Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012"

Transcriptie

1 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel / fax : / Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 Op vraag van de Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur dachten enkele verenigingen waar armen het woord nemen na over mogelijke sociale maatregelen voor het drinkwater. Samen werkten we dit standpunt uit, na overleg met de gehele overleggroep wonen, water en energie. Hiervoor hanteerden we dezelfde uitgangspunten die we ook eerder formuleerden 1, namelijk 1. Water is een grondrecht. Mensen moeten steeds over water kunnen beschikken 2. Water moet betaalbaar zijn: er moeten maatregelen genomen worden om de waterprijs (in zijn geheel) extra te drukken voor mensen in armoede 3. Uniformiteit tussen waterleveranciers is nodig. Klanten hebben geen vrije keuze in verband met de leverancier, dus moeten hun rechten overal dezelfde zijn 4. Procedures moeten maximaal dezelfde zijn bij water als bij gas en elektriciteit 5. Extra sociale bescherming voor kwetsbare klanten is nodig Het rapport scenario s voor uniforme sociale correcties voor de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur in Vlaanderen biedt enkel antwoord op het extra drukken van de waterprijs voor mensen in armoede. Bovendien zou deze regeling slechts gelden voor de drinkwatercomponent, waardoor voor de gemeentelijke saneringsbijdrage nog steeds geen sociale maatregelen gegarandeerd zijn. Cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen nochtans aan dat het vooral die gemeentelijke saneringsbijdrage is die zorgde voor de verhoging van de waterfactuur 2. Aangezien water een grondrecht is, gaan wij uit van gegarandeerde minimumlevering voor water. Hoe hoog de schulden ook zijn en ongeacht of mensen op dat ogenblik betalen voor water. Een minimumlevering moet garant staan voor de hoogste noden op menselijk vlak, afsluiting kan enkel bij een onveilige situatie, leegstand of aangetoonde fraude. Dat in Verticaal Permanent Armoede-overleg, verslag als bijlage 2 Watermeter 2011, VMM /sociaal tarief water/tc Pagina 1

2 4.497 gezinnen 3 werden afgesloten van drinkwater wegens wanbetaling vinden wij dan ook onaanvaardbaar! Bovendien pleiten wij dat procedures voor water, gas en elektriciteit zo veel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. De werking van de lokale adviescommissie (LAC) blijft op verschillende vlakken anders voor water dan voor gas en elektriciteit. Zo blijft bij water klaarblijkelijke onwil een reden om over te gaan tot afsluiting, of moet een advies nog steeds na 14 dagen, terwijl deze termijn bij elektriciteit en gas naar 30 is gebracht. Algemeen willen wij dat deze procedures dringend op elkaar worden afgestemd en er ook over de gemeentes heen meer gelijkheid komt in deze LAC-werking. Bovendien wijzen wij er op dat wij reeds geruime tijd (o.a. in Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, in dossiers schuldhulpverlening of tijdens verticaal armoede-overleg ) vragen om een grondige evaluatie en bijsturing van deze LAC-werking. Wij vragen dat de minister hier samen met de Vlaams minister van welzijn en de minister van energie, in overleg met alle betrokken partijen, werk van maakt. 4 Steeds meer mensen krijgen problemen met de watermaatschappij, in 2011 werden aanvragen tot afsluiting ingediend bij een LAC. Daarnaast kiezen sommige watermaatschappijen ervoor niet af te sluiten, maar via de rechtbank een invorderingsprocedure te starten. Deze verschillen in procedures vinden wij alvast geen goede zaak. Vast staat dat heel wat klanten duidelijk problemen ondervinden. Daarom is het hoogtijd voor extra sociale bescherming voor kwetsbare klanten. Wij vragen meer dan een korting, wij vragen extra aandacht voor deze groep. Door invoering van een bepaald statuut (naar analogie met statuut beschermde klant voor elektriciteit en gas) kan men voorkomen dat het aantal problemen blijft toenemen. Voor mensen met dit statuut zou men sneller een betalingsplan kunnen voorstellen, kosteloze herinneringsbrieven invoeren enz. Tenslotte stellen wij ons vragen bij de algemene prijsstijging van het water in Vlaanderen. De invoering van de integrale waterfactuur zorgde voor een grote stijging van de algemene waterkost, waardoor de nood aan bepaalde sociale correcties hoog is. Hoewel wij dit initiatief tot sociale correctie aanmoedigen, blijven wij vragen stellen bij deze algemene prijsstijging. Waaraan zijn deze hoge prijzen te wijten, hoe kunnen we voorkomen dat de kosten voor productie, afvoer en zuivering blijven stijgen en vanwaar komen de grote verschillen tussen verschillende gemeentes? ii. algemene bemerkingen Bij de uitwerking van verschillende scenario s gaat men uit van bepaalde principes. Zo wil men dat de kost van de sociale maatregelen voor bepaalde gezinnen wordt betaald door de gezinnen die niet van deze maatregelen kunnen genieten. Op zich kunnen wij ons vinden in dit principe. Wij vinden het echter onlogisch dat deze herverdeling wordt bekeken binnen het kader van de verschillende watermaatschappijen. Ons lijkt het logischer dit te 3 In 2009 werden 791 gezinnen afgesloten, in Wij verwijzen hier o.a. naar Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie van Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen en het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding /sociaal tarief water/tc Pagina 2

3 organiseren op Vlaams niveau, om zo klanten die nu al meer betalen voor hun drinkwater niet extra te belasten en een zo groot mogelijk draagvlak te creëren waarop deze solidariteit is gestoeld. Bovendien vragen wij ons ook af in hoe verre bedrijven en andere waterverbruikers zullen betrokken worden bij dit systeem. Vervolgens neemt het rapport als uitgangspunt de categorieën van rechthebbenden die in aanmerking komen voor vrijstelling of compensatie van bovengemeentelijke bijdrage om sociale redenen. In het rapport staan ze uitgebreid opgesomd. Wij vinden deze categorieën te beperkt. In het rapport wordt aangegeven dat in 2009 zo n personen in Vlaanderen recht hadden op één van de tegemoetkomingen voor vrijstelling of compensatie. In de armoedemonitor Vlaanderen staat echter aangegeven dat in datzelfde jaar (2009) Vlamingen worden geconfronteerd met een verhoogd risico op armoede. De sociale maatregelen moeten dus duidelijk een veel grotere groep mensen bereiken. Zelfs stellen wij voor de maatregelen te richten tot alle rechthebbende op het omnio-statuut en (om rekening te houden met het reële inkomen) ook iedereen betrokken in schuldhulpverlening. Aangezien het omnio-statuut nog niet automatisch wordt toegekend, vragen wij expliciet maatregelen voor alle rechthebbenden, en niet enkel de mensen die dit statuut effectief aanvroegen. (Uiteraard zou een automatische toekenning van het statuut nog beter zijn.) Het omnio-statuut is bedoeld voor alle personen met een laag inkomen, de inkomensgrenzen zijn duidelijk. Op deze manier wordt via één duidelijk criterium een aanzienlijke groep Vlamingen met verhoogd risico op armoede bereikt. iii. de verschillende scenario s In het rapport worden verschillende scenario s uitgewerkt, wij hebben ze een voor een bekeken. Vooreerst willen we benadrukken dat wij deze maatregelen zien als bijkomende maatregelen, die de bestaande maatregelen niet mogen vervangen (in dit geval: de gratis 15m 3 voor iedereen). Naar analogie met de regelgeving voor de gratis elektriciteit, pleiten wij hier bovendien voor het invoeren van een gratis hoeveelheid water die wordt berekend per wooneenheid én per aantal gedomicilieerden. (bv. per wooneenheid: 15 m m 3 /gedomicilieerde) a. Vrijstelling van de vaste vergoeding Hoewel deze maatregel voor klanten in bepaalde gebieden wel wat kan uitmaken, blijft het alsnog erg grote verschillen tussen de verschillende watermaatschappijen in de hand werken. Voor sommige klanten zal dit voordeel bijna verwaarloosbaar zijn, daarom lijkt deze optie ons niet wenselijk /sociaal tarief water/tc Pagina 3

4 b. Vermindering van de vaste vergoeding Voor deze maatregel gelden dezelfde opmerkingen als voor de gehele vrijstelling van de vaste vergoeding, alleen zal het verschil voor mensen die het nodig hebben nog kleiner zijn. Uiteraard vinden wij ook deze maatregel dus niet wenselijk. c. Extra 15 m 3 gratis per persoon Deze maatregel wordt duidelijk positiever onthaald dan de voorgaande maatregelen. Dit verschil kan voelbaar zijn, zeker voor grote gezinnen. Dat wordt rekening gehouden met de grootte van het gezin, vinden wij een goede zaak. Anderzijds zien wij ook enkele gevaren. Dit systeem lijkt ons moeilijk te rijmen met de bedoelingen van het zuinig omgaan met water. Bovendien worden op deze manier vooral (grote) gezinnen bevoordeeld, terwijl er toch ook heel wat alleenstaanden in de problemen geraken. Deze maatregel is weinig flexibel, naar analogie met de reguliere, gratis 15 m 3 zal het aantal gedomicilieerden op 1 januari allicht bepalen of je al dan niet recht hebt op deze extra tegemoetkoming. Gezinssituaties kunnen echter snel veranderen of komen niet steeds overeen met het officieel aantal gedomicilieerden. Op deze manier volgt de sociale maatregel de werkelijkheid niet of slechts met maanden vertraging. Bovendien zal een gedomicilieerde meer of minder een groot verschil maken, er is geen sprake van overgangsmaatregelen en eigenlijk volgt deze tegemoetkoming niet het werkelijke verbruik. Tenslotte biedt deze maatregel weinig structurele oplossingen. Eens de gratis hoeveelheid water is opgebruikt begint de teller opnieuw te lopen, en betaalt iedereen weer dezelfde tarieven. d. Toekenning van een gelijke tegemoetkoming als compensatie voor de drinkwatercomponent van de drinkwaterfactuur Deze maatregel lijkt ons minder wenselijk. Vooreerst houdt deze maatregel geen rekening met de gezinsgrootte, noch met het verbruik. Bovendien gaat de maatregel volledig voorbij aan de realiteit dat water in sommige gebieden veel meer kost dan in andere. e. Een sociale tariefstructuur met gelijk sociaal tarief voor de drinkwatercomponent van de waterfactuur Deze maatregel draagt duidelijk onze voorkeur weg, en wel om verschillende redenen. De maatregel biedt een antwoord op verschillende van onze vragen, hij zorgt voor een lager tarief voor mensen in armoede, meer gelijkheid tussen de verschillende watermaatschappijen en er is een grote analogie met het bestaande systeem voor gas en elektriciteit (ook daar bestaat een sociaal tarief ). Bovendien houdt deze maatregel, door de directe link met verbruik, rekening met de grootte van het gezin, terwijl zuinig omgaan met water nog steeds wordt gestimuleerd /sociaal tarief water/tc Pagina 4

5 De ervaring bij elektriciteit en gas toont dat het niet onmogelijk is om dergelijk tarief in te voeren. Bovendien zou dit een kans bieden om de factuur voor de rechthebbenden zo duidelijk mogelijk te maken. iv. besluit In deze nota geven wij nog eens duidelijk onze vragen voor een socialer waterbeleid in Vlaanderen weer. De cijfers over niet-betaalde rekeningen en (dreigende) afsluitingen tonen aan dat de situatie ernstig is en de problematiek de laatste jaren blijft toenemen. Wij herhalen in deze nota enkele fundamentele eisen, waarvan de erkenning van water als grondrecht duidelijk prioritair is. Afsluitingen omwille van niet-betaalde rekeningen vinden wij onaanvaardbaar! Daarnaast maken wij doorheen de nota duidelijk dat wij een volwaardig sociaal beleid willen rond water, wat meer is dan enkel een korting voor een bepaalde groep. Wij willen dat wie het nodig heeft, een statuut beschermde klant krijgt, met aandacht voor communicatie op maat, snelle opsporing van betalingsproblemen en goedkopere tarieven. Wat betreft de verschillende scenario s voor een uniforme sociale correctie van de waterfactuur, vinden wij een invoering van een sociaal tarief de beste optie. Daarnaast uiten wij onze bezorgdheid over de blijvende stijging van de integrale waterfactuur, waarvoor de drinkwatercomponent slechts deels verantwoordelijk is /sociaal tarief water/tc Pagina 5

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Advies. Wijziging Decreet minimumlevering gas, elektriciteit, water Besluit sociale openbare dienstverplichtingen

Advies. Wijziging Decreet minimumlevering gas, elektriciteit, water Besluit sociale openbare dienstverplichtingen Brussel, 13 september 2006 AB/060913_Advies_sociale ODV Advies Wijziging Decreet minimumlevering gas, elektriciteit, water Besluit sociale openbare dienstverplichtingen Inhoud Krachtlijnen van het advies...

Nadere informatie

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en energiezuinige investeringen bij maatschappelijk kwetsbare huishoudens via bevraging tijdens huisbezoeken. Magda Hendrickx, Leen Smets en Ann Van der

Nadere informatie

LEVE DE LIBERALISERING! GAS EN ELEKTRICITEIT VRIJ TE KOOP. OF TOCH NIET?

LEVE DE LIBERALISERING! GAS EN ELEKTRICITEIT VRIJ TE KOOP. OF TOCH NIET? LEVE DE LIBERALISERING! GAS EN ELEKTRICITEIT VRIJ TE KOOP. OF TOCH NIET? Marc Vanden Eynde en Mieke Clymans 1 ABSTRACT We discuss in this article the consequences of liberalization of energy supply for

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Voorbereiding studiedag Koning Boudewijnstichting te Gent op 24 september 2007. Werkgroep Duurzaamheid en energie in functie van betaalbaar wonen.

Voorbereiding studiedag Koning Boudewijnstichting te Gent op 24 september 2007. Werkgroep Duurzaamheid en energie in functie van betaalbaar wonen. Voorbereiding studiedag Koning Boudewijnstichting te Gent op 24 september 2007 Werkgroep Duurzaamheid en energie in functie van betaalbaar wonen. 1. Voorstelling 1.1. Project energie en armoede (Samenlevingsopbouw

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. 1. Inleiding Het denken over lokale aanspreekpunten wonen, water en energie

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

IEDERS STEM TELT. beleid maken we samen. 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede

IEDERS STEM TELT. beleid maken we samen. 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede IEDERS STEM TELT beleid maken we samen 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300 Turnhout Tel.: 014 44 26 74 Mieke

Nadere informatie

VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november 2007. Werkgroep 1: Werking van de LAC s

VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november 2007. Werkgroep 1: Werking van de LAC s VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november 2007 Werkgroep 1: Werking van de LAC s Bart Bockstaele en Mieke Clymans zitten de werkgroep voor. Mieke overloopt

Nadere informatie

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslag praktijkbad OCMW Antwerpen 15/2/2011 1. Invulling VM: Gesprek met Karina Lenaerts

Nadere informatie

BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT

BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT Otterstraat 116, 2300 Turnhout T 014 44 26 75 E anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be www.samenlevingsopbouw.be INHOUD Inleiding p 3 Overeenkomsten p 4

Nadere informatie

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen

Nadere informatie

Advies. Kinderen en energiearmoede 11-03-2008. datum. Advies 2007-2008/2. volgnr.

Advies. Kinderen en energiearmoede 11-03-2008. datum. Advies 2007-2008/2. volgnr. datum volgnr. 11-03-2008 Advies 2007-2008/2 Advies Kinderen en energiearmoede De Commissie Energiearmoede van het Vlaams Parlement buigt zich momenteel over de problematiek van energiearmoede. Daartoe

Nadere informatie

De ene samenwonende is de andere niet

De ene samenwonende is de andere niet De ene samenwonende is de andere niet VEERLE STROOBANTS De auteur is doctor in de pedagogische wetenschappen en stafmedewerkster bij het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen

Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen Conventie uitgevoerd in opdracht van de Programmatorische Overheidsdienst voor Maatschappelijke Integratie Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen Finaal Rapport Cédric Dumortier en Sandrine

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie