DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Nota aan de leden van de Vlaamse Regering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Nota aan de leden van de Vlaamse Regering"

Transcriptie

1 DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Nota aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen over het algemeen waterverkoopreglement 1. Situering Op 2 april 2010 verkreeg het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen over het algemeen waterverkoopreglement een eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering (VR DOC.0274). Op 19 april 2010 werd het advies ingewonnen van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (gegeven op 27 mei 2010), en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (gegeven op 28 mei 2010). De reguleringsinstantie van water bestemd voor menselijke consumptie gaf, in uitvoering van artikel 12, 2, 4 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, een advies op 3 mei Daarnaast werd over het ontwerp van besluit informeel advies ingewonnen bij een aantal organisatie die werken rond armoedebestrijding (het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Samenlevingsopbouw Gent, Samenlevingsopbouw Antwerpen), aan de Vlaamse ombudsdienst en aan de VVSG. Bij de verwerking van deze adviezen werd bijkomend overlegd met de rioolbeheerders. De exploitant kan namelijk om aan zijn gemeentelijke saneringsverplichting te voldoen een contract afsluiten met de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit. 2. Bespreking van de ontvangen adviezen Strategische adviesraden Op het gezamenlijk advies, toegevoegd als bijlage 1, kan het volgende geantwoord worden. 1

2 (1) De raden formuleren in hun advies naast bemerkingen en suggesties die betrekking hebben op de inhoud van het ontwerp van besluit ook zelf een aantal bemerkingen en suggesties die ruimer gaan dan het waterverkoopreglement en waarvoor wijzigingen in andere regelgeving noodzakelijk zijn. Dit onderdeel van het advies zal worden meegenomen bij de verdere uitvoering van het decreet van 24 mei 2002 en de aanpassing van het decreet van 20 december De voorbereiding hiervoor zal op korte termijn starten. (2) De raden stellen de laattijdige uitvoering van het decreet inzake het algemeen waterverkoopreglement vast en betreuren de beperkte consultatie van de rioolbeheerders bij de voorbereiding van het ontwerp van besluit. Door de reorganisatie van de watersector en het feit dat het bereik van het algemeen waterverkoopreglement pas in een late fase uitgebreid werd naar het werkveld van de rioolbeheerders, werden zij slechts beperkt geconsulteerd. Intussen werd een afzonderlijke consultatieronde met de rioolbeheerders georganiseerd. Dit resulteerde in een aantal aanpassingen die besproken worden in de artikelsgewijze bespreking. (3) De raden onthalen de huidige stap in de uniformisering en harmonisering van de huidige reglementen van de exploitanten en de rioolbeheerders als een goede zaak, maar zijn van mening dat deze verder kan gaan. Ze vragen een maximale afstemming met de regeling rond de energielevering. Aspecten die o.a. worden aangehaald in het advies zijn: uniformisering tariefstructuren, tarieven en kortingen of vrijstellingen, de minimumleveringen, de oprichting van een sociaal fonds. De opmerkingen van de raden zijn terecht, maar er dient wel te worden benadrukt dat de energiesector en de watersector verschillen zowel wat betreft de organisatie als wat betreft de technische aspecten. Dit neemt niet weg dat er naar een maximale afstemming wordt gestreefd. Een aantal aspecten kunnen op dit ogenblik niet worden opgenomen in dit ontwerp van besluit omdat ze via aanpassingen aan andere regelgeving dienen te worden gerealiseerd. Met dit ontwerp van besluit wordt in essentie een harmonisatie van de huidige gangbare praktijken in de watersector beoogd. (4) De raden stellen een onevenwicht vast tussen de rechten en plichten voor exploitanten of rioolbeheerders en hun klanten. Er wordt gevraagd om de rechten en plichten en de aansprakelijkheidsbepalingen voor te leggen aan onafhankelijke deskundigen. Allereerst moet hier worden opgemerkt dat het ontwerp van besluit geen aansprakelijkheidsregels bevat. De aansprakelijkheidsregels vervat in het Burgerlijk 2

3 Wetboek zijn van toepassing. Wel vindt men - verspreid over het ontwerp van besluit terug wat van de exploitant verwacht wordt en wat van de klant. Basisregel daarbij is dat de klant instaat voor alles vanaf het punt waarop het water in het gebouw geleverd wordt of voor de afvoer vanuit het gebouw tot aan het saneringsnetwerk. De exploitant staat in voor het openbaar waterdistributienetwerk en in voorkomend geval het saneringsnetwerk buiten de gebouwen. Als het daar verkeerd loopt, dan treden de aansprakelijkheidsregels uit het Burgerlijk Wetboek in werking. Wel vindt men op enkele plaatsen zogenaamde aansprakelijkheidsbeperkingen of exoneratiebedingen terug. Dergelijke bedingen zijn wettig in zover het niet gaat om onrechtmatige bedingen zoals bedoeld in de artikelen van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Wat aansprakelijkheidsbeperkingen betreft is het in artikel 74, 13 verboden de onderneming te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar grove schuld of voor die van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. Het ontwerpbesluit dat aan de raden werd voorgelegd, respecteert deze bepalingen. De punten waarin de raden een onevenwicht zagen, werden herbekeken, wat aanleiding gaf tot het beperkt aanpassen van het ontwerp van besluit. Deze aanpassingen komen aan bod in de artikelsgewijze bespreking. (5) De raden vragen om een degelijke procedure voor klachtenbehandeling uit te werken. Essentieel voor de raden is de concrete invulling van termijnen, de manier waarop een klant zijn klacht kenbaar kan maken en de manier waarop de exploitant deze klacht vervolgens moet behandelen. Verder vragen de raden dat er een jaarlijkse rapporteringsverplichting over de klachtenbehandeling wordt voorzien en vragen ze om duidelijkheid te geven over waar de klant terecht kan met blijvende klachten. Het advies van de raden werd gevolgd en er wordt voorgesteld om een specifiek hoofdstuk rond klachtenbehandeling op te nemen. Een rapporteringsverplichting aan de Vlaamse overheid voor de exploitanten en rioolbeheerders over de klachtenbehandeling werd voorzien in dit hoofdstuk. Het aspect omtrent waar klanten met blijvende klachten terecht kunnen, zal worden uitgeklaard waarbij zowel de rol van de toezichthoudende ambtenaren, waarvoor het besluit tot aanduiding op korte termijn zal worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering, als de werking van Vlaamse ombudsdienst essentieel lijken. (6) De raden vragen om de scope van het ontwerp van besluit te verduidelijken en voldoende aandacht te besteden aan de grootverbruikers. Het ontwerp van besluit definieert het begrip klant in die zin dat ook grootverbruikers gevat worden door de bepalingen uit het ontwerp van besluit. De toepasbaarheid van de bepalingen op grootverbruikers werd bevestigd via een doorlichting van het ontwerp van besluit. Een aanpassing werd doorgevoerd aan artikel 17 om tegemoet te komen aan het advies van de raden omtrent de facturatie voor grootverbruikers. (7) 3

4 De raden merken een vaag taalgebruik op in het ontwerp van besluit en vragen om maximaal te verwijzen naar bestaande wetgeving eerder dan deze deels over te nemen of toe te lichten. Het werken met vage begrippen is onvermijdelijk om de goede werking op het terrein niet te hypothekeren door te gedetailleerde regelgeving die niet alle toestanden op het terrein kan omvatten. Waar mogelijk werden in het ontwerp van besluit meer verwijzingen opgenomen naar de bestaande wetgeving. Verder werd ervoor gekozen om een toelichting te geven over de praktische uitwerking in het informatiedocument dat volgens artikel 22 moet worden opgesteld. (8) De raden adviseren om een aantal bepalingen uit de aansprakelijkheidsregeling voor de energieleveranciers over te nemen. Het opnemen van dergelijke bepalingen lijkt aangewezen en voorgesteld wordt om artikel 3 en 9 in die zin aan te passen. (9) De raden beschouwen de meerwaarde van de bepalingen omtrent het duurzaam waterverbruik als zijnde beperkt en vragen bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Het nader invullen van de bepaling over duurzaam watergebruik is onderdeel van de uitwerking van de openbare dienstverplichtingen. Een aanpassing om de aandacht voor kwetsbare doelgroepen te verzekeren wordt voorgesteld in artikel 4. (10) De raden hebben vragen over de handhaafbaarheid van de bepalingen inzake individuele bemetering per wooneenheid en maken voorbehoud om de exploitanten het recht te geven om watermeters uit te rusten met een systeem van afstandslezing. De opmerking met betrekking tot de handhaafbaarheid is terecht maar vormt geen beletsel om de bepaling te behouden. Het installeren van een watermeter met een systeem voor afstandslezing is een gangbare praktijk bij grootverbruikers waar het frequent bekomen van een meterstand nodig is. De exploitanten dienen deze mogelijkheid te behouden. Voor huishoudelijke klanten is de meerwaarde voor de exploitant om te investeren in dergelijke systemen zeer beperkt. De exploitanten zijn steeds gebonden door de privacywetgeving, daar verandert dit ontwerp niets aan. Er wordt voorgesteld om de huidige bepaling te behouden. (11) De raden stellen dat met de huidige bepalingen er onvoldoende garanties zijn dat de titularis op de hoogte is van aanvragen van de klant voor wijzigingen aan de aftakking of huisaansluiting. 4

5 Deze bepaling wordt reeds gedurende lange tijd in praktijk toegepast zonder dat hier gekende problemen mee zijn. In praktijk zal de klant ook voor andere zaken, bv. kleine werken, handelen zonder steeds het schriftelijk akkoord van de titularis te hebben. In die gevallen waar er tegen de wil van de titularis aanpassingen zouden gebeuren, is dit ook reeds in het gemeen recht geregeld. Hierbij dient opgemerkt dat de klant de facturen dient te betalen en er hieromtrent qua betaling geen risico is voor de titularis. Er is bovendien niet steeds één titularis, meestal zullen er meerdere zijn (de beide partners bv. of de diverse eigenaars van een appartementsgebouw), het schriftelijk akkoord van al deze partijen bekomen is een substantiële administratieve last, waarvan een sluitende controle niet eenvoudig is. In een aantal situaties zullen één of meerdere van de titularissen in de praktijk ook niet bereikbaar zijn. Het schriftelijk akkoord verplicht stellen zou in vele gevallen een substantiële vertraging van de behandeling van de aanvraag tot gevolg hebben, net omdat het schriftelijk akkoord lang op zich laat wachten. Om de - door de raden aangehaalde - garanties effectief te geven, is het ook nodig dat het titularis zijn ook gestaafd wordt. Het spreekt voor zich dat dit de administratieve last voor de klant, titularis en de betrokken overheidsinstantie(s) (kadaster e.a.) zal doen toenemen. Er wordt voorgesteld om de huidige bepalingen te behouden. (12) De raden hebben opmerkingen over de bepalingen omtrent de tegensprekelijke overname. Het voorstel van de raden werd overgenomen in artikel 2 behalve het advies om een bepaling op te nemen die stelt dat de tegensprekelijke overname pas een feit is als voldaan is aan de vormvereisten. Deze bepaling heeft geen specifieke meerwaarde en kan de administratieve lasten verhogen. (13) De raden vragen om een bepaling op te nemen die stelt dat de exploitant verplicht is om binnen de 30 dagen na opzegging een eindfactuur op te maken. Er wordt voorgesteld om het advies van de raden te volgen, dergelijke termijn lijkt redelijk. (14) De raden vinden het begrip exploitatie in artikel 2, 5 onduidelijk. Er wordt voorgesteld om de term te behouden en geen aanpassingen door te voeren. De term exploitatie is een ruim begrip en slaat op geplande of dringende werken aan het net, gevallen van leegstand etc. (15) De raden merken op dat in artikel 3, 1 onterecht wordt gesteld dat controles op elk moment kunnen worden uitgevoerd. 5

6 De tekst werd aangepast. (16) De raden vinden dat bij gegronde twijfel een analyse van de waterkwaliteit eerder noodzakelijk dan wenselijk lijkt en merken op dat het onduidelijk is wie de kosten moet dragen. Een analyse van de waterkwaliteit is niet altijd nodig. In gevallen waar er een gekend probleem is, zal de exploitant niet bij elke indiener van de klacht een analyse uitvoeren. In andere gevallen volstaat een visuele inspectie om de oorzaak van de klacht te achterhalen. De exploitant moet de klacht echter wel steeds onderzoeken. Voorgesteld wordt om de huidige bepaling te behouden. Een aanvulling inzake de kostendoorrekening naar de klant wordt voorzien onder artikel 26. (17) De raden merken op dat de kosten van de keuring altijd ten laste zijn van de klant, ook bij een ingebruikname na een afsluiting wegens een incident in het openbaar waterdistributienetwerk. De opmerking van de raden lijkt onterecht omdat een keuring niet wordt voorzien bij een afsluiting omwille van een probleem in het openbaar waterdistributienetwerk. (18) De raden vragen om de mogelijkheid te onderzoeken om een positief keuringsattest inzake de binneninstallatie voor drinkwater als voorwaarde te koppelen voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huurwoningen. Dit advies is waardevol en zal meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van het beleid inzake de levering van water bestemd voor menselijke consumptie. (19) De raden vragen om spoedig werk te maken van nadere regels omtrent de keuring en het keuringsattest te verplichten in specifieke gevallen. Tegelijk vragen ze een uniformisering, een bewaking van de kostprijs en een centrale databank voor keuringsattesten. De opmerking van de raden wordt meegenomen bij de uitwerking van de nadere regels. In aansluiting op de definitieve goedkeuring van dit ontwerp van besluit zal het overleg worden opgestart omtrent de voorziene nadere regels inzake de keuring. (20) De raden merken op dat met de huidige formulering het ontwerp van besluit de indruk wekt dat rioolbeheerders steeds de IBA s zullen beheren. 6

7 De vervanging van het begrip installatie voor individuele sanering door individuele sanering moet verhelpen aan de indruk die kan worden gewekt dat alle rioolbeheerders de IBA s zelf zullen beheren. Of IBA s al dan niet deel uitmaken van de individuele sanering is opgenomen in het decreet. Het is onmogelijk, zelfs onwenselijk, om alle definities meer concreet toe te lichten in het besluit. Wel is het de bedoeling om een meer informatieve versie ter beschikking te stellen van de klanten waarin dit punt geduid wordt. Ook de voorstellen tot aanpassingen aan hoofdstuk 3 naar aanleiding van de bijkomende consultatie van de lokale rioolbeheerders dragen bij tot de verduidelijking. (21) De raden zijn van oordeel dat de bepalingen van artikel 9 niet kunnen omdat het voor de klant niet duidelijk is waar hij met zijn afvalwater of hemelwater moet blijven. Hiervoor is geen éénduidige technische oplossing aan te duiden. In deze gevallen wordt aan de gebruikers aangeraden om een minimaal waterverbruik te hebben gedurende een periode van een aantal uur. De problematiek spruit evenwel niet voort uit het waterverkoopreglement en is eigen aan de materie. De bepaling van het waterverkoopreglement maakt alvast dat klanten voor geplande werken tijdig verwittigd moeten worden en aldus rekening kunnen houden met het feit dat de infrastructuur niet ten volle beschikbaar is. Bovendien zal het opleggen van alternatieven aan de drinkwatermaatschappijen een prijskaartje hebben zonder dat hiertegenover een concrete meerwaarde staat. (22) Artikel 10 bepaalt dat als de klant een aansluiting op het openbaar saneringsnetwerk aanvraagt de exploitant de klant indien nodig zal doorverwijzen naar de gemeente of Aquafin. De raden vinden dit niet echt klantvriendelijk en pleiten voor één aanspreekpunt per gemeente. Er wordt voorgesteld om het deel van de bepaling met betrekking tot Aquafin te schrappen. (23) De raden vinden dat alle exploitanten verplicht moeten worden tot het opsplitsen op de factuur van het integrale tarief in de verschillende componenten. Het vermelden van de verschillende tariefcomponenten op de eindfactuur zorgt voor een lastenverhoging voor de exploitanten, zonder dat zeker is dat de klant daaraan behoefte heeft. Als tussenoplossing werd een regeling uitgewerkt waarbij de klant op aanvraag een gedetailleerde toelichting ontvangt. (24) Om het rationeel watergebruik te stimuleren vragen de raden om op de facturen kencijfers op te nemen over het watergebruik. 7

8 Dergelijke kencijfers zijn moeilijk af te leiden gelet op de invloed van de gezinssamenstelling, het gebruik van hemelwater, etc. Het vermelden van een gemiddelde voor Vlaanderen biedt de klant weinig meerwaarde. Er wordt voorgesteld om een bepaling op te nemen die de exploitant verplicht om op de factuur te vermelden dat er kencijfers bestaan die kunnen worden opgevraagd. Dit zorgt ervoor dat de klant een cijfer krijgt aangeboden dat zoveel mogelijk aansluit bij zijn eigen specifieke situatie. (25) De raden vragen om te voorzien in gedetailleerde facturen voor grootverbruikers met mogelijkheid tot berekening van de saneringsbijdragen op basis van het geloosd volume. Net zoals bij de kleinverbruikers zorgt het vermelden van de verschillende tariefcomponenten op de eindfactuur voor een lastenverhoging voor de exploitant zonder dat zeker is dat de klant daaraan behoefte heeft. Ook hier werd als tussenoplossing gekozen voor de mogelijkheid om een gedetailleerde toelichting op te vragen. Ingeval een individueel tarief van toepassing is, worden de basisgegevens die gebruikt werden om dit tarief te bepalen, expliciet vermeld samen met een princiepberekening. (26) De raden vragen om eenzelfde terminologie te hanteren op de integrale waterfactuur. Voor wat betreft de component drinkwater is dit niet mogelijk omdat er momenteel geen decretale bepalingen zijn. Voor wat de component sanering betreft, bestaat er wel een terminologie. De tekst van het ontwerp werd aangepast zodat deze moet worden gebruikt door de exploitanten. (27) De raden vinden het belangrijk dat de klanten zelf kunnen kiezen hoe vaak zij een factuur ontvangen en stellen een maandelijkse facturatie als minimale periodiciteit voor. Het ontwerp van besluit voorziet in een minimale facturatiefrequentie van eenmaal per jaar. De exploitant heeft echter het recht om een aanbetaling te vragen op het verbruik. Een aanpassing van het ontwerp van besluit is aangewezen om ervoor te zorgen dat de klant ook het recht krijgt om een aanbetaling te doen. Een vrije keuze laten aan de klant is voor de exploitant technisch moeilijk haalbaar. Een recht op maandelijkse facturatie opnemen in het waterverkoopreglement, is niet aangewezen wegens weinig meerwaarde. Het maandelijks te betalen bedrag is immers erg laag, in tegenstelling tot wat het geval is bij elektriciteit- en gasfacturen waarbij een maandelijkse aanbetaling wel aanbevolen is. Om tegemoet te komen aan het advies van de raden wordt voorgesteld om aan artikel 17 een bepaling toe te voegen die de 8

9 klant het recht geeft om een aanbetaling te doen of een tussentijdse factuur te ontvangen waarbij de frequentie driemaandelijks is. Klanten met betalingsproblemen kunnen steeds een afbetalingsplan ontvangen waarbij ook in kortere periodes terugbetaald kan worden dan de drie maanden. (28) De raden vragen om bij laattijdige betaling dezelfde procedure te voorzien als voor de energiefacturen. Concreet pleiten de raden voor: - de schrapping van het begrip klaarblijkelijke onwil; - een vrijstelling van de aanmaningskosten voor beschermde klanten; - de verlenging van de adviestermijn van de LAC van 14 naar 30 dagen; - het automatisch doorsturen van het dossier naar het OCMW of instantie voor schuldbemiddeling ingeval de klant ingaat op een voorstel tot afbetaling via OCMW of erkende instelling voor schuldbemiddeling. Enkel met de laatste vraag van de raden kan in deze fase rekening worden gehouden. Voorgesteld wordt om een aanpassing in die zin door te voeren. De andere aspecten vereisen een aanpassing van andere regelgeving of moeten ruimer worden bekeken. Het nodige voorbereidende werk zal hiervoor worden opgestart. (29) De raden zijn van oordeel dat er rekening moet worden gehouden met de elementen die worden aangevoerd door de klant in geval geen watermeterstand werd verkregen. De huidige bepaling is te vrijblijvend. Er wordt voorgesteld om het advies van de raden te volgen en het ontwerp van besluit in die zin aan te passen. (30) De raden vragen om een verduidelijking of schrapping van de bepaling dat de opname van de watermeterstand geen controle inhoudt van het verbruik door de klant. De betreffende bepaling is inderdaad verwarrend. Voorgesteld wordt om de bepaling te schrappen en een aangepaste bepaling op te nemen en dit in relatie tot de bepalingen omtrent een hoog verbruik. (31) De raden vragen om de exploitanten te verplichten om te voorzien in een gratis telefoonnummer voor klant. Ze merken op dat sommige exploitanten dit reeds hebben. Voorgesteld wordt om deze mogelijkheid verder te onderzoeken en in het kader van de invulling van de openbare dienstverplichtingen verder uit te klaren. Gelet op de relatief korte periode tot de vooropgestelde inwerkingtredingdatum van het besluit is een aanpassing niet aangewezen. 9

10 (32) De raden vragen om meer recente cijfers over het watergebruik ter beschikking te hebben en om in het kader van het sociaal beleid een aantal sociale statistieken bij te houden. De vragen van de raden kunnen worden ondersteund en het nodige zal worden ondernomen. Specifiek met betrekking tot de (sociale) statistieken wordt voorgesteld het ontwerp van besluit aan te vullen met een bepaling die stelt dat de exploitant en/of de rioolbeheerder de verplichting krijgt om jaarlijks over een aantal aspecten te rapporteren en nadere informatie te verstrekken. (33) De raden zien het algemeen waterverkoopreglement als een dynamisch instrument dat kan worden aangevuld of aangepast in functie van de noden. De goedkeuring van het voorliggende ontwerp van besluit mag niet verder worden uitgesteld. Reguleringsinstantie voor water bestemd voor menselijke consumptie (34) De reguleringsinstantie merkt op dat een nieuw begrip, namelijk binneninstallatie, ingevoerd wordt ter vervanging van het reeds in het decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending gedefinieerde huishoudelijk leidingnet. Het is niet duidelijk waarom het invoeren van dit nieuwe begrip noodzakelijk is. De term binneninstallatie is niet nieuw. Hij komt reeds voor in een omzendbrief van 13 augustus 1964 vanwege het ministerie van volksgezondheid en het gezin, bestuur der sanitaire werken omtrent de reglementering van binnenhuisinstallaties. De term binneninstallatie is in gebruik bij alle drinkwatermaatschappijen en de gangbare technische reglementeringen. Bovendien geeft de term huishoudelijk leidingnet aanleiding tot misverstanden bij niet huishoudelijke installaties. Bedrijven zouden zo kunnen veronderstellen dat zij hieraan niet moeten voldoen. Vermits zij hier uiteraard- wel aan moeten voldoen zal dit aanleiding geven tot discussies en/of misverstanden. Bij een nadere strikte lezing van de definitie van het huishoudelijk leidingnet is deze minder omvattend dan de bestaande aanwezige definities in de technische reglementen van de drinkwatersector. In huishoudelijk leidingnet staat tussen, in de Europese norm EN 1717 staat connected to (of verbonden met). Vermits de Europese norm EN 1717 een basiskader schept en zeer belangrijk is naar gangbare technische reglementeringen, kan hier moeilijk van afgeweken worden. Bovendien is deze in gebruik in heel Europa en dus ook bij al de leveranciers van beveiligingen en toestellen. Er wordt voorgesteld om de term binneninstallatie te behouden maar conform de EN 1717-norm aan te passen. (35) 10

11 De reguleringsinstantie stelt vast dat uit de bepalingen van artikel 2, 2 niet duidelijk blijkt wanneer de waterlevering en bijhorende verplichtingen ingaan in geval van verzuim te goeder trouw van de aanvraag tot indienststelling. Voorgesteld wordt voor de duidelijkheid te kwader trouw te schrappen. (36) De reguleringsinstantie acht het opportuun om het verstrekken van het akkoord van de opvolgende klant met de aanrekening van de kosten en het verkoopsreglement expliciet op te nemen. Gelet op de bepalingen uit 3, 3 de lid, is deze aanvulling overbodig. In deze bepaling wordt verwezen naar de verplichtingen inherent aan de waterlevering. Er wordt voorgesteld om geen aanpassing door te voeren. (37) Het ontwerpbesluit bepaalt dat een afkoppeling of verwijdering van aftakking op vraag van de klant of titularis gebeurt op kosten van de aanvrager. In geval de aftakking om reden van volksgezondheid, veiligheid of exploitatie wordt afgekoppeld of verwijderd, is niet opgenomen wie de kosten hiervoor ten laste neemt. De reguleringsinstantie stelt voor in 5 toe te voegen dat deze kosten ten laste zijn van de exploitant. Een analoge opmerking wordt gemaakt voor de huisaansluiting. Er wordt voorgesteld om het advies te volgen en de nodige aanpassingen door te voeren. (38) De reguleringsinstantie stelt vast dat er een verschillende benadering is voor het verhalen van onderzoekskosten in het geval van klachten over de kwaliteit van het geleverde water bestemd voor menselijke consumptie en in het geval van twijfels/klachten over de werking van het openbaar saneringsnetwerk. De opmerking van de reguleringsinstantie is terecht en ook de raden maakten deze opmerkingen. Een aanvulling inzake de kostendoorrekening naar de klant wordt voorzien onder artikel 26. (39) De reguleringsinstantie vraag om de term straatniveau te definiëren. Voorgesteld wordt om dit advies niet te volgen. De term definiëren geeft geen meerwaarde, het begrip is in het dagelijks taalgebruik voldoende duidelijk. (40) De reguleringsinstantie is van mening dat de bepaling dat de exploitant de toezichthoudende ambtenaar op de hoogte moet brengen bij de heraansluiting en het heropstarten, zoals opgenomen in 3 van dit artikel van het ontwerpbesluit, een 11

12 afspraak is tussen de exploitant en de toezichthoudende ambtenaar en niet thuis hoort in het algemeen waterverkoopreglement betreffende rechten en plichten tussen de exploitant en de klant/titularis. Er wordt voorgesteld om de bepaling te behouden. Het is voor de klant wel degelijk relevant om te weten dat de exploitant de toezichthoudende overheid in kennis moet stellen bij een heropstarten van de levering na kwaliteitsproblemen. (41) De reguleringsinstantie stelt vast dat de huisaansluiting eigendom blijft van de exploitant. De reguleringsinstantie merkt op dat deze bepaling voor de aftakking niet opgenomen is. Om de eenduidigheid te vrijwaren wordt voorgesteld in artikel 6 toe te voegen dat de aftakking eigendom blijft van de exploitant. In functie van deze opmerking wordt een aanpassing van de betreffende bepalingen voorgesteld. (42) De reguleringsinstantie stelt dat hoewel inhoud van artikel 3, 2, en artikel 9, 3, gelijk is, de formulering anders is. Beide artikelen werden herbekeken en op elkaar afgestemd. (43) De reguleringinstantie heeft een aantal opmerkingen omtrent artikel 13 van de ontwerp van besluit met name: - bij de melding over het toegenomen verbruik en de drempel voor de uitvoering van een controleonderzoek opnemen dat het gaat over het verbruik herrekend op jaarbasis; - onduidelijkheid betreffende termijn voor aanvraag van controleonderzoek; - vraag om een termijn op te nemen voor de uitvoering van het controleonderzoek. Voorgesteld wordt om het advies te volgen. Er wordt echter opgemerkt dat de verzendingsdatum van de factuur meestal niet op de factuur kan worden gezet. Er wordt voorgesteld om te werken met de factuurdatum. Wat betreft de termijn voor de uitvoering van het controleonderzoek wordt voorgesteld om een binnen een redelijke termijn en in onderling overleg op te nemen in de bepaling en dit verder niet te specificeren. (44) De reguleringinstantie maakt een aantal opmerkingen over de bepalingen van artikel 17. Het voorstel om een aantal bijkomende gegevens op te nemen in de integrale factuur kan deels worden aanvaard. Het expliciet opnemen dat de naam van de klant en het leveringsadres op de factuur moet worden vermeld is aangewezen. De 12

13 verzendingsdatum is meestal niet gekend en kan dan ook niet op de factuur worden gezet. In plaats van de term gratis expliciet te vermelden wordt voorgesteld om de term kosteloos te vermelden conform de terminologie van het besluit van 13 december De reguleringsinstantie vraagt om de mogelijkheid om een controleonderzoek te laten uitvoeren in geval van een abnormaal hoog verbruik, op te nemen op de factuur. Gelet op het feit dat de klant in uitvoering van artikel 13 1 door de exploitant in geval van een abnormaal hoog verbruik wordt verwittigd, lijkt het systematisch opnemen ervan op alle verbruiksfacturen te vergaand. Er wordt voorgesteld om geen aanpassing door te voeren. De voorgestelde aanvulling van 16 lijkt weinig meerwaarde te hebben. Voorgesteld wordt om de definitie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling uit de energieregelgeving over te nemen. (45) De reguleringsinstantie vraagt een verduidelijking rond het begrip niet akkoord met elementen op de factuur en rechtzetting van de factuur. Het zich niet akkoord verklaren met is een ruim begrip en kan alles omvatten. De klant krijgt het recht om in dat geval een klacht in te dienen en de exploitant moet deze behandelen. Een rechtzetting is een enger begrip. Gelet op het inhoudelijk verschil wordt voorgesteld om geen aanpassingen door te voeren aan de tekst. (46) De reguleringinstantie vraagt om in artikel 19 telkens te verwijzen naar de verzendingsdatum van de factuur. Voorgesteld wordt om telkens de factuurdatum te gebruiken. Daarnaast stelt de reguleringinstantie voor om op te nemen dat de klant gehouden blijft tot de betaling van het deel van de verbruiksfactuur of eindfactuur waarvoor geen minnelijke schikking werd aangevraagd. Voorgesteld wordt om deze aanvulling door te voeren. (47) De reguleringsinstantie merkt op dat het expliciet vermelden van het niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden van de titularis voor de nalatigheid van de klant met betrekking tot de overname of opzegging en betaling van de eindfactuur, vragen doet rijzen over het verantwoordelijk stellen van de titularis bij andere nalatigheden van de klant. Zo is het niet duidelijk of de titularis verantwoordelijk kan gesteld worden indien de klant een jaarfactuur niet betaalt. De reguleringsinstantie stelt voor aan artikel 17 een paragraaf toe te voegen. 13

14 De opmerking is terecht. Een aanvulling van artikel 17 wordt voorzien. (48) De reguleringinstantie vraagt om de exploitant op te leggen om informatie over duurzaam watergebruik via zijn website of op eenvoudig verzoek ter beschikking te stellen van de klant. Er wordt voorgesteld om op dit advies in te gaan en een aanpassing door te voeren. (49) De reguleringsinstantie acht het opportuun een timing op te nemen voor het beschikbaar zijn van het informatiedocument dat bij het algemeen waterverkoopreglement zal worden gevoegd. Voorgesteld wordt om geen termijn op te nemen. De voorziene inwerkingtredingsdatum is vastgelegd en deze is dan ook bepalend voor de beschikbaarheid van het informatief document. Overige ontvangen adviezen Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen; Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting; Samenlevingsopbouw Gent; Samenlevingsopbouw Antwerpen De ontvangen opmerkingen en adviezen werden onderzocht. Een deel van de opmerkingen zijn analoog aan deze opgemerkt door de strategische adviesraden of de reguleringsinstantie. Het betreft o.a. opmerkingen of adviezen over volgende aspecten: begrip te kwader trouw ; noodzaak tot een analyse van de kwaliteit van het geleverde water: bij twijfels zou dit de regel moeten zijn en gratis; evenwicht in de rechten en plichten en de aansprakelijkheid; watermeters met systeem van afstandslezing; exploitant moet rekening houden met elementen aangebracht door klant indien geen meterstand kon worden opgegeven; vraag tot uitwerking klachtenprocedure en duidelijk aanspreekpunt bij blijven de geschillen; gratis telefoonnummer; recht om tussentijds te betalen met inspraak in frequentie; bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen bij acties van de exploitant rond duurzaam watergebruik; afstemming met energiereglementering voor procedures bij wanbetaling; ontbreken van statuut beschermde klant; ontbreken van sociale statistieken. 14

15 Met betrekking tot deze opmerkingen of adviezen wordt verwezen naar de bespreking van de adviezen van de raden en de reguleringsinstantie. Volgende extra opmerkingen werden door de organisaties die werken rond armoedebestrijding geformuleerd. (50) Er wordt opgemerkt dat de regeling rond de tegensprekelijke overname niet aangeeft wat er moet gebeuren indien een tegensprekelijke overname niet lukt. De nieuwe klant blijft dan in de onzekerheid. Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen werd in artikel 2, 3 een zesde lid toegevoegd waarin gesteld wordt dat in dat geval de waterlevering wordt opgestart via de procedure van een vernieuwde indienststelling. (51) Er wordt gevraagd om de drempel van minstens 100 m³ voor de meldingen van abnormaal hoog verbruik en het controleonderzoek te schrappen. De grens van 100 m³ is pragmatisch gekozen. Ze is gekozen om zoveel mogelijk normale schommelingen te vermijden en toch de meeste technische defecten te onderscheppen. Het is ook niet de bedoeling om die klanten waar louter de feitelijke gezinssituatie gewijzigd is, te verwittigen en ongerust te maken. De ontvangen opmerkingen en adviezen waaraan op dit ogenblik niet tegemoet kan worden gekomen, zullen worden ingebracht in het overleg rond de verdere uitwerking van de (sociale) openbare dienstverplichtingen en de verdere afstemming met de energiereglementering. Vlaamse Ombudsdienst De Vlaamse Ombudsdienst pleit in zijn advies voor: de vermelding op de waterfactuur van alle kostencomponenten en van de al dan niet toekenning van een vrijstelling of gratis water; een betere sociale bescherming, geharmoniseerd met de regeling voor energie een zorgvuldige interne klachtenbehandeling door de exploitanten. Met betrekking tot deze opmerkingen of adviezen wordt verwezen naar de bespreking van de adviezen van de raden, de reguleringsinstantie en/of de organisaties die werken rond armoede. Volgende extra opmerkingen werden door de Vlaamse ombudsdienst geformuleerd. (52) Een merkelijke verlaging van het maximumtarief voor verborgen lekken 15

16 Het voordeeltarief verder verlagen tot onder de 50 % van het integrale tarief is niet te ondersteunen. De klant dient nog steeds te worden gemotiveerd om voldoende aandacht te hebben bij de aanleg en het onderhoud van de binneninstallatie om verborgen lekken te vermijden. Het verder verlagen van het van tarief bij minnelijke schikking werkt onachtzaamheid in de hand. De huidige bepaling laat echter toe dat de exploitant verder gaat in de reductie bij extreme gevallen van een abnormaal verbruik ten gevolge van een verborgen lek. (53) Een zo ruim mogelijke minimumherzieningstermijn Een afstemming met de energiereglementering wordt door de raden en overige adviesinstanties bepleit. In het akkoord met de energieleveranciers is voorzien dat de klant binnen een termijn van 12 maanden een herziening van de facturatie kan vragen. Aangezien in dit ontwerp van besluit een periode van 24 maanden wordt voorzien, is een verdere verlenging niet aangewezen. (54) Een degelijke communicatie naar de verbruikers over de principes van het nieuwe reglement In artikel 22 worden bepalingen omtrent de verspreiding en bekendmaking opgenomen. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - VVSG De VVSG werd via de bijkomende consultatie van de rioolbeheerders bevraagd over de aspecten rond sanering. Daarnaast maakte het directiecomité van de OCMW s van de VVSG een aantal opmerkingen over de bepalingen inzake wanbetaling en afsluiting. Men merkt terecht op dat het belangrijk is dat de procedures voor energie zoveel mogelijk gelijk lopen met deze voor water. De OCMW s merken op dat het ontwerp van besluit een aantal mogelijkheden onbenut laat. Ook de raden en de verenigingen die werken rond armoede merkten dit op. Het betreft de volgende aspecten: nadere invulling van het begrip klaarblijkelijke onwil ; geen statuut van beschermde klant met daaraan verbonden rechten; slechts adviestermijn van 14 dagen van LAC in plaats van 30 voor energie. Deze aspecten vragen een aanpassing van het decreet van De voorbereiding voor de aanpassing van het decreet zal op korte termijn starten. Volgende extra opmerkingen werden door de VVSG geformuleerd. 16

17 (55) De OCMW s merken op dat de klant geen recht heeft op een voorschotbetaling en dat betalingsdossiers niet automatisch worden doorgestuurd naar het OCMW en/of de dienst schuldbemiddeling. Het ontwerp van besluit werd hiervoor aangepast (zie aanpassing aan artikel 17, 2 en 6). (56) Er wordt opgemerkt dat de procedure geen aanbod of voorstel tot afbetalingsplan uitgaande van de exploitant voorziet. In artikel 17, 6 is echter wel opgenomen dat de exploitant in zijn herinneringsbrief en ingebrekestelling de mogelijkheid tot een afbetalingsplan moet vermelden. Het standaard aanbieden van een op maat uitgewerkt afbetalingsplan lijkt niet aangewezen vermits een afbetalingsplan niet in elke situatie relevant is. Een klant kan ook zijn factuur vergeten te betalen. Het aanbieden van een afbetalingsplan kan dan ongewenste effecten hebben. Er zal worden afgewogen of dit kan gekoppeld worden aan het statuut beschermde klant. (57) De OCMW s vinden het belangrijk dat ze de mogelijkheid krijgen om in een vroeg stadium te worden betrokken bij wanbetalingsdossiers. Ze merken op dat de exploitant geen verplichting heeft om een dossier voor de LAC te brengen. Er worden een aantal concrete aanbevelingen gedaan. Deze zullen in de besprekingen over de openbare dienstverplichtingen meegenomen worden. 3. Artikelsgewijze bespreking Er wordt hierna enkel verder ingegaan op de delen die aangepast of aangevuld worden ten gevolge van de opmerkingen van de adviesraden. Hoofdstuk 1 Artikel 1 Gelet op de opmerking van de reguleringsinstantie (34) werd de definitie van het begrip binneninstallatie (3 ) aangepast. De voorgestelde aanpassing beoogt een alignering met de gangbare Europese norm. Daarnaast wordt ook voorgesteld om de definitie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling (44) vanuit de energieregelgeving (8 ) over te nemen. De term installatie voor individuele sanering (11 f)) werd vervangen door individuele sanering in functie van de opmerking van de raden (20). Naar aanleiding van de consultatie van de lokale rioolbeheerders en verder technisch nazicht werden nog een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het begrip klant en 17

18 privéwaterafvoer. Deze aanpassingen zijn een gevolg van het feit dat de exploitant in het verdere besluit niet louter beperkt is tot de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk. Artikel 2 De raden en de organisaties die werken rond armoedebestrijding maakten opmerkingen omtrent de bepalingen over de tegensprekelijke overname ((12), (50)). Artikel 2, 3 werd aangepast aan de opmerkingen van de raden. Een bepaling is opgenomen waarin de exploitant verplicht wordt om de tegensprekelijke overname te bevestigen aan de opvolgende en vertrekkende klant. Verder wordt verduidelijkt wanneer de verplichtingen van de volgende klant ingaan. In plaats van te stellen dat de verplichtingen ingaan vanaf de datum van de tegensprekelijke overname, wordt voorgesteld om deze te laten ingaan op de datum van de opname van de watermeterstand. Een 6 de lid wordt aan 3 toegevoegd om te verduidelijken wat er dient te gebeuren indien geen tegensprekelijke overname kan worden gerealiseerd. Gekoppeld aan de opmerking van de raden (13) en de nadruk in het advies van de reguleringsinstantie op duidelijkheid over termijnen werd 4 aangepast. Bijkomende bepalingen rond de termijn waarbinnen de opname van de eindwatermeterstand moet gebeuren, worden opgenomen. Eenzelfde bepaling omtrent de verdere verplichtingen van de vertrekkende klant zoals deze voorzien is bij een tegensprekelijke overname wordt voorzien. Gelet op de opmerkingen van de reguleringsinstantie (35, 37) wordt in 2 het begrip te kwader trouw geschrapt en in 5, 2 de lid toegevoegd dat de kosten in dat geval niet ten laste zijn van de klant of titularis tenzij door deze een aantoonbare fout werd begaan. Artikel 3 Gelet op de aanbeveling van de raden rond het overnemen van bestaande regelgeving (7) werd 1 aangepast. De raden merken een onevenwicht op in de formulering rond de aansprakelijkheid van de exploitant en de klant (4). In 1, 5 de lid, wordt toegevoegd dat de klant in gevallen van overmacht niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Op deze manier is er meer evenwicht in de bepalingen. Verder werd de formulering van 2 afgestemd op deze van artikel 9, 3 zoals gevraagd door de reguleringsinstantie (42). Gekoppeld aan de vraag van de raden om te voorzien in een procedure voor klachtenbehandeling (5) werden aanpassingen doorgevoerd aan 1, 6 de lid, en aan 2, 3 de lid. Hierbij wordt telkens verwezen naar het nieuw ingevoerde artikel 26. Aan 2 werd een 4 de en 5 de lid toegevoegd op vraag van de raden (12). De exploitant maakt in geval van rapportering van schade door de klant een objectief verslag op van de feiten, maakt dit verslag over aan de klant en stelt zijn verzekeraar op de hoogte. Aan 2, 6 de lid werd ter verduidelijking toegevoegd dat dringende bewarende en schadebeperkende maatregelen mogen plaatsvinden voor het op de hoogte brengen van de betrokken klanten, dit om problemen op het terrein te vermijden. Het 8 ste lid werd afgestemd op de aanpassingen aan artikel 9, 4, 2 de lid. Artikel 4 18

19 Op vraag van de raden (9) werd aan 1, 2 de lid, toegevoegd dat de exploitant wat betreft de bevordering van duurzaam watergebruik bijzondere aandacht moet hebben voor kwetsbare doelgroepen. Artikel 5 In het 2 de lid wordt voorgesteld om de verwijzing naar het begrip klaarblijkelijke onwil te verwijderen gelet op de intenties om dit begrip naar analogie met de energieregelgeving af te schaffen. Artikel 6 Gelet op de opmerking van de reguleringsinstantie (41) en bij een nader technisch nazicht werd 1 aangepast. Een meer juridisch sluitende formulering werd opgenomen die voor alle exploitanten toepasbaar is. Technisch nazicht toonde ook aan dat het aangewezen is om de bepaling van artikel 2, 1, 2 de lid ook hier op te nemen als 3 de lid van 1. Artikel 7 Uit een nader technisch nazicht is gebleken dat er in 3 sprake was van het technisch reglement. Voorgesteld wordt om dit te vervangen door gangbare wettelijke en technische voorschriften. Het is aangewezen om de term reglement in dit kader niet te gebruiken. Hoofdstuk 3 Artikel 8 De bijkomende consultatie van de lokale rioolbeheerders heeft aanleiding gegeven tot aanpassing van lid 2. Deze aanpassingen zijn een gevolg van het feit dat de exploitant in het verdere besluit niet louter beperkt is tot de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk. Artikel 9 De bijkomende consultatie van de lokale rioolbeheerders heeft aanleiding gegeven tot aanpassing van dit artikel. Deze aanpassingen liggen in lijn met de aanpassingen die werden voorgesteld door de raden. Er werden aanpassingen doorgevoerd die gekoppeld zijn aan de vraag van de raden (5) om te voorzien in een procedure voor klachtenbehandeling. Het betreft aanpassingen aan 2 en aan 3, 3 de lid. Hierbij wordt telkens verwezen naar het nieuw ingevoerde artikel 26. Aan 3 werd een 4 de en 5 de lid toegevoegd op vraag van de raden (8) en naar analogie met de doorgevoerde wijzigingen aan artikel 3. Aan 4, 1 ste lid, werd ter verduidelijking toegevoegd dat dringende bewarende en schadebeperkende maatregelen mogen plaatsvinden voor het op de hoogte brengen van de betrokken klanten, dit om problemen op het terrein te vermijden. De term installatie voor individuele sanering wordt vervangen door individuele sanering in functie van de opmerking van de raden (20). 19

20 Paragraaf 5 werd geschrapt om verwijzing naar bestaande wetgeving te beperken (7). Artikel 10 Aan 3 werd een aanpassing doorgevoerd analoog aan deze aan artikel 2 en dit naar aanleiding van de opmerkingen van de raden op de wijze waarop een tegensprekelijke overname verloopt (12). Aan 5, 2 de lid, werd een aanpassing doorgevoerd analoog aan deze aan artikel 2 en dit naar aanleiding van de opmerking van de reguleringsinstantie omtrent de kostenregeling voor de afkoppeling of verwijdering van de huisaansluiting in bepaalde gevallen (37). Uit een technisch nazicht is gebleken dat een 6 dient te worden toegevoegd om te verduidelijken dat de bepalingen van 2 tot en met 4 steeds gelden ongeacht of de sanering uitgevoerd wordt door een andere partij dan de exploitant. Artikel 11 In analogie met de aanpassing aan artikel 6 met betrekking tot het eigendomsstatuut van de aftakking wordt een aanpassing doorgevoerd aan 2 in reactie op de opmerking van de reguleringsinstantie (41). De term installatie voor individuele sanering werd vervangen door individuele sanering in functie van de opmerking van de raden (20). Het eerste lid van 4 kan worden geschrapt. Dit is een gevolg van de mogelijkheid tot het bekomen van (deels) gratis huisaansluitingen. 5 werd geschrapt om verwijzing naar bestaande wetgeving te beperken (7). Artikel 12 Een beperkte aanpassing aan 1, 3 de lid werd doorgevoerd zodat wat betreft de aanleg van de privéwaterafvoer verwezen wordt naar de gangbare wettelijke en technische voorschriften. Het begrip reglementaire bepalingen en de bepaling met betrekking tot het waterdicht zijn, kunnen hierdoor worden geschrapt. In 2, 3 de lid, wordt op vraag van de lokale rioolbeheerders de term kelderaansluiting geschrapt. Een kelderaansluiting is immers een specifieke vorm van risicoaansluiting. Risicoaansluitingen werden reeds vermeld in deze paragraaf. Hoofdstuk 4 Artikel 13 Gelet op het advies van de reguleringsinstantie (43) werd in 1 en 2, 3 de lid, toegevoegd dat gekeken moet worden naar het waterverbruik herrekend op jaarbasis en wordt geëxpliciteerd dat de drempelwaarden (50%, 100 m³) minimale waarden zijn. Aan 2, 3 de lid, wordt toegevoegd dat het controleonderzoek binnen een redelijke termijn en in onderling overleg wordt uitgevoerd. Gelet op de opmerking van de raden (30) werd de bepaling dat de opname van de watermeterstand geen controle inhoudt van het verbruik van de klant uit 1 verwijderd. Een alternatieve formulering wordt voorgesteld in 2. Een dergelijke bepaling is noodzakelijk om misbruiken te vermijden. Gelet op de opmerkingen van de raden (29) en de organisaties die werken rond armoedebestrijding werd de term kan in 2 vervangen door moet. 20

21 Artikel 17 In reactie op de ontvangen adviezen en ter verduidelijking van het ontwerp van besluit werd het artikel 17 herwerkt. Een duidelijker begrippenkader rond facturatie werd ingevoerd waarbij in essentie sprake is van een integrale waterfactuur en een waterfactuur ingeval van een private waterwinning. De klant ontvangt deze onder de vorm van een verbruiksfactuur of een eindfactuur. De exploitant kan tussentijds aanrekenen via een aanbetaling of de opmaak van een tussentijdse factuur. De minimale inhoud van een tussentijdse factuur wordt ook vastgelegd. Met de doorgevoerde aanpassingen wordt tegemoet gekomen aan de ontvangen adviezen. De raden (26) vragen dat de exploitanten eenzelfde terminologie gebruiken op hun facturen. In die zin werd 1, 4 de lid, aangevuld met een bepaling dat de exploitant de terminologie uit het decreet dient te gebruiken. De minimale inhoud van de verbruiksfactuur of de eindfactuur werd aangevuld met een aantal elementen uit het advies van de reguleringsinstantie (44) met name: naam van de klant, leveringsadres en gebruik van het begrip de kosteloze levering. De raden (24) vragen om kencijfers over het gemiddeld waterverbruik op te nemen op de factuur. Gelet op de complexiteit en het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten werd dit niet weerhouden. Er werd echter wel een 20 toegevoegd aan 1, 6 de lid, waarin de exploitant de verplichting krijgt om op de facturen voor het waterverbruik te vermelden dat kencijfers over het gemiddeld jaarverbruik kunnen ter beschikking worden gesteld van de klant en tevens de wijze waarop. De raden (25) vragen meer detaillering op de facturen voor het watergebruik en dan vooral voor grootverbruikers. Een bijkomende bepaling werd opgenomen in 1, 8 ste lid, waardoor de exploitant op vraag van de klant kosteloos een meer gedetailleerd document ter verduidelijking van de verbruiksfactuur of eindfactuur opmaakt. De minimale inhoud van dit document wordt eveneens vastgelegd. Op vraag van de raden (27) werd in 2 een 3 de lid toegevoegd waardoor de klant het recht krijgt om via een aanbetaling of een tussentijdse factuur, tussentijds te betalen voor zijn waterverbruik. De frequentie is hierbij driemaandelijks. In 6 onder 2 werd het woord kunnen toegevoegd om te verduidelijken dat de opgesomde mogelijkheden om een regeling te treffen in geval van betalingsmoeilijkheden niet voor alle klanten gelden. Zo hebben bijvoorbeeld bedrijven niet de mogelijkheid om een afbetalingsplan uit te werken via het OCMW. Een aanpassing aan 6, 2 de lid, werd doorgevoerd om te verduidelijken dat verwijlintresten pas vanaf de datum van ingebrekestelling kunnen worden aangerekend. Op vraag van de raden (28) en de organisaties die werken rond armoedebestrijding werd in 6 een 3 de lid toegevoegd waarin de exploitant na ontvangst van het schriftelijk akkoord van de klant het betalingsdossier overmaakt aan, afhankelijk van zijn keuze, het OCMW van zijn woonplaats of de door hem aangeduide erkende instantie voor schuldbemiddeling. Aan 8 wordt, om juridisch sluitend te zijn, toegevoegd dat de betreffende bepalingen enkel gelden indien de klant een klant is in de geest van het decreet van 20 december Voor andere klanten dient de exploitant deze procedure om over te gaan tot afsluiting niet te volgen. 21

1 Inleiding. 2 Situering. 3 Advies. 3.1 Algemeen

1 Inleiding. 2 Situering. 3 Advies. 3.1 Algemeen Advies van de reguleringsinstantie met betrekking tot het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen over het algemeen waterverkoopreglement 2010-1 1/6 1 Inleiding De Vlaamse Regering

Nadere informatie

Algemeen Waterverkoopreglement. Kris Van den Belt

Algemeen Waterverkoopreglement. Kris Van den Belt Algemeen Waterverkoopreglement Kris Van den Belt Organisatie watervoorziening / lokaal rioleringbeleid Gemeenten / Intercommunales Vlaams wettelijke kader Kwaliteit geleverde water Dienstverlening Wie

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Nota aan de leden van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Nota aan de leden van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Nota aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen omtrent het algemeen waterverkoopreglement.

Nadere informatie

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013 Nieuwe sociale maatregelen Adelheid Vanhille 7 november 2013 Opbouw Algemeen Waterverkoopreglement Sociale openbare dienstverplichtingen Abnormaal hoog verbruik minnelijke schikking 2 Algemeen waterverkoopreglement

Nadere informatie

Keuring prive-riolering

Keuring prive-riolering Keuring prive-riolering Het luik sanering van het Waterverkoopreglement: wat betekent dit voor de gemeente Wetgeving Het ontwerp van besluit kadert in het decreet water bestemd voor menselijke aanwending

Nadere informatie

Advies. LAC-procedure water. Brussel, 28 januari SERV_ADV_ _LAC water.docx

Advies. LAC-procedure water. Brussel, 28 januari SERV_ADV_ _LAC water.docx Advies LAC-procedure water Brussel, 28 januari 2013 SERV_ADV_20130128_LAC water.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32 2 217 70 08 info@serv.be

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd

Nadere informatie

34200 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

34200 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 34200 MONITEUR BELGE 10.06.2011 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID N. 2011 1500 [C 2011/35447] 8 APRIL 2011. Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 54.996/1 van 5 februari 2014 over een ontwerp van ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

ALGEMEEN WATERVERKOOPREGLEMENT

ALGEMEEN WATERVERKOOPREGLEMENT ALGEMEEN WATERVERKOOPREGLEMENT 1 juli 2011 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Deel II Deel III Deel IV Algemeen Waterverkoopreglement en bijlagen Informatiedocument 'Duiding bij het Algemeen Waterverkoopreglement'

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Rioolbeheer in het besluit over het algemeen waterverkoopreglement

Rioolbeheer in het besluit over het algemeen waterverkoopreglement Rioolbeheer in het besluit over het algemeen waterverkoopreglement Artikelsgewijze bespreking juni 2011 Inhoud 1 Situering... 1 2 Hoofdstuk 1. Definities... 2 3 Hoofdstuk 3. Sanering... 4 1 Situering De

Nadere informatie

ALGEMEEN WATERVERKOOPREGLEMENT

ALGEMEEN WATERVERKOOPREGLEMENT ALGEMEEN WATERVERKOOPREGLEMENT 1 januari 2014 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Deel II Deel III Deel IV Algemeen waterverkoopreglement en bijlagen Informatiedocument 'Duiding bij het algemeen waterverkoopreglement'

Nadere informatie

TARIEFREGLEMENT DRINKWATER, VAST RECHT EN SANERINGSBIJDRAGE GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGSO KNOKKE-HEIST IN ZITTING VAN 2 februari 2016

TARIEFREGLEMENT DRINKWATER, VAST RECHT EN SANERINGSBIJDRAGE GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGSO KNOKKE-HEIST IN ZITTING VAN 2 februari 2016 TARIEFREGLEMENT DRINKWATER, VAST RECHT EN SANERINGSBIJDRAGE GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGSO KNOKKE-HEIST IN ZITTING VAN 2 februari 2016 DE RAAD VAN BESTUUR: Gelet op het gemeentedecreet,

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN:

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN: Solidariteitsfonds WAT IS HET SOLIDARITEITSFONDS? Het solidariteitsfonds is de minnelijke schikking bij abnormaal hoog waterverbruik, conform artikel 19 van het AWVR. 1 Heb je een abnormaal hoog verbruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Definities. Art. 1. (BS 10 juni 2011) VORIGE VERSIE(S)

Hoofdstuk 1. Definities. Art. 1.  (BS 10 juni 2011) VORIGE VERSIE(S) pagina 1 van 34 Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot

Nadere informatie

1036 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

1036 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 1036 BELGISCH STAATSBLAD 10.01.2014 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID [C 2013/36228] 6 DECEMBER 2013. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Toezicht op dienstverlening en klachtenbehandeling. Barbara Vael

Toezicht op dienstverlening en klachtenbehandeling. Barbara Vael Toezicht op dienstverlening en klachtenbehandeling Barbara Vael Organisatie watervoorziening / lokaal rioleringbeleid Gemeenten / Intercommunales Toezicht Vlaams wettelijke kader Kwaliteit geleverde water

Nadere informatie

Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer. Ingeborg Barrez

Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer. Ingeborg Barrez Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer Ingeborg Barrez Wetgevend kader Keuring van de privéwaterafvoer Resultaten rapportering 2012 en 2013 Conclusies 2 Wetgevend kader Riolering

Nadere informatie

houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de strijd tegen waterarmoede betreft

houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de strijd tegen waterarmoede betreft ingediend op 588 (2015-2016) Nr. 1 30 november 2015 (2015-2016) Voorstel van decreet van Rob Beenders en Bart Van Malderen houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling

Nadere informatie

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer :

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer : F/035/B/2/013 AANVRAAG RIOOLAANSLUITING Gemeentebestuur Nevele DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN Dienst Planning Aan het college van Burgemeester en Schepenen Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Naam aanvrager

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. 5 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur

VLAAMSE OVERHEID. 5 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur VLAAMSE OVERHEID 5 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur De Vlaamse Regering, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

BIJZONDER WATERVERKOOPREGLEMENT

BIJZONDER WATERVERKOOPREGLEMENT INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT goedgekeurd bij Ministrieel Besluit op op 5 november 2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 december 2012. B-8670 KOKSIJDE, DOORNPANNESTRAAT

Nadere informatie

Historiek wetgeving i.v.m. de geïntegreerde waterfactuur, reorganisatie van de watersector en de contractuele sanering bedrijfsafvalwater op een RWZI

Historiek wetgeving i.v.m. de geïntegreerde waterfactuur, reorganisatie van de watersector en de contractuele sanering bedrijfsafvalwater op een RWZI geactualiseerd op 13.01.2016 Historiek wetgeving i.v.m. de geïntegreerde waterfactuur, reorganisatie van de watersector en de contractuele sanering bedrijfsafvalwater op een RWZI A) DECRETEN Datum Belgisch

Nadere informatie

Bijzonder waterverkoopreglement I.W.V.B. van toepassing in Beersel en deelgemeente Machelen van Machelen

Bijzonder waterverkoopreglement I.W.V.B. van toepassing in Beersel en deelgemeente Machelen van Machelen Bijzonder waterverkoopreglement I.W.V.B. van toepassing in Beersel en deelgemeente Machelen van Machelen Leeswijzer Het Bijzonder Waterverkoopreglement van IWVB van toepassing in Beersel en deelgemeente

Nadere informatie

Voorbeschouwingen. Bijzonder waterverkoopreglement water-link. Leeswijzer

Voorbeschouwingen. Bijzonder waterverkoopreglement water-link. Leeswijzer Bijzonder waterverkoopreglement water-link Leeswijzer Het bijzonder waterverkoopreglement van water-link is een aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement, zoals vermeld in artikel 23 van het Besluit

Nadere informatie

2046 (2012-2013) Nr. 1 13 mei 2013 (2012-2013) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet

2046 (2012-2013) Nr. 1 13 mei 2013 (2012-2013) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet stuk ingediend op 2046 (2012-2013) Nr. 1 13 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit,

Nadere informatie

Bijzonder waterverkoopreglement

Bijzonder waterverkoopreglement Bijzonder waterverkoopreglement Het bijzonder waterverkoopreglement is een aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement, zoals vermeld in het artikel 23 van het Besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending pagina 1 van 19 Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending Datum 24/05/2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Dit decreet regelt

Nadere informatie

24 Mei 2002 Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

24 Mei 2002 Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (versie 15/01/2014) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 24 Mei 2002 Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Naam aanvrager : Naam contactpersoon :. Tel / GSM: Tel / GSM: Naam architect : Naam aannemer :. Straat : Huisnummer :

Naam aanvrager : Naam contactpersoon :. Tel / GSM: Tel / GSM: Naam architect : Naam aannemer :. Straat : Huisnummer : F/035/B/1/015 AANVRAAG RIOOLAANSLUITING Gemeentebestuur Nevele Dienst Infrastrcutuur Aan het college van burgemeester en schepenen Cyriel Buyssestraat 15 9850 Nevele Naam aanvrager : Naam contactpersoon

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR Brussel, 25 juni 2002 AXM_advies 2. ADVIES 1. INLEIDING De SERV werd op 13 juni 2002 om advies gevraagd over het ontwerp van

Nadere informatie

Statistieken toepassing Algemeen Waterverkoopreglement

Statistieken toepassing Algemeen Waterverkoopreglement Vlaanderen is milieu Statistieken toepassing Algemeen Waterverkoopreglement 2015 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ www.vmm.be DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Statistieken - Toepassing algemeen waterverkoopreglement

Nadere informatie

GLASHELDERE AFSPRAKEN VOOR EEN PERFECTE DRINKWATERSERVICE

GLASHELDERE AFSPRAKEN VOOR EEN PERFECTE DRINKWATERSERVICE GLASHELDERE AFSPRAKEN VOOR EEN PERFECTE DRINKWATERSERVICE De zeven servicegaranties van De Watergroep Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Garantie 1: DRINKWATER TE ALLEN TIJDE Wanneer de normale

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 2312 DOC.1539/1BIS DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Advies. Besluit sociale openbare dienstverplichtingen drinkwater. Brussel, 10 juli 2013

Advies. Besluit sociale openbare dienstverplichtingen drinkwater. Brussel, 10 juli 2013 Advies Besluit sociale openbare dienstverplichtingen drinkwater Brussel, 10 juli 2013 SERV_ADV_20130710_SODV_drinkwater Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Harmonisering van voorkooprechten

Harmonisering van voorkooprechten Advies Harmonisering van voorkooprechten Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten met het oog op een verdere harmonisering van de procedures van voorkooprechten Datum van goedkeuring

Nadere informatie

Bijzonder waterverkoopreglement. bwvr. aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement. www.pidpa.be

Bijzonder waterverkoopreglement. bwvr. aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement. www.pidpa.be Bijzonder waterverkoopreglement bwvr aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement www.pidpa.be Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 bijkomende definities van toepassing in dit BWVR Voor de toepassing van

Nadere informatie

BIJZONDER WATERVERKOOPREGLEMENT goedgekeurd bij Ministrieel Besluit op 21 juni 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 augustus 2016

BIJZONDER WATERVERKOOPREGLEMENT goedgekeurd bij Ministrieel Besluit op 21 juni 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 augustus 2016 INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT goedgekeurd bij Ministrieel Besluit op 21 juni 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 augustus 2016 B-8670 KOKSIJDE, DOORNPANNESTRAAT

Nadere informatie

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37 Q&A Energieheffing Hoeveel bedraagt de energieheffing sinds 1 maart 2016? Hoeveel energieheffing u jaarlijks betaalt, is afhankelijk van de verbruikscategorie waartoe je behoort. Met de invoering van deze

Nadere informatie

VR DOC.0511/1BIS

VR DOC.0511/1BIS VR 2017 1905 DOC.0511/1BIS VR 2017 1905 DOC.0511/1BIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit tot wijziging van

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 0212 DOC.1302/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Infosessie voor de gemeenten in het Pidpa bedieningsgebied. Administratieve sessie

Infosessie voor de gemeenten in het Pidpa bedieningsgebied. Administratieve sessie Infosessie voor de gemeenten in het Pidpa bedieningsgebied Administratieve sessie 1 Agenda Verwelkoming & doelstelling van deze sessie Patrick Vercruyssen- directeur klantenrelaties Financiële kerncijfers

Nadere informatie

Keuring prive-riolering

Keuring prive-riolering Keuring prive-riolering Hoe kan dit op een kwalitatieve en efficiënte manier georganiseerd worden? Wanneer? 1. Eerste ingebruikname 2. Belangrijke wijzigingen 3. Vaststelling van een inbreuk 4. Bij aanleg

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 57 van 25 oktober 2002 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beveiliging

Nadere informatie

De tariefstructuur voor water

De tariefstructuur voor water De tariefstructuur voor water HUISHOUDELIJKE KLANTEN Onder huishoudelijke klanten verstaan wij gezinnen of klanten met een wooneenheid 1. VASTRECHT MET KORTING Wij rekenen een vastrecht voor zowel: de

Nadere informatie

%"$!%+!%+#!'#%#!#'!)!&*%&&"%*&"#% %"(!!&$'!#)&"!/!')!1

%$!%+!%+#!'#%#!#'!)!&*%&&%*&#% %(!!&$'!#)&!/!')!1 Klantrekening: D010036169 Toegangscode: RZPAO9FF Contractnummer: W002063843 Factuurnummer: FAK172797566 Factuurdatum: 14/07/2017 De Watergroep Limburg Willekensmolenstraat 122 3500 Hasselt Tel: 02 238

Nadere informatie

In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen* van het ontwerp van decreet

In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen* van het ontwerp van decreet ingediend op 562 (2015-2016) Nr. 4 24 november 2015 (2015-2016) In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen* van het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.885/3 van 14 februari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor de schuldovername in het kader van

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

Een nieuwe tariefstructuur voor water

Een nieuwe tariefstructuur voor water Een nieuwe tariefstructuur voor water De Vlaamse regering voert op 1 januari 2016 een nieuwe tariefstructuur in voor heel Vlaanderen. In het overgangsjaar 2016 zie je op je factuur zowel het oude tarief

Nadere informatie

Advies van de Raad van State. over het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Advies van de Raad van State. over het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 3 24 maart 2015 (2014-2015) Advies van de Raad van State over het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi en

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Vlaamse vö \ Regering DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN

Nadere informatie

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar Bart Gille 1/5 De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar 1. INLEIDING Door de reorganisatie van de watersector in December 2004

Nadere informatie

Advies. Openbare dienstverplichtingen drinkwater. Brussel, 21 mei SERV_ADV_ _ODV_drinkwater_alit.docx

Advies. Openbare dienstverplichtingen drinkwater. Brussel, 21 mei SERV_ADV_ _ODV_drinkwater_alit.docx Advies Openbare dienstverplichtingen drinkwater Brussel, 21 mei 2013 SERV_ADV_20130521_ODV_drinkwater_alit.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s.

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s. Stuk 437 (1996-1997) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1996-1997 6 november 1996 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s. houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Briefadvies uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Adviesvraag over het ontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Datum van goedkeuring 20 februari

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2007 2996 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36057] 25 MEI 2007. Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op

Nadere informatie

VR DOC.1537/1BIS

VR DOC.1537/1BIS VR 2016 2312 DOC.1537/1BIS VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE. Advies nr. 1997/04 dd. 13/10/1997

VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE. Advies nr. 1997/04 dd. 13/10/1997 VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE Advies nr. 1997/04 dd. 13/10/1997 Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, inzonderheid

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Bijzonder waterverkoopreglement. bwvr. aanvulling op het Algemeen waterverkoopreglement.

Bijzonder waterverkoopreglement. bwvr. aanvulling op het Algemeen waterverkoopreglement. Bijzonder waterverkoopreglement bwvr aanvulling op het Algemeen waterverkoopreglement www.pidpa.be Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 bijkomende definities van toepassing in dit BWVR Voor de toepassing van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 1 van 18 november 1996 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president,

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president, 668-2 Brussel, 20 februari 2006 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de motie van aanbeveling op de maatschappelijke beleidsnota Energiearmoede,

Nadere informatie

Een nieuwe waterfactuur

Een nieuwe waterfactuur Een nieuwe waterfactuur Een nieuwe waterfactuur 1. Nieuwe tariefstructuur 2. Tariefregulering 1. Nieuwe tariefstructuur Integrale waterfactuur sinds 2005 Alle waterkosten op één factuur: Productie en levering

Nadere informatie

Particuliere versus collectieve IBA

Particuliere versus collectieve IBA Particuliere versus collectieve IBA Riet Lismont Projectleider kennisbeheer VLARIO Kenniscentrum en overlegplatform Rioleringen in Vlaanderen Opleidingen voor alle gerelateerde onderwerpen riolering, afvalwater

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke Zitting 2005-2006 7 juli 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke houdende wijziging van het Aardgasdecreet van 6 juli

Nadere informatie

VR DOC.1037/1

VR DOC.1037/1 VR 2016 3009 DOC.1037/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring van het ontwerp

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 30 april 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 20 2015_RMW_00289 Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Werkafspraken

Nadere informatie

Voorstelling organisatie waterscan door de drinkwaterbedrijven

Voorstelling organisatie waterscan door de drinkwaterbedrijven Voorstelling organisatie waterscan door de drinkwaterbedrijven Marc Buysse Riet Lismont 7 november 2013 Inleiding Waterconsumptie huishoudens en KMO s Burkina Faso Bron: IWA Gent Luik Kortrijk Leuven Brussel

Nadere informatie

Procedure klachtenbehandeling

Procedure klachtenbehandeling Procedure klachtenbehandeling Wat is een klacht Een klacht is een manifeste uiting (mondeling, schriftelijk of elektronisch), waarbij een ontevreden burger klaagt over een al dan niet verrichte handeling

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving VR 2017 2104 DOC.0360/3 RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.027/1 van 27 maart 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk

Nadere informatie

Toelichting financierende heffing WELKOM. AquaFlanders Desguinlei 250, 2018 Antwerpen Tel

Toelichting financierende heffing WELKOM. AquaFlanders Desguinlei 250, 2018 Antwerpen Tel Toelichting financierende heffing WELKOM toelichting financierende heffing Brasschaat 21 mei 2014 Overzicht 1. Geschiedenis 2. Oppervlaktelozers 3. Terminologie en factuur 4. Financierende heffing algemeen

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit bij het nieuwe Procedurebesluit

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST DOELSTELLING Art. 1: De klusjesdienst van OCMW Meise wil aanvullend werken. Dat betekent dat zij karweien uitvoeren die de gebruiker niet meer zelf kan doen en waarvoor

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Voorontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van... tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. MEMORIE

Nadere informatie