DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Nota aan de leden van de Vlaamse Regering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Nota aan de leden van de Vlaamse Regering"

Transcriptie

1 DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Nota aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen omtrent het algemeen waterverkoopreglement. 1. Situering Het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijk aanwending voorziet in artikel 16, gewijzigd bij decreet houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij van 12 december 2008, in een algemeen en een bijzonder waterverkoopreglement. Het artikel stelt dat de Vlaamse Regering nadere regels kan bepalen met betrekking tot de inhoud, het vaststellen, het wijzigen en het communiceren van het algemeen en het bijzonder waterverkoopreglement. Het voorontwerp van besluit geeft uitvoering aan het artikel en legt de rechten en plichten vast in de relatie tussen klant (of titularis) en exploitant inzake de levering van water bestemd voor menselijke consumptie en de uitvoering van de saneringsverplichting. Hierdoor komt een algemeen geldend en juridisch afdwingbaar kader tot stand inzake de dagelijkse relatie tussen beide partijen. Deze rechten en plichten worden opgenomen in het algemeen waterverkoopreglement. Daarnaast bevat het bepalingen inzake de verdere inhoud, de wijze van goedkeuring en de verspreiding van het algemeen waterverkoopreglement en de goedkeuring van een bijzonder waterverkoopreglement. 2. Artikelsgewijze bespreking Hoofdstuk 1 Definities Artikel 1. In artikel 1 worden de begrippen die in dit ontwerp van besluit worden gehanteerd, gedefinieerd. Voor begrippen die niet specifiek worden gedefinieerd, gelden de definities uit de bestaande wetgeving. Een met betrekking tot dit algemeen waterverkoopreglement zeer belangrijk en nieuw begrip is dit van klant. Waar het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending verwijst naar de abonnee, diende het begrip abonnee, gelet op de opname van de rechten en plichten aangaande de uitvoering 1

2 van de saneringsverplichting, te worden verruimd. Het begrip abonnee wordt via bovenvermeld decreet immers enkel gekoppeld aan de levering van water. Eigen waterwinners zitten niet vervat in het begrip abonnee doch dienen wel gevat te worden door de bepalingen van dit ontwerp van besluit inzake de saneringsverplichting indien zij gebruik maken van de afvalwatersaneringsinfrastructuur die door de exploitanten wordt beheerd. Naast het begrip klant is ook het begrip titularis van belang met betrekking tot het sluitend maken van een aantal bepalingen omtrent de dienstverlening. Het gaat voornamelijk om aspecten die gekoppeld zijn aan het eigenaarstatuut en waarvoor de klant niet steeds verantwoordelijk is. Hoofdstuk 2 - Levering van water, bestemd voor menselijke consumptie Artikel 2. De te volgen procedure voor respectievelijk een aanvraag, een overname en een afsluiting van de waterlevering wordt in artikel 2 beschreven. Met betrekking tot de aanvraag tot aansluiting op het openbaar waterdistributienetwerk geeft de exploitant uitvoering aan het aansluitrecht zoals voorzien in het besluit van de Vlaamse regering van 13 december De wijze waarop een tegensprekelijke overname dient te verlopen en de verplichtingen van de klant worden in detail beschreven. Artikel 3. In 1 van artikel 3 worden bepalingen inzake de kwaliteit van het geleverde water bestemd voor menselijke consumptie en de bewaking van de kwaliteit ervan opgenomen. De bepalingen van het besluit van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie dienen hierbij te allen tijde door zowel de exploitant als de klant te worden gerespecteerd. De bepalingen van het bovenvermeld besluit omtrent wanneer, waar en door wie een controle van de kwaliteit van het water bestemd voor menselijke consumptie kan worden uitgevoerd, worden in 1 gebundeld. Wie welke verantwoordelijkheid draagt in geval van schade wegens het niet naleven van de kwaliteitsnormen, wordt beschreven. Paragraaf 1 bepaalt eveneens dat de exploitant bij twijfel van de klant over de kwaliteit van het geleverde water de klacht binnen de 10 werkdagen onderzoekt. Daarnaast krijgen de klant en de titularis de mogelijkheid om het geleverde water tegen betaling door de exploitant te laten onderzoeken. In 2 worden bepalingen opgenomen omtrent een aantal andere belangrijke aspecten van de waterlevering met name omtrent de druk waaronder het water geleverd wordt, omtrent de aansprakelijkheid van de exploitant en omtrent de onderbreking van de waterlevering in functie van werkzaamheden. Met betrekking tot dit laatste worden specifieke bepalingen omtrent de aankondiging van de werkzaamheden en de communicatie in verband met de terug in gebruikname van het water opgenomen. In 3 wordt expliciet naar het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en het besluit van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie verwezen voor wat betreft de verantwoordelijkheden van zowel de exploitant als de klant in geval wordt vastgesteld dat het water bestemd voor 2

3 menselijke consumptie niet aan de kwaliteitseisen voldoet. In de betreffende artikels worden de verplichtingen inzake herstelmaatregelen beschreven. Artikel 4. In kader van de milieuzorgplicht worden aan de exploitant en aan de klant of titularis een aantal verplichtingen opgelegd. Het betreft o.a. een duurzaam beheer van het openbaar waterdistributienetwerk, het aandacht hebben voor een duurzaam watergebruik en het niet gebruiken van milieuschadelijke materialen, grond- en/of hulpstoffen. Artikel 5. In artikel 5 worden de procedures voor een afsluiting van het openbaar waterdistributienetwerk beschreven. Hierbij dienen de bepalingen van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water te worden nageleefd. Artikel 5 regelt tevens wie wanneer welke kosten verbonden aan een dergelijke afsluiting betaalt. Er wordt eveneens vastgelegd hoe een klant die van oordeel is dat de afsluiting niet meer gerechtvaardigd is, een aanvraag tot heraansluiting dient te doen. Geeft de exploitant hier geen gevolg aan, dan kan de klant zich beroepen op de bepalingen van het bovenvermelde decreet. Artikel 6. Artikel 6 bevat een aantal technische bepalingen inzake de waterlevering. Het betreft o.a. aspecten omtrent de aanleg van de aftakking, inclusief de watermeter, van het openbaar waterdistributienetwerk, het onderhoud en de toegankelijkheid ervan, de uitvoering van gevraagde of noodzakelijke aanpassingswerken. De administratief-technische procedures, inclusief de betalingsmodaliteiten, voor de aanvraag van een nieuwe aftakking of werken aan een bestaande aftakking worden eveneens beschreven. Met het oog op een zo direct mogelijke aanrekening aan de klant wordt gesteld dat een individuele bemetering van het waterverbruik per wooneenheid verplicht is voor nieuwbouw. Artikel 7. Artikel 7 bundelt de verplichtingen inzake de aanleg en het gebruik van de binneninstallatie door de klant of titularis. Hierbij is het, om kwaliteitsproblemen te voorkomen, van belang dat de binneninstallatie wordt aangelegd conform de technische voorschriften. Iedere binneninstallatie dient vóór de eerste ingebruikname gekeurd te worden inzake de gelijkvormigheid met het technisch reglement. Onder bepaalde andere omstandigheden wordt eveneens een gelijkvormigheidskeuring voorzien. Met het oog op een uniformisering wordt de minster, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, gemandateerd om nadere regels met betrekking tot de organisatie van deze keuring vast te leggen. De klant is verantwoordelijk voor de goede werking van de binneninstallatie. Om individuele bemetering per wooneenheid gradueel ingang te doen vinden stelt artikel 7 dat bij verbouwingswerken aan het collectief deel van de binneninstallatie van bestaande gebouwen met verschillende wooneenheden, de aanleg van voorzieningen voor individuele bemetering moet worden opgenomen in het pakket van werkzaamheden. 3

4 Hoofdstuk 3 Sanering Artikel 8. Het drinkwaterdecreet laat de exploitant toe om de aan hem opgelegde gemeentelijke saneringsverplichting via een contract over te dragen aan gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkings-verband of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit. In dit contract moet aangegeven worden welke de rechten en plichten zijn van beide contractanten inzake de gemeentelijke of individuele saneringsplicht. Niet alle gemeenten dragen het beheer en de uitbouw van hun rioleringsstelsel integraalover aan de exploitanten. De gemeente kan zelf de rol van rioolbeheerder op zich nemen of een derde als rioolbeheerder aanstellen. Afhankelijk van de contractafspraken met de gemeenten kan de rol van de exploitant in de uitvoering van de saneringsverplichting ook beperkt blijven tot het aanrekenen en innen van de saneringsbijdrage. Dit komt aan bod in hoofdstuk 4. Via het waterverkoopreglement worden de rechten en plichten tussen de exploitant en de klant of titularis geregeld, ook op vlak van sanering. Wanneer de exploitant zijn saneringsverplichting geheel of gedeeltelijk overdraagt aan één van voormelde partijen, worden logischerwijze ook de overeenkomstige bepalingen uit het waterverkoopreglement overgedragen aan deze rioolbeheerder. Via artikel 8 wordt deze optie verduidelijkt ten aanzien van de klant. De klant wordt op de hoogte gebracht van het feit dat bij overdracht van de gemeentelijke saneringsplicht aan één van voormelde rioolbeheerders niet de exploitant maar wel de werkelijke rioolbeheerder belast is met de rechten en plichten die in hoofdstuk 3 toegeschreven worden aan de exploitant. Daarenboven verplicht artikel 21 4 de exploitanten om in geval van overdracht van de gemeentelijke saneringsplicht dit duidelijk te communiceren met de klant via de website en op eenvoudig verzoek van de klant hierover informatie ter beschikking te stellen. Wanneer klanten in voorkomend geval problemen melden met de gemeentelijke sanering, volstaat het voor de exploitant om te verwijzen naar de werkelijke rioolbeheerder, of staat het de exploitant vrij om de klachten door te geven aan de werkelijke rioolbeheerder. Op deze manier is het voor de klant duidelijk tot wie hij zich moet richten voor de bepalingen uit hoofdstuk 3 en wie bij hem in kader van de gemeentelijke saneringsverplichting eisen kan stellen. Artikel 9. In artikel 9 worden bepalingen omtrent de afvoer van afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater opgenomen. Meer specifiek wordt vastgelegd op welke wijze de klant of titularis het afval- en niet-verontreinigd hemelwater moet aanleveren, wat niet mag worden geloosd via het openbare saneringsnetwerk, voor welke schade de klant of titularis aansprakelijk kan worden gesteld en op welke dienstverlening zij mogen rekenen in geval van problemen. Ook wordt aangegeven voor welke schade de exploitant aansprakelijk gesteld kan worden en wanneer en onder welke voorwaarden de sanering kan worden onderbroken. Artikel 10. De procedure voor een verzoek tot aansluiting op het openbare saneringsnetwerk alsook de overname en de opzeg van de sanering worden beschreven. De 4

5 voorwaarden voor een afkoppeling of uitname van de huisaansluiting worden eveneens gespecificeerd. Artikel 11. In artikel 11 worden een aantal praktische en technische bepalingen omtrent de huisaansluiting, de verbinding tussen de hoofdriool en de rooilijn, opgenomen. Het betreft o.a. bepalingen omtrent wie de huisaansluiting mag plaatsen, het aantal huisaansluitingen die per onroerend goed worden voorzien, het traject en de toegankelijkheid van de huisaansluiting, de termijn van uitvoering, de kostprijs voor de aanleg, het onderhoud en werkzaamheden aan de huisaansluiting. Artikel 12. In artikel 12 worden bepalingen omtrent de privéwaterafvoer opgenomen. Het betreft een bepaling omtrent de aanleg en het onderhoud van de privéwaterafvoer alsook omtrent een keuring van de installaties en de aansprakelijkheid in geval van schade veroorzaakt door een gebrekkige werking ervan. De klant of titularis is in deze verantwoordelijk. Met het oog op een uniformisering wordt de minster bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid gemandateerd om nadere regels met betrekking tot de organisatie van de voorziene keuring vast te leggen. Hoofdstuk 4 Integrale waterfactuur: levering en sanering Artikel 13. Een correcte opname van de meterstand is één van de voorwaarden voor een correcte kostentoerekening aan de klant. In 1 wordt vastgelegd wie de meterstand kan opnemen en welke procedures er gevolgd kunnen worden voor de bepaling van het waterverbruik indien er geen meterstand werd verkregen. Verder voorziet 1 dat de klant geïnformeerd wordt wanneer het opgegeven verbruik een bepaalde drempelwaarde overschrijdt (50 % met een minimum van 100 m³). Het informeren over een hoog verbruik kan de klant ertoe aanzetten om rationeler om te gaan met water en kan de aandacht voor verborgen lekken vergroten. In 2 worden bepalingen opgenomen met betrekking tot wat te doen in geval van een afwijkend verbruik. Wanneer de klant een verbruik vaststelt dat niet kan worden verklaard, krijgt de exploitant de taak om kosteloos, onder bepaalde voorwaarden, een eerste controleonderzoek uit te voeren om de klant te ondersteunen naar de zoektocht naar de oorzaak van het afwijkend verbruik. In geval van twijfel over de goede werking van de meter kan een controle worden georganiseerd en kan afhankelijk van de resultaten van het nazicht de facturering worden herzien. Artikel 14. Artikel 14 bevat bepalingen omtrent de te hanteren tarieven voor het water bestemd voor menselijke consumptie, de bovengemeentelijke en gemeentelijke bijdrage en vergoeding, inclusief de van toepassing zijnde vrijstellingen en compensaties, en de wijze van communicatie hierover naar de klant. Artikel 15. 5

6 Artikel 15 stelt dat er een waarborg mag worden gevraagd voor toestellen die ter beschikking worden gesteld voor een tijdelijke waterlevering (bv. standpijpen). Artikel 16. Zowel voor wat betreft de levering van water bestemd voor menselijke consumptie als voor de aanrekening van de saneringsbijdragen voorziet de huidige wetgeving in een aantal kostbeperkende of sociale maatregelen. Deze worden in dit artikel opgenomen. Voor de levering van water bestemd voor menselijke consumptie is dit de 15 m³ gratis regel. Voor sanering zijn dit de vastgelegde vrijstellingen en compensaties. Artikel 17. In artikel 17 worden bepalingen opgenomen omtrent de integrale waterfactuur. Voor de klant kan deze betrekking hebben op de productie en levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de bovengemeentelijke bijdrage en indien van toepassing de gemeentelijke bijdrage. Voor gemengde verbruikers, klanten die ook over een eigen waterwinning beschikken, heeft ze ook betrekking op de verschuldigde vergoedingen. Met betrekking tot deze integrale factuur worden bepalingen omtrent de periodiciteit van opmaak en verzending, de inhoud en de structuur, de leesbaarheid en de termijnen van betaling opgenomen. Er wordt tevens gesteld dat de exploitant aanbetalingen kan vragen die in mindering komen van de jaarfactuur of eindfactuur. In uitvoering van artikel 4 van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water wordt in artikel 17, 3 de procedure die dient te worden gevolgd bij wanbetaling vastgelegd. Deze procedure is afgestemd op deze die voor energie werd uitgewerkt (Besluit Vlaamse Regering van 13 maart 2009). In uitvoering van artikel 3 van bovenvermeld decreet bepaalt artikel 17 dat de levering van water bestemd voor menselijke consumptie voor huishoudelijk gebruik niet wordt beperkt in de periode tussen de ingebrekestelling en de beslissing van de lokale adviescommissie. Artikel 18. In artikel 18 worden bepalingen omtrent de rechtzetting van de integrale factuur opgenomen. Het betreft o.a. de te volgen procedure en de hieraan gekoppelde termijn van betaling door de klant of terugbetaling door de exploitant. Artikel 19. In artikel 19 worden bepalingen omtrent de minnelijke schikking voor een abnormaal hoog verbruik opgenomen. Dergelijke minnelijke schikking tracht de klant die geconfronteerd wordt met een abnormaal hoge integrale waterfactuur ten gevolge van een verborgen lek financieel bij te staan. In de praktijk hebben de meeste exploitanten al een interne procedure hiervoor. Via artikel 19 worden de minimale voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een minnelijke schikking uniform gemaakt voor Vlaanderen. Verder wordt ook vastgesteld dat het gunsttarief dat de exploitant in geval van een minnelijke schikking dient te hanteren maximaal 50% van het basistarief kan bedragen. Elke exploitant dient een procedure voor het verlenen van een minnelijke schikking vast te leggen die rekening houdt met de bepalingen van artikel 19. Deze procedure dient ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de toezichthoudende ambtenaar en de economische toezichthouder 6

7 zodat deze in geval van vragen of klachten van klanten kan nagaan of de exploitant gehandeld heeft conform deze procedure. Artikel 20. Artikel 20 bevat bepalingen omtrent de eindfactuur die opgemaakt wordt naar aanleiding van een tegensprekelijke overname of opzeg. Het betreft o.a de betalingsvoorwaarden en de procedure voor rechtzetting. Beide zijn analoog aan deze voor de integrale verbruiksfactuur. Hoofdstuk 5 - Toegang en informatie Artikel 21. In artikel 21 wordt een aantal algemene bepalingen opgenomen die zowel betrekking hebben op de toegang tot installaties (aftakking, huisaansluiting, binneninstallatie en privé-waterafvoer) door de exploitant, de registratieverplichting door de klant en de informatieverplichting van de exploitant t.o.v. de klant inzake de kwaliteit van het geleverde water bestemd voor menselijke consumptie, tarieven etc. In relatie met artikel 8 wordt in 4 gesteld dat de exploitant de klant informeert wanneer hij zelf niet instaat voor de invulling van de gemeentelijke saneringsverplichting en hem doorverwijst naar de instantie die wel verantwoordelijk is. Hierdoor krijgt de klant duidelijkheid over wie voor welke aspect verantwoordelijk is. Hoofdstuk 6 - Algemeen en bijzonder waterverkoopreglement Artikel 22. Het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending voorziet in artikel 16 in een algemeen waterverkoopreglement. In uitvoering hiervan worden in artikel 22 bepalingen opgenomen omtrent de inhoud en de wijze van verspreiding van dit algemeen waterverkoopreglement. Er wordt gesteld dat het algemeen waterverkoopreglement de bepalingen in de hoofdstukken 1 tot 5 van dit voorontwerp van besluit bevat. Met betrekking tot dit algemeen waterverkoopreglement wordt vooropgesteld dat dit de klant maximaal dient te informeren over de bestaande regelgeving die van toepassing is, dit in aansluiting bij de bepalingen van artikel 16 van het decreet. Om het informatief karakter te garanderen zonder echter hierbij de juridische afdwingbaarheid te verliezen, wordt voorzien dat het algemeen waterverkoopreglement verspreid wordt samen met een bijhorend informatief document. In het informatief document bij het algemeen waterverkoopreglement wordt zowel de bestaande wetgeving waarnaar wordt verwezen overgenomen en toegelicht als bijkomende informatie gegeven bij de nieuwe bepalingen. Dit informatief document wordt opgesteld door de toezichthoudende ambtenaar, de ecologische toezichthouder en de economische toezichthouder. Artikel 23. Het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending voorziet in artikel 16, 2 dat de exploitant het algemeen waterverkoopreglement kan aanvullen met een bijzonder waterverkoopreglement. De bepalingen van het bijzonder waterverkoopreglement mogen echter niet strijdig zijn met de 7

8 bepalingen van het algemeen waterverkoopreglement en de Vlaamse Regering kan regels opleggen met betrekking tot het opstellen en goedkeuring ervan. Artikel 23 van dit voorontwerp van besluit bepaalt dat het bijzonder waterverkoop-eglement voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de minister bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid. Deze kan, op advies van de toezichthoudende ambtenaar, aan de ecologische toezichthouder en de economische toezichthouder, het bijzonder waterverkoopreglement goedkeuren. Indien geen beslissing wordt genomen binnen de 90 kalenderdagen na ontvangst, wordt het bijzonder waterverkoopreglement geacht te zijn goedgekeurd. Hoofdstuk 7 - Slotbepalingen. Artikel 24. In artikel 24 wordt voorgesteld dat de bepalingen van dit voorontwerp van besluit van kracht worden op 1 januari Artikel 25. Artikel 25 stelt voor om de minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, te belasten met de uitvoering van dit voorontwerp van besluit. 3. Weerslag van het voorstel van beslissing op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap Dit voorontwerp van besluit heeft geen weerslag op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Het regelt de relatie tussen de exploitant en de klant en bevat de rechten en de plichten die voor beide van toepassing zijn. De Inspectie van Financiën heeft op 23 maart 2010 een gunstig advies gegeven, dat als bijlage 2 is teogevoegd, en gesteld dat het akkoord van de minister van Begroting niet vereist is. 4. Weerslag van het voorstel op het personeelskader en de personeelsbudgetten Dit voorontwerp van besluit heeft geen weerslag op het personeelskader en de personeelsbudgetten van de Vlaamse Gemeenschap. 5. Weerslag van het voorstel op de lokale besturen De gemeenten staan in voor de openbare watervoorziening. Zij (of de vennootschappen die ze hebben opgericht of waar zij als vennoot in participeren) zijn dus onderworpen aan de bepalingen van dit voorontwerp van besluit. Zij zijn nu reeds te allen tijden verplicht de wettelijke bepalingen van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie en van de andere wetgeving waarnaar wordt verwezen in dit voorontwerp, na te leven. Wat betreft de bepalingen die nog niet verankerd zitten in bestaande wetgeving geldt dat 8

9 deze veelal deel uitmaken van de bestaande contractvoorwaarden en huisregels van de exploitant. Het voorontwerp werd zoals voorzien in het decreet van 24 mei 2002 in overleg met de exploitanten opgesteld. Op vlak van sanering zijn de exploitanten verantwoordelijk gesteld via het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending. Deze saneringsplicht krijgt een concrete invulling via de contracten tussen de gemeenten en de exploitanten. Op heden hebben alle gemeenten, met uitzondering van Baarle- Hertog, een contract afgesloten. Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat geen bijkomende weerslag op de lokale besturen wordt verwacht. 6. Kwaliteit van de regelgeving 6.1 Reguleringsimpactanalyse Voor dit voorontwerp van besluit werd geen RIA uitgevoerd aangezien het een besluit betreft waarin deels zaken worden geregeld waarvoor geen vrije beleidsruimte bestaat en deels zaken zonder of met weinig inhoudelijke effecten. In het voorontwerp van besluit worden de rechten en plichten van de exploitant en de klant inzake de levering van water bestemd voor menselijke consumptie en de saneringsverplichting, die momenteel reeds van kracht zijn, gebundeld om de klant te informeren, conform de doelstelling van het algemeen waterverkoopreglement zoals blijkt uit de toelichting bij artikel 16 van het decreet van 24 mei Een groot deel van de bepalingen van dit voorontwerp van besluit werd overgenomen van bestaande wetgeving of zijn er een logisch gevolg van, zoals wordt aangegeven in onderstaande tabel. Voor deze bepalingen is er dus geen beleidsruimte. Voorontwerp van besluit Bestaande wetgeving Art. 2 1 BVR 13 december art. 19 Art. 3 1 BVR 13 december art. 2 Decreet 24 mei art. 7 Art. 3 3 BVR 13 december art. 13 en 14 Decreet 24 mei art. 6 Art. 4 1 Decreet 24 mei art. 3 Art 5 1 Decreet 20 december 1996 art 6 en art. 7, 3 BVR 16 september 1997 art 4 tot 10 Art 6 1 Decreet 24 mei art. 5 2 Art 8 Decreet 24 mei art. 6bis Art 9 Vlarem II art / art 5bis / art 5 bis / art Art 10 Decreet 24 mei art. 16bis tot 16 sexies Art 16 Decreet 24 mei art. 16sexies BVR 13 december art.16 tot 18 Art Decreet 20 december 1996 art 4 Art 21 1 Decreet 24 mei art. 7 en art 19 9

10 - Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van electriciteit, gas en water - Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending - Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water - Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie - Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne Daarnaast bevat dit voorontwerp van besluit bepalingen die momenteel deel uitmaken van de toetredingscontracten die de klant bij de ondertekening van het verkoopscontract moet aanvaarden. Gelet op de motivering bij artikel 16 van het decreet van 24 mei 2002 welke stelt dat er naar dient te worden gestreefd om in samenspraak met de exploitanten een uniform en zo uitgebreid mogelijk waterverkoopreglement op te stellen, werd geopteerd om contractbepalingen of serviceaspecten die uniform zouden kunnen worden toegepast, op te nemen in het voorontwerp van besluit als reglementaire bepalingen waarop de klant en de exploitant zich kunnen beroepen. Door het reglementaire karakter wordt een controle en sturing van de basiselementen uit de openbare dienstverlening inzake waterlevering mogelijk. De vrije beleidsruimte is hier doorgaans beperkt en gezien het om bepalingen gaat die in de toetredingscontracten voorkomen is hun inhoud noch voor de exploitant noch voor de klant nieuw. Het betreft enerzijds een aantal technische bepalingen omtrent bv. de aanleg, het gebruik, het onderhoud en de toegankelijkheid van de aftakking, de huisaansluiting, de binneninstallatie of de privéwaterafvoer; de opname van de watermeterstand, de aansprakelijkheid van de exploitant en klant. Anderzijds betreft het bepalingen van administratief-technische aard zoals bv. de betalingstermijnen, de wijze waarop de factuur dient te worden opgemaakt, de overnameregeling en opzegregeling, de regeling rond minnelijke schikkingen voor een abnormaal hoog verbruik. Vanuit het oogpunt van de exploitanten gaat het om bepalingen die in kader van de aan hen toegewezen verantwoordelijkheden inzake de waterlevering en de saneringsverplichting kunnen worden opgelegd aan de klant, via servicegaranties aan de klant worden aangeboden of vanuit de verkoopswetgeving kunnen worden opgelegd. Vanuit het oogpunt van de klant gaat het om bepalingen omtrent aspecten uit de dienstverlening waarover frequent geschillen ontstaan met de exploitant, zoals blijkt uit de jaarlijkse verslaggeving van de Vlaamse Ombudsdienst. Het tot stand brengen van een reglementair kader van deze aspecten is aangewezen Administratieve lastenmeting Wat de administratieve lasten voor de klant betreft, is het van belang te benadrukken dat geen bijkomende administratieve procedures worden gecreëerd voor de aspecten met betrekking tot de aansluiting op het openbaar waterdistributie- of saneringsnetwerk, de aanvraag voor de kosteloze levering van 15 m³ en de kwaliteitsbewaking conform het besluit van 13 december Door de opname van een aantal ingeburgerde toetredingscontractbepalingen als reglementaire bepalingen 10

11 in dit voorontwerp van besluit, kunnen deze wel als administratieve lasten worden beschouwd. Doch gezien ze momenteel deel uitmaken van de toetredingscontracten die de exploitanten gebruiken, gaat het niet om nieuwe lasten. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze lasten. Art.2 3 Art. 2 4 Administratieve last klant Tegensprekelijke overname Voorafgaandelijke mededeling bij opzeg Art. 6 4 Meldingsplicht wijziging afnamekarakteristieken Art. 6 4 Meldingsplicht van onregelmatigheden, beschadigingen of afwijkingen van aftakking Motivering wenselijkheid De gevraagde gegevens bij een tegensprekelijke overname garanderen een correcte kostentoerekening. Zonder voorafgaandelijke mededeling weet de exploitant niet wanneer een eindafrekening kan worden opgemaakt Een melding is noodzakelijk om de continuïteit van de levering te verzekeren en de goede werking van het openbaar waterdistributienet te verzekeren Een melding is noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren en de goede werking het openbaar waterdistributienetwerk te verzekeren Art. 7 3 Keuring binneninstallatie Water bestemd voor menselijke consumptie moet voldoen aan de kwaliteitseisen op de plaats waar het wordt gebruikt door de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om in kader van deze taak en conform art 13 5 van het BVR van 13 december 2002 de nodige actie te ondernemen om risico s op kwaliteitsproblemen te voorkomen. De keuring van de binneninstallatie is ook van belang om de veiligheid van het openbaar waterdistributienetwerk te verzekeren. Art.11 4 Meldingsplicht i.f.v wijzigingen, beschadiging en verontreinigingen van huisaansluitingen Art.11 4 Informatieplicht omtrent privéwaterafvoer aan exploitant i.f.v. uitvoering of wijziging huisaansluiting Een melding is noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren en de goede werking het openbaar saneringsnetwerk te verzekeren De exploitant dient over deze informatie te beschikken opdat hij de dienstverlening kan verzekeren. Art Keuring privéwaterafvoer De exploitant is saneringsplichtig. De keuring van de privéwaterafvoer is noodzakelijk opdat de exploitant zijn saneringsverplichting kan nakomen. Art Registratie klantgegevens Een registratie van de klantgegevens is essentieel om een correcte dienstverlening te realiseren. 11

12 Het advies van de cel wetsmatiging met betrekking tot de RIA-invulling en de afweging van de administratieve lasten is toegevoegd als bijlage Wetgevingstechnisch en taalkundig advies Het wetgevingstechnisch en taalkundig advies (W.T.A 8089) werd verleend op 16 december Voorstel van beslissing De Vlaamse Regering beslist: 1. haar principiële goedkeuring te hechten aan het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering, bijgevoegd als bijlage 1; 2. de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, te gelasten om over het ontwerp van besluit advies in te winnen bij de MiNa-Raad, de SERV en de reguleringsinstantie voor water bestemd voor menselijke consumptie, met het verzoek het advies uit te brengen binnen een termijn van dertig dagen. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke SCHAUVLIEGE 12

Algemeen Waterverkoopreglement. Kris Van den Belt

Algemeen Waterverkoopreglement. Kris Van den Belt Algemeen Waterverkoopreglement Kris Van den Belt Organisatie watervoorziening / lokaal rioleringbeleid Gemeenten / Intercommunales Vlaams wettelijke kader Kwaliteit geleverde water Dienstverlening Wie

Nadere informatie

Keuring prive-riolering

Keuring prive-riolering Keuring prive-riolering Het luik sanering van het Waterverkoopreglement: wat betekent dit voor de gemeente Wetgeving Het ontwerp van besluit kadert in het decreet water bestemd voor menselijke aanwending

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Situering. 3 Advies. 3.1 Algemeen

1 Inleiding. 2 Situering. 3 Advies. 3.1 Algemeen Advies van de reguleringsinstantie met betrekking tot het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen over het algemeen waterverkoopreglement 2010-1 1/6 1 Inleiding De Vlaamse Regering

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd

Nadere informatie

Rioolbeheer in het besluit over het algemeen waterverkoopreglement

Rioolbeheer in het besluit over het algemeen waterverkoopreglement Rioolbeheer in het besluit over het algemeen waterverkoopreglement Artikelsgewijze bespreking juni 2011 Inhoud 1 Situering... 1 2 Hoofdstuk 1. Definities... 2 3 Hoofdstuk 3. Sanering... 4 1 Situering De

Nadere informatie

34200 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

34200 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 34200 MONITEUR BELGE 10.06.2011 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID N. 2011 1500 [C 2011/35447] 8 APRIL 2011. Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten

Nadere informatie

ALGEMEEN WATERVERKOOPREGLEMENT

ALGEMEEN WATERVERKOOPREGLEMENT ALGEMEEN WATERVERKOOPREGLEMENT 1 juli 2011 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Deel II Deel III Deel IV Algemeen Waterverkoopreglement en bijlagen Informatiedocument 'Duiding bij het Algemeen Waterverkoopreglement'

Nadere informatie

1036 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

1036 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 1036 BELGISCH STAATSBLAD 10.01.2014 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID [C 2013/36228] 6 DECEMBER 2013. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

ALGEMEEN WATERVERKOOPREGLEMENT

ALGEMEEN WATERVERKOOPREGLEMENT ALGEMEEN WATERVERKOOPREGLEMENT 1 januari 2014 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Deel II Deel III Deel IV Algemeen waterverkoopreglement en bijlagen Informatiedocument 'Duiding bij het algemeen waterverkoopreglement'

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Definities. Art. 1. (BS 10 juni 2011) VORIGE VERSIE(S)

Hoofdstuk 1. Definities. Art. 1.  (BS 10 juni 2011) VORIGE VERSIE(S) pagina 1 van 34 Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot

Nadere informatie

TARIEFREGLEMENT DRINKWATER, VAST RECHT EN SANERINGSBIJDRAGE GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGSO KNOKKE-HEIST IN ZITTING VAN 2 februari 2016

TARIEFREGLEMENT DRINKWATER, VAST RECHT EN SANERINGSBIJDRAGE GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGSO KNOKKE-HEIST IN ZITTING VAN 2 februari 2016 TARIEFREGLEMENT DRINKWATER, VAST RECHT EN SANERINGSBIJDRAGE GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGSO KNOKKE-HEIST IN ZITTING VAN 2 februari 2016 DE RAAD VAN BESTUUR: Gelet op het gemeentedecreet,

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 54.996/1 van 5 februari 2014 over een ontwerp van ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Historiek wetgeving i.v.m. de geïntegreerde waterfactuur, reorganisatie van de watersector en de contractuele sanering bedrijfsafvalwater op een RWZI

Historiek wetgeving i.v.m. de geïntegreerde waterfactuur, reorganisatie van de watersector en de contractuele sanering bedrijfsafvalwater op een RWZI geactualiseerd op 13.01.2016 Historiek wetgeving i.v.m. de geïntegreerde waterfactuur, reorganisatie van de watersector en de contractuele sanering bedrijfsafvalwater op een RWZI A) DECRETEN Datum Belgisch

Nadere informatie

24 Mei 2002 Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

24 Mei 2002 Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (versie 15/01/2014) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 24 Mei 2002 Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. 5 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur

VLAAMSE OVERHEID. 5 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur VLAAMSE OVERHEID 5 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur De Vlaamse Regering, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende

Nadere informatie

Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer. Ingeborg Barrez

Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer. Ingeborg Barrez Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer Ingeborg Barrez Wetgevend kader Keuring van de privéwaterafvoer Resultaten rapportering 2012 en 2013 Conclusies 2 Wetgevend kader Riolering

Nadere informatie

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer :

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer : F/035/B/2/013 AANVRAAG RIOOLAANSLUITING Gemeentebestuur Nevele DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN Dienst Planning Aan het college van Burgemeester en Schepenen Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Naam aanvrager

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

Toezicht op dienstverlening en klachtenbehandeling. Barbara Vael

Toezicht op dienstverlening en klachtenbehandeling. Barbara Vael Toezicht op dienstverlening en klachtenbehandeling Barbara Vael Organisatie watervoorziening / lokaal rioleringbeleid Gemeenten / Intercommunales Toezicht Vlaams wettelijke kader Kwaliteit geleverde water

Nadere informatie

2046 (2012-2013) Nr. 1 13 mei 2013 (2012-2013) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet

2046 (2012-2013) Nr. 1 13 mei 2013 (2012-2013) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet stuk ingediend op 2046 (2012-2013) Nr. 1 13 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit,

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende

Nadere informatie

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013 Nieuwe sociale maatregelen Adelheid Vanhille 7 november 2013 Opbouw Algemeen Waterverkoopreglement Sociale openbare dienstverplichtingen Abnormaal hoog verbruik minnelijke schikking 2 Algemeen waterverkoopreglement

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

Naam aanvrager : Naam contactpersoon :. Tel / GSM: Tel / GSM: Naam architect : Naam aannemer :. Straat : Huisnummer :

Naam aanvrager : Naam contactpersoon :. Tel / GSM: Tel / GSM: Naam architect : Naam aannemer :. Straat : Huisnummer : F/035/B/1/015 AANVRAAG RIOOLAANSLUITING Gemeentebestuur Nevele Dienst Infrastrcutuur Aan het college van burgemeester en schepenen Cyriel Buyssestraat 15 9850 Nevele Naam aanvrager : Naam contactpersoon

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de strijd tegen waterarmoede betreft

houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de strijd tegen waterarmoede betreft ingediend op 588 (2015-2016) Nr. 1 30 november 2015 (2015-2016) Voorstel van decreet van Rob Beenders en Bart Van Malderen houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor

Nadere informatie

Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending pagina 1 van 19 Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending Datum 24/05/2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Dit decreet regelt

Nadere informatie

Advies. LAC-procedure water. Brussel, 28 januari SERV_ADV_ _LAC water.docx

Advies. LAC-procedure water. Brussel, 28 januari SERV_ADV_ _LAC water.docx Advies LAC-procedure water Brussel, 28 januari 2013 SERV_ADV_20130128_LAC water.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32 2 217 70 08 info@serv.be

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2017 1002 DOC.0123/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Nota aan de leden van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Nota aan de leden van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Nota aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen over het algemeen waterverkoopreglement

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

BIJZONDER WATERVERKOOPREGLEMENT

BIJZONDER WATERVERKOOPREGLEMENT INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT goedgekeurd bij Ministrieel Besluit op op 5 november 2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 december 2012. B-8670 KOKSIJDE, DOORNPANNESTRAAT

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN:

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN: Solidariteitsfonds WAT IS HET SOLIDARITEITSFONDS? Het solidariteitsfonds is de minnelijke schikking bij abnormaal hoog waterverbruik, conform artikel 19 van het AWVR. 1 Heb je een abnormaal hoog verbruik

Nadere informatie

In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen* van het ontwerp van decreet

In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen* van het ontwerp van decreet ingediend op 562 (2015-2016) Nr. 4 24 november 2015 (2015-2016) In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen* van het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming

Nadere informatie

Gemeente 2860 Sint Katelijne Waver

Gemeente 2860 Sint Katelijne Waver Huishoudelijke tarieven in euro vanaf 01 01 2016 2 Huishoudelijke tarieven in euro vanaf 01 01 2017 3 Niet huishoudelijke tarieven in euro vanaf 01 01 2016 4 Niet huishoudelijke tarieven in euro vanaf

Nadere informatie

VR DOC.0962/1BIS

VR DOC.0962/1BIS VR 2017 0610 DOC.0962/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van

Nadere informatie

VR DOC.0511/1BIS

VR DOC.0511/1BIS VR 2017 1905 DOC.0511/1BIS VR 2017 1905 DOC.0511/1BIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit tot wijziging van

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Gemeente 2220 Heist o/d berg

Gemeente 2220 Heist o/d berg Huishoudelijke tarieven in euro van 01-01-2015 tot 31-12-2015 2 Huishoudelijke tarieven in euro vanaf 01-01-2016 3 Niet-huishoudelijke tarieven in euro van 01-01-2015 tot 31-12-2015 4 Niet-huishoudelijke

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Gemeente 2630 Aartselaar

Gemeente 2630 Aartselaar Huishoudelijke tarieven in euro vanaf 01-01-2016 2 Huishoudelijke tarieven in euro vanaf 01-01-2017 3 Niet-huishoudelijke tarieven in euro vanaf 01-01-2016 4 Niet-huishoudelijke tarieven in euro vanaf

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

VR DOC.0083/1BIS

VR DOC.0083/1BIS VR 2017 0302 DOC.0083/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Voorbeschouwingen. Bijzonder waterverkoopreglement water-link. Leeswijzer

Voorbeschouwingen. Bijzonder waterverkoopreglement water-link. Leeswijzer Bijzonder waterverkoopreglement water-link Leeswijzer Het bijzonder waterverkoopreglement van water-link is een aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement, zoals vermeld in artikel 23 van het Besluit

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 2312 DOC.1539/1BIS DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Bijzonder waterverkoopreglement

Bijzonder waterverkoopreglement Bijzonder waterverkoopreglement Het bijzonder waterverkoopreglement is een aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement, zoals vermeld in het artikel 23 van het Besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Bijzonder waterverkoopreglement I.W.V.B. van toepassing in Beersel en deelgemeente Machelen van Machelen

Bijzonder waterverkoopreglement I.W.V.B. van toepassing in Beersel en deelgemeente Machelen van Machelen Bijzonder waterverkoopreglement I.W.V.B. van toepassing in Beersel en deelgemeente Machelen van Machelen Leeswijzer Het Bijzonder Waterverkoopreglement van IWVB van toepassing in Beersel en deelgemeente

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

VR DOC.0510/1BIS

VR DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de. per type netwerkradio-omroeporganisatie.

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de. per type netwerkradio-omroeporganisatie. DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA VOOR DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de indeling van de frequentiepakketten voor de netwerkradioomroeporganisaties

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de Programmawet (I) van 24 december

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

VR DOC.0566/1BIS

VR DOC.0566/1BIS VR 2017 0906 DOC.0566/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 1612 DOC.1387/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

VR DOC.0769/1BIS

VR DOC.0769/1BIS VR 2017 1407 DOC.0769/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Agenda 1. Voorstelling 2. Vragen? Voorstelling Pidpa Riolering Pidpa = opdrachthoudende

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over: - het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

Gemeente 2440 Geel. Huishoudelijke tarieven in euro vanaf Niet huishoudelijke tarieven in euro vanaf

Gemeente 2440 Geel. Huishoudelijke tarieven in euro vanaf Niet huishoudelijke tarieven in euro vanaf Huishoudelijke tarieven in euro vanaf 01 01 2016 2 Huishoudelijke tarieven in euro vanaf 01 01 2017 3 Niet huishoudelijke tarieven in euro vanaf 01 01 2016 4 Niet huishoudelijke tarieven in euro vanaf

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten

Nadere informatie

VR DOC.0408/1BIS

VR DOC.0408/1BIS VR 2017 2804 DOC.0408/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet betreffende Wijk-werken - Principiële goedkeuring

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Het is de datum waarop je de aansluiting of heraansluiting

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

VR DOC.1339/1

VR DOC.1339/1 VR 2016 0912 DOC.1339/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring

Nadere informatie

GLASHELDERE AFSPRAKEN VOOR EEN PERFECTE DRINKWATERSERVICE

GLASHELDERE AFSPRAKEN VOOR EEN PERFECTE DRINKWATERSERVICE GLASHELDERE AFSPRAKEN VOOR EEN PERFECTE DRINKWATERSERVICE De zeven servicegaranties van De Watergroep Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Garantie 1: DRINKWATER TE ALLEN TIJDE Wanneer de normale

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Vlaamse vö \ Regering DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN

Nadere informatie

Bijzonder waterverkoopreglement. bwvr. aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement. www.pidpa.be

Bijzonder waterverkoopreglement. bwvr. aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement. www.pidpa.be Bijzonder waterverkoopreglement bwvr aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement www.pidpa.be Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 bijkomende definities van toepassing in dit BWVR Voor de toepassing van

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Bijzonder waterverkoopreglement. bwvr. aanvulling op het Algemeen waterverkoopreglement.

Bijzonder waterverkoopreglement. bwvr. aanvulling op het Algemeen waterverkoopreglement. Bijzonder waterverkoopreglement bwvr aanvulling op het Algemeen waterverkoopreglement www.pidpa.be Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 bijkomende definities van toepassing in dit BWVR Voor de toepassing van

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING 1 De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Regierol sociale economie Ontwerp van Besluit tot bepaling van de regierol van

Nadere informatie

VR DOC.1329/1BIS

VR DOC.1329/1BIS VR 2016 0212 DOC.1329/1BIS VR 2016 0212 DOC.1329/1BIS DE VICEMINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2007 2996 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36057] 25 MEI 2007. Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur

Nadere informatie

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar Bart Gille 1/5 De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar 1. INLEIDING Door de reorganisatie van de watersector in December 2004

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Stuk 228 (1983-1984) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1983-1984 6 DECEMBER 1983 ONTWERP VAN DECREET houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de vzw Aqua Flanders, ontvangen op 22/12/2014;

Gelet op de aanvraag van de vzw Aqua Flanders, ontvangen op 22/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 14/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag van de vzw Aqua Flanders tot uitbreiding van de machtiging verleend bij beraadslaging RR nr. 53/2005,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse regering over het wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie