Status: CONCEPT sept 15 PTA 5-HAVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Status: CONCEPT sept 15 PTA 5-HAVO"

Transcriptie

1 Status: CONCEPT sept 15 PTA 5-HAVO BEPALINGEN EN REGELINGEN

2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE HET EXAMEN ORGANISATIE HET EXAMENREGLEMENT SCHOOLEXAMENS HAVO DATA SCOOLEXAMENS 5-HAVO (TOETSWEKEN): HULPMIDDELEN HERKANSINGEN MONDELINGE SCHOOLEXAMENS ZIEKTE / OVERMACHT TIJDENS SCHOOLEXAMENS T-0 CIJFER / P-0 CIJFER COMBINATIECIJFER BEREKENEN VAN HET SCHOOLEXCAMENCIJFER (SE-CIJFER) CONTROLE VAN CIJFERS TENSLOTE CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMENS (CE) HAVO DATA EN TIJDEN 1 E TIJDVAK (BRON: DATA EXAMENS 2 E TIJDVAK (HER-EXAMENS) WEBSITE OFFICIËLE INFORMATIE M.B.T. EXAMENS: SLAAG/ZAKREGELING VASTSTELLEN EINDCIJFER COMBINATIECIJFER EN COMPENSATIEREGELING HAVO OF VWO EXTRA EXAMENVAK REKENTOETS

3 Inleiding: De bedoeling van dit informatieboekje is je voorzien van: 1. Algemene informatie waarvan we uitgaan dat iedereen bekend is met de inhoud 2. Examendata 3. het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA): de precieze inhoud voor de vakken die je volgt en waarin je (school-)examen gaat doen. 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 HET EXAMEN Het examen bestaat uit twee delen: A. Het Centraal Schriftelijk Examen (CE) Dit zijn de landelijke examens die centraal en schriftelijk zullen worden afgenomen aan het eind van 5 havo. B. De Schoolexamens (SE) Dit zijn de onderdelen die in 4 havo én 5 havo aan bod komen en zorgen voor het schoolexamencijfer (SE-cijfer). Vakken met zowel en SE-cijfer én een CE-cijfer Voor deze vakken worden het schoolexamencijfer ( 1 decimaal) en het cijfer behaald bij het centraal examen ( 1 decimaal) gemiddeld tot een eindcijfer (0 decimaal) Nederlands, Engels, Frans en Duits Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie en Management en Organisatie (m&o) Kunstvakken (KUBV en KUDR) Vakken met alleen een SE Voor deze vakken wordt vanuit het schoolexamencijfer het eindcijfer vastgesteld. a. Vakken die meetellen voor de examenuitslag (slaag- zakregeling) Dit zijn Natuur, Leven en Techniek (NLT), Wiskunde-D. Voor deze vakken geldt dat het schoolexamencijfer (op 1 decimaal) afgerond wordt naar een eindcijfer (0 decimaal) wat volledig meetelt in de slaag- zakregeling. De cijfers behaald bij Maatschappijleer (4h 0 decimaal ) en het Profielwerkstuk (5h 0 decimaal) worden gemiddeld tot één cijfer: het combinatiecijfer (0 decimaal). Dat cijfer telt ook mee in de slaag- zakregeling. b. Vakken die behaald moeten zijn De vakken Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), en Lichamelijke Opvoeding 1 (LO 1) en Godsdienst sluiten af met een schoolexamen en bestaan alleen uit handelingsdelen. De vakken moeten worden afgesloten met de beoordeling voldoende of goed. Een verplicht onderdeel van het schoolexamen is Loopbaanoriëntatie (LOB) in de vorm van een toekomstdossier (TKD) en worden beoordeeld met de kwalificatie Onvoldoende, Voldoende of Goed. Het TKD moet worden afgesloten met de beoordeling voldoende of goed. Tot de start van het CE heb je voor deze vakken altijd herkansingsrechten 3

4 1.2 ORGANISATIE a. Toetsperiodes In 4- en 5 havo is het jaar opgedeeld in zogenaamde Toetsperiodes. Dit zijn periodes van ongeveer 8 of 9 weken waarin bepaalde leerstof wordt behandeld. Deze leerstof is terug te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting van het vak. In 4-havo zijn er vier toetsperiodes en in 5-havo drie, in totaal dus zeven.. 4-havo T1 T2 T3 T4 5-havo T5 T6 T7 b. Toetsen Onder Toetsen vallen die onderdelen die terug te vinden zijn in het PTA van elk vak. Dat kunnen dus zijn schriftelijke- of mondelinge examens, praktische opdrachten en handelingsdelen. Schriftelijke of mondelinge schoolexamens Deze vinden voornamelijk plaats in de Toetsweken en worden op een van tevoren bekend gemaakt moment afgenomen. Je krijgt er een cijfer voor. Praktische Opdrachten. Hieronder vallen bijv. onderzoeksverslagen en werkstukken. Je krijgt er een cijfer voor. Handelingsdelen Dit zijn onderdelen die naar behoren moeten zijn verricht en beoordeeld worden met een kwalificatie Onvoldoende, Voldoende of Goed. Hieronder vallen bijv. boektoetsen Engels. c. Toetsweken Een toetsperiode wordt afgrond door middel van een Toetsweek. Deze week bestaat uit het maken van schriftelijke- en/of mondelinge examens zijn er in principe geen reguliere lessen. De toetsstof is terug te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het vak. d. Herkansingen Behalve na de laatste toetsweek heeft de kandidaat het recht een toets uit de toetsweek te herkansen, tenzij in het PTA is aangegeven dat een toets niet herkansbaar is. Deze herkansingen worden centraal geregeld. Het cijfer van een toets die is herkanst, geldt alleen als het hoger is dan het oude cijfer. De toetsen die herkansbaar zijn vind je in het PTA van elk vak. e. Cijfers 4- en 5-havo Uit de cijfers behaald in 4-havo wordt een gemiddelde berekend dat als eerste schoolexamencijfer meetelt in 5-havo. In 5-havo wordt na T-7 het schoolexamencijfer of eindcijfer vastgesteld. 4-havo T1 T2 T3 T4 T5 T0 5-havo T0 T5 T6 T7 SE cijfer f. Magister en cijferlijsten Behaalde resultaten worden vastgelegd in het softwareprogramma Magister. Na elke toetsperiode wordt er door de teamleider een voorlopige cijferlijst uitgereikt en na de herkansing een definitieve cijferlijst. Leerlingen moeten deze lijsten en onjuistheden binnen 10 dagen laten herstellen door de vakdocent. Na deze periode worden de cijfers vastgesteld. Beoordelingen met de letter O kunnen ook in een later stadium nog verbeterd moeten worden. Leerlingen en ouders hebben toegang tot Magister via de link op de website van de school. Dit kan met door de school verstrekte inlogcodes. 4

5 g. Soorten cijfers T-cijfers: cijfers behaald voor een schriftelijke toets met een bepaalde weging, op 1 decimaal P-cijfers: cijfers behaald voor een praktische toets met een bepaalde weging, op 1 decimaal TSE cijfer: - Vakken met alleen SE-cijfers: gemiddelde van de schriftelijke toetsen afgerond op 2 decimalen - Vakken met SE- én P-cijfers: gemiddelde van schriftelijke- en praktische toetsen afgerond op 1 decimaal PSE cijfer: gemiddelde van de praktische toetsen afgerond op 1 decimaal SE-cijfers: - Vakken met SE- én P-cijfers: gemiddelde van schriftelijke- en praktische toetsen afgerond op 1 decimaal EIND cijfer: het TSE cijfer in één keer afgerond op 0 decimaal. Voorbeeld van een cijferlijst: h. Hulpmiddelen Bij het maken van toetsen mag er gebruikt gemaakt worden van sommige hulpmiddelen. Voor alle toetsen geldt een basispakket dat elke leerling bij zich mag hebben. Dit basispakket bestaat uit een een standaard rekenmachine, een geo-driehoek en/of liniaal, een blauw of zwart schrijvende pen, een potlood, een gum, een puntenslijper. De leerling moet de materialen zelf meenemen en mag deze tijdens het maken van toetsen, niet lenen van of uitlenen aan een andere leerling. Een grafisch rekenmachine is uitsluitend toegestaan bij de vakken wiskunde A, B en D, natuurkunde, scheikunde, management & organisatie, NLT. i. Toekomstdossier De oriëntatie op de toekomst en de mogelijke vervolgopleidingen is een verplicht onderdeel van het schoolexamen. Het programma wordt samengesteld door de decaan en de voortgang wordt gecontroleerd door de mentor. j. Mentor Iedere leerling krijgt een (persoonlijke) mentor toegewezen. Deze behartigt de belangen van de leerling en vormt voor de leerling het eerste aanspreekpunt in de school. 5

6 1.3 HET EXAMENREGLEMENT Het Examenreglement moet elk jaar officieel worden vastgesteld door de school. In dit document staan alle bepalingen die van kracht zijn tijdens de (school-)examens. Deze is te downloaden vanaf de schoolwebsite en we gaan er van uit dat iedereen zich op de hoogte stelt van de daarin opgenomen bepalingen. Hieronder artikel 5. Artikel 5. Onregelmatigheden Het Eindexamenbesluit bepaalt in artikel 5 welke maatregelen genomen kunnen worden als de kandidaat zonder geldige reden afwezig is. Daaronder kan ook vallen het niet op tijd inleveren van werk behorend bij een praktische opdracht Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: a) het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, b) het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of het centraal examen, c) het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen, d) het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor voortgezet onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel uitmaken. 5.5.In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. Voorbeelden van onregelmatigheden Verhindering schoolexamen Te laat komen bij een schoolexamen Fraude (spieken, meenemen van telefoon) ONGEOORLOOFD VERZUIM VAN LESSEN 6

7 A. VERHINDERING SCHOOLEXAMEN: (EXAMENREGLEMENT ARTIKEL 45) Verhindering kan altijd voorkomen. De kern is dat (alleen) de directeur bepaalt of de verhindering om een geldige reden is en dat (alleen) de directeur maatregelen kan nemen indien er niet sprake is van een geldige reden. De directeur kan in het geval van een niet-geldige reden uitsluitend een of meer van de maatregelen uit artikel 5 nemen. Voor alle duidelijkheid: de directeur is niet verplicht maatregelen te nemen. De directeur zou onder meer als verhindering met geldige reden kunnen beschouwen: ziekte die de kandidaat schriftelijk kan (laten) verantwoorden; verhindering wegens een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, ter bepaling door de directeur. B. TE LAAT KOMEN BIJ EEN SCHOOLEXAMEN: De leerling heeft het recht toegelaten te worden bij een toets van het schoolexamen tot uiterlijk een half uur na aanvang van de toets, ongeacht de reden De kandidaat die binnen de tijdsmarge te laat is bij een toets van het centraal examen en dus alsnog wordt toegelaten, krijgt geen extra tijd voor de toets. in situaties van overmacht beslist de directeur, bijvoorbeeld door de kandidaat de gelegenheid te bieden op een later moment de toets alsnog te laten maken. Afwezig zijn als gevolg van te laat komen beoordeeld kan worden als afwezigheid. De directeur zal dan moeten bepalen of er al dan niet sprake is van een geldige reden en kan in het geval van een niet-geldige reden uitsluitend een of meer van de maatregelen van artikel 5 nemen. Voor alle duidelijkheid: de directeur is niet verplicht maatregelen te nemen. C. FRAUDE In het eindexamenbesluit komt de term fraude niet voor. De wetgever gebruikt de veelomvattende term onregelmatigheid (artikel 5). Het plegen van fraude valt hieronder. 1. Voor het uitvoeren van de examenopdrachten in het examenlokaal mogen alleen die zaken het examenlokaal ingebracht worden die voor de voorgeschreven en toegestane uitvoering van de opgaven noodzakelijk zijn. 2. Persoonlijke bezittingen zoals tassen, boeken, elektronische apparatuur, mobiele telefoons en dergelijke behoren daar niet toe, met uitzondering van de toegestane hulpmiddelen die staan vermeld op de lijst van toegestane hulpmiddelen. 3. De kandidaat maakt bij de schoolexamens uitsluitend gebruik van toegestane bronnen en draagt ervoor zorg dat medekandidaten geen gebruik kunnen maken van informatie of werk van de kandidaat zelf. D. ONGEOORLOOFD VERZUIM VAN LESSEN Het ongeoorloofd verzuimen van lessen is ook een onregelmatigheid en dus kan de directeur overgaan tot het nemen van de maatregel uit artikel 5, lid 2: het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of het centraal examen. 7

8 2. SCHOOLEXAMENS HAVO (zie ook het Examenreglement: te vinden op de schoolwebsite) 2.1 DATA SCOOLEXAMENS 5-HAVO (TOETSWEKEN): Het schooljaar in 5 havo is opgedeeld in 3 periodes. Een periode wordt afgesloten met een toetsweek, waarna de volgende periode begint. De data zijn onder voorbehoud. Door onvoorziende omstandigheden kan er worden afgeweken toetsweek van herkansing Toetsweek 1 (T5): 15 oktober 23 oktober november 2015 Toetsweek 2 (T6): 11 januari 19 januari februari 2016 Toetsweek 3 (T7): 4 april 12 april 2016 GEEN EXAMENS 1 e tijdvak 12 mei 26 mei e tijdvak: 21, 22 en 23 juni HULPMIDDELEN Bij het maken van toetsen mag er gebruikt gemaakt worden van sommige hulpmiddelen. Tijdens het maken van een toets mogen deze hulpmiddelen niet (uit)geleend worden! Voor alle toetsen geldt een basispakket dat elke leerling bij zich mag hebben. Dit basispakket bestaat uit: een standaard rekenmachine een geo-driehoek en/of liniaal een blauw of zwart schrijvende pen een potlood een gum een puntenslijper Of een woordenboek bij schoolexamens gebruikt mag worden staat vermeld in het PTA onder hulpmiddelen. De grafische rekenmachine mag uitsluitend bij wiskunde A, B en D gebruikt worden: Overige hulpmiddelen: In het PTA van elk vak staat welke hulpmiddelen nog meer worden gebruikt mogen worden. 2.3 HERKANSINGEN Behalve na de laatste toetsweek heeft de kandidaat het recht toetsen uit de toetsweek te herkansen, tenzij in het PTA is aangegeven dat een toets niet herkansbaar is. Deze herkansingen worden centraal geregeld. Het cijfer van een toets die is herkanst, geldt alleen als het hoger is dan het oude cijfer. De toetsen die herkansbaar zijn vind je in het PTA van elk vak. Er is géén herkansing na T-7. Een verzoek tot herkansing moet voor een nader te bepalen datum worden ingediend. Dit verzoek moet door de leerling ingevoerd worden in de Elektronische Leeromgeving van Magister. Iedere kandidaat voert dit in, ook als hij geen toets of praktische opdracht wenst te herkansen. Het recht tot herkansen vervalt: o indien de kandidaat het verzoek te laat heeft ingediend. o als de kandidaat bij een toets onwettig afwezig is geweest. o indien onwettig verzuim van de lessen is geconstateerd o als de kandidaat bij de herkansing absent is 8

9 2.4 MONDELINGE SCHOOLEXAMENS Voor mondelinge schoolexamens moet de leerling zich in te schrijven. De wijze waarop wordt door de betreffende vakdocent bepaald. Indien een leerling niet komt opdagen bij een mondeling en niet absent is gemeld, zal er naar huis worden gebeld. De leerling heeft dan nog een half uur om zich alsnog te melden bij de docent. Deze kan ervoor kiezen om het mondeling dan af te nemen of een nieuwe afspraak te maken. Wanneer de leerling niet telefonisch bereikbaar is, niet binnen een half uur op school is of (zonder geldige reden) absent is, wordt dit gemeld bij de teamleider. Het geval wordt beschouwd als een onregelmatigheid volgens artikel 5 van het examenreglement en kan de directeur overgaan tot het nemen van de maatregelen genoemd in artikel 5.2. Zolang de genomen maatregel niet is bepaald, wordt in het cijfer 0 toegekend. 2.5 ZIEKTE / OVERMACHT TIJDENS SCHOOLEXAMENS Dit moet dit tijdig, in ieder geval vóór de aanvang van een schoolexamen, worden gemeld. Zodra de kandidaat weer op school komt, levert hij bij de teamleider een verklaring in, ondertekend door een der ouders, waarin de dwingende redenen van absentie zo uitvoerig mogelijk uiteengezet worden. Indien er bepaald is dat er geen ongeldige reden van de absentie was, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld het betreffende onderdeel alsnog af te leggen. Zolang het onderdeel niet is ingehaald, wordt in het cijfer 0 toegekend. Een kandidaat die in gebreke blijft aan de hierboven genoemde verplichtingen te voldoen, wordt geacht afwezig te zijn geweest bij de toets zonder een geldige reden en dan kan de directeur maatregelen nemen. Een door ziekte of overmacht niet afgelegde toets of praktische opdracht die later wordt ingehaald, kan in principe niet meer worden herkanst. 2.6 T-0 CIJFER / P-0 CIJFER De gemiddelde cijfers die aan het eind van 4 havo zijn vastgesteld in cijferkolom 930 zijn de eerste schoolexamencijfers van 5 havo. T0 = TSE in 1 decimaal (4H cijferkolom 930) P0 = PSE in 1 decimaal (4H cijferkolom 920) Eindcijfer maatschappijleer: TSE in 0 decimaal (4h cijferkolom 930) Eindbeoordeling 4H CKV: V of G Ter controle krijgt de examenkandidaat aan het begin van het schooljaar een cijferlijst met daarop het T0 cijfer, P0 cijfer en Eindcijfers. Een kopie van deze lijst moet door de leerling voor akkoord ondertekend ingeleverd worden bij de teamleider. Bij onjuistheden moet een leerling binnen 10 dagen deze laten herstellen via de teamleider. 2.7 COMBINATIECIJFER In 5 havo is er sprake van het Combinatie cijfer : dit is een schoolexamencijfer dat wordt samengesteld uit een aantal onderdelen. Dit zijn het vak Maatschappijleer, het onderdeel Profielwerkstuk én op onze school ook het vak Godsdienst. Omdat het Combinatiecijfer onderdeel uitmaakt van de compensatieregeling t.b.v. de slaag- zakregeling bij het eindexamen. Bij een 3 of lager voor een van de onderdelen is een kandidaat gezakt voor het CE. Een 7 voor het Combinatiecijfer compenseert bijvoorbeeld een 5 voor een willekeurig ander vak. Daarom benadrukken we hier nogmaals dat een goed cijfer voor het vak Maatschappijleer en het onderdeel Profielwerkstuk van cruciaal belang kan blijken te zijn voor het behalen van het diploma. 9

10 2.8 BEREKENEN VAN HET SCHOOLEXCAMENCIJFER (SE-CIJFER) Het SE-cijfer wordt bepaald door het in één stap afronden op 1 decimaal van het gemiddelde van de toetsen (TSE). Voor vakken die zowel schriftelijke als praktische toetsen hanteren, wordt het SE-cijfer bepaald door het in één stap afronden op 1 decimaal van het gewogen gemiddelde van het TSE-cijfer (afgerond op 1 decimaal) en PSE- cijfer (afgerond op 1 decimaal). In het PTA van elk vak staat genoteerd hoe de wegingen zijn en hoe het eindcijfer tot stand komt. Voor vakken met alleen schoolexamens (bijv. Maatschappijleer), gaat het afronden in twee stappen: o 1: Afronden op 1 decimaal (SE-cijfer) o 2: Afronden van het SE-cijfer op 0 decimaal Hieronder twee rekenvoorbeelden: VOORBEELDBEREKENING 1 VAKKEN MET TSE EN PSE Cijfers na herkansen: periode T-0 T-5 T-6 T-7 P-0 P-5 P-6 P-7 weegfactor (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) cijfer 5,7 6,4 5,5 8,2 5,1 5,8 6,2 6,1 TSE- 5H: (5,7 + 2*6,4 + 2*5,5 + 2*8,2 +) / 7 = 6,6 (1 decimaal!) PSE- 5H: (5,1 + 5,8 + 6,2 + 2*6,1) / 5 = 5,9 (1 decimaal!) SE-cijfer (verhouding 80%-20%): (0,8 x 6,6) + (0,2 x 5,9) = 6,5 (1 decimalen!) Dit cijfer dient in één stap te worden afgerond naar een geheel cijfer: SE cijfer 5 havo = 7. VOORBEELDBEREKENING 2 VAKKEN MET ALLEEN TSE Cijfers na herkansen: T-0 T-5 T-6 T-7 (1) (2) (2) (2) 5,2 6,4 5,5 8,2 TSE- 5H: (5,2 + 2*6,4 + 2*5,5 + 2*8,2) / 7 = 6,5 (1 decimaal) SE-cijfer 5 HAVO = 6,5 2.9 CONTROLE VAN CIJFERS Na elke toetsperiode krijg je een voorlopige cijferlijst uitgereikt. Op basis daarvan kun je het vak bepalen waarvoor je een herkansing wilt gebruiken. Na de Herkansing krijg je een nieuwe voorlopige cijferlijst uitgereikt. Indien daar onjuiste cijfers op staan moet je dit binnen 10 dagen kenbaar hebben gemaakt bij je vakdocent. Daarna worden de cijfers definitief vastgesteld TENSLOTE Dit document is een afspiegeling van het Examenreglement. Het Examenreglement is ten alle tijden bepalend. In gevallen waarin niet is voorzien beslist de directeur. 10

11 3. CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMENS (CE) HAVO 3.1 AFNAMEPERIODES REKENTOETS 1e afnameperiode 13 januari - 26 januari e afnameperiode 16 maart - 30 maart e afnameperiode 30 mei - 10 juni DATA EN TIJDEN 1E TIJDVAK (bron: Onder voorbehoud: Donderdag 12 mei 13:30 Natuurkunde Vrijdag 13 mei 09:00 Aardrijkskunde 13:30 Nederlands Pinksterweekend Dinsdag 17 mei 09:00 Geschiedenis 13:30 Frans Woensdag 18 mei 13:30 M&O Donderdag 19 mei 13:30 Engels Vrijdag 20 mei 09:00 Duits 13:30 Biologie Maandag 23 mei 09:00 Kunst (algemeen: beeldend / drama) 13:30 Wiskunde A, B Dinsdag 24 mei 13:30 Economie Woensdag 25 mei 13:30 Scheikunde Donderdag 26 mei ; Galafeest, De Zwaan Son en Breugel 3.2 DATA EXAMENS 2 E TIJDVAK (HER-EXAMENS) Tweede tijdvak 2016 centrale examens begint op: 21 juni in de andere vormen van onderwijs (schriftelijke examens) In maart 2016 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen. 11

12 3.3 WEBSITE OFFICIËLE INFORMATIE M.B.T. EXAMENS: (controleer linksboven het juiste jaartal) 3.4 SLAAG/ZAKREGELING Je bent geslaagd als: het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen ten minste een voldoende is: 5,5 onafgerond: Bij de berekening van het gemiddelde cijfer van het centraal examen moet je uitgaan van het onafgeronde cijfer. Je moet tenminste een 5,5 halen (het eerste getal achter de komma moet een 5 zijn). Daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Als u gemiddeld een 5,4 gehaald heeft voor uw centrale examens, bent u per definitie gezakt (5,49 is dus geen voldoende) er maximaal één 5 als eindcijfer (gemiddelde van schoolexamen en centraal examen) is voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde* (*dit geldt voor de vakken wiskunde A of wiskunde B) EN je hebt voor culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en lichamelijke opvoeding een voldoende of goed zijn gehaald. EN je voldoet aan een van de onderstaande voorwaarden: a) alle eindcijfers een 6 of meer bedragen; of b) 1 eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer bedragen; of c) 1 eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer bedraagt (een 4 compenseren met 2x een 7) of d) voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer bedraagt. gemiddeld 6.0 betekent dat het eerste cijfer achter de komma een nul moet zijn: 5,9 is géén 6.0 (=compensatieregeling: een 4 compenseren met bijv.een 8 of 2x een 7) 3. 5 VASTSTELLEN EINDCIJFER Het eindcijfer voor elk vak is het gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Als het 1e cijfer (van het eindcijfer) achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Als dat cijfer een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Bijvoorbeeld: u haalt voor het schoolexamen een 5,3 en voor het centraal examen een 5,6. Dit is gemiddeld een 5,45. Op de eindlijst wordt dit een 5. 12

13 3.6 COMBINATIECIJFER EN COMPENSATIEREGELING HAVO OF VWO Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de 'kleine' vakken die met een cijfer op de cijferlijst staan, maar waarvoor je geen examen doet. Het combinatiecijfer telt mee in de compensatieregeling. 3.7 EXTRA EXAMENVAK Voor havoleerlingen betekent dit dat zij 8 in plaats van 7 cijfers hebben die meewegen in de slaag- en zakregeling: Nederlands en Engels; 4 profielvakken; 1 vak in het vrije deel; 1 combinatiecijfer. Voor de 2e fase van het voortgezet onderwijs geldt dat je niet kunt zakken vanwege een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Voorwaarde is dat je zonder dit extra vak voldoet aan de eisen om te slagen. 3.8 REKENTOETS Vanaf het schooljaar is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. De rekentoets telt tot en met nog niet mee voor de examenuitslag. Een leerling kan in deze examenjaren ( en 14-15) dus niet zakken doordat hij de toets niet haalt. Het resultaat van de rekentoets staat in 2016 wel op de cijferlijst van het examen. Aangezien de regels hieromtrent als vele aanpassingen hebben gehad, is het verstandig om ook zelf de besluitvorming met betrekking tot de rekentoets in de gaten te houden: 13

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Status: definitief okt 15 PTA 5-HAVO

Status: definitief okt 15 PTA 5-HAVO Status: definitief okt 15 PTA 5-HAVO BEPALINGEN EN REGELINGEN 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 HET EXAMEN... 3 1.2 ORGANISATIE... 4 1.3 HET EXAMENREGLEMENT... 6 2. SCHOOLEXAMENS

Nadere informatie

Toetsweek Instructie 4 HAVO

Toetsweek Instructie 4 HAVO Toetsweek Instructie 4 HAVO Route naar Schoolexamencijfer Toetsperiode cijfer 4 HAVO Toetsperiode 1 Toetsen in de toetsweek Praktische Toetsen in de les Mondelingen Handelingsdelen opdrachten Toetsen in

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

Informatieavond 5 havo

Informatieavond 5 havo Informatieavond 5 havo dinsdag 8 september 2015 Van harte welkom Programma 20.15 20.25 20.35 20.45 Algemene Informatie Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking met de

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2009 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O./V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols havo/ vwo COACHES Dit schooljaar hebben de examenleerlingen een mentor. Elke leerling kan een coach krijgen. De coach ondersteunt de leerling bij : De planning, De keuze van een eventuele herkansing, Alle

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Iedere leerling heeft na het maken van de rekentoets recht op drie herkansingen.

Iedere leerling heeft na het maken van de rekentoets recht op drie herkansingen. Programma van Toetsing en Afsluiting in de havo College van bestuur en docenten-examinatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, daartoe gemachtigd door het bevoegd

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Onderweg naar het examen!

Onderweg naar het examen! Ouderavond 20 september 2016 5VWO Coördinator leerlingzaken: Michel Otter / Marije Rozema Decaan havo/vwo: Linda Veldhuis Afdelingsleider vwo: Marieke Klein Gunnewiek Onderweg naar het examen! Deze powerpoint

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van Toetsing

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum VOORWOORD Bergen NH, september 2016 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PTA Leerjaar 3 en leerjaar 4 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief E. Veenker DATUM vrijdag 16 september 16 KENMERK Examens/2016-2017/PTA 2016-2017 2015 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 1 2. Organisatie

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Programma toetsing en afsluiting Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 Inleiding voor VWO Beste examenkandidaat, Je bent in de voorexamenklas aangekomen en daarmee

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Programma toetsing en afsluiting Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 Inleiding voor VWO Beste examenkandidaat, Je bent in de vierde klas aangekomen en

Nadere informatie

De slaag-/zakregeling staat tevens in dit boekje genoteerd. Daarmee weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen.

De slaag-/zakregeling staat tevens in dit boekje genoteerd. Daarmee weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen. Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2016 Beste examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van Toetsing

Nadere informatie

Toelichting op de Kaderregeling examenreglement schooljaar 2015-2016 en verder

Toelichting op de Kaderregeling examenreglement schooljaar 2015-2016 en verder Toelichting op de Kaderregeling examenreglement schooljaar 2015-2016 en verder Artikel 1 Begripsbepalingen Indien de eindverantwoordelijk schoolleider bepaalde bevoegdheden binnen de instelling mandateert

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Onderweg naar het examen!

Onderweg naar het examen! Ouderavond 8 september 2015 5VWO Coördinator leerlingzaken: Decaan havo/vwo: Afdelingsleider vwo: Michel Otter Linda Veldhuis Marieke Klein Gunnewiek Onderweg naar het examen! Kenmerkend voor 5 VWO Studiereis

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen.

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen. Aan de eindexamenkandidaten havo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Wanneer examen? Datum Tijd Vak Dinsdag 12 mei Frans. Woensdag 13 mei Nederlands. Geschiedenis Engels

Wanneer examen? Datum Tijd Vak Dinsdag 12 mei Frans. Woensdag 13 mei Nederlands. Geschiedenis Engels Wanneer examen? Datum Tijd Vak Dinsdag 12 mei 13.30 15.30 Frans Woensdag 13 mei 13.30 15.30 Nederlands Maandag 18 mei 09.00 11.00 13.30 15.30 Geschiedenis Engels Dinsdag 19 mei 09.00 11.00 13.30 15.30

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Welkom.

Welkom. Welkom www.wolfert.nl/lyceum Programma Programma ouderavond 4H/5V Welkom, voorstellen mentoren en decanen Het eindexamen: SE: schoolexamen 50% PTA: programma van toetsing en afsluiting CE: centraal examen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Examenperiode: V.M.B.O. 2010 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting - V.M.B.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte.

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud)

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud) Mavo 4 EXAMEN Beste leerlingen, In dit boekje staan gegevens die van belang zijn om dit cursusjaar succesvol af te ronden. Dit is een aanvulling op het Examenreglement en het PTA (programma van toetsing

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Ook de slaag-/zakregeling staat in dit boekje vermeld. Dan weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen.

Ook de slaag-/zakregeling staat in dit boekje vermeld. Dan weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen. Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2015 2018 Programma van Toetsing en Afsluiting V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in het V.W.O..

Nadere informatie

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2017

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2017 welkom exameninstructie HAVO/VWO 201 1 onderwerpen Informatie examenlocatie Examenrooster Belangrijke data Hulpmiddelen faalangstformulier cijfers 2 examenlocatie BV 19 mei lokaal 114! 3 onderwerpen Informatie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Toelichting op de Kaderregeling examenreglement schooljaar 2013-2014 en verder

Toelichting op de Kaderregeling examenreglement schooljaar 2013-2014 en verder Toelichting op de Kaderregeling examenreglement schooljaar 2013-2014 en verder Artikel 1 Begripsbepalingen Indien de eindverantwoordelijk schoolleider bepaalde bevoegdheden binnen de instelling mandateert

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum Leerjaar 6

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum Leerjaar 6 Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2016-2017 Leerjaar 6 Versie 1: september 2016 1 Inleiding Het Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onderdeel van het examenreglement. Het

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting EXAMEN bestaat uit 1. SCHOOLEXAMEN (SE) (gedurende leerjaren 4 en 5) en 2. CENTRAAL EINDEXAMEN (CSE) einde leerjaar 5 Verschillen per vak 4 soorten 1. meeste vakken:

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

Informatieavond V5. 16 oktober 2017

Informatieavond V5. 16 oktober 2017 Informatieavond V5 16 oktober 2017 Wie is wie? Sectorleider VWO 3-6 Sectorleider TTO Coördinator VWO 3-6 Decaan : mevr. Meulenkamp : dhr. Bijl : mevr. De Jong : mevr. Beijert Wie is wie? Mentoren : mevr.

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Ouderavond. Welkom! Ouderavond. Dhr. T. Krikken Mevr. K. Waltjé

Ouderavond. Welkom! Ouderavond. Dhr. T. Krikken Mevr. K. Waltjé Welkom! Dhr. T. Krikken tmkk@zaam.nl Mevr. K. Waltjé kawe@zaam.nl 1 Mentoraat Eerste aanspreekpunt op school over algemeen welbevinden, studievraagstukken Individuele gesprekjes LOB: Loopbaan Oriëntatie

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie