Specialist aan het woord De stage in 20 vragen en antwoorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specialist aan het woord De stage in 20 vragen en antwoorden"

Transcriptie

1 SPECIALIST Specialist aan het woord De stage in 20 vragen en antwoorden Wat moet u als stagemeester of stagiair weten over de stage? zet aan de hand van 20 vragen een aantal zaken voor u op een rij. Voor input over de spelregels klopten wij aan bij Marie-Eve Lejuste van de Cfg-OA - provinciale raad Namen en daar lid van de stagecommissie, en bij Peter Ketsman, verantwoordelijk voor de beleidscommissie stage en vorming binnen de Vlaamse raad. Heel wat praktische tips kregen we van architect Jos Wijmeersch. 1. Welke formaliteiten moet een stagiair vervullen? U moet een aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de lijst van stagiairs. Daarbij voegt u het stagecontract, een overzicht van de tijdsbesteding, een ethische verbintenis en het stagereglement en de aanbevelingen aangaande de stage, gelezen en goedgekeurd door uzelf en door uw stagemeester. Noodzakelijk zijn verder een recente pasfoto, een nationaliteitsbewijs, een uittreksel uit het strafregister (attest goed gedrag en zeden) en een voor eensluidend afschrift verklaarde kopie van het diploma of een attest van de inrichting die het heeft uitgereikt. In Vlaanderen komt daar nog een stageplan (zie verder) bij. Alle documenten vindt u op de website van de orde (www.architect.be en U kunt ze ook afhalen op de provinciale raad. Opgelet: deze formaliteit moet u nog voor het begin van de stage in orde brengen. Zorg er eerst voor dat de stagecommissie van de provincie waar uw stagemeester is ingeschreven of waar u uw stage doet, al deze documenten heeft ontvangen. Pas daarna komt u op de lijst van stagiairs en kan uw stage daadwerkelijk van start gaan. 2. Welk statuut heeft een stagiair? Stagemeester en stagiair kunnen dat vrij overeenkomen in het stagecontract. Over het algemeen zijn stagiairs zelfstandigen. Dat betekent dat in de samenwerking rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van schijnzelfstandigheid, waarover u in het vorig nummer van een bijdrage terugvindt. Uiteraard kunt u ook stage doen als ambtenaar bij de overheid, of samen met uw stagemeester kiezen voor een stage als bediende, bijvoorbeeld als u meteen al een samenwerking op langere termijn plant. 3. Welke vergoeding is gebruikelijk? Dat valt vrij te onderhandelen. Streef naar een billijk compromis waarin u rekening houdt met diverse factoren: de tijd die de stagemeester in de stage investeert, de kennis en vaardigheden die de stagiair opdoet, de prestaties die hij levert, de inkomsten van het bureau van de stagemeester. De Vlaamse Raad beveelt een minimumloon aan van 10 euro per uur (index september 2008, geïndexeerd momenteel circa 10,80 euro), met een verhoging van 2 euro (geïndexeerd 2,16 euro) per periode van zes maanden. In Wallonië liggen 50

2 SPECIALIST de minimumbedragen tussen 10 en 14 euro, afhankelijk van de provinciale raad. Het gaat telkens om een aanbeveling, geen verplichting, want voor dat laatste beschikt de orde niet over de wettelijke middelen. Gratis stages zijn uiteraard af te raden maar niet verboden. Als beide partijen er uitdrukkelijk mee akkoord gaan dat er geen enkele vergoeding wordt betaald tijdens de stage, valt daar weinig tegen in te brengen. Bij pertinent misbruik kan de provinciale raad na een klacht tussenbeide komen, de stagemeester oproepen en tuchtrechterlijk optreden. Maar in de praktijk komen klachten zelden voor. 4. Wordt een minimumprestatie opgelegd? Normaal is een minimumprestatie van 120 uren per maand vereist. Relevanter dan het aantal gepresteerde uren is dat de stagiair voldoende praktijkervaring opdoet en in aanraking komt met alle aspecten van het beroep, van ontwerp tot eindoplevering. Maak bij voorkeur tijdig afspraken over het maximumaantal te presteren uren. Dat maakt het achteraf gemakkelijker om in drukke periodes meer uren te kloppen en die op andere momenten te compenseren. 5. Wat mag een stagiair buiten zijn stage doen? Een stagiair kan eigen opdrachten uitvoeren in de mate dat die geen obstakel vormen voor de stageverplichtingen. De stagemeester moet wel een verklaring ondertekenen dat hij daarvan op de hoogte is. Deze verklaring, samen met kopieën van de overeenkomst met de bouwheer en van het bouwaanvraagformulier, is noodzakelijk om een visum te kunnen krijgen. Een stagiair mag ook een Laruelle-vennootschap oprichten (niet alleen!) en daarin vennoot en/of zaakvoerder zijn. Voorwaarde is dat de stagiair in deze vennootschap het beroep van architect uitoefent samen met een bij de orde ingeschreven architect. Dit kan zijn stagemeester zijn. 6. Wie mag stagemeester worden? Iedereen die minstens tien jaar is ingeschreven op de tabel van de orde, kan een aanvraag indienen om stagemeester te worden. Elke aanvraag wordt beoordeeld op basis van de kenmerken van het bureau en het profiel van de aanvrager. Af en toe worden aanvragen effectief geweigerd. Wie bijvoorbeeld al meerdere keren een sanctie opliep, kan op een njet stuiten omdat de kwaliteit van de stage niet is gegarandeerd. Het bureau moet ook de geschikte samenstelling, infrastructuur en projecten hebben om een volwaardige stage te kunnen garanderen. Het ideaal traject houdt in dat een stagiair van start gaat met een contact met de opdrachtgever en een ontwerp, en dan het volledige traject aflegt met bouwaanvraag, samenstelling van het lastenboek en de meetstaten, contacten met aannemers en materiaalleveranciers, werfcontroles en oplevering. Het aantal gelijktijdige stagiairs per stagemeester wordt in principe beperkt tot twee om een voldoende intense begeleiding van de stagiair te verzekeren. Een van die twee moet bovendien al minstens een jaar stage achter de rug hebben. 7. Hoe zit het met de verzekering? In het stagecontract wordt uitdrukkelijk aangestipt dat de stagemeester de stagiair moet opnemen in zijn verzekeringspolis. De stagiair moet zelf geen verzekering afsluiten, tenzij voor zijn eigen opdrachten natuurlijk. 8. Hoe zit het met de bijdrage aan de orde? Stagairs betalen een verlaagde bijdrage die momenteel 100 euro bedraagt. 9. Hoe verloopt de stage? In Vlaanderen moeten de stagemeester en de stagiair per periode van zes maanden een stageplan opstellen. In Wallonië wordt dat niet expliciet gevraagd, maar kan het worden opgelegd als de stage niet aan de verwachtingen blijkt te voldoen. Het stageplan omvat een prognose van de projecten en deelaspecten waaraan de stagiair de eerstvolgende zes maanden zal werken. Daarmee kan de stagecommissie nagaan of de stage een voldoende breed spectrum van de architectentaken bestrijkt. Het plan fungeert tevens als meetlat waaraan de resultaten van de stage kunnen worden afgemeten. De stagiair moet dagelijks fiches bijhouden waarop hij de gepresteerde uren en de taken noteert. Die fiches moeten ter beschikking liggen in het bureau van de stagemeester voor een eventuele controle. Op het einde van de maand moeten de fiches, ondertekend door de stagemeester, aan de provinciale raad worden bezorgd. Na elke periode van zes maanden is een evaluatieverslag vereist. Stagiair en stagemeester maken elk hun verslag op. De» 51

3 SPECIALIST stagiair beschrijft de werken waaraan hij een bijdrage heeft geleverd en formuleert eventuele opmerkingen over de stage. De stagemeester geeft zijn visie op de stagiair. In Vlaanderen wordt gelijktijdig een nieuw stageplan ingediend dat een overzicht geeft van de intenties voor de volgende zes maanden. De laatste stappen omvatten een aanvraag tot beëindiging van de stage, een afsluitende evaluatie en desgewenst een aanvraag tot inschrijving op de tabel. 10. Wordt de stage gecontroleerd? Jaarlijks vinden twee controles plaats, een op de stageplaats en een op de zetel van de provinciale raad. Via gerichte vragen wordt gepeild of de fiches en de evaluatieverslagen kloppen met de realiteit. Geef een beschrijving van de werken? Hoeveel kost een kilo staal? 11. Welke problemen duiken het meest op? Statistieken zijn jammer genoeg niet voorhanden, maar Marie- Eve Lejuste en Peter Ketsman beklemtonen dat er weinig klachten via de stagecommissies doorstromen. Een probleem dat geregeld de kop opsteekt, is dat een stage veel te eenzijdig is. De stagiair wordt uitsluitend ingezet voor taken waarin hij onmiddellijk rendeert, terwijl de praktische taken waarvoor de return voor de stagemeester aanzienlijk lager ligt, worden verwaarloosd. Concreet betekent dit dat de stagiair zijn tijd vooral besteedt aan ontwerptaken, presentatietechnieken en maquettes. Een ander mogelijk gevaar is dat het niet klikt tussen stagemeester en de stagiair. Om een dergelijk scenario te voorkomen, kunt u werken met een proefperiode in het stagecontract. De stagemeester moet er natuurlijk begrip kunnen voor opbrengen dat een stagiair fouten maakt. Omgekeerd moet de stagiair op een constructieve manier met kritiek om kunnen gaan. 12. Wat kan de stagecommissie doen bij problemen? Zowel de stagemeester als de stagiair kan met vragen en klachten terecht bij de stagecommissaris. Die praat dan met beide partijen en kan bijvoorbeeld de stagiair aanraden om van stagemeester te veranderen, of bij de stagemeester aandringen op een verruiming van het takenpakket. Als blijkt dat de stage echt onvoldoende is, kan de stagecommissie de stageperiode verlengen. Er zijn twee verlengingen met telkens zes maanden mogelijk. 13. Kan de stagecommissie iemand verbieden om in het beroep te stappen als zij de stage als onvoldoende beoordeelt? Het stagereglement voorziet momenteel nog niet in deze mogelijkheid, maar uiteraard laat u het beter niet zo ver komen. Daar komt in de toekomst trouwens verandering in. In de geplande hervorming van de stage zal de toegang tot het beroep in eigen naam pas worden verleend na een positieve evaluatie op basis van duidelijke criteria. De klemtoon van de hervorming zal wel liggen op een kwalitatieve verbetering van de stage, benadrukken Marie-Eve Lejuste en Peter Ketsman, met de nodige begeleidingsinstrumenten en rekening houdend met de veranderingen die de opleiding en het beroep sinds de stageregelgeving van 1965 hebben doorgemaakt. Toenemende regelgeving, technische mogelijkheden en maatschappelijke eisen verhogen de complexiteit van het beroep. Door de academische invulling van het onderwijs worden studenten opgeleid voor een breed spectrum aan mogelijkheden maar niet direct voorbereid op de uitoefening van het beroep. 14. Zijn er provinciale of regionale verschillen in de manier waarop de stagecommissies werken? In Wallonië zijn de procedures uniform, aldus Marie-Eve Lejuste. Een mogelijk verschil is dat een kandidaat-stagemeester in de ene provincie zijn aanvraag schriftelijk moet motiveren en in de andere mondeling. Een overkoepelende beleidscommissie is er niet. In Vlaanderen is die er wel. Zij werd in het leven geroepen om komaf te maken met verschillen tussen de provinciale werking. Vandaar ook dat de infomomenten die bepaalde provincies organiseren voor stagiairs en stagemeesters, in de toekomst op een meer centrale leest geschoeid worden, zodat overal hetzelfde verhaal te horen zal zijn. Peter Ketsman geeft toe dat er nog altijd verschillen kunnen zijn omdat de ene mandataris nu eenmaal niet de andere is, maar het is de bedoeling de stage op een uniforme wijze te beoordelen om de rechtszekerheid en gelijke behandeling te bevorderen. Een kleine parenthese hierbij. Onze gesprekspartners focussen terecht op luisterbereidheid, begeleiding en een proactieve aanpak, en omschrijven een eventuele verlenging van de stage liever niet als een sanctie. Maar terwijl wij even wachtten voor het gesprek, werden wij aangeklampt door een architect. Die drukte ons op het hart dat we uitdrukkelijk moesten schrijven dat wie sjoemelde met zijn of haar fiches, onherroepelijk gepakt zou worden.» 52

4 SPECIALIST 15. Hoe een stagemeester kiezen? Bij de orde vindt u lijsten van stagemeesters. Interessante websites zijn het jobplatform van en Mogelijke keuzecriteria zijn de faam van het bureau of de stagemeester, de afstand en bereikbaarheid, de omvang en de opdrachtenportefeuille van het bureau, referenties van andere stagiairs Een kennismaking op voorhand valt ten zeerste aan te bevelen voor beide partijen. Check uw eventuele keuze vooraf af bij andere stagiairs. Op een klein bureau is een goede persoonlijke relatie belangrijk, zeker als het bureau ondergebracht is bij of in de woning van de architect. Tracht uit te vissen of het bureau voldoende interessante en gevarieerde projecten heeft om uw stage zinvol in te vullen. Grote bureaus hebben als mogelijke voordelen hun structuur, infrastructuur en eventueel hun internationale bezetting. Anderzijds bestaat het risico dat u in langlopende projecten wordt betrokken, zodat u niet de kans krijgt om het hele traject af te leggen, of dat de stagemeester niet voldoende tijd vrij kan maken om u te begeleiden. Maak in ieder geval voor de start van de stage duidelijke afspraken over de vergoeding, de te presteren uren en dergelijke meer. 16. Doet u een stage het best op slechts een of op meerdere plaatsen? Hiervoor gelden geen spelregels, tenzij dat u minstens zes maanden op eenzelfde plek moet blijven. Essentieel is dat de stage interessant blijft en dat u zaken blijft opsteken. Als u een stage op een bepaalde plek wil stopzetten, moet u dat melden aan de stagecommissie. 17. Is een buitenlandse stage aan beperkingen onderworpen? Voor de Vlaamse raad kunt u perfect twee jaar stage lopen in het buitenland en dan in België als architect ingeschreven worden op de tabel. In Wallonië kunt u maximaal 18 maanden stage in het buitenland doen, en moet u minstens zes maanden in eigen land als stagiair aan de slag om vertrouwd te geraken met de Belgische regelgeving. Houd er inderdaad rekening mee dat u na de stage geacht wordt de wettelijke en administratieve geplogenheden in België onder de knie te hebben. Als u bijvoorbeeld stage doet in een land waar zaken als epb, veiligheidscoördinatie en dergelijke compleet onbekend zijn en die kennis dus ontbreekt in uw competenties, kan dat een reden voor een verlenging van de stage zijn. Bespreek dit op voorhand met de stagecommissaris. 18. Is een gespecialiseerde stage aan beperkingen onderworpen? Voor zover aan de wettelijke bepalingen betreffende de stage is voldaan, zijn gespecialiseerde stages mogelijk voor maximaal zes maanden. Zij worden geval per geval beoordeeld. U moet in ieder geval een stagemeester hebben die voldoet aan de vereisten om als stagemeester op te treden. Voor de stagecommissie moet u kunnen aantonen dat de stage relevant is en u zaken bijbrengt die u later in uw beroep nodig zal hebben. Spreek dit op voorhand goed door, zodat u achteraf niet met een kater (lees: een verlenging) zit. 19. Kunt u de stage aanvullen met permanente vorming? Uiteraard, dat kan u flink op weg helpen. Bij de beroepsverenigingen NAV en UWA vindt u heel wat infosessies en cursussen die op een heel praktische manier ingaan op thema s als epb, verwarmingsinstallaties, warmtepompen, werken voor de sociale huisvesting et cetera. NAV heeft ook een peterschapsproject dat jonge architecten samenbrengt met mensen uit de praktijk voor de uitwisseling van heel concrete en praktijkgerichte informatie en ervaring. In Wallonië organiseert de Cfg-OA een opleiding van 80 uur waarin u wegwijs wordt gemaakt in een heleboel zaken be- 54

5 treffende de uitoefening van het beroep: lastenboeken en meetstaten opstellen, werfcontrole, overheidsopdrachten, statuut van zelfstandige, boekhouding, management Omwille van de voortdurende evolutie van het beroep wordt permanente vorming op termijn een verplichting voor elke architect. Daarom werkt de Vlaamse Raad momenteel aan een webapplicatie waarop u het aanbod aan permanente vorming op een gestructureerde manier zal kunnen terugvinden. Zo wil de orde het aanbod gemakkelijk doorzoekbaar maken en tegelijkertijd peilen naar eventuele behoeften en lacunes. Als de verplichting tot permanente vorming er daadwerkelijk komt, zal het aanbod gescreend worden door een nog op te richten accreditatiecommissie. 20. Tips & tricks Leg voor de stage targets vast op langere termijn. Het stageplan is een prima instrument om de stage te structureren, wat beide partijen ten goede komt. Scheep als stagemeester een stagiair niet af met kleine opdrachten, maar trek hem of haar meteen mee het bad in. Dat vergroot de zelfredzaamheid. Hoe sneller een stagiair praktische kennis opdoet, hoe meer hij zal evolueren naar een quasi volwaardige medewerker. Stop de moeilijke kanten van het beroep (bv. discussies met klanten, aannemers en dergelijke) niet weg voor de stagiair, maar neem altijd zelf de verantwoordelijkheid op u. Check elk dossier voor het de deur uitgaat. Een stagiair kan werfvergaderingen en werfcontroles voorbereiden door alle mails en werfverslagen door te nemen. Zo neemt hij u heel wat werk uit handen en verschijnt u altijd perfect voorbereid aan de start. Een prima manier om dit deel van het takenpakket op een voor beide partijen voordelige manier in te vullen. Stagiairs zijn dikwijls een unieke bron van informatie om de meest actuele tendensen te volgen in architectuurcultuur, ontwerp, ICT en andere nieuwe ontwikkelingen. Zeker in een klein architectenbureau kunnen ze voor een heel interessante input zorgen. Stagiairs zijn potentiële toekomstige medewerkers. U ziet al snel welk vlees u in de kuip hebt. U kent de competenties en eventuele lacunes. Bent u overtuigd van het nut van stagiairs? Profileer u dan als stagemeester. Zet getuigenissen van ex-stagiairs op uw website. Kom met uw verhaal naar buiten via de beroepsvereniging of publicaties van derden (Vacature, JobAt ). Pols naar interessante kandidaat-stagiairs bij confraters die les geven. Ainb wordt ondersteund door: een solide bescherming EEN SOLIDE BESCHERMING voor een stevig VOOR beroep EEN STEVIG BEROEP AiNB wordt ondersteund door: Ainb wordt ondersteund door: the future of of Glass since Redactie: Staf Bellens

AANBEVELING AANGAANDE DE STAGE

AANBEVELING AANGAANDE DE STAGE AANBEVELING AANGAANDE DE STAGE Deze aanbeveling wordt gegeven in overeenstemming met art. 3, 2de lid van het Reglement van Beroepsplichten, goedgekeurd bij K.B. van 18 april 1985 (B.S., 8 mei 1985). OVERZICHT

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 MEI 1965 TOT GOEDKEURING VAN HET DOOR DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VASTGESTELD

STAGEREGLEMENT KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 MEI 1965 TOT GOEDKEURING VAN HET DOOR DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VASTGESTELD KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 MEI 1965 TOT GOEDKEURING VAN HET DOOR DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VASTGESTELD - OVERZICHT Toepassingsveld Inschrijving op de lijst van de stagiairs Organisatie

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen.

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen. B.I.V. - stageovereenkomst 2015-2 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Gezien de Raad het modelcontract van het stagetype hierna aanpast met de minimum verplichtingen van de partijen.

Stageovereenkomst. Gezien de Raad het modelcontract van het stagetype hierna aanpast met de minimum verplichtingen van de partijen. Stageovereenkomst Gezien de wet van 17 mei 2002 wat betreft de erkenning en bescherming van het beroep van de auto-expert en met de oprichting van het instituut van de auto-experts( na opvolging van de

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van de Orde volgende documenten over:

Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van de Orde volgende documenten over: REGLEMENT BETREFFENDE DE STAGE HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE STAGE Artikel 1 Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van

Nadere informatie

Globaal Stage-evenement. Raden Oost- en West-Vlaanderen

Globaal Stage-evenement. Raden Oost- en West-Vlaanderen Globaal Stage-evenement Raden Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord Marnik DEHAEN Voorzitter Vlaamse Raad 1. Over de Orde van Architecten Wim SUPPLY Raad West-Vlaanderen Opdracht van de Orde Kerntaak: Opstellen

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGEMEESTERS

DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGEMEESTERS 1. Voorbereiding 1.1. Installatie kaartlezer DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGEMEESTERS Om gebruik te maken van het digitale stage systeem dient u te beschikken over een Belgische elektronische identiteitskaart.

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST BALIE ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT en LIMBURG

MODEL STAGEOVEREENKOMST BALIE ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT en LIMBURG MODEL STAGEOVEREENKOMST BALIE ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT en LIMBURG TUSSEN: Meester... advocaat, kantoorhoudende te... hierna genoemd: "de stagemeester", opgenomen op de lijst van erkende patroons van

Nadere informatie

Aanvraag van een erkenning als exploitant van hout: rechtspersoon

Aanvraag van een erkenning als exploitant van hout: rechtspersoon Aanvraag van een erkenning als exploitant van hout: rechtspersoon ANB-35-150609 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES:

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: B.I.V. - stageovereenkomst 2012 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van de

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; * * *

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; * * * 0288/05/N Tuchtcommissie definitieve beslissing Laattijdige neerlegging van de jaarrekening van de revisorenvennootschap; feitelijk bestuursmandaat; verstrekken van foutieve informatie aan de Stagecommissie

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

Stagereglement Criminologie

Stagereglement Criminologie Stagereglement Criminologie Artikel 1 Voor dit reglement betekent: STAGE: Veldwerk i.v.m. een opleidingsonderdeel gedoceerd in de opleiding criminologie, verricht in een publieke of privaatrechtelijke

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering feitelijke vereniging ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Kan de architect nog het hoofd boven water houden? Salarisenquête voor architecten.

Kan de architect nog het hoofd boven water houden? Salarisenquête voor architecten. Kan de architect nog het hoofd boven water houden? Salarisenquête voor architecten. Hoeveel architecten kunnen vandaag de dag nog hun beroep uitoefenen zonder financiële zorgen. Zijn de verdiensten van

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts J.B. Dekeyserstraat 70 3090 Overijse Erk.nr. ROB ce 1397 RVT vzb 395 Tel: 02/686.05.60 Fax: 02/686.06.96 Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts Art. 1. Dit reglement regelt de praktische werkafspraken

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS

DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS 1. Voorbereiding 1.1. Installatie kaartlezer DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS Om gebruik te maken van het digitale stage systeem dient u te beschikken over een Belgische elektronische identiteitskaart.

Nadere informatie

ONDERWIJS & ONDERNEMEN

ONDERWIJS & ONDERNEMEN ONDERWIJS & ONDERNEMEN Zuurstof voor ons onderwijs Zuurstof voor onze toekomst DUAAL LEREN Beste collega-ondernemer, Goed gevormd talent is het basisingrediënt van economische groei en vooruitgang. Jongeren

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN. Orthodontie O Eerste aanvraag O

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN. Orthodontie O Eerste aanvraag O FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Koninkrijk België TANDARTSEN Aanvraag erkenning als stagemeester-coördinator en als universitair opleidingscentrum Orthodontie O Eerste

Nadere informatie

Danku Wim, om deze namiddag weer op een schitterende manier te stroomlijnen.

Danku Wim, om deze namiddag weer op een schitterende manier te stroomlijnen. Danku Wim, om deze namiddag weer op een schitterende manier te stroomlijnen. Danku aan alle collega- architecten en andere pannelleden die op een heldere manier onze boodschap hebben willen delen met meer

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT

VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT Tussen ondergetekenden : 1. De stagemeester enerzijds : Mr.., Kantoorhoudende te En, 2. De stagiair anderzijds :.., wonende te Kantoorhoudende

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

Globaal Stage-evenement

Globaal Stage-evenement Globaal Stage-evenement Over de Orde van Architecten Annick Deboes Historiek 1939 bescherming titel architect 1963 instelling v/e Orde van Architecten 2006 architectenvennootschap Opdracht van de Orde

Nadere informatie

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA) HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN

TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN 1. Inleiding TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN Wanneer u een visumaanvraag heeft ingediend, zal het systeem automatisch een digitaal visum genereren voor alle betrokken architecten.

Nadere informatie

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Achtergrond en context code 10 tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid Achtergrond

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning OrthoptisteN alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De orthoptist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen Richtlijn 2010/1 Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen : Minimum 12

Nadere informatie

Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010

Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010 Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010 THEMA S - Identificatie - Opleiding - Opdrachtgevers - Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Artikel 1. Doel Het doel van een stage is om het de student mogelijk te maken werkervaring als

Nadere informatie

Waar vinden?

Waar vinden? RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK 01 ONTWERPPROCES EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK Een succesvol bouwproces, van beleidsvisie tot realisatie en dus tot beleving, vraagt een specifieke aanpak. Er bestaat dan ook geen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen

Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen De Vlaamse regelgeving bepaalt dat je pas aan de slag kan als kinderbegeleider of verantwoordelijke in de kinderopvang

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Algemene regels inzake de werking van de stagecommissies

Algemene regels inzake de werking van de stagecommissies NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Algemene regels inzake de werking van de stagecommissies Tekst aangenomen door de algemene vergadering van 22 april 2008, gewijzigd door de algemene vergadering van 26 januari

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Globaal Stage-evenement

Globaal Stage-evenement Globaal Stage-evenement Over de Orde van Architecten Historiek 1939 bescherming titel architect 1963 instelling v/e Orde van Architecten 2006 architectenvennootschap Opdracht van de Orde De voorschriften

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap

nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap Wie in

Nadere informatie

TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN

TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN 1. Inleiding TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN Wanneer u een visumaanvraag heeft ingediend, zal het systeem automatisch een digitaal visum genereren voor alle betrokken architecten.

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2016/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanwerving van

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

Ontwerp van protocol van bouwwerken uitgevoerd door een zelfbouwer

Ontwerp van protocol van bouwwerken uitgevoerd door een zelfbouwer Ontwerp van protocol van bouwwerken uitgevoerd door een zelfbouwer 1. Zelfbouw: Voorafgaande uiteenzetting Zelfbouw - dit is de uitvoering van een deel van de werken door de opdrachtgever zelf is een nieuwe

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

Over de duur van de overeenkomst, de looptijd van een systeem en de uitvoeringstermijn

Over de duur van de overeenkomst, de looptijd van een systeem en de uitvoeringstermijn Over de duur van de overeenkomst, de looptijd van een systeem en de uitvoeringstermijn De discussies rond het thema looptijd, duur en uitvoeringstermijn verlopen in dit land niet voldoende zinvol, in de

Nadere informatie

De cursus gaat door in de leslokalen van het opleidingscentrum te Zedelgem, Diksmuidse Heirweg 6.

De cursus gaat door in de leslokalen van het opleidingscentrum te Zedelgem, Diksmuidse Heirweg 6. Aan de Dienst 100 «ZoneDienst_100» «Bevelh_Verantw» «Adres_Bevelh» «PNR» «Gemeente» Ons kenmerk: AMB. 2018 VJ «DienstNr_VGZ» Bijlagen : 1 Datum: 23 september 2017 Onderwerp : Basiscursus Hulpverlener Ambulancier

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

B. In aanmerking komende maritieme gewenningsreizen. C. Formaliteiten en voorwaarden voor inschrijving in de Pool

B. In aanmerking komende maritieme gewenningsreizen. C. Formaliteiten en voorwaarden voor inschrijving in de Pool ZEEGEWENNING VAN MARITIEME STUDENTEN AFDELING DEK EN MACHINE TIJDENS DE GROTE VAKANTIE 2016 (KB 19.12.12) Onder volgende modaliteiten kunnen maritieme studenten worden aangeworven aan boord van zeeschepen

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

Stage in de onderneming: een flop?!?!?!? Openbaar HR-colloquium van 23.10.2014 GENT

Stage in de onderneming: een flop?!?!?!? Openbaar HR-colloquium van 23.10.2014 GENT Stage in de onderneming: een flop?!?!?!? Openbaar HR-colloquium van 23.10.2014 GENT De RVA in het algemeen Hoofdtaken van de RVA! Vergoeding! Preventie! (Her)inschakeling! Controle! Informatie! Verzoening

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Gerechtelijk Wetboek

Gerechtelijk Wetboek Bron: Belgische wetgeving - FOD Justitie Gerechtelijk Wetboek HOOFDSTUK Vquater De gerechtelijke stage Art. 259octies. 1. De Koning

Nadere informatie

Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid

Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid Een recente wet wijzigt de wet over de schijnzelfstandigheid van 27.12.2006. Voor UnieKO de perfecte gelegenheid om de wetgeving over schijnzelfstandigheid eens

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST

STAGEOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KU Leuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven STAGEOVEREENKOMST 2016-2017 Preservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding Gegevens

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie