Milieu, marktonderzoek en NEN-EN-ISO Introductie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieu, marktonderzoek en NEN-EN-ISO 14001. Introductie"

Transcriptie

1 Milieu, marktonderzoek en NEN-EN-ISO Introductie September 2010

2 Inleiding In toenemende mate vragen opdrachtgevers aan marktonderzoekbureaus, met name bij aanbestedingen, hoe zij omgaan met het aspect milieu. In sommige gevallen wordt zelfs specifiek gevraagd of een marktonderzoekbureau beschikt over ISO 14001, een norm die betrekking heeft op milieumanagementsystemen. De vraag is in dit verband welke relatie bestaat tussen het uitvoeren van marktonderzoek en de eventuele noodzaak om te beschikken over ISO Als die relatie er is, doet zich vervolgens de vraag voor hoe marktonderzoekbureaus hiermee moeten omgaan. Er doen zich hierbij drie positieve factoren voor: -De milieuproblematiek rond marktonderzoek is beperkt en overzichtelijk -Deze problematiek geldt in vrijwel gelijke mate voor alle marktonderzoekbureaus: individuele bureaus hoeven op dit gebied dus niet meer het wiel uit te vinden -Een groot aantal marktonderzoekbureaus beschikt reeds over ISO normeringen (ISO en/of ISO en/of ISO 9001): zij hebben ervaring met het implementeren van kwaliteitssystemen binnen hun organisatie In dit document wordt de relatie milieu en marktonderzoek verder verkend, er wordt een uitleg gegeven van ISO en hoe certificering van ISO bij een marktonderzoekbureau kan plaatsvinden. De KCC heeft daarbij gezocht naar een zo tijds- en kostenefficiënt mogelijke aanpak: ISO is een belangrijke ondersteunende norm als het gaat om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een onderneming maar het is geen doel op zichzelf. De mankracht die een gemiddeld marktonderzoekbureau in het behalen van een dergelijke norm kan steken zal per definitie beperkt zijn, ook gelet op de beperkte werking van milieuaspecten bij het uitvoeren van marktonderzoek. Voor meer informatie over de inhoud van dit document kunt u contact opnemen met de KCC. Milieu, marktonderzoek en opdrachtgevers Het milieu speelt de laatste decennia een steeds belangrijkere rol bij de activiteiten die overheden en ondernemingen uitvoeren. Enerzijds gaat het daarbij om duurzaamheid : door grondstoffen ongelimiteerd te verbruiken kunnen later problemen voor de generaties na ons ontstaan. Anderzijds gaat het om zaken als 2

3 vervuiling en broeikaseffecten: milieueffecten die een direct gevaar kunnen betekenen voor het welzijn van de huidige bevolking. De meest recente trend is dat milieu een onderdeel wordt van het zogenaamd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waarbij ook het niet door het milieu beïnvloede welzijn van de mens een rol speelt: gelijke kansen voor werknemers, vermijden van kinderarbeid, etc. In dit document gaat het uitsluitend over de milieuproblematiek, dus niet over MVO, al moet de kans niet uitgesloten worden geacht dat de marktonderzoekbranche daar binnen enkele jaren alsnog nadrukkelijker mee te maken zal krijgen. Overheid, bedrijven en milieu Het is met name de overheid die op het vlak van het milieu allerlei maatregelen neemt en wetten en verordeningen uitvaardigt. Dit zijn dwingende eisen waaraan bedrijven moeten voldoen. Ze hebben overigens vooral betrekking op bedrijven die fysiek iets produceren en op de agrarische sector terwijl bedrijven met voornamelijk een kantoorfunctie er veel minder mee te maken hebben. Tegelijkertijd wil de overheid graag dat bedrijven, ook zonder dat het wettelijk afgedwongen wordt, milieubewust(er) gaan opereren, een streven dat in toenemende mate ook vanuit vele geledingen in de maatschappij ondersteund wordt inclusief medewerkers van ondernemingen. Naarmate bedrijven, door eigen beleid en door de milieumaatregelen van de overheid, bewuster omgaan met het onderwerp milieu (waarbij de vraag centraal staat welke milieueffecten het bedrijf door haar activiteiten veroorzaakt en hoe zij die effecten kan verbeteren), komt ook de vraag naar voren hoe toeleveranciers van een bedrijf omgaan met het milieu. Als een bedrijf haar zaken wat betreft het milieu op orde heeft, zal het ook van haar toeleveranciers verlangen dat die hun milieuzaken op orde hebben. In eerste instantie speelt dat voor toeleveranciers van wie het werk veel milieueffecten oplevert (transportondernemingen, afvalverwerkers, etc.) maar in toenemende mate vragen bedrijven aan ál hun toeleveranciers hoe zij omgaan met het milieu, al zijn de milieueffecten van een individuele toeleverancier (zoals bijvoorbeeld een marktonderzoekbureau) nog zo miniem. Het is met name de overheid die het voortouw neemt bij het beoordelen van toeleveranciers op hun milieubeleid, maar inmiddels volgen ook allerlei niet-overheidsbedrijven dit beleid. Beleid of prestaties? 3

4 Interessant is dat het hierbij vooral gaat om milieubeleid en niet om milieuprestaties. Kwantificeerbare milieuprestaties worden immers veelal door wet- en regelgeving afgedwongen. Van toeleveranciers mag verwacht worden dat zij de wet- en regelgeving volgen en daarmee voldoen aan de vereiste milieuprestaties voor zover die omschreven en gekwantificeerd zijn in wetten en regels. Wat opdrachtgevende overheden en bedrijven daarnaast willen weten van hun toeleveranciers is het antwoord op de vraag hoe de toeleverancier ten algemene omgaat met het onderwerp milieu. Een bevredigend antwoord op die vraag helpt een opdrachtgevende organisatie weer bij haar beleid: men kan dan immers naar buiten toe stellen dat het milieu een rol speelt bij alles wat men als organisatie doet, ook voor wat betreft uitbestede werkzaamheden. NB-Een consequentie hiervan is dat marktonderzoekbureaus die aan milieubeleid doen, ook van hun toeleveranciers zullen moeten verlangen dat die enigerlei vorm van milieubeleid hanteren. Milieu hanteerbaar maken met behulp van ISO De grote vraag is bij dit alles hoever je moet gaan bij het milieubeleid. Een minimaal uitgangspunt bij milieubeleid is dat je je als bedrijf houdt aan de milieuwet- en regelgeving. Als je dat doet, moet je dan daarnaast nog meer doen? De algemene opinie is dat je dat in ieder geval moet onderzoeken, want als je meer kunt doen aan het beperken van de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten opleveren, waarom zou je dat dan niet doen? Ook al omdat het vaak kostenbesparingen op kan leveren. Wat moet je doen, hoe moet je het doen en hoe ver moet je gaan: het risico is levensgroot dat hierbij een volstrekt onoverzichtelijke situatie ontstaat waarbij iedere partij haar eigen definities en normen gaat aangeven. Om dat te vermijden is ISO Milieumanagementsystemen ontwikkeld. Het is een Europese ISOnorm waarvan de eerste versie al in 1996 werd aangenomen. In 2004 volgde een gereviseerde tekst die nu nog steeds van kracht is. Deze norm geeft heldere richtlijnen hoe je als organisatie (overheid of bedrijf) kunt aantonen dat je daadwerkelijk een milieubeleid hebt ontwikkeld en ook uitvoert. Belangrijk is dat de norm geen specifieke criteria geeft voor milieuprestaties, met andere woorden, de norm schrijft niet voor wat je precies moet doen op milieugebied of welke cijfermatige resultaten op het gebied van het milieu geboekt dienen te worden. Met de norm kun je wel aantonen dat je een beleid hebt ontwikkeld dat is gericht op het verbeteren van je huidige milieuprestaties, al zijn die nog zo bescheiden. Het werken met de norm laat zien dat in het bedrijf aantoonbaar sprake is van milieubewustzijn. Marktonderzoekbureaus die aan hun opdrachtgevers kunnen melden dat zij over ISO beschikken hebben daarmee ondubbelzinnig en 4

5 zonder verdere discussie duidelijk gemaakt dat zij aantoonbaar dat doen wat op milieugebied van een organisatie als een marktonderzoekbureau verwacht mag worden. In Nederland hebben naar schatting bedrijven en overheidsinstanties hun milieubeleid geborgd met behulp van ISO Dit aantal is nog steeds groeiende. Een diepgaande analyse van de KCC heeft duidelijk gemaakt dat ISO zonder al te veel moeite gehanteerd kan worden door marktonderzoekbureaus, met name als zij al over een of meer andere ISO-normen beschikken. In de volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze dit mogelijk is. Activiteiten van de KCC De rol van de KCC bij ISO is enerzijds tamelijk ingrijpend, anderzijds vrij beperkt: -De KCC heeft een KCC ISO Werkdocument voor marktonderzoekbureaus opgesteld en geeft hierin richtlijnen voor het opstellen van het milieubeleidsplan. Marktonderzoekbureaus kunnen deze richtlijnen volgen maar dat is niet per definitie vereist -De KCC zal continu de algemene (landelijke) wet- en regelgeving laten monitoren door adviesbureau Eppa, dat ook ten behoeve van de MOA de voor de branche toepasselijke wet- en regelgeving continu inventariseert. Het zal hierbij alleen gaan om wet- en regelgeving die betrekking heeft op milieuaspecten die samenhangen met de activiteiten van marktonderzoekbureaus. De resultaten daarvan worden periodiek ter beschikking gesteld aan de ISO marktonderzoekbureaus -De KCC bevestigt de eigenverklaringen van ISO marktonderzoekbureaus. Dit is geen verplichting, maar een vermelding op de MOA-website van ISO marktonderzoekbureaus is alleen mogelijk als de KCC de eigenverklaring van de betreffende bureaus bevestigd heeft, of als bureaus zich volledig door een externe certificeringsinstelling hebben laten certificeren voor ISO Deze bevestiging is eens per drie jaar nodig Qua kosten zal een eenmalig bedrag van 375,- (prijspeil 2010, excl. BTW) berekend worden voor de door de KCC opgestelde aanwijzingen voor het milieubeleidsplan, het hiervoor genoemde KCC ISO Werkdocument voor 5

6 marktonderzoekbureaus. Aan bureaus die op basis van dit document kiezen voor het invoeren van ISO en het door de KCC eens per drie jaar laten bevestigen van de eigenverklaring wordt jaarlijks een bedrag van 150,- (prijspeil 2010, excl. BTW) in rekening gebracht. In dit bedrag is ook het periodiek monitoren van milieuwet- en regelgeving begrepen voor zover die op marktonderzoekbureaus betrekking kan heeft. Daarmee komen de externe kosten van invoering van ISO per bureau op een bescheiden bedrag van 275. per jaar voor een periode van drie jaar. Indien een bureau ook haar onroerend goed (incl. eventuele parkeergarages) of haar specifieke productiefaciliteiten (keukens, huisdrukkerijen) ook onder ISO wil brengen, kan, samen met de KCC, een externe adviseur of externe certificeringsinstelling geselecteerd worden die ervaring heeft op die gebieden. 6

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie?

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? Een goede voorbereiding is het halve werk Wordt de overgang van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 voor u een evolutie of een revolutie? In 2000 hadden de wijzigingen

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van Duurzame Bedrijfsvoering Overheden Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden in opdracht van Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Het is tijd voor duurzaamheid in Nederland 5 1.1 Deze handreiking is voor wie

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer De klant in beeld Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers

Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers NIBUD (Nationaal

Nadere informatie

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven Meten is Weten II Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven 1 Voorwoord Voor u ligt de handleiding voor het bepalen van de administratieve lasten voor het

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie def Datum juli 2012 Referentie 00397 Auteurs Mevr. E. Hulleman Mevr. E.T.M. Weersink Vestiging Raalte Boeierstraat 10K Postbus 235 8100 AE RAALTE Tel.nr. (0572) 362

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838. Voorstel

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838 In D&H: 20-04-2010 / 22-06-2010 Steller: T. Bruno In Cie: BMZ 25-05-2010 / 17-08-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

2 Het auditsysteem 29 2.1 Visie op interne auditing 29 2.2 De fasen in het auditsysteem 32 2.3 De procesbeschrijving en/of procedure 35

2 Het auditsysteem 29 2.1 Visie op interne auditing 29 2.2 De fasen in het auditsysteem 32 2.3 De procesbeschrijving en/of procedure 35 Inhoud Voorwoord 8 1 De audit 9 1.1 Kwaliteitsverbetering 9 1.2 Wat is nu precies een audit? 10 1.3 Waarop heeft de audit betrekking? 13 1.3.1 Systeemaudit 13 1.3.2 Procesaudit 14 1.3.3 Productaudit 15

Nadere informatie

Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen

Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen In opdracht van BoerenNatuur uitgevoerd door Antoinette Bernhard Willem Boonstra Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Toetsing plan van aanpak implementatie NEN 7510 van 71 ziekenhuizen

Toetsing plan van aanpak implementatie NEN 7510 van 71 ziekenhuizen Toetsing plan van aanpak implementatie NEN 7510 van 71 ziekenhuizen Toetsing plan van aanpak implementatie NEN 7510 van 71 ziekenhuizen Rapport bij project 109154, versie 01 Dit rapport is geschreven in

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

Voor u ligt het document ter consultatie van een voorstel ter verbetering van het vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners.

Voor u ligt het document ter consultatie van een voorstel ter verbetering van het vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum Betreft Consultatievoorstel verbetering vakbekwaamheid L.S., Voor

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie