Sponsor- & samenwerkingsovereenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sponsor- & samenwerkingsovereenkomst"

Transcriptie

1 Sponsor- & samenwerkingsovereenkomst De ondergetekenden: A. Vereniging. te Delft, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Delft onder nummer.., hierna te noemen de Vereniging en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B. De TU Delft, gevestigd te Delft, hierna te noemen de Sponsor en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door het Hoofd Sport & Cultuur, de heer R.A. Browne. De Vereniging en de Sponsor zullen gezamenlijk ook aangeduid worden als partijen. Aan deze sponsor- & samenwerkingsovereenkomst liggen de volgende uitgangspunten en voorwaarden ten grondslag: a. De Sponsor heeft als doel om studenten in Delft een goed en stimulerend studie- en leefklimaat te bieden. b. De Sponsor hecht groot belang aan de directe betrokkenheid van de studenten zelf bij de realisering van bovengenoemd leefklimaat. c. De Sponsor is van oordeel dat de door de Vereniging geformuleerde doelen en de door de Vereniging in dat kader georganiseerde activiteiten daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Zie bijlage 1 Ambitieplan vereniging. d. De Sponsor merkt de Vereniging aan als een Delftse studentensportvereniging actief op het gebied van. e. De Vereniging heeft voor het verwezenlijken van haar doelstellingen onder meer ondersteuning nodig. De Vereniging heeft de mogelijkheid en bevoegdheid om met betrekking tot haar activiteiten overeenkomsten van sponsoring en samenwerking te sluiten op onderdelen als omschreven in deze overeenkomst. f. De Vereniging en de Sponsor willen een sponsorrelatie aangaan, waarin wederzijdse afspraken en de wijze van samenwerking wordt geregeld. Versie: Juni

2 g. De Sponsor is bereid de Vereniging financieel en/of organisatorisch te ondersteunen, wanneer: de Vereniging bestuurlijk georganiseerd is om continuïteit te garanderen en jaarlijks verantwoording af te leggen over de geleverde prestaties van de vereniging; de Vereniging haar ambities voor de looptijd van de overeenkomst geformuleerd heeft in een plan welke is bijgevoegd als bijlage 1 en onderdeel is van deze overeenkomst; de Sponsor zich middels de onder artikel c. van deze overeenkomst bedoelde activiteiten van de Vereniging op enigerlei wijze, direct of indirect, kan profileren; de Vereniging in het kader van deze sponsorovereenkomst actief samenwerkt met de Sponsor bij het uitdragen van de Sponsor. h. De Vereniging heeft per 1 december 2012, (tenminste 50) leden, waarvan % (tenminste 75%) student of medewerker zijn van de TU Delft of aan een HBO-opleiding die aan de TU Delft gerelateerd is. De sponsor heeft de Vereniging vanwege het belang voor de breedte van het sportaanbod dispensatie verleend voor de voorwaarden ten aanzien van het minimum aantal leden en/of het minimale percentage TU- en/of HBO-studenten. i. De Vereniging neemt wel/geen deel aan een erkende competitie (voor de niveau indeling wordt verwezen naar bijlage 3) en wel op niveau: 1 1 en 2 1, 2 en 3 j. De Vereniging maakt voor haar activiteiten wel / niet gebruik van de door de Sponsor gefaciliteerde accommodatie. k. De Sponsor is materieel de hoofdsponsor van de Vereniging. De Sponsor stemt er echter mee in door de Vereniging in contacten met derden aangeduid te worden als de Huissponsor. De Sponsor heeft daarbij aangegeven dat het zichtbaar maken van deze samenwerkingsovereenkomst één van de hoofddoelen van de Sponsor is. l. De toekenning van faciliteiten vindt plaats op basis van: het aantal leden van de Vereniging dat per 1 december 2012 beschikt over een geldige sportkaart van de Unit Sport & Cultuur van de TU Delft; de ondersteuning in het seizoen ; de eventuele aanvullende afspraken voor het seizoen de resultaten van het gerealiseerde benchmark en finetuning proces. Versie: Juni

3 Partijen hebben met betrekking tot het voorgaande overleg gevoerd en ZIJN ALS VOLGT ONDERLING OVEREENGEKOMEN: Prestaties van de Sponsor: 1. De Sponsor zal de Vereniging.garantiemaanden in het kader van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS) ter beschikking stellen ter ondersteuning van de bestuurlijke continuïteit van de Vereniging, zulks onverminderd hetgeen daaromtrent in de RAS is bepaald. Toekenning vindt plaats door het College van Bestuur, mede op basis van advisering door de CCFO en de Sponsor. 2. De Sponsor zal de Vereniging ondersteunen met een waarde van maximaal..(zegge...:)(zie bijlage 2). 3. De RAS-maanden worden door de Sponsor ter beschikking gesteld voor het besturen van de Vereniging. De maximaal onder 2 genoemde ondersteuning wordt door de Sponsor ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de activiteiten van de Vereniging. Opname van beide vormen van ondersteuning in deze overeenkomst heeft tot doel een goede inhoudelijke afstemming tussen beide vormen van ondersteuning te waarborgen. 4. Initiatieven van de Vereniging op het gebied van topsport en/of op het gebied van Sport & Techniek zoals (bijvoorbeeld) initiatieven op het gebied van technische innovaties in de sport, wetenschappelijk onderzoek, experimenten en organisatie van symposia, ziet de Sponsor graag tegemoet. Na goed overleg voorafgaand aan de activiteit tussen de Vereniging en de Sponsor, kan de Sponsor dergelijke initiatieven extra ondersteuning bieden. 5. Alle (productie)kosten verbonden aan het gebruik van de (rechten op) communicatiemogelijkheden zoals gemeld onder artikel 13 van deze overeenkomst, komen, na afstemming met de Sponsor, voor rekening van de Sponsor. 6. De Sponsor draagt er zorg voor en staat er garant voor dat de Vereniging zijn officiële thuiswedstrijden altijd kan spelen op de door de Sponsor gefaciliteerde accommodatie. 7. De sponsor werkt in het kader van deze overeenkomst actief met de vereniging samen bij het positief uitdragen van hun samenwerking. Prestaties van de Vereniging: 8. De Vereniging werkt in het kader van deze overeenkomst actief met de Sponsor samen bij het positief uitdragen van hun samenwerking. 9. De Sponsor beschouwt de onder c. genoemde activiteiten van de Vereniging, als een programmatische en organisatorische bijdrage van de Vereniging aan het sportaanbod voor studenten. Versie: Juni

4 10. De Vereniging levert, zoals vermeldt in bijlage 2, in overleg met en/of op verzoek van de Sponsor een specifieke programmatische en/of organisatorische bijdrage aan het sportaanbod van de Unit Sport & Cultuur van de TU Delft in de vorm van 11. De Vereniging heeft uiterlijk 1 september 2012 zorg gedragen voor plaatsing van het logo en/of de bedrijfs-, handels-, product- of merknaam van de Sponsor op de officiële wedstrijdkleding en overige officiële uitrusting van de Vereniging en/of officials van de Vereniging, conform de huisstijl en wensen, zie bijlage 4, van de Sponsor. 12. Gezien het onder k genoemde uitgangspunt geeft de Vereniging aan de Sponsor toestemming voor: het openbaar maken en verveelvoudigen door de Sponsor van door de vereniging expliciet voor dit doel aangeleverde afbeeldingen van (leden van) de Vereniging in het kader van activiteiten als onder artikel c. van deze overeenkomst bedoeld, voor zover de Sponsor hiervan gebruik wenst te maken ten behoeve van onder meer radio, televisie, video, social media, film of drukwerk, in de meest ruime zin des woords; zulks in overeenstemming met het beeld- en portretrecht; het gebruik van de naam van de Vereniging in het kader van de hiervoor onder c. bedoelde activiteiten en ten behoeve van onder meer de hierboven genoemde media, mits de Vereniging hier vooraf van op de hoogte gebracht is. 13. De Vereniging biedt de Sponsor de onderstaande communicatiemogelijkheden, diensten en ondersteuning: De medewerking aan en het aanwezig zijn van (een vertegenwoordiging van) de Vereniging bij activiteiten waaraan de Sponsor in het kader van zijn PR-beleid deelneemt. Uitsluitend voor zover daarvoor de voorbereiding en de deelneming van de Vereniging aan haar eigen activiteiten niet wordt verstoord; Het ter beschikking stellen van een ruimte in het verenigingsorgaan, programmaboekjes ed. in het kader van free publicity /advertorials ; Het ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van (een) reclamebord(en) op de eigen accommodatie van de verenging bij thuiswedstrijden, op de navolgende plaatsen ; De toestemming om tijdens op het publiek gerichte activiteiten van de Vereniging gratis promotieartikelen uit te delen (sampling) onder meer via een door de Sponsor bij die activiteit te plaatsen promotiestand ter grootte van. m 2 ; Het recht om tijdens op het publiek gerichte activiteiten van de Vereniging exclusief, derhalve met uitsluiting van concurrerende merken, de eigen goederen en/of diensten aan te bieden; Het recht tot verkrijgen van (tribune-)plaatsen voor medewerkers, relaties en consumenten. Aantallen in nader overleg te bepalen; Versie: Juni

5 Het recht tot verkrijgen van een (beperkt) afsluitbare ruimte, bij op het publiek gerichte activiteiten van de Vereniging, waar uitsluitend de Sponsor gasten kan ontvangen. 14. De Vereniging ontplooit, voor zover mogelijk, in samenwerking met de Sponsor initiatieven op het gebied van Sport & Techniek. 15. De Vereniging werkt eraan mee, dat de Sponsor optimaal gebruik kan maken van de in artikel 12 en 13 omschreven communicatiemogelijkheden en blijft daartoe actief contact onderhouden met de Sponsor. In de jaarplanning, zie bijlage 5, zijn de contactmomenten aangegeven. 16. De Vereniging zal over de wijze waarop de Vereniging het logo, de bedrijfs-, product- handels- of merknaam van de Sponsor naar buiten brengt, vooraf overleg plegen met de Sponsor, in dezen vertegenwoordigd door de coördinator Sport. 17. De vereniging levert, in een door de Sponsor aangereikt format, zie bijlage 6, uiterlijk 15 oktober 2012 een complete ledenlijst in. 18. De Vereniging garandeert de Sponsor dat noch zijzelf noch haar officials in het kader van de uitvoering van de activiteiten van Vereniging betrokken zijn of worden bij reclameactiviteiten ten behoeve van andere sponsoren dan de in artikel 24 genoemden en de sponsoren die conform artikel 23 alsnog geworven zijn. 19. De Vereniging is verantwoordelijk om een jaarplanning van haar activiteiten aan de Sponsor te overleggen zodat zowel de Sponsor als de Vereniging in staat worden gesteld het maximale resultaat uit de samenwerking te realiseren. Van eventuele wijzigingen in deze jaarplanning stellen de Vereniging en de Sponsor elkaar tijdig en schriftelijk in kennis. 20. Beide partijen streven een zo open en transparant mogelijke relatie na. In dat kader overlegt de Vereniging jaarlijks een door de Vereniging goedgekeurde sport gerelateerde begroting en jaarrekening (bijlage 11) aan de Sponsor. De Sponsor kan de Vereniging vragen om een accountantsverklaring bij de jaarrekening. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Sponsor. De Sponsor geeft in bijlage 2 bij deze overeenkomst een verantwoording van de waarde van de in de overeenkomst opgenomen ondersteuning. Algemene afspraken 21. De Vereniging en Sponsor verplichten zich ertoe om haar activiteiten te verrichten met inachtneming van de geldende nationale- en internationale afspraken en/of reglementen. 22. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van een jaar, ingaande 1 september 2012 en eindigende 1 september Versie: Juni

6 23. De vereniging is gerechtigd tot het sluiten van overeenkomsten van sponsoring met andere partijen dan de Sponsor na melding aan de Sponsor. De Vereniging zal binnen 1 week na deze melding van de Sponsor vernemen of deze bezwaar heeft tegen de voorgestelde cosponsor. In het geval van bezwaar zal de Sponsor in overleg treden met de Vereniging, waarbij het uitgangspunt is dat een overeenkomst met een cosponsor alleen kan worden aangegaan op basis van instemming van zowel de Vereniging als de Sponsor. Zonder tegenbericht van de Sponsor is de vereniging vrij om vervolgovereenkomsten aan te gaan met een eerder door beide partijen aanvaarde cosponsor. De Sponsor zal de informatie van de Vereniging strikt vertrouwelijk en met oog voor het belang van de Vereniging behandelen. 24. De Vereniging heeft op dit moment met goedkeuring van de Sponsor (in overeenstemming met artikel 23) overeenkomsten van sponsoring gesloten, of heeft rekening te houden met door derden gesloten en extern opgelegde sponsorcontracten, met: a. b. c. d. e. 25. Het benaderen van gezamenlijke sponsoren zal enkel in samenspraak met betreffende Vereniging(en) plaatsvinden. 26. Vereniging en Sponsor stemmen bestuurlijk, programmatisch en organisatorisch actief en zo goed mogelijk met elkaar af. 27. De Vereniging en de Sponsor hebben jaarlijks meerdere keren overleg waarin o.a. deze overeenkomst, de wederzijdse prestaties en de onderlinge samenwerking zal worden geëvalueerd. De hiervoor bestemde momenten staan vermeld in de jaarplanning (zie bijlage 5). 28. De Vereniging en de Sponsor hebben de intentie om hun samenwerking, zoals in deze overeenkomst is voorzien, na afloop van de genoemde periode voort te zetten. Over deze voortzetting zullen zij uiterlijk zes maanden voor de genoemde einddatum met elkaar in overleg treden. Wanneer daartoe gevoerde onderhandelingen en besprekingen niet uiterlijk drie maanden voor de afloop van de genoemde periode tot overeenstemming over voortzetting hebben geleid, is de Vereniging vrij zich met andere partijen dan de Sponsor ter zake van soortgelijke sponsoring te verbinden. 29. Op basis van de resultaten uit het overleg genoemd in artikel 27, de resultaten van de finetuning en gegevens van het voorafgaande jaar kan worden vastgesteld: a. of de Vereniging nog voldoet aan de criteria die gelden voor erkenning als studentenvereniging; b. het aantal leden van de Vereniging waarop de toekenning van sponsormiddelen voor het komende jaar zal worden gebaseerd (zie bijlage 6); c. voor welke ondersteuningsniveau de Vereniging voor het komende jaar in aanmerking komt (zie artikel i ). Versie: Juni

7 Op basis van de uitkomsten van het overleg en het genoemde in artikel 28 en 29 stelt de Sponsor, binnen de kaders van deze overeenkomst, haar bijdrage voor het volgende seizoen vast en worden de artikelen met betrekking tot de prestaties van de Sponsor en de Vereniging in deze overeenkomst zo nodig aangepast. 30. Over het aanstellen en functioneren van de door de Sponsor ter beschikking gestelde trainer/coach/docent als onderdeel van deze overeenkomst, zullen de Vereniging en de Sponsor overleg voeren volgens een vastgestelde (zie bijlage 7) procedure voor de werving, selectie en evaluatie van trainer/coach/docent. 31. De Vereniging zal zelf geen betalingen voor arbeid doen aan docenten, trainers en coaches zonder overleg met de Sponsor. 32. Beëindiging van deze overeenkomst tijdens de looptijd is door de partijen uitgesloten, echter met dien verstande dat beide partijen te allen tijde het recht hebben de overeenkomst te beëindigen, indien: a. de Vereniging gedurende de periode van meer dan twaalf maanden niet in staat is haar activiteiten zoals in de onder artikel c. (genoemd onder uitgangspunten en voorwaarden) van deze overeenkomst bedoeld op het beoogde niveau te verrichten, een en ander conform de jaarplanning; b. de andere partij zich zodanig gedraagt of heeft gedragen, dat in redelijkheid van de opzeggende partij niet kan worden verwacht de onderhavige overeenkomst te laten voortduren. Eén en ander in verband met het feit dat door dit gedrag het beoogde doel van de overeenkomst niet of nauwelijks bereikbaar wordt; c. één van beide partijen op grond van gewijzigde afspraken of reglementen van overkoepelende instanties niet (meer) gerechtigd is om de overeengekomen prestaties te bieden. d. in geval van niet nakoming door één van de partijen van één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst of de wet op haar rustende, heeft de wederpartij het recht om na ingebrekestelling de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, onverminderd het recht van de wederpartij om nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. 33. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden onder vermelding van de gronden waarop deze opzegging is gebaseerd. De opzeggende partij dient een opzegtermijn in acht te nemen van twee maanden, ingaande de dag dat het aangetekend schrijven voor het eerst aan de wederpartij door de bezorgende instantie wordt aangeboden. Tot aan de door de bedoelde opzegging bereikte einddatum van deze overeenkomst blijven beide partijen hun verplichting nakomen, tenzij zij daartoe niet langer in staat zijn. In dat geval vervalt ook de verplichting voor de tegenprestaties. Reeds betaalde of verschuldigde termijnbetalingen worden niet tussen de partijen verrekend. Het uitgegeven geld dient als verloren beschouwd te worden, tenzij het eigendom bij één der partijen ligt. 34. De Partijen dragen er te allen tijde zorg voor dat elk optreden door of namens één der Partijen in het openbaar, in welk verband dan ook, voldoet aan de eisen van representativiteit. 35. De Vereniging onthoudt zich dan ook van gedragingen ten gevolge waarvan de Sponsor zijn goede naam en zijn communicatieve belangen worden geschaad. Versie: Juni

8 36. Vereniging en Sponsor houden elkaar op de hoogte van de gang van zaken met betrekking tot hun activiteiten zoals in deze overeenkomst en in de bijlagen bedoeld, zodat zij zo goed mogelijk in kunnen spelen op de effecten daarvan en zij het gebruik van de overeengekomen communicatiemogelijkheden daaraan kunnen aanpassen. 37. Het is de Sponsor en/of de Vereniging niet toegestaan de rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. 38. Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet langer zijn toegestaan om rechten uit deze overeenkomst op enigerlei wijze uit te oefenen. 39. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 40. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze overeenkomst afwijken. Aanvullingen dienen eveneens schriftelijk tussen partijen te worden vastgelegd. Vastleggen van wijzigingen geschiedt in de appendix (zie bijlage 12). 41. Indien op grond van de juridische entiteit van de Vereniging op de onderhavige overeenkomst goedkeuring vereist is van (een) derde(n), te weten.., wordt deze overeenkomst aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uiterlijk op deze goedkeuring zal zijn verleend. Dit artikel is bij deze overeenkomst wel / niet van toepassing. Aldus opgemaakt en getekend te Delft op.. De Vereniging De Sponsor Bijlagen 1 Verenigings(ambitie)plan 2 Specificatie Sponsortoekenning 3 Ondersteuningsniveaus 4 Huisstijl richtlijnen Unit Sport & Cultuur 5 Afstemming Jaarplannen 6 Format Ledenlijst 7 Procedure Werving Docenten/Trainers/Coaches 8 Gebruik Verenigingskrachtruimte (VKR) 9 Overeenkomst Materiaalgebruik 10 Intentieverklaring 11 Jaarrekening en begroting Studenten Sport Vereniging 12 Appendix Sponsor- & samenwerkingsovereenkomst Akkoord Bedrijfsbureau Datum: Versie: Juni

SPONSOROVEREENKOMST MET EEN SPORTVERENIGING

SPONSOROVEREENKOMST MET EEN SPORTVERENIGING SPONSOROVEREENKOMST MET EEN SPORTVERENIGING De ondergetekenden: A. De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging [ ], gevestigd te [ ], volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ], hierna

Nadere informatie

B.. gevestigd te.. ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door hierna te noemen de sponsor.

B.. gevestigd te.. ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door hierna te noemen de sponsor. Sponsorovereenkomst De ondergetekenden: A. De rechtspersoonlijkheid bezittende sportvereniging Winschoter Honk- en Softbal Club gevestigd te Winschoten, volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Februari Notitie Sponsoring op basisschool Open Hof

Februari Notitie Sponsoring op basisschool Open Hof Februari 2014 Notitie Sponsoring op basisschool Open Hof Sponsoring. Inleiding Directie, team en MR van basisschool Open Hof zijn van mening dat projectbijdragen welkom zijn als die ten goede komen aan

Nadere informatie

Model sponsorovereenkomst. Sponsorovereenkomst

Model sponsorovereenkomst. Sponsorovereenkomst Model sponsorovereenkomst Voorbeeld summiere sponsorovereenkomst De ondergetekenden: Sponsorovereenkomst De sportclub [naam sportclub], gevestigd te [adres sportclub], rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel Dit is een onverbindend concept: aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder overeenstemming tussen partijen kunnen partijen hieraan geen rechten ontlenen. Ondertekening vindt plaats na

Nadere informatie

MODEL SPONSOROVEREENKOMST

MODEL SPONSOROVEREENKOMST MODEL SPONSOROVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1...., gevestigd te..., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door... -hierna te noemen: de school - 2...., gevestigd te..., en ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

SPONSOR OVEREENKOMST

SPONSOR OVEREENKOMST SPONSOR OVEREENKOMST De ondergetekenden A. De Dolderse Sportclub D.O.S.C.,gevestigd te Den Dolder en ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

SPONSORINGREGLEMENT. Artikel Begripsbepalingen 1. Definities. 2. Op geld waardeerbare prestaties en communicatiemogelijkheden. 3. Algemene bepalingen

SPONSORINGREGLEMENT. Artikel Begripsbepalingen 1. Definities. 2. Op geld waardeerbare prestaties en communicatiemogelijkheden. 3. Algemene bepalingen SPONSORINGREGLEMENT Inhoudsopgave per artikel Artikel Begripsbepalingen 1. Definities 2. Op geld waardeerbare prestaties en communicatiemogelijkheden 3. Algemene bepalingen 4. Partijen 5. Rangorde 6. Algemene

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

SPONSOROVEREENKOMST. (naar model Ministerie 2005) 1..., gevestigd te..., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...

SPONSOROVEREENKOMST. (naar model Ministerie 2005) 1..., gevestigd te..., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door... SPONSOROVEREENKOMST (naar model Ministerie 2005) ONDERGETEKENDEN: 1..., gevestigd te..., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door... -hierna te noemen: de school - 2..., gevestigd te..., en ingeschreven

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE --------------------------

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- RAAMOVEREENKOMST tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- welke de voorwaarden bevat waaronder partijen zullen

Nadere informatie

Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C.

Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C. Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C. Samengesteld door de sponsorcommissie van D.O.S.C. versie 18 januari 2017 Inleiding Algemeen Dit plan beschrijft het algemene beleid ten aanzien van sponsoring en

Nadere informatie

SPONSORCONTRACT. De ondergetekenden: De binnensport verenigingen

SPONSORCONTRACT. De ondergetekenden: De binnensport verenigingen SPONSORCONTRACT De ondergetekenden: De binnensport verenigingen De Bereshuttle, gevestigd te Benschop en ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder

Nadere informatie

Model sponsorovereenkomst

Model sponsorovereenkomst Model sponsorovereenkomst Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

SPONSOROVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN:

SPONSOROVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: SPONSOROVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. De Stichting STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS DEURNE-ASTEN-SOMEREN, gevestigd te 5721 XR Asten, aan de Frits de Bruijnstraat i, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Voorbeelden; Structuur

Voorbeelden; Structuur A.3 Structuur A.3.1 Totale bond A.3.2 Onderdeel talentontwikkeling A.3.3 Geografische spreiding A.3.4 (de)centralisatie (TBV s) In het onderdeel structuur dient te worden aangetoond dat de organisatiestructuur

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Van SelectiePunt Franchise, gevestigd te 6852 JP Huissen, Wildzang 28, hierna te noemen SelectiePunt dan wel opdrachtnemer. Artikel 1: Algemeen Opdrachtnemer SelectiePunt

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST tussen Stichting Taxaties en Validaties en «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Taxaties en Validaties, een stichting, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Model-overeenkomst van opdracht

Model-overeenkomst van opdracht Model-overeenkomst van opdracht (opdrachtnemer = BV/ dga) De ondergetekenden: [naam onderneming voluit], gevestigd te ( [postcode]) [plaats] aan de [adres], in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media De partijen: 1. [ ] ( opdrachtgever ), statutair gevestigd te [ ] en kantoorhoudende aan [ ], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ] en 2. LS Advies &

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Voorbeeld van een sponsorovereenkomst

Voorbeeld van een sponsorovereenkomst Voorbeeld van een sponsorovereenkomst De ondergetekenden: A. De Vlaamse Schermbond, gevestigd te Berchem (Boomgaardstraat 22 B 56) rechtsgeldig vertegenwoordigd door...... [naam en functie vertegenwoordiger];

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen.

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. Algemene voorwaarden voor gebruik Juridische Helpdesk Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Artikel 1: Algemene/Toepassingen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle projectondersteuningsovereenkomsten tussen Stichting Educatieve

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor speelovereenkomsten Golfbaan De Golfhorst B.V.

Algemene voorwaarden voor speelovereenkomsten Golfbaan De Golfhorst B.V. Algemene voorwaarden voor speelovereenkomsten Golfbaan De Golfhorst B.V. 1. Definities. a. De vennootschap: de te America gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de Golfbaan De

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

Apeldoorn, woensdag 1 januari 2014 Versie 2014 Stevense Professional Trainers B.V. Adres: Bartelsweg 75 Vestigingsplaats: 7311 DJ Apeldoorn

Apeldoorn, woensdag 1 januari 2014 Versie 2014 Stevense Professional Trainers B.V. Adres: Bartelsweg 75 Vestigingsplaats: 7311 DJ Apeldoorn ALGEMENE VOORWAARDEN Geldend voor de merken zoals behorend bij Stevense Professional Trainers BV, te weten: - Powerteam Training - Powerteam Computer Training - Powerteam Personal Training - Tilcentrum

Nadere informatie

de gebruiker van deze algemene abonnementsvoorwaarden, de Stichting ROTA;

de gebruiker van deze algemene abonnementsvoorwaarden, de Stichting ROTA; ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR MEDIA-EXPLOITANTEN van Stichting ROTA Startbaan 6 1185 XR Amstelveen www.stichtingrota.nl Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: KvK 41198699 hierna

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE 2008 2010 Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen, te dezen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

LEVERINGS VOORWAARDEN

LEVERINGS VOORWAARDEN LEVERINGS 1. DEFINITIES In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: CGI Media: Uitgever van het YorCity platform, respectievelijk een andere werkmaatschappij, ressorterend onder CGI Media BV. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Sponsorplan 2014. Korfbalvereniging De Eemvogels

Sponsorplan 2014. Korfbalvereniging De Eemvogels Korfbalvereniging De Eemvogels Inhoud KV De Eemvogels... 3 Recente ontwikkelingen... 4 Waarom zou u juist ónze vereniging steunen?... 4 Sponsoring... 4 Public Relations... 5 Accommodatie... 6 Veld... 6

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST van opdracht

RAAMOVEREENKOMST van opdracht RAAMOVEREENKOMST van opdracht De ondergetekenden: Moneypenny BV, gevestigd aan de Amsterdamsestraatweg 26 te (1391 AB) Abcoude, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Sturman, en XXXXX,

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE Art. 1: De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke transactie die door Dyon Caractère wordt gesloten met een

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie De ondergetekenden 1. Tandartspraktijk A, gevestigd aan [de straatnaam] te [plaatsnaam] en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer 66013283 bij de Kamer van Koophandel Limburg Versie november 2016 Art.

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval DE ONDERGETEKENDEN: 1. de gemeente x, vertegenwoordigd door naam, functie, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: +31(0)6 15577159 rt@rondomleren.nl Regentesselaan 20-26 1217EG Hilversum Algemene Voorwaarden RondomLeren Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: RondomLeren

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

K2- B B.V. Algemene Voorwaarden Stages en Afstudeeropdrachten

K2- B B.V. Algemene Voorwaarden Stages en Afstudeeropdrachten K2- B B.V. Algemene Voorwaarden Stages en Afstudeeropdrachten Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. De adviseur kan in aanvulling op artikel 5 DNR 2011 voor onderdelen van zijn opdracht voor zijn

1. De adviseur kan in aanvulling op artikel 5 DNR 2011 voor onderdelen van zijn opdracht voor zijn : Afwijkingen en aanvullingen op de DNR 2011 1. De adviseur kan in aanvulling op artikel 5 DNR 2011 voor onderdelen van zijn opdracht voor zijn rekening en risico derden buiten zijn bureau inschakelen,

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie