De mede-eigendom: 15 tips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mede-eigendom: 15 tips"

Transcriptie

1 De mede-eigendom: 15 tips

2 Inhoud 1. Wanneer is er sprake van gedwongen mede-eigendom? Wanneer is de wet van 30 juni 1994 van toepassing? Hoe vullen we deze begrippen in? Hoe maken we een onderscheid tussen gemeenschappelijke en privatieve delen? De rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars Statuut en functie van de gewone en buitengewone algemene vergadering De wettelijk voorgeschreven minimale aanwezigheden voor de besluitvorming Kunnen gemeenschappelijke delen privatief worden? De syndicus Welke andere spelers kunnen er bij een mede-eigendom zijn? Enkele tips bij het kopen van een appartement Welke specifieke taken zijn voor de notaris weggelegd? Wat is het verschil tussen reservekapitaal en werkkapitaal? Arbitrage en bemiddeling En wat als een geschil onvermijdelijk is?

3 3 De mede-eigendom: 15 tips Iedereen zal ooit wel eens een mede-eigenaar hebben horen klagen over de hoge gemeenschappelijke lasten, over een andere mede-eigenaar, over de vereniging van mede-eigenaars of over de syndicus. Hoe weet u of uw appartementsgebouw in mede-eigendom is? Waarop moet u letten voordat u een gebouw in mede-eigendom koopt? Wat is een basisakte, een reglement van mede-eigendom, een vereniging van medeeigenaars of een algemene vergadering van mede-eigenaars? Op dat gebied is de richtlijn de wet van 30 juni 1994 (artikels tot 14 van het Burgerlijk Wetboek). 1. Wanneer is er sprake van gedwongen mede-eigendom? Wanneer het eigendomsrecht van een onroerend goed toebehoort aan meerdere personen is het verdeeld. Die onverdeeldheid vormt een mede-eigendom en kan ontstaan uit een nalatenschap of uit een vastgoedaankoop met meerdere mensen. De onverdeeldheid die daardoor ontstaat valt niet onder het stelsel van de gedwongen mede-eigendom. Waarom eigenlijk? Omdat iedereen uit de onverdeeldheid kan treden zodra hij dat wenst. Bij sommige onroerende goederen is verdeling van nature onmogelijk. Ze staan onder het stelsel van de gedwongen mede-eigendom. Appartementsgebouwen behoren daartoe. Voor de mede-eigenaars zou het natuurlijk nadelig zijn mocht op elk tijdstip kunnen worden overgegaan tot de verdeling van de gemeenschappelijke delen van hun gebouw Als een gebouw is verdeeld in appartementen die worden verhuurd en wanneer dat gebouw aan één persoon (natuurlijke of rechtspersoon) toebehoort, is de wet van 30 juni 1994 niet van toepassing aangezien het eigendomsrecht niet tussen verschillende personen is verdeeld. Mede-eigendom is iets anders dan multi-eigendom (of timesharing) waarbij niet de gemeenschappelijke ruimte wordt gedeeld, maar wel de tijd die men in die ruimte doorbrengt. 2. Wanneer is de wet van 30 juni 1994 van toepassing? Zodra we een gebouw hebben onder het stelsel van de gedwongen mede-eigendom is de wet dwingend van toepassing. Sommige kleine mede-eigendommen (soms maar twee appartementen) ontsnappen aan de wettelijke voorschriften (boekhouding, aanstelling van een syndicus.) op twee voorwaarden: wanneer alle mede-eigenaars van hetzelfde gebouw instemmen met de afwijking. wanneer de aard van het onroerend goed dit rechtvaardigt is er geen verdeling in gemeenschappelijke en privatieve delen. En wat de overige mede-eigendommen betreft, zal de wet van toepassing zijn op de volgende voorwaarden : het pand moet gebouwd zijn. het moet toebehoren aan verschillende natuurlijke personen of rechtspersonen.

4 4 een basisakte en een reglement van mede-eigendom moet zijn opgemaakt en van toepassing zijn. het eigendom van het gebouw moet in diverse kavels zijn onderverdeeld die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten. 3. Hoe vullen we deze begrippen in? De basisakte De wet geeft er geen eigenlijke definitie van. Het is een authentieke akte die het voornemen van de eigenaar(s) van het gebouw (vaak een projectontwikkelaar) aangeeft om dit onder het stelsel van de gedwongen mede-eigendom te plaatsen. De constructies worden dan ingedeeld in privatieve delen (appartement, kelder, garage) waaraan wordt toegevoegd de mede-eigendom van een bepaald aantal aandelen in gedwongen onverdeeldheid en gevormd in de gemeenschappelijke delen, waaronder de bouwgrond waarop het gebouw is opgetrokken. Dat geheel noemt men een kavel. Het reglement van mede-eigendom Dit reglement regelt met name alles wat betrekking heeft op de verdeling van het eigendom, de instandhouding, het onderhoud en de herbouw van het gebouw. Ook de werking van de algemene vergadering en van de raad van beheer en de bepalingen in verband met de syndicus (benoeming, bevoegdheden, duur van het mandaat) worden er in vermeld. Het huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement organiseert voornamelijk de wijze waarop met elkaar zal worden geleefd (verbod op uitoefening van sommige handelszaken of beroepen, op bepaalde manieren van bijvoorbeeld het inrichten van een terras enz.). Het kan bij onderhandse akte worden opgesteld en moet binnen de maand nadien worden neergelegd op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. Deze drie documenten vormen de statuten van het gebouw en gelden voor ieder die rechten bezit of zal bezitten in de mede-eigendom. 4. Hoe maken we een onderscheid tussen gemeenschappelijke en privatieve delen? De basisakte bepaalt wat privatief of gemeenschappelijk is. Als de akte hierover geen informatie biedt, dan kan het gezond verstand ons helpen bij het maken van het onderscheid. Al wat uitsluitend door één mede-eigenaar wordt gebruikt is privatief. Waar iedereen van gebruikmaak, dat zijn de gemeenschappelijke delen. De kamers in een appartement met hun vensterramen, luiken, parketvloeren, betegelingen, uitrustingen enz. zijn gewoonlijk privatief. Op grond van het gezond verstand is het ook duidelijk dat een lokaal dat slechts voor één mede-eigenaar toegankelijk is (zolder, kelder enz.) eveneens privatief is.

5 Als gemeenschappelijke delen worden meestal beschouwd de parken, vloeren, binnenplaatsen, de ruwbouw, het dak, de liften, de collectieve antennes, de septic tanks en beerputten voor gemeenschappelijk gebruik, de leidingen, de gemene trappen en gangen, de gemeenschappelijke lokalen en behoudens andersluidende vermelding in het reglement van mede-eigendom, de conciërgewoning. De tuin is ook gemeenschappelijk tenzij hij toegewezen werd voor privatief en uitsluitend gebruik door de eigenaar van de benedenverdieping, die hem dan ook moet onderhouden. 5. De rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars Soms wordt de vereniging van mede-eigenaars gewoon «de mede-eigendom» genoemd. Die vereniging bestaat wettelijk uit de mede-eigenaars, samen met de syndicus. In sommige opzichten kan de vereniging vergeleken worden met een rechtspersoon, want ze verkrijgt rechtspersoonlijkheid wanneer de volgende twee voorwaarden zijn vervuld : het ontstaan van de onverdeeldheid door de overdracht of de toekenning van ten minste een kavel; de overschrijving van de basisakte en van het reglement van mede-eigendom op het hypotheekkantoor. 6. Statuut en functie van de gewone en buitengewone algemene vergadering Op de algemene vergadering neemt de vereniging van mede-eigenaars de beslissingen wat betreft het beheer. Elke mede-eigenaar zetelt er van rechtswege. De vereniging beraadslaagt over alle zaken van gemeenschappelijk belang, maar ook over belangrijke of delicate actuele punten. Eenmaal per jaar, doorgaans op een datum vastgesteld in de basisakte (bijvoorbeeld de laatste vrijdag van mei) roept de syndicus een algemene vergadering van mede-eigenaars bijeen. De basisakte vermeldt de modaliteiten van die bijeenroeping (wanneer, bijhouden van de agenda enz.). Hier krijgt ieder gelegenheid om aan het woord te komen, eventuele suggesties te doen en te stemmen. De statuten bepalen de bevoegdheden van de algemene vergadering. Over het algemeen ziet ze toe op de instandhouding en het beheer van het gebouw en krijgt ze beslissingsmacht op alle terreinen die niet tot de bevoegdheid van de syndicus behoren Ze stelt de syndicus aan en zet hem af, wijzigt de statuten, stemt over sommige werken, beslist over de aankoop van goederen die gemeenschappelijk zullen zijn, stelt een raad van beheer aan, wijzigt die of heft deze op, wijzigt de bestemming van het gebouw of een deel ervan of kan zelfs de mede-eigendom ontbinden. Naast de gewone algemene vergadering kan op initiatief van een of meerdere medeeigenaars een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, als deze minstens een vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke ruimten bezitten. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een onvoorziene gebeurtenis de goede werking van de mede-eigendom komt verstoren (zeer grote schade aan het gebouw, financieel probleem, belangrijke en kostelijke dringende herstellingen enz.). In geval van hoogdringendheid kan de syndicus eveneens een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. 5

6 6 7. De wettelijk voorgeschreven minimale aanwezigheden voor de besluitvorming Quorum met betrekking tot de aanwezigheden In de basisakte zal men het quorum vinden dat moet worden bereikt wat betreft de aanwezigheden op de algemene vergaderingen. Behoudens strengere bepalingen in de statuten mag een beslissing pas worden genomen als minstens de helft van de mede-eigenaars aanwezig is of vertegenwoordigd is en voor zover ze minstens de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten bezitten. Opgelet! Ook samen moeten ze de helft van de gemeenschappelijke delen in het gebouw vertegenwoordigen. De twee voorwaarden zijn cumulatief : als een van beide niet is vervuld is het quorum niet bereikt en zal er een nieuwe vergadering bijeengeroepen moeten worden, op zijn minst vijftien dagen later en met dezelfde agenda. Die kan dan alle gewenste beslissingen treffen zonder rekening te houden met het quorum, wat soms voor verrassingen kan zorgen. Quorum met betrekking tot de stemming Elke mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat beantwoordt aan zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. Behoudens strengere voorschriften in de statuten worden de beslissingen bij absolute meerderheid (de helft van de stemmen plus één) genomen. Vaak wordt geen onderscheid gemaakt tussen absolute en eenvoudige meerderheid. Deze laatste is een meerderheid die is bereikt door het grootste aantal stemmen. Minimumpercentages Wanneer het gaat om het nemen van beslissingen die verder reiken dan de gewone instandhouding van het gemeenschappelijk goed heeft de wetgever om misbruiken te vermijden een speciale, gekwalificeerde meerderheid ingesteld. Soms vereisen de statuten een nog strengere vorm van meerderheid. Welke percentages? De eenparigheid van stemmen is vereist om het gebouw volledig te herbouwen of voor elke wijziging in de verdeling van de lasten (tachtig percent van de stemmen bij gedeeltelijke afbraak of bij wijziging van de bestemming van het gebouw in zijn geheel of gedeeltelijk of bij aankoop van vastgoed dat gemeenschappelijk zal worden). Vijfenzeventig percent van de stemmen is vereist voor het instellen van een raad van beheer of voor een wijziging van de statuten met betrekking tot het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van de delen die door de syndicus alleen beheerd worden. Beperkingen van het stemrecht en belangenconflicten Om belangenconflicten te vermijden zullen personen die als lasthebber of werknemer optreden voor de mede-eigendom niet deelnemen aan de beraadslagingen wanneer deze beraadslagingen en de stemming betrekking hebben op de opdracht die ze moeten vervullen.

7 Geen enkele mede-eigenaar, zelfs als hij volmacht kreeg, kan beschikken over een aantal stemmen dat hoger is dan de stemmen van alle andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars. Nemen we een voorbeeld om deze beperking beter te begrijpen. Als iemand 550 duizendste van de gemeenschappelijke gedeelten in het gebouw bezit en wanneer alle mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal zijn stemrecht tot 445 duizendste beperkt worden. Besluit : hoewel hij op papier de meerderheid bezit kan hij zijn wil niet opleggen aan de anderen. Het tellen van de stemmen zal gebeuren op basis van stemmen die daadwerkelijk mogen worden uitgebracht. Vertegenwoordiging Wat betreft het stemrecht kan elke mede-eigenaar zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering, met uitzondering van de syndicus of elke andere persoon of elke andere persoon die als lasthebber of als werknemer optreedt voor de vereniging van mede-eigenaars. 8. Kunnen gemeenschappelijke delen privatief worden? Of het nu gaat om een washok, een kelder, een conciërgewoning of zelfs gewoon een fietsenlokaal : de hausse van de vastgoedmarkt maakt de verleiding groot om deze gemeenschappelijke ruimten rendabel te maken door ze te verkopen of te verhuren. De gemeenschappelijke delen behoren niet toe aan de vereniging van mede-eigenaars. Als besloten wordt gemeenschappelijke delen privatief te maken moet de verdeling in duizendsten voor het gehele gebouw worden herzien en ook het aandeel van elke medeeigenaar in de gemeenschappelijke lasten. 9. De syndicus Een syndicus is een vastgoedagent die optreedt als beheerder van een gedwongen medeeigendom. Niet iedereen kan als syndicus optreden. Om deze functie rechtsgeldig te kunnen uitoefenen moet hij erkend zijn door het B.I.V. (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars). Als een van de mede-eigenaars deze functie echter opneemt, is erkenning geen vereiste. De algemene vergadering benoemt de syndicus. Het is de taak van de syndicus om op de bij het reglement van mede-eigendom vastgestelde datums of telkens wanneer er in het belang van de mede-eigendom dringend een beslissing moet worden genomen de algemene vergadering bijeen te roepen. Hij zal bovendien de beslissingen van de algemene vergadering notuleren en deze beslissingen uitvoeren of laten uitvoeren. Hij houdt zich bezig met de gewone taken die voortvloeien uit zijn opdracht van toezicht en regelmatige controle van de gemeenschappelijke delen (onderhoud en schoonmaak van de gemeenschappelijke delen, vervangen van klein meubilair, opvragen van achterstallen enz.). Bij een schadegeval moet hij bewarende maatregelen nemen. Hij dient er namelijk voor te zorgen dat na het vaststellen van de schade het schadegeval niet nog meer schadelijke gevolgen zal veroorzaken. En het kan ook gebeuren dat de syndicus beslissingen moet nemen die normalerwijze tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. 7

8 In dat geval zegt men dat de syndicus een voorlopige beheershandeling stelt. Daarna is het zijn taak een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen die dan definitieve maatregelen zal nemen. De syndicus vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars zowel voor het gerecht als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken. 10. Welke andere spelers kunnen er bij een mede-eigendom zijn? De raad van beheer Zo n raad is niet verplicht maar kan van nut zijn voor grote appartementsgebouwen. De raad van beheer wordt gekozen door de algemene vergadering en bestaat uit een voorzitter en een aantal bijzitters. De raad controleert de syndicus maar zijn voornaamste functie is de syndicus bijstaan. Hij kan de mede-eigendom dus niet beheren noch besturen. Het bureau Is al evenmin verplicht, staat de syndicus bij en bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een controleur. De mede-eigenaar en de huurder De mede-eigenaar moet de gemeenschappelijke lasten betalen, maar hij moet ook de statuten naleven en ervoor zorgen dat zijn huurder deze naleeft. De huurder ontvangt van de syndicus per brief, of door uithanging in de inkom of op een andere wijze een officiële bijeenroeping voor de vergadering, niet om deze bij te wonen, maar om eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten mee te delen. Hij kan vragen om op de vergadering aanwezig te zijn, maar zijn aanwezigheid moet wel bij eenparigheid door de vergadering worden beslist. Hij mag zich ook verzetten tegen een beslissing die hem schade berokkent. 11. Enkele tips bij het kopen van een appartement Het eerste waar u op moet letten is dat er niet plots veel appartementen terzelfdertijd te koop worden gesteld in een gebouw. Vaak blijkt immers dat er dan grote werken staan aan te komen.< Om onaangename verassingen te voorkomen (rampzalig beheer, een lopend geschil enz.) is het raadzaam aan de eigenaar of de syndicus de processen-verbaal op te vragen van de beslissingen van de algemene vergadering in de jongste drie jaar. Een precieze kennis van de gemeenschappelijke lasten is absoluut noodzakelijk. Wees niet tevreden met een maand- of kwartaalfactuur. Vraag de eigenaar de rekeningoverzichten over minstens een jaar. Soms kunnen die bedragen variëren (bijvoorbeeld geen verwarmingskosten in de zomer). Wanneer u alleen een gesloten parkeerplaats of een garagebox koopt, ga dan na of de basisakte of het reglement van mede-eigendom zulks toelaat. Soms moet je ook eigenaar zijn van een appartement. In andere gevallen is het voldoende dat je een van de appartementen bewoont. 8

9 9 12. Welke specifieke taken zijn voor de notaris weggelegd? De notaris zal met de syndicus per aangetekende brief contact opnemen om de schuldenlast die verschuldigd is door de vereniging van mede-eigenaars alsook de kostenstaat ingevolge de aankoop van gemeenschappelijke gedeelten te vernemen. Hij zal ook de uitgaven voor de instandhouding, het onderhoud en de herstellingen waarover de algemene vergadering beslissingen trof voor de datum van overdracht, maar waarvan de betaling pas na deze datum opeisbaar is, opvragen. De nieuwe mede-eigenaar (de koper) zal deze kosten immers moeten dragen. De syndicus moet binnen de vijftien dagen na de vraag van de notaris antwoord geven. Bovendien dient hij te verrekenen welk aandeel in het reservekapitaal in het bezit blijft van de vereniging van mede-eigenaars en welk aandeel in het werkkapitaal aan de verkoper wordt teruggegeven. Als de syndicus geen antwoord levert zal de notaris alle partijen (verkoper en koper van de kavel) inlichten dat de syndicus in gebreke bleef en hij zal dat in de authentieke akte vermelden. Met andere woorden, de wetgever voorzien geen wettelijke sanctie voor het in gebreke blijven van de syndicus. 13. Wat is het verschil tussen reservekapitaal en werkkapitaal? Het reservekapitaal blijft eigendom van de vereniging en wordt niet doorgegeven aan de nieuwe eigenaar. Alleen het werkkapitaal gaat terug naar de «uittredende» mede-eigenaar (de verkoper), maar dan wel naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij de gemeenschappelijke delen niet heeft kunnen gebruiken. 14. Arbitrage en bemiddeling Als er zich een probleem voordoet moet alles in het werk worden gesteld om een gerechtelijke procedure te vermijden. Waarom? Omdat de personen waartussen een betwisting ontstond elkaar nog vaak zullen kruisen en zien in hetzelfde gebouw. Om een geschil te beslechten kunnen de partijen voor of tijdens een geschil een of meer arbiters aanwijzen. Deze mogelijkheid wordt namelijk uitdrukkelijk voorzien in ons gerechtelijk wetboek. De arbiter is een persoon die met het uitdrukkelijke akkoord van alle partijen is aangesteld. Hij beschikt over de meeste bevoegdheden waarover de burgerlijke rechter beschikt en kan zich omringen met deskundigen. Hij kan een geschil beslechten dat voortvloeit uit de interpretatie of de toepassing van de statuten, de beslissingen genomen door de vereniging van mede-eigenaars of met betrekking tot de relaties met de syndicus. Omdat de wet van 30 juni 1994 dwingend is, kan hij in het raam van zijn opdracht niet buiten deze wet treden. De mogelijkheid om een beroep te doen op arbitrage of een scheidsgerecht moet echter in de statuten zijn voorzien. Is dit niet het geval dient de vergadering de statuten te wijzigen met een quorum dat door de statuten is voorzien en minstens met een vier/vijfde van de stemmen. Een wijziging kan alleen bij notarisakte gebeuren.

10 10 Ook bemiddeling of mediatie is een optie. Net zoals de arbiter is de bemiddelaar geen rechter. Bijgevolg bestaat zijn taak erin een oplossing te vinden rekening houdend met de wet en met het belang van alle partijen. Door zijn opleiding en zijn onpartijdige houding kan hij luisteren naar de standpunten van alle partijen en van hen toegevingen verkrijgen die kunnen uitmonden in een geacteerd akkoord. Opgelet : in tegenstelling met een arbiter zal een bemiddelaar nooit een beslissing afdwingen. 15. En wat als een geschil onvermijdelijk is? Alle kwesties met betrekking tot de mede-eigendom vallen onder de bevoegdheid van de vrederechter van het gerechtelijk kanton waarin het gebouw is gelegen. Een mede-eigenaar kan de rechter vragen : een onregelmatige, bedrieglijke of misleidende beslissing van de algemene vergadering te annuleren voor zover de rechtsvordering ingesteld wordt binnen de drie maanden na de dag waarop hij van deze beslissing kennis heeft genomen. een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de syndicus nalaat dit te doen of verkeerdelijk weigert dit te doen. dringende en noodzakelijke werken te laten uitvoeren ; de vereniging van mede-eigenaars te ontbinden als daar een gegronde reden voor is. de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te herzien indien deze onjuist is (geworden) na de aangebrachte wijzigingen aan het gebouw. een beslissing te nemen in de plaats van de vergadering als er misbruik van minderheid of meerderheid is vastgesteld. Voor meer informatie verwijzen we naar het Vastgoedboekje 2007, van Dambre, M., Debruyne, E., Hubeau B., Vandenberghe J., Kluwer, 87,10 euro en naar de Guide pratique de la copropriété, van Philippe Van Someren, Editions Labor, maart 2006, 13 euro (te koop bij Editions Labor ( of

11 11

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK III. - MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art. 577-2. Burg. Wetb. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen,

Nadere informatie

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom Mrs. Katrien Kempe Advocaat / Avocat kakempe@laga.be Mr. Stefaan Van Dyck Advocaat / Avocat svandyck@laga.be De wet van 2 juni 2010 versterkt en verfijnt

Nadere informatie

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010)

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) OUDE WETTEKST HOOFDSTUK III MEDE-EIGENDOM AFDELING I - GEWONE MEDE- EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE- EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Artikel 577-2 1. Bij

Nadere informatie

Immo Dominique b.v.b.a.

Immo Dominique b.v.b.a. Wet op de mede-eigendom van 30 juni 1994 (Belgisch Staatsblad 26.07.94) (Art. 577) Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom. Deze wet is

Nadere informatie

30 JUNI Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom.

30 JUNI Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. 30 JUNI 1994. - Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. Bron : JUSTITIE Publicatie : 26-07-1994 Inwerkingtreding : 01-08-1995 Dossiernummer

Nadere informatie

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11)

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAAR MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN Nihil AFDELING 2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET

Nadere informatie

AFDELING 2 - WET OP DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM

AFDELING 2 - WET OP DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM AFDELING 2 - WET OP DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM BURGERLIJK WETBOEK (W.21.III.1804, Ndl.tekst W.30.XII.1961, BS 18.V.1962) BOEK II GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM TITEL II EIGENDOM

Nadere informatie

De vereniging van mede-eigenaars

De vereniging van mede-eigenaars Inleiding De vastgoedbeheerder De vastgoed-beheerder is een persoon die de activiteiten van rentmeester of syndicus uitoefent. De syndicus van een gebouw is belast met het beheer van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM.

Nadere informatie

Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars

Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars van appartementen. september 7th, 2010 De nieuwe wet op de mede-eigendom heeft als doel de werking van de mede-eigendom te moderniseren en

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek Titel 2 Hoofdstuk III

Burgerlijk wetboek Titel 2 Hoofdstuk III Redactie Bron: Juridat Bron: Juridat 1 Bijgewerkt tot 15.05.2012 Inhoud 1 Bron: Juridat...1 Bijgewerkt tot 15.05.2012... 1 Inhoud... 1 AFDELING I. GEWONE MEDEEIGENDOM EN GEDWONGEN MEDEEIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

Nadere informatie

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet.

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Na de recente wijzigingen van de appartementswet, bestaan er óók voor de vastgoedmakelaar enkele aandachtspunten. Enkele daarvan

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Commission de Contro le :

Commission de Contro le : Commission de Contro le : Bulletin d information #5 (Nl versie) Commission de Contrôle du Conseil de Copropriété du Domaine du Bonsoy, association indépendante de copropriétaires 24 Mei 2016 De commissie

Nadere informatie

Het nieuwe appartementsrecht. DeWetvan30junil994 Roland Timmermans KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Het nieuwe appartementsrecht. DeWetvan30junil994 Roland Timmermans KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Het nieuwe appartementsrecht DeWetvan30junil994 Roland Timmermans KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE p- Woord vooraf V Inleiding 1 Statistieken 3 A. Overdrachten van onroerende goederen 3 1. Gebouwen en

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet tot de wijziging werking van van het de Burgerlijk mede-eigendom Wetboek teneinde te moderniseren

Nadere informatie

B U R G E R L I J K W E T B O E K (W.21.III.1804, Nederlandse tekst W.30.XII.1961, BS 18.V.1962) MEDE-EIGENDOM

B U R G E R L I J K W E T B O E K (W.21.III.1804, Nederlandse tekst W.30.XII.1961, BS 18.V.1962) MEDE-EIGENDOM B U R G E R L I J K W E T B O E K (W.21.III.1804, Nederlandse tekst W.30.XII.1961, BS 18.V.1962) BOEK II GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM TITEL II EIGENDOM HOOFDSTUK III MEDE-EIGENDOM

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

(artikelen tot en met Burgerlijk Wetboek)

(artikelen tot en met Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet Bron: Belgisch Staatsblad dd. 28/06/2010 (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 DE SYNDICUS EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN NALEVING VAN DE STATUTEN 17 1. Dient een bouwpromotor voor onverkochte kavels bij te dragen in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie. Samengesteld uit:... Of de heer en/of mevrouw..., wonende te...

A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie. Samengesteld uit:... Of de heer en/of mevrouw..., wonende te... OVEREENKOMST SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM Tussen ondergetekende partijen: A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie.... Samengesteld uit:............ Of de heer en/of mevrouw..., wonende te... Handelend

Nadere informatie

Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom.

Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. Deze wet is in werking getreden op 1 augustus 1995 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die

Nadere informatie

Voorstellen van wetswijzigingen

Voorstellen van wetswijzigingen Voorstellen van wetswijzigingen De commissie beheerders van onroerende goederen van het BIV heeft een studie gemaakt om voorstellen van wetswijzigingen inzake de mede-eigendom in te dienen. Men wil hiermee

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom Datum 27 januari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Bestemd om de parkeerplaatsen gelegen te Leuven (Heverlee), nabij de Zwaluwenlaan, te beheren. HOOFSTUK I.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Bestemd om de parkeerplaatsen gelegen te Leuven (Heverlee), nabij de Zwaluwenlaan, te beheren. HOOFSTUK I. ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Bestemd om de parkeerplaatsen gelegen te Leuven (Heverlee), nabij de Zwaluwenlaan, te beheren. HOOFSTUK I. - ALGEMENE UITEENZETTING. Sectie 1: - Melding van de wet.

Nadere informatie

Supplement bij M. Bax (Ed.), Burgerlijk wetboek 17de uitgave, Maklu-Uitgevers, Isbn 978-90-466-0289-8

Supplement bij M. Bax (Ed.), Burgerlijk wetboek 17de uitgave, Maklu-Uitgevers, Isbn 978-90-466-0289-8 Onderhoudsbijdragen Wet Mede-eigendom Supplement bij M. Bax (Ed.), Burgerlijk wetboek 17de uitgave, Maklu-Uitgevers, Isbn 978-90-466-0289-8 Bij de raadpleging van dit wetboek moet in het bijzonder rekening

Nadere informatie

Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer

Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer V I L L A J U R I S A D V O C AT E N K o n i n g i n A s t r i d l a a n 7 9 3 5 0 0 H A S S E LT 0 1 1 / 2 5. 2 0. 2 0 w w w.v i l l a j u r i s.

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE ZONNEHOEK, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan en ondernemingsnummer

Nadere informatie

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS HET JAAR 1979, de vierde mei. Voor ons Meester VOORAFGAANDE VERKLARINGEN 1. 2. 3. [ ] 4. De vennootschap heeft besloten op voorschreven grond een gebouwenkompleks op te richten, bestaande uit appartementen

Nadere informatie

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Wet van 2 juni 2010 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede- eigendom te moderniseren en transparanter te maken. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

2 JUNI Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (1)

2 JUNI Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (1) pagina 1 van 10 einde Publicatie : 2010-06-28 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter

Nadere informatie

Inhoud. (Bijna) 3 jaar nieuwe appartementswet Nicolas Carette en Koen Swinnen...1

Inhoud. (Bijna) 3 jaar nieuwe appartementswet Nicolas Carette en Koen Swinnen...1 Voorwoord...v (Bijna) 3 jaar nieuwe appartementswet Nicolas Carette en Koen Swinnen...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De statuten...2 Afdeling 1. Tegenwerpbaarheid t.a.v. huurders...2 Afdeling 2. Eenzijdige

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE BALEN, Rosselaar

ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE BALEN, Rosselaar ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE BALEN, Rosselaar TABEL: HOOFDSTUK 1: RECHTSPERSOONLIJKHEID Art. 1: rechtspersoon HOOFDSTUK 2: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE MEDE-EIGENAARS Art. 2: gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het sluiten van vastgoedcontracten door de Vereniging van Mede-eigenaars

Het sluiten van vastgoedcontracten door de Vereniging van Mede-eigenaars 3 de Dag van de Syndicus 3202 Rillaar Het sluiten van vastgoedcontracten door de Vereniging van Mede-eigenaars door Prof. Dirk Meulemans Unie Vlaamse Syndici vzw 5-2013 Inhoudstafel 1. De vereniging van

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

MEDE-EIGENDOM IN DE PRAKTIJK

MEDE-EIGENDOM IN DE PRAKTIJK MEDE-EIGENDOM IN DE PRAKTIJK DE VERBRUIKERSUNIE PUBLICEERT PRAKTISCHE CONSUMENTENGIDSEN Drie collecties : Consumptie & Vrije tijd Gezondheid & Welzijn Recht & Financies TEST-AANKOOP MAGAZINE Een maandblad

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Het beslissingsbevoegd orgaan van het Centrum van Bemiddeling is de Bemiddelingscommissie.

Het beslissingsbevoegd orgaan van het Centrum van Bemiddeling is de Bemiddelingscommissie. CAREN BEMIDDELING en ARBITRAGE (hierna genoemd CAREN) BEMIDDELINGSREGLEMENT Inleidende bepaling Bemiddeling is een gestructureerd proces waarbij twee of meer partijen, bijgestaan door een bemiddelaar,

Nadere informatie

OVEREENKOMST SYNDICUS van de MEDE-EIGENDOM

OVEREENKOMST SYNDICUS van de MEDE-EIGENDOM OVEREENKOMST SYNDICUS van de MEDE-EIGENDOM Tussen ondergetekende partijen : A.1. De vereniging van mede-eigenaars van de residentie Azalea ingeschreven in de KBO onder het nr. en waarvan de zetel gelegen

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Betreft: Offerte Syndicusbeheer van een appartementsgebouw D_Factory gelegen te Plankenbergstraat 112-118 te Deurne.

Betreft: Offerte Syndicusbeheer van een appartementsgebouw D_Factory gelegen te Plankenbergstraat 112-118 te Deurne. AMERIKALEI 163 2000 ANTWERPEN TEL 03 230 68 84 FAX 03 230 71 52 info@jurimmo.be www.jurimmo.be VERZEKERINGEN IMMOBILIËN JURIDISCH ADVIES Dhr. Peter Sels Sels.peter@gmail.com. Antwerpen, 09/03/2011 Betreft:

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

Blz. 1. REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM WOON- EN WINKELCENTRUM STADSPLEIN NOORD te Genk TABEL:

Blz. 1. REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM WOON- EN WINKELCENTRUM STADSPLEIN NOORD te Genk TABEL: Blz. 1 REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM WOON- EN WINKELCENTRUM STADSPLEIN NOORD te Genk TABEL: HOOFDSTUK 1: RECHTSPERSOONLIJKHEID Art. 1: rechtspersoon HOOFDSTUK 2: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE MEDE-EIGENAARS

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

5 verdeeldheid overeenkomstig de wet van 8 juli 1924, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1994 en 2 juni 2010 en de reparatiewetten van 13 augustus 2011, 15 mei 2012 en 17 augustus 2013, en meer bepaald

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Het verloop van de algemene vergadering en de taken van de voorzitter

Het verloop van de algemene vergadering en de taken van de voorzitter Inleiding Deze steekkaarten zijn bedoeld om de voorzitter van de algemene vergadering te helpen met een overzicht van zijn taken, bevoegdheden en mogelijkheden om problemen aan te pakken. Ze zijn natuurlijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars 3 In deze gids... Inleiding E én eigen woning, de droom van vele Belgen. Vaak wordt die droom gerealiseerd door de aankoop van een appartement of een studio. Je wordt

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd.

In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd. Dit intern reglement

Nadere informatie

STATUTEN goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2000

STATUTEN goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2000 B - I W A Belgian Committee of I.W.A. STATUTEN goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2000 OPRICHTING VAN EEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK EN WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE RESIDENTIE FORMENTOR

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE RESIDENTIE FORMENTOR GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE RESIDENTIE FORMENTOR Ondernemingsnummer : 0897.336.310 Ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering d.d. / /201 Vertaling en coördinatie van : - de oorspronkelijke

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

FEDERATIE DER BELGISCHE DIAMANTBEURZEN V.Z.W. REGELEMENT VAN DE COMMISSIE VAN SCHULDVEREFFENING

FEDERATIE DER BELGISCHE DIAMANTBEURZEN V.Z.W. REGELEMENT VAN DE COMMISSIE VAN SCHULDVEREFFENING FEDERATIE DER BELGISCHE DIAMANTBEURZEN V.Z.W. REGELEMENT VAN DE COMMISSIE VAN SCHULDVEREFFENING DATUM VAN INVOEGETREDING 1 JANUARI 2002 FEDERATIE DER BELGISCHE DIAMANTBEURZEN REGLEMENT COMMISSIE VAN SCHULDVEREFFENING

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

DEEL I: INLEIDING: PRIVAAT BEDRIJVENPARK OP INDUSTRIETERREIN

DEEL I: INLEIDING: PRIVAAT BEDRIJVENPARK OP INDUSTRIETERREIN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM BEDRIJVENPARK DE WOLFSBERG TE GENK TABEL: DEEL I: INLEIDING: PRIVAAT BEDRIJVENPARK OP INDUSTRIETERREIN ARTIKEL 1: Verplichtingen van publiekrechtelijke aard. ARTIKEL 2: Tevens

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

IMMO OPTIO. Galgestraat 27 B-1785 Merchtem. Zellik, 18 april 2017

IMMO OPTIO. Galgestraat 27 B-1785 Merchtem. Zellik, 18 april 2017 IMMO OPTIO Galgestraat 27 B-1785 Merchtem Zellik, 18 april 217 Geachte, Betreft : Verkoop appartement 1 e verdiep en staanplaats 1 in VME Residentie Anja, eigendom van Mw. Raes Inlichtingen overeenkomstig

Nadere informatie