FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave 3

2

3 INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig zijn. Wij raden u aan beide aandachtig te lezen. p. 5 WAARBORGEN De verzekering Full Omnium met de meest complete dekking Uw aanhangwagen of caravan is gratis meeverzekerd p. 6 LAND ROVER FULL OMNIUM BIEDT U NOG VELE EXTRA S p. 8 SCHADEREGELING Wat doet u in geval van schade? Hoe wordt u vergoed? p. 12 VRIJSTELLINGEN EN UITSLUITINGEN p. 14 ALGEMENE BEPALINGEN p. 16 BEGRIPSOMSCHRIJVING Uitleg bij de cursief gedrukte woorden vindt u terug in de Begripsomschrijving, achteraan in deze Algemene Voorwaarden. Indien deze begrippen ook in de Bijzondere Voorwaarden worden gebruikt, moeten deze in dezelfde betekenis worden gelezen tenzij dit daar uitdrukkelijk wordt tegengesproken. Om de leesbaarheid van de polis te verhogen, wordt de verzekeraar aangeduid met wij en de verzekeringnemer met u. 3

4

5 WAARBORGEN Wij bieden u de ruimste waarborgen DE VERZEKERING FULL OMNIUM MET DE MEEST COMPLETE DEKKING Land Rover Full Omnium dekt u tegen schade aan uw Land Rover: 1 door vuur, blikseminslag, ontploffing, kortsluiting of bluswerkzaamheden (bluskosten inbegrepen); 2 aan voor-, zij-, en achterruiten en aan het origineel Land Rover-zonnedak van het verzekerd voertuig. Bovendien vergoeden wij de schade door glasscherven afkomstig van het verzekerd voertuig en de schade aan het bedieningsmechanisme van de ruiten en het doorzichtig deel van het origineel Land Rover-zonnedak van het verzekerd voertuig als gevolg van glasbreuk; 3 door storm, hagel, neerstortende rotsen, steenval, terreinverschuivingen, lawines, druk van sneeuwmassa s, overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen; 4 door luchtvoertuigen of delen ervan; 5 door aanrijding met dieren; 6 door vandalisme. Materiële schade is enkel onder deze waarborg gedekt indien de expert bevestigt dat de schade veroorzaakt werd door vandalisme; 7 door het vervoer van het verzekerd voertuig, alsook het op- en afladen ervan; 8 door diefstal van het verzekerd voertuig, inbraak of poging daartoe, car- en homejacking; 9 die werd toegebracht gedurende de tijd dat u niet de beschikking had over het verzekerd voertuig door de oorzaken zoals u die onder punt 8 terugvindt; 10 door aanrijding, omslaan, van de weg of te water geraken; 11 door accidenteel contact, ook tussen de verschillende delen van de voertuigcombinatie. UW AANHANGWAGEN OF CARAVAN IS GRATIS MEEVERZEKERD De dekking van uw Land Rover Full Omnium wordt gratis uitgebreid tot een aanhangwagen of een caravan van maximaal 1 ton die uiteraard uw eigendom is en bestemd is voor persoonlijk gebruik. Deze is verzekerd tot 10 % van de verzekerde waarde van uw Land Rover, met als maximum 1.860,00 incl. BTW. De vergoeding kan nooit meer bedragen dan de werkelijke waarde op het ogenblik van het ongeval zoals bepaald bij expertise. Enige voorwaarde is dat de aanhangwagen of caravan aan de wagen is gekoppeld. 5

6 LAND ROVER FULL OMNIUM BIEDT U NOG VELE EXTRA S De Land Rover Full Omnium biedt u echt meer waar voor uw geld. Kijk maar welke extra s nog allemaal gedekt zijn. Om vergoed te worden voor de kosten hieronder vermeld onder punt 1, 2, 3, 4 en 5 hoeft u enkel de nodige betalingsbewijzen voor te leggen. 1 DEMONTAGE- EN DOUANEKOSTEN Wij betalen na een gedekt schadegeval: - de kosten voor het demonteren van uw wagen, nodig voor het opmaken van de schaderaming tot een maximum bedrag van 750,00, exclusief BTW; - de douanerechten wanneer het onmogelijk of te duur is om uw wagen binnen de wettelijke termijn opnieuw in te voeren. 2 OPRUIMINGSKOSTEN De kosten voor opruiming als gevolg van een gedekt schadegeval uitgevoerd door of op last van de overheid om zo de veiligheid op de weg te vrijwaren, zijn verzekerd tot een maximumbedrag van 620,00 BTW inbegrepen. 3 KOSTEN VAN TECHNISCHE CONTROLE Wanneer uw wagen na een gedekt schadegeval verplicht gekeurd moet worden, vergoeden wij de kosten van de technische controle. 4 KOSTEN VOOR HET SLEPEN Indien uw wagen na een gedekt schadegeval onbruikbaar is geworden, dan moet u zowel in het binnen- als in het buitenland een beroep doen op Land Rover Assistance. Indien u in de onmogelijkheid bent om met Land Rover Assistance contact op te nemen, betalen wij de gemaakte sleepkosten tot een bedrag van 1.240,00 BTW inbegrepen aan u terug. 5 VERVANGING VAN OFFICIELE DOCUMENTEN Indien uw niet-gepersonaliseerde nummerplaat als gevolg van een gedekt schadegeval zwaar beschadigd is en vervangen moet worden of gestolen werd, dan betalen wij hiervoor de kosten. Bij totaal verlies of diefstal van uw wagen betalen wij alle officiële en noodzakelijke kosten voor het vervangen van de officiële boorddocumenten terug voor zover de vervangende wagen van het merk Land Rover is. 6 U BESCHIKT OVER EEN VERVANGINGSWAGEN BIJ ONGEVAL OF DIEFSTAL Bij ongeval met immobilisatie of bij diefstal van uw wagen stelt Land Rover Assistance een vervangingswagen ter beschikking. Bij niet-immobilisatie als gevolg van een gedekt schadegeval hebt u enkel recht op een vervangingswagen indien u laat herstellen bij een erkend Land Rover-verdeler. U kunt van deze vervangingswagen gebruikmaken tijdens de herstellingsduur van uw Land Rover zoals vastgesteld bij expertise (of tot uw wagen teruggevonden wordt) en voor maximaal 10 opeenvolgende dagen (maximaal 30 dagen bij diefstal). 6

7 7 WIJ ZORGEN VOOR UW VEILIGHEID Om de veiligheidsnormen van uw wagen te vrijwaren, worden alle herstellingen die een officiële Land Roverhersteller uitvoert, voorzien van 1 jaar waarborg. 8 WAARBORGUITBREIDING VOOR EEN TIJDELIJK VERVANGINGSVOERTUIG De waarborgen worden overgedragen op een tijdelijk vervangingsvoertuig. Dit is het voertuig dat uw wagen vervangt gedurende maximaal 30 dagen, indien gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldaan wordt: - uw wagen is tijdelijk of definitief onbruikbaar; 9 DEKKING EVENEMENT Kunt u omwille van een gedekt schadegeval niet tijdig op een evenement aanwezig zijn, dan vergoeden wij de door u en uw passagiers aangekochte toegangsbewijzen, mits voorlegging hiervan, tot een totaalbedrag van 500,00 per schadegeval. 10 OFF-ROAD Off-road is gedekt voor 4x4-modellen, behalve snelheidsen behendigheidswedstrijden en evenementen met competitiekarakter. Vrij rijden op een snelheidscircuit is niet verzekerd. - het vervangingsvoertuig is van dezelfde aard en is bestemd voor hetzelfde gebruik als uw wagen; - het vervangingsvoertuig is niet uw eigendom of van iemand die bij u inwoont. De periode van 30 dagen gaat in op het ogenblik dat uw wagen onbruikbaar wordt. Enige vereiste is dat u de vervanging schriftelijk meedeelt. Bij schade aan het tijdelijk vervangingsvoertuig vergoeden wij in werkelijke waarde. Onze vergoeding blijft evenwel beperkt tot wat wij bij een totaal verlies van uw wagen zouden vergoeden. De dekking geldt natuurlijk enkel op voorwaarde dat deze schade nog niet gedekt is door een andere verzekering op het tijdelijke vervangingsvoertuig. 7

8 SCHADEREGELING - Snel en voordelig WAT DOET U IN GEVAL VAN SCHADE? Zodra u schade lijdt, moet u: - ons binnen 8 dagen schriftelijk de diefstal-/ ongevalsaangifte bezorgen per post (t.a.v. Land Rover Insurance, City Link, Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen, België), per fax ( ) of per - datum en plaats van het schadegeval vermelden evenals de naam van de politie die de vaststellingen deed en het proces-verbaalnummer; - duidelijk de aard van de schade en de omstandigheden omschrijven; - de gegevens m.b.t. de betrokken partijen en getuigen meedelen; De vervanging van sloten evenals de herprogrammering van de sleutels is verplicht en wordt door ons vergoed. Indien het gestolen voertuig teruggevonden wordt, moet u ons dezelfde dag verwittigen. Indien een van bovenvermelde schadegevallen zich in het buitenland heeft voorgedaan en u aldaar klacht neerlegde, moet u tevens in België klacht neerleggen bij de politie. De verzekerde moet alle maatregelen nemen om de omvang van de schade te beperken. Bij niet-naleving van deze verplichtingen verminderen of schrappen wij overeenkomstig de wettelijke bepalingen de door ons verschuldigde vergoedingen of eisen wij de terugbetaling van de kosten of het geleden verlies veroorzaakt door de nalatigheid van de verzekerde. HOE WORDT U VERGOED? - de naam opgeven van de hersteller waarbij u de schade wenst te laten expertiseren en herstellen; - alles nalaten wat onze belangen kan schaden; - ons alle documenten die de verzekerde ontvangt van derden met betrekking tot het schadegeval bezorgen. In geval van diefstal of poging tot diefstal moet u eveneens een klacht neerleggen bij de bevoegde politie binnen 24 uur nadat u de diefstal of de poging tot diefstal hebt vastgesteld. Bij vandalisme of aanrijding met dieren moet u binnen vijf dagen nadat u het vandalisme hebt vastgesteld of de aanrijding met dieren heeft plaats gevonden, een klacht neerleggen bij de bevoegde politie. Bij verlies of diefstal van sleutel(s) of afstandsbediening(en) moet u ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. Bovendien moet er binnen 24 uur na vaststelling klacht neergelegd worden bij de politie van het verlies of de diefstal. De sleutels en/of afstandsbedieningen moeten besteld worden binnen 24 uur of de eerste werkdag volgend op de vaststelling. 8 1 EXPERTISE EN DRINGENDE HERSTELLINGEN Ten laatste binnen 48 uur nadat wij het gedetailleerde bestek of de aanvraag tot expertise hebben ontvangen, wordt: - ofwel een expert gelast met de vaststelling van de schade; - ofwel de Land Rover-hersteller ervan verwittigd dat hij- op basis van het gedetailleerde bestek - met de herstelling van het verzekerd voertuig kan beginnen. Om in aanmerking te komen voor vergoeding, moet de expertise van de schade in elk geval gebeuren binnen de maand nadat u de schade hebt vastgesteld. Tot een maximumbedrag van 750,00 (BTW, taks of vrijstelling niet inbegrepen) mag u dringende herstellingen laten uitvoeren zonder ons vooraf op de hoogte te brengen. Wanneer u hiervan een gedetailleerde factuur

9 kunt voorleggen en op voorwaarde dat de herstellingen zijn gedaan door een officiële Land Rover-hersteller, wordt u hiervoor vergoed. 2 DE VERGOEDING VAN HERSTELBARE SCHADE Op voorlegging van de factuur, vergoeden wij de kosten van de werkelijk uitgevoerde herstellingen op basis van het expertiseverslag. De vergoeding wordt verminderd met de vrijstelling. Herstelbare schade wordt tevens vergoed op voorlegging van de aankoopfactuur van de wagen die het beschadigde voertuig vervangt (binnen 6 maanden na het afsluiten van de expertise). 3 DE VERGOEDING BIJ TOTAAL VERLIES 3.1 IN FORMULE PLATINUM Als het gedekt schadegeval plaatsvindt binnen 36 maanden na de datum van de eerste inschrijving van uw wagen, dan is de vergoeding als volgt: - een nieuwe Land Rover van hetzelfde technische type als uw eigen wagen, met dezelfde verzekerde opties en toebehoren (uiteraard voor zover dit type nog leverbaar is door de officiële Land Rover-invoerder); - als u uw Land Rover vervangt door een Land Rover van een ander technisch type, dan hebt u recht op een vergoeding gelijk aan de waarde van een personenwagen van hetzelfde technische type als uw beschadigde wagen, met dezelfde verzekerde opties en toebehoren, op het ogenblik van het schadegeval; - indien hetzelfde technische type niet meer leverbaar is, hebt u recht op een vergoeding gelijk aan de laatst gekende catalogusprijs van het beschadigde voertuig met dezelfde verzekerde opties en toebehoren vermeld in de officiële catalogus. Hou er in elk van bovenvermelde gevallen rekening mee dat de maximumvergoeding niet hoger kan zijn dan de laatst gekende catalogusprijs van uw beschadigde wagen met dezelfde verzekerde opties en toebehoren, met als limiet 110 % van de verzekerde waarde. Is de prijs van uw gekozen type (zonder BTW) lager dan de verzekerde waarde, dan zal de vergoeding gelijk zijn aan de verzekerde waarde. Als het gedekt schadegeval plaatsvindt tussen de 37 e en de 60 e maand na datum van eerste inschrijving, is de vergoeding gelijk aan de verzekerde waarde verminderd met 1 % per begonnen maand vanaf de 37 e maand tot en met de 60 e maand. Wordt uw wagen niet vervangen of wordt hij vervangen door een wagen die niet van het merk Land Rover is? Dan hebt u recht op een vergoeding die gelijk is aan de verzekerde waarde van uw wagen, verminderd met 1 % per begonnen maand vanaf de 1 e maand tot en met de 60 e maand na de datum van eerste inschrijving. 3.2 IN AANGENOMEN WAARDE Als het gedekt schadegeval plaatsvindt binnen 6 maanden na de datum van eerste inschrijving van uw wagen, dan is de vergoeding gelijk aan de verzekerde waarde. Als het gedekt schadegeval plaatsvindt tussen de 7 e en de 60 e maand na datum eerste inschrijving, is de vergoeding gelijk aan de verzekerde waarde verminderd met 1 % per begonnen maand vanaf de 7 e maand tot en met de 60 e. Wordt uw wagen niet vervangen of wordt hij vervangen door een wagen die niet van het merk Land Rover is? Dan hebt u recht op een vergoeding die gelijk is aan de verzekerde waarde van uw wagen, verminderd met 1 % per begonnen maand vanaf de 1 e maand tot en met de 60 e maand na de datum van eerste inschrijving. 3.3 IN WERKELIJKE WAARDE De vergoeding is gelijk aan de waarde van uw wagen op het ogenblik van het gedekt schadegeval. Deze waarde wordt bepaald bij expertise. De vergoeding is uiteraard steeds beperkt tot het bedrag dat vermeld staat op de aankoopfactuur van uw wagen, zonder BTW of taks.

10 3.4 NA DE 60 e MAAND NA EERSTE INSCHRIJVING (bij formule Platinum, aangenomen en werkelijke waarde) Als het gedekt schadegeval plaatsvindt na de 60 e maand na de datum van eerste inschrijving, dan is de vergoeding gelijk aan de werkelijke waarde van uw wagen op het ogenblik van het schadegeval. Kiest u na het gedekt schadegeval opnieuw voor een Land Rover, dan wordt de vergoeding in werkelijke waarde (excl. BTW) vermeerderd met 10 %. Hou er in elk van de bovenstaande gevallen rekening mee dat: - de vergoeding wordt verminderd met de vrijstelling; - de opbrengst van de verkoop van het wrak of het na diefstal teruggevonden voertuig, aan ons toekomt. De verzekerde bezorgt ons in dit geval alle documenten nodig voor deze verkoop. Indien de eigenaar niet bereid is het wrak te verkopen en de opbrengst ervan af te staan, dan wordt de vergoeding verminderd met de waarde van het wrak. In voorkomend geval moet de eigenaar ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengen; - indien u of de eigenaar het na diefstal teruggevonden voertuig wenst te behouden, dan stort u of de eigenaar de ontvangen vergoeding terug aan ons, die de eventuele herstellingskosten zullen betalen; - voor niet-ingeschreven voertuigen of laattijdig ingeschreven voertuigen, begint de afschrijving vanaf de datum waarop de waarborgen in voege zijn getreden; - de vergoeding wordt verminderd met elke voorafbestaande niet-herstelde schade; - bij overbouw van verzekerde opties of toebehoren wordt de basis waarop de vergoeding berekend wordt, verminderd met de waarde van deze opties of toebehoren; - de kosten voor overbouw van verzekerde opties en toebehoren worden betaald. 10

11 4 DE NIET-RECUPEREERBARE BTW WORDT U TERUGBETAALD Bovenop de vergoeding zoals die is voorzien onder punt 2 en 3 van dit hoofdstuk, krijgt u de niet-recupereerbare BTW terugbetaald op die vergoeding. De vergoeding van de BTW volgt dus de afschrijvingsregels zoals vermeld onder punt 3. Hiervoor hoeft u enkel de herstellingsfactuur (zie punt 2) of de aankoopfactuur van de vervangende wagen (zie punt 2 en 3) voor te leggen. De basis voor de terugbetaling van de BTW is het BTW-regime waaraan de eigenaar van de wagen op het ogenblik van het schadegeval is onderworpen. De vergoeding van de BTW blijft steeds beperkt tot de origineel betaalde BTW op het beschadigde of gestolen voertuig, behalve tijdens de eerste 36 maanden in de formule Platinum waar de vergoeding van de BTW maximaal 110 % van de origineel betaalde BTW kan bedragen. Als de aankoopfactuur van de vervangende wagen (BTW niet inbegrepen) lager uitvalt dan de vergoeding die is voorzien onder punt 2 en 3 (BTW niet inbegrepen), dan wordt de niet-recupereerbare BTW op de vervangende wagen terugbetaald. Neemt u uw wagen in leasing of financiering, dan betalen wij u de niet-recupereerbare BTW terug volgens de formule: werkelijk betaalde BTW bij aankoop x aantal verlopen termijnen aantal termijnen dat het leasingof financieringcontract voorziet Bij deze vergoeding houden wij rekening met uw BTWstatuut op het moment van de aankoop van uw wagen. 5 DE BELASTING OP DE INVERKEERSTELLING (BIV) WORDT U TERUGBETAALD meer dan de werkelijk betaalde BIV op de oude wagen. De vergoeding van de BIV volgt de afschrijvingsregels zoals vermeld onder punt 3. 6 DE OPTIES EN TOEBEHOREN Indien de meeverzekerde opties en toebehoren beschadigd of gestolen werden als gevolg van een gedekt schadegeval, worden deze door ons vergoed mits voorlegging van de aankoopfactuur. De vergoeding volgt de afschrijvingsregels zoals hierboven vermeld onder punt 3. Voor achteraf geplaatste meeverzekerde opties en toebehoren begint de afschrijving op de datum vermeld op de aankoopfactuur. 7 EVENREDIGHEIDSREGEL Indien bij schade blijkt dat de aangegeven verzekerde waarde lager is dan de te verzekeren waarde, dan zal de vergoeding aangepast worden op basis van de verhouding tussen deze 2 waarden: uitgekeerde vergoeding = contractuele vergoeding x verzekerde waarde te verzekeren waarde 8 WIJ REGELEN ALLE KOSTEN VOOR U Met deze polis geeft u ons ook schriftelijk mandaat om de vergoeding voor herstellingen en voor totaal verlies - mits voorlegging van de herstellingsfactuur van het beschadigd voertuig of de aankoopfactuur van het vervangende voertuig - verminderd met de vrijstelling en de recupereerbare BTW, rechtstreeks te regelen met de Land Rover-verdeler waar de expertise en/of herstelling plaatsvond. Indien het voertuig eigendom is van een leasingmaatschappij of gefinancierd wordt, wordt het verschil tussen de vergoeding zoals vermeld onder punt 3 en het verschuldigd kapitaal aan de leasingmaatschappij of financiële instelling - mits diens akkoord door ons aan de Land Rover-verdeler betaald. Na totaal verlies wordt de BIV op uw nieuwe wagen vergoed. U hoeft hiervoor alleen de nodige betalingsbewijzen van de BIV op het oude en de BIV op het nieuwe voertuig voor te leggen. Uw nieuwe wagen moet dan wel van het merk Land Rover zijn. De terugbetaling bedraagt uiteraard niet 110 % NIEUWE LAND ROVER (36 MAANDEN) 100 % % % 70 % PLATINUM 60 % 50 % 40 % AANGENOMEN WAARDE 30 % WERKELIJKE WAARDE 0 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 11

12 VRIJSTELLINGEN EN UITSLUITINGEN Onze vrijstellingen en uitsluitingen houden wij zo beperkt mogelijk Hoeveel de vrijstelling bedraagt, vindt u in de Bijzondere Voorwaarden. De vrijstelling geldt per schadegeval en per voertuigcombinatie. 1 FORMULE PLATINUM : Geen vrijstelling van toepassing, tenzij: - indien u binnen het jaar na een ongeval waarbij wij geen recuperatie hadden op een derde, een tweede ongeval hebt, waarbij ook geen recuperatie op een derde mogelijk is, dan wordt de vrijstelling 1 % van de verzekerde waarde; - indien u binnen het jaar na twee ongevallen waarbij wij geen recuperatie hadden op een derde, een derde ongeval zonder recuperatiemogelijkheid hebt, dan wordt de vrijstelling 2 % van de verzekerde waarde. Eén jaar na het laatste ongeval met een vrijstelling, is er terug 0 % vrijstelling van toepassing. 2.3 VRIJSTELLING BIJ SCHADE Hoeveel de vrijstelling bedraagt, vindt u in de Bijzondere Voorwaarden. Wanneer een schadegeval wordt veroorzaakt door een verzekerde van minder dan 23 jaar en deze persoon staat niet in de Bijzondere Voorwaarden vermeld als gebruikelijke bestuurder, dan bedraagt de vrijstelling 3 % van de verzekerde waarde. De vrijstelling bedraagt eveneens 3 % van de verzekerde waarde indien de herstelling niet plaatsvindt bij een officiële Land Rover-verdeler. 2.4 DE VRIJSTELLING WORDT TERUGBETAALD Wij nemen de vrijstelling op ons wanneer na onderzoek blijkt dat de schade aan uw wagen werd veroorzaakt door een voertuig dat niet in Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid is verzekerd of dat werd gestolen. Volgende ongevallen komen niet in aanmerking voor 1 % en 2 % vrijstelling: brand, natuurrampen, aanrijding met dieren, glasbreuk, diefstal, poging tot diefstal, diefstal van toebehoren en wanneer het ongeval veroorzaakt wordt door een voertuig dat niet in Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid is verzekerd of dat werd gestolen. De vrijstelling bedraagt 125,00 op glasbreuk en 3 % van de verzekerde waarde op alle schadegevallen verschillend van glasbreuk indien de herstelling niet plaatsvindt bij de officiële Land Rover-verdeler. 2 VRIJSTELLINGEN VAN TOEPASSING OP OMNIUM IN AANGENOMEN EN WERKELIJKE WAARDE 2.1 GEEN VRIJSTELLING VAN TOEPASSING Als uw wagen beschadigd wordt door brand zal er geen vrijstelling worden toegepast. U betaalt evenmin een vrijstelling wanneer uw wagen beschadigd wordt door natuurrampen en aanrijding met dieren. Bij glasbreuk betaalt u in principe geen vrijstelling, tenzij de voorruit vervangen moet worden binnen een periode van een jaar volgend op de eerste of vorige vervanging. Vanaf de tweede vervanging binnen het jaar bedraagt de vrijstelling 125,00. Indien de voorruit niet vervangen wordt door een officiële Land Rover-verdeler, dan bedraagt de vrijstelling steeds 125, VRIJSTELLING BIJ DIEFSTAL Bij diefstal van uw wagen is er geen vrijstelling wanneer uw wagen voorzien is van een door ons erkende alarminstallatie. Dit is het geval voor elke Land Roveralarminstallatie of een immobiliser door Land Rover of de Land Rover-verdeler geplaatst UITSLUITINGEN Wij verlenen onze waarborgen nooit voor schade: 1 die opzettelijk is veroorzaakt door of met medeplichtigheid van uzelf of uw gezinsleden, de eigenaar, de houder en de toegelaten bestuurder of hun gezinsleden, of de inzittenden; 2 wanneer de bestuurder geen houder is van een geldig rijbewijs of getuigschrift of hij volgens de Belgische wetgeving het voertuig niet mag besturen; 3 wanneer de bestuurder zich op het moment van het schadegeval in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,50 g/l bloed (1,5 promille) of 0,65 mg/l uitgeademde lucht bevond; 4 wanneer de bestuurder zich op het moment van het schadegeval onder invloed van drugs of in een gelijkaardige toestand bevond, tenzij de bestuurder aantoont dat deze toestand geen invloed had op het totstandkomen van het schadegeval; 5 wanneer de bestuurder geweigerd heeft een alcoholof een drugstest te ondergaan of zich hieraan onttrokken heeft; 6 als gevolg van de voorbereiding op of de deelname aan competitiewedstrijden en rally s. Louter toeristische rondritten of oriëntatieritten vallen niet onder deze uitsluiting; 7 als gevolg van weddingschappen en uitdagingen; 8 tijdens het vrij rijden op een snelheidscircuit;

13 9 aan de lading, de vervoerde voorwerpen en de persoonlijke voorwerpen van de bestuurder en inzittenden; 10 door slijtage, constructiefouten, voertuiggebreken en slecht onderhoud; 11 terwijl het voertuig voor korte of lange termijn verhuurd is, tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden; 12 in geval van ontvreemding, misbruik van vertrouwen, verduistering; 13 aan toebehoren dat niet in het verzekerd voertuig is ingebouwd en/of toebehoren dat los van het verzekerd voertuig gebruikt kan worden; 14 door het vervoer van licht ontvlambare en/of ontplofbare en/of bijtende stoffen of voorwerpen, tenzij zij uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd zijn (met uitzondering van de brandstof in de brandstoftank); 15 door vervoerde voorwerpen, door het laden en lossen ervan, evenals door de overbelasting van het voertuig; 16 door vervoerde dieren; 17 door schroeischade, behalve na blikseminslag of kortsluiting; 18 door arbeidsconflicten, staking en lock-out, tenzij de verzekerde bewijst dat hij er niet actief aan deelnam. In de onder nummers 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 vermelde gevallen blijven wij u onze waarborgen verlenen onder volgende voorwaarden: - de verzekeringnemer is een natuurlijke persoon: indien de bestuurder niet de verzekeringnemer, de gebruikelijke bestuurder, hun bloedverwanten in de rechte opgaande of neergaande lijn, hun echtgenoot, hun aanverwanten in de rechte lijn, de bij hen inwonende personen, hun gasten of hun huispersoneel is; - de verzekeringnemer is een rechtspersoon: indien de bestuurder niet de vennoot, de zaakvoerder, de bestuurder of commissaris, hun bloedverwanten in de rechte opgaande of neergaande lijn, hun echtgenoot, hun aanverwanten in de rechte lijn, de bij hen inwonende personen, hun gasten, hun huispersoneel is of een werknemer van de verzekeringnemer in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst; Indien er niet voldaan is aan een van de verplichtingen vermeld onder schaderegeling paragraaf Wat doet u in geval van schade? vervallen de waarborgen. Schade door diefstal van uw wagen, inbraak of poging daartoe is niet verzekerd: - als uw wagen niet voorzien is van het door ons in de Bijzondere Voorwaarden opgelegde antidiefstalsysteem en/of nadiefstalsysteem; - als door de verzekerde niet bewezen wordt dat het vereiste antidiefstalsysteem en/of nadiefstalsysteem geactiveerd was op het moment van het schadegeval; - wanneer het verzekerd voertuig achtergelaten wordt:. met de deuren of de bagageruimte niet vergrendeld;. met het dak of de ramen niet afgesloten;. met de sleutels en/of het bedieningsmechanisme van het door ons opgelegde antidiefstal- of nadiefstalsysteem in of op het voertuig; tenzij het voertuig in een afgesloten individuele garage werd gestald en er in de garage ingebroken werd; - wanneer de sleutel(s) en/of de afstandsbediening onbeheerd én zichtbaar werden achtergelaten op een voor het publiek toegankelijke plaats. Bij diefstal moet u ons op het eerste verzoek alle sleutels en alle mogelijke afstandsbedieningen overhandigen op straffe van verval van de waarborgen. Bij ontstentenis daarvan moet een attest van diefstal afgeleverd door de bevoegde politie, aan ons worden overgemaakt. Eveneens op straffe van verval van de waarborgen moet de verzekerde zijn volle medewerking verlenen aan elk onderzoek dat in het kader van een schadegeval of diefstal door ons wordt ingesteld. Waardevermindering van het voertuig wordt niet vergoed. Schade door verkleuring en vervuiling van het interieur, alsmede vlekken op het interieur worden eveneens niet vergoed. Schade aan de banden van uw wagen die niet samengaat met andere gedekte schade, is niet verzekerd, behalve indien de schade aan de banden werd veroorzaakt door vandalisme. De vergoeding gebeurt dan in werkelijke waarde. en u toont aan dat de feiten buiten het medeweten of tegen de instructies van uzelf, uw inwonende gezinsleden en de gebruikelijke bestuurder hebben plaatsgevonden. Wanneer wij de schade vergoeden, oefenen wij verhaal uit op de persoon die het schadegeval veroorzaakt heeft.

14 ALGEMENE BEPALINGEN Land Rover Full Omnium. Een gegarandeerd flexibele verzekeringspolis 1 AANVANG, DUUR EN OPZEGGINGSTERMIJNEN VAN DE POLIS De dekking gaat in op de datum die is vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en ten vroegste nadat de eerste premie is betaald. De duur van de polis is 1 jaar. Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de polis stilzwijgend van jaar tot jaar hernieuwd, tenzij deze door een van de partijen ten minste 3 maanden vóór de hoofdvervaldag werd opgezegd. 2 DEEL ONS AL UW GEGEVENS MEE Deze polis werd opgemaakt op basis van uw verklaringen die zijn opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden. Door deze polis te aanvaarden verklaart u alle gegevens, waarvan u redelijkerwijze kunt aannemen dat ze nodig of nuttig kunnen zijn bij onze beoordeling van het risico, nauwkeurig te hebben meegedeeld. U verbindt er zich dan ook toe dat u eventuele wijzigingen aan deze gegevens onmiddellijk zult melden. Zo moet u in het bijzonder elke adreswijziging zo snel mogelijk doorgeven, want wij sturen de voor u bestemde mededelingen rechtsgeldig naar het laatst door ons gekende adres. Zend, fax of mail uw adreswijziging gewoon door ter attentie van Land Rover Insurance: City Link, Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen, België - Fax Vermeld ook uw polisnummer. 3 OPZEGGING Tenzij anders vermeld, gaat de opzegging van de polis in 1 maand te rekenen van de dag volgend op de betekening, de datum van het ontvangstbewijs of de dag die volgt op de afgifte ter post van het aangetekend schrijven. Zowel u als wij kunnen de polis opzeggen: 1 ten minste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de polis. De polis wordt beëindigd op de jaarlijkse vervaldag; 2 na een schadegeval. Deze opzegging moet gebeuren ten laatste een maand na betaling of weigering tot uitbetaling. De opzegging wordt dan ten vroegste van kracht 3 maanden na de dag van betekening. Indien wij misleid werden, kan als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, de opzegging ten vroegste reeds van kracht worden na 1 maand. Wij kunnen bovendien de polis opzeggen nadat wij u bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief in gebreke hebben gesteld om de premie te betalen binnen de termijn bepaald in de ingebrekestelling. De opzegging heeft ten vroegste uitwerking 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief of in geval van schorsing van de dekking ten vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing van de dekking. Bovendien: 1 kan de curator of kunnen wij de polis opzeggen bij faillissement; 2 kunnen wij de polis opzeggen bij uw overlijden. 4 BETALING VAN DE PREMIE De premie moet op de vervaldag worden vooruitbetaald. Bij niet-betaling van de premie kunnen wij de waarborgen schorsen of de polis opzeggen op voorwaarde dat wij u in gebreke hebben gesteld. Om een einde te maken aan deze schorsing moet u enkel de achterstallige premie (eventueel vermeerderd met de interesten) betalen. De dekking gaat pas terug in voege de dag volgend op de ontvangst van de betaling door ons. 5 AANPASSING TARIEF EN VOORWAARDEN Wij behouden ons het recht voor onze voorwaarden en ons tarief te wijzigen in de loop van de polis. Indien u het met deze wijzigingen niet eens bent, kunt u de polis opzeggen. Wijzigen wij onze voorwaarden of ons tarief, dan brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. 14

15 Zegt u de polis niet op overeenkomstig de hierna volgende regels, dan gaan de nieuwe voorwaarden of het nieuwe tarief in op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag. Het ogenblik waarop wij u verwittigen is bepalend voor uw opzeggingsmogelijkheden en de opzeggingstermijn die u moet naleven: 1 verwittigen wij u ten minste 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, dan kunt u de polis opzeggen tegen de vervaldag. U moet hierbij wel een opzeggingstermijn van 3 maanden naleven; 2 brengen wij u minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag op de hoogte, dan hebt u gedurende 3 maanden na deze kennisgeving tijd om een beslissing te nemen: a b kunt u de wettelijke opzeggingstermijn van ten minste 1 maand naleven, dan kunt u de polis opzeggen tegen de vervaldag; in alle andere gevallen kunt u opzeggen met een opzeggingstermijn van 1 maand. Voor de periode na de vervaldag rekenen wij een proratopremie aan tegen het oude tarief. 6 SUBROGATIE: WIJ VORDEREN DE SCHADE TERUG Voor onze uitkeringen nemen wij de rechten en vorderingen over van de verzekeringnemer of de rechthebbenden. Er kan niet afgezien worden van enig verhaal zonder ons voorafgaand akkoord. 7 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 8 PERSONALISATIE VAN HET TARIEF De premies worden berekend op basis van uw mededelingen. Op elke jaarlijkse vervaldag kan de premie worden aangepast: - met een bonus van 5 % per verzekeringsjaar indien u geen schadegevallen hebt gehad; - met een malus van 10 % per schadegeval waarvoor u aansprakelijk bent gesteld; - volgens de leeftijd van de gebruikelijke bestuurder. De premie blijft ongewijzigd bij schade door brand, vandalisme, diefstal, natuurrampen, aanrijding met dieren en glasbreuk. De premie zal evenwel met maximaal 30 % afnemen t.o.v. de aanvangspremie. 9 VERZEKERINGSGEBIED Uw Land Rover Full Omnium geldt in Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, FYROM, Griekenland, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Malta, Marokko, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San- Marino, Servië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Vaticaanstad, Zweden en Zwitserland. Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en haar uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op deze polis. De andere bepalingen gelden eveneens, behalve wanneer ervan wordt afgeweken in deze Algemene of in de Bijzondere Voorwaarden. Alle geschillen in verband met deze polis behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 15

16 BEGRIPSOMSCHRIJVING Voor een goede verstandhouding: enkele begrippen verklaard BEDIENINGSMECHANISME Die onderdelen van het verzekerd voertuig die specifiek dienen voor het openen of sluiten van de ramen en het doorzichtig deel van het dak. BRAND Vuur, blikseminslag, ontploffing, kortsluiting of bluswerkzaamheden (bluskosten inbegrepen). GLASBREUK De schade aan voor-, zij-, en achterruiten en aan het origineel Land Rover-zonnedak van het verzekerd voertuig en de schade door glasscherven afkomstig van het verzekerd voertuig en de schade aan het bedieningsmechanisme van de ruiten en het doorzichtig deel van het origineel Land Rover-zonnedak van het verzekerd voertuig als gevolg van glasbreuk. LAND ROVER INSURANCE Land Rover Insurance is de handelsnaam van Amazon Insurance nv. NATUURRAMPEN Storm, hagel, neerstortende rotsen, steenval, terreinverschuivingen, lawines, druk van sneeuwmassa s, overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. ONTVREEMDING, MISBRUIK VAN VERTROUWEN, VERDUISTERING Het onrechtmatig in het bezit houden of doen verdwijnen van het verzekerd voertuig dat oorspronkelijk rechtmatig verkregen werd. OPTIES, TOEBEHOREN De permanent vastgehechte bestanddelen die op het verzekerd voertuig geplaatst zijn. SCHROEISCHADE Schade aan het verzekerd voertuig veroorzaakt door plotse oververhitting zonder dat er ontvlamming geweest is. TOTAAL VERLIES Wij spreken over totaal verlies in volgende gevallen: technisch totaal verlies: de herstelling is volgens expertise technisch onverantwoord; economisch totaal verlies: de herstelling is technisch wel verantwoord, maar de herstelkosten zijn gelijk aan of bedragen meer dan de bij expertise vastgestelde waarde van het verzekerd voertuig onmiddellijk vóór het schadegeval verminderd met de wrakwaarde. Om deze verhouding te bepalen, houden wij geen rekening met de BTW, de taksen en de voorziene vrijstelling; 2/3-regel: de herstelkosten inclusief BTW bedragen meer dan 2/3 van de waarde van uw wagen vóór het schadegeval. U behoudt hier evenwel de vrijheid om uw wagen toch te laten herstellen. Deze regel is niet van toepassing in geval van technisch of economisch totaal verlies; het gestolen voertuig wordt niet teruggevonden binnen 30 dagen nadat u hiervan aangifte hebt gedaan bij ons en het diefstalonderzoek dat wij ingesteld hebben, is afgerond. VANDALISME Het moedwillig vernielen of beschadigen van het verzekerd voertuig. VERZEKERAAR Baloise Belgium nv, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met FSMA-nr A om de tak 3 Voertuigcasco te beoefenen (KB van 04/07/1979 BS van 14/07/1979). Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België, RPR Antwerpen, BTW BE IBAN: BE BIC: KREDBEBB 16

17 VERZEKERDE Onder verzekerde verstaan wij: u; de eigenaar van uw wagen; de toegelaten bestuurder van het verzekerd voertuig; de toegelaten houder van het verzekerd voertuig. VERZEKERDE WAARDE De verzekerde waarde wordt als volgt bepaald: als verzekerde waarde voor uw wagen geldt het bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden voor de Omnium is vermeld. Het verzekerde bedrag wordt berekend op basis van de catalogusprijs die door de fabrikant, importeur of verdeler voor de standaarduitvoering oorspronkelijk is vastgesteld. Niet meegerekend zijn de taks of de BTW. De waarde van de onderdelen die als vervanging van standaardonderdelen worden aangebracht en die uw wagen aldus in zijn standaarduitvoering wijzigen, wordt meegeteld. Onder oorspronkelijk vastgestelde catalogusprijs verstaan wij de catalogusprijs op het moment dat de wagen voor het eerst werd ingeschreven; opties en toebehoren waarmee uw wagen origineel is uitgerust, worden meegerekend (taks en BTW niet inbegrepen); de BIV is gratis meeverzekerd; het alarm is gratis meeverzekerd; bovenop de verzekerde waarde zijn ook verzekerd: - de extra opties en toebehoren tot 1.025,00 excl. BTW van het merk Land Rover die na de aankoop aan de wagen zijn toegevoegd. Deze dekking geldt alleen als bij een schadegeval de aankoopfactuur kan worden voorgelegd en voor zover dezelfde opties en toebehoren opnieuw geplaatst zijn op uw wagen van het merk Land Rover; - het bedrag van extra opties en toebehoren van het merk Land Rover boven deze 1.025,00 excl. BTW of van een optie of toebehoren dat niet van het merk Land Rover is, wordt slechts verzekerd als dit ook expliciet is opgenomen in de verzekerde waarde en de aankoopfactuur ervan kan worden voorgelegd. VERZEKERINGNEMER De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de polis afsluit. De verzekeringnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden omschreven als u. VOERTUIGCOMBINATIE Een voertuigcombinatie bestaat uit het verzekerd voertuig als trekkend voertuig en een aanhangwagen of een toevallig gesleept voertuig. VRIJSTELLING Het deel van de schade dat te uwen laste blijft. UW WAGEN De Land Rover die is aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden. De aanhangwagen en/of caravan die zijn opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden. WERKELIJKE WAARDE De vergoeding in werkelijke waarde houdt in dat bij een totaal verlies de vergoeding voor het verzekerd voertuig gebaseerd wordt op de bij expertise door de expert vastgestelde waarde van het verzekerd voertuig onmiddellijk vóór het schadegeval. 17

18 18

19 Wij doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden. Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking? Laat het ons weten, dan kunnen wij onze diensten verder verbeteren en u helpen. U kunt ons bellen ( ) of mailen U kunt uw klacht ook kenbaar maken aan: Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare Brussel Tel: Fax: U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen. 19

20 Land Rover Insurance is de handelsnaam van Amazon Insurance nv, ingeschreven en handelend als verzekeringsagent met FSMA-nr A Amazon Insurance nv City Link, Posthofbrug Antwerpen België Tel.: Fax: RPR Antwerpen BTW BE IBAN: BE BIC: KREDBEBB (klik op Financial Services Verzekeringen )

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave 3 INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig

Nadere informatie

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave J INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig

Nadere informatie

Omnium Select Algemene Voorwaarden

Omnium Select Algemene Voorwaarden Omnium Select Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Omnium Select Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat zij ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

Omnium Plus Algemene Voorwaarden

Omnium Plus Algemene Voorwaarden Omnium Plus Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Omnium Plus Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de. Wij raden u aan beide aandachtig te lezen. Voorwerp

Nadere informatie

omnium plus Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

omnium plus Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group omnium plus ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden. Wij raden

Nadere informatie

omnium select Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

omnium select Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group omnium select ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate

Nadere informatie

omnium select ALGEMENE VOORWAARDEN

omnium select ALGEMENE VOORWAARDEN omnium select ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig zijn. Wij

Nadere informatie

Omnium fiets Algemene Voorwaarden

Omnium fiets Algemene Voorwaarden Omnium fiets Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Omnium fiets Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de. Wij raden u, de verzekeringnemer, aan beide aandachtig

Nadere informatie

Caravan Algemene Voorwaarden 0096-0249V0000.04-01072004

Caravan Algemene Voorwaarden 0096-0249V0000.04-01072004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden. De voorwaarden die u, de verzekeringnemer, eigen zijn, vermelden wij in de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group gezinsplan ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Het Gezinsplan bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Wij raden u aan beide aandachtig

Nadere informatie

Omnium Truck Algemene Voorwaarden

Omnium Truck Algemene Voorwaarden Omnium Truck Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Omnium Truck Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat zij ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

JAGUAR INSURANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN JAGUAR INSURANCE THE ART OF PERFORMANCE

JAGUAR INSURANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN JAGUAR INSURANCE THE ART OF PERFORMANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN THE ART OF PERFORMANCE OVERZICHT VAN DE EXCLUSIEVE VOORDELEN VAN Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een stijlvolle, degelijke en betrouwbare Jaguar waarop u in alle

Nadere informatie

CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN

CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. De voorwaarden die u, de verzekeringnemer, eigen zijn, vermelden wij in de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Materiële Schade Algemene voorwaarden

Materiële Schade Algemene voorwaarden Materiële Schade Algemene voorwaarden Polisnummer Naam klant BE - AIG EU ESU BE_AUTO_General Conditions Omnium_NL_20121203.doc ALGEMENE VOORWAARDEN Mededeling Behoudens andersluidend beding wordt de verzekering

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

Bijvoegsel 1 aan polis PK/92.889.648-00 OMNIUMPOLIS VOOR DIENSTVERPLAATSINGEN. Bijzondere voorwaarden blz. 3. Uitbreiding toepassingsgebied

Bijvoegsel 1 aan polis PK/92.889.648-00 OMNIUMPOLIS VOOR DIENSTVERPLAATSINGEN. Bijzondere voorwaarden blz. 3. Uitbreiding toepassingsgebied Bijzondere voorwaarden blz. 3 Uitbreiding toepassingsgebied De polis verzekerd de weg van en naar een kampplaats en de plaatselijke ritten tijdens de kampperiode. Verzekerde voertuigen Wordt als verzekerd

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Budgetplan Algemene Voorwaarden

Budgetplan Algemene Voorwaarden Budgetplan Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Budgetplan Inhoud I. 3 Mandaat Baloise Insurance Deelnemende polissen Voorwaarden Aanvang Budgetplan Inning Toekenning van reeds betaalde sommen Voorbeeld

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

ASSISTANCE Algemeen. Bereikbaarheid

ASSISTANCE Algemeen. Bereikbaarheid ASSISTANCE Algemeen Teneinde uw rechten inzake dienstverlening en terugbetaling van veroorzaakte kosten te doen gelden tegenover AXUS nv bent u verplicht beroep te doen op DE BIJSTAND. Bereikbaarheid DE

Nadere informatie

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE GRATIS SERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN PAGINA 1 VAN 9 1. ALGEMEEN Dit document geeft een beschrijving

Nadere informatie

Budgetplan Algemene Voorwaarden

Budgetplan Algemene Voorwaarden Budgetplan Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Budgetplan Inhoud Het Budgetplan bestaat uit Algemene en Bijzondere voorwaarden die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Baloise Insurance

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Bestuurdersverzekering Algemene Voorwaarden

Bestuurdersverzekering Algemene Voorwaarden Bestuurdersverzekering 0096-0093A0000.04-1102012 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Bestuurdersverzekering Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Motorrijtuig. Schade aan uw motorrijtuig

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Motorrijtuig. Schade aan uw motorrijtuig Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch Algemene Voorwaarden Motorrijtuig Schade aan uw motorrijtuig Volledig Casco en Gedeeltelijk Casco Inhoudstafel 1. Lexikon en verzekerbare risico

Nadere informatie

Productfiche. Mini Omnium Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar. Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar

Productfiche. Mini Omnium Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar. Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar Productfiche Waarborg Full Omnium Orion Van Cover Full Omnium : Een dekking in «Alle Risico s behalve» dit wil zeggen - dat wij in principe alles verzekeren wat niet expliciet uitgesloten is ; - dat de

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40 Verantwoordelijke Uitgever: Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV Tollaan 68 B-1200 Brussel BTW: BE 0405.816.821 RPR: Brussel CBFA: 14855. Tel.: (02) 254 68 11 Fax: (02) 254 68 12 www.mercedes-benz.be

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE 3. VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) MOTORRIJTUIGEN

INFORMATIEFICHE 3. VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) MOTORRIJTUIGEN AUTOVERZEKERING 1. INLEIDING INFORMATIEFICHE Deze informatiefiche geeft een samenvatting weer van de algemene en van de bijzondere Voorwaarden. Dit document is niet bindend. De algemene en bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N BESTUURDERS- VERZEKERING ... ...

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N BESTUURDERS- VERZEKERING ... ... ... A L G E M E N E V O O R W A A R D E N BESTUURDERS- VERZEKERING... 2... A L G E M E N E V O O R W A A R D E N... INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Uw

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Omnium Safe Algemene Voorwaarden

Omnium Safe Algemene Voorwaarden Omnium Safe Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Inleiding De Omnium Safe van Amazon Insurance Dit zijn de die horen bij uw polis Motorvoertuigen die u via Amazon Insurance bij Baloise Insurance

Nadere informatie

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND?

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND? Gerust op reis Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, AXA Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg, onze medewerkers zorgen snel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting Algemene Voorwaarden Pack CarRenting 0079-8284530N-16122017 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664

Nadere informatie

OMNIUM REISVERZEKERING

OMNIUM REISVERZEKERING OMNIUM REISVERZEKERING 21.28.002 (EUR) 07/01 Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico s De Federale Verzekeringen Stoofstraat

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

bestuurdersverzekering

bestuurdersverzekering bestuurdersverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto.

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. PERSONENAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenwagen.

Nadere informatie

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen.

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Kies voor een volledige bescherming op maat, uniek in België.

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie SUNASSISTANCE Technische Fiche: Jaarpolissen ANNO GOLD ANNO 1. Annulering 2.500,00-2. Niet verbleven dagen 2.500,00 - Geldig in België en buitenland vanaf 1 overnachting 3. Bagage 1. Diefstal of beschadiging

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND?

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND? Gerust op reis Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, AXA Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg, onze medewerkers zorgen snel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Omnium Kampeeraanhangwagen DE WAARBORG

Algemene Voorwaarden. Omnium Kampeeraanhangwagen DE WAARBORG DE WAARBORG Begripsomschrijvingen In deze polis verstaat men onder: Verzekerde: A. U als verzekeringnemer B. uw gezinsleden. Hiermee worden bedoeld alle mensen die bij u inwonen C. de personen die met

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie Het is niet altijd makkelijk om te beslissen welke waarborgen u nodig hebt om uw voertuig en uzelf goed te verzekeren. Deze wegwijzer kan u daarbij helpen:

Nadere informatie

Omnium Safe Algemene Voorwaarden

Omnium Safe Algemene Voorwaarden JAGUAR INSURANCE Omnium Safe Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Inleiding De Omnium Safe van Amazon Insurance Dit zijn de die horen bij uw polis Motorvoertuigen die u via Amazon Insurance

Nadere informatie

veilig op weg gemeen recht

veilig op weg gemeen recht veilig op weg gemeen recht ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene

Nadere informatie

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE GRATIS SERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN PAGINA 1 VAN 9 1. ALGEMEEN Dit document geeft een beschrijving

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN DE RECRECAR

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN DE RECRECAR DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN DE RECRECAR De algemene voorwaarden van Deel I zijn van toepassing, voor zover er in onderstaande bepalingen niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning)

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning) AKTE VAN BORGTOCHT NO. 1 De ondergetekende,.... gevestigd te...., mede kantoorhoudende te...., stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

Bestuurder Algemene Voorwaarden

Bestuurder Algemene Voorwaarden Bestuurder Uitgave E Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Bestuurder INHOUD Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MATERIËLE SCHADE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN MATERIËLE SCHADE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Voor de toepassing van onderhavig contract wordt verstaan onder: MAATSCHAPPIJ: verzekeringsmaatschappij waarmee het huidig contract wordt afgesloten. VERZEKERINGNEMER:

Nadere informatie

BA Motorvoertuigen Algemene Voorwaarden

BA Motorvoertuigen Algemene Voorwaarden BA Motorvoertuigen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 BA Motorvoertuigen Inhoud Wij raden u, de verzekeringnemer, aan uw polis aandachtig te lezen. Uw polis bestaat uit de Modelovereenkomst, deze

Nadere informatie

Mobility Safe 1 Algemene Voorwaarden

Mobility Safe 1 Algemene Voorwaarden Mobility Safe 1 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Personenwagens, minibussen en kampeerwagens Lichte vrachtwagens (max. 3,5 t) Tweewielers en aanverwanten Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be

Nadere informatie

Verzekering Arbeidsongeschiktheid (beroepsgebonden) Algemene Voorwaarden 0096-B0913L0000.01-19012013

Verzekering Arbeidsongeschiktheid (beroepsgebonden) Algemene Voorwaarden 0096-B0913L0000.01-19012013 Verzekering Arbeidsongeschiktheid (beroepsgebonden) Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Verzekering Arbeidsongeschiktheid (beroepsgebonden) Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

SEAT MOBILITEITSSERVICE

SEAT MOBILITEITSSERVICE SEAT SERVICE SEAT MOBILITEITSSERVICE Hulp bij pech onderweg Bel gratis 0800-0242500 24 uur per dag, 7 dagen per week Buiten Nederland: bel +31 70 3145375 (gratis) SEAT MOBILITEITS SERVICE WAT IS SEAT MOBILITEITSSERVICE?

Nadere informatie

Mobility Safe 2 Algemene Voorwaarden

Mobility Safe 2 Algemene Voorwaarden Mobility Safe 2 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Vrachtvervoer > 3,5 t Landbouwvoertuigen en Rijdende werktuigen Personenvervoer Commerciële platen Inleiding De Mobility Safe 2 van Baloise

Nadere informatie

Administratieve Bepalingen Algemene Voorwaarden

Administratieve Bepalingen Algemene Voorwaarden Administratieve Bepalingen Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Administratieve Bepalingen Waarvoor zijn deze Administratieve Bepalingen? Dit zijn

Nadere informatie

Rondzend brief DV0'Bz1P8012009'

Rondzend brief DV0'Bz1P8012009' Vlaamse Regering Rondzend brief DV0'Bz1P8012009' Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en ~laams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse

Nadere informatie

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW i Service Card De houder van een geldige BMW i Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

Veilig op Weg - Gemeen recht Algemene Voorwaarden

Veilig op Weg - Gemeen recht Algemene Voorwaarden Veilig op Weg - Gemeen recht Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig op Weg - Gemeen recht Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea.

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea. 29 april 2016 Deze FAQ is louter ter informatie en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Beperkt casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING ALLE RISICO'S

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING ALLE RISICO'S ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING ALLE RISICO'S INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN.2 Voorwerp van de verzekering Te verzekeren waarde Vervangingsvoertuig Verzekeringsgebied HOOFDSTUK II:

Nadere informatie