Voorstellen van wetswijzigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstellen van wetswijzigingen"

Transcriptie

1 Voorstellen van wetswijzigingen De commissie beheerders van onroerende goederen van het BIV heeft een studie gemaakt om voorstellen van wetswijzigingen inzake de mede-eigendom in te dienen. Men wil hiermee vooral een grotere transparantie in de werking van de vereniging van medeeigenaars en een duidelijkere afbakening van de rol en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bereiken. De wettekst die werd aangepast aan de voorstellen van het BIV is opgenomen als bijlage I. Een volledig dwingende wet 1 Om de regels in alle verenigingen van mede-eigenaars te harmoniseren, dient in de eerste plaats de wet van 30 juni 1994 volledig dwingend te worden. Want hoewel het dwingende karakter wel degelijk is voorzien 2, zijn er twee uitzonderingen. De eerste heeft te maken met het quorum dat vereist is om een algemene vergadering te houden. De tweede betreft de vereiste meerderheden bij het stemmen. Beide uitzonderingen hebben volgens ons weinig belang. Er zijn geen objectieve gronden waarom een vereniging van mede-eigenaars over een bepaald punt met een grotere meerderheid moet stemmen dan andere verenigingen van mede-eigenaars of waarom voor één of ander punt een bijzonder quorum vereist is. Deze situatie kan tot een zekere verwarring leiden. Hoe legt men aan een mede-eigenaar uit dat in de vereniging van mede-eigenaars X een bepaalde meerderheid vereist is bij het stemmen, terwijl in de vereniging van mede-eigenaars Y voor hetzelfde punt op de agenda een andere meerderheid nodig is. De uitzonderingen kunnen tot fouten leiden. Ze verplichten de syndicus om voor elk punt op de agenda na te gaan of er in het algemeen reglement van de mede-eigendom bijzondere voorschriften staan over het quorum of de meerderheid die moeten worden gehaald. Iets vergeten of de tekst fout interpreteren maakt de beslissing van de algemene vergadering ongeldig. De uitzonderingen afschaffen is dus de meest eenvoudige manier om de wet volledig dwingend te maken. Dit zou voor alle door de wet behandelde materies moeten gelden. Men loopt dan niet langer het risico om zich te vergissen: wat is van toepassing, de wet of het algemeen reglement van de mede-eigendom? 1 Voorstel tot wijziging: - Om de wet volledig dwingend te maken, dient men in artikel en in artikel de woorden behoudens strengere bepalingen in het reglement van medeëigendom en of de statuten in artikel te schrappen. 2 Art van het Burg. Wetb.

2 Vereniging van mede-eigenaars = VME 3 Een van de huidige problemen is dat een gebouw van een groep gebouwen geen rechtspersoonlijkheid heeft. Ook het Hof van Cassatie heeft hierop reeds gewezen. De oplossing moet bestaan in een mechanisme van mandaten tussen subverenigingen met een beperkte bevoegdheid en de algemene vergadering van de vereniging van medeeigenaars. Secundaire verenigingen met elk een eigen rechtspersoonlijkheid invoeren, zou veel problemen creëren. Hoe zou bijvoorbeeld het geschil verlopen tussen de vereniging van mede-eigenaars en een van de gebouwen waaruit deze is samengesteld? Aangezien de benaming vereniging van mede-eigenaars vrij lang is, wordt ze in de praktijk vaak afgekort. Maar er bestaan verscheidene afkortingen naast elkaar en dit leidt tot verwarring, vooral in het Nederlands. De wet dient daarom een afkorting op te leggen: ACP in het Frans en VME in het Nederlands. Deze afkorting zou in de wettekst zelf moeten worden gebruikt. Vervolging op het vermogen van elke mede-eigenaar 4 Wij treden het voorstel van mevrouw Nyssens, de heer Hamal en medestanders terzake bij. Het is immers normaal dat als een vervolging op het vermogen van elke medeeigenaar zich opdringt, dit voor de kosten gebonden aan de procedure zou gebeuren naar evenredigheid van hun aandeel in de gemeenschappelijke delen dat gebruikt wordt voor de verdeling van de lasten en kosten. Het lijkt echter niet verstandig om dit punt te beperken tot gerechtelijke vonnissen. Op deze manier sluit men immers de deur voor de uitvoering van beslissingen die worden genomen op andere manieren om geschillen te regelen, zoals bemiddeling of verzoening. 3 Voorstel tot wijziging: - Artikel e alinea als volgt aanvullen: De vereniging van medeëigenaars, afgekort tot VME, verkrijgt rechtspersoonlijkheid wanneer de volgende twee voorwaarden vervuld zijn: - In de wettekst zelf de term verenigingen van medeëigenaars vervangen door VME in de artikels , , , , , er, , , , , e alinea, , , , e alinea en laatste alinea. 4 Voorstel tot wijziging: - Aan artikel toevoegen: rekening houdend met de berekeningswijze en de criteria die gebruikt worden voor de verdeling van de lasten overeenkomstig artikel ,3.

3 Keuze van woonplaats van de vereniging van mede-eigenaars bij de syndicus 5 Aangezien de syndicus de wettelijke vertegenwoordiger van de VME 6 is, lijkt het normaal dat alle briefwisseling of handelingen die erop betrekking hebben, daar toekomen. Men stelt echter vast dat dit helemaal niet het geval is. Een groot aantal sectoren - en dan vooral de banken en verzekeringsmaatschappijen - sturen regelmatig brieven naar de maatschappelijke zetels van de VME s. Deze bevinden zich vaak in de gebouwen 7 en meer bepaald in de toegangshallen. Als daar een brievenbus voor de syndicus is geïnstalleerd, kan de gewone briefwisseling daar ontvangen worden, ook al wordt deze bus niet altijd elke dag gelicht. Zonder deze brievenbus blijft de post in de hal rondslingeren tot een mede-eigenaar de syndicus op de hoogte brengt of deze laatste langskomt in het gebouw. Zo werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aanslagbiljet in verband met bedrijfsactiviteiten verstuurd naar de maatschappelijke zetels van de Brusselse VME s op basis van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen. De KBO bevat immers de maatschappelijke zetels van alle rechtspersonen in België en dus ook van de verenigingen van mede-eigenaars. Talrijke verenigingen hebben deze belasting niet betaald, gewoonweg omdat ze het aanslagbiljet niet ontvangen hadden. Gelukkig was deze belasting niet verschuldigd. Ze werd geannuleerd en het incident had geen gevolgen, maar het is wel veelzeggend. Wanneer het om een aangetekende brief gaat, wordt de situatie nog moeilijker. Niemand kan deze in ontvangst nemen, zelfs als de mede-eigendom over een conciërge beschikt. De postbode laat dan een berichtje achter, maar dit ondergaat hetzelfde lot als de gewone brief hierboven. De situatie is identiek wanneer het gaat om een deurwaardersexploot. Deurwaarders gebruiken verschillende oplossingen. Sommigen gaan alleen langs op de maatschappelijke zetel van de VME. Daar stellen ze vast dat ze hun exploot niet kunnen overhandigen. Ze laten een berichtje achter, maar er is veel kans dat dit verloren gaat. 5 Voorstel tot wijziging: - Een 4 e alinea toevoegen aan artikel e 2 waarin het volgende wordt bepaald: Zij kiest woonplaats in de woonplaats of het kantoor van de syndicus. - In artikel e lid 2 e alinea op de zetel van de vereniging van medeëigenaars door op het domicilie. - 3 van artikel schrappen. - In artikel ter plaatse vervangen door op het domicilie van de VME. - In artikel op de zetel van de vereniging van medeëigenaars vervangen door op het domicilie. 6 Art Art e laatste alinea

4 Anderen gaan langs op de maatschappelijke zetel én bij de syndicus, maar dit veroorzaakt extra kosten. En sommigen gaan alleen bij de syndicus langs. Nog een voorbeeld: de griffies van de rechtbanken die hun brieven zowel naar de syndicus als naar de maatschappelijke zetel van de VME sturen. Ook dit brengt onnodige kosten met zich mee. Al deze problemen kunnen worden opgelost door in de wet te bepalen dat de vereniging van mede-eigenaars woonplaats kiest op de woonplaats van de syndicus of op zijn kantoor. De praktijk wijst ook uit dat documenten als de statuten, de notulen van de algemene vergaderingen, de boekhouding en de archieven in de meeste gevallen bij de syndicus worden bewaard. Hij dient deze documenten immers regelmatig te raadplegen. Bovendien is het weinig comfortabel en realistisch dat een mede-eigenaar, zoals bepaald in de wet 8, in de hal van het gebouw documenten zou moeten raadplegen. Ten slotte beschikken niet alle verenigingen van mede-eigenaars over gemeenschappelijke lokalen om alle archieven te bewaren. Het voorstel bestaat er dus in dat ze worden bewaard op de woonplaats van de VME, dat wil zeggen bij de syndicus. Bekendmaking van de benoeming van de syndicus 9 Alle personen die betrokken zijn bij de mede-eigendom - de mede-eigenaars, de bewoners en derden - moeten snel te weten kunnen komen welke syndicus belast is met de VME. Wettelijk moet dit door aanplakking worden meegedeeld binnen 8 dagen na de benoeming van de syndicus. Dit lijkt weinig gegrond te zijn, want het komt er vooral op aan om te weten wie effectief verantwoordelijk is voor de mede-eigendom. En het is heel goed mogelijk dat iemand als syndicus wordt benoemd, maar dat zijn eigenlijke opdracht slechts weken later begint. Dit gebeurt vaak wanneer de syndicus door de algemene vergadering wordt benoemd, maar zijn opdracht slechts het volgende kwartaal begint. Men wil de vertrekkende syndicus immers zijn opdracht aan het einde van een boekhoudkwartaal laten beëindigen. De wettelijke mededeling zou dus binnen 8 dagen na het begin van de opdracht van de syndicus moeten gebeuren. Zoals reeds gezegd zijn de VME s opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Men zou hiervan kunnen gebruik maken om ruim bekendheid te geven aan de syndicus en de gegevens betreffende het domicilie van de VME. Derden kunnen zich dan volledig informeren over de VME zonder dat ze naar het gebouw of de maatschappelijke zetel moeten gaan. De gegevens van de KBO kunnen immers via internet, schriftelijk of 8 Artikel e alinea 9 Voorstel tot wijziging: - De eerste alinea van artikel aanvullen met en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om te worden gepubliceerd door de Kruispuntbank van Ondernemingen. - In artikel binnen acht dagen na die aanstelling of benoeming vervangen door binnen acht dagen na de aanvangsdatum van zijn opdracht.

5 telefonisch worden geraadpleegd. De KBO verzamelt de informatie over de VME s bij de registratiekantoren. Wij stellen daarom voor om de naam van de syndicus en het domicilie van de VME in het Staatsblad te publiceren, net zoals dat gebeurt bij andere rechtspersonen (bedrijven of vzw s), zodat ze kunnen worden opgenomen in de KBO, waar ze vlot toegankelijk zijn. De VME en de onverdeeldheid 10 Ook de verhoudingen tussen de VME en de onverdeeldheden, zowel verdeling van het eigendomsrecht als gewone onverdeeldheid, moeten worden vereenvoudigd en opgehelderd. Het verdient de voorkeur dat de onverdeeldheid een van zijn leden afvaardigt om haar te vertegenwoordigen bij de VME. Deze persoon ontvangt dan alle documenten van de VME en wordt op de algemene vergadering uitgenodigd om er de onverdeeldheid te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering. Bijeenroeping van de algemene vergadering 11 Voor een grotere transparantie en eenvormige werking van de VME s is het belangrijk dat er minstens één keer per jaar een algemene vergadering plaatsvindt. Op dit ogenblik is dit niet wettelijk verplicht. De syndicus van de VME dient de bijeenroepingen te versturen. Het is belangrijk dat er geen verschillen zouden bestaan in de wijze van bijeenroeping en dat er juridische zekerheid zou bestaan over de bijeenroepingstermijnen. Daarom stellen wij voor om in de wet de termijn (15 kalenderdagen) en de bijeenroepingswijze (per aangetekende brief) te bepalen. De aangetekende weg is de enige manier om zekerheid te hebben over de bijeenroepingstermijn. De term aangetekende weg wordt voorgesteld, omdat ook de 10 Voorstel tot wijziging: - In artikel e 2 e alinea, die dat recht zal uitoefenen vervangen door die hun gevolmachtigde zal zijn. Deze laatste zal worden opgeroepen voor de algemene vergaderingen, het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uitoefenen en alle documenten afkomstig van de VME ontvangen. 11 Voorstel tot wijziging: - Aan artikel toevoegen: De algemene vergadering dient minstens één keer per jaar te vergaderen. - In artikel op verzoek van één of meer medeëigenaars vervangen door op verzoek bij de syndicus. - Aan het einde van artikel toevoegen: of overeenkomstig artikel Aan artikel toevoegen: De bijeenroepingen dienen minstens vijftien kalenderdagen vooraf langs aangetekende weg te worden verzonden.

6 aangetekende sinds 2002 in België juridisch geldig en volledig geliberaliseerd is. Dit heeft twee gevolgen. Om te beginnen hoeft de aangetekende bijeenroeping niet per brief via de post te worden verstuurd. Ten tweede behoudt de post het monopolie van alle aangetekende verzendingen op papier, maar niet via een andere drager. De juridische zekerheid houdt ook in dat de mede-eigenaars weliswaar onder bepaalde voorwaarden het recht hebben om de bijeenroeping van een algemene vergadering te vragen, maar dat het hen niet toekomt om deze ook effectief bijeen te roepen. Dit laatste is de taak van de syndicus, het orgaan van de VME. Als deze zijn plicht niet nakomt, beschikken de mede-eigenaars over beroepsmogelijkheden. Het quorum voor het houden van een algemene vergadering 12 De huidige wet bepaalt enerzijds dat de algemene vergadering slechts rechtsgeldig kan beraadslagen als een dubbel quorum bereikt is: meer dan de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars die minstens de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten bezitten. In de praktijk leidt dit tot een zekere verwarring bij de mede-eigenaars en bij sommige syndici. Deze verwarring kan gemakkelijk worden vermeden door te bepalen dat het om meer dan de helft van de mede-eigenaars en meer dan de helft van de aandelen in de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen in de gemeenschappelijke delen moet gaan. Anderzijds is het in een aantal mede-eigendommen structureel onmogelijk om op de eerste algemene vergadering dit dubbele quorum te bereiken. Dit is bijvoorbeeld het geval in een mede-eigendom met een beperkt aantal appartementen, maar een zeer groot aantal garages. De eigenaar van een garage, die slechts een beperkt aantal aandelen heeft, is van oordeel dat hij de beraadslagingen slechts weinig of niet kan beïnvloeden en blijft bijgevolg weg van de algemene vergadering. Zo verhindert hij dat het door het quorum vereiste aantal mede-eigenaars bereikt wordt. Deze situatie brengt systematisch grote kosten mee voor de VME, aangezien dan de algemene vergadering een tweede keer moet worden bijeengeroepen. De algemene vergadering zou dan moeten plaatsvinden als ¾ van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het is ook belangrijk om te vermelden dat het quorum één enkele keer aan het begin van de algemene vergadering wordt berekend. Men kan er immers van uitgaan dat een medeeigenaar die de vergadering verlaat opdat het quorum niet langer zou bereikt zijn, rechtsmisbruik pleegt. Dit misbruik bestaat erin dat hij zijn, in dit geval negatief, 12 Voorstel tot wijziging: - In artikel ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten vervangen door meer dan. - In artikel tussen wanneer en meer dan toevoegen aan het begin van de algemene vergadering. - In artikel aan het einde van het artikel toevoegen: of wanneer zij meer dan drie vierden van de aandelen van de gemeenschappelijke gedeelten bezitten. - In artikel op het ogenblik van de stemming toevoegen na aanwezige of vertegenwoordigde medeëigenaars.

7 stemrecht niet loyaal uitoefent en het verloop van de vergadering bepaalt ( ne pas exercer loyalement son droit de vote, négatif en l espèce, et qu il assure la police de l assemblée ) 13. Mede-eigenaars die tijdens het verloop van de algemene vergadering toekomen of vertrekken, wijzigen slechts het aantal aandelen waarmee rekening wordt gehouden om de meerderheden te berekenen. Onthouding en blanco of ongeldige stem 14 Veel betrokkenen bij de mede-eigendom vragen meer uitleg over de regels voor het berekenen van de meerderheid. Er worden momenteel verscheidene methodes gebruikt. Sommigen interpreteren de wet letterlijk en berekenen de meerderheid op basis van het totale aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Dit betekent dat personen die zich onthouden, blanco en ongeldige stembiljetten als een neen-stem worden gerekend. Anderen vinden dat onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet in aanmerking mogen worden genomen om de meerderheid te berekenen. Alleen geldig uitgebrachte stemmen tellen mee. Sommige eigenaars zouden zich bijvoorbeeld kunnen onthouden omdat zij vinden dat zij te weinig informatie hebben gekregen over het voorstel of omdat het zou gaan om een twistpunt tussen personen waarin zij niet willen tussenkomen. In deze gevallen ziet men niet in waarom hun stemmen als neen-stemmen zouden moeten worden verrekend. 15 Ons voorstel stemt overeen met de tweede opinie die iedereen meer kansen geeft om zich via zijn stem uit te drukken. De meerderheden De Page en De Stefani -L assemblée Générale des Copropriétaires - La Copropriété Forcée des Immeubles et groupes d immeubles bâtis - UCL Faculté de Droit p Voorstel tot wijziging: - Bij artikel een tweede alinea toevoegen die als volgt luidt: Er wordt voor de berekening van de meerderheid van de stemmen geen rekening gehouden met onthoudingen, ongeldige en blanco stemmen. 15 Wahl, Winnykamien - Guide pratique de l agent immobilier à l usage des courtiers, syndics et régisseurs - Brussel - Uitgeverij Kluwer p Voorstel tot wijziging: In artikel wordt: - Punt 1 b geschrapt. Punt 1 a wordt punt 2 a en punt 1 c wordt punt 2 b genummerd. - Punt 1 : 1 bij meerderheid van twee derden van de stemmen, over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen. - Bij artikel een tweede alinea toevoegen: Maar wanneer de daden van verwerving of beschikking door de algemene vergadering beslist worden bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de hierdoor noodzakelijk geworden wijziging van verdeling van de aandelen van de medeëigendom door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist.

8 Het is de bedoeling dat de VME s maatregelen nemen om het gemeenschappelijke onroerend vastgoed in stand te houden. Het is dus belangrijk dat het voldoende onderhouden wordt en dat daarvoor tijdig werkzaamheden worden uitgevoerd. Een ¾ meerderheid om werkzaamheden aan gemeenschappelijke gedeelten uit te voeren is zeer hoog en het is dus gemakkelijk om beslissingen te blokkeren die nochtans noodzakelijk zijn. Het voorstel bestaat erin om deze meerderheid tot 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen terug te brengen. Bij daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen zijn reeds talrijke praktische problemen opgedoken. Hierover moet immers met 4/5 van de stemmen worden beslist. Maar een dergelijke aanpassing heeft automatisch een wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom tot gevolg. Deze wijziging zou met algemene stemmen beslist moeten worden. Om deze tegenstelling op te heffen wordt voorgesteld dat bij de beschikking van een gemeenschappelijk onroerend goed, de meerderheid die vereist is om deze beschikking mogelijk te maken en de meerderheid voor het wijzigen van de verdeling van de aandelen identiek zou zijn, met name 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Stem van personen die door de VME als lasthebber zijn aangesteld 17 Het voorstel van mevrouw Nyssens, de heer Hamal en medestanders dat bepaalt dat personen die door de VME als lasthebber zijn aangesteld of op een of andere manier bij deze in dienst zijn, niet aan de beraadslagingen en de stemming mogen deelnemen, is heel normaal. Het is immers onmogelijk dat een persoon zijn eigen decharge zou goedkeuren. De aard van de syndicus Voorstel tot wijziging: - 7 van artikel vervangen door: Een persoon die door de VME als lasthebber is aangesteld of die door haar is tewerkgesteld of in het kader van elk ander contract aan haar diensten verleent, kan noch persoonlijk, noch bij volmacht, deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen die betrekking hebben op de hem toevertrouwde taak. 18 Voorstel tot wijziging: - In artikel de term voorlopig vervangen door aanvullend en de bewoording voor een welbepaalde duur of voor welbepaalde doeleinden door voor een welbepaalde duur en doeleinden. - In artikel de woorden of in gebreke blijven schrappen, na op verzoek van elke medeëigenaar de woorden of elke derde betrokkene met het oog op de vertegenwoordiging van de VME toevoegen, de termen voorlopig vervangen door aanvullend en na de woorden de duur de woorden en de doeleinden toevoegen. - In artikel de volgende alinea toevoegen: Bij het in gebreke blijven van de syndicus kan de rechter, voor de duur die hij bepaalt, op verzoek van iedere mede-eigenaar of elke derde betrokkene met het oog op de vertegenwoordiging van de VME een voorlopig syndicus aanstellen.

9 Wanneer een syndicus de gewone syndicus moet bijstaan of vervangen, gebruikt de wet dezelfde term, met name voorlopig syndicus. Maar het gaat om twee zeer verschillende situaties. Hier dient men dus nauwkeurig te formuleren. De wet voorziet in twee gevallen waarin de gewone syndicus in functie blijft, terwijl een tweede syndicus zich bezighoudt met de administratie en het beheer van de medeeigendom. Het eerste geval doet zich voor als de algemene vergadering een adjunctsyndicus toevoegt aan de gewone syndicus om hem bij te staan voor een welbepaalde duur en doeleinden. Het tweede geval ontstaat als de gewone syndicus verhinderd is. De rechter stelt dan een syndicus aan voor een welbepaalde duur en doeleinden. Deze tweede syndicus beschikt dus niet over alle bevoegdheden van de syndicus en zijn verantwoordelijkheden zijn beperkt, hetzij op verzoek van de algemene vergadering, hetzij door een beslissing van de rechter. In beide gevallen wordt de term aanvullende syndicus voorgesteld in plaats van voorlopig syndicus. Wanneer de gewone syndicus in gebreke blijft, stelt de rechter een voorlopig syndicus aan. Maar in dit geval is er in hoofde van de VME slechts één enkele syndicus, met alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Alleen de duur van de opdracht wordt door de rechter bepaald. De wet voorziet niet in de werking van de VME zonder zijn orgaan, met name de syndicus. Men dient echter vast te stellen dat bepaalde VME s zonder syndicus functioneren, vooral bij kleine mede-eigendommen. De afwezigheid van een syndicus kan problemen opleveren als derden er niet in slagen de wettelijke vertegenwoordiger van de VME te contacteren. Men dient hen dus de mogelijkheid te geven om zich tot de vrederechter te wenden, zodat hij de syndicus van de mede-eigendom kan aanstellen. Rechtsvorderingen Wij nemen het voorstel van mevrouw Nyssens, de heer Hamal en medestanders over in verband met rechtsvorderingen in naam van de VME ten opzichte van het eigendomsrecht 19. Op dit ogenblik bestaan er in de rechtspraak over dit onderwerp twee stromingen. De eerste is van mening dat de vereniging niet bevoegd is, noch als eiseres, noch als verweerster, voor vorderingen die te maken hebben met de eigendom van het gebouw. Haar bevoegdheden zijn beperkt tot het realiseren van haar doelstelling, met name het bewaren en beheren van het gebouw, zoals aangegeven door Mr. Mostin 20. De 19 Voorstellen tot wijziging: - Aan artikel e alinea toevoegen: Bovendien en niettegenstaande artikel 577-5, 3 is de vereniging van mede-eigenaars gerechtigd om al dan niet gezamenlijk met een of meerdere mede-eigenaars op te treden om de bij het gebouw horende rechten te vrijwaren, met inbegrip van de rechten die voortvloeien uit de eigendom van het onroerend goed en dit middels een beslissing genomen overeenkomstig artikel 577-6, 6. Zij wordt geacht de hoedanigheid en het belang te hebben die vereist zijn om dergelijke rechten te verdedigen. 20 Mostin, Le contentieux de la copropriété depuis l application de la loi du 30 juin 1994, in La copropriété forcée des immeubles ou groupe d immeubles bâtis, colloquium van de rechtsfaculteit van de ULB, Brussel, Bruylant, 2005, p. 194.

10 tweede strekking vindt dat de VME bevoegd is om inzake de tienjarige aansprakelijkheid op te treden tegen de aannemer of de architect en dat zij in het algemeen kan eisen dat schade toegebracht aan de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw zou worden hersteld. Een dergelijke vordering instellen behoort tot de doelstelling en de bevoegdheden van de vereniging. 21 Het schijnt nochtans dat dit standpunt indruist tegen de wil van de wetgever in verband met rechtsvorderingen door de VME ten opzichte van de gemeenschappelijke gedeelten van de mede-eigendom. De VME heeft ook de mogelijkheid om te beslissen over de verkoop of de aankoop van een gemeenschappelijk gedeelte 22 dat haar niet toebehoort of nooit zal toebehoren. Hetzelfde geldt voor het heropbouwen van het gebouw bij gedeeltelijke of volledige vernietiging van het gebouw. 23 Dit lijkt er dus wel op te wijzen dat de wetgever vindt dat de VME wel in rechte kan optreden voor wat de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw betreft. Hetzelfde geldt bij de instelling van een rechtsvordering ten bewarende titel door de syndicus 24. Hoewel de wet bepaalt dat de syndicus alle bewarende daden mag stellen 25, lijkt het toch nodig om te bevestigen dat hij gemachtigd is om elk rechtsmiddel te gebruiken. Informatie-uitwisseling met notarissen 26 De informatie-uitwisseling tussen de notaris en de syndicus bij een overdracht van medeeigendom is een belangrijk punt van de wet van 30 juni Men stelt evenwel vast dat bepaalde verbeteringen dienen te worden aangebracht. De termijn van 15 dagen waarover de syndicus beschikt om de notaris te antwoorden, is erg kort. Dit betekent in de praktijk dat een niet-professionele syndicus of een professionele syndicus die als natuurlijk persoon werkt, niet langer dan 15 dagen afwezig mag zijn, omdat hij anders de wet niet kan naleven. Terwijl de notaris voor andere opzoekingen die hij dient te doen over langere termijnen beschikt. Wij stellen bijgevolg voor om de termijn voor het beantwoorden van de notaris op 30 dagen te brengen. 21 Mostin, op.cit., p Art punt d en e. 23 Art c en Art Voorstel tot wijziging: - Toevoegen aan artikel e 4 e alinea: De syndicus is gemachtigd om ten bewarende titel elk rechtsmiddel aan te wenden, met de verplichting om dit zo snel mogelijk door de algemene vergadering te laten bekrachtigen. 25 Art 577-8, 4, 4 26 Voorstel tot wijziging: - In artikel dagen vervangen door 30 dagen. - Toevoegen aan artikel e: 4 de vaststaande schulden van alle aard aan de VME van de partij die haar eigendomsrecht overdraagt - In artikel e alinea 15 dagen vervangen door 30 dagen. - Aan artikel toevoegen: De notaris is verplicht om onverwijld aan de VME de datum van het verlijden van de akte, de identiteit en het adres van de nieuwe mede-eigenaar en het nieuwe adres van de partij die haar eigendomstitel afstaat, te bezorgen. Bij splitsing van het eigendomsrecht of onverdeeldheid, zoals bepaald in artikel e 2e, de gegevens van hun lasthebber.

11 Hoewel veel notarissen opvragen hoeveel schuld de partij die haar eigendomstitel afstaat heeft ten opzichte van de VME, wordt deze vraag toch niet systematisch gesteld. Indien dit wel het geval zou zijn, zou de syndicus de mogelijkheid hebben om de notaris op de hoogte te brengen van een mogelijk beslag onder derden, indien de aan de VME verschuldigde bedragen niet op de verkoopprijs worden ingehouden. Maar er bestaat een andere oplossing om dit probleem te regelen. Wij bespreken ze hieronder. Het zou ook goed zijn als de notarissen de syndicus gewoonweg op de hoogte zouden moeten brengen van de identiteit van de nieuwe mede-eigenaar en de nieuwe adresgegevens van de mede-eigenaar die zijn eigendomstitel afstaat. Dit zou het mogelijk maken om aan deze laatste de laatste kostenafrekening te bezorgen die berekend wordt op de datum van de overdracht en/of om de VME in staat te stellen om eventuele schulden te recupereren. Bij splitsing van het eigendomsrecht of onverdeeldheid moet de notaris, overeenkomstig artikel 5 van het onderhavige voorstel, de persoon aanduiden die het recht zal uitoefenen om de algemene vergadering bij te wonen. Informatie-uitwisseling met de bewoners van de VME 27 De wet vraagt de syndicus herhaaldelijk om te communiceren met personen die in het gebouw wonen, maar geen stemrecht hebben op de algemene vergadering van het gebouw. Eén keer zou dit via een aangetekende zending moeten gebeuren. Wij stellen echter vast dat deze informatie niet steeds door de eigenaar aan de syndicus wordt verschaft, noch bij aankomst, noch bij vertrek van de bewoner. Alleen de eigenaar is op elk ogenblik in staat om te zeggen wie zijn goed bewoont. De eigenaars moeten bijgevolg verantwoordelijk zijn voor de communicatie met de bewoners, terwijl de VME ter informatie eveneens door affichage mededelingen doet aan de bewoners. Bij de overdracht van een kavel 28 Zoals wij hierboven gezien hebben, leveren de schulden van bepaalde mede-eigenaars op het ogenblik van de verkoop van hun appartement problemen op. Bij een onderhandse verkoop kan de syndicus de nodige maatregelen nemen om een beslag onder derden uit te 27 Voorstel tot wijziging: - Toevoegen aan het einde van artikel : De mededeling gebeurt door middel van affichage in de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. - In artikel het volgende schrappen: of bij gebreke daaraan, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende brief. - In artikel op initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende brief. vervangen door op initiatief van de eigenaar door een aangetekende zending en van de syndicus door affichage in de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. 28 Voorstel tot wijziging: - Een punt 3 toevoegen aan artikel : Ongeacht de wijze van overdracht is de nieuwe medeëigenaar van een kavel gehouden tot de betaling van de vaststaande schulden van alle aard die aan de VME met betrekking tot deze kavel op het moment van de overdracht verschuldigd zijn.

12 voeren. Maar dit is niet altijd mogelijk. Na de verkoop en als het om een grote schuld gaat, zal de VME de nodige gerechtelijke stappen zetten om dit bedrag te recupereren. Als het om een klein bedrag gaat, wordt geen vervolging ingesteld en draagt de VME dit verlies. Ook bij een gedwongen verkoop, waarbij de VME geen bevoorrechte schuldeiser is, heeft ze evenmin de garantie dat ze zal krijgen wat haar toekomt. Er worden reeds geruime tijd wetsvoorstellen ingediend om van de VME een bevoorrechte schuldeiser te maken, maar tot nu toe zonder succes. En zelfs in dat geval zouden andere schuldeisers voorrang kunnen hebben. Dit probleem kan worden opgelost door de schuld aan de kavel te verbinden. De koper neemt dan zowel de activa als de passiva van de kavel over. Uiteraard houdt deze oplossing in dat men bij het sluiten van de verkoopovereenkomst of het verlijden van de verkoopakte, bepaalde voorzorgen moet nemen. De verkoper kan schriftelijk verklaren dat er geen schulden zijn en dat hij de notaris machtigt om de eventueel verschuldigde bedragen af te houden van de opbrengst van de verkoop. Een andere mogelijkheid bestaat erin om het bedrag van de schulden bij de notaris onder te brengen, indien ze niet helemaal vaststaan of het bedrag dat noodzakelijk is om de laatste kosten van de medeeigendom te dekken tot aan de eindafrekening door de syndicus. Het is de koper die aansprakelijk moet worden gesteld. Hij dient de nodige voorzorgen te nemen of met kennis van zaken de schulden van de verkoper ten opzichte van de VME op zich te nemen wanneer hij onderhandelt over de aankoopprijs. Deze oplossing heeft in elk geval het grote voordeel voor de VME dat zij altijd de bedragen kan recupereren die aan haar verschuldigd zijn. Andere voorstellen tot wijziging Mevrouw Nyssens, de heer Hamal en medestanders doen andere voorstellen. Zij willen onder andere de bevoegdheden van de syndicus gevoelig uitbreiden. Of toch minstens een aantal praktijken nader omschrijven. Deze in de wet zelf of in een gedragscode opnemen is een onderwerp op zich. Wij mogen echter niet uit het oog verliezen dat al deze punten van toepassing zijn, ongeacht of het om een professionele syndicus gaat of niet. Dit kan enerzijds extra kosten met zich meebrengen en anderzijds de mede-eigenaar afschrikken die beseft hoeveel verantwoordelijkheid de syndicus heeft. Alle verantwoordelijkheden moeten identiek zijn, ongeacht de aard van de syndicus. De verplichting om een dubbele boekhouding te voeren en een genormaliseerd minimaal boekhoudplan te gebruiken is zeker een goede zaak. Maar dat een niet-professionele syndicus een vereenvoudigde boekhouding mag voeren is onaanvaardbaar. Want deze laatste kan evengoed een mede-eigendom van verscheidene honderden appartementen met aanzienlijke financiële risico s beheren. Of men al dan niet met een vereenvoudigde boekhouding mag werken, dient eerder af te hangen van de omvang van de VME en/of de grootte van de financiële stromen die zij met zich meebrengt. De professionele syndici zijn voorstander van een meer nauwkeurige omschrijving van bepaalde praktijken, zoals de manier om een algemene vergadering bijeen te roepen, de

13 agenda van de algemene vergadering op te stellen, de documenten die op de algemene vergadering moeten worden voorgelegd, het opstellen van de notulen van de algemene vergadering en het versturen ervan, Alle ingediende voorstellen gaan in de goede richting, maar een bepaald aantal punten maakt de toepassing ervan moeilijk of kostelijk. De nodige aanpassingen dienen dus te worden besproken.

14 Bijlage I: wettekst aangepast aan de BIV-voorstellen Wet op de mede-eigendom HOOFDSTUK III. - MEDEEIGENDOM. AFDELING I. - GEWONE MEDEEIGENDOM EN GEDWONGEN MEDEEIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art Burg. Wetb. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen, wordt de eigendom van een zaak die onverdeeld aan verscheidene personen toebehoort, geregeld als volgt : 2. De onverdeelde aandelen worden vermoed gelijk te zijn. 3. De medeëigenaar heeft deel in de rechten en draagt bij in de lasten van de eigendom naar verhouding van zijn aandeel. 4. De medeëigenaar kan over zijn aandeel beschikken en het met zakelijke rechten bezwaren. 5. De medeëigenaar heeft recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaak, overeenkomstig haar bestemming en in zover zulks met het recht van zijn deelgenoten verenigbaar is. Daden tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer kan hij wettig verrichten. 6. Andere daden van beheer alsmede daden van beschikking moeten, om geldig te zijn, met medewerking van alle medeëigenaars geschieden. Evenwel kan een der medeëigenaars de overige noodzaken deel te nemen aan daden van beheer waarvan de rechter de noodzakelijkheid erkent. 7. Ieder medeëigenaar draagt bij in de nuttige uitgaven tot behoud en tot onderhoud, alsook in de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende de gemeenschappelijke zaak. 8. De verdeling van de gemeenschappelijke zaak is onderworpen aan regels, die bepaald zijn in de titel Erfenissen. 9. Onverdeelde onroerende goederen die bestemd BIV-wetsvoorstel : Wet op de mede-eigendom HOOFDSTUK III. - MEDEEIGENDOM. AFDELING I. - GEWONE MEDEEIGENDOM EN GEDWONGEN MEDEEIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art Burg. Wetb. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen, wordt de eigendom van een zaak die onverdeeld aan verscheidene personen toebehoort, geregeld als volgt : 2. De onverdeelde aandelen worden vermoed gelijk te zijn. 3. De medeëigenaar heeft deel in de rechten en draagt bij in de lasten van de eigendom naar verhouding van zijn aandeel. 4. De medeëigenaar kan over zijn aandeel beschikken en het met zakelijke rechten bezwaren. 5. De medeëigenaar heeft recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaak, overeenkomstig haar bestemming en in zover zulks met het recht van zijn deelgenoten verenigbaar is. Daden tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer kan hij wettig verrichten. 6. Andere daden van beheer alsmede daden van beschikking moeten, om geldig te zijn, met medewerking van alle medeëigenaars geschieden. Evenwel kan een der medeëigenaars de overige noodzaken deel te nemen aan daden van beheer waarvan de rechter de noodzakelijkheid erkent. 7. Ieder medeëigenaar draagt bij in de nuttige uitgaven tot behoud en tot onderhoud, alsook in de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende de gemeenschappelijke zaak. 8. De verdeling van de gemeenschappelijke zaak is onderworpen aan regels, die bepaald zijn in de titel Erfenissen. 9. Onverdeelde onroerende goederen die bestemd

15 zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden en aan verschillende eigenaars toebehorende erven, zijn echter niet vatbaar voor verdeling. Het aandeel in de onverdeelde onroerende goederen kan niet overgedragen, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag genomen worden dan samen met het erf waarvan het onafscheidbaar is. De aan deze medeëigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben. De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren. De bepalingen van deze paragraaf zijn van dwingend recht. 10. In het geval van 9 staat het elke medeëigenaar vrij op zijn kosten aan de gemeenschappelijke zaak veranderingen aan te brengen, mits hij de bestemming daarvan niet wijzigt en aan de rechten van zijn deelgenoten geen afbreuk doet. AFDELING II. - GEDWONGEN MEDEEIGENDOM VAN GEBOUWEN OF GROEPEN VAN GEBOUWEN. Onderafdeling I. - Algemene bepalingen. Art De beginselen met betrekking tot de gedwongen medeëigendom, neergelegd in artikel 577-2, 9, en de bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op ieder gebouw of groep van gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten. Voornoemde beginselen en bepalingen zijn niet van toepassing indien de aard van de goederen zulks niet rechtvaardigt en alle medeëigenaars instemmen met die afwijking. Ieder gebouw of groep van gebouwen waarop die beginselen van toepassing zijn, moet worden beheerst door een basisakte en een reglement van medeëigendom. zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden en aan verschillende eigenaars toebehorende erven, zijn echter niet vatbaar voor verdeling. Het aandeel in de onverdeelde onroerende goederen kan niet overgedragen, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag genomen worden dan samen met het erf waarvan het onafscheidbaar is. De aan deze medeëigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben. De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren. De bepalingen van deze paragraaf zijn van dwingend recht. 10. In het geval van 9 staat het elke medeëigenaar vrij op zijn kosten aan de gemeenschappelijke zaak veranderingen aan te brengen, mits hij de bestemming daarvan niet wijzigt en aan de rechten van zijn deelgenoten geen afbreuk doet. AFDELING II. - GEDWONGEN MEDEEIGENDOM VAN GEBOUWEN OF GROEPEN VAN GEBOUWEN. Onderafdeling I. - Algemene bepalingen. Art De beginselen met betrekking tot de gedwongen medeëigendom, neergelegd in artikel 577-2, 9, en de bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op ieder gebouw of groep van gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten. Voornoemde beginselen en bepalingen zijn niet van toepassing indien de aard van de goederen zulks niet rechtvaardigt en alle medeëigenaars instemmen met die afwijking. Ieder gebouw of groep van gebouwen waarop die beginselen van toepassing zijn, moet worden beheerst door een basisakte en een reglement van medeëigendom.

16 Bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid tussen titels, worden de gedeelten van gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle medeëigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht gemeenschappelijk te zijn. Bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid tussen titels, worden de gedeelten van gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle medeëigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht gemeenschappelijk te zijn. Art De basisakte en het reglement van medeëigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte. De basisakte moet de beschrijving bevatten van het onroerend geheel, van de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten en de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke gedeelten dat aan ieder privatief deel is verbonden, daarbij rekening houdend met de respectieve waarde ervan. Het reglement van medeëigendom moet bevatten : 1 de beschrijving van de rechten en plichten van iedere medeëigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten; 2 de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten; 3 de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheid van de algemene vergadering; 4 de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van diens bevoegdheid en de duur van zijn mandaat. Art De basisakte en het reglement van medeëigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte. De basisakte moet de beschrijving bevatten van het onroerend geheel, van de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten en de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke gedeelten dat aan ieder privatief deel is verbonden, daarbij rekening houdend met de respectieve waarde ervan. Het reglement van medeëigendom moet bevatten : 1 de beschrijving van de rechten en plichten van iedere medeëigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten; 2 de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten; 3 de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheid van de algemene vergadering; 4 de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van diens bevoegdheid en de duur van zijn mandaat. 2. Indien beslist werd een reglement van orde op te stellen, dan kan dat reglement bij onderhandse akte worden opgemaakt. 3. Ieder beding van de statuten dat het recht beperkt van de medeëigenaar om het beheer van zijn kavel toe te vertrouwen aan een persoon van zijn keuze, wordt voor niet geschreven gehouden. Onderafdeling II. - Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van medeëigenaars. Art Burg. Wetb. 1. De vereniging van medeëigenaars verkrijgt rechtspersoonlijkheid wanneer de volgende twee voorwaarden vervuld zijn : 2. Indien beslist werd een reglement van orde op te stellen, dan kan dat reglement bij onderhandse akte worden opgemaakt. 3. Ieder beding van de statuten dat het recht beperkt van de medeëigenaar om het beheer van zijn kavel toe te vertrouwen aan een persoon van zijn keuze, wordt voor niet geschreven gehouden. Onderafdeling II. - Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van medeëigenaars. Art Burg. Wetb. 1. De vereniging van medeëigenaars, afgekort tot VME, verkrijgt rechtspersoonlijkheid wanneer de volgende twee voorwaarden vervuld zijn :

17 1 het ontstaan van de onverdeeldheid door de overdracht of de toekenning van ten minste een kavel; 2 de overschrijving van de basisakte en van het reglement van medeëigendom op het hypotheekkantoor. De plannen van het gebouw kunnen daarbij in de vorm van een door de notaris voor eensluidend verklaard afschrift als bijlage worden gevoegd. Zij draagt de benaming : "vereniging van medeëigenaars", gevolgd door de vermeldingen betreffende de ligging van het gebouw of de groep van gebouwen. Zij heeft haar zetel in het gebouw. Indien het over een groep van gebouwen gaat, moet de basisakte bepalen in welk gebouw de zetel van de vereniging gevestigd is. 1 het ontstaan van de onverdeeldheid door de overdracht of de toekenning van ten minste een kavel; 2 de overschrijving van de basisakte en van het reglement van medeëigendom op het hypotheekkantoor. De plannen van het gebouw kunnen daarbij in de vorm van een door de notaris voor eensluidend verklaard afschrift als bijlage worden gevoegd. Zij draagt de benaming : "vereniging van medeëigenaars", gevolgd door de vermeldingen betreffende de ligging van het gebouw of de groep van gebouwen. Zij heeft haar zetel in het gebouw. Indien het over een groep van gebouwen gaat, moet de basisakte bepalen in welk gebouw de zetel van de vereniging gevestigd is. Zij kiest woonplaats in de woonplaats of het kantoor van de syndicus. 2. Indien de statuten niet of niet tijdig werden overgeschreven, kan de vereniging van medeëigenaars zich ten aanzien van derden niet op haar rechtspersoonlijkheid beroepen; deze zijn echter wel gerechtigd ze in te roepen tegen de vereniging. 3. De vereniging van medeëigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen. 2. Indien de statuten niet of niet tijdig werden overgeschreven, kan de VME zich ten aanzien van derden niet op haar rechtspersoonlijkheid beroepen; deze zijn echter wel gerechtigd ze in te roepen tegen de vereniging. 3. De VME kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen. 4. Onverminderd artikel 577-9, 5, kan de tenuitvoerlegging van beslissingen waarbij de vereniging van medeëigenaars wordt veroordeeld, worden gedaan op het vermogen van iedere medeëigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. 4. Onverminderd artikel 577-9, 5, kan de tenuitvoerlegging van beslissingen waarbij de VME wordt veroordeeld, worden gedaan op het vermogen van iedere medeëigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten rekening houdend met de berekeningswijze en de criteria die gebruikt worden voor de verdeling van de lasten overeenkomstig artikel ,3. Onderafdeling III. - Beheer van het gebouw of van de groep van gebouwen. Art Burg. Wetb. 1. Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen. Onderafdeling III. - Beheer van het gebouw of van de groep van gebouwen. Art Burg. Wetb. 1. Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen.

18 In geval van verdeling van het eigendomsrecht van een kavel, of wanneer dit het voorwerp is van een gewone onverdeeldheid, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die dat recht zal uitoefenen. In geval van verdeling van het eigendomsrecht van een kavel, of wanneer dit het voorwerp is van een gewone onverdeeldheid, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun gevolmachtigde zal zijn. Deze laatste zal worden opgeroepen voor de algemene vergaderingen, het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uitoefenen en alle documenten afkomstig van de VME ontvangen. 2. Onverminderd artikel 577-8, 4, 1, kan de algemene vergadering bijeengeroepen worden op verzoek van één of meer medeëigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten bezitten. 2. De algemene vergadering dient minstens één keer per jaar te vergaderen. Onverminderd artikel 577-8, 4, 1, kan de algemene vergadering bijeengeroepen worden op verzoek bij de syndicus van één of meer medeëigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten bezitten. De bijeenroepingen dienen minstens vijftien kalenderdagen vooraf langs aangetekende weg te worden verzonden. 3. Behoudens strengere bepalingen in het reglement van medeëigendom, beraadslaagt de algemene vergadering alleen dan rechtsgeldig wanneer meer dan de helft van de medeëigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten bezitten. Indien dat quorum niet werd bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van medeëigendom waarvan ze houder zijn. 4. Iedere medeëigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. 5. Iedere medeëigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering. Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan 3. Behoudens strengere bepalingen in het reglement van medeëigendom, De algemene vergadering beraadslaagt alleen dan rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de medeëigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij meer dan de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten bezitten of wanneer de medeëigenaars aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de zitting meer dan drie vierden van de aandelen van de gemeenschappelijke gedeelten bezitten. Indien dat quorum niet werd bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van medeëigendom waarvan ze houder zijn. 4. Iedere medeëigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. 5. Iedere medeëigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering. Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet

19 het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde medeëigenaars beschikken. De syndicus kan niet als lasthebber van een medeëigenaar tussenkomen op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij medeëigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering. 6. De beslissingen van de algemene vergadering worden bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of de vertegenwoordigde medeeigenaars genomen, tenzij wanneer de wet of de statuten een gekwalificeerde meerderheid of de éénparigheid vereisen. 7. Een persoon die door de vereniging van medeëigenaars als lasthebber is aangesteld of die door haar is tewerkgesteld, kan noch persoonlijk, noch bij volmacht, deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen die betrekking hebben op de hem toevertrouwde taak. als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde medeëigenaars beschikken. De syndicus kan niet als lasthebber van een medeëigenaar tussenkomen op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij medeëigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering. 6. De beslissingen van de algemene vergadering worden bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of de vertegenwoordigde medeeigenaars op het ogenblik van de stemming genomen, tenzij wanneer de wet of de statuten een gekwalificeerde meerderheid of de éénparigheid vereisent. Er wordt voor de berekening van de meerderheid van de stemmen geen rekening gehouden met onthoudingen, ongeldige en blanco stemmen. 7. Een persoon die door de VME als lasthebber is aangesteld of die door haar is tewerkgesteld of in het kader van elk ander contract aan haar diensten verleent, kan noch persoonlijk, noch bij volmacht, deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen die betrekking hebben op de hem toevertrouwde taak. Art Burg. Wetb. 1. Behoudens strengere bepalingen in het reglement van medeëigendom, beslist de algemene vergadering : 1 bij meerderheid van drie vierden van de stemmen: Art Burg. Wetb. 1. Behoudens strengere bepalingen in het reglement van medeëigendom, beslist De algemene vergadering beslist: a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft; b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen; 1 bij meerderheid van twee derden van de stemmen : a) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen. 2 bij meerderheid van drie vierden van de stemmen a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft; b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van

20 c) over de oprichting en de samenstelling van een raad van beheer die tot taak heeft de syndicus bij te staan en toezicht te houden op zijn beheer; 2 bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen : a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de medeëigendom; b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan; c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging; d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden; e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen. 2. In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, worden de vergoedingen die in de plaats komen van het vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de heropbouw ervan, indien daartoe beslist wordt. Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de medeëigenaar, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor het schadegeval, zijn de medeëigenaars verplicht in geval van heropbouw of herstel bij te dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in de medeëigendom. 3. Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle medeëigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de medeëigendom, alsmede over elke beslissing van de algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed. die waarover de syndicus kan beslissen; b) over de oprichting en de samenstelling van een raad van beheer die tot taak heeft de syndicus bij te staan en toezicht te houden op zijn beheer; 3 bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen : a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de medeëigendom; b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan; c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging; d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden; e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen. 2. In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, worden de vergoedingen die in de plaats komen van het vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de heropbouw ervan, indien daartoe beslist wordt. Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de medeëigenaar, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor het schadegeval, zijn de medeëigenaars verplicht in geval van heropbouw of herstel bij te dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in de medeëigendom. 3. Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle medeëigenaars beslist over elke verdeling van de aandelen van de medeëigendom, alsmede over elke beslissing van de algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed. Art Burg. Wetb. 1. Wanneer de syndicus niet in het reglement van Wanneer echter werken of daden van verwerving of beschikking door de algemene vergadering beslist worden bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de hierdoor noodzakelijk geworden wijziging van verdeling van de aandelen van de medeëigendom door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist. Art Burg. Wetb.

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK III. - MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art. 577-2. Burg. Wetb. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen,

Nadere informatie

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010)

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) OUDE WETTEKST HOOFDSTUK III MEDE-EIGENDOM AFDELING I - GEWONE MEDE- EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE- EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Artikel 577-2 1. Bij

Nadere informatie

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11)

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAAR MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN Nihil AFDELING 2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET

Nadere informatie

Immo Dominique b.v.b.a.

Immo Dominique b.v.b.a. Wet op de mede-eigendom van 30 juni 1994 (Belgisch Staatsblad 26.07.94) (Art. 577) Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom. Deze wet is

Nadere informatie

30 JUNI Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom.

30 JUNI Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. 30 JUNI 1994. - Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. Bron : JUSTITIE Publicatie : 26-07-1994 Inwerkingtreding : 01-08-1995 Dossiernummer

Nadere informatie

AFDELING 2 - WET OP DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM

AFDELING 2 - WET OP DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM AFDELING 2 - WET OP DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM BURGERLIJK WETBOEK (W.21.III.1804, Ndl.tekst W.30.XII.1961, BS 18.V.1962) BOEK II GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM TITEL II EIGENDOM

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars

Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars van appartementen. september 7th, 2010 De nieuwe wet op de mede-eigendom heeft als doel de werking van de mede-eigendom te moderniseren en

Nadere informatie

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom Mrs. Katrien Kempe Advocaat / Avocat kakempe@laga.be Mr. Stefaan Van Dyck Advocaat / Avocat svandyck@laga.be De wet van 2 juni 2010 versterkt en verfijnt

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

(artikelen tot en met Burgerlijk Wetboek)

(artikelen tot en met Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet Bron: Belgisch Staatsblad dd. 28/06/2010 (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek Titel 2 Hoofdstuk III

Burgerlijk wetboek Titel 2 Hoofdstuk III Redactie Bron: Juridat Bron: Juridat 1 Bijgewerkt tot 15.05.2012 Inhoud 1 Bron: Juridat...1 Bijgewerkt tot 15.05.2012... 1 Inhoud... 1 AFDELING I. GEWONE MEDEEIGENDOM EN GEDWONGEN MEDEEIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

Nadere informatie

B U R G E R L I J K W E T B O E K (W.21.III.1804, Nederlandse tekst W.30.XII.1961, BS 18.V.1962) MEDE-EIGENDOM

B U R G E R L I J K W E T B O E K (W.21.III.1804, Nederlandse tekst W.30.XII.1961, BS 18.V.1962) MEDE-EIGENDOM B U R G E R L I J K W E T B O E K (W.21.III.1804, Nederlandse tekst W.30.XII.1961, BS 18.V.1962) BOEK II GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM TITEL II EIGENDOM HOOFDSTUK III MEDE-EIGENDOM

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet tot de wijziging werking van van het de Burgerlijk mede-eigendom Wetboek teneinde te moderniseren

Nadere informatie

Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom.

Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. Deze wet is in werking getreden op 1 augustus 1995 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

Supplement bij M. Bax (Ed.), Burgerlijk wetboek 17de uitgave, Maklu-Uitgevers, Isbn 978-90-466-0289-8

Supplement bij M. Bax (Ed.), Burgerlijk wetboek 17de uitgave, Maklu-Uitgevers, Isbn 978-90-466-0289-8 Onderhoudsbijdragen Wet Mede-eigendom Supplement bij M. Bax (Ed.), Burgerlijk wetboek 17de uitgave, Maklu-Uitgevers, Isbn 978-90-466-0289-8 Bij de raadpleging van dit wetboek moet in het bijzonder rekening

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Wet van 2 juni 2010 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede- eigendom te moderniseren en transparanter te maken. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

De vereniging van mede-eigenaars

De vereniging van mede-eigenaars Inleiding De vastgoedbeheerder De vastgoed-beheerder is een persoon die de activiteiten van rentmeester of syndicus uitoefent. De syndicus van een gebouw is belast met het beheer van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

De mede-eigendom: 15 tips

De mede-eigendom: 15 tips De mede-eigendom: 15 tips Inhoud 1. Wanneer is er sprake van gedwongen mede-eigendom?...3 2. Wanneer is de wet van 30 juni 1994 van toepassing?...3 3. Hoe vullen we deze begrippen in?...4 4. Hoe maken

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer

Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer V I L L A J U R I S A D V O C AT E N K o n i n g i n A s t r i d l a a n 7 9 3 5 0 0 H A S S E LT 0 1 1 / 2 5. 2 0. 2 0 w w w.v i l l a j u r i s.

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 DE SYNDICUS EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN NALEVING VAN DE STATUTEN 17 1. Dient een bouwpromotor voor onverkochte kavels bij te dragen in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Commission de Contro le :

Commission de Contro le : Commission de Contro le : Bulletin d information #5 (Nl versie) Commission de Contrôle du Conseil de Copropriété du Domaine du Bonsoy, association indépendante de copropriétaires 24 Mei 2016 De commissie

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE ZONNEHOEK, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan en ondernemingsnummer

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

2 JUNI Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (1)

2 JUNI Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (1) pagina 1 van 10 einde Publicatie : 2010-06-28 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter

Nadere informatie

Beroepsvereniging der Verhuurders van Railtransportmiddelen, afgekort LOMATFER.

Beroepsvereniging der Verhuurders van Railtransportmiddelen, afgekort LOMATFER. Beroepsvereniging der Verhuurders van Railtransportmiddelen, afgekort LOMATFER. NIEUWE STATUTEN Benaming en zetel Artikel 1 Er wordt een beroepsvereniging opgericht die beheerd wordt door de wet van 31

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie. Samengesteld uit:... Of de heer en/of mevrouw..., wonende te...

A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie. Samengesteld uit:... Of de heer en/of mevrouw..., wonende te... OVEREENKOMST SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM Tussen ondergetekende partijen: A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie.... Samengesteld uit:............ Of de heer en/of mevrouw..., wonende te... Handelend

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. VOLMACHT Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet.

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Na de recente wijzigingen van de appartementswet, bestaan er óók voor de vastgoedmakelaar enkele aandachtspunten. Enkele daarvan

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht.

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht. ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten.

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten. S O L V A C NV BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING dinsdag 10 mei 2011 na afloop van de gewone algemene vergadering --------------------------------------------------------------- AGENDA I. Verslag van de

Nadere informatie