Milieueffecten van machines, werktuigen en gereedschappen Een aanbeveling voor beleid en beleidsuitvoering april 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieueffecten van machines, werktuigen en gereedschappen Een aanbeveling voor beleid en beleidsuitvoering 2004 2010 april 2003"

Transcriptie

1 Directoraat-Generaal Milieu Directie Klimaatverandering en Industrie Afdeling Producten en Consumenten Milieueffecten van machines, werktuigen en gereedschappen Een aanbeveling voor beleid en beleidsuitvoering april Voorwoord Oranjebuitensingel 6 Postbus GX Den Haag Machines, werktuigen en gereedschappen dragen bij aan de vervuiling van het milieu. Dit gebeurt doordat gelekte smeermiddelen de bodem en het water verontreinigen, doordat lawaai, trillingen en stof hinder veroorzaken en door luchtverontreiniging. Lokaal kan dit tot problemen leiden. Deze notitie geeft: a. een overzicht van het beleid dat de afgelopen 20 jaar is gevoerd; b. de behaalde resultaten; c. aanbevelingen voor de periode tot De notitie doet voorstellen om te bereiken dat gebruik van mobiele machines na 2010 het milieu slechts verwaarloosbaar belast. Dit doel kan worden bereikt door: a. onderricht van bedienend en onderhoudspersoneel; b. te stimuleren dat het onderhoud van de machines verbetert; c. een intensief beleid te voeren dat het gebruik van milieuvriendelijkere smeermiddelen bevordert; d. de innovatie van de smeertechniek te bevorderen. 1. Inleiding Machines, werktuigen en gereedschappen zijn een bonte verzameling van apparaten en toestellen uiteenlopend van koffiemolen tot boormachine, grasmaaier, landbouwtrekker, hydraulische cilinder, torenkraan of baggermolen. Deze uiteenlopende reeks wordt op grote schaal gebruikt in alle segmenten van de Nederlandse maatschappij. Deze notitie richt zich niet op de milieueffecten van wasmachines, koffiemolens en andere toestellen die alleen binnenshuis worden gebruik doch op die van motorisch aangedreven, mobiele werktuigen die buitenshuis in de open lucht worden gebruikt; van grasmaaimachine en kettingzaag tot baggermolen. Beroepsmatig zijn in Nederland ruim 1 miljoen mobiele machines in gebruik. Over het particulier bezit van machines zijn geen gegevens beschikbaar, doch menigeen kent wel een zeer ruim geëquipeerde buurman zodat het totale aantal wellicht meerdere miljoenen kan bedragen. Dit enorme aantal betekent dat deze machines het leefmilieu in Nederland behoorlijk kunnen vervuilen. Dat men zich dit nauwelijks realiseert komt doordat de machines niet allemaal tegelijk op één plek worden gebruikt. De vervuiling is dus een beetje hier en een beetje daar, doch opgeteld is het veel. Bij elkaar verdwijnt tussen de en liter hydraulische olie in het milieu plus een onbekende hoeveelheid smeerolie en smeervet. Één liter olie kan 1 miljoen liter water vervuilen. Daarnaast een hoeveelheid uitlaatgassen die in dezelfde orde van grootte ligt als die van het Nederlandse vrachtwagenpark 2 en tot slot ervaren bijna 3 miljoen mensen 3 in dit land regelmatig geluidsoverlast van mobiele bronnen. Over trillingen en stof zijn geen cijfers bekend. Dit fenomeen van wel veel maar toch onbekend wordt omschreven als belasting van het milieu door diffuse bronnen. 1 Bronnen van lokale bodembelasting RIVM Rapportnr De vergeten sector - Innas Hinder in Nederland PG-TNO 2000

2 2. Achtergrond Beleid inzake machines kwam aanvankelijk ad-hoc en vanuit verschillende disciplines tot stand. Reeds in 1979 werd in de Memorie van toelichting bij de Wet geluidhinder vermeld dat de geluidsoverlast veroorzaakt door bouwmachines zal worden bestreden door de ontwikkeling van Europese regelgeving te stimuleren en te ondersteunen. In 1990 werd door de Tweede Kamer een programma 4 aanvaard om de geluidhinder veroorzaakt door toestellen in de periode tot 2010 drastisch te verminderen. Nadat in het NMP-plus 5 was aangekondigd dat de productgroep smeermiddelen zou worden doorgelicht werd in 1993 in de Nota Produkt en Milieu 6 aangekondigd dat bij het gebruik van machines de toepassing van biologisch afbreekbare smeermiddelen nadrukkelijk zal worden gestimuleerd. In 1994 werd in een notitie 7 voorgesteld beleid te ontwikkelen om de milieubelasting door mobiele werktuigen middels een integrale aanpak te verminderen. In 1995 verscheen als reactie op aandringen van het Landbouwschap, de land- en tuinbouworganisatie LTO, het productschap voor margarine, vetten en olieën MVO en fracties uit de Tweede Kamer een plan van aanpak 8 om het gebruik te bevorderen van smeermiddelen die minder belastend zijn voor het milieu. Onderzoek 9 werd gestart om een inzicht te verkrijgen in de soorten en aantallen van machines die in Nederland in gebruik zijn. Aan de hand van deze cijfers werd door een adviesgroep met deskundigen uit het bedrijfsleven, een schatting gemaakt van de milieubelasting. Bij deze schatting werden de aantallen van de machines gecombineerd met de frequentie van het gebruik, de levensduur en de van de machines bekende effecten op het milieu gewogen op een schaal van geen tot veel (0-3). Op deze basis werd door de adviesgroep van deskundigen uiteindelijk een ranglijst gemaakt van de milieubelasting door de verschillende groepen mobiele werktuigen. Hierbij werd rekening gehouden met de door de EU-richtlijnen te behalen resultaten op het gebied van geluid en verbrandingsgassen. Door deze groep van deskundigen werd aangegeven dat voor 26 soorten mobiele werktuigen, die voornamelijk in de bouw en in de landbouw worden gebruikt, een beleid zou moeten worden ontwikkeld 10. Voor 8 hiervan werd een prioriteit aangegeven. Soort Aantal Gebruiksduur in jaren Lekkages naar de bodem Lekkages naar het water Emissie van stof aggregaat voor energie funderingsmachine graafmachine heftruck laadschop lier pomp tractor Tot slot werd aan een adviesbureau opgedragen vast te stellen hoe groot het maatschappelijke draagvlak is voor een beleid voor machines en op welke wijze beleid succesvol zou kunnen worden uitgevoerd. 11 Dit onderzoek vond plaats aan de hand van een analyse van het gevoerde beleid, gekoppeld aan interviews en workshops met belanghebbenden en werd begeleid door vertegenwoordigers van enkele departementen en de eerder genoemde groep van deskundigen. 4 Aktieprogramma toestellen geluid kamerstuk XI, Tweede kamer, , , nrs / Actie 101c 6 Nota Produkt en Milieu, Kamerstuk 23562,1 (blz 63) 7 Startnotitie Integraal Milieubeleid Mobiele Werktuigen VROM Plan van aanpak milieuvriendelijkere smeermiddelen VROM Aantallen materieel in Nederland Heliview Rapport BIMW VROM Mobiele Werktuigen van milieuanalyse naar een beleidsplan QA Ministerie van VROM april 2003 Milieueffecten van machines, werktuigen en gereedschappen Pagina 2/8

3 In de conclusie van dit onderzoek woog zwaar dat bij nieuwe machines reeds goede resultaten zijn behaald voor de aspecten geluid en luchtverontreiniging. Ook is belangrijk dat de resterende negatieve effecten op het milieu voornamelijk worden veroorzaakt door lekkages van smeermiddelen. Daar lekkages van smeermiddelen bijna altijd een gevolg zijn van technisch falen werd door de onderzoeker aanbevolen om, afwijkend van de eerdere aanbevelingen van de groep van deskundigen, het beleid niet te richten op enkele specifieke machines doch juist op het voorkomen van emissies door goed onderhoud. Goed onderhoud kan men bevorderen middels opleiding van personeel en regelmatige keuring van machines. Ook werd aanbevolen de verontreiniging door smeermiddelen te verminderen door het lopende stimuleringsbeleid inzake biologisch afbreekbare, niet giftige (milieuvriendelijkere) smeermiddelen te intensiveren. Deze aanbevelingen liggen ten grondslag aan de voorstellen in paragraaf 5 van deze notitie. 3. Reeds behaalde resultaten ( ) In 1974 werd door de Europese commissie een begin gemaakt met onderhandelingen om richtlijnen op te stellen die het geluid van een aantal bouwmachines aan banden zou moeten leggen. Deze onderhandelingen zouden uiteindelijk pas in 1984 tot overeenstemming leiden over richtlijnen die in 1986 in werking traden. Vooruitlopend op deze internationale regelgeving om het lawaai van enkele machines te beperken werd nationaal de aanschaf van stiller materieel bevorderd. Dit gebeurde aanvankelijk door gebruik te maken van de mogelijkheden van de regeling WIR-milieutoeslag later door die van de VAMIL- en de MIA-regelingen. Regelingen die werden ontworpen om de aanschaf van milieuhygiënisch geavanceerde bedrijfsmiddelen te bevorderen. Door deze stimulansen werd bereikt dat de vernieuwing van het machinepark met stillere machines in Nederland in vergelijking met elders in Europa versneld op gang kwam. Pas rond 2000 werden verdergaande Europese richtlijnen inzake het geluid en de uitlaatgassen van machines aangenomen. Voorstellen voor deze richtlijnen werden met name door Nederlands initiatief, gesteund door Duitsland, Engeland en Frankrijk tot stand gebracht. Thans bestaan twee richtlijnen die de luchtvervuiling door de motoren in mobiele werktuigen begrenzen 12,13 en een richtlijn die voor een zestigtal machines, ter informatie van de koper en de gebruiker, een geluidsetiket verplicht stelt en bovendien voor een twintigtal van deze machines 14 het geluid aan grenzen bindt. Hiermee is bereikt dat een groot aantal machines die nieuw op de markt worden gebracht een verwaarloosbare bijdrage aan de milieuvervuiling door geluid en luchtverontreiniging zullen leveren. Sinds1996 is door VROM beleid gevoerd om het gebruik van milieuvriendelijkere hydraulische olie te stimuleren. Ook hier werd gebruik gemaakt van de VAMIL en MIA regelingen. Dit beleid werd ondersteund vanuit SoZaWe met de FARBO-regeling. De FARBO is een regeling om de arbeidsomstandigheden te verbeteren door de aanschaf van geavanceerde bedrijfsmiddelen te stimuleren. Bereikt is dat thans ca. 5% 15 van de totale markt van hydraulische olie milieuvriendelijker is. Daar de marktverandering alleen plaats vond bij de machines die op de lijsten van de MIA, de VAMIL en de FARBO vermeld staan, machines die in de open lucht dus met name in de aannemerij en de landbouw worden gebruikt, dan is in dit deel van de markt in hydraulische olie een aandeel van 15 tot 20% bereikt. Ook van de zijde van de Europese Commissie en het Europese Parlement is belangstelling ontstaan voor het onderwerp milieuvriendelijkere smeermiddelen. Dit heeft als eerste er toe geleid dat in de Richtlijn pleziervaartuigen een artikel 16 wordt opgenomen dat maatregelen op Europees niveau aankondigt. Ook roept het artikel de Europese lidstaten op ter voorkoming van de verontreiniging van het oppervlaktewater het gebruik van 12 Richtlijn 97/68/EG inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines 13 Richtlijn 2000/25/EG inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers 14 Richtlijn 2000/14/EG betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis 15 Gegevens CBS 16 (Article 11a) Member States should consider introducing national support measures to encourage the use of synthetic biodegradable lubricants to reduce water pollution by recreational craft. The introduction of measures at Community level should be considered during the review of this Directive. Ministerie van VROM april 2003 Milieueffecten van machines, werktuigen en gereedschappen Pagina 3/8

4 milieuvriendelijkere smeermiddelen te bevorderen. Verder is de eerste stap gezet om een Europees eco-label voor milieuvriendelijkere smeermiddelen in te voeren. Financieel ondersteund door de Europese commissie hebben fabrikanten van machines, fabrikanten van smeermiddelen en gebruikers van machines projecten gestart waarin wordt onderzocht hoe de vervuiling van het oppervlaktewater door smeermiddelen kan worden verminderd. Naast deze Nederlandse en Europese ontwikkelingen is ook in andere lidstaten van de Europese Unie een beleid inzake milieuvriendelijkere smeermiddelen in ontwikkeling. In Duitsland richt men zich op het vervangen van minerale hydraulische olie in het bestaande machinepark door milieuvriendelijkere. Dit vergt een aanmerkelijke investering voor enerzijds ombouwkosten, arbeidsloon en het vervangen van pakkingen en filters en anderzijds door de kosten van de vroegtijdige vervanging van de minerale olie door de milieuvriendelijkere. Echter in Duitsland is deze stimulering een tweesnijdend zwaard. Wordt enerzijds het gebruik van milieuvriendelijkere olie gestimuleerd, anderzijds wordt door de aanvullende eis dat deze olie op basis van planten moet zijn vervaardigd de agrificatie geholpen. Ter indicatie, voor het in Duitsland opgezette programma is jaarlijks een budget van 10,2 miljoen Euro beschikbaar. Op aanvraag wordt een subsidie van maximaal verstrekt. Bij bestaande installaties die op milieuvriendelijkere olie overstappen worden alle loon- en materiaalkosten volledig vergoed, inclusief spoelen en filterwisseling en de noodzakelijke veranderingen aan de installatie. Alle oliewisselingen en navulhoeveelheden komen in aanmerking voor een vergoeding die is gebaseerd op het prijsverschil tussen de milieuvriendelijkere olie en het minerale equivalent Kansen voor verder beleid Uit het onder 6 ) genoemde onderzoek blijkt duidelijk dat de bevraagde doelgroepen een verdergaande beleidsuitvoering door VROM ondersteunen. Wel lopen de gedachten uiteen van hard regulerend beleid met verplichte periodieke keuringen of stimulerend beleid met financiële instrumenten tot zachtere acties zoals voorlichting aan of onderricht van de gebruiker. Verschillende beleidsvarianten zijn overwogen: a. Voortzetting van het lopende beleid dat zich beperkt tot stimulering van milieuvriendelijkere smeermiddelen; b. Invoering van een streng regulerend beleid gericht op bepaalde machines met invoering van grenswaarden en verplichte keuringen; c. Intensivering van het lopende beleid inzake milieuvriendelijkere smeermiddelen door het actief bevorderen van het vervangen van minerale olie in het bestaande machinepark door milieuvriendelijkere olie; d. Aansluiting bij bestaande structuren inzake arbeidsveiligheid. Arbeidsveiligheid wordt met name bereikt door naast het stellen van veiligheidseisen aan nieuwe machines middels scholing van personeel en keuring van machines een goede staat van onderhoud te handhaven. Bij het inschatten van de kansen voor het beleid is het volgende overwogen: o Voortzetting van het lopende beleid is niet kostbaar doch zal er door zijn beperkte aanpak niet toe leiden dat de omzet van milieuvriendelijkere olie een kritische massa zal behalen. Hoewel het beleid zelf als succesvol mag worden beschreven en de kracht van het financiële instrument heeft aangetoond zal geen permanent resultaat behaald worden. o Invoeren van nieuwe technische eisen gekoppeld aan typekeuringen schept nieuwe lasten voor fabrikant, gebruiker en de overheid en is slechts mogelijk middels Europese regelgeving. Dit is een dermate lang traject dat resultaten binnen de planperiode onmogelijk zijn. o Goed onderhoud van de machines zorgt ervoor dat de vermindering van de emissies van geluid en uitlaatgassen die bereikt wordt door de vernieuwing van het machinepark, behouden blijft waardoor alleen de vervuiling door olielekkages nog van belang is. Wel zal bij Ministerie van VROM april 2003 Milieueffecten van machines, werktuigen en gereedschappen Pagina 4/8

5 goed onderhoud bereikt worden dat de lekkage van smeermiddelen naar de omgeving beperkt wordt. o Het actief bevorderen van het ombouwen van het bestaande machinepark naar het gebruik van milieuvriendelijkere smeermiddelen is kansrijk doch kostbaar. Een belangrijk doel van dit beleid is te bereiken dat eventueel gelekte olie minder schade veroorzaakt aan het milieu. o Goed onderhoud kan op eenvoudige wijze worden bereikt door aansluiting bij bestaande opleidingen en keuringsregimes. 4.1 Waarom richten op smeermiddelen? Verliessmeermiddelen zoals tweetaktolie en doorsmeervetten komen vroeg of laat in het milieu terecht. Echter ook smeermiddelen die in een gesloten systeem worden toegepast, zoals hydraulische olie voor krachtoverbrenging en olie voor warmteoverdracht kunnen toch in het milieu terecht komen door mechanisch falen zoals slangbreuk of andere lekkages. In het verleden is door het RIVM en door de Vereniging van Chefs van Materieeldiensten geschat dat in Nederland het verlies van hydraulisch olie uit grondverzetmaterieel naar het milieu, met name door slangbreuk, jaarlijks tussen de en liter zal bedragen. Dit zijn hoeveelheden die wanneer zij geconcentreerd in het water terechtkomen, zoals wel bij lekgeslagen schepen gebeurt, milieurampen kunnen veroorzaken doch daar hier is gelukkig geen sprake van. Wel kan de biotoop lokaal ernstig vergiftigd worden. Hoewel de wet verplicht na een olielekkage de bodem te reinigen gebeurt dit zelden. Tel hier nog bij op de enkele tonnen doorsmeervet die in het milieu verdwijnt, dan begrijpt men dat zonder maatregelen deze verontreiniging niet zal afnemen, in tegendeel daar het machinepark en het wagenpark nog steeds groeien zal de vervuiling alleen maar toenemen. Lekkages zijn bijna altijd een gevolg van technisch falen. Door goed onderhoud kunnen wij deze kans verminderen doch nooit voorkomen. Daarom zal het gebruik van milieuvriendelijkere smeermiddelen moeten worden gestimuleerd om de vervuiling van bodem en oppervlaktewater terug te dringen. 5 Beleid en uitvoering tot 2010 Dit voorstel dient om het beleid ter vermindering van de nadelige effecten die het gebruik van mobiele werktuigen, machines en gereedschappen op het milieu hebben in de komende periode voort te zetten en in 2010 af te ronden. Hierbij zijn de volgende vragen overwogen: Wat willen wij bereiken? o Het doel is dat gebruik van mobiele machines na 2010 het milieu slechts verwaarloosbaar belast door olielekkages. Wat gaan wij daarvoor doen? o onderricht van bedienend en onderhoudspersoneel stimuleren o er zorg voor dragen dat het onderhoud van de machines verbetert; o een intensief beleid voeren zodat het gebruik van milieuvriendelijkere smeermiddelen toeneemt; Aanbevolen wordt de reeds lopende stimulering van het gebruik van milieuvriendelijkere smeermiddelen te intensiveren. Daarnaast dient ook een Europese aanpak tot stand gebracht te worden waardoor eenduidigheid in begrip en beleid en een transparante markt kunnen ontstaan. Vooruitlopend daarop wordt een intensieve, bilaterale samenwerking met Duitsland en Oostenrijk aanbevolen. o de innovatie van de smeertechniek te bevorderen. Daar waar mogelijk zullen de toepassing van modernere gesloten systemen of van alternatieve technieken worden bevorderd. Wat mag het kosten? o Het voorstel is zo opgesteld dat met minimale kosten een optimaal resultaat wordt behaald. Welke kans hebben we? o Bij de uitvoering van dit voorstel is het belangrijk gebruik te maken van het bestaande, goed functionerende, netwerk. In dit netwerk zijn, op verschillende niveaus, alle betrokken groeperingen opgenomen. Het is zowel de wens van de meeste van deze Ministerie van VROM april 2003 Milieueffecten van machines, werktuigen en gereedschappen Pagina 5/8

6 5.1 De partners groeperingen maar ook van een terughoudende overheid om zonder nieuwe regels te stellen het doel te bereiken. Bovendien is regelgeving niet noodzakelijk omdat uit de reeds behaalde resultaten blijkt dat met een goede communicatie en het op de juiste wijze inzetten van indirecte beleidsinstrumenten zoals financiële instrumenten een goed resultaat kan worden bereikt. Met deze aanpak wordt ook aangesloten op de huidige maatschappelijke visie. De kans dat het gestelde doel zal worden bereikt is dan ook groot. De partners zijn te onderscheiden in verschillende belangengroeperingen. De belangen zijn onder te verdelen in productie en verkoop van machines en smeermiddelen, zorg voor mens en milieu, de wijze van uitvoering van het beleid, bedrijfszekerstelling en bedrijfsimago. Potentiële partners en hun redenen voor samenwerking in volgorde van belang zijn: Fabrikanten van machines, werktuigen en gereedschappen; 1. Inzicht in de te verwachten ontwikkelingen teneinde technische achterstand te voorkomen; 2. milieu-imago, Kopers van machines, werktuigen en gereedschappen; 1. Financieel voordeel; 2. Technisch voordeel; 3. Inzicht in de te verwachten beleidsontwikkelingen teneinde bedrijfsmatig voorbereid te zijn; 4. Milieu-imago; Bedienend personeel en onderhoudspersoneel; 1. Trots op machine en werk; 2. Arbeidsomstandigheden, Brancheverenigingen 1. Inzicht in de te verwachten ontwikkelingen teneinde technische achterstand te voorkomen; 2. Inzicht in de te verwachten beleidsontwikkelingen teneinde bedrijfsmatig voorbereid te zijn; 3. Arbeidsomstandigheden; 4. Milieu-imago, Vakbeweging; 1. Arbeidsomstandigheden, 2. Milieu-imago; Ministerie van SoZaWe; 1. Arbeidsomstandigheden; 2. Efficiency van toezicht; 3. Milieu-imago, Ministerie van OCenW; 1. Kwaliteit van het technisch onderwijs; 2. Efficiency van toezicht, Ministerie van Defensie; 1. Financieel of technisch voordeel; 2. Milieu-imago; 3. Voorbeeldwerking van de overheid, Ministerie van VenW; 1. Financieel of technisch voordeel; 2. Milieu-imago; 3. Voorbeeldwerking van de overheid, Onderwijsinstituten; Ministerie van VROM april 2003 Milieueffecten van machines, werktuigen en gereedschappen Pagina 6/8

7 1. Kwaliteit van het technisch onderwijs; 2. Uitbreiding lesuren Lagere overheden. 1. Financieel of technisch voordeel; 2. Milieu-imago; 3. Voorbeeldwerking van de overheid. 5.2 De instrumenten Uitbreiding van veiligheidskeuringen met milieubescherming In het kader van arbeidsveiligheid bestaat door advisering op bedrijfsniveau, opleidingen, cursussen en regelgeving een goede overlegstructuur. Daar de thema s arbeidsveiligheid, goed onderhoud van machines, arbeidsvoorwaarden en milieu elkaar overlappen biedt dit aanknopingspunten om de aandacht voor het milieu in positieve zin te bevorderen. Bijvoorbeeld goed onderhouden mobiele werktuigen voldoen aan gestelde veiligheidseisen en hebben ook een relatief beperkte milieubelasting. Uit regelgeving van SoZaWe volgen verplichtingen voor werkgevers inzake de veiligheid en arbeidsomstandigheden van hun werknemers. De invulling van deze zorgplicht moet aantoonbaar zijn in de onderneming. Zo zijn de bedrijven onder meer verplicht om periodieke keuringen uit te voeren om het goed en veilig functioneren van het arbeidsmiddel in de arbeidssituatie te waarborgen. In overleg met de brancheverenigingen, die keursystemen ontwikkelen en keurmeesters opleiden, en SoZaWe als toezichthouder op de arbeidsveiligheid zal bezien worden of de inhoud van de periodieke keuringen van machines inzake de veiligheid niet aangevuld kan worden met milieuaspecten. Geïnvesteerd zal moeten worden in de opleiding van de keurmeesters. Deze opleiding dient een zodanig permanent karakter te krijgen dat ook volgende generaties keurmeesters een goede kennis van de milieuaspecten zullen bezitten. Een programma zal worden ontwikkeld in samenwerking met de brancheverenigingen, OCenW en de opleidingsinstituten. VROM zal, als vragende partij, hiertoe het initiatief moeten nemen Bewustmaking van milieuaspecten bij technisch onderwijs Juist in de gebruiksfase is, naast de primaire verantwoordelijkheid van de werkgever voor de arbeidsmiddelen, een verantwoordelijke rol weggelegd voor de werknemer als gebruiker en onderhouder van het werktuig. Scholing en opleiding van werknemers is dan ook belangrijk om de kennis over milieu, naast kennis over Arbo en veiligheid, te bevorderen. Een werknemer die over kennis inzake milieufacetten beschikt, zal deze kunnen toepassen bij het gebruik en onderhoud van mobiele werktuigen. Kundige werknemers zorgen daarmee zowel voor hun eigen veiligheid en gezondheid als voor een schoner milieu. Aanvullende opleidingen voor de werknemer zullen ertoe leiden dat deze zich bewuster wordt van milieubelangen en deze belangen meeneemt bij het onderhoud. Naarmate zijn kennis daartoe groter is, is de werknemer sneller in staat te oordelen of het werktuig gebreken vertoont die schadelijk zijn voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu. VROM zal het initiatief moeten nemen om in samenwerking met OCenW, de brancheopleidingen en de ROC s lesbrieven op te stellen om de bestaande opleidingen aan te vullen Bevordering van het gebruik van milieuvriendelijkere smeermiddelen De basis van het door VROM gevoerde beleid is beschreven in het Plan van aanpak milieuvriendelijkere smeermiddelen. De onwilligheid van de markt om milieuvriendelijkere smeermiddelen toe te passen wordt niet langer veroorzaakt door de perceptie van een mindere kwaliteit of aan een klein aanbod. Met name de prijs speelt een doorslaggevende rol: milieuvriendelijkere smeermiddelen op basis van synthetische esters zijn het breedst toepasbaar doch tot 3-maal duurder (ca 2,5 / kg) dan Ministerie van VROM april 2003 Milieueffecten van machines, werktuigen en gereedschappen Pagina 7/8

8 gewone smeermiddelen. Veelal is onbekend dat deze duurdere smeermiddelen een langere standtijd hebben waardoor de kosten, zeker bij goed onderhoud, weer afnemen en zelfs nog winst kunnen opleveren. Raapzaadolie is ongeveer even duur als minerale olie, doch heeft een beperkt toepassingsgebied. Het kan eigenlijk alleen worden gebruikt voor eenvoudige open smering waarbij het smeermiddel direct in het milieu komt, zoals bijvoorbeeld bij het smeren van kabels van hijskranen. Mobiele werktuigen zijn niet alleen diffuse bronnen van milieuvervuiling, ook de gebruikers van deze machines zijn niet als een groep te onderscheiden. Eigenaren en gebruikers lopen uiteen van particulieren tot dagloners, boeren, tuinders, grote aannemers en overheden. Het is dan ook onmogelijk door het maken van afspraken het gebruik van milieuvriendelijkere smeermiddelen te bevorderen. Stimulering van het gebruik door het prijsverschil te verminderen en door technische en economische informatie te verstrekken zal wel een groot effect hebben. Communicatie naar gebruikers inzake kwaliteit en toepassing zal zeker een grote rol kunnen spelen. Door het stimuleren van het gebruik van milieuvriendelijkere smeermiddelen worden meerdere doelen bereikt. Als eerste zal door een toenemende markt het aanbod van merken en soorten worden vergroot. Als tweede zal door een toenemend gebruik ervaring worden opgedaan waardoor een toch nog heersende argwaan zal afnemen. Tot slot zal een toenemend gebruik een grotere afzet creëren waardoor de producten goedkoper kunnen worden wat de financiële drempel zal verlagen. Mogelijke acties Bedrijfsmiddelen die afbreekbare smeermiddelen produceren onderscheiden zich van de bedrijfsmiddelen die minerale oliën maken. o Eenvoudig door plaatsing van deze bedrijfsmiddelen op de VAMIL / MIA-milieulijst kunnen de kosten voor het produceren van milieuvriendelijkere smeermiddelen worden verlaagd. Accijns heffen op minerale smeermiddelen o de beschikbaar komende middelen dienen te worden aangewend om de kosten van milieuvriendelijkere smeermiddelen te verlagen zodat het draagvlak blijft behouden c.q. toeneemt. Analoog aan het Duitse beleid het omkatten (retrofitting) van machines sterker ondersteunen. o indien verhoudingsgewijs wordt uitgegaan van het Duitse budget zullen de kosten naar schatting gedurende een periode van 4 jaar jaarlijks bedragen. Voortzetten van het stimuleringsbeleid middels VAMIL en MIA waardoor meer nieuwe machines met milieuvriendelijkere hydraulische olie worden afgevuld. o Voortzetting van dit beleid zal naar verwachting uiteindelijk resulteren in een aandeel van de totale handel in milieuvriendelijkere hydraulische olie van 10% hetgeen onvoldoende wordt geacht voor het bereiken van een kritische massa. 5.3 Schatting van de door VROM te dragen lasten Lasten die ontstaan uit financiële instrumenten zijn niet in deze kostenschatting opgenomen. Wel wordt er vanuit gegaan dat de kosten voor het omkatten van machines door VROM zullen worden gedragen. Geschat wordt dat gedurende de periode van 6 jaar de volgende bedragen nodig zijn: Bedragen in k keuringen onderwijs smeermiddelen (omkatten) smeermiddelen (communicatie) Totaal Ministerie van VROM april 2003 Milieueffecten van machines, werktuigen en gereedschappen Pagina 8/8

Evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000-2004

Evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000-2004 Directoraat-Generaal Milieu Directie Strategie en Bestuur Economie en Technologie Evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000-2004 Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Evaluatie van

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand!

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen aangepakt! Handreiking voor bedrijven en bevoegd gezag Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving De tijd is rijp Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2 Inhoud Samenvatting...5 1 Inleiding...11 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag...11

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen André Oostdijk Maarten van Noort Annick van Kollenburg Martine Hoofwijk (Consument en Veiligheid) 21 december 2011 Het WAS

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie