'Gasberaad Secretaris (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Gasberaad Secretaris ("

Transcriptie

1 Van: Aan: Onderwerp: FW: Nazending overleg 29 juni MS en minister van Economische Zaken Datum: maandag 17 juli :01:48 Van: Verzonden: dinsdag 27 juni :32 Aan: Alders, J.G.M. (Hans); Boer, J. de (Jeroen); 'CNV ( )'; 'FNV ( )'; 'Groninger Bodem Beweging ( )'; 'Groninger Bodem Beweging ( )'; 'Groninger Bodem Beweging ( )'; 'Groninger Bodem Beweging (Jelle van der Knoop)'; 'Groninger Dorpen ( )'; 'Huurdersplatform Aardbevingen Groningen ( )'; 'Huurdersplatform Aardbevingen Groningen ( )'; 'Libau ( )'; 'Libau ( )'; 'LTO ( )'; 'Natuur- en Milieu Federatie Groningen (Anneke Schäfer)'; 'Platform Kerk en Aardbevingen ( )'; 'Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta ( )'; 'Samenwerking MijnbouwSchade ( )'; 'VNO-NCW ( )'; 'Voorzitter Maatschappelijke Stuurgroep ( )' CC: 'Gasberaad Secretaris ( )'; Onderwerp: RE: Nazending overleg 29 juni MS en minister van Economische Zaken Geachte leden van de Maatschappelijke Stuurgroep, Bijgaand zend ik u alsnog de agenda voor het overleg van a.s. donderdag met de Minister van Economische Zaken. Ik zag zojuist dat ik die vrijdag per abuis niet had meegezonden. Mijn verontschuldigingen voor het ongemak. Met vriendelijke groet Van: Verzonden: vrijdag 23 juni :43 Aan: Alders, J.G.M. (Hans); Boer, J. de (Jeroen); 'CNV ( )'; 'FNV ( )'; 'Groninger Bodem Beweging ( )'; 'Groninger Bodem Beweging ( )'; 'Groninger Bodem Beweging ( )'; 'Groninger Bodem Beweging (Jelle van der Knoop)'; 'Groninger Dorpen ( )'; 'Huurdersplatform Aardbevingen Groningen ( )'; 'Huurdersplatform Aardbevingen Groningen ( )'; 'Libau ( )'; 'Libau ( )'; 'LTO ( )'; 'Natuur- en Milieu Federatie Groningen (Anneke Schäfer)'; 'Platform Kerk en Aardbevingen ( )'; 'Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta ( )'; 'Samenwerking MijnbouwSchade ( )'; 'VNO-NCW ( )'; 'Voorzitter Maatschappelijke Stuurgroep ( )'; 'Woningstichting Wierden en Borgen ( )' CC: 'Gasberaad Secretaris ( )'; Onderwerp: Nazending overleg 29 juni MS en minister van Economische Zaken Geachte leden van de Maatschappelijke Stuurgroep, Bijgaand zend ik u een brief van de NCG aan de deelnemers aan het NBO over schadeafhandeling in Groningen. Deze brief zal als agendapunt 4 worden toegevoegd aan de agenda voor het overleg met de minister van Economische Zaken. Een aangepaste agenda treft u hierbij aan. Verder hebben eerder deze week enkele partijen de behoefte geuit de geactualiseerde NPR te ontvangen. Bijgaand treft u deze ter informatie aan. Deze is ook gratis te downloaden via onderstaande link Met vriendelijke groet Secretaris Maatschappelijke Stuurgroep NCG Nationaal Coördinator Groningen Paterswoldseweg 1 97 Groningen

2 Postbus BA Groningen T: De NCG is een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten, de Provincie Groningen en het Rijk

3 Nationaal Coördinator Groningen Behandeld door groningen.nl Datum 23 juni 2017 NCG / Omschrijving Voorzitter Notulist Vergaderdatum en -tijd Locatie Overleg van de Maatschappelijke Stuurgroep Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen en de Minister van Economische Zaken Minister Kamp, coördinerend Minister van Economische Zaken 29 juni 2017, 13:00 uur - 13:45 uur Den Haag, Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 (ministerzaal) Bijlage(n) 1. Opening en mededelingen 2. Addendum bij Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen a). NPR b). Inspectie- en engineeringsprogramma tweede helft 2017 c). Eigen Initiatief d). Chemische Industrie 3. Brief d.d. 23 juni 2017 van de NCG aan de deelnemers van het NBO over de schadeafhandeling in Groningen 4. Rondvraag en sluiting Pagina 1 van 1

4 > Retouradres Postbus DA Groningen Nationaal Bestuurlijk Overleg aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen Nationaal Coördinator Groningen Bezoekadres Paterswoldseweg BA Groningen Postadres Postbus DA Groningen Ons kenmerk NCG / Uw kenmerk 23 juni 2017 Schadeafhandeling Groningen Bijlage(n) Geachte deelnemers aan het Nationaal Bestuurlijk Overleg, Middels deze brief wil Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het verschil in behandeling tussen Groningen en schades naar aanleiding van bodembeweging door gaswinning in kleinere velden agenderen. Ter bespreking voor het NBO d.d. 29 juni aanstaande. Frequent wordt het verschil in behandeling bij schadeafhandeling tussen inwoners binnen en buiten Groningen geagendeerd door lokale overheden in de regio bij NCG, ook op aangeven van hun inwoners. De aanleiding daarvoor is tweeledig: 1. Ten eerste geldt dat hoewel er geen schade-contour wordt gehanteerd, er gemeenten zijn die op dit moment niet betrokken zijn bij het schadeprotocol en andere zaken rondom schade, maar waar zich wel schadegevallen voordoen; 2. Daarnaast kunnen bevingen in het Groningenveld effect hebben in Drenthe. Omgekeerd kan ook gaswinning in de Drentse velden schade veroorzaken in Groningen. Ook beslissingen over gebruik van de velden hebben effect op andere velden of plaatsen. Er is gekozen voor een stabiel winningsniveau in het Groningenveld. Gevolg hiervan is dat in de opslagen (Langelo of Grijpskerk) sprake is van volatielere winning. Gaswinning in het Groningenveld en daarbuiten kunnen daarom alleen in samenhang worden bezien. De regio dringt dan ook aan op het van toepassing verklaren van dezelfde werkwijze op alle schades. Ongeacht of de schade voortkomt door bodembeweging als gevolg van de gaswinning uit Groningen of uit velden buiten de provincie Groningen. NCG wordt hiermee voortdurend geconfronteerd en vraagt het NBO advies over mogelijke oplossingen. De eerste werpt de vraag op of gedacht moet worden aan het uitbreiden van de stuurgroep, mogelijk alleen met gemeenten waar daadwerkelijk schade door winning uit het Groningenveld aan de orde is. Hierbij kan worden bezien of dat alleen gebeurt wanneer schade aan de orde is. INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING VAN TWAALF GRONINGER GEMEENTEN, PROVINCIE GRONINGEN EN RIJK Pagina 1 van 3

5 Nationaal Coördinator Groningen Ons kenmerk NCG / Indien het wenselijk wordt geacht om rekening te houden met grensoverschrijdende effecten zou het Groningenregime van toepassing verklaard kunnen worden in andere gebieden. Bestuurders uit deze gebieden worden dan betrokken indien schade aan de orde is in de stuurgroep. Het van toepassing verklaren van het schadeprotocol voor velden buiten Groningen valt niet onder de bevoegdheid van NCG, evenals het uitbreiden van zijn eigen werkingsgebied en het uitbreiden van de stuurgroepen. Zoals omschreven in het Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen, beperkt het programma van NCG zich tot de opgaven in Groningen (Art.1h): Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen: programma met maatregelen en voorzieningen om de opgaven in Groningen op het gebied van bescherming tegen veiligheidsrisico s als gevolg van aardbevingen en het voorkomen en afhandelen van schade als gevolg van aardbevingen te realiseren en in samenhang de leefbaarheid, duurzaamheid en de economie van het aardbevingsgebied te bevorderen. In Art.1c van het instellingsbesluit staat dat het Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen betrekking heeft op de betrokken gemeenten. In de toelichting bij het instellingsbesluit is vermeld dat het aardbevingsgebied vooralsnog de volgende gemeenten omvat: Het aardbevingsgebied omvat vooralsnog de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Eemsmond, Loppersum, Bedum, De Marne, Winsum, Slochteren, Ten Boer, Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde In de huidige situatie kunnen bewoners zich voor schade veroorzaakt door bodembeweging buiten Groningen, richten tot het Landelijk Loket Mijnbouwschade. Dit loket verwijst dan bij meldingen in Drenthe en Friesland naar NAM. Mensen ervaren dit als onrechtvaardig. Pagina 2 van 3

6 Nationaal Coördinator Groningen Ons kenmerk NCG / Deze kwestie wordt zoals gezegd veelvuldig onder de aandacht gebracht van NCG, met het verzoek dezelfde behandeling toe te passen op het gebied buiten de opdracht die NCG van haar moederorganisaties heeft meegekregen. Het spreekt voor zich dat het niet aan NCG maar de moederorganisaties en ondertekenaars van het bestuursakkoord is om al dan niet gehoor te geven aan deze oproep. Daarom brengt NCG deze kwestie onder de aandacht en gaat NCG hierover graag in gesprek met de bestuurders uit de regio en de minister van Economische Zaken op 29 juni. Met vriendelijke groeten, Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen Pagina 3 van 3

7

8 Nationaal Coördinator Groningen Behandeld door rgroningen.nl Datum 21 juni 2017 NCG / Bijlage(n) Omschrijving Voorzitter Notulist Vergaderdatum en -tijd Locatie Nationaal Bestuurlijk Overleg Minister Kamp, coördineren Minister van Economische Zaken 29 juni 2017, 13:45 uur - 14:30 uur Den Haag, Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 (ministerzaal) 1. Opening en mededelingen 2. Addendum bij Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen a). NPR b). Inspectie- en engineeringsprogramma tweede helft 2017 c). Eigen Initiatief d). Chemische Industrie 3. Rondvraag en sluiting Pagina 1 van 3

9 TER INFORMATIE Aan de Minister Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Reg o Auteur dinatorgroningen.nl Datum 23 juni 2017 Geannoteerde agenda NBO DGBI-DR / Kopie aan Parafenroute Paraaf Paraaf Paraaf SG Directeur Regio Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf Bijlage(n) BBR-paraaf Aanleiding Op 29 juni 2017 vindt onder uw voorzitterschap het Nationaal Bestuurlijk Overleg plaats, waar finale bestuurlijke afstemming plaatsvindt over het concept addendum op het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen. Deze nota dient ter voorbereiding van dit bestuurlijk overleg en het gesprek dat u voorafgaand aan dit bestuurlijk overleg heeft met maatschappelijke organisaties. Bijgaand treft u voor beide overleggen de geannoteerde agenda aan. Advies U kunt kennis nemen van de nota. Kernpunten Het betreffen twee overleggen uur Overleg met maatschappelijke organisaties uur Nationaal Bestuurlijk Overleg over het addendum op het MJP. U zult bij beide gesprekken ondersteund worden door (directie Regio). Voor zowel het gesprek met maatschappelijke organisaties als het Nationaal Bestuurlijk Overleg ligt dezelfde agenda voor. Bijgaande geannoteerde agenda kunt u voor beide overleggen gebruiken. Het schadeprotocol is niet geagendeerd, maar zal bij beide besprekingen naar verwachting als agendapunt worden toegevoegd. Ontvangen BBR In bijlage 1 treft u de deelnemerslijst voor beide overleggen aan. Pagina 1 van 8

10 Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Regio DGBI-DR / Toelichting 1. Opening en mededelingen 2. Addendum bij Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen Pagina 2 van 8

11 Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Regio DGBI-DR / Brief d.d. 23 juni 2017 van de NCG aan de deelnemers van het NBO over de schadeafhandeling in Groningen Toelichting: De NCG heeft de deelnemers van de bestuurlijke en maatschappelijke stuurgroep een brief gestuurd, waarin hij het verschil in behandeling tussen Groningen en schades naar aanleiding van bodembeweging door gaswinning in kleinere velden wil agenderen. In de brief benoemt de NCG dat het van toepassing verklaren van het schadeprotocol voor velden buiten Groningen niet onder zijn bevoegdheden valt, evenals het uitbreiden van zijn eigen werkingsgebied en het uitbreiden van de stuurgroepen. Bewoners buiten Groningen kunnen zich met schade veroorzaakt door bodembeweging buiten Groningen, richten tot het Landelijk Loket Mijnbouwschade. 4. Rondvraag en sluiting Mogelijk zal de regio (zowel maatschappelijk als bestuurlijk) de besprekingen over een nieuw schadeprotocol aan de orde stellen als agendapunt. NB U kunt tijdens het bestuurlijk overleg nog geen uitspraken doen over een schadefonds, omdat er eerst een schadeprotocol moet zijn. Dit is ook zo afgestemd met AZ en FIN. Ter achtergrond hierbij de terugkoppeling die interdepartementaal verspreid is. Er is tijdens de Bestuurlijke Stuurgroep op 27 juni geen akkoord bereikt met de regio over het schadeprotocol. Men is positief over het proces en vindt dat we al flinke stappen gezet hebben. Het Rijk deelt dat. De regio heeft echter aangegeven meer tijd te willen voor een voldragen schadeprotocol door het verwerven van draagvlak in de regio voor het schadeprotocol, het uitwerken van losse eindjes en het goed laten landen van het nieuwe protocol in de regio. Ook de Maatschappelijke Stuurgroep heeft dat aan NCG kenbaar gemaakt. Pagina 5 van 8

12 Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Regio DGBI-DR / Het Rijk heeft in de Bestuurlijke Stuurgroep zijn teleurstelling uitgesproken omdat de bewoners van Groningen nu langer moeten wachten op de afhandeling van hun schade en omdat het Rijk de overtuiging heeft dat er al een goede 90% versie van het schadeprotocol ligt waar we op door zouden willen pakken. Rijk heeft aangegeven dat de volgorde is eerst een schadeprotocol en dan pas een besluit over een schadefonds. Onze inschatting is dat dat nog tot na het reces duurt voordat het schadeprotocol er is. Wij zullen ondertussen wel starten met de verkenning van een schadefonds zoals we dat al hadden aangegeven. NCG onderzoekt de mogelijkheid om al eerder met het opnemen van de schades te starten op basis van de nieuwe beoordelingsmethodiek. NCG zal aan het einde van de week komen met een gezamenlijke verklaring waarom het niet gelukt is om op 1 juli een nieuw schadeprotocol te hebben. Pagina 6 van 8

13 Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Regio DGBI-DR / Bijlage 1 Deelnemerslijsten Deelnemers gesprek maatschappelijke organisaties Voorzitter Maatschappelijke Stuurgroep Samenwerkende bedrijven Eemsdelta Groninger Bodem Beweging Jelle van der Knoop Groninger Bodem Beweging CNV Gasberaad Groningen Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen Jeroen de Boer Kabinetschef NCG Woordvoerder NCG Projectleider Beleid en Programmering NCG Deelnemers Nationaal Bestuurlijk Overleg Rene Paas Commissaris vd Koning Groningen Eelco Eikenaar Gedeputeerde Provincie Groningen Albert Rodenboog Burgemeester Loppersum Peter den Oudsten Burgemeester Groningen Gerard Beukema Burgemeester Delfzijl Koos Wiersma Burgemeester De Marne Geert Jan Ten Brink Burgemeester Slochteren Marijke van Beek Burgemeester Eemsmond Beleidsmedewerker gemeente Loppersum Gemeentesecretaris Loppersum Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen Jeroen de Boer Kabinetschef NCG Woordvoerder NCG Projectleider Beleid en Programmering NCG Pagina 8 van 8

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de

Nadere informatie

Datum 13 april 2017 Betreft Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

Datum 13 april 2017 Betreft Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond

Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Versterken Inspecties Schade Veiligheid Wie doet wat? Informatie en begeleiding Vragen over versterken Wie leidt het versterkingsprogramma? De Nationaal

Nadere informatie

1. Hoe groot is de groep huiseigenaren die door deze nieuwe regel geen gebruik meer kan maken van de tijdelijke regeling waardevermeerdering?

1. Hoe groot is de groep huiseigenaren die door deze nieuwe regel geen gebruik meer kan maken van de tijdelijke regeling waardevermeerdering? Gedeputeerde Staten provincie groningen Aan het lid van Provinciale Staten, mevrouw 8. van der Graaf Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlagen Onderwerp 2 O c::c.

Nadere informatie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Ministerie van Economische Zaken Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Uitleg over het besluit gaswinning Groningen Geachte bewoner, Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De heer Directoraat-generaal Bezoekadres Paterswoidseweg 1 9726 BA Groningen Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidenttficatienr

Nadere informatie

Datum 23 oktober 2017 Betreft Beantwoording vragen over onduidelijkheden schadeafhandeling in het Groningen buitengebied

Datum 23 oktober 2017 Betreft Beantwoording vragen over onduidelijkheden schadeafhandeling in het Groningen buitengebied > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Planning Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

Planning Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen Planning Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen De centrale opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen voor 2015 is om aan het eind van 2015 het Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording vragen over validatieonderzoek schadegevallen buiten de contour

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording vragen over validatieonderzoek schadegevallen buiten de contour > Retouradres Postbus 3006 9701 DA De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Nationaal Coördinator Bezoekadres Waagstraat 1 9712 JX Postadres Postbus 3006 9701

Nadere informatie

Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen

Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen 10 september 2016 Programma: WELKOM Welkom en introductie door Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen

Nadere informatie

Invloed van Groningse aardbevingen op woongenot

Invloed van Groningse aardbevingen op woongenot Invloed van Groningse aardbevingen op woongenot Welke invloed hebben de aardbevingen in Noord-Oost Groningen op het woongenot? Hoe schat men de kans in dat de eigen woonplaats getroffen kan worden? Onderzoek

Nadere informatie

Notitie gebiedsafbakening

Notitie gebiedsafbakening Notitie gebiedsafbakening Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de gebiedsafbakeningen die worden gehanteerd voor wat betreft de gaswinning, de impact van de gaswinning en de maatregelen en voorzieningen

Nadere informatie

Programma uur. Welkom en inleiding door burgemeester Albert Rodenboog

Programma uur. Welkom en inleiding door burgemeester Albert Rodenboog Programma 11.00 11.45 uur Welkom en inleiding door burgemeester Albert Rodenboog Toelichting door Hans Alders Stellen van vragen 11.45 12.30 uur Informatiemarkt 1 Inhoud Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig

Nadere informatie

Intentieverklaring. Arbeidsmarktketen aardbevings-gerelateerde bouw Groningen

Intentieverklaring. Arbeidsmarktketen aardbevings-gerelateerde bouw Groningen Intentieverklaring Arbeidsmarktketen aardbevings-gerelateerde bouw Groningen Door het ondertekenen van deze intentieverklaring spreken onderstaande organisaties de intentie uit om, via samenwerkingsafspraken,

Nadere informatie

Ter informatie van de (in)formateur van de coalitie

Ter informatie van de (in)formateur van de coalitie Ter informatie van de (in)formateur van de coalitie Met onderstaande notitie geven onderstaande 21 maatschappelijke organisaties in Groningen te kennen welke maatregelen zij voorstaan bij de aanpak van

Nadere informatie

Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari?

Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari? Veelgestelde vragen 1 Algemeen Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari? Op hoofdpunten is er een akkoord over een aantal zaken. Zie ook het persbericht dat maandag 9 februari

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken gaswinningsdossier Steller M.A. Philippart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 96 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6335080 Datum Uw brief

Nadere informatie

Toetsing van de herstructureringsplannen

Toetsing van de herstructureringsplannen Aan de leden van de Dialoogtafel Onderwerp Voortgang leefbaarheidsspoor 1 Geachte dames en heren, In uw vergadering van 12 januari 2015 heeft u het herstructureringsprogramma van leefbaarheidsspoor 1 vastgesteld.

Nadere informatie

Datum ontwikkelingen industrie

Datum ontwikkelingen industrie > Retouradres Postbus 3006 9701 DA Nationaal Coördinator Bezoekadres Waagstraat 1 9712 JX Postadres Postbus 3006 9701 DA Behandeld door mevr.mr. Westinga T 06 52 59 57 05 J.Westinga@nationaalcoordinato

Nadere informatie

burgemeester Gerard Beukema - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen

burgemeester Gerard Beukema - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Welkom Programma 09.30 uur - Welkom burgemeester Gerard Beukema - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders - Toelichting Gebiedsvisie gemeente

Nadere informatie

Groninger Panel over het nieuwe schadeprotocol Juni 2017

Groninger Panel over het nieuwe schadeprotocol Juni 2017 Groninger Panel over het nieuwe schadeprotocol Juni 2017 Colofon Titel: Groninger Panel over het nieuwe schadeprotocol Datum: Juni 2017 Auteur: F.L. de Haan MSc, Drs. J. Kruijer, R. Ringersma Adressen:

Nadere informatie

burgemeester Marijke van Beek - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen en meerlaagse bouw

burgemeester Marijke van Beek - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen en meerlaagse bouw Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester Marijke van Beek - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen en meerlaagse bouw Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen

Nadere informatie

Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland

Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland 2013-2026 Het rapport Grenzeloos Gunnen gaat uit van zes gemeenten in de provincie Groningen. Het rapport Noord-Nederland 2013-2026 gaat uit van

Nadere informatie

Gemeente Appingedam 15 oktober 2016

Gemeente Appingedam 15 oktober 2016 Gemeente Appingedam Programma 13.00 14.30 uur Welkom door burgemeester Rika Pot Toelichting gebiedsgerichte aanpak door Hans Alders Toelichting inspecties woningen door projectmanager Herman Wessels Stellen

Nadere informatie

Post- en Archielzaken

Post- en Archielzaken Post- en Archielzaken Van: Statengriffie Verzonden: woensdag 3 april 2013 13:52 Aan: Post- en Archiefzaken Onderwerp: FW: Woonlasten Bijiagen: 20130328Aan de Gemeenteraad en het college van Burgemeester

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 13.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 13. Welkom Programma 11.15 uur - Welkom Wethouder Pier Prins - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 12.15 uur Vragen 12.45 uur Informatiemarkt

Nadere informatie

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten (excl. de Stad Groningen)

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten (excl. de Stad Groningen) Provinciale Commissie Groningen Secretariaat: Haddingestraat 24 9711 KD GRONINGEN e-mail: secretarisheemschutgroningen@gmail.com (per e-mail verzonden) Groningen, 30 mei 2016 Aan de Colleges van Burgemeester

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 136 Groningen, 7 juli 2016 Besluitenlijst Provinciale Staten 6 juli 2016 Provinciale

Nadere informatie

Stand van zaken gaswinningsdossier Groningen en Ten Boer E. Deenen. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Stand van zaken gaswinningsdossier Groningen en Ten Boer E. Deenen. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Steller Stand van zaken gaswinningsdossier Groningen en Ten Boer E. Deenen De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 8263 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6579200

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 december 2015

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 december 2015 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 december 2015 Aanwezig: - R. Munniksma burgemeester Afwezig: - L. Veenstra - J. Borg - T. van der Veen wethouders - F. Wiertz secretaris Uitnodigingen:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage. Datum 25 januari 2013 Betreft Gaswinning Groningen-veld

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage. Datum 25 januari 2013 Betreft Gaswinning Groningen-veld > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres Postbus 16180 2500 BD Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen)

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21. Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester Geert-Jan ten Brink - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 20.30 uur Vragen 21.00 uur Informatiemarkt

Nadere informatie

Regeling waardevermeerdering:

Regeling waardevermeerdering: www.bevingsschadepietmous.nl NIEUW Introdu SBRIEF ctien Decemb ummer: er 2014 In dit nummer: Profiteer nu van gratis energiebesparende maatregelen tot 4.000,- Bevingsschade Piet Mous ZONDER ZORGEN HERSTELLEN

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Venster Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Datum 18-12-2015 Status Definitief Colofon Dit

Nadere informatie

Kooistra, Josina. Verzonden: vrijdag 05 mei :55 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân CC:

Kooistra, Josina. Verzonden: vrijdag 05 mei :55 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân CC: Handelsregister kleine Kooistra, Josina Van: PeterBarkema@shellcom Verzonden: vrijdag 05 mei 2017 11:55 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân CC: Huisman, Gerben Onderwerp: NAM op afstand in schadeproces

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen Datum Status Definitief Concept

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen Datum Status Definitief Concept Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Datum 03-12-2015 Status Definitief Concept Colofon Dit Meerjarenprogramma kwam tot stand na consultatie van betrokken maatschappelijke

Nadere informatie

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update)

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update) Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update) Krimp. Wat zijn de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen? Hoeveel leerlingen en scholen zijn er nog?

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 15.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 15. Welkom Programma 13.15 uur - Welkom burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 14.15 uur Vragen 14.45 uur Informatiemarkt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Datum 26 januari 2017 Betreft Beantwoording vragen over de plannen van NAM om de put Vries-10 in Assen op te starten

Datum 26 januari 2017 Betreft Beantwoording vragen over de plannen van NAM om de put Vries-10 in Assen op te starten > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Datum 6 november 2017 Betreft Beantwoording vragen over de Groningse opkoopregeling van huizen die niet eerlijk verlopen is

Datum 6 november 2017 Betreft Beantwoording vragen over de Groningse opkoopregeling van huizen die niet eerlijk verlopen is > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Programma uur - Welkom - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21.

Programma uur - Welkom - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21. Welkom Programma 19.30 uur - Welkom - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen 21.00 uur Informatiemarkt 21.30 uur Einde 2 Nationaal

Nadere informatie

Wonen en leven met aardbevingen

Wonen en leven met aardbevingen Wonen en leven met aardbevingen Meningen, knelpunten en oplossingsrichtingen van burgers Onderdeel van CMO STAMM Carola Simon c.simon@cmostamm.nl Lunchlezing Kenniscentrum NoorderRuimte 25 februari 2016

Nadere informatie

FACT-SHEET Veilig Thuis Groningen jaar 2015

FACT-SHEET Veilig Thuis Groningen jaar 2015 Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), sinds 1 januari 2015 Veilig Thuis (i.s.m.

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21. Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Jeroen de Boer Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen 21.00 uur

Nadere informatie

Groningen, 9 mei 2017 Betreft: aanvullende informatie bijeenkomst stand van zaken nieuwe schadeprotocol

Groningen, 9 mei 2017 Betreft: aanvullende informatie bijeenkomst stand van zaken nieuwe schadeprotocol Aan de leden van de Raad & Provinciale Staten Groningen, 9 mei 2017 Betreft: aanvullende informatie bijeenkomst stand van zaken nieuwe schadeprotocol Geachte heer, mevrouw, U bent middels een brief van

Nadere informatie

Wij stellen u voor uw opvattingen te geven over het aanvullend bestuurlijk akkoord en kennis te nemen van de bijlagen.

Wij stellen u voor uw opvattingen te geven over het aanvullend bestuurlijk akkoord en kennis te nemen van de bijlagen. Raadsvergadering 30 maart 2015 Nr.: 9 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Gevolgen gaswinning. Portefeuillehouder: Burgemeester A. Rodenboog. Voorstel: Wij stellen u voor uw opvattingen te geven over het aanvullend

Nadere informatie

burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen

burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Jeroen de Boer & Annemiek Berends - Nationaal Coördinator Groningen 20.30

Nadere informatie

Q&A MEERJARENPROGRAMMA AARDBEVINGSBESTENDIG EN KANSRIJK GRONINGEN

Q&A MEERJARENPROGRAMMA AARDBEVINGSBESTENDIG EN KANSRIJK GRONINGEN Q&A MEERJARENPROGRAMMA AARDBEVINGSBESTENDIG EN KANSRIJK GRONINGEN INHOUD ALGEMEEN... 1 COMMUNICATIE/PARTICIPATIE... 3 BESLUITVORMING... 4 VERSTERKING VAN WONINGEN... 5 VERSTERKING VAN BEDRIJVEN, SCHOLEN,

Nadere informatie

ONDERZOEKSWERKWIJZE VOOR EEN PROEF MET DE AFHANDELING VAN SCHADEMELDINGEN AAN DE RAND VAN HET GRONINGER GASVELD

ONDERZOEKSWERKWIJZE VOOR EEN PROEF MET DE AFHANDELING VAN SCHADEMELDINGEN AAN DE RAND VAN HET GRONINGER GASVELD ONDERZOEKSWERKWIJZE VOOR EEN PROEF MET DE AFHANDELING VAN SCHADEMELDINGEN AAN DE RAND VAN HET GRONINGER GASVELD 1. Inleiding Als gevolg van de mijnbouwactiviteiten in het Groninger gasveld ontstaan geïnduceerde

Nadere informatie

Een informatieplatform voor Groningen? enkele gedachten. Peter Millenaar - Provincie Groningen Paul Padding - Geonovum

Een informatieplatform voor Groningen? enkele gedachten. Peter Millenaar - Provincie Groningen Paul Padding - Geonovum Een informatieplatform voor Groningen? enkele gedachten Peter Millenaar - Provincie Groningen Paul Padding - Geonovum Beter Benutten Hergebruik van geo-info stimuleren in domeinen waar geo-info nog niet

Nadere informatie

Datum 25 januari 2016 Betreft Beantwoording drie sets Kamervragen inzake aardbevingsschade rond Delfzijl

Datum 25 januari 2016 Betreft Beantwoording drie sets Kamervragen inzake aardbevingsschade rond Delfzijl > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Nationaal Coordinator Groningen Directie Den Haag Bezoekadres Waagstraat

Nadere informatie

Programma. Nationaal Coördinator Groningen 9 mei 2016

Programma. Nationaal Coördinator Groningen 9 mei 2016 Programma 1. Welkom door Geert-Jan ten Brink, burgemeester van Slochteren 2. Toelichting op de inspecties door Lucy Goslinga, NCG, projectmanager Overschild 3. Voorstellen aanwezigen en functie 4. Gelegenheid

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek aardbevingsgebied Groningen

Woningmarktonderzoek aardbevingsgebied Groningen Woningmarktonderzoek aardbevingsgebied Groningen Prof.dr. Peter Boelhouwer OTB Onderzoek voor de gebouwde omgeving / Faculteit Bouwkunde / Technische Universiteit Delft OTB Onderzoek voor de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp

Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp Zandeweer, woensdag 19.00 22.00 uur Deel 1: korte presentaties Titia Haak - Vereniging Dorpsbelangen

Nadere informatie

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over wijziging gasopslagplan Norg

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over wijziging gasopslagplan Norg Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen Assen, 11-08-2015 Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over wijziging gasopslagplan Norg Geachte heer Tichelaar,

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland 343.096 3,8% -7.714-2,2%

Nadere informatie

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Gemeente Oosterhout T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders SLOTJESVELD

Nadere informatie

Aanmeldformulier Waarderegeling

Aanmeldformulier Waarderegeling Aanmeldformulier Waarderegeling Indien u uw woning, gelegen in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Hoogezand Sappemeer, Loppersum, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer of Winsum,

Nadere informatie

Gemeente Appingedam. Welkom

Gemeente Appingedam. Welkom Welkom Programma 19.30 uur - Welkom wethouder Annalies Usmany - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Hans Alders 20.30 uur Vragen 21.00 uur Informatiemarkt 21.30 uur Einde 2 Tekst 3

Nadere informatie

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen.

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. GEMEENTE Stadskanaal De Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN PROVINCIE DREN HE No.: Ingek.: 09 FEB. 2015 TEAM: TE BEH. DOOR: DWS: 1 GTAFD.: BSN uw kenmerk uw brief van

Nadere informatie

Toekomstbestendige! ouderenzorg!in!groningen! Van!een!gezamenlijke!opgave!!!!!!!! naar!een!gezamenlijke!aanpak

Toekomstbestendige! ouderenzorg!in!groningen! Van!een!gezamenlijke!opgave!!!!!!!! naar!een!gezamenlijke!aanpak Toekomstbestendige ouderenzorgingroningen Vaneengezamenlijkeopgave naareengezamenlijkeaanpak 1. Aanleiding Debeschikbaarheidvanvoldoende,toegankelijkeenbereikbareouderenzorginGroningenstaatonder druk.wij,enkelevvtzorgaanbiedersuitgroningenziebijlage1),enhetzorgkantoormenzisvinden

Nadere informatie

Ons kenmerk: EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL

Ons kenmerk: EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL De Minister van Economische Zaken Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC DEN HAAG Ons kenmerk: 16-016-EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL Geachte minister, Wij zijn van

Nadere informatie

Groningen. gee) Gas. 2017: Liberale blik op de toekomst van Groningen in rela- :e tot de gaswinning. Groningen

Groningen. gee) Gas. 2017: Liberale blik op de toekomst van Groningen in rela- :e tot de gaswinning. Groningen Groningen gee) Gas 2017: Liberale blik op de toekomst van Groningen in rela- :e tot de gaswinning Groningen 16 juni 2017 Groningen, 16 juni 2017 Geachte Minister President, beste Mark, De VVD-Statenfractie

Nadere informatie

Over het schadeprotocol Van de voorzitter

Over het schadeprotocol Van de voorzitter pagina 1 /6 Nieuwsbrief nr. 49 Groninger Bodem Beweging 5 mei 2017 Over het schadeprotocol Van de voorzitter Beste leden, De laatste weken was er weer veel 'gedoe'. De media legt in haar verslaggeving

Nadere informatie

Ons kenmerk: EW Groningen, 22 juni 2016 Betreft: Noord-West 380 kv hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten

Ons kenmerk: EW Groningen, 22 juni 2016 Betreft: Noord-West 380 kv hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten Gemeente Zuidhorn t.a.v. de gemeenteraad email: gemeente@zuidhorn.nl Ons kenmerk: 16-032-EW Groningen, 22 juni 2016 Betreft: Noord-West 380 kv hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten Geachte heer,

Nadere informatie

Datum Betreft Besluitvormingsproces gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG

Datum Betreft Besluitvormingsproces gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Datum 15 mei 2017 Betreft Beantwoording vragen over de informatievoorziening over de gasboring in Heerenveen

Datum 15 mei 2017 Betreft Beantwoording vragen over de informatievoorziening over de gasboring in Heerenveen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Op 18 november 2015 heeft de gemeenteraad van Winsum gesproken over uw meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

Op 18 november 2015 heeft de gemeenteraad van Winsum gesproken over uw meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen Nationaal Coördinator Groningen de heer H. Alders Postbus 3006 9701 DA Groningen Datum 19 november 2015 Uw brief van Ons kenmerk RJB/ Doorkiesnummer 0595-447704 Onderwerp Zienswijze gemeenteraad Winsum

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG beoordeelt de en codeert deze

Nadere informatie

Van: Huub Hansen (provincie) & Susan Top (staf Dialoogtafel)

Van: Huub Hansen (provincie) & Susan Top (staf Dialoogtafel) Memo Onderwerp: Woningmarktonderzoek aardbevingsgebied Voor: Stuurgroep Drieslag & Dialoogtafel Datum: 9 februari 2015 Van: Huub Hansen (provincie) & Susan Top (staf Dialoogtafel) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoe ver is toeristischrecreatief

Hoe ver is toeristischrecreatief Hoe ver is toeristischrecreatief Groningen? Presentatie voor HPG Zuidbroek, 27 april 2004 Willem van der Velden Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland 1 Opbouw inleiding Stand van zaken maco-economisch

Nadere informatie

Aangezien deze sets vragen hetzelfde onderwerp betreffen, beantwoord ik ze in onderlinge samenhang.

Aangezien deze sets vragen hetzelfde onderwerp betreffen, beantwoord ik ze in onderlinge samenhang. > Retouradres Postbus 3006 9701 DA De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Nationaal Coördinator Bezoekadres Waagstraat 1 9712 JX Postadres Postbus 3006 9701

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Groningen. Programma

Nationaal Coördinator Groningen. Programma Welkom Programma 19.00 uur Inloop 19.15 uur Toelichting op inspecties van woningen Ina Geugien Bewonersbegeleider Nationaal Coördinator Groningen Sipke Benus Projectleider zorg Nationaal Coördinator Groningen

Nadere informatie

En die aandeelhouder dat bent u.

En die aandeelhouder dat bent u. Aan de gemeenteraadsleden van gemeenten die aandeelhouder zijn van de NV HUISVUILCENTRALE HVC. Geacht Gemeenteraadslid, Zoals u wellicht weet zijn een aantal waterschappen, net als uw gemeente, aandeelhouder

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

20160113-rb R.Brongers 13 januari 2016

20160113-rb R.Brongers 13 januari 2016 College van B&W en Fractieleden Gemeente Noordenveld Wasaweg 18-1 9723 JD Groningen [t] 050-549 75 15 [f] 050-549 93 09 [e] info@stabialert.nl OB nr. NL820176886B01 Rabobank 14.79.28.966 KvK 011-40837

Nadere informatie

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang dossier gevolgen gaswinning

Onderwerp: Voortgang dossier gevolgen gaswinning Vergadering gemeenteraad d.d. 29 juni 2017 Agenda nummer 4 Portefeuillehouder: burgemeester de heer G. Beukema Onderwerp: Voortgang dossier gevolgen gaswinning Korte inhoud: De gevolgen van de gaswinning

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking per 1 januari 2015 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.203 Marum 10.311 Achtkarspelen 27.983 Menaldumadeel 13.612 Ameland 3.590 Menterwolde

Nadere informatie

Datum 10 juni 2016 Betreft Nadere informatie over afspraken uit 2005 met Shell en ExxonMobil in relatie tot de gaswinning in Groningen

Datum 10 juni 2016 Betreft Nadere informatie over afspraken uit 2005 met Shell en ExxonMobil in relatie tot de gaswinning in Groningen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad van Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, De Marne en Winsum i.a.a. de respectievelijke colleges

Aan: de gemeenteraad van Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, De Marne en Winsum i.a.a. de respectievelijke colleges Aan: de gemeenteraad van Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, De Marne en Winsum i.a.a. de respectievelijke colleges Onderwerp: schaalvergroting en herindeling Geachte dames en heren, 1. Inleiding

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 1 juni 2007 Briefnummer : 2007-13.141a/22/A.20, CW Zaaknummer : 577/14030 Behandeld door : van Dijk, Mw. N.M. Telefoonnummer : (050) 316 4217 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

""'"angen J 6 FEB. is

'angen J 6 FEB. is cm CONhlECTIEF Gemeente Eindhoven T.a.v. de Gemeenteraad Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN AANTEKENEN ""'"angen J 6 FEB. is POSTADRES Postbus 6190 5600 HD Eindhoven BEZOEKADRES Fazantlaan 3 5613 CA Eindhoven

Nadere informatie

Verslag Klankbordgroep Buizenzone Eemsdelta d.d. 9 september 2010 ten kantore van Groningen Seaports te Delfzijl

Verslag Klankbordgroep Buizenzone Eemsdelta d.d. 9 september 2010 ten kantore van Groningen Seaports te Delfzijl Verslag Klankbordgroep Buizenzone Eemsdelta d.d. 9 september 2010 ten kantore van Groningen Seaports te Delfzijl Aanwezig Adviescommissie voor de havens Dorpsbelangen Godlinze Gemeente Appingedam Gemeente

Nadere informatie

Kop d r veur Gezond omgaan met spanningen bij aardbevingen

Kop d r veur Gezond omgaan met spanningen bij aardbevingen Kop d r veur Gezond omgaan met spanningen bij aardbevingen S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d 1 Aan iemand die nooit een aardbeving heeft meegemaakt, is niet uit te leggen hoe het voelt. En

Nadere informatie

Concept Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

Concept Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Concept Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Nationaal Coördinator Groningen CONCEPT Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Datum 04-11-2015

Nadere informatie

^chnft van het antwoord! Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastmctmir en Milieu

^chnft van het antwoord! Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastmctmir en Milieu ^ste auteur, denkt u a a n h e t ^chnft van het antwoord! Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastmctmir en Milieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag De Gemeenteraad van de

Nadere informatie

Erfgoedprogramma

Erfgoedprogramma Erfgoedprogramma 2017-2021 Van: Gemeente Bedum Gemeente Delfzijl Gemeente Groningen Gemeente Loppersum Gemeente Slochteren Gemeente Winsum Gemeente Appingedam Gemeente De Marne Gemeente Eemsmond Gemeente

Nadere informatie

Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd

Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd FEITEN & CIJFERS Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd Onlangs publiceerde GGD Groningen de resultaten van het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015. Dit onderzoek wordt éénmaal in de vier jaar gehouden

Nadere informatie

1 Kunt u zich de antwoorden herinneren van eerdere vragen over de import van groen gas? 1

1 Kunt u zich de antwoorden herinneren van eerdere vragen over de import van groen gas? 1 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groningen, september 2017 Klantcontact biedt kansen voor WW ers In september neemt de WW in Groningen verder af. Door de aanhoudende economisch groei verliezen minder mensen hun

Nadere informatie