Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs"

Transcriptie

1 Programma toetsing en afsluiting Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Schooljaren , en

2 Inleiding voor VWO Beste examenkandidaat, Je bent in de vierde klas aangekomen en in de loop van dit jaar begin je met schoolexamens die deel uitmaken van je eindlijst en dus je diploma. In feite is hiermee je officiele examen begonnen. In dit jaar beginnen de schoolexamens, die deel uitmaken van je eindlijst en dus je diploma. Wat daar allemaal bij komt kijken, wat je wanneer moet doen en hoe de beoordeling van de verschillende onderdelen eruit ziet, lees je in deze bundel. Deze bundel bestaat uit twee onderdelen: 1. De inleiding met het examenreglement. Hierin staat welke regels en afspraken er gelden voor de examens. Hoe is de gang van zaken bij schoolexamens, welke regels en afspraken gelden er tijdens het examen, wat mag en wat mag niet, welke uitzonderingen zijn er. In dit deel vind je ook informatie over de Centrale examens. Bij de slaag/zakregeling lees je over de verplichte rekentoets en de verzwaring van de exameneisen. 2. Een lijst met gedragsregels tijdens de examens. Hierin staat duidelijk wat er van je verwacht wordt, welke spullen je wel of juist niet mag gebruiken bij de examens. Het programma van toetsing en afsluiting per vak vind je op de website en in je elektronische leeromgeving. Dit bevat een beschrijving van de schoolexamens. Voor ieder vak waarin je examen gaat doen is precies aangegeven wat je in welke periode moet leren, maken en doen. Per vak kun je opzoeken of er sprake is van toetsen, praktische opdrachten en/of handelingsdelen. Lees het geheel goed door, vraag aan je mentor en/of vakdocent als iets onduidelijk is. Een datumoverzicht van de schoolexamens voor leerjaar 4, 5 en 6 ontvang je aan het begin van het schooljaar van jouw mentor. Voor je ouders worden de data van de schoolexamens in het Palet opgenomen. Alle informatie uit het PTA kan je terugvinden op de website van de OSB. Je moet daarvoor naar het tabblad ouders/verzorgers gaan, daar vind je de link examens. Wie nog extra informatie wil over de Centrale Examens kan daarvoor de website raadplegen. Hierin worden alle officiële regelingen gepubliceerd, maar ook de examenstof voor alle vakken, alsmede oude examens en uitwerkingen. Alle medewerkers van de OSB wensen je veel succes, Saskia Grotenhuis Voorzitter examencommissie 2

3 Het Centraal Examen (CE) is voor alle leerlingen in Nederland hetzelfde. Omdat scholen onderling nogal verschillen, is er ook een manier van examineren die past bij het eigen karakter van de school. Dit onderdeel van het examen heet schoolexamen (SE). In dit schoolexamen word je getoetst op kennis, inzichten en vaardigheden die je in de loop van de jaren hebt opgedaan. En wel zo dat sfeer en omstandigheden zoveel mogelijk gelijk zijn aan wat je op school en in de klas gewend bent in de afgelopen jaren. Hierna wordt de gang van zaken beschreven bij het schoolexamen. In het VWO begin je in klas 4 vanaf januari met het schoolexamen. De periode voor het schoolexamen voor bepaalde vakken duurt dus drie jaar. Het centraal examen aan het einde van de schoolloopbaan blijft gewoon bestaan. Uitzondering hierop vormt het vak Maatschappijleer. Dit vak wordt al in het vijfde jaar afgerond en telt mee voor het examen. Samen met het Profielwerkstuk levert dit het combinatiecijfer op. Je doet doet afhankelijk van je profielkeuze schoolexamen in acht tot negen vakken. Afhankelijk van de profielkeuze sluit je zes of zeven vakken af met een centraal examen. Op de vakken: Maatschappijleer, Informatica, CKV, NLT en Lichamelijke opvoeding (LO_1) na kennen alle overige vakken een centraal examen. Met ingang van schooljaar zijn de vakprogramma s zo ingericht dat ons VWO voor deze profielen een zgn. tweefasen vwo, (2FV), is. Dat betekent dat leerlingen, in overleg met ouders, mentor en schoolleiding, halverwege 5VWO de mogelijkheid hebben om te kiezen voor de HAVO-route, omdat alle havo-stof verweven is in de kernprogramma s van de diverse vakken. In dat geval worden de cijfers voor de SE s opnieuw vastgesteld, in overeenstemming met het HAVO-PTA en neemt de leerling formeel en als ingeschreven kandidaat deel aan het Havo centraal examen. Daarnaast biedt het 2FV leerlingen de mogelijkheid om voor een enkel vak de PTA-onderdelen op VWO niveau versneld af te ronden en in het voorexamenjaar deel te nemen aan het centraal examen voor dat vak. Het is een schoolkeuze om voor de meeste vakken leerlingen als schoolexamen het HAVO centraal examen te laten maken in de vijfde klas, en met een eigen normering te beoordelen. De leerlingen doen hiermee ervaring op in het maken van een centraal examen en zijn daardoor beter voorbereid in 6VWO. Profielkeuze Op de OSB worden in het VWO vier profielen aangeboden: - het profiel cultuur en maatschappij (CM); - het profiel economie en maatschappij (EM); - het profiel natuur en gezondheid (NG); - het profiel natuur en techniek (NT). Naast het algemene deel en het profieldeel kan er in het vrije deel uit een beperkt aantal vakken worden gekozen. Het eindexamen bestaat bij een aantal vakken uit het Centraal Examen (C.E.) en uit het schoolexamen (S.E.) en bij een aantal vakken alleen uit het schoolexamen. Het PTA Dit PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor het VWO op de OSB heeft betrekking op de schooljaren Het PTA biedt een overzicht van de onderdelen van het examenprogramma die in een schoolexamen worden getoetst en de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt ( toets of praktische opdracht ). Op tijd inleveren van werk Je moet je houden aan de datum die de docent heeft aangegeven voor het inleveren van werk. Ook wanneer het opgegeven werk niet geheel af is, moet het ter beoordeling worden ingeleverd. Mocht het werk te laat ingeleverd worden, dan kan er door de deelschoolleider in overleg met de examencommissie een maatregel genomen worden. Zo'n maatregel kan bijvoorbeeld zijn: - Het toekennen van het cijfer 1 - Het aftrekken van punten op het cijferresultaat - Het ontnemen van een herkansing Profielwerkstuk Het profielwerkstuk vormt ook een onderdeel van het schoolexamen. Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. Het profielwerkstuk wordt door jou individueel of in samenwerking met een of meerdere leerlingen in het (voor-)examenjaar gemaakt vanuit minimaal één groot vak uit het totale vakkenpakket. In overleg met de begeleidende docenten wordt de keuze van het onderwerp voor het profielwerkstuk gemaakt. Combinatiecijfer Het profielwerkstuk wordt afzonderlijk beoordeeld met een cijfer. Het vak maatschappijleer, dat afgerond wordt in leerjaar 5 en toch onderdeel uitmaakt van het PTA, worden ook beoordeeld met een cijfer. Vervolgens worden de eindcijfers voor het profielwerkstuk en maatschappijleer eerst afzonderlijk afgerond op een geheel cijfer. Het rekenkundig gemiddelde van deze twee afgeronde cijfers wordt ook afgerond op een geheel cijfer en is het eindcijfer van wat we het combinatiecijfer noemen. Bewaren examenwerk De producten van het examendossier, zoals werkstukken, proefwerken en verslagen, worden na het inleveren door de docenten op school bewaard. Iedere docent houdt voor zijn vak de verantwoordelijkheid over het bewaren van producten en documenten van het examendossier in een overdraagbaar systeem. De bewaartermijn voor de examendossier - onderdelen van alle vakken is gekoppeld aan de gehele bovenbouwperiode plus een half jaar na het examen. Je moet moet schriftelijk aangeven na deze periode over je werk te willen beschikken. Aangepast examineren De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. Denk bij de term gehandicapt ook aan bijvoorbeeld dyslexie of ernstige gedragsproblemen. De kandidaat kan meer tijd of bijzondere hulpmiddelen nodig hebben bij het afleggen van de examens. Hiervoor is een verklaring van een deskundige nodig. Deze verklaring dient voor 15 oktober in het bezit van de examencommissie te zijn. De wijze van extra ondersteuning wordt door de directeur bepaald en geldt zowel voor het SE als voor het CE. Zowel bij een schoolexamen als het central examen is de verlenging nooit meer dan dertig minuten. 3

4 Beoordeling Bij het centraal examen is precies geregeld hoe het cijfer berekend moet worden. Bij een schoolexamen zal de docent vooraf bekend maken wat de criteria zijn voor de beoordeling. Betekenis van de cijfers: 1= Zeer slecht 2= Slecht 3= Zeer onvoldoende 4= Onvoldoende 5= Bijna voldoende 6= Voldoende 7= Ruim voldoende 8= Goed 9= Zeer goed 10= Uitmuntend Hoe het cijfer voor een vak berekend wordt, is per vak omgeschreven. Cijfers worden afgerond op één decimaal. Wanneer de eindcijfers van je schoolexamens vaststaan, dien je op de formulieren van de examenadministratie je cijfers te controleren en deze lijst van een handtekening te voorzien. Dit gebeurt vóór het begin van het centraal examen. Het Centrale Examen bestaat alleen uit een schriftelijk examen, een toets waarbij kandidaten vragen en opdrachten schriftelijk beantwoorden. Organisatie schoolexamen - De schoolexamens worden gelijktijdig afgenomen in drie, vier of vijf dagen. Het schema wordt van te voren aan de leerlingen bekend gemaakt. De leerlingen hebben tijdens deze dagen geen reguliere lessen. - Er mogen twee of drie schoolexamens per dag gepland worden. - De tijdsduur van de schoolexamens ligt tussen de 60 en 180 minuten. - Tijdens de schoolexamens gelden dezelfde gedragsregels als bij het centraal examen, zie bijlage. Te laat komen Bij te laat komen bepaalt de docent of deelname aan het S.E. nog mogelijk is. Dit is afhankelijk van de aard van het S.E. (bijv. luistervaardigheid of presentatie) en/of de mate van laat komen. Gemiste tijd, ontstaan door laat komen zonder reden, kan niet worden ingehaald. Inhalen Wanneer je door ziekte een schoolexamen moet missen, dienen je ouders dit voor aanvang van dat schoolexamen telefonisch en/of per te melden bij de deelschoolleider. Om te mogen herkansen moet daarna een schriftelijk verzoek ingediend worden, desgevraagd met een doktersverklaring. Indien aan één van bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, dan vervalt het recht op inhalen en moet je gebruik maken van het recht op herkansen. Afwezigheid tijdens een schoolexamen die te maken heeft met een voorziene omstandigheid, zoals tandarts, jubilea etc dient tijdig met de mentor en deelschoolleider besproken te zijn, zodat een oplossing kan worden gevonden. Als je dit pas achteraf meldt, komen deze vormen van verzuim niet in aanmerking voor een inhaalmogelijkheid. Indien je bij een SE ongeoorloofd afwezig bent wordt er geen cijfer toegekend. Om alsnog een beoordeling voor dit SE te verkrijgen, moet één van de drie herkansingsmogelijkheden worden gebruikt. Een geoorloofde inhaaltoets wordt in de week volgend op de SE-week afgenomen. Dit wordt centraal geregeld in de h/v-deelschool. Herkansingen schoolexamen Je hebt het recht om in ieder leerjaar na de derde SE periode voor drie vakken een herkansing te maken De inhoud van de herkansing wordt door de vakdocent vastgesteld. Informatie hierover staat in het PTA bij de beschrijvingen per vak. Praktische opdrachten kunnen niet worden herkanst. Als je meer dan 10% van de lessen van een vak onrechtmatig afwezig bent geweest, heb je geen recht om voor dat vak te herkansen. Als je meer dan 10% van alle lessen onrechtmatig afwezig bent geweest, heb je geen recht om te herkansen. Als voor een vak of vakken bepaalde praktische opdrachten, handelingsdelen of andere werkzaamheden niet zijn afgerond op het door de docent afgesproken tijdstip of niet voor aanvang van de laatste schoolexamenperiode, mag je niet deelnemen aan de herkansingen. De herkansingstoetsen worden centraal per afdeling geregeld op in de jaarkalender vastgestelde data. Regels voor afsluiting schoolexamen Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond indien : 1 Het profielwerkstuk is beoordeeld met een cijfer. 2 CKV en Lichamelijke Opvoeding zijn beoordeeld met voldoende of goed. 3 De praktische opdrachten en toetsen van de overige vakken uit het algemene gedeelte, het profieldeel en het vrije deel ( als aangegeven in het programma van toetsing en afsluiting ) zijn gemaakt en afgelegd, en derhalve voor deze vakken een eindcijfer is verkregen. 4 De handelingsopdrachten van de door de kandidaat gevolgde vakken naar behoren zijn afgerond. Een kandidaat kan niet aan het centraal examen deelnemen indien een of meer van de eerder genoemde onderdelen niet zijn afgerond. Plagiaat Plagiaat bij een praktische opdracht wordt met een 1 beoordeeld. Praktische opdrachten zijn niet herkansbaar. Als er sprake is van plagiaat bij een handelingsdeel, dan wordt het werk niet beoordeeld. Het handelingsdeel moet worden overgemaakt. De leerling gebruikt hiervoor één van de drie herkansingsmogelijkheden en heeft daardoor recht op nog maar twee herkansingen. Onregelmatigheden Als de leerling zich tijdens het schoolexamen of het Centraal Examen (C.E.) niet aan de regels heeft gehouden, dan meldt de aanwezige docent dit onmiddellijk aan de deelschoolleider. Deze stelt zo snel mogelijk de examencommissie en de directeur op de hoogte. De directeur kan dan maatregelen nemen. 4

5 Zo'n maatregel kan zijn: - Het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het C.E. - Het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan het schoolexamen of C.E. - Het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegd schoolexamen of C.E. - Het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in de door de directeur aan te wijzen onderdelen. Voor het C.E. geldt dat dit pas in het volgende tijdvak kan gebeuren. Voordat er een maatregel of een combinatie van maatregelen wordt genomen, wordt de leerling eerst gehoord door de examencommissie. De leerling kan zich dan laten bijstaan door een meerderjarig persoon die hij zelf mag uitkiezen. De examencommissie adviseert de directeur die binnen drie dagen een beslissing neemt. Deze procedure neemt maximaal 2 weken in beslag. De directie brengt de leerling en zijn ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing. Van deze beslissing gaat een afschrift naar de inspecteur van onderwijs. In deze beslissing staat ook vermeld hoe de leerling beroep aan kan tekenen tegen de beslissing bij de commissie van beroep. De slaag zakregeling: Vanaf examenjaar 2016 telt ook de rekentoets mee in de slaag- en zakregeling. Je moet gemiddeld een voldoende halen voor het centraal schriftelijk examen. Je bent dus gezakt als je gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5. Daarnaast mag je op het VWO ten hoogste één 5 voor het eindcijfer van de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde halen. En je moet de rekentoets halen. Je bent dus gezakt als a) je meer dan één 5 voor de kernvakken hebt gehaald; b) je een 4 of lager voor deze vakken hebt gehaald c) de de rekentoets niet hebt gehaald De kandidaat die eindexamen VWO heeft afgelegd en het Centraal Examen voor alle vakken heeft afgelegd binnen een schooljaar is geslaagd als: - alle eindcijfers 6 of hoger zijn - er één 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of: - er 1 x 4 is behaald mits niet voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en de rekentoets, en alle overige eindcijfers 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6 is, of: - 2 x 5 is behaald, waarbij slechts één vijf voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en de rekentoets mag staan en alle overige eindcijfers 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6 is, of: - 1 x 5 en 1 x 4 is behaald en alle overige eindcijfers 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6 is. Hierbij mag de 4 niet binnen de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde of de rekentoets behaald zijn. - de beoordeling van de rekentoets telt niet mee voor de bepaling van het gemiddelde van de CE-cijfers of als compensatie. In aanvulling op het voorafgaande geldt tevens als voorwaarde dat de deelvakken CKV en LO-I van het gemeenschappelijk deel van elk profiel moeten zijn beoordeeld als 'voldoende' of 'goed.' Een eindcijfer van een 3 of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Herkansen CE / herprofileren CE Je mag één van de vakken van het CE herkansen/herprofileren. De keuze voor het vak overleg je met je mentor. Diploma en cijferlijst Ben je geslaagd, dan ontvang je een diploma en een cijferlijst met alle betrokken vakken. Heb je extra vakken gevolgd, dan worden die ook vermeld. Een voorlopige cijferlijst krijg je op de dag van de uitslag en kan je gebruiken bij je aanmelding bij een vervolgopleiding. Duplicaten van diploma s of cijferlijsten kan je alleen verkrijgen via DUO-Informatie Beheer Groep in Groningen. Ben je gezakt, dan ontvang je een cijferlijst met alle betrokken vakken. Je kunt altijd één vak herkansen, of om alsnog het diploma te behalen, of om te herprofileren. De keuze voor het vak overleg je met je mentor. De aanvraag voor een herkansing moet op de ochtend na de uitslag van het 1ste tijdvak voor uur middels een formulier bij de examencommissie ingeleverd zijn. Voor herkansers wordt direct na de uitslag een herkansingsklas gestart. Je wordt dringend geadviseerd daaraan mee te doen. Je ontvangt je diploma en cijferlijst op de avond van de diploma-uitreiking. Als je daar niet bij aanwezig kunt zijn, kun je je diploma later op school komen ophalen. Dit kan niet door een ouder of iemand anders worden gedaan omdat je diploma pas rechtsgeldig is als je in de aanwezigheid van een medewerker van de school je diploma tekent. De examencommissie bestaat uit : Lid schoolleiding Twee docenten Teamleider leerlingadministratie Commissie van beroep De leerling kan tegen een beslissing van de directie in geval van onregelmatigheden in beroep gaan bij de commissie van beroep. Het beroep moet de leerling binnen drie dagen nadat je de beslissing op schrift hebt ontvangen, schriftelijk bij de commissie van beroep inleveren. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie besluit en bericht je schriftelijk welke beslissing er is genomen en stuurt dit bericht ook aan ouders/verzorgers, aan de directeur en aan de inspecteur. De commissie van beroep bestaat uit: - lid van de schoolleiding - lid van het bestuur van de OSB Het adres van de commissie van beroep is: De commissie van beroep van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, p/a Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam (ZO) Slotbepaling In alle gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet, beslist de directeur. 5

6 PROTOCOL Gedragsregels tijdens het Schoolexamen en het Centraal Examen De Leerlingen moeten een kwartier voor het begin van het (school)examen op school aanwezig zijn. 10 minuten voor de aanvang van de zitting gaat de gangdeur open en kunnen de leerlingen naar het lokaal gaan dat op het examenrooster bekend gemaakt is. Dan dient wel één van de surveillanten aanwezig te zijn! Jassen en tassen bij de kapstok. Geen etuis op tafel. Mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur zijn tijdens het examen niet toegestaan en moeten geheel uitstaan. Mobiele telefoons en andere apparatuur mogen niet op het lichaam bewaard worden, maar moeten in de tas bij de kapstok opgeborgen worden. Het mobieltje mag niet als rekenmachine gebruikt worden. Bij een (school)examen in de gymzaal mag de mobiele telefoon of andere apparatuur niet in de zaal aanwezig zijn. Aan het begin van de zitting wordt gecontroleerd of iedereen er is. Zo niet, dan wordt er direct contact opgenomen met thuis. Bij schoolexamens beoordeelt de docent of een leerling nog toegelatenkan worden na het begin van de zitting. Voor het central examen geldt dat een leerling tot een halfuur na het begin van de zitting mag worden toegelaten. Het examen eindigt echter op de vastgestelde tijd. Een leerling mag slechts onder begeleiding van een surveillant gebruik maken van het toilet. Bij een schoolexamen blijven leerlingen zitten tot het einde van de zitting. Als een leerling bij het centraal examen eerder klaar is, mag hij/zij tot een kwartier voor tijd het lokaal verlaten, doch niet eerder dan één uur na aanvang van het examen. Degene die het lokaal eerder verlaat mag geen examenwerk, opgaven of kladpapier meenemen. Het laatste kwartier blijft iedereen in het lokaal. Pas als al het examenwerk door de surveillanten is opgehaald mogen de leerlingen het lokaal verlaten. Op het door de school verstrekte examenpapier moet altijd het examennummer, de naam van de leerling en het vak worden vermeld. Dit geldt ook voor het kladpapier. Het examenwerk wordt gemaakt met een (bal)pen. Uitzonderingen zijn tekeningen en grafieken. Deze worden gemaakt met potlood. Gebruik van Typp-ex is niet toegestaan. Er is een lijst met toegestane hulpmiddelen voor alle vakken. De hulpmiddelenlijst is al eerder door de vakdocent bekend gemaakt. Deze hulpmiddelen worden aan het begin van de zitting gecontroleerd door de aanwezige surveillanten. Bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden moet er direct contact worden opgenomen met de mentor en de examencommissie. Afwezigheid bij schoolexamens, die te maken heeft met voorziene omstandigheden, zoals tandarts of jubilea, dient tijdig van tevoren met de deelschoolleider besproken te worden, zodat er een oplossing kan worden gevonden. Indien dat niet gebeurt is het verzuim ongeoorloofd. Bij fraude loopt de leerling de kans van verdere deelname aan het examen te worden uitgesloten (zie PTA). Ook bij constatering van fraude na afloop van het examen kunnen vergaande maatregelen worden genomen. Door deelname aan een examenzitting geeft de leerling te kennen op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de strekking van het examenreglement. 6

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Programma toetsing en afsluiting Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 Inleiding voor VWO Beste examenkandidaat, Je bent in de voorexamenklas aangekomen en daarmee

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Beste examenkandidaat, Je bent in de voorexamenklas aangekomen en daarmee is in feite je officiële examen begonnen. In dit jaar beginnen de schoolexamens, die deel uitmaken van je eindlijst en dus je diploma.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Beste HAVO-examenkandidaat, In deze bundel vind je: Het programma van toetsing en afsluiting Dit bevat een beschrijving van de schoolexamens. Per vak kun je opzoeken

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Inleiding voor VMBO-T Beste examenkandidaat, Je bent in de voorexamenklas aangekomen en daarmee is in feite je officiële examen begonnen. In dit jaar beginnen de schoolexamens, die deel uitmaken van je

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. INLEIDING bij het PTA VMBO-Basis 2015-2017

Programma van toetsing en afsluiting. INLEIDING bij het PTA VMBO-Basis 2015-2017 Programma van toetsing en afsluiting INLEIDING bij het PTA VMBO-Basis 2015-2017 Het Centraal Examen (CE) is voor alle leerlingen in Nederland hetzelfde. Scholen verschillen onderling nogal en daarom is

Nadere informatie

Programma toetsing en afsluiting. Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Theoretische leerweg. Schooljaren en

Programma toetsing en afsluiting. Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Theoretische leerweg. Schooljaren en Programma toetsing en afsluiting Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Theoretische leerweg Schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 INLEIDING bij het PTA VMBO-Theoretisch 2014-2016 Het Centraal Examen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols havo/ vwo COACHES Dit schooljaar hebben de examenleerlingen een mentor. Elke leerling kan een coach krijgen. De coach ondersteunt de leerling bij : De planning, De keuze van een eventuele herkansing, Alle

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo 1 Algemeen 1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag volgens het wettelijk Eindexamenbesluit art. 31. Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen.

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen. Aan de eindexamenkandidaten havo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort Examenreglement ingaande cohort 2017-2018-2019 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Klas 4 havo Schooljaar 2015-2016 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding Havo/vwo voor Muziek en Dans Eindexamenreglement Dit eindexamenreglement, samen met het bijbehorende

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Examenreglement Maris College voor het cohort en het cohort

Examenreglement Maris College voor het cohort en het cohort Examenreglement Maris College voor het cohort 2012-2013-2014 en het cohort 2013-2014-2015 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels

Nadere informatie

Status: CONCEPT sept 15 PTA 5-HAVO

Status: CONCEPT sept 15 PTA 5-HAVO Status: CONCEPT sept 15 PTA 5-HAVO BEPALINGEN EN REGELINGEN 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 HET EXAMEN... 3 1.2 ORGANISATIE... 4 1.3 HET EXAMENREGLEMENT... 6 2. SCHOOLEXAMENS 2015-2016

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

Examenreglement 1 Algemeen Regeling schoolexamen 2016/2017

Examenreglement 1 Algemeen Regeling schoolexamen 2016/2017 Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 2016/2017 Examenreglement 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Het examen mavo 2014-2015

Het examen mavo 2014-2015 Het examen mavo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar dat

Nadere informatie

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015 College De Meer 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 1. INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. 2. PERIODECIJFER, TOETSWEEKCIJFER

Nadere informatie

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen.

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen. Aan de eindexamenkandidaten vwo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort Examenreglement voor het cohort 2014-2015-2016 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2015/2016 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Als er na het lezen van dit bericht nog onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten.

Als er na het lezen van dit bericht nog onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten. Arnhem, april 2015. Aanwijzingen CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN 2015 Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je in het, aan het begin van het

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2014/2015 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2009 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O./V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2017 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Welkom.

Welkom. Welkom www.wolfert.nl/lyceum Programma Programma ouderavond 4H/5V Welkom, voorstellen mentoren en decanen Het eindexamen: SE: schoolexamen 50% PTA: programma van toetsing en afsluiting CE: centraal examen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl Informatie Centraal Schriftelijk Eindexamen mavo/vmbo-tl Schooljaar 2012-2013 Beste examenkandidaten, Op dinsdag 13 mei start de examenperiode. Om te zorgen dat de komende periode goed verloopt hebben

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Periode 2015-2017

Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Periode 2015-2017 Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 havo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

Welkom! Examenvoorlichting november 2017

Welkom! Examenvoorlichting november 2017 Welkom! Examenvoorlichting 2017-2018 16 november 2017 Programma Welkom Voorstellen Leerwegen in het VMBO Niveau s in het MBO Beroepsgerichte examenprogramma s Opbouw examenprogramma en slaag- zak regeling

Nadere informatie

Examenreglement. vmbo, havo, vwo

Examenreglement. vmbo, havo, vwo Examenreglement vmbo, havo, vwo school voor gereformeerd voortgezet onderwijs met vestigingen in Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle Postbus 393, 8000 AJ Zwolle Tel. 038 4 698 698 Examenreglement 2016-2017

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016 TOELICHTING bij PTA havo/vwo (klas 12hv) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding 12 havo/vwo 1 Toelichting bij PTA 2015 2016 opleiding h/v Inleiding

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO 2011-2012 2011 Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom Het examenreglement havo-vwo is gebaseerd op het officiële eindexamenbesluit havo-vwo (zie www.examenblad.nl), het inrichtingsbesluit

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2015 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op dinsdag 12 mei 2015 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie