FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave J

2

3 INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig zijn. Wij raden u aan beide aandachtig te lezen. p. 5 WAARBORGEN De verzekering Full Omnium met de meest complete dekking Uw aanhangwagen of caravan is gratis meeverzekerd p. 6 VOLVO FULL OMNIUM BIEDT U NOG VELE EXTRA S p. 8 SCHADEREGELING Wat doet u in geval van schade? Hoe wordt u vergoed? p. 12 VRIJSTELLINGEN EN UITSLUITINGEN p. 14 ALGEMENE BEPALINGEN p. 16 BEGRIPSOMSCHRIJVING Uitleg bij de cursief gedrukte woorden vindt u terug in de Begripsomschrijving, achteraan in deze Algemene Voorwaarden. Indien deze begrippen ook in de Bijzondere Voorwaarden worden gebruikt, moeten deze in dezelfde betekenis worden gelezen tenzij dit daar uitdrukkelijk wordt tegengesproken. Om de leesbaarheid van de polis te verhogen, wordt de verzekeraar aangeduid met wij en de verzekeringnemer met u. 3

4

5 WAARBORGEN Wij bieden u de ruimste waarborgen DE VERZEKERING FULL OMNIUM MET DE MEEST COMPLETE DEKKING Volvo Full Omnium dekt u tegen schade aan uw Volvo: 1 door vuur, blikseminslag, ontploffing, kortsluiting of bluswerkzaamheden (bluskosten inbegrepen); 2 aan voor-, zij-, en achterruiten en aan het origineel Volvo-zonnedak van het verzekerd voertuig. Bovendien vergoeden wij de schade door glasscherven afkomstig van het verzekerd voertuig en de schade aan het bedieningsmechanisme van de ruiten en het doorzichtig deel van het origineel Volvo-zonnedak van het verzekerd voertuig als gevolg van glasbreuk; 3 door storm, hagel, neerstortende rotsen, steenval, terreinverschuivingen, lawines, druk van sneeuwmassa s, overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen; 4 door luchtvoertuigen of delen ervan; 5 door aanrijding met dieren; 6 door vandalisme. Materiële schade is enkel onder deze waarborg gedekt indien de expert bevestigt dat de schade veroorzaakt werd door vandalisme; 7 door het vervoer van het verzekerd voertuig, alsook het op- en afladen ervan; 8 door diefstal van het verzekerd voertuig, inbraak of poging daartoe, car- en homejacking; 9 die werd toegebracht gedurende de tijd dat u niet de beschikking had over het verzekerd voertuig door de oorzaken zoals u die onder punt 8 terugvindt; 10 door aanrijding, omslaan, van de weg of te water geraken; 11 door accidenteel contact, ook tussen de verschillende delen van de voertuigcombinatie. UW AANHANGWAGEN OF CARAVAN IS GRATIS MEEVERZEKERD De dekking van uw Volvo Full Omnium wordt gratis uitgebreid tot een aanhangwagen of een caravan van maximaal 1 ton die uiteraard uw eigendom is en bestemd is voor persoonlijk gebruik. Deze is verzekerd tot 10 % van de verzekerde waarde van uw Volvo, met als maximum 1.860,00 incl. BTW. De vergoeding kan nooit meer bedragen dan de werkelijke waarde op het ogenblik van het ongeval zoals bepaald bij expertise. Enige voorwaarde is dat de aanhangwagen of caravan aan de wagen is gekoppeld. 5

6 VOLVO FULL OMNIUM BIEDT U NOG VELE EXTRA S De Volvo Full Omnium biedt u echt meer waar voor uw geld. Kijk maar welke extra s nog allemaal gedekt zijn. Om vergoed te worden voor de kosten hieronder vermeld onder punt 1, 2, 3, 4 en 5 hoeft u enkel de nodige betalingsbewijzen voor te leggen. 1 DEMONTAGE- EN DOUANEKOSTEN Wij betalen na een gedekt schadegeval: - de kosten voor het demonteren van uw wagen, nodig voor het opmaken van de schaderaming tot een maximum bedrag van 750,00, exclusief BTW; - de douanerechten wanneer het onmogelijk of te duur is om uw wagen binnen de wettelijke termijn opnieuw in te voeren. 2 OPRUIMINGSKOSTEN De kosten voor opruiming als gevolg van een gedekt schadegeval uitgevoerd door of op last van de overheid om zo de veiligheid op de weg te vrijwaren, zijn verzekerd tot een maximumbedrag van 620,00 BTW inbegrepen. 3 KOSTEN VAN TECHNISCHE CONTROLE Wanneer uw wagen na een gedekt schadegeval verplicht gekeurd moet worden, vergoeden wij de kosten van de technische controle. 4 KOSTEN VOOR HET SLEPEN Indien uw wagen na een gedekt schadegeval onbruikbaar is geworden, dan moet u zowel in het binnen- als in het buitenland een beroep doen op Volvo Assistance. Indien u in de onmogelijkheid bent om met Volvo Assistance contact op te nemen, betalen wij de gemaakte sleepkosten tot een bedrag van 1.240,00 BTW inbegrepen aan u terug. 5 VERVANGING VAN OFFICIELE DOCUMENTEN Indien uw niet-gepersonaliseerde nummerplaat als gevolg van een gedekt schadegeval zwaar beschadigd is en vervangen moet worden of gestolen werd, dan betalen wij hiervoor de kosten. Bij totaal verlies of diefstal van uw wagen betalen wij alle officiële en noodzakelijke kosten voor het vervangen van de officiële boorddocumenten terug voor zover de vervangende wagen van het merk Volvo is. 6 U BESCHIKT OVER EEN VERVANGINGSWAGEN BIJ ONGEVAL OF DIEFSTAL Bij ongeval met immobilisatie of bij diefstal van uw wagen stelt Volvo Assistance een vervangingswagen ter beschikking. Bij niet-immobilisatie als gevolg van een gedekt schadegeval hebt u enkel recht op een vervangingswagen indien u laat herstellen bij een erkend Volvo-verdeler. U kunt van deze vervangingswagen gebruikmaken tijdens de herstellingsduur van uw Volvo zoals vastgesteld bij expertise (of tot uw wagen teruggevonden wordt) en voor maximaal 10 opeenvolgende dagen (maximaal 30 dagen bij diefstal). 6

7 7 WIJ ZORGEN VOOR UW VEILIGHEID Om de veiligheidsnormen van uw wagen te vrijwaren, worden alle herstellingen die een officiële Volvo-hersteller uitvoert, voorzien van 1 jaar waarborg. 8 WAARBORGUITBREIDING VOOR EEN TIJDELIJK VERVANGINGSVOERTUIG De waarborgen worden overgedragen op een tijdelijk vervangingsvoertuig. Dit is het voertuig dat uw wagen vervangt gedurende maximaal 30 dagen, indien gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldaan wordt: - uw wagen is tijdelijk of definitief onbruikbaar; 9 DEKKING EVENEMENT Kunt u omwille van een gedekt schadegeval niet tijdig op een evenement aanwezig zijn, dan vergoeden wij de door u en uw passagiers aangekochte toegangsbewijzen, mits voorlegging hiervan, tot een totaalbedrag van 500,00 per schadegeval. 10 OFF-ROAD Off-road is gedekt voor 4x4-modellen, behalve snelheidsen behendigheidswedstrijden en evenementen met competitiekarakter. Vrij rijden op een snelheidscircuit is niet verzekerd. - het vervangingsvoertuig is van dezelfde aard en is bestemd voor hetzelfde gebruik als uw wagen; - het vervangingsvoertuig is niet uw eigendom of van iemand die bij u inwoont. De periode van 30 dagen gaat in op het ogenblik dat uw wagen onbruikbaar wordt. Enige vereiste is dat u de vervanging schriftelijk meedeelt. Bij schade aan het tijdelijk vervangingsvoertuig vergoeden wij in werkelijke waarde. Onze vergoeding blijft evenwel beperkt tot wat wij bij een totaal verlies van uw wagen zouden vergoeden. De dekking geldt natuurlijk enkel op voorwaarde dat deze schade nog niet gedekt is door een andere verzekering op het tijdelijke vervangingsvoertuig. 7

8 SCHADEREGELING - Snel en voordelig WAT DOET U IN GEVAL VAN SCHADE? Zodra u schade lijdt, moet u: - ons binnen 8 dagen schriftelijk de diefstal-/ ongevalsaangifte bezorgen per post (t.a.v. Volvo Car Insurance, City Link, Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen, België), per fax ( ) of per - datum en plaats van het schadegeval vermelden evenals de naam van de politie die de vaststellingen deed en het proces-verbaalnummer; - duidelijk de aard van de schade en de omstandigheden omschrijven; - de gegevens m.b.t. de betrokken partijen en getuigen meedelen; De vervanging van sloten evenals de herprogrammering van de sleutels is verplicht en wordt door ons vergoed. Indien het gestolen voertuig teruggevonden wordt, moet u ons dezelfde dag verwittigen. Indien een van bovenvermelde schadegevallen zich in het buitenland heeft voorgedaan en u aldaar klacht neerlegde, moet u tevens in België klacht neerleggen bij de politie. De verzekerde moet alle maatregelen nemen om de omvang van de schade te beperken. Bij niet-naleving van deze verplichtingen verminderen of schrappen wij overeenkomstig de wettelijke bepalingen de door ons verschuldigde vergoedingen of eisen wij de terugbetaling van de kosten of het geleden verlies veroorzaakt door de nalatigheid van de verzekerde. HOE WORDT U VERGOED? - de naam opgeven van de hersteller waarbij u de schade wenst te laten expertiseren en herstellen; - alles nalaten wat onze belangen kan schaden; - ons alle documenten die de verzekerde ontvangt van derden met betrekking tot het schadegeval bezorgen. In geval van diefstal of poging tot diefstal moet u eveneens een klacht neerleggen bij de bevoegde politie binnen 24 uur nadat u de diefstal of de poging tot diefstal hebt vastgesteld. Bij vandalisme of aanrijding met dieren moet u binnen vijf dagen nadat u het vandalisme hebt vastgesteld of de aanrijding met dieren heeft plaats gevonden, een klacht neerleggen bij de bevoegde politie. Bij verlies of diefstal van sleutel(s) of afstandsbediening(en) moet u ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. Bovendien moet er binnen 24 uur na vaststelling klacht neergelegd worden bij de politie van het verlies of de diefstal. De sleutels en/of afstandsbedieningen moeten besteld worden binnen 24 uur of de eerste werkdag volgend op de vaststelling. 8 1 EXPERTISE EN DRINGENDE HERSTELLINGEN Ten laatste binnen 48 uur nadat wij het gedetailleerde bestek of de aanvraag tot expertise hebben ontvangen, wordt: - ofwel een expert gelast met de vaststelling van de schade; - ofwel de Volvo-hersteller ervan verwittigd dat hij - op basis van het gedetailleerde bestek - met de herstelling van het verzekerd voertuig kan beginnen. Om in aanmerking te komen voor vergoeding, moet de expertise van de schade in elk geval gebeuren binnen de maand nadat u de schade hebt vastgesteld. Tot een maximumbedrag van 750,00 (BTW, taks of vrijstelling niet inbegrepen) mag u dringende herstellingen laten uitvoeren zonder ons vooraf op de hoogte te brengen. Wanneer u hiervan een gedetailleerde factuur

9 kunt voorleggen en op voorwaarde dat de herstellingen zijn gedaan door een officiële Volvo-hersteller, wordt u hiervoor vergoed. 2 DE VERGOEDING VAN HERSTELBARE SCHADE Op voorlegging van de factuur, vergoeden wij de kosten van de werkelijk uitgevoerde herstellingen op basis van het expertiseverslag. De vergoeding wordt verminderd met de vrijstelling. Herstelbare schade wordt tevens vergoed op voorlegging van de aankoopfactuur van de wagen die het beschadigde voertuig vervangt (binnen 6 maanden na het afsluiten van de expertise). 3 DE VERGOEDING BIJ TOTAAL VERLIES 3.1 IN FORMULE PREMIUM Als het gedekt schadegeval plaatsvindt binnen 36 maanden na de datum van de eerste inschrijving van uw wagen, dan is de vergoeding als volgt: - een nieuwe Volvo van hetzelfde technische type als uw eigen wagen, met dezelfde verzekerde opties en toebehoren (uiteraard voor zover dit type nog leverbaar is door de officiële Volvo-invoerder); - als u uw Volvo vervangt door een Volvo van een ander technisch type, dan hebt u recht op een vergoeding gelijk aan de waarde van een personenwagen van hetzelfde technische type als uw beschadigde wagen, met dezelfde verzekerde opties en toebehoren, op het ogenblik van het schadegeval; - indien hetzelfde technische type niet meer leverbaar is, hebt u recht op een vergoeding gelijk aan de laatst gekende catalogusprijs van het beschadigde voertuig met dezelfde verzekerde opties en toebehoren vermeld in de officiële catalogus. Hou er in elk van bovenvermelde gevallen rekening mee dat de maximumvergoeding niet hoger kan zijn dan de laatst gekende catalogusprijs van uw beschadigde wagen met dezelfde verzekerde opties en toebehoren, met als limiet 110 % van de verzekerde waarde. Is de prijs van uw gekozen type (zonder BTW) lager dan de verzekerde waarde, dan zal de vergoeding gelijk zijn aan de verzekerde waarde. Als het gedekt schadegeval plaatsvindt tussen de 37 e en de 60 e maand na datum van eerste inschrijving, is de vergoeding gelijk aan de verzekerde waarde verminderd met 1 % per begonnen maand vanaf de 37 e maand tot en met de 60 e maand. Wordt uw wagen niet vervangen of wordt hij vervangen door een wagen die niet van het merk Volvo is? Dan hebt u recht op een vergoeding die gelijk is aan de verzekerde waarde van uw wagen, verminderd met 1 % per begonnen maand vanaf de 25 e maand tot en met de 60 e maand na de datum van eerste inschrijving. 3.2 IN FORMULE BUDGET Als het gedekt schadegeval plaatsvindt binnen 12 maanden na de datum van eerste inschrijving van uw wagen, dan is de vergoeding gelijk aan de verzekerde waarde. Als het gedekt schadegeval plaatsvindt tussen de 13 e en de 60 e maand na datum eerste inschrijving, is de vergoeding gelijk aan de verzekerde waarde verminderd met 1 % per begonnen maand vanaf de 13 e maand tot en met de 60 e. Wordt uw wagen niet vervangen of wordt hij vervangen door een wagen die niet van het merk Volvo is? Dan hebt u recht op een vergoeding die gelijk is aan de verzekerde waarde van uw wagen, verminderd met 1 % per begonnen maand vanaf de 1 e maand tot en met de 60 e maand na de datum van eerste inschrijving. 3.3 IN FORMULE BUSINESS Als het gedekt schadegeval plaatsvindt binnen 60 maanden na de datum van eerste inschrijving, dan is de vergoeding steeds gelijk aan de verzekerde waarde verminderd met 1% per begonnen maand vanaf de 1e maand tot en met de 60 e maand na da datum van eerste inschrijving.

10 3.4 NA DE 60 e MAAND NA EERSTE INSCHRIJVING (bij formules Premium, Budget en Business) Als het gedekt schadegeval plaatsvindt na de 60 e maand na de datum van eerste inschrijving, dan is de vergoeding gelijk aan de werkelijke waarde van uw wagen op het ogenblik van het schadegeval. Kiest u na het gedekt schadegeval opnieuw voor een Volvo, dan wordt de vergoeding in werkelijke waarde (excl. BTW) vermeerderd met 10 %. Hou er in elk van de bovenstaande gevallen rekening mee dat: - de vergoeding wordt verminderd met de vrijstelling; - de opbrengst van de verkoop van het wrak of het na diefstal teruggevonden voertuig, aan ons toekomt. De verzekerde bezorgt ons in dit geval alle documenten nodig voor deze verkoop. Indien de eigenaar niet bereid is het wrak te verkopen en de opbrengst ervan af te staan, dan wordt de vergoeding verminderd met de waarde van het wrak. In voorkomend geval moet de eigenaar ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengen; - indien u of de eigenaar het na diefstal teruggevonden voertuig wenst te behouden, dan stort u of de eigenaar de ontvangen vergoeding terug aan ons, die de eventuele herstellingskosten zullen betalen; - voor Volvo s uitgerust met Liness of voor speciale actiemodellen, wordt de vergoeding berekend zoals is vastgelegd in punt 7 van dit hoofdstuk; - voor niet-ingeschreven voertuigen of laattijdig ingeschreven voertuigen, begint de afschrijving vanaf de datum waarop de waarborgen in voege zijn getreden; - de vergoeding wordt verminderd met elke voorafbestaande niet-herstelde schade; - bij overbouw van verzekerde opties of toebehoren wordt de basis waarop de vergoeding berekend wordt, verminderd met de waarde van deze opties of toebehoren; - de kosten voor overbouw van verzekerde opties en toebehoren worden betaald. 10

11 4 DE NIET-RECUPEREERBARE BTW WORDT U TERUGBETAALD Bovenop de vergoeding zoals die is voorzien onder punt 2 en 3 van dit hoofdstuk, krijgt u de niet-recupereerbare BTW terugbetaald op die vergoeding. De vergoeding van de BTW volgt dus de afschrijvingsregels zoals vermeld onder punt 3. Hiervoor hoeft u enkel de herstellingsfactuur (zie punt 2) of de aankoopfactuur van de vervangende wagen (zie punt 2 en 3) voor te leggen. De basis voor de terugbetaling van de BTW is het BTW-regime waaraan de eigenaar van de wagen op het ogenblik van het schadegeval is onderworpen. De vergoeding van de BTW blijft steeds beperkt tot de origineel betaalde BTW op het beschadigde of gestolen voertuig, behalve tijdens de eerste 36 maanden in de formule Premium waar de vergoeding van de BTW maximaal 110 % van de origineel betaalde BTW kan bedragen. Als de aankoopfactuur van de vervangende wagen (BTW niet inbegrepen) lager uitvalt dan de ver- goeding die is voorzien onder punt 2 en 3 (BTW niet inbegrepen), dan wordt de niet-recupereerbare BTW op de vervangende wagen terugbetaald. Neemt u uw wagen in leasing of financiering, dan betalen wij u de niet-recupereerbare BTW terug volgens de formule: werkelijk betaalde BTW bij aankoop x aantal verlopen termijnen aantal termijnen dat het leasingof financieringcontract voorziet Bij deze vergoeding houden wij rekening met uw BTWstatuut op het moment van de aankoop van uw wagen. 5 DE BELASTING OP DE INVERKEERSTELLING (BIV) WORDT U TERUGBETAALD Na totaal verlies wordt de BIV op uw nieuwe wagen vergoed. U hoeft hiervoor alleen de nodige betalingsbewijzen van de BIV op het oude en de BIV op het nieuwe voertuig voor te leggen. Uw nieuwe wagen moet dan wel van het merk Volvo zijn. De terugbetaling bedraagt uiteraard niet meer dan de werkelijk betaalde BIV op de oude wagen. De vergoeding van de BIV volgt de afschrijvingsregels zoals vermeld onder punt 3. 6 DE OPTIES EN TOEBEHOREN Indien de meeverzekerde opties en toebehoren beschadigd of gestolen werden als gevolg van een gedekt schadegeval, worden deze door ons vergoed mits voorlegging van de aankoopfactuur. De vergoeding volgt de afschrijvingsregels zoals hierboven vermeld onder punt 3. Voor achteraf geplaatste meeverzekerde opties en toebehoren begint de afschrijving op de datum vermeld op de aankoopfactuur. 7 SPECIALE VOLVO-WAGENS Dit zijn ofwel wagens die zijn uitgerust met Lines ofwel speciale actiemodellen, waarvoor de Volvo-invoerder een financiële tussenkomst voorziet in de catalogusprijs of in de opties. De vergoeding bij totaal verlies of diefstal wordt berekend zoals beschreven onder punt 3 van dit hoofdstuk. Is de wagen een actiemodel of is deze uitgerust met een Line die niet meer wordt verkocht of inhoudelijk niet meer bestaat, dan wordt dit actiemodel of de Line vergoed op basis van de huidige prijs van de verschillende opties en toebehoren waaruit het actiemodel of de Line is samengesteld. Deze vergoeding blijft beperkt tot de oorspronkelijk betaalde prijs voor het actiemodel of de Line, verhoogd met maximaal 1.025,00 excl. BTW. 8 EVENREDIGHEIDSREGEL Indien bij schade blijkt dat de aangegeven verzekerde waarde lager is dan de te verzekeren waarde, dan zal de vergoeding aangepast worden op basis van de verhouding tussen deze 2 waarden: uitgekeerde vergoeding = contractuele vergoeding x verzekerde waarde te verzekeren waarde 9 WIJ REGELEN ALLE KOSTEN VOOR U Met deze polis geeft u ons ook schriftelijk mandaat om de vergoeding voor herstellingen en voor totaal verlies - mits voorlegging van de herstellingsfactuur van het beschadigd voertuig of de aankoopfactuur van het vervangende voertuig - verminderd met de vrijstelling en de recupereerbare BTW, rechtstreeks te regelen met de Volvo-verdeler waar de expertise en/of herstelling plaatsvond. Indien het voertuig eigendom is van een leasingmaatschappij of gefinancierd wordt, wordt het verschil tussen de vergoeding zoals vermeld onder punt 3 en het verschuldigd kapitaal aan de leasingmaatschappij of financiële instelling - mits diens akkoord door ons aan de Volvo-verdeler betaald. 110 % 100 % 100 NIEUWE VOLVO (36 MAANDEN) 90 % % 70 % PREMIUM 60 % % BUDGET 40 % 30 % 40 BUSINESS 0 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 11

12 VRIJSTELLINGEN EN UITSLUITINGEN Onze vrijstellingen en uitsluitingen houden wij zo beperkt mogelijk Hoeveel de vrijstelling bedraagt, vindt u in de Bijzondere Voorwaarden. De vrijstelling geldt per schadegeval en per voertuigcombinatie. 1 FORMULE PREMIUM : Geen vrijstelling van toepassing, tenzij: - indien de herstelling niet plaatsvindt bij een officiële Volvo-verdeler, dan bedraagt de vrijstelling op alle schadegevallen 3 % van de verzekerde waarde; - indien de voorruit niet vervangen wordt door een officiële Volvo-verdeler, dan betaalt u bij glasbreuk een vrijstelling van 125,00. 2 VRIJSTELLINGEN VAN TOEPASSING OP OMNIUM IN FORMULES BUDGET EN BUSINESS 2.1 GEEN VRIJSTELLING VAN TOEPASSING Als uw wagen beschadigd wordt door brand zal er geen vrijstelling worden toegepast. U betaalt evenmin een vrijstelling wanneer uw wagen beschadigd wordt door natuurrampen en aanrijding met dieren. Bij glasbreuk betaalt u in principe geen vrijstelling, tenzij de voorruit vervangen moet worden binnen een periode van een jaar volgend op de eerste of vorige vervanging. Vanaf de tweede vervanging binnen het jaar bedraagt de vrijstelling 125,00. Indien de voorruit niet vervangen wordt door een officiële Volvo-verdeler, dan bedraagt de vrijstelling steeds 125, VRIJSTELLING BIJ DIEFSTAL Bij diefstal van uw wagen is er geen vrijstelling wanneer uw wagen voorzien is van een door ons erkende alarminstallatie. Dit is het geval voor elke Volvoalarminstallatie of een immobiliser door Volvo of de Volvoverdeler geplaatst. 2.3 VRIJSTELLING BIJ SCHADE Hoeveel de vrijstelling bedraagt, vindt u in de Bijzondere Voorwaarden. Wanneer een schadegeval wordt veroorzaakt door een verzekerde van minder dan 23 jaar en deze persoon staat niet in de Bijzondere Voorwaarden vermeld als gebruikelijke bestuurder, dan bedraagt de vrijstelling 3 % van de verzekerde waarde. De vrijstelling bedraagt eveneens 3 % van de verzekerde waarde indien de herstelling niet plaatsvindt bij een officiële Volvo-verdeler. 2.4 DE VRIJSTELLING WORDT TERUGBETAALD Wij nemen de vrijstelling op ons wanneer na onderzoek blijkt dat de schade aan uw wagen werd veroorzaakt door een voertuig dat niet in Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid is verzekerd of dat werd gestolen. 3 UITSLUITINGEN Wij verlenen onze waarborgen nooit voor schade: 1 die opzettelijk is veroorzaakt door of met medeplichtigheid van uzelf of uw gezinsleden, de eigenaar, de houder en de toegelaten bestuurder of hun gezinsleden, of de inzittenden; 2 wanneer de bestuurder geen houder is van een geldig rijbewijs of getuigschrift of hij volgens de Belgische wetgeving het voertuig niet mag besturen; 3 wanneer de bestuurder zich op het moment van het schadegeval in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,50 g/l bloed (1,5 promille) of 0,65 mg/l uitgeademde lucht bevond; 4 wanneer de bestuurder zich op het moment van het schadegeval onder invloed van drugs of in een gelijkaardige toestand bevond, tenzij de bestuurder aantoont dat deze toestand geen invloed had op het totstandkomen van het schadegeval; 5 wanneer de bestuurder geweigerd heeft een alcoholof een drugstest te ondergaan of zich hieraan onttrokken heeft; 6 als gevolg van de voorbereiding op of de deelname aan competitiewedstrijden en rally s. Louter toeristische rondritten of oriëntatieritten vallen niet onder deze uitsluiting; 7 als gevolg van weddingschappen en uitdagingen; 8 tijdens het vrij rijden op een snelheidscircuit; 9 aan de lading, de vervoerde voorwerpen en de persoonlijke voorwerpen van de bestuurder en inzittenden; 10 door slijtage, constructiefouten, voertuiggebreken en slecht onderhoud; 11 terwijl het voertuig voor korte of lange termijn verhuurd is, tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden; 12 in geval van ontvreemding, misbruik van vertrouwen, verduistering; 12

13 13 aan toebehoren dat niet in het verzekerd voertuig is ingebouwd en/of toebehoren dat los van het verzekerd voertuig gebruikt kan worden; 14 door het vervoer van licht ontvlambare en/of ontplofbare en/of bijtende stoffen of voorwerpen, tenzij zij uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd zijn (met uitzondering van de brandstof in de brandstoftank); 15 door vervoerde voorwerpen, door het laden en lossen ervan, evenals door de overbelasting van het voertuig; 16 door vervoerde dieren; 17 door schroeischade, behalve na blikseminslag of kortsluiting; 18 door arbeidsconflicten, staking en lock-out, tenzij de verzekerde bewijst dat hij er niet actief aan deelnam. In de onder nummers 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 vermelde gevallen blijven wij u onze waarborgen verlenen onder volgende voorwaarden: - de verzekeringnemer is een natuurlijke persoon: indien de bestuurder niet de verzekeringnemer, de gebruikelijke bestuurder, hun bloedverwanten in de rechte opgaande of neergaande lijn, hun echtgenoot, hun aanverwanten in de rechte lijn, de bij hen inwonende personen, hun gasten of hun huispersoneel is; - de verzekeringnemer is een rechtspersoon: indien de bestuurder niet de vennoot, de zaakvoerder, de bestuurder of commissaris, hun bloedverwanten in de rechte opgaande of neergaande lijn, hun echtgenoot, hun aanverwanten in de rechte lijn, de bij hen inwonende personen, hun gasten, hun huispersoneel is of een werknemer van de verzekeringnemer in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst; - wanneer het verzekerd voertuig achtergelaten wordt:. met de deuren of de bagageruimte niet vergrendeld;. met het dak of de ramen niet afgesloten;. met de sleutels en/of het bedieningsmechanisme van het door ons opgelegde antidiefstal- of nadiefstalsysteem in of op het voertuig; tenzij het voertuig in een afgesloten individuele garage werd gestald en er in de garage ingebroken werd; - wanneer de sleutel(s) en/of de afstandsbediening onbeheerd én zichtbaar werden achtergelaten op een voor het publiek toegankelijke plaats. Bij diefstal moet u ons op het eerste verzoek alle sleutels en alle mogelijke afstandsbedieningen overhandigen op straffe van verval van de waarborgen. Bij ontstentenis daarvan moet een attest van diefstal afgeleverd door de bevoegde politie, aan ons worden overgemaakt. Eveneens op straffe van verval van de waarborgen moet de verzekerde zijn volle medewerking verlenen aan elk onderzoek dat in het kader van een schadegeval of diefstal door ons wordt ingesteld. Waardevermindering van het voertuig wordt niet vergoed. Schade door verkleuring en vervuiling van het interieur, alsmede vlekken op het interieur worden eveneens niet vergoed. Schade aan de banden van uw wagen die niet samengaat met andere gedekte schade, is niet verzekerd, behalve indien de schade aan de banden werd veroorzaakt door vandalisme. De vergoeding gebeurt dan in werkelijke waarde. en u toont aan dat de feiten buiten het medeweten of tegen de instructies van uzelf, uw inwonende gezinsleden en de gebruikelijke bestuurder hebben plaatsgevonden. Wanneer wij de schade vergoeden, oefenen wij verhaal uit op de persoon die het schadegeval veroorzaakt heeft. Indien er niet voldaan is aan een van de verplichtingen vermeld onder schaderegeling paragraaf Wat doet u in geval van schade? vervallen de waarborgen. Schade door diefstal van uw wagen, inbraak of poging daartoe is niet verzekerd: - als uw wagen niet voorzien is van het door ons in de Bijzondere Voorwaarden opgelegde antidiefstalsysteem en/of nadiefstalsysteem; - als door de verzekerde niet bewezen wordt dat het vereiste antidiefstalsysteem en/of nadiefstalsysteem geactiveerd was op het moment van het schadegeval;

14 ALGEMENE BEPALINGEN Volvo Full Omnium. Een gegarandeerd flexibele verzekeringspolis 1 AANVANG, DUUR EN OPZEGGINGSTERMIJNEN VAN DE OVEREENKOMST De dekking gaat in op de datum die is vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en ten vroegste nadat de eerste premie is betaald. De duur van de polis is 1 jaar. Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de polis stilzwijgend van jaar tot jaar hernieuwd, tenzij deze door een van de partijen ten minste 3 maanden vóór de hoofdvervaldag werd opgezegd. 2 DEEL ONS AL UW GEGEVENS MEE Deze polis werd opgemaakt op basis van uw verklaringen die zijn opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden. Door deze polis te aanvaarden verklaart u alle gegevens, waarvan u redelijkerwijze kunt aannemen dat ze nodig of nuttig kunnen zijn bij onze beoordeling van het risico, nauwkeurig te hebben meegedeeld. U verbindt er zich dan ook toe dat u eventuele wijzigingen aan deze gegevens onmiddellijk zult melden. Zo moet u in het bijzonder elke adreswijziging zo snel mogelijk doorgeven, want wij sturen de voor u bestemde mededelingen rechtsgeldig naar het laatst door ons gekende adres. Zend, fax of mail uw adreswijziging gewoon door ter attentie van Volvo Car Insurance: City Link, Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen, België - Fax Vermeld ook uw polisnummer. 3 OPZEGGING Tenzij anders vermeld, gaat de opzegging van de polis in 1 maand te rekenen van de dag volgend op de betekening, de datum van het ontvangstbewijs of de dag die volgt op de afgifte ter post van het aangetekend schrijven. Zowel u als wij kunnen de polis opzeggen: 1 ten minste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de polis. De polis wordt beëindigd op de jaarlijkse vervaldag; 2 na een schadegeval. Deze opzegging moet gebeuren ten laatste een maand na betaling of weigering tot uitbetaling. De opzegging wordt dan ten vroegste van kracht 3 maanden na de dag van betekening. Indien wij misleid werden, kan als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, de opzegging ten vroegste reeds van kracht worden na 1 maand. Wij kunnen bovendien de polis opzeggen nadat wij u bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief in gebreke hebben gesteld om de premie te betalen binnen de termijn bepaald in de ingebrekestelling. De opzegging heeft ten vroegste uitwerking 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief of in geval van schorsing van de dekking ten vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing van de dekking. Bovendien: 1 kan de curator of kunnen wij de polis opzeggen bij faillissement; 2 kunnen wij de polis opzeggen bij uw overlijden. 4 BETALING VAN DE PREMIE De premie moet op de vervaldag worden vooruitbetaald. Bij niet-betaling van de premie kunnen wij de waarborgen schorsen of de polis opzeggen op voorwaarde dat wij u in gebreke hebben gesteld. Om een einde te maken aan deze schorsing moet u enkel de achterstallige premie (eventueel vermeerderd met de interesten) betalen. De dekking gaat pas terug in voege de dag volgend op de ontvangst van de betaling door ons. 5 AANPASSING TARIEF EN VOORWAARDEN Wij behouden ons het recht voor onze voorwaarden en ons tarief te wijzigen in de loop van de polis. Indien u het met deze wijzigingen niet eens bent, kunt u de polis opzeggen. Wijzigen wij onze voorwaarden of ons tarief, dan brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. 14

15 Zegt u de polis niet op overeenkomstig de hierna volgende regels, dan gaan de nieuwe voorwaarden of het nieuwe tarief in op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag. Het ogenblik waarop wij u verwittigen is bepalend voor uw opzeggingsmogelijkheden en de opzeggingstermijn die u moet naleven: 1 verwittigen wij u ten minste 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, dan kunt u de polis opzeggen tegen de vervaldag. U moet hierbij wel een opzeggingstermijn van 3 maanden naleven; 2 brengen wij u minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag op de hoogte, dan hebt u gedurende 3 maanden na deze kennisgeving tijd om een beslissing te nemen: a b kunt u de wettelijke opzeggingstermijn van ten minste 1 maand naleven, dan kunt u de polis opzeggen tegen de vervaldag; in alle andere gevallen kunt u opzeggen met een opzeggingstermijn van 1 maand. Voor de periode na de vervaldag rekenen wij een proratopremie aan tegen het oude tarief. 6 SUBROGATIE: WIJ VORDEREN DE SCHADE TERUG Voor onze uitkeringen nemen wij de rechten en vorderingen over van de verzekeringnemer of de rechthebbenden. Er kan niet afgezien worden van enig verhaal zonder ons voorafgaand akkoord. 7 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 8 PERSONALISATIE VAN HET TARIEF De premies worden berekend op basis van uw mededelingen. Aan de hand van een aantal segmentatiecriteria zoals leeftijd gebruikelijke bestuurder, type Volvo, aantal km/jaar, die overeenstemmen met een bepaald aantal punten wordt de premie bepaald. Op elke jaarlijkse vervaldag kan de premie worden aangepast: - met een bonus van 5 punten per verzekeringsjaar indien u geen schadegevallen hebt gehad; - met een malus van 10 punten per schadegeval waarvoor u aansprakelijk bent gesteld; - volgens de leeftijd van de gebruikelijke bestuurder. De premie blijft ongewijzigd bij schade door brand, vandalisme, diefstal, natuurrampen, aanrijding met dieren en glasbreuk. 9 VERZEKERINGSGEBIED Uw Volvo Full Omnium geldt in Andorra, België, Bosnië- Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, FYROM, Griekenland, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Malta, Marokko, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San-Marino, Servië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Vaticaanstad, Zweden en Zwitserland. Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en haar uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op deze polis. De andere bepalingen gelden eveneens, behalve wanneer ervan wordt afgeweken in deze Algemene of in de Bijzondere Voorwaarden. Alle geschillen in verband met deze polis behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 15

16 BEGRIPSOMSCHRIJVING Voor een goede verstandhouding: enkele begrippen verklaard BEDIENINGSMECHANISME Die onderdelen van het verzekerd voertuig die specifiek dienen voor het openen of sluiten van de ramen en het doorzichtig deel van het dak. BRAND Vuur, blikseminslag, ontploffing, kortsluiting of bluswerkzaamheden (bluskosten inbegrepen). GLASBREUK De schade aan voor-, zij-, en achterruiten en aan het origineel Volvo-zonnedak van het verzekerd voertuig en de schade door glasscherven afkomstig van het verzekerd voertuig en de schade aan het bedieningsmechanisme van de ruiten en het doorzichtig deel van het origineel Volvo-zonnedak van het verzekerd voertuig als gevolg van glasbreuk. NATUURRAMPEN Storm, hagel, neerstortende rotsen, steenval, terreinverschuivingen, lawines, druk van sneeuwmassa s, overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. ONTVREEMDING, MISBRUIK VAN VERTROUWEN, VERDUISTERING Het onrechtmatig in het bezit houden of doen verdwijnen van het verzekerd voertuig dat oorspronkelijk rechtmatig verkregen werd. OPTIES, TOEBEHOREN De permanent vastgehechte bestanddelen die op het verzekerd voertuig geplaatst zijn. SCHROEISCHADE Schade aan het verzekerd voertuig veroorzaakt door plotse oververhitting zonder dat er ontvlamming geweest is. TOTAAL VERLIES Wij spreken over totaal verlies in volgende gevallen: technisch totaal verlies: de herstelling is volgens expertise technisch onverantwoord; economisch totaal verlies: de herstelling is technisch wel verantwoord, maar de herstelkosten zijn gelijk aan of bedragen meer dan de bij expertise vastgestelde waarde van het verzekerd voertuig onmiddellijk vóór het schadegeval verminderd met de wrakwaarde. Om deze verhouding te bepalen, houden wij geen rekening met de BTW, de taksen en de voorziene vrijstelling; 2/3-regel: de herstelkosten inclusief BTW bedragen meer dan 2/3 van de waarde van uw wagen vóór het schadegeval. U behoudt hier evenwel de vrijheid om uw wagen toch te laten herstellen. Deze regel is niet van toepassing in geval van technisch of economisch totaal verlies; het gestolen voertuig wordt niet teruggevonden binnen 30 dagen nadat u hiervan aangifte hebt gedaan bij ons en het diefstalonderzoek dat wij ingesteld hebben, is afgerond. VANDALISME Het moedwillig vernielen of beschadigen van het verzekerd voertuig. VERZEKERAAR Mercator Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met FSMA-nr A om de tak 3 Voertuigcasco te beoefenen (KB van 04/07/1979 BS van 14/07/1979). Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België, Baloise Group, RPR Antwerpen, BTW BE IBAN: BE BIC: KREDBEBB 16

17 VERZEKERDE Onder verzekerde verstaan wij: u; de eigenaar van uw wagen; de toegelaten bestuurder van het verzekerd voertuig; de toegelaten houder van het verzekerd voertuig. VERZEKERDE WAARDE De verzekerde waarde wordt als volgt bepaald: als verzekerde waarde voor uw wagen geldt het bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden voor de Omnium is vermeld. Het verzekerde bedrag wordt berekend op basis van de catalogusprijs die door de fabrikant, importeur of verdeler voor de standaarduitvoering oorspronkelijk is vastgesteld. Niet meegerekend zijn de taks of de BTW. De waarde van de onderdelen die als vervanging van standaardonderdelen worden aangebracht en die uw wagen aldus in zijn standaarduitvoering wijzigen, wordt meegeteld. Onder oorspronkelijk vastgestelde catalogusprijs verstaan wij de catalogusprijs op het moment dat de wagen voor het eerst werd ingeschreven; opties en toebehoren waarmee uw wagen origineel is uitgerust, worden meegerekend (taks en BTW niet inbegrepen); de BIV is gratis meeverzekerd; het alarm is gratis meeverzekerd; bovenop de verzekerde waarde zijn ook verzekerd: - de extra opties en toebehoren tot 1.025,00 excl. BTW van het merk Volvo die na de aankoop aan de wagen zijn toegevoegd. Deze dekking geldt alleen als bij een schadegeval de aankoopfactuur kan worden voorgelegd en voor zover dezelfde opties en toebehoren opnieuw geplaatst zijn op uw wagen van het merk Volvo; - het bedrag van extra opties en toebehoren van het merk Volvo boven deze 1.025,00 excl. BTW of van een optie of toebehoren dat niet van het merk Volvo is, wordt slechts verzekerd als dit ook expliciet is opgenomen in de verzekerde waarde en de aankoopfactuur ervan kan worden voorgelegd. VERZEKERINGNEMER De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de polis afsluit. De verzekeringnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden omschreven als u. VOERTUIGCOMBINATIE Een voertuigcombinatie bestaat uit het verzekerd voertuig als trekkend voertuig en een aanhangwagen of een toevallig gesleept voertuig. VOLVO CAR INSURANCE Volvo Car Insurance is de handelsnaam van Amazon Insurance NV. VRIJSTELLING Het deel van de schade dat te uwen laste blijft. UW WAGEN De Volvo die is aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden. De aanhangwagen en/of caravan die zijn opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden. WERKELIJKE WAARDE De vergoeding in werkelijke waarde houdt in dat bij een totaal verlies de vergoeding voor het verzekerd voertuig gebaseerd wordt op de bij expertise door de expert vastgestelde waarde van het verzekerd voertuig onmiddellijk vóór het schadegeval. 17

18 18

19 Wij doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden. Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking? Laat het ons weten, dan kunnen wij onze diensten verder verbeteren en u helpen. U kunt ons bellen ( ) of mailen U kunt uw klacht ook kenbaar maken aan: Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare Brussel Tel: Fax: U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen. 19

20 Volvo Car Insurance is de handelsnaam van Amazon Insurance NV, ingeschreven en handelend als verzekeringsagent met FSMA-nr A Amazon Insurance NV City Link Posthofbrug Antwerpen België Tel.: Fax: Baloise Group RPR Antwerpen BTW BE IBAN: BE BIC: KREDBEBB (klik op Verkoop & Naverkoop )

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden Comfort Auto Verzekering en bijstand auto Inhoud Kosteloze hulpverleningsdiensten 5 1. Info Line 02 550 05 55 5 2. Eerste Hulp 5 3. Herstellingshulp 7 Aansprakelijkheid 8 1. Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden Veilig Thuis Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig Thuis Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL A. WAARBORGVOORWAARDEN 2 1. ARTIKEL 1 Omvang van de waarborgen 2 2. ARTIKEL 2 Gebiedsgrenzen 4 3. ARTIKEL 3 Uitsluitingen gemeenschappelijk voor alle waarborgen 4 B. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden Veilig op Weg Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig op Weg Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.04.2011 De overeenkomst gesloten tussen Europ Assistance en de verzekeringsnemer bestaat uit de bijzondere

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: De verzekeringsonderneming waarmee het contract afgesloten

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 INDELING I. INLEIDING II. III. IV. ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE

Nadere informatie