Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos"

Transcriptie

1 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Voorwaarden voor de openbare aanbesteding van de uitoefening van de jacht op everzwijn en ree in domeinbos Galgeberg te Hasselt (Kuringen) gedurende het jachtseizoen Hoofdstuk I Aanbestedingsvoorwaarden Artikel 1 Op deze aanbesteding is, naast de in onderhavig document opgenomen bepalingen, volgende regelgeving van toepassing: Het Jachtdecreet van 24 juli 1991 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd en de Jachtwet van 28 februari 1882, zoals van toepassing in het Vlaams Gewest, Het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu en haar uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd, Het Bosdecreet van 13 juni 1990 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd en het Boswetboek van 19 december 1854, zoals van toepassing in het Vlaams Gewest. Indien de regelgeving rond jacht tijdens de duur van de in deze aanbesteding voorziene looptijd zou wijzigen kan de regiobeheerder de bepalingen aanpassen, rekening houdend met volgend kader: Elke verstrenging van de wettelijke bepalingen dient onverwijld toegepast te worden. Versoepeling van de bepalingen kunnen toegepast worden zo ze niet tegenstrijdig zijn met de beheerdoelstellingen voor het gebied. De regiobeheerder beslist hierover autonoom. Artikel 2 1 De aanbesteding van de jachtactiviteit in 4 sectoren vindt plaats op om 16:00 uur in het Vlaams Administratief Centrum Hasselt, Hendrik van Veldeke, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt.

2 Alvorens de sectoren worden opgeroepen is er tijd voor vragen. 2 De aanbesteding zal plaatsvinden tijdens een openbare zitting bij veiling, enkel door mondeling bod dat openbaar gedaan wordt. De biedingen worden verplicht uitgedrukt in euro en in het Nederlands. De bedragen lopen op per 50,00 of een veelvoud ervan. De bieder voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden: in het bezit zijn van een jachtverlof; gemandateerd zijn door een erkende WBE, op voorwaarde dat het mandaat van de algemene vergadering ter zitting kan worden voorgelegd en op voorwaarde dat de sector waarop geboden wordt binnen het werkingsgebied van de WBE ligt.; in het bezit zijn van een volmacht, op voorwaarde dat deze ter zitting kan worden voorgelegd én de volmachtgever in het bezit is van een jachtverlof of gemandateerd is door een erkende WBE, wiens werkingsgebied de sector waarop geboden wordt omvat. Een kopie van de bovengenoemde documenten wordt, op straf van nietigheid van het bod, ter zitting aan de voorzitter overhandigd. 3 Door zijn deelname bevestigt de bieder akkoord te gaan met de voorwaarden vermeld in dit document en tevens geeft hij/zij volmacht aan het Agentschap voor Natuur en Bos om de aanvraag van het afschotplan, de aanvraag en de coördinatie van de bijzondere bejaging en de bestrijding, de opmaak en het indienen van een faunabeheerplan en een wildrapport en ook de indiening van het jachtplan te verzorgen. Dit alles om de jacht te kunnen uitoefenen zoals voorzien in dit document. Het Agentschap staat in voor de noodzakelijke administratie i.v.m. jachtplan, faunaplan, aanvraag afschot,. 4 Biedingen lager dan 250,00 worden niet aanvaard. 5 De jachtuitoefening per sector kan op de zitting definitief worden toegewezen door de voorzitter aan de bieder met het hoogste mondelinge bod. Een niet toegewezen sector kan aan het einde van de zitting opnieuw worden opgeroepen. Eens een bieder een sector, zelfs voorlopig, toegewezen heeft gekregen, kan hij niet meer bieden op de daaropvolgende sectoren. 6 Onverminderd het bepaalde in art. 11 van het Jachtdecreet is er geen recht van hoger bod nadat de zitting afgesloten werd. Indien genoemd artikel voorziet dat er in de betrokken sector een recht van hoger bod ingeroepen kan worden, dan kan deze op de zitting enkel voorlopig worden toegewezen. Bij de voorliggende aanbesteding doet deze situatie zich NIET voor. 7 Alle geschillen die tijdens de zitting rijzen zullen geregeld worden door de ambtenaar van het ANB die de zitting voorzit. 8 Indien een opdrachthouder na de toewijzing en de betaling van de verschuldigde sommen en voor het begin van de jachtperiode, meldt dat hij de jachtopdracht niet kan uitvoeren om een wettelijke reden, kan hij een vervanger voorstellen, goed te keuren door de regiobeheerder. De vervanger neemt dan alle rechten en plichten van de opdrachthouder over. Bij uitblijven van een dergelijk voorstel, kan de regiobeheerder de kandidaat met het hoogste niet weerhouden bod aanduiden als vervanger. De opdrachthouder die aldus aan zijn recht

3 verzaakt heeft, is verplicht het verschil te betalen tussen zijn prijs en de lagere prijs van het nieuwe bod. Artikel 3 De toewijzing van de jachtuitoefening in de verschillende sectoren die onderdeel uitmaken van deze openbare aanbesteding, is beperkt tot de periodes, de soorten en de aantallen bepaald in deze aanbestedingsvoorwaarden. Ook de toegankelijkheid van de sector is, voor jachtactiviteiten, beperkt tot de toegestane periodes. De toegang tot de goedgekeurde jachtkansels in een toegewezen sector is enkel toegestaan via de door de boswachter aangeduide boswegen. Gemotoriseerd vervoer op deze wegen is alleen toegestaan om een gedood dier te vervoeren of om een jachtkansel te (ver)plaatsen. Van deze bepaling kan slechts worden afgeweken mits uitdrukkelijke en voorafgaande goedkeuring van de boswachter. De jachtkansels worden door de opdrachthouder geplaatst na overleg met en goedkeuring door de lokale boswachter zoals voorzien in artikel 9 2. Artikel 4 1 De jacht op Everzwijn (Sus scrofa) en het Ree (Capreolus capreolus) kan worden uitgeoefend binnen de in onderstaande tabel aangegeven periodes. Volgende periodes, uren en jachtwijzen zijn toegelaten (meer detail elders in de tekst): wildsoort jachtwijze periode toegelaten afschot Everzwijn aanzitjacht 01 sept t.e.m. 29 feb. onbeperkt 2016 (1 u voor zonsop. tot 1 u na zonsond.) drukjacht 1 x einde periode onbeperkt Ree aanzitjacht bok 1 juli t.e.m. 14 sept Volgens afschotplan bok 1 mei t.e.m. 30 juni 2016 Volgens afschotplan geit 4 jan. t.e.m. 31maart 2016 Volgens afschotplan juveniel 4 jan. t.e.m. 31 jan Volgens afschotplan 2 Inventaris van de sectoren Nummer sector Naam Oppervlakte Eigendom Sector I 357f5, 357e7, 360r, 26ha03 ANB 360s, 357c12 Sector II 357b13, 358, 357w6, 357x6 10ha66 ANB

4 Sector III 357g12, 357e12, 357f13, 360l, 357t2, 357s2, 357r2, 357t5, 357r5, 357s5, 357c13, 357l10, 357m10 13ha17 ANB Sector IV 357p12, 357w7 10ha67 ANB Totaal 60ha53 3 Bestrijding In geval van schade en wanneer afschrikken of verjagen van everzwijnen niet afdoende blijkt, kan door de regiobeheerder aan de opdrachthouder van de betrokken sector gevraagd worden om te bestrijden buiten de periodes vermeld in artikel 4 1. Dit indien de opdrachthouder niet uitgesloten is op basis van artikel 6. De bestrijding kan gebeuren door aanzitjacht, bersjacht, drukjacht of door gebruik te maken van door het ANB geplaatste kast- of kooivallen. Mocht bestrijding nodig zijn in andere ANB-domeinen van de faunabeheerzone dan kan door middel van loting iemand van de bereidwillige opdrachthouders in het kader van dit project, worden aangeduid. 4 Drukjacht: Op initiatief van de opdrachthouder of van de regiobeheerder en onder voorbehoud van goedkeuring door de regiobeheerder, kan een drukjacht op everzwijn worden georganiseerd. Enkel de opdrachthouders van de andere sectoren uit deze aanbesteding worden daarbij toegelaten als schutter. Per evenement worden max. 20 externe trakkers toegelaten. De opdrachthouder van de sector treft zelf de wettelijk bepaalde (o.m. art. 8 Jachtvoorwaardenbesluit; Protocol 07 dec ) en praktische voorbereidingen om te zorgen voor een efficiënt en veilig verloop van de drukjacht. Artikel 5 1 De sectoren, verdeeld in aantal zoals aangeduid op de plannen in bijlage, worden zonder waarborg van oppervlakte of andere toegewezen. Noch de aanwezigheid van wild, noch het afschot worden gegarandeerd. 2 De betrokken zone moet prioritair de functies vervullen die eraan zijn toegekend krachtens het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het Decreet voor natuurbehoud van 21 oktober 1997, en waarvoor de jachtbeoefening geen belemmering mag zijn. Gedurende de periode van de jacht is in de sectoren bosexploitatie mogelijk. Door zijn deelname aan de aanbesteding verklaart de bieder op de hoogte te zijn van deze bepalingen en van de plaatselijke toestand en zich ernaar te zullen gedragen.

5 3 De voorgenomen jachtactiviteiten kaderen binnen het streven van het Agentschap naar een goed nabuurschap met de omliggende grondeigenaars. We beogen bovendien de densiteit van de everzwijnen in de zone te controleren en de kennis rond de dynamiek van de populatie te vergroten. De bieder verklaart zich akkoord met het aanleveren van gegevens over zijn jachtactiviteiten en afschot, zoals beschreven in artikel 12 laatste lid. Artikel 6 1 De bieder engageert zich om tijdens de toegestane periode van de jacht op everzwijn de aanwezigheid van dit dier in het gebied te monitoren en aan te zitten wanneer hij het zinvol acht, met een minimum van 10 aanzitbeurten voor de gehele periode. Het gebruik van cameravallen is toegestaan. 2 Bij het niet realiseren van dit engagement kan de opdrachthouder na de periode van drie maanden worden uitgesloten voor bestrijding in de eigen sector en elders in Limburg en voor volgende aanbestedingen. Reeds uitgevoerde betalingen worden niet terugbetaald. 3 Na de jachtperiode van 3 maanden volgt er een individuele evaluatie per opdrachthouder door een commissie voor de evaluatie van de kortlopende jachtactiviteiten. Hierin zetelen leden van de Afdelingen Beheer en Beleid van ANB- Limburg, het INBO en een externe nietbetrokken jager. Naleving van de in deze aanbesteding opgelegde voorwaarden alsook van de algemeen geldende wetgeving, maar ook correcte communicatie, constructieve samenwerking en voorgelegde resultaten worden geëvalueerd. 4 De jachtopdracht kan tot maximaal 3 keer verlengd worden indien zowel de opdrachthouder als de regiobeheerder hiermee instemmen en dit tegen dezelfde financiële voorwaarden. De regiobeheerder houdt rekening met het advies van de in vorige paragraaf genoemde commissie. Artikel 7 1 Het Agentschap voor Natuur en Bos is niet verantwoordelijk voor ongevallen die kunnen gebeuren of voor schade die kan optreden ten gevolge van de jacht. De opdrachthouders handelen onder eigen verantwoordelijkheid en zien af van elke vorm van schade-eis ten overstaan van het Agentschap voor Natuur en Bos. 2 De opdrachthouder is verantwoordelijk voor schade aan derden, veroorzaakt door de uitoefening van zijn/haar jachtactiviteit. De opdrachthouder is daarentegen niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het wild, gezien de korte periode van toekenning van de jachtuitoefening. Enkel incidenten die het rechtstreekse gevolg zijn van de jachtactiviteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachthouder. Hoofdstuk II Betalingsvoorwaarden Artikel 8 1 Binnen de 10 kalenderdagen, te rekenen na de toewijzing, zal de opdrachthouder de aanbestedingsprijs, vermeerderd met 21% B.T.W. en 10% voor allerlei kosten, storten op het onderstaande rekeningnummer van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap: IBAN: BE

6 BIC: BBRUBEBB De opdrachthouder zal volgende gegevens vermelden: Jachthuur Galgeberg Overeenkomstnummer: ANB/ xxxx/xxx (wordt meegedeeld per mail) Naam opdrachthouder: xxxxx Bij wijze van waarborg stort de opdrachthouder, naast de aanbestedingsprijs, 25% van de biedingsprijs Deze som is verschuldigd binnen dezelfde termijn als de biedingsprijs en wordt op dezelfde rekening gestort met de vermeldingen: Waarborg Galgeberg Overeenkomstnummer: ANB/ xxxx/xxx (wordt meegedeeld per mail) Naam opdrachthouder: xxxxx Het Agentschap kan van ambtswege de sommen die haar toekomen van de waarborg afhouden. Dit kan onder meer gebeuren ingeval van opzegging van het contract, bij toegebrachte schade of ingeval de opdrachthouder niet of niet tijdig voldoet aan de vorderingen die ingesteld werden op basis van dit contract. Na afloop van dit contract kan de opdrachthouder de waarborg, of in voorkomend geval het saldo ervan, bij het Ondersteunend Centrum van het Agentschap terugvorderen. Na verklaring van de regiobeheerder dat de opdrachthouder al zijn verplichtingen nakwam wordt de borg teruggestort. Opdrachthouders die te laat betalen, kunnen hun rechten verliezen en kunnen worden uitgesloten voor volgende aanbestedingen. Onderverhuring is niet toegestaan. 2 Het gedode wild wordt, zonder extra vergoeding, eigendom van de opdrachthouder als het geschoten wordt tijdens de periodes bepaald in artikel 4 1 van deze aanbesteding. Wild dat bemachtigd wordt ten gevolge van bestrijding wordt, conform art. 22 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, aangeboden aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waarin de bestrijding plaatsvindt. Hoofdstuk III Voorwaarden voor de jachtbeoefening Artikel 9 1 De jager mag bij de aanzitjacht alleen vanop een door het ANB goedgekeurde jachtkansel de jacht uitoefenen. Deze jachtkansels worden door de jager zelf geplaatst, na overleg met en goedkeuring door de plaatselijke boswachter (zowel qua locatie als qua constructie). Zij worden door de boswachter voorzien van een identificatiebordje van het ANB. De kansels mogen niet worden opgesteld langs of in de richting van bewegwijzerde recreatieve routes of van om het even welke infrastructuur.

7 2 De uitoefening van de jacht wordt toegestaan ten persoonlijke titel. Tenzij bij een toegestane drukjacht, mag men zich bij de jacht niet laten vergezellen door derden. Het is een jager die de proef als gekwalificeerd persoon niet met goed gevolg aflegde nochtans toegelaten een gekwalificeerd persoon bij te roepen om aan de verplichtingen i.v.m. de verkoop of overdracht van het wild aan derden te kunnen voldoen. De jager geeft tijdens de zitting naam, adres en telefoonnummer van de gekwalificeerde persoon die hij desgevallend wenst bij te roepen op van zodra hem een sector wordt toegewezen. Deze persoon mag het terrein alleen ongewapend betreden en om door de jager gedood wild te schouwen. Artikel 10 De opdrachthouder zorgt ervoor steeds een voldoende opgeladen g.s.m. bij zich te hebben tijdens de jacht. Elk aanzitten of bersen wordt vooraf per sms of telefoon gemeld aan de lokale boswachter. Elk schot dient onmiddellijk per sms of telefoon te worden gerapporteerd aan de boswachter. Elk afschot wordt onmiddellijk telefonisch aan de boswachter gemeld. Indien deze niet opneemt wordt een duidelijke boodschap ingesproken, die gewag maakt van alle nuttige informatie (naam, uur afschot, soort, geslacht, geschat gewicht ) De genoemde rapportering stelt de opdrachthouder niet vrij van de meldingen en andere handelingen die de vigerende wetgeving voorziet. Artikel 11 Wanneer een stuk grofwild gekwetst wegvlucht start de jager het nazoeken onmiddellijk. Slechts wanneer duisternis het nazoeken inefficiënt of onveilig maakt, kan deze activiteit opgeschort worden. Van zodra de lichtomstandigheden het terug toelaten wordt ze hervat. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 van het Jachtvoorwaardenbesluit beslist de boswachter of al dan niet een gekwalificeerde zweethond wordt ingeschakeld. De jager neemt persoonlijk deel aan het nazoekwerk. Bij een drukjacht worden, voor het begin van de jacht, instructies over het nazoeken van gekwetst wild gegeven aan de deelnemers. De opdrachthouder en de schutter nemen zelf deel aan het nazoekwerk. De boswachter wordt correct en zonder verwijl op de hoogte gehouden van het verloop van de zoekactie. Artikel 12 Conform de vorige artikelen wordt een geschoten stuk grofwild onmiddellijk gemeld aan de boswachter. Het wild wordt ter plaatse gelabeld (hielgewricht en linker onderkaak) en de nodige documenten worden ingevuld. Om na te gaan in welke mate wilde everzwijnen in Vlaanderen besmet zijn met de ziekte van Aujeszky, klassieke varkenspest of Brucellose worden, in samenwerking met jagers en dierenartsen, bij geschoten wilde everzwijnen bloedstalen genomen voor epidemiologische analyse. De jager maakt hiervoor, voorafgaand aan de jacht, afspraken met een dierenarts naar keuze. Het honorarium van de veearts en de kosten van de verdere behandeling van de stalen vallen ten koste van het Agentschap voor Natuur en Bos.

8 Ofwel wordt de aangestelde veearts verwittigd en wordt het geschoten wild naar de afgesproken plaats gebracht, ofwel neemt de jager zelf de nodige stalen en bezorgt hij ze onmiddellijk (oponthoud hypothekeert de betrouwbaarheid van de analyses!!!) aan de aangestelde veearts. De veearts zorgt voor de verdere behandeling van de bloedstalen. Voor verder onderzoek door het INBO worden van vrouwelijke dieren, de baarmoeder en de eierstokken ingezameld. Deze organen en de gelabelde kaak worden, in een degelijk afgesloten plastic zak verpakt, in de diepvriezer bewaard tot de plaatselijke boswachter ze ophaalt. Ook de begeleidende documenten worden hem dan overhandigd. Het door het INBO aangeleverde boekje m.b.t. de jachtactiviteiten dient correct te worden ingevuld door de opdrachthouder en binnen de 14 kalenderdagen na de laatste jachtdag te worden ingeleverd bij de voor de bejaagde sector verantwoordelijke boswachter of te worden gedeponeerd in de brievenbus vermeld in vorig lid. Artikel 13 Het niet naleven van de jachtwetgeving of van één van de bepalingen van deze aanbestedingsvoorwaarden, kan de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben. Ook bij onweidelijk gedrag kunnen jagers onmiddellijk uitgesloten worden van de jacht of de bestrijding. Onveilig gedrag leidt in elk geval tot onmiddellijke uitsluiting. De regiobeheerder beslist hier onafhankelijk over. Bovendien kunnen deze overtreders, na evaluatie door de evaluatiecommissie, uitgesloten worden van volgende aanbestedingen Uitgevoerde betalingen worden niet terugbetaald. Brussel, xx.xx.xxxx ir. Roel Vanhaeren, Afdelingshoofd Beheer

9 Bijlage 1 Domeinbos Galgeberg - Sectoren

Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Agent:;chap. ~oor Natuur en Bos Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Voorwaarden voor de openbare aanbesteding van de uitoefening van het jachtrecht op everzwijn en ree in domeinbossen en natuurreservaten

Nadere informatie

Vlaamse overheid Agentschap Natuur en Bos

Vlaamse overheid Agentschap Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap Natuur en Bos Voorwaarden voor de openbare aanbesteding van het jachtrecht op everzwijn en ree in domeinbossen en natuurreservaten te Maasmechelen, Lanaken, Bilzen, Dilsen-Stokkem

Nadere informatie

Vlaamse overheid Agentschap Natuur en Bos

Vlaamse overheid Agentschap Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap Natuur en Bos Openbare aanbesteding van het jachtrecht op everzwijn in domeinen beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos Ophovenderheide (Meeuwen-Gruitrode), Dorperheide

Nadere informatie

Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos verpachtingsvoorwaarden Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Voorwaarden voor de verpachting van de jacht op everzwijn in het Vlaams natuurreservaat De Ronde Put en andere Natuurgebieden in Postel

Nadere informatie

Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos verpachtingsvoorwaarden Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Voorwaarden voor de aanbesteding van licenties voor de jacht op grofwild in domeinbossen Gewestbos Ravels en Hoge Vijvers Arendonk

Nadere informatie

Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse Landmaatschappij

Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse Landmaatschappij verpachtingsvoorwaarden Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse Landmaatschappij Voorwaarden voor de verpachting van de jacht op ree en everzwijn in domeinen de Koninklijke Schenking (van

Nadere informatie

Vlaamse overheid Agentschap Natuur en Bos

Vlaamse overheid Agentschap Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap Natuur en Bos Verpachting van de jacht in ANB-domein De Elsakker (+/-155ha) Nummer RTK/2017/001 Hoofdstuk I Algemeen Artikel 1 Doel en voorwerp van de aanbesteding 1 Voor de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verpachting van de jacht in domeinen beheerd door het Agentschap Natuur en Bos Kruisgraef Wynantsgrebbe-Op Voerenberg Schoppemerheide Onder Broekbos Dikkenbos Nuroperbemd Stroevenbos Lobos Alsbos La Heydt

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

VLAAMSE OVERHEID AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS VLAAMSE OVERHEID AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS A. Algemene en bijzondere voorwaarden voor de openbare aanbesteding betreffende de toewijzing van licenties voor de uitoefening van het jachtrecht in domeinen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Verpachting van de jacht in domeinen beheerd door het Agentschap Natuur en Bos Belle-Vue bos Kortessem en Borgloon Bijzondere voorwaarden Nummer: ANB/TBO/2016/3 Openbare verpachting van het jachtrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verpachting van de jacht in domeinen van en beheerd door het Agentschap Natuur en Bos Galmaarden Algemene voorwaarden Nummer: ANB/VB//001 HOOFDSTUK I : Definities Artikel 1. - Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

Vlaamse overheid Agentschap Natuur en Bos. Verpachting van de jacht in domeinen beheerd door het Agentschap Natuur en Bos

Vlaamse overheid Agentschap Natuur en Bos. Verpachting van de jacht in domeinen beheerd door het Agentschap Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap Natuur en Bos Verpachting van de jacht in domeinen beheerd door het Agentschap Natuur en Bos Meerdaalwoud, Heverleebos & Kouterbos, Vijvers van Oud-Heverlee en nader te specifiëren

Nadere informatie

AGENTSCHAP NATUUR & BOS. Regio Lage Kempen. Openbare verpachting van het jachtrecht in domeinen beheerd door het Agentschap Natuur en Bos

AGENTSCHAP NATUUR & BOS. Regio Lage Kempen. Openbare verpachting van het jachtrecht in domeinen beheerd door het Agentschap Natuur en Bos AGENTSCHAP NATUUR & BOS Regio Lage Kempen Openbare verpachting van het jachtrecht in domeinen beheerd door het Agentschap Natuur en Bos Domeinbossen van Leopoldsburg Domeinbos Binnenveld Domeinbossen van

Nadere informatie

TITEL I. FORMULERING VAN DE JACHT IN HET ALGEMEEN... 17 1. Gewone jacht... 17 2. Bijzondere jacht... 17 3. Bestrijding... 18

TITEL I. FORMULERING VAN DE JACHT IN HET ALGEMEEN... 17 1. Gewone jacht... 17 2. Bijzondere jacht... 17 3. Bestrijding... 18 Inhoud INHOUD INLEIDING... 9 HIERARCHIE VAN DE BRONNEN... 13 LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN... 15 TITEL I. FORMULERING VAN DE JACHT IN HET ALGEMEEN... 17 1. Gewone jacht... 17 2. Bijzondere jacht... 17

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verpachting van de jacht in domeinen beheerd door het Agentschap Natuur en Bos Onderwerp Algemene voorwaarden Nummer: ANB/WVL/2014/001 HOOFDSTUK I : Definities Artikel 1. - Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verpachting van de jacht in domeinen beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos gelegen in de Velpevallei tussen Glabbeek en Hoeleden Algemene voorwaarden Nummer: ANB/VB/RH/2014/1 HOOFDSTUK I : Definities

Nadere informatie

Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2013-2015

Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2013-2015 Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2013-2015 Adviesnummer: INBO.A.3469 Datum advisering: 22 juli 2016 Auteur(s): Contact:

Nadere informatie

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12; 1 december 1998 - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

CONTRACT VOOR HALVE STAL

CONTRACT VOOR HALVE STAL CONTRACT VOOR HALVE STAL Gegevens pensionstal Naam: Adres: Tel: Fax: E-mail Gegevens klant pensionstal eigenaar van het paard Naam klant pensionstal: Adres: Tel: GSM: E-mail Gegevens klant halve stal Naam

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

13 juli Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van een afschotplan voor reewild 1 (Belg. Staatsbl. 19 november 1994)

13 juli Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van een afschotplan voor reewild 1 (Belg. Staatsbl. 19 november 1994) 13 juli 1994 - Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van een afschotplan voor reewild 1 (Belg. Staatsbl. 19 november 1994) De Vlaamse regering, Gelet op de Benelux-Overeenkomst op gebied van de

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Advies over het gemiddeld aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode

Advies over het gemiddeld aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode Advies over het gemiddeld aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2011-2013 Adviesnummer: INBO.A.3171 Datum advisering: 1 september 2014 Auteur(s): Contact:

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Officieuze coördinatie van de jachtreglementering

Officieuze coördinatie van de jachtreglementering 28 oktober 2005 - Ministerieel besluit tot vaststelling van de gegevens die in het wildbeheerplan moeten worden opgenomen (B.S. 14 november 2005) De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de

Nadere informatie

Resultaten eerste bijeenkomsten Proefproject everzwijnen Limburg

Resultaten eerste bijeenkomsten Proefproject everzwijnen Limburg Resultaten eerste bijeenkomsten Proefproject everzwijnen Limburg INBO: Hans Keune, Francis Turkelboom, Thomas Scheppers, Jim Casaer ANB: Francois Vaneygen, Bart Denayer Maatschappelijk forum 2 Mei 2012

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Aanvullend advies over het gemiddeld aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode

Aanvullend advies over het gemiddeld aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode Aanvullend advies over het gemiddeld aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2012-2014 Adviesnummer: INBO.A.3342 Datum advisering: 9 september 2015 Auteur(s):

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domein Zorgvliet, gelegen op het grondgebied van de

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven

Tariefverordening. op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 10 december 2012 raad van bestuur van : 18 december 2012 ingangsdatum : 1 januari 2013 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven raad van bestuur van 5 december 2016 ingangsdatum: 1 januari 2017 Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht Havenhuis Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen T+3232052011

Nadere informatie

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw 1. Algemeen Dit reglement is een aanvulling van de Statuten van Ternesse Golf en Country Club en werd opgemaakt door de Raad van bestuur in vergadering

Nadere informatie

Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt.

Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt. Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt. 25-10-2017 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Domein Varenbroek 1 HOUTVERKOOP Onder voorzitterschap van het Agentschap

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuring van het jachtrecht. De Linden Bemden

Voorwaarden voor de verhuring van het jachtrecht. De Linden Bemden Voorwaarden voor de verhuring van het jachtrecht De Linden Bemden Artikel 1: voorwerp van de huur Het gemeentebestuur van Hoeselt geeft het jachtrecht van navolgend lot in huur: Hoeselt, 1 ste afdeling

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Agentschap voor. Natuur en Bos. Verpachting van de jacht op grof wild in domeinen beheerd door het Agentschap Natuur en Bos Wortel Kolonie

Agentschap voor. Natuur en Bos. Verpachting van de jacht op grof wild in domeinen beheerd door het Agentschap Natuur en Bos Wortel Kolonie Agentschap voor Natuur en Bos Verpachting van de jacht op grof wild in domeinen beheerd door het Agentschap Natuur en Bos Wortel Kolonie Algemene voorwaarden Nummer: ANB/ ANT /2012/00123 HOOFDSTUK I :

Nadere informatie

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement 1. In het kader van de Win 1 jaar gratis elektriciteit - actie biedt EDF Luminus

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Samengevatte inhoud van het nieuwe voorwaardenbesluit en het nieuwe jachtadministratiebesluit

Samengevatte inhoud van het nieuwe voorwaardenbesluit en het nieuwe jachtadministratiebesluit Samengevatte inhoud van het nieuwe voorwaardenbesluit en het nieuwe jachtadministratiebesluit Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Het nieuwe Jachtvoorwaardenbesluit... 4 2.1 Algemene voorwaarden voor het

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon] BEMIDDELINGSPROTOCOL TUSSEN : [naam, voornaam en woonplaats voor een natuurlijke persoon] Hierna, [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot

Nadere informatie

Advies betreffende de verlenging van de erkenning van de wildbeheereenheid Capreolus Dilsen-Stokkem

Advies betreffende de verlenging van de erkenning van de wildbeheereenheid Capreolus Dilsen-Stokkem Advies betreffende de verlenging van de erkenning van de wildbeheereenheid Capreolus Dilsen-Stokkem Nummer: INBO.A.2012.39 Datum advisering: 28 februari 2012 Auteur(s): Contact: Marijke Thoonen Niko Boone

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

uw kenmerk 1 telefoonnummer 1700

uw kenmerk 1 telefoonnummer 1700 XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX X 1700 DILBEEK BELGIE Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Studietoelagen Koning Albert II-laan 15-1210

Nadere informatie

Advies over faunabeheer (ree, Canadese gans) in de plantentuin te Meise

Advies over faunabeheer (ree, Canadese gans) in de plantentuin te Meise Advies over faunabeheer (ree, Canadese gans) in de plantentuin te Meise Adviesnummer: INBO.A.3332 Datum advisering: 28 juli 2015 Auteur(s): Contact: Jim Casaer, Frank Huysentruyt & Jan Vercammen Lieve

Nadere informatie

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES REGLEMENT SPORTSUBSIDIES DEEL I: AANVRAAG SPORTSUBSIDIE Artikel 1: Basis Een sportsubsidie wordt verleend aan sportverenigingen van het district Berendrecht- Zandvliet-Lillo als bijdrage in de werkingskosten

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

I. DE ONDERGETEKENDE(N)

I. DE ONDERGETEKENDE(N) FORMULIER INHOUDENDE EEN ONHERROEPELIJK BINDEND EENZIJDIG BOD ONDER DE HIERNA BEPAALDE VOORWAARDEN I. DE ONDERGETEKENDE(N) Naam : KBO n : Adres /Maatschappelijke zetel : Email :.. Gsm : Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 U krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de tijd om

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden;

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden; Algemene Veiling Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vidaxl B.V., gevestigd te Venray (KvK nummer 52904822 ) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen, gedeponeerd

Nadere informatie

Wijziging jachtdecreet. Hoorzitting Vlaams Parlement 09/09/2015 Wim Van Gils, diensthoofd beleid Anke Geeraerts, beleidsmedewerker natuur

Wijziging jachtdecreet. Hoorzitting Vlaams Parlement 09/09/2015 Wim Van Gils, diensthoofd beleid Anke Geeraerts, beleidsmedewerker natuur Wijziging jachtdecreet Hoorzitting Vlaams Parlement 09/09/2015 Wim Van Gils, diensthoofd beleid Anke Geeraerts, beleidsmedewerker natuur Inhoud 1. Natuurpunt 2. Proces 3. Rol INBO 4. Bewijsvoering jachtrechten

Nadere informatie

Europees Handvest inzake lokale autonomie

Europees Handvest inzake lokale autonomie (Tekst geldend op: 04-02-2010) Europees Handvest inzake lokale autonomie (vertaling: nl) Europees Handvest inzake lokale autonomie PREAMBULE De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus+ project "GOAL" - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus+ project GOAL - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00572 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus+ project "GOAL" - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan

Nadere informatie

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING 1. Ondertekenende partijen Tussen enerzijds : Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen Vertegenwoordigd door: De heer Jan Van Rensbergen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MF Select

Algemene Voorwaarden MF Select Algemene Voorwaarden MF Select Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Groningen op 12 september 2012 onder aktenummer 12/20 Inhoud Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 De dienstverlening... 3 Artikel

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011.

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011. Advies Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren Brussel, 19 september 2011. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Jachtplannen in Vlaanderen. Kenniscentrum HVV

Jachtplannen in Vlaanderen. Kenniscentrum HVV Jachtplannen in Vlaanderen Kenniscentrum HVV Jachtrechten en jachtplan Historiek van het jachtplan Naar correcte jachtplannen Jachtplannen raadplegen Perceel ingekleurd, wat nu? De jachthuurovereenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Kindeffectrapportage. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kindeffectrapportage. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kindeffectrapportage Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het kindeffectrapport

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er PARTIJEN 1. De besloten vennootschap RaymakersKayser b.v., handelend onder de naam RaymakersvdBruggen, Personeelsmanagement, gevestigd te Weesp, kantoorhoudende

Nadere informatie

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patient Doc: a057003 Tijdschrift: 57 p. 15 Datum: 11/04/1992 Origine: NR Thema's: Dossier (Medisch-) Huisarts Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME Werknemer Bedrijfsgegevens INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME BEDRIJFSNUMMER: 11550000 FIRMANAAM: BROEDERS VAN LIEFDE SFID: / FAX DIT BLAD SAMEN MET DE INGEVULDE DOCUMENTEN DOOR NAAR

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

uw kenmerk XXXXXXXXXXXX telefoonnummer 1700

uw kenmerk XXXXXXXXXXXX telefoonnummer 1700 XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 1 1700 DILBEEK BELGIE Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Studietoelagen Koning Albert II-laan 15-1210

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie