Europa. Prof.dr. David Lowery Hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Auteur van diverse artikelen en boeken over belangenvertegenwoordiging en The Politics of Organized Interests in Democratic Societies die zijn verschenen in o.a. American Political Science Review. Prof. Edward Grefe Hoogleraar Grassroots en Issues Management aan de Graduate School of Political Management van de George Washington University en lid van het bestuur van de Amerikaanse Public Affairs Council.

7 Praktische informatie en algemene voorwaarden Locatie, data en kosten De leergang vindt plaats bij Universiteit Leiden - Campus Den Haag, Lange Houtstraat 5 en Lange Voorhout 44 te Den Haag. Voor de cursusdata en locaties verwijzen we u naar de website van Universiteit Leiden - Campus Den Haag, onder het kopje In Company. De kosten van de opleiding bedragen s 4.370,- per persoon (prijspeil 2008). Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is inclusief literatuur, lunch, Brusselexcursie en hotel. Delen van het programma worden in het Engels gegeven. Bij voltooiing van de leergang ontvangt u een certificaat van de Universiteit Leiden - Campus Den Haag. Inschrijving De toelatingseisen zijn een HBO/WO opleiding en ten minste drie jaar relevante werkervaring. Het maximum aantal deelnemers voor de leergang is 22. U kunt zich inschrijven door het volledig ingevulde inschrijfformulier te retourneren aan Campus Den Haag. U kunt dit downloaden op Ook is het mogelijk om u voorlopig in te schrijven in afwachting van het inschrijfformulier. Campus Den Haag verzoekt u een CV aan uw inschrijving toe te voegen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team In Company van Campus Den Haag. Telefoon: Colofon Vormgeving Ratio Design, Haarlem Druk Drukkerij Groen, Leiden Najaar 2008

8 6 Xxxxxx Universiteit Leiden Campus Den Haag Postbus EE Den Haag Telefoon CampusDenHaag.nl

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS 1 What if alliances and partnerships are more than buzz words? Wat gebeurt er als......allianties en partnerships meer zijn

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health. Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015. Maak de volgende stap! www.nspoh.

Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health. Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015. Maak de volgende stap! www.nspoh. Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015 Maak de volgende stap! www.nspoh.nl/mph Master of Public Health Postinitiële opleiding In het kort

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

ONLINE MARKETING STRATEGIE

ONLINE MARKETING STRATEGIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS ONLINE MARKETING STRATEGIE HOE ZET JE INTERNET IN BINNEN HET MARKETINGBELEID? In deze expert class gaan we in op trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 POSTINITIËLE OPLEIDING AMBITIE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID? MAAK DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE! MASTER OF PUBLIC HEALTH In het kort U werkt in het brede veld

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

o Vergroten van het netwerk in Brussel; o De Brusselse instellingen en PV in actie zien.

o Vergroten van het netwerk in Brussel; o De Brusselse instellingen en PV in actie zien. Wens 1: Bezoek aan Brussel Inleiding Het bezoek aan Brussel is een verdiepende, op de praktijkgerichte aanvulling op de cursus oriëntotie op Europa. Het gaat om één dag met een korte voorbereidingstijd

Nadere informatie

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling Teachers Academy Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling School of Education i.o. Top Institute for Evidence Based Education Research Universiteit Maastricht: Leading in Learning

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie Nummer 2 2015 nieuwsbrief ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie