Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen"

Transcriptie

1 D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma

2 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied van de gemeente. Het programma gaat ook over de mensen die wonen in deze gemeente, die er werken, die er recreëren, die gebruik maken van één van de maatschappelijke en culturele voorzieningen of actief bewegen bij sportverenigingen. Het gaat verder over de ondernemers die in de gemeente hun bedrijf hebben en de werknemers die daar werken. Vanzelfsprekend is er aandacht voor duurzaamheid. Het gaat uiteindelijk over hoe D66 denkt dat de mensen die wonen, werken en zich ontspannen in de gemeente Haaksbergen dat met nog meer plezier kunnen doen dan nu al het geval is. Investeer in morgen, kies vandaag D66 voor een jong en vitaal Haaksbergen D66 Haaksbergen biedt u met dit programma een solide toekomstvisie voor de gemeente Haaksbergen, gebaseerd op wat de partij kenmerkt: een pragmatische aanpak met als uitgangspunt het sociaal liberale gedachtegoed. Dat betekent in het bijzonder dat wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen en onderlinge solidariteit. D66 streeft naar een duurzame harmonieuze samenleving waarin (grond)rechten en gedeelde waarden worden beschermd. Toegespitst op Haaksbergen stelt D66 dat er zaken goed gaan in deze prachtige gemeente maar dat op een aantal punten, zoals in ons programma duidelijk is aangegeven, verbeteringen mogelijk en ook nodig zijn. Een nieuwe raadsperiode.. D66 is klaar voor een nieuwe raadsperiode, met nieuwe energie en nieuw elan wil D66 kleur geven aan Haaksbergen. Een vernieuwd gemeentebestuur kan daarvoor zorgen, wij zijn er klaar voor! Edith van Spiegel Lijsttrekker D66 Haaksbergen

3 Voorwoord Alexander Pechtold In maart 2014 mag u weer naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen. Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn: Wat betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving? Voor D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. groot wordt de klas van uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen tegen jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op maat geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners die samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66. D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden schept en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, individueel en samen. De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66. D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken in mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om onze idealen te verwezenlijken. Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. Zeker hier in Haaksbergen, in uw eigen omgeving! Wacht niet af. Stem op 19 maart Beter nog; stem D66! Alexander Pechtold

4 INHOUD VOORWOORD 2 Edith van Spiegel Alexander Pechtold INHOUD 4 SPEERPUNTEN D66 HAAKSBERGEN LEVENDIGE WIJKEN EN KERNEN 6 Jeugd Ouderen Wijkraden Onderwijs KANSEN VOOR ONDERNEMERS, WERK VOOR JONG EN OUD 8 Toegankelijke en bereikbare gemeente Het centrumplan, winkels en horeca Agrarisch ondernemerschap Aanleg N18 MEEDOEN GEEFT KRACHT 10 Zorg en ondersteuning Emancipatie, integratie en burgerschap Verenigingsleven DUURZAAMHEID VOOR EEN GROENE TOEKOMST BESTUURLIJK HAAKSBERGEN 13 De gemeente Haaksbergen in de regio Financiën VERKIEZINGSLIJST 15 SOCIAAL-LIBERALE RICHTINGSWIJZERS 16

5 SPEERPUNTEN D66 HAAKSBERGEN Levendige wijken en kernen Een prettige woon- en leefomgeving is een belangrijke factor voor het welzijn van mensen. Samen met buurtgenoten zorgen voor leefbaarheid in je eigen omgeving geeft kleur aan je wijk. De wijkraden en belangengemeenschappen hebben hierin een belangrijke rol. Zij kunnen van dichtbij beoordelen wat nodig en wenselijk is voor hun wijk, zowel in fysieke zin als op het gebied van sociale samenhang. D66 wil wijkbudgetten op maat, zodat actieplannen door mensen zelf bepaald en uitgevoerd kunnen worden. Meer kansen voor ondernemers In de gemeente Haaksbergen zijn veel ondernemers gevestigd met en zonder personeel. Ondernemers die hard werken om succesvol te zijn en waarde toevoegen aan het leven van mensen in Haaksbergen en soms ver daarbuiten. Voor die ondernemers moet het juiste ondernemersklimaat worden geschapen. Door bijvoorbeeld vergunningen snel te verlenen en gesprekspartner te zijn vanuit de gedachte: kunnen we het mogelijk maken? Meedoen geeft kracht Op allerlei manieren is meedoen een middel om de kracht van mensen te laten zien. Kinderen moeten mee kunnen doen om hun eigen talenten te kunnen ontdekken. Steeds vaker moeten financiële drempels worden weggenomen om meedoen mogelijk te maken. Voor ouderen betekent meedoen: actief blijven, anderen ontmoeten en zelfstandig blijven zolang dat kan. Meedoen in de eigen omgeving is daarbij het sleutelwoord. Mensen met een beperking willen bijdragen aan de samenleving door hun, soms bijzondere, talenten te benutten. Bestuurlijk Haaksbergen Het pleidooi dat D66 al jaren houdt over transparante financiering krijgt gehoor. In de afgelopen raadsperiode is de financiële situatie van onze gemeente verslechterd, de meerjarenbegroting is financieel niet gedekt met structurele middelen. We zullen ons tot het uiterste moeten inspannen om in Haaksbergen onze opgebouwde voorzieningen op maatschappelijk, cultureel en sociaal gebied in stand te kunnen houden. Een zelfstandige gemeente is voor D66 uitgangspunt, in de uitvoering kan samenwerking met omliggende gemeentes een versterking betekenen van onze dienstverlening aan onze inwoners. Als in de komende raadsperiode vergaande samenwerking zal leiden tot verplichte fusieplannen met een andere gemeente wil D66 dat dit voornemen met een raadplegend referendum wordt voorgelegd aan de bevolking van Haaksbergen. Duurzaamheid: een groene toekomst De afgelopen jaren heeft D66 Haaksbergen volop ingezet op het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. De komende jaren wil D66 daarmee doorgaan, om Haaksbergen ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. D66 wil dat de gemeente energiebesparende maatregelen verder stimuleert. Dat kan bijvoorbeeld door extra investeringen voor duurzaamheidsmaatregelen niet mee te rekenen in bouwleges, door nog meer afspraken te maken met Domijn over verduurzaming van de woningvoorraad en door straatverlichting energiezuinig te maken.

6 Levendige wijken en kernen De goede voorzieningen op het gebied van ontspanning, sport en cultuur maakt het leven in Haaksbergen voor velen tot een groot genoegen. Om dat zo te houden kan iedere Haaksbergenaar die daar toe in staat is zijn steentje bijdragen. Eigen inbreng van inwoners is voor D66 een belangrijke waarde voor de ontwikkeling van sociale samenhang. een wijk eruit ziet en als sociale gemeenschap functioneert is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van wijkbewoners en de gemeente. Iedere wijk of kern heeft zijn eigen kenmerken in opbouw, samenstelling en ontwikkeling. Hierbij hoort volgens D66 een gemeente die ruimte geeft aan ideeën, zelfwerkzaamheid en zorgt voor goede ondersteuning zowel in financiële als materiële zin. Een eigen wijkbudget dat passend is bij de jaarlijkse plannen van een wijk is voor D66 hierbij een voorwaarde. Jeugd Een jongerenplatform is onderdeel van inspraak en participatie door jongeren bij de uitvoering van jeugd- en jongerenbeleid. Ruimte bieden aan initiatieven van jongeren en ondersteuning door professioneel jeugd- en jongerenwerk. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor jongeren. Ouders kunnen natuurlijk niet alle problemen zelf oplossen, daarom staat D66 voor laagdrempelige kwalitatieve opvoedingsondersteuning voor kinderen waar het minder goed mee gaat. De toegang tot informatie, advies en hulpverlening voor kinderen en alle betrokkenen bij de ontwikkeling van kinderen is in Haaksbergen aanwezig. D66 wil een regeling die ouders met weinig geld ondersteunt als hun kinderen aan de slag willen met cultuur. Jongeren zijn de toekomst. Jong zijn betekent zoeken naar grenzen en uitdagingen. Kansen en ontplooiingsmogelijkheden worden benut als aan jonge mensen de gelegenheid geboden wordt deze te ontwikkelen. Niet voor alle jongeren is dat vanzelfsprekend. Naast onderwijs, sport en vrijetijdsbesteding zijn ook jongerenproblematieken onderdeel van opgroeien: informatie, ondersteuning en hulp van professionals is daarbij onontbeerlijk. Gerichte projecten op scholen over veiligheidsonderwerpen: verkeersveiligheid, dranken drugsgebruik, loverboys, gezond gedrag Inzet buurtsportcoaches in het kader van meer bewegen en gezonder leven door zowel jongeren als ouderen Individuele aanpak lastpakken, daarbij moeten ouders medeverantwoordelijk worden gemaakt en aansprakelijk worden gesteld Maatschappelijke Stages in voortgezet onderwijs blijven ondersteunen als opstap naar regulier vrijwilligerswerk door jongeren Ouderen D66 wil ouderen de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten zodat zij in sociale verbanden opgenomen blijven. De inrichting van een goede infrastructuur en toegankelijkheid openbare voorzieningen is daarop aangepast. Armoede bij ouderen onderkennen en zorgen voor voldoende ondersteuning bij extra inkomensvoorzieningen. Digitale communicatie zal de komende jaren een nog belangrijker plaats krijgen in de onderlinge communicatie tussen ouderen en hun sociale omgeving. Directe contacten tussen ouderen en zorgverleners, maar ook mantelzorgers gaan steeds vaker via digitale kanalen. Ouderen zullen deze mogelijkheden moeten leren gebruiken en de mogelijkheden daartoe vragen onze bijzondere aandacht. Ouderen hebben de wens zo lang mogelijk zelfstandig te zijn. Voorzieningen die dit mogelijk maken zijn thuiszorg, maaltijdvoorzieningen e.d., daarnaast is er grote behoefte aan contact met anderen. Eenzaamheid van ouderen komt steeds meer voor, vaak ook veroorzaakt door financiële zorgen. Vrijwilligersactiviteiten en mantelzorg stimuleren en waarderen Voldoen aan richtlijnen toegankelijkheid Arcon voor openbare gebouwen D66 wil een pilot scholing tablet-project voor ouderen ontwikkelen Opzetten jongerenplatform Stimuleren en bevorderen dat jongeren hun creatieve ideeën uitwerken en kunnen uitvoeren, dat geeft Haaksbergen kleur Verruimen openstelling jongerencentrum, als ontmoetingsplek en als plek voor talentontwikkeling Invulling geven aan jongerenwerk in nieuwe en toekomstige wijken Deelname aan JeugdCultuurFonds

7 Wijkraden De wijkraden en belangenverenigingen zijn steeds meer, belangrijke partners geworden in de ontwikkeling van de Haaksbergse samenleving. Betrokken wijkbewoners geven invulling aan de sociale functies in hun eigen omgeving. Zij weten wat er in hun buurt gebeurt en wat nodig is om een goede woonomgeving te creëren. De behoeften van de wijk is bepalend voor wat de inhoud van de wijkactieplannen, zo kan er meer aandacht zijn voor een ontmoetingsplek voor jongeren of is juist een ouderenactiviteit een speerpunt voor een wijk. Verantwoordelijk en zelfwerkzaamheid zijn kernwoorden in de relatie tussen gemeente en deze raden. Een eigen wijkbudget op maat voor uitvoering van wijkactieplannen hoort daarbij. D66 wil de relatie gemeenteraad en wijkraden/belangenverenigingen versterken Jaarlijks wijkbudget op maat Onderwijs Scholen hebben een belangrijke plaats in het dagelijkse leven van kinderen en ouders. Daarnaast kunnen schoolgebouwen door hun plek steeds meer een rol spelen in de wijk en een maatschappelijke functie vervullen. De invoering van Passend Onderwijs betekent een grote wijziging in de zorgstructuur voor kinderen. Kinderen verdienen een gelijke kans op onderwijs op een school die bij hen past. Een goede verbinding met de wijzigingen in de Jeugdzorg is voor ouders en kinderen noodzakelijk, actieve samenwerking tussen betrokken partijen rond opvoeden en opgroeien wordt door de gemeente georganiseerd en gefaciliteerd. Bij het herschikken van scholen komt de ontwikkeling van Integrale Kindcentra concreet op de agenda, waar onderwijs, vroegschoolse- en kinderopvang, sport en cultuur, zorg en welzijn voor ouders en wijkbewoners samen komen. D66 wil in wijken waar scholen worden samengevoegd ontwikkeling van Integraal Kindcentrum bevorderen Kinderen verdienen een gelijke kans op onderwijs op een school die bij hen past. Een transparante aanmeldprocedure is daarbij essentieel. D66 wil dat de gemeente afspraken maakt met schoolbesturen over deze transparantie. Leerlingenvervoer op kosten van de gemeente blijft beschikbaar voor kinderen met een beperking. D66 wil vrijkomende schoollocaties mede bestemmen voor woningbouw voor jonge Haaksbergenaren.

8 Kansen voor ondernemers werk voor jong en oud Ondernemers zijn buitengewoon belangrijk voor Haaksbergen: zij zorgen voor werkgelegenheid en inkomsten voor de gemeente en daarmee ook voor welvaart. Het onderhouden van goede relaties met ondernemend Haaksbergen is daarom vanzelfsprekend. Voorwaarde is een klantvriendelijke en dienstverlenende houding richting startende en innoverende ondernemers. Startende ondernemingen zorgen voor dynamiek in de samenleving. Het starten van een onderneming is niet gemakkelijk en moet door de gemeente beter worden gefaciliteerd. Allerlei vergunningsverplichtingen kunnen hinderlijk zijn voor ondernemers in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Minder regels, minder kosten, durven loslaten zijn voor D66 belangrijke waarden. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door stageplaatsen aan te bieden bij gemeentelijke diensten. Inzichtelijk maken van bestaande vergunningsverplichtingen en komen tot vermindering van regelgeving. Het is belangrijk dat meer mensen werk krijgen. Werk draagt bij aan de eigenwaarde van mensen, aan contacten met anderen en zorgt voor minder uitgaven aan uitkeringen, zoals werkloosheidsuitkeringen en bijstandsuitkeringen. Haaksbergen kan het zich niet permitteren een te ruimhartig vangnet te zijn voor mensen die wel kunnen werken. Het aantal jonge mensen zonder werk in Haaksbergen is groeiend. D66 wil een optimaal gebruik van de financiële sturingsmiddelen van de gemeente om mensen te scholen en een betere kans op de arbeidsmarkt te bieden. Het reintegratiebudget wordt zorgvuldig en volgens jaarplannen volledig benut. Stimuleren en faciliteren van stageplekken voor (V)MBO-leerlingen binnen het lokale bedrijfsleven. Een groot deel van de werklozen in Haaksbergen beschikt over een lage of zelfs geen opleiding. Openstaande vacatures kunnen daardoor slecht worden vervuld. Met name VMBOers en MBO-ers komen moeilijk aan stageplaatsen, met als gevolg dat ze met een slechte start aan hun arbeidscarrière beginnen. De stagiair van vandaag is de medewerker van morgen. Voor ondernemers kunnen stagiaires een waardevolle en met de laatste inzichten geschoolde bijdrage leveren aan hun product. D66 wil het gemeentelijke bedrijvenloket ontwikkelen tot een slagvaardige Ondernemerswinkel. Verhoogde aandacht voor jeugdwerkloosheid door vindplaatsgericht werken en mentorschap. Inzetten op onderwijs, waaronder herscholing, om de kans op een baan of opleidingsplaats te verhogen. Het stimuleren van leer-werkstages door gemeentelijke subsidies aan bedrijven te koppelen aan het creëren van stageplaatsen. Toegankelijke en bereikbare gemeente D66 ziet de (elektrische) fiets als een belangrijk middel van vervoer binnen de gemeentegrenzen. De afstanden binnen en tussen de kernen en omliggende gemeenten zijn uitermate geschikt voor de fiets. D66 wil dan ook inzetten op een flinke verbetering van de fietsinfrastructuur. Niet alleen de fietspaden en fietsroutes zijn daarbij van belang, maar ook de mogelijkheden om de fiets te stallen in het winkelcentrum en bij bushaltes. Ook de oplaadpunten voor de elektrische fiets mogen hierbij niet vergeten worden. Een goed bereikbaar centrum met voldoende (fiets) parkeergelegenheid. Toegankelijkheid kern voor autoverkeer slechts beperken op piekmomenten. De doorstroming van het noodzakelijke verkeer bevorderen en onnodig verkeer in het centrum voorkomen. Haaksbergen is gebaat bij een grotere toeloop van mensen van elders. Het is een inkomstenbron voor ondernemers, het bevordert de levendigheid van het dorp en het stimuleert de dagrecreatie in onze gemeente. Fietsverkeer bevorderen en bij nieuwe inrichtingsplannen fietspaden aanleggen Goede fietsverbindingen richting bedrijventerreinen aanleggen, zgn. fietssnelwegen Bevorderen regionale openbaar vervoer voorzieningen tegen betaalbare tarieven Bij de aanleg of reconstructie van wegen is veiligheid voor gebruiker uitgangspunt Oude verkeerslichten verplaatsen naar voetgangsersoversteekplaatsen aan de centrumring Aanpakken diverse onveilige verkeerssituaties zoals Goorsestraat, Frankenhuisrotonde en Eibergsestraat

9 Het centrumplan, winkels en horeca Het vastgestelde centrumplan uitvoeren. Levendige winkels en horeca die een visitekaartje zijn voor Haaksbergen. Een daghorecavoorziening/eetcafé voor ouderen opzetten. De winkeltijdenwet geeft ondernemers de ruimte zelf hun openingstijden te bepalen. D66 vindt dat Haaksbergse ondernemers zelf afspraken moeten maken over de openingstijden op zon- en feestdagen. Het duurt te lang voordat het vastgestelde centrumplan tot definitieve invulling komt. Winkels en horeca zijn mede bepalend voor het plezierig wonen en verblijven in Haaksbergen: zij maken het dorp aantrekkelijk. Goede horeca en winkels zijn belangrijke ingrediënten voor de uitstraling van een modern Haaksbergen. Overdag bezoeken vooral ouderen het centrum van Haaksbergen. Een laagdrempelige voorziening als ontmoetingsplek met de mogelijkheid van een eenvoudige maaltijd draagt bij aan de levendigheid van het dorp. Concretiseren van het centrumplan. Particulier initiatief van ondernemers stimuleren door 4 jaar een subsidie als cofinanciering beschikbaar te stellen voor maximaal 10 gevelverbeteringen in het centrum van Haaksbergen. In samenwerking met deelnemers aan re-integratie en dagbestedingactiviteiten en met stageplaatsen van (horeca-)opleidingen opzetten van een dag- /eetcafé op een locatie binnen het centrumplan. Samenwerkingspartners voor het beheer worden gezocht bij diverse lokale organisaties of maatschappelijk betrokken ondernemers. Winkels zijn op zondagen open. Eigen keus van de ondernemer over openingstijden van zijn/haar winkel. Aanleg N18 De aanleg van de N18 vraagt een heroriëntatie van het lokale verkeer voor de bedrijvigheid in het buitengebied, agrariërs en voor de veiligheid van fietsers. D66 wil een groene, landschappelijke inpassing van de N18 doormiddel van een groene wand met streekeigen, inheemse beplanting, zodat de uitstoot van fijnstof zoveel mogelijk teniet wordt gedaan. Dit bevordert de mogelijkheid van een recreatieve invulling van het omliggende gebied met wandelen fietswegen. Met deskundige en betrokken lokale partijen het gebied rond de N18 herinrichten. Agrarisch ondernemerschap Agrarische activiteiten zijn onlosmakelijk verbonden met onze dorpen en het landschap om ons heen. Ondernemerschap is van belang voor de vitaliteit van het platteland. Het behoud van natuurlijke waarden in de ontwikkeling van het buitengebied is essentieel. Het gebied verder ontsluiten door het aanleggen van toeristische routes. De omgeving van Haaksbergen is om meerdere redenen een waardevol gebied dat in z n huidige vorm zoveel mogelijk in stand gehouden moet worden. Daarnaast moet de mogelijkheid bestaan voor agrariërs nieuwe kleinschalige inkomensbronnen te verwerven. Bevorderen dat agrariërs meewerken aan het aanleggen van toeristische fiets- en wandelpaden (stiewelpaden) over hun terrein.

10 Meedoen geeft kracht De meeste inwoners van Haaksbergen zijn zelfredzaam en dragen hun steentje bij de opbouw van onze gemeenschap. Het geeft hen voldoening en zij zijn een voorbeeld voor anderen. Voor diegenen waarvoor dat niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld omdat zij beperkingen ervaren, is de Noaberpoort een laagdrempelig informatie- en adviescentrum waar transparant en onafhankelijk de weg wordt gewezen naar ondersteuning en hulp. De Noaberpoort is geen loket, het is voor Haaksbergenaren een wegwijzer, een sociaal makelaar, om mee te kunnen (blijven) doen in onze samenleving. De veranderingen in zorg en jeugdzorg die nu worden ingevoerd vragen specifieke expertise van de gemeente. Keuzevrijheid en maatwerk vindt D66 essentieel. Vanzelfsprekend blijft D66 de ontwikkelingen rond dit sociaal makelpunt nauwlettend volgen. Voor ons is het centrale thema dat er een juiste balans blijft tussen wat burgers zelf kunnen organiseren en op welk moment professionele hulp gewenst is. Niet te vroeg maar zeker niet te laat! Voor Haaksbergen worden 1 à 2 Sociale Wijkteams ingezet, bestaande uit generalistisch werkende professionals, zij kunnen in een vroegtijdig stadium in onze wijken problemen signaleren en aanpakken. Zorg en ondersteuning Voor mensen, jong en oud, met beperkingen die langdurig op zorg en ondersteuning zijn aangewezen, moet er een verzekerd recht op zorg en ondersteuning zijn. De regie over de persoonlijke situatie ligt bij ieder individu zelf. Voorzieningen zijn verankerd in een heldere structuur. Het belang van mantelzorgers, zowel bij de indicatiestelling als de uitvoering van de zorg mag niet worden onderschatten. Emancipatie, integratie en burgerschap D66 wil een samenhangend beleid om achterstand, gerelateerd aan een economische, sociaal-culturele situatie of anderszins op te heffen. Het bewust maken van zowel huidige als nieuwe bewoners dat Haaksbergen geen dorp is waar je alleen komt halen en niets komt brengen. Ieder individu moet de beschikking hebben over keuzemogelijkheden en gelijke kansen in de samenleving. De vrijheid om te kiezen mag niet door anderen belemmerd worden. Onrechtvaardig handelen mag niet getolereerd worden. Niet alle Haaksbergenaren hebben het even gemakkelijk. Sommige mensen krijgen minder kansen dan anderen. De mogelijkheid van het individu om zich onafhankelijk van zijn maatschappelijke positie te ontwikkelen is uitgangspunt. Iedereen die wil investeren in Haaksbergen en in zichzelf kan in onze gemeente goed wonen. Dat dit in sommige situaties moeilijk is, kan niet worden afgewenteld op de Haaksbergse samenleving of het gemeentebestuur. Een moeilijke leefsituatie of een taalachterstand is geen reden om met de rug naar de samenleving te gaan staan. Om kwetsbare inwoners te ondersteunen en te behoeden voor een nog zwakkere positie moeten maatregelen genomen worden, maar de eigen verantwoordelijkheid staat daarbij voorop. D66 wil particuliere zorgwoningen toestaan bij aanvragen van woningaanpassing. Zolang mensen hun eigen leven, ondanks hun beperkingen, zelfstandig wensen in te vullen moet dat mogelijk zijn. Keuzevrijheid en zeggenschap over zorg en ondersteuning staat hiervoor borg. De vrijheid om een eigen invulling te geven aan de gewenste zorg vergroot de eigen verantwoordelijkheid. Voor diegenen die moeite hebben hun eigen regie te voeren is een toegankelijk en professioneel advies beschikbaar. De zorgplicht van de gemeente toetsbaar vastleggen. Onafhankelijke en objectieve indicatiestelling. Onafhankelijke cliëntondersteuning en garantie lokale belangenbehartiging door cliëntorganisaties. Mantelzorg is geen vervanging van professionele zorg en mogelijkheden respijtzorg verruimen Ontmoeting en dagbestedingsmogelijkheden uitbreiden De gemeente stimuleert het bewustwordingsproces en faciliteert organisaties die zich inzetten voor gelijke rechten en een kritische discussie aangaan over factoren die ongelijkheid in stand houden. De gemeente investeert in mensen die hun positie willen verbeteren door in te zetten op een resultaatgericht, dus niet vrijblijvend aanbod voor individuen met een achterstand. Onderdeel daarvan zijn beroepsopleidingen en het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor actieve participatie in de samenleving. Bevorderen van participatie van de verschillende bevolkingsgroepen in maatschappelijke organisaties en het verenigingsleven. Er wordt van alle inwoners in Haaksbergen verwacht dat ze actief bijdragen aan de Haaksbergse samenleving.

11 Verenigingsleven Haaksbergen heeft een bloeiend verenigingsleven, voor elk wat wils. Velen geven hiermee het culturele, sportieve en maatschappelijke leven in Haaksbergen kleur en zorgen voor diversiteit in onze gemeente. Vele vrijwilligers zorgen dat hun vereniging kan blijven bestaan en de leden hun hobby kunnen uitoefenen. Met subsidies ondersteunt de gemeente dit cement van de samenleving. Door een gezamenlijk (sport)bedrijf te faciliteren kan de gemeente bijdragen aan de bestaanszekerheid van deze verenigingen. Verenigingen kunnen hierin diverse functies onderbrengen, zoals onderhoud, financiële en ledenadministratie. Er kunnen leerwerk-plekken worden gecreëerd en dagbestedingsactiviteiten worden ondergebracht. D66 noemt dit Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. Verenigingen moeten steeds meer wettelijke regels hanteren, zoals arbowet, en ook de administratie is professioneler ingericht. Het is echter steeds moeilijker voldoende vrijwilligers te vinden en dit bedreigt hun voortbestaan. Daarnaast zijn verenigingen van groot maatschappelijke belang bij het ontwikkelen van eigen kracht en het meedoen in onze participatiesamenleving. Verengingen leren van elkaar en kunnen elkaar ondersteunen. Faciliteren van een zelfstandig Haaksbergs Sportbedrijf, waarbij ook niet-sportverenigingen zich kunnen aansluiten. Bevorderen van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen.

12 Duurzaamheid voor een groene toekomst D66 wil verduurzaming bereiken door zelf te zorgen voor verandering. Wij vinden dit belangrijk, want de wereld verandert in hoog tempo. Bedrijven en inwoners zijn van onderop bezig om Nederland en Haaksbergen in te richten en aan te passen aan een duurzame toekomst. Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom moet de gemeente zelf het voorbeeld geven door CO2-uitstoot bewust te beperken, groene energie in te kopen, uit te spreken een schalie-gasvrije gemeente te zijn en gebruik te maken van zonnepanelen op gemeentegebouwen. Mensen moeten leven in opgeruimde en groene wijken. D66 wil groenvoorzieningen zowel in kwalitatieve zin als in absoluut aantal verbeteren en vergroten. Het kunnen wonen in een wijk waar mensen zich thuis voelen en die groen is, is van groot belang voor de positieve wijkwoonbeleving. Campagnes die het schoonhouden van de wijken bevorderen zijn belangrijk voor het in stand houden van de omgeving en bevorderen ook sociale cohesie. Kinderen voldoende speelfaciliteiten bieden. De bestaande ruimte en het groen in de wijken worden gehandhaafd en niet bebouwd. Waar mogelijk wordt ruimte en groen toegevoegd na sloop van bebouwing. Er is in de wijken voldoende speelgroen voor kinderen (incl. trapveldjes). Voor het behoud van de kwaliteit van de bomen in Haaksbergen is een extra impuls nodig. Investeren in schoon en heel. Afspraken maken met uitvoerende diensten over te leveren prestaties. Baas-in-eigen-buurtbudgetten instellen voor eigen onderhoud in de woonomgeving. Park/groengebied creëren in het centrum van het dorp, bestaand groen handhaven en onderhouden. Gebruik aardwarmte mogelijk maken voor particuliere bouwers in project Buurse-Zuid en op andere bouwlocaties onderzoek doen naar het verkrijgen van aardwarmte CO2-neutraal bouwen aantoonbaar (laten) maken in bouwplannen Aanbrengen van zonnepanelen op het dak van theater De Kappen, op andere gemeentelijke en schoolgebouwen. Het beperken van bouwleges indien aantoonbaar energie-beperkende maatregelen worden getroffen, zoals gebruik van zonnepanelen. D66 wil dat de gemeente blijft snoeien in beperkende welstandsregels voor energiebesparende maatregelen

13 Bestuurlijk Haaksbergen D66 vindt dat ons gemeentebestuur er is voor de burgers. Haaksbergenaren moeten hun ideeën, wensen en kritiek kunnen laten horen. Contact tussen inwoners en het gemeentebestuur bevordert betrokkenheid en draagt bij aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij verantwoordelijke burgers hoort een bescheiden overheid. Eerder minder regels dan meer. Je kunt burgers niet vragen enerzijds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen en anderzijds overal regels voor maken. meer de gemeente optreedt, hoe verder de mensen zich terugtrekken. D66 wil dat het college van B&W voldoende ruimte krijgt van de gemeenteraad om slagvaardig en daadkrachtig Haaksbergen te besturen. D66 wil efficiënte besluitvorming met plannen die realistisch, uitvoerbaar en resultaatgericht zijn. D66 heeft de ambitie in 2017 een papierloze organisatie te zijn. D66 is de drijvende kracht geweest achter de invoering van de digitalisering van de raadsstukken. Een volgende stap is de invoering van live-uitzendingen van de raadsvergaderingen via internet of via Sternet. Hierdoor is het eenvoudiger voor onze inwoners om de lokale politiek te volgen. D66 zal blijven zoeken naar manieren om de politiek toegankelijker te maken voor onze inwoners en instellingen. De politiek is er voor de inwoners en niet andersom. De raad moet daarom vaker het gesprek met inwoners, instellingen en bedrijven opzoeken. De rol van volksvertegenwoordiging is zoveel meer dan alleen deelnemen aan vergaderingen. Een intensivering van het contact met de inwoners is essentieel voor de Haaksbergse democratie. De gemeente Haaksbergen in de regio Goede samenwerking met gemeentes in de regio om ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen vorm te geven is voor D66 vanzelfsprekend. De ambtelijke organisatie wordt zo ingericht dat deze in staat is een excellente, dienstverlenende en servicegerichte invulling te geven aan de gemeentelijke taken. Wat we regionaal efficiënter (kunnen) doen, doen we niet meer lokaal. Als het bijdraagt aan het rendement van gemeenschapsgeld is verregaande samenwerking mogelijk. D66 is voorstander geweest van het creëren van één regiobestuur Twente. Dit regiobestuur kan echter niet rechtstreeks worden gekozen, maar bestaat uit afgevaardigden uit de deelnemende gemeenteraden en Colleges van B&W. Voor D66 is deze vorm van vertegenwoordiging niet ideaal en ze blijft zich inzetten voor een betere democratische legitimatie van dit regiobestuur. Besluitvorming moet plaatsvinden daar waar rechtstreekse democratische controle mogelijk is. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om werkzaamheden op de beste manier te organiseren en uit te voeren. Pleiten voor het houden van regionale referenda bij essentiële besluiten De belangen van Haaksbergen steeds afwegen tegen regionale belangen Een raadplegend referendum bij voornemen tot fusie met een andere gemeente Openheid in informatievoorziening en besluitvorming draagt bij tot het winnen van vertrouwen van burgers. Website van de gemeente uitbouwen tot een uitgebreid service- en informatieloket. Rechtstreeks uitzenden van raadsvergaderingen via internet of Sternet. Niet overal mee bemoeien en dat wil ook zeggen dat de burger niet elke keer de gemeente kan vragen om dingen op te lossen. Minder regelgeving nastreven. De planning & control systematiek wordt uitgebreid met een registratie waarmee effectiviteit en efficiency wordt gecontroleerd. Als de overheid voorzieningen treft, spreekt zij af wat zij zal doen en wat van burgers verwacht wordt. Tegenover voorzieningen staan verantwoordelijkheden en verplichtingen. In 2017 wordt Haaksbergen een papierloze organisatie: slimmer en efficiënter werken is het motto

14 Financiën Een gezond financieel beleid berust op een evenwichtige, sluitende begroting en een evenwichtige reële meerjarenraming. Belangrijke veranderingen zullen plaatsvinden in het sociale domein, deze gaan gepaard met grote financiële gevolgen. Een transparante begroting en jaarrekening geeft jaarlijks inzicht in de financiële staat van de gemeente Haaksbergen, het provinciaal toezicht op de financiën over 2014 geeft aan dat in voorgaande jaren onvoldoende aandacht is geweest voor een goed financieel beheer. D66 blijft streven naar een sluitende begroting zonder lastenverhoging voor de burger. Voor het sluitend krijgen van de begroting grijpt D66 niet naar OZB-verhoging; alleen inflatiecorrectie is acceptabel. Om dit te bereiken mag geen toevlucht gezocht worden in grootschalig creatief boekhouden. Indien noodzakelijk moeten structurele bezuinigingen worden doorgevoerd. Afvalstoffenheffing en rioolrecht dienen kostendekkend te zijn, en mogen in geen geval de reële kosten overschrijden. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de efficiëntie van het ambtelijk apparaat optimaal is en dat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van dure externe adviseurs. Kostenreductie op het ambtelijk apparaat gebeurt door toerekening van personeelslasten die gebaseerd is op reële ziekteverzuimcijfers en opleidingskosten. De overheadberekening van budgetten binnen het programma Sociaal Domein mag per onderdeel niet hoger zijn dan 8% De gemeente dient zich te richten op essentiële taken. Een realistische discussie over hoofdtaken moet dan ook één van de prioriteiten zijn van de nieuwe gemeenteraad. D66 wil dat wethouders incidentele tegenvallers in eerste instantie binnen hun eigen programma opvangen. D66 wil dat structurele tegenvallers beleidsmatig worden aangepakt en niet via een greep uit de algemene reserve van de gemeente worden opgelost. D66 wil subsidies blijven omzetten naar financieringsafspraken waarin de gemeente eisen stelt aan wat de instellingen moeten leveren en welke effecten zullen moeten optreden. (prestatiecontracten). Investeringen voor de komende jaren moeten voldoende dekking hebben.

15 Verkiezingslijst 1. Edith van Spiegel 2. Harry Belshof 3. Chris Rouwenhorst 4. Gert-Jan Vonkeman 5. Lies Lassche 6. Marike Remmelts 7. Machteld Schukkink 8. Willem Jan Westerholt 9. Lex Freeve 10. Jan Veger

16 Sociaal-liberale richtingswijzers D66 benadert de mens en maatschappij op een positieve manier. Wij vertrouwen erop dat mensen veel van de problemen die ze tegenkomen zelf kunnen oplossen. Maar reiken de helpende hand als dat eens niet lukt. Wij hebben en tonen respect voor onze medemens en uit zorg voor komende generaties stáán we voor duurzaamheid. We zijn niet bang om verder te kijken dan onze eigen gemeente. Ook zijn we bereid om lastige keuzes te maken. En dat is hard nodig. Het zijn in veel opzichten zware tijden. Dan is voor velen de verleiding groot om hun heil te zoeken in oude patronen van schijnveiligheden en in schijnoplossingen. In dit verkiezingsprogramma tonen onze standpunten welke problemen, uitdagingen en oplossingen wij in uw directe omgeving zien. De wereld staat de komende vier jaar niet stil. Ook ná de verkiezingen zullen er ongetwijfeld onderwerpen op de raadsagenda komen die we nu nog niet kunnen voorzien. Om u te laten beoordelen hoe onze D66 fractie hierop zal reageren willen we kort uitleggen hoe wij naar de mens en de maatschappij kijken. Wij hanteren een vijftal richtingwijzers waarin elke D66-er zich herkent en waarmee de manier waarop we in het leven en de politiek staan beknopt is samengevat. Elk van de richtingwijzers afzonderlijk is zeker niet uniek voor het D66 gedachtegoed, maar het is de combinatie van juist déze vijf denkrichtingen die de mens en maatschappijvisie van D66 definiëren. Deze vijf richtingwijzers maken ook dat onze standpuntbepaling voor u als inwoner voorspelbaar is: onze standpunten komen voort uit één of meerdere van onze richtingwijzers.

17 De 5 sociaal-liberale richtingswijzers Vertrouw op de eigen kracht van mensen Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. Denk en handel internationaal Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu gerechtvaardigd wordt. Koester de grondrechten en gedeelde waarden De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. Beloon prestatie en deel de welvaart Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

18 Contactgegevens. Lijsttrekker: Edith van Spiegel Twitter: HaaksbergenD66 Bestuur: Gert-Jan Vonkeman (053) Facebookpagina: Secretaris: Machteld Schukkink (053) WORD LID VAN D66! Website: Bezoek eens een vergadering en praat mee over plaatselijke problemen en hun oplossingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 1. Relatie met de gemeente D66 staat voor minder bureaucratie, nauw contact met de inwoners en een luisterend oor voor burgers. Een bestuur dat met heldere

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. (samenvatting)

Verkiezingsprogramma 2014 2018. (samenvatting) Verkiezingsprogramma 2014 2018 (samenvatting) De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Bijdrage gemeenschapshuizen aan in- en uitvoering transities in het sociale domein in Sint-Michielsgestel

Bijdrage gemeenschapshuizen aan in- en uitvoering transities in het sociale domein in Sint-Michielsgestel Bijdrage gemeenschapshuizen aan in- en uitvoering transities in het sociale domein in Sint-Michielsgestel 1) Inleiding / aanleiding Op 10 april jongstleden is er op verzoek van de gemeente een bijeenkomst

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Samen verder bouwen aan Velsen

Samen verder bouwen aan Velsen Samen verder bouwen aan Velsen Coalitieakkoord 2014-2018 van D66Velsen, VVD, LGV, PvdA, CDA Inleiding Met dit akkoord leggen de coalitiepartijen D66Velsen, VVD, LGV, PvdA en CDA u voor welke richting wij

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Appingedam De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Het komt erop aan. Op 19 maart 2014 gaat Appingedam naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor u ligt het

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen De Kracht van Mensen Juni 2013 Programmacommissie D66 Heerenveen www.d66heerenveen.nl Hans Zaadnoordijk (voorzitter)

Nadere informatie

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Versie 6 juni 2016 Toekomstcafés In het kader van het visietraject Waddinxveen 2030 hebben in mei 2016

Nadere informatie

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 29 november 2013 Theater De Maaspoort - WELKOM Rutger Gielen Bestuurslid D66 Campagneleider GR14 Agenda 1. Kernwaarden D66 2. Kennismaking

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Partijprogramma De kunst van het verbinden Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg De puntjes op de I van

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming Jeroen Bron en Minke Bruning, 27 november 2014 27-11-2014 SLO projectgroep burgerschap; Jeroen Bron CPS Onderwijsontwikkeling en advies;

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Paulus

Stichting Vrienden van Paulus Verslag rondetafelgesprek mogelijke opvang vluchtelingen 23 februari 2016 23 februari 2016 kwamen in de avond verschillende individuele insprekers, belangenvertegenwoordigers en professionals van onder

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend Toekomstvisie gemeente Goirle 2020

Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend Toekomstvisie gemeente Goirle 2020 Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend Toekomstvisie gemeente Goirle 2020 Versie 21 augustus 2013 blz 1 van 9 Inleiding Voor u ligt de Toekomstvisie Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend 2020',

Nadere informatie