Artikel 21. van het Reglement van Plichtenleer KB van 22/10/2013 B.S 21/11/2013. Article 21. du Code de déontologie : AR du 22/10/2013 MB 21/11/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 21. van het Reglement van Plichtenleer KB van 22/10/2013 B.S 21/11/2013. Article 21. du Code de déontologie : AR du 22/10/2013 MB 21/11/2013"

Transcriptie

1 BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN BIBF Reglement van plichtenleer INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES IPCF Code de déontologie Algemene Richtlijn van de Nationale Raad van 22 november 2013 inzake de onverenigbaarheden Artikel 21. van het Reglement van Plichtenleer KB van 22/10/2013 B.S 21/11/2013 Artikel Het beroep van extern boekhouder BIBF is onverenigbaar met elke ambachtelijke, landbouw- of handelsactiviteit welke rechtstreeks of onrechtstreeks, individueel of in verenigings- of vennootschapsverband als zaakvoerder, bestuurder, bedrijfsleider of werkend vennoot op zelfstandige basis wordt uitgeoefend 2 Behoudens voor de activiteiten vermeld in 3 kunnen de Kamers op voorafgaandelijk en schriftelijk verzoek van een extern boekhouder BIBF, van deze bepaling afwijken voor zover de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het lid niet in het gevaar kan gebracht worden en voor zover deze activiteit bijkomstig is. Deze beslissing is steeds herroepbaar door de Kamers. De Raad kan bovendien steeds via een algemene richtlijn afwijkingen voorzien voor bepaalde ambachtelijke, landbouw of handelsactiviteit andere dan deze vermeld in 3. De Raad kan tevens richtlijnen bepalen waarbij de onverenigbaarheden tijdelijk niet van toepassing zijn bij erfopvolging. De externe boekhouder BIBF, die onder de door de Raad vastgestelde richtlijnen valt, dient de Kamer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. 3 Volgende beroepsactiviteiten worden geacht steeds de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de externe boekhouder in het gedrang te brengen: de activiteiten van verzekeringsmakelaar of agent, deze van vastgoedmakelaar Directive générale du Conseil National du 22 novembre 2013 quant aux incompatibilités Article 21. du Code de déontologie : AR du 22/10/2013 MB 21/11/2013 Article La profession de comptable IPCF externe est incompatible avec toute activité artisanale, agricole ou commerciale, qu'elle soit exercée directement ou indirectement, individuellement ou en association ou en société, comme indépendant, en tant que gérant, administrateur, dirigeant d entreprise ou associé actif. 2. Hormis pour les activités mentionnées au 3, les Chambres peuvent, sur demande préalable et écrite d un comptable IPCF externe, déroger à cette règle pour autant que l indépendance et l impartialité du membre ne soient pas mises en péril et que cette activité soit accessoire. Cette décision est toujours révocable par les chambres. Le Conseil peut en outre toujours prévoir des dérogations via une directive générale pour certaines activités du secteur artisanal, agricole ou commercial, autres que celles mentionnées au 3. Le Conseil peut également déterminer des directives en vertu desquelles les incompatibilités ne sont temporairement pas d'application en cas de succession. Le comptable IPCF externe, qui tombe sous le couvert des directives fixées par le Conseil, doit en informer la Chambre par écrit. 3. Les activités professionnelles suivantes sont quant à elles toujours considérées comme mettant en péril l indépendance et l impartialité du comptable externe : celles de courtier ou d agent d assurance, celles d agent immobilier sauf l activité pag 1

2 uitgezonderd de syndicusactiviteit, en alle bancaire activiteiten en activiteiten van financiële dienstverlening waarvoor de inschrijving bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist is. Richtlijn van de Nationale Raad van 22/11/2013 Op 22 november 2013 heeft de Nationale Raad van het BIBF een Algemene Richtlijn goedgekeurd inzake artikel 21 van het reglement van plichtenleer betreffende de onverenigbaarheden voor de externe (zelfstandige) erkende boekhouders en de erkende boekhouders-fiscalisten en meer bepaald betreffende artikel 21 2 par.2 van dit reglement. Verder heeft de Raad de overige bepalingen van artikel 21 voor zover als nodig, verduidelijkt. Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen van 21 februari 2014 de syndic et toutes les activités bancaires et les activités de services financiers pour lesquelles l inscription auprès de l Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) est requise. Directive du Conseil National du 22/11/2013 Le 22 novembre 2013, le Conseil national a adopté une Directive générale relative à l article 21 du Code de déontologie en matière d activités incompatibles avec la profession de comptable agréé externe (indépendant) et de comptablefiscaliste agréé externe et plus précisément avec l article 21 2 al.2 dudit Code de déontologie. Le Conseil National a également précisé pour autant que de besoin les autres dispositions de l article 21. Vu l avis du Conseil Supérieur des Professions Economiques du 21 février 2014 Gelet op de beslissing van de Nationale Raad dd. 28 maart 2014 tot definitieve goedkeuring van deze richtlijn rekening houdend met het advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen; Vu la décision du Conseil National du 28 mars 2014 approuvant définitivement cette directive après avoir pris en compte l avis du Conseil Supérieur des Professions Economiques ; Deze algemene richtlijn heft de algemene richtlijn van 8 mei 1998 op en vervangt ze. Pro memorie : artikel 1, 8 en 9 van het reglement van plichtenleer bepalen 8 de boekhouder BIBF : - de erkende boekhouder en de erkende boekhouder-fiscalist, natuurlijke persoon opgenomen op het tableau van de beroepsbeoefenaars van het beroepsinstituut zoals voorzien in artikel 44 van de wet; - de stagiair-boekhouder en de stagiair boekhouderfiscalist, natuurlijke persoon, opgenomen op de lijst van de stagiairs van het beroepsinstituut zoals voorzien in artikel 44 van de wet - de natuurlijke persoon die de toelating heeft het beroep occasioneel uit te oefenen ingevolge de bepalingen van artikel 52 bis van de wet. 9 de externe boekhouder BIBF : de boekhouder BIBF die zijn beroep op zelfstandige basis en voor rekening van derden uitoefent zoals bedoeld in artikel 44 van de wet;.. Cette Directive générale supprime et remplace la Directive générale du 8 mai Pour rappel, l article 1 er, 8 et 9 du Code de déontologie dispose : «... 8 le comptable IPCF : -le comptable agréé et le comptable-fiscaliste agréé, personne physique, repris au tableau des professionnels de l'institut professionnel comme prévu à l article 44 de la loi ; -le comptable-stagiaire et le comptable-fiscaliste stagiaire, personne physique, repris sur la liste des stagiaires de l'institut professionnel comme prévu à l article 44 de la loi ; -la personne physique qui a l'autorisation d'exercer occasionnellement la profession en vertu des dispositions de l'article 52 bis de la loi. 9 le comptable IPCF externe: le comptable IPCF qui exerce sa profession sur une base indépendante et pour compte de tiers comme visé à l article 44 de la loi ;...» Pag. 2

3 De bepalingen van artikel 21 alsook van deze richtlijn zijn dus van toepassing op zowel de externe BIBF leden (erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist) als voor de externe BIBF stagiairs (stagiair-boekhouder of stagiairboekhouder-fiscalist). Voor zover als nodig wordt eraan herinnerd dat het artikel 21 van de plichtenleer alsook deze richtlijn zowel de uitoefening van de (onverenigbare) activiteiten viseert als natuurlijke persoon als via een rechtspersoon. (artikel 21 1) Principe : artikel 21 1: Het beroep van extern boekhouder BIBF is onverenigbaar met elke ambachtelijke, landbouw- of handelsactiviteit welke rechtstreeks of onrechtstreeks, individueel of in verenigings- of vennootschapsverband als zaakvoerder, bestuurder, bedrijfsleider of werkend vennoot op zelfstandige basis wordt uitgeoefend Les dispositions de l article 21 et de la présente Directive générale sont dès lors applicables tant aux membres externes de l IPCF (comptable agréé et comptable-fiscaliste agréé) qu aux stagiaires externes de l IPCF (comptable stagiaire et comptable-fiscaliste stagiaire). Il est rappelé que l article 21 du Code de déontologie et la présente Directive générale visent l exercice des activités incompatibles à la fois en personne physique et par le biais d une personne morale. PRINCIPE : Article 21 1 : «La profession de comptable IPCF externe est incompatible avec toute activité artisanale, agricole ou commerciale, qu'elle soit exercée directement ou indirectement, individuellement ou en association ou en société, comme indépendant, en tant que gérant, administrateur, dirigeant d entreprise ou associé actif.» 1. Toegelaten activiteiten op basis van een algemene richtlijn van de Raad (art.21. 2, tweede lid) beslissing van de raad dd. 22/11/2013 * de oprichting en het beheer van een aparte burgerlijke patrimoniumvennootschap voor het beheer van het familievermogen. * de oprichting en het beheer van een middelenvennootschap samen met andere beoefenaars van een gereglementeerd intellectueel beroep met als doel het in gemeenschap brengen van alle of een gedeelte van de kosten die verband houden met hun beroepsuitoefening. Deze vennootschap mag op geen enkele wijze een functie of mandaat uitoefenen die behoort tot de beroepsactiviteiten van de boekhouders. Zij mag evenmin belast worden met het innen van honoraria. * het verzorgen van de loonadministratie of het informatica-advies voor cliënteel waarvoor de boekhouder of de stagiair boekhouder tevens boekhoudactiviteiten verricht en voor zover deze gelinkt zijn aan de sleutelopdracht van de externe boekhouder BIBF slechts een bijkomstig karakter hebben. * het optreden als lasthebber ad hoc overeenkomstig artikel 260 van het Wetboek Vennootschaprecht. 1. Les activités autorisées sur la base d'une directive générale du Conseil National. (art al. 2) Décision du Conseil national du 22/11/2013 * La constitution séparée et la gestion d'une société civile de patrimoine en vue de gérer les avoirs familiaux, * La constitution et la gestion d'une société de moyens avec d'autres titulaires de professions intellectuelles réglementées dans le but de mettre en commun tout ou partie des coûts inhérents à leur activité professionnelle. Cette société ne peut en aucune façon exercer un mandat ou une fonction entrant dans le cadre des activités professionnelles des comptables. Elle ne peut pas davantage se charger de l'encaissement des honoraires, * La prise en charge du calcul des salaires ou du conseil en informatique de la clientèle pour laquelle le comptable ou le stagiaire comptable effectue déjà des activités comptables et pour autant que celle-ci soit liée à la mission-clef du comptable IPCF externe et qu elle n ait qu un caractère accessoire. * L'intervention en tant que mandataire ad hoc conformément à l'article 260 du Code des sociétés. Pag. 3

4 * Het aandeelhouderschap van een handelsvennootschap blijft mogelijk. Het verwerven van een meerderheidsparticipatie rechtstreeks of onrechtstreeks binnen een handelsvennootschap of het verwerven van een participatie die de boekhouder BIBF de mogelijkheid geeft om de meerderheid van de mandatarissen te benoemen kan echter aangezien worden als een onrechtstreekse uitoefening van een handelsactiviteit, en is dus verboden. * een boekhouder BIBF kan een beheersmandaat opnemen in een Vereniging zonder winstgevend doel. * l actionnariat d une société commerciale reste possible. Néanmoins, l acquisition d une participation majoritaire, directement ou indirectement, au sein de la société commerciale, ou l acquisition d une participation donnant la possibilité au comptable IPCF de nommer la majorité des mandataires, peut être appréhendée comme une manière indirecte d exercer une activité commerciale, et est donc interdite. * un comptable IPCF peut détenir un mandat d administrateur dans une Association sans but lucratif. Pro memorie : beroepsactiviteiten, naast deze die door de Wet worden bepaald, die door de plichtenleer (artikel 20) uitdrukkelijk worden toegestaan zijn : - Syndicusactiviteiten conform de voorwaarden van artikel 20 van de plichtenleer - Erkend bemiddelaar - vereffenaar van vennootschappen - gerechtelijk expert met uitzondering van deze expertise-opdrachten die tot de voorbehouden opdrachten behoren van de bedrijfsrevisoren en de externe accountants conform artikels 34, 2 en 37 van de Wet van 22 /04/1999 Pro memorie artikel 34,2 : zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's - opdrachten in het kader van de WCO -onafhankelijk bestuurder conform de voorwaarden van artikel 20 van de plichtenleer 2. Tijdelijke opheffing van onverenigbaarheden bij erfopvolging (art.21. 2, tweede lid) beslissing van de raad dd. 22/11/2013 De Nationale Raad heeft beslist dat "Indien een externe boekhouder BIBF in het kader van een erfopvolging eigenaar/vruchtgebruiker of naakte eigenaar wordt van een handelsonderneming en/of meerderheidsaandeelhouder wordt van een handelsvennootschap en hij hierover geen verzoek richt of kan richten tot de bevoegde Kamer in het kader van artikel 21 2,eerste lid van de plichtenleer of dit verzoek werd door deze kamer Pour rappel : outre les activités professionnelles définies par la loi, les activités expressément autorisées par la déontologie (article 20) sont : - Syndic de biens immobiliers conformément aux conditions prévues par l article 20 du Code de déontologie - Médiateur agréé - Liquidateur de sociétés - Expert judiciaire à l exception de celles, parmi les missions d expertise, qui ressortissent des missions réservées aux réviseurs d entreprise et aux experts-comptables conformément aux articles 34,2 et 37 de la loi du 22/04/1999. Pour rappel : «article 34,2 : l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques; - Missions dans le cadre de la LCE - Administrateur indépendant conformément aux conditions prévues par l article 20 du Code de déontologie 2. Suppression temporaire des incompatibilités en cas de succession (art. 21 2, 2ème al). Décision du Conseil national du 22/11/2013. Le Conseil National a décidé que si, dans le cadre d un héritage, un comptable IPCF externe devient propriétaire, usufruitier ou nu-propriétaire d une entreprise ou société commerciale et/ou actionnaire majoritaire d une société commerciale, et qu il n a pas effectué de demande préalable ou qu il ne peut effectuer une telle demande à la Chambre compétente dans le cadre de l article 21 2, premier alinéa du Code de déontologie ou si Pag. 4

5 afgewezen, hij over een regularisatieperiode van 12 maanden beschikt om een einde te maken aan deze onverenigbaarheid. Deze termijn kan door de Uitvoerende Kamer verlengd worden". In elk geval informeert de betrokken externe boekhouder BIBF de bevoegde kamer uiterlijk binnen de maand na het openvallen van de erfenis cette demande a été refusée par la Chambre, il dispose d une période de régularisation de 12 mois pour mettre un terme à cette incompatibilité. Ce délai peut être prolongé par la Chambre exécutive. Le comptable IPCF externe concerné informe dans chaque cas la Chambre compétente au plus tard dans le mois de l ouverture de la succession. 3. Activiteiten die voor de externe boekhouder BIBF steeds onverenigbaar zijn met zijn beroepsactiviteit. (art. 21 3)- Toelichting Volgende activiteiten zijn steeds onverenigbaar met het beroep van extern boekhouder BIBF omdat zij geacht worden steeds zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid in gevaar te brengen. Voor deze zelfstandige activiteiten kan dus nooit een uitzondering gevraagd worden bij de bevoegde uitvoerende kamer : - verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent - beroepsactiviteiten van een vastgoedmakelaar (de syndicusactiviteiten uitgezonderd) - bancaire activiteiten (als makelaar en/of agent) - activiteiten van financiële dienstverlening waarvoor een inschrijving bij de FSMA noodzakelijk is: Met name activiteiten van (her)verzekeringsbemiddeling, van bemiddeling in bank-en beleggingsdiensten of van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, of soortgelijke activiteiten waarbij een risico kan bestaan voor een mogelijk belangenconflict. 3. Activités qui demeurent toujours incompatibles avec la profession de comptable IPCF externe (art. 21 3) Explications Les activités professionnelles suivantes sont quant à elles toujours considérées comme mettant en péril l indépendance et l impartialité du comptable IPCF externe. Aucune dérogation relative à l exercice de ces activités indépendantes ne pourra donc être demandée à la Chambre exécutive compétente : - courtier ou agent d assurance - agent immobilier (sauf l activité de syndic) - les activités bancaires (en tant qu agent ou courtier) - activités de services financiers pour lesquelles l inscription auprès de l Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) est requise : notamment, des activités d intermédiation en (ré)assurances, d intermédiation en services bancaires et services d'investissement, ou des activités similaires impliquant un risque d éventuel conflit d intérêts. 4. Activiteiten (landbouw-, ambachtelijke en/of handelsactiviteiten) waarvoor de externe boekhouder BIBF een -steeds herroepbare - uitzondering kan vragen aan de bevoegde kamer (art. 21 2, eerste lid)- Toelichting Pro memorie : - dit kan nooit gevraagd worden voor de activiteiten vermeld onder artikel 21 3 (zie punt 3 ) - de aanvraag moet steeds schriftelijk en voorafgaandelijk aan de aanvang van deze activiteit worden gevraagd aan de uitvoerende kamer - de activiteit waarvoor een uitzondering wordt gevraagd moet bijkomstig zijn. - de kamer zal op basis van het dossier oordelen met als criterium dat er naast de bijkomstige 4. Activités (agricoles, artisanales et/ou commerciales) pour lesquelles le comptable IPCF externe peut demander une dérogation toujours révocable à la Chambre exécutive compétente (art. 21 2, premier alinéa)- Explications Pour rappel : - cette demande ne peut jamais être faite pour les activités mentionnées à l article 21 3 (cf. point 3) - la demande doit être adressée par écrit à la Chambre exécutive compétente et préalablement à l exercice de cette activité - l activité pour laquelle une dérogation est demandée doit être accessoire - Sur la base du dossier, la chambre devra juger qu outre le caractère accessoire de l activité (qui est in se incompatible), il n existe Pag. 5

6 aard van de activiteit al dan niet een gevaar bestaat dat deze (in se onverenigbare) activiteit de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de externe boekhouder BIBF in gevaar kunnen brengen. aucun danger que celle-ci mette en péril l indépendance et l impartialité du comptable IPCF externe. Pag. 6

A. Inleiding. boekhoudkundige en fiscale beroepen. 1 Deze bevoegdheid vloeit voort uit artikel 54, 1 van de wet van 22 april 1999 betreffende de

A. Inleiding. boekhoudkundige en fiscale beroepen. 1 Deze bevoegdheid vloeit voort uit artikel 54, 1 van de wet van 22 april 1999 betreffende de Advies van 21 februari 2014 inzake de Algemene Richtlijn van de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) van 22 november 2013 inzake de onverenigbaarheden A.

Nadere informatie

Article 21. du Code de déontologie: Artikel 21. van het Reglement van Plichtenleer BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN BIBF

Article 21. du Code de déontologie: Artikel 21. van het Reglement van Plichtenleer BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN BIBF BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN BIBF Reglement van plichtenleer INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES IPCF Code de déontologie Algemene Richtlijn van de Nationale

Nadere informatie

* 79698 MONITEUR BELGE - 14.08.2017 - BELGISCH STAATSBLAD Le comptable IPCF externe peut intervenir, comme mediateur agree par la Commission federale de mediation, comme liquidateur de societes, expert

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 15 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif à 15 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit l'exercice de la profession de comptable betreffende

Nadere informatie

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances,

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances, PPB-2006-3-1-CPB ARRETE DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES DU 22 FEVRIER 2005 MODIFIANT L ARRETE DU 5 DECEMBRE 1995 CONCERNANT LE REGLEMENT RELATIF AUX FONDS PROPRES DES ETABLISSEMENTS

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

10950 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

10950 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10950 MONITEUR BELGE 16.03.2005 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F. 2005 710 [S C 2005/11139] 15 FEVRIER 2005. Arrêté royal relatif à l exercice

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen DOC 54 2418/002 DOC 54 2418/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 juli 2017 5 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

21 AUGUSTUS 2008 21 AOUT 2008

21 AUGUSTUS 2008 21 AOUT 2008 21 AUGUSTUS 2008 21 AOUT 2008 Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten Arrêté royal fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 2222/002 DOC 50 2222/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 februari 2003 19 février 2003 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit n r 78 van

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

26 SEPTEMBER SEPTEMBRE 2006

26 SEPTEMBER SEPTEMBRE 2006 - 1-26 SEPTEMBER 2006 26 SEPTEMBRE 2006 [Koninklijk besluit over het register van de in aanmerking komende beleggers en tot aanpassing van het begrip in aanmerking komende beleggers] Opschrift gewijzigd

Nadere informatie

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 3-916/6 3-916/6 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2006-2007 ZITTING 2006-2007 7 FÉVRIER 2007 7 FEBRUARI 2007 Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD 22.08.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD 22.08.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE 36555 Art. 4. Deze wet treedt in werking op de datum bepaald bij koninklijk besluit vastgesteld na beraadslaging in de ministerraad. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met s Lands zegel zal worden bekleed

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2569/005 DOC 54 2569/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 juli 2017 14 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek der registratie-,

Nadere informatie

26508 MONITEUR BELGE 19.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD

26508 MONITEUR BELGE 19.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD 26508 MONITEUR BELGE 19.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11200] 10 AVRIL 2015. Arrêté royal portant approbation du règlement de stage

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

36946 BELGISCH STAATSBLAD 07.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

36946 BELGISCH STAATSBLAD 07.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 36946 BELGISCH STAATSBLAD 07.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03195] 25 APRIL 2014. Wet houdende diverse bepalingen (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

(Belgisch Staatsblad, 7 maart 2014) (Moniteur belge, 7 mars 2014)

(Belgisch Staatsblad, 7 maart 2014) (Moniteur belge, 7 mars 2014) 21 FEBRUARI 2014 21 FÉVRIER 2014 K ONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 27 MAART 1995 BETREFFENDE DE VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSBEMIDDELING EN DE DISTRIBUTIE VAN VERZEKERINGEN ARRÊTÉ ROYAL

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Neerlegging-Dépôt: 04/12/2012 Regist.-Enregistr.: 20/1212012 N : 112580/C0/331 PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012 inzake

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen DOC 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 juni 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 24461 EHSAL Economische Hogeschool Sint-Aloysius Stormstraat 2, 1000 Brussel Richting fiscale wetenschappen Richting accountancy HOGESCHOOL GENT Voskenslaan 270, 9000 Gent Optie accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

20158 BELGISCH STAATSBLAD 07.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

20158 BELGISCH STAATSBLAD 07.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 20158 BELGISCH STAATSBLAD 07.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/11143] 21 FEBRUARI 2014. Koninklijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

DATE 12/01/ /01/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS

DATE 12/01/ /01/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS DEPOT ENREGISTREMENT ARRETE ROYAL DATE 12/01/2000 12/01/2000 NUMERO 80 53464 MONITEUR BELGE 26/02/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 27.05.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 27.05.2014 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 27.05.2014 MONITEUR BELGE 41293 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03225] 25 APRIL 2014. Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003. SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SALAIRES HORAIRES En exécution de 3 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003. CHAPITRE

Nadere informatie

Mei 2010. Netwerk Vlaanderen vzw

Mei 2010. Netwerk Vlaanderen vzw Achtergrondnota bij de reactie van Minister van Financiën Reynders in het Federaal Parlement op 3 maart 2010 n.a.v. meerdere parlementaire vragen over de «lijst met bedrijven die betrokken zijn bij de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22567 Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 31 januari 2008 tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van apotheker afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie. *

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

paritaire Commissie Commission Paritaire ADVIES-CP Art. 3 Par. 3- Osteopathie8 AVIS-CP Art.3 Par 3- Ostéopathie8 09/01/2014

paritaire Commissie Commission Paritaire ADVIES-CP Art. 3 Par. 3- Osteopathie8 AVIS-CP Art.3 Par 3- Ostéopathie8 09/01/2014 Commission paritaire/2014/ AVIS-CP Art.3 Par 3- Ostéopathie8 Paritaire Commissie/2014/ ADVIES-CP Art. 3 Par. 3- Osteopathie8 09/01/2014 Avis de la Commission paritaire relatif à l avis de la Chambre d

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD - 31.12.2004 - ED. 2 - MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD - 31.12.2004 - ED. 2 - MONITEUR BELGE Afdeling IV. Wijzigingen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen Section IV. Modifications de la

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Gelet op het advies van de Raad van Toezicht; Vu l avis du Conseil de Surveillance ;

Gelet op het advies van de Raad van Toezicht; Vu l avis du Conseil de Surveillance ; Bijlage bij het koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van [ 2014] over de bewaring van gegevens door de dienstverleners die op het Belgisch

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Woensdag 30 april 2008. Netwerk Vlaanderen vzw

Woensdag 30 april 2008. Netwerk Vlaanderen vzw Achtergrondnota bij de reactie van Minister van Financiën Reynders op het gebrek aan implementatie van de wet van 20 maart 2007 inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het

Nadere informatie

22946 MONITEUR BELGE 27.04.2007 Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD

22946 MONITEUR BELGE 27.04.2007 Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD 22946 MONITEUR BELGE 27.04.2007 Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD F. 2007 1707 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2007/11175] 25 AVRIL 2007. Arrêté royal modifiant le Code

Nadere informatie

19/05/2009. Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg & Crisisbeheer Gezondheidszorgberoepen Cel 2 : Niet-universitaire gezondheidszorgberoepen

19/05/2009. Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg & Crisisbeheer Gezondheidszorgberoepen Cel 2 : Niet-universitaire gezondheidszorgberoepen C.N.A.I./2009/AVIS-8 N.R.V./2009/ADVIES-8 19/05/2009 Avis du Conseil national de l art infirmier fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l art infirmier à se prévaloir de la qualification

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 30 avril 1999 octroyant une prime de fidélité Chapitre I : Champ d'application Article 1er La présente C.C.T. s'applique

Nadere informatie

(Belgisch Staatsblad, 7 maart 2014) (Moniteur belge, 7 mars 2014)

(Belgisch Staatsblad, 7 maart 2014) (Moniteur belge, 7 mars 2014) 21 FEBRUARI 2014 21 FÉVRIER 2014 KONINKLIJK BESLUIT INZAKE DE KRACHTENS DE WET VASTGESTELDE GEDRAGSREGELS EN REGELS OVER HET BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN, WAT DE VERZEKERINGSSECTOR BETREFT ARRÊTÉ ROYAL

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

86062 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

86062 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 86062 MONITEUR BELGE 19.11.2013 BELGISCH STAATSBLAD La question se pose dès lors si l article 21 du projet ne doit pas être omis. Article 30 L article 109 de la loi du 6 avril 1995 précitée aété modifié

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

N Vastgoedmakelaars A03 Brussel, 1 maart 2007 MH/BL/LC A D V I E S. over een

N Vastgoedmakelaars A03 Brussel, 1 maart 2007 MH/BL/LC A D V I E S. over een N Vastgoedmakelaars A03 Brussel, 1 maart 2007 MH/BL/LC A D V I E S over een VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 6 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 SEPTEMBER 1993 TOT BESCHERMING VAN DE BEROEPSTITEL EN DE

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones. ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding DOC 54 2287/002 DOC 54 2287/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 februari 2017 14 février 2017 WETSVOORSTEL betreffende de vervanging van de ecocheques

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie