Beleidsregels RegelRecht 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels RegelRecht 2015"

Transcriptie

1 Beleidsregels RegelRecht 2015 Pag. Beleidsregels tegemoetkoming collectieve aanvullende zorgverzekering Beleidsregels strippenkaart Beleidsregels bijdrage zwemdiploma A

2 Beleidsregels tegemoetkoming collectieve aanvullende zorgverzekering 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. belanghebbende: de in Apeldoorn wonende polishouder van de CAZ; b. bijstandsnorm: de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, Participatiewet, exclusief vakantietoeslag en zonder toepassing van artikel 22a en paragraaf 3.3., Participatiewet; c. CAZ: de door het college via Menzis aangeboden collectieve aanvullende zorgverzekering als bedoeld in artikel 35, derde lid, Participatiewet; d. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; e. eigen risico: wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering; f. inkomen: het (gezins)inkomen als bedoeld in paragraaf 3.4 van de wet, en de algemene bijstand; g. onverwijld: binnen 7 dagen nadat het feit of de omstandigheid zich heeft voorgedaan, dan wel het kenbaar werd of redelijkerwijs kenbaar had kunnen zijn voor belanghebbende; h. peilmaand: de maand van aanmelding voor deelname aan de CAZ, dan wel de maand november voorafgaande aan het verzekeringsjaar; i. tegemoetkoming: een bijdrage in de premie dan wel een bijdrage in het wettelijk eigen risico van de CAZ, als bedoeld in artikel 35, derde lid, Participatiewet; j. verzekeringsjaar: het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december k. wet: de Participatiewet. 2. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet. Artikel 2 Aanvraag deelname 1. Deelname aan de CAZ wordt aangevraagd middels een door het college vastgesteld formulier. 2. Het college beoordeelt het recht op de tegemoetkoming(en) CAZ op basis van de gegevens die belanghebbende bij de aanvraag verstrekt. 3. Het college toetst achteraf op basis van steekproef of de belanghebbende voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de CAZ en de verstrekte tegemoetkomingen. 4. De belanghebbende dient aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling te doen van alle omstandigheden en feiten waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op deelname aan en/of de tegemoetkoming CAZ. 5. Het college kan de tegemoetkoming terugvorderen voor zover deze ten onrechte of tot een te hoog bedrag is ontvangen. Artikel 3 Voorwaarden deelname 1. De CAZ bestaat uit de basisverzekering, één aanvullende verzekering en één tandverzekering. 2. De aanvrager van de CAZ: a. staat ingeschreven in de gemeente Apeldoorn; en b. is 18 jaar of ouder; en c. heeft in de peilmaand een netto (gezins)inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. 3. Indien het (gezins)inkomen gedurende een verzekeringsjaar de grens van 150% van de bijstandsnorm te boven gaat, blijft deelname aan de CAZ gedurende dat verzekeringsjaar mogelijk.

3 4. Voor deze regeling wordt geen rekening gehouden met het vermogen zoals genoemd in de wet en een vermogen boven het bedrag van artikel 34, derde lid, van de wet vormt geen afwijzingsgrond. Artikel 4 Hoogte tegemoetkoming 1. De tegemoetkoming voor de premie van de CAZ bedraagt 15,00 per maand als het (gezins)inkomen van belanghebbende in de peilmaand lager is dan 110% van de bijstandsnorm. 2. De tegemoetkoming voor de premie van de CAZ bedraagt 10,00 per maand als het (gezins)inkomen van belanghebbende zich in de peilmaand bevindt tussen 110% en 120% van de bijstandsnorm. 3. De tegemoetkoming voor het wettelijk eigen risico bedraagt 100% van dit eigen risico, als het (gezins)inkomen van belanghebbende in de peilmaand lager is dan 110% van de bijstandsnorm en de belanghebbende verzekerd is voor het aanvullende zorgpakket GarantVerzorgd De tegemoetkoming voor het wettelijk eigen risico bedraagt 75% van dit eigen risico, als het (gezins)inkomen van belanghebbende in de peilmaand lager is dan 110% van de bijstandsnorm en de belanghebbende verzekerd is voor het aanvullende zorgpakket GarantVerzorgd De tegemoetkoming voor het wettelijk eigen risico bedraagt 50% van dit eigen risico, als het (gezins)inkomen van belanghebbende zich in de peilmaand bevindt tussen 110% en 120% van de bijstandsnorm en de belanghebbende verzekerd is voor het aanvullende zorgpakket GarantVerzorgd 2 of GarantVerzorgd 3. Artikel 5 Betaling tegemoetkoming en premie 1. Het college betaalt de tegemoetkomingen rechtstreeks aan Menzis. 2. Indien belanghebbende een uitkering van gemeente Apeldoorn ontvangt, betaalt het college van deze uitkering mits deze toereikend is - de premie van de CAZ rechtstreeks aan Menzis. Artikel 6 Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing van deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college. Artikel 8 Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie en werken terug tot 1 januari De Beleidsregel bijdrage premie collectieve aanvullende ziektekostenverzekering Agis wordt ingetrokken per 1 januari Artikel 9 Citeertitel Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tegemoetkoming collectieve aanvullende zorgverzekering Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn op xx-xx Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, de secretaris, de burgemeester,

4 Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming collectieve aanvullende zorgverzekering 2015 Algemene toelichting Aanleiding Hoewel de mogelijkheid van categoriale bijstandsverlening grotendeels is afgeschaft is het wel mogelijk dat de gemeente bijstand verleent aan individuen met bepaalde groepskenmerken. De uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan vloeien in veel gevallen rechtstreeks voort uit het feit dat de belanghebbende tot een bepaalde groep behoort. De Participatiewet geeft in hoofdstuk 4 het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid te bepalen dat bepaalde kosten niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm of het inkomen voorzover dat meer bedraagt dan de bijstandsnorm. Door veranderingen in wat toen nog de Ziekenfondswet heette, is in het verleden een aantal vergoedingen uit de basisziekenfondsverzekering gehaald. Voor deze verstrekkingen werden de mensen geacht zichzelf aanvullend te verzekeren. Met het afsluiten van een collectieve aanvullende ziektenkosteverzekering (CAZ) bij Menzis wil de gemeente Apeldoorn voor de minima een goede verzekering bieden tegen een redelijke prijs. Artikelgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen De regeling betreft een gemeentelijke regeling en staat derhalve alleen open voor belanghebbenden die hun domicilie hebben in de gemeente Apeldoorn. Het domicilie kan worden bepaald op grond van artikel 10 en 11 van het Burgerlijk Wetboek (boek 1). Voor het bepalen van de hoogte van het inkomen en het recht op tegemoetkomingen, wordt gekeken naar het inkomen in de peilmaand. Wanneer mensen zich aanmelden voor de CAZ, geldt die maand als peilmaand. Wanneer iemand al langer deelneemt aan CAZ en er een nieuw verzekeringsjaar aanbreekt, wordt voor het recht op voortzetting van deelname aan CAZ en het ontvangen van tegemoetkomingen, gekeken naar het inkomen in de maand november voorafgaand aan dat verzekeringsjaar. Hier is voor gekozen omdat vanaf deze maand de zorgpremies bekend worden en mensen zich kunnen oriënteren op de verschillende zorgverzekeraars voor het komende verzekeringsjaar. Artikel 2 Aanvraag deelname Belanghebbende dient de aanvraag in te dienen via een formulier dat door het college is vastgesteld. Dit kan ook een digitaal formulier zijn. Op dit formulier dient belanghebbende de juiste gegevens over onder andere de inkomsten en de gezinssituatie aan te geven. Op basis daarvan worden eventuele tegemoetkomingen verstrekt. Achteraf wordt aan de hand van steekproeven nagegaan of de gegevens naar waarheid zijn ingevuld en er recht bestaat op de deelname aan de CAZ en de ontvangen tegemoetkomingen. Als dit niet het geval is, kan het college de tegemoetkomingen terugvorderen. Artikel 3 Voorwaarden deelname In dit artikel staan de voorwaarden die gesteld zijn om aan de CAZ deel te kunnen nemen. Allereerst bestaat de CAZ uit het basispakket en daarnaast een aanvullende verzekering plus een tandverzekering. Als iemand geen aanvullende en tandverzekering wenst af te sluiten, dan voldoet deze persoon niet aan de voorwaarden voor deelname aan de CAZ en het ontvangen van tegemoetkomingen hiervoor.

5 Daarnaast dient de aanvrager in Apeldoorn ingeschreven te staan, ouder te zijn dan 18 en dient het (gezins)inkomen in de peilmaand tot 150% van de toepasselijke bijstandsnorm te bedragen. Voor de hoogte van het inkomen wordt gekeken naar het (gezins)inkomen. Dit is ook het geval in een huishouden van twee samenwonende personen, waarbij bijvoorbeeld één persoon gebruik wil maken van de CAZ en de partner niet. In deze situatie wordt voor de beoordeling van het recht op deelname en tegemoetkomingen, het inkomen van beide partners bij elkaar opgeteld. Als dit boven de gestelde normen is, dan bestaat er geen recht op deelname aan CAZ en het ontvangen van tegemoetkomingen. Indien het inkomen van het gezin gelijk is of meer bedraagt dan 150 % van de geldende bijstandsnorm voor de belanghebbende dan wordt de aanvrager geacht de kosten uit het inkomen te kunnen voldoen. Als belanghebbende in de peilmaand aan de inkomensgrens voldoet, maar gedurende het verzekeringsjaar boven de inkomensgrens komt, blijft deelname aan de CAZ en het ontvangen van de tegemoetkomingen mogelijk. Op deze manier wordt voorkomen dat mensen gedurende het verzekeringsjaar geconfronteerd worden met hoge zorgpremies, doordat het inkomen boven de hier gestelde grenzen stijgt en zij geen tegemoetkoming meer zouden ontvangen. Als zij wel aan de overige voorwaarden blijven voldoen, behouden deze mensen hun recht gedurende het verzekeringsjaar waarin het inkomen de grenzen te boven is gegaan. Stel iemand heeft in november 2014 een inkomen van 105 % van de toepasselijke bijstandsnorm en gaat daarom per 1 januari 2015 deelnemen aan de CAZ en ontvangt de tegemoetkomingen waar zij volgens deze beleidsregels recht op heeft. Per februari 2015 stijgt het inkomen naar 155% van de toepasselijke bijstandsnorm. Belanghebbende blijft dan mits aan overige voorwaarden voldaan - tot en met 31 december 2015 de tegemoetkomingen ontvangen en deelnemen aan de CAZ zoals het geval zou zijn als het inkomen op 105% was gebleven. Er geldt geen vermogenstoets voor deelname aan CAZ en het ontvangen van tegemoetkomingen. Artikel 4 Hoogte tegemoetkoming Dit artikel regelt de hoogte van de tegemoetkomingen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen verschillende inkomensgrenzen en afgesloten verzekeringspakketten. De gemeente verstrekt tegemoetkomingen in de premie, in de vorm van premiekortingen en een tegemoetkoming in het wettelijk eigen risico. Voor de tegemoetkoming in het wettelijk eigen risico is mede bepalend voor welke aanvullende zorgverzekering belanghebbende heeft gekozen. In de pakketten Garantverzorgd 2 en 3 is het eigen risico verzekerd en daarmee verdisconteerd in een hogere premie. De gemeente biedt in de genoemde gevallen een premiekorting zodat op die manier een bijdrage wordt verstrekt in het wettelijk eigen risico. Een belanghebbende met in de peilmaand een (gezins)inkomen tot 110% en een CAZ pakket met GarantVerzorgd 2 en een tandverzekering krijgt maandelijks twee tegemoetkomingen / premiekortingen. Allereerst een korting van 15,- in de premie omdat het inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm. Daarnaast krijgt deze persoon een premiekorting van 75% van het wettelijk eigen risico omdat betrokkene een inkomen heeft tot 110% van de bijstandsnorm en verzekerd is voor GarantVerzorgd 2. In GarantVerzorgd 2 is het wettelijk eigen risico verzekerd waardoor de premie van deze aanvullende verzekering hoger is. De premiekorting van 75% van het eigen risico bedraagt 75% van de extra premie die belanghebbende maandelijks heeft voor de aanvullende verzekering, vanwege het verzekeren van het eigen risico. Artikel 5 Betaling tegemoetkoming en premie De gemeente betaalt de tegemoetkomingen rechtstreeks door aan Menzis. De belanghebbende ontvangt als gevolg hiervan, van Menzis een premiekorting. Voor mensen die gebruik maken deelnemen aan de CAZ en een uitkering van gemeente Apeldoorn ontvangen, betaalt de gemeente de premie voor de CAZ direct door aan

6 Menzis, mits de te verstrekken uitkering toereikend is. Belanghebbende blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de premie. Artikel 6 Hardheidsclausule Deze bepaling biedt de mogelijkheid aan het college om in uitzonderlijke gevallen maatwerk te leveren. Het moet dan gaan om gevallen waarin het toepassen van de regels uit deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden. Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden Als zich situaties voordoen waarvoor deze beleidsregels geen oplossing bieden, dan beslist het college over de afhandeling hiervan. Artikel 8 Inwerkingtreding Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. Artikel 9 Citeertitel Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

7 Beleidsregels Strippenkaart Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. belanghebbende: de inwoner van Apeldoorn, tezamen met de in het gezinsverband levende volwassenen en kinderen; b. bijstandsnorm: de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, Participatiewet, exclusief vakantietoeslag en zonder toepassing van artikel 22a en paragraaf 3.3., Participatiewet; c. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; d. inkomen: het inkomen als bedoeld in paragraaf 3.4 van de wet, en de algemene bijstand. Bepalend is het gemiddelde inkomen van de twee maanden voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag is ingediend; e. strippenkaart: een strippenkaart ter waarde van 46,- of 69,-; f. wet: de Participatiewet. 2. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet. Artikel 2 Aanvraag 1. De strippenkaart wordt aangevraagd middels een door het college vastgesteld formulier. 2. De strippenkaart wordt eenmaal per kalenderjaar verstrekt. De strippen kunnen gebruikt worden van maart van het lopende boekjaar tot de maand maart van het jaar daarop. 3. Een aanvraag kan gedurende het hele kalenderjaar worden gedaan. Artikel 3 Voorwaarden 1. Om in aanmerking te komen voor een strippenkaart, dient het (gezins)inkomen lager te zijn dan 120% van de bijstandsnorm. 2. Niet voor een strippenkaart komt in aanmerking, de belanghebbende die: a. 18 jaar of ouder is en die geregistreerd staan als studerend/schoolgaand, met uitzondering van de alleenstaande ouder; b. geen geldige verblijfsstatus heeft. 3. Voor deze regeling wordt geen rekening gehouden met het vermogen zoals genoemd in de wet en een vermogen boven het bedrag van artikel 34, derde lid, van de wet vormt geen afwijzingsgrond. Artikel 4 Hoogte van de strippenkaart Ieder gezinslid dat voldoet aan de voorwaarden heeft recht op een strippenkaart, waarbij: a. kinderen een strippenkaart ontvangen ter waarde van 69,-; b. volwassenen met een (gezins)inkomen tot 110% van de bijstandsnorm een strippenkaart ontvangen ter waarde van 69,-; c. volwassenen met een (gezins)inkomen tussen 110% en 120% van de bijstandsnorm een strippenkaart ontvangen ter waarde van 46,-;

8 Artikel 5 Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing van deze beleidsregelstot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college. Artikel 7 Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie en werken terug tot 1 januari De Beleidsregel Strippenkaart wordt ingetrokken per 1 januari Artikel 8 Citeertitel Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels strippenkaart Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn op xx-xx Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, de secretaris, de burgemeester, Toelichting Beleidsregels strippenkaart 2015 Algemene toelichting Aanleiding Deze beleidsregels strekken tot uitvoering van de in 2014 door de raad van de gemeente Apeldoorn aangenomen kadernotitie voor het Sociaal Vangnet Voor Elkaar. Een onderdeel van het minimabeleid is sinds 2001 de strippenkaart. Mensen met een laag inkomen maken - gehinderd door hun financiële omstandigheden - relatief weinig gebruik van maatschappelijke en culturele voorzieningen. Juist voor deze groep is het van belang om sociale contacten te onderhouden door middel van sport en sociaal-culturele activiteiten. Om de maatschappelijke participatie te vergroten is onder meer de strippenkaart geïntroduceerd. Een strip kan worden ingewisseld voor kortingen, vergoedingen en diensten. De strippen kunnen worden ingewisseld bij een groot aantal deelnemende bedrijven en organisaties. Artikelgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen De regeling betreft een gemeentelijke regeling en staat derhalve alleen open voor belanghebbenden die hun domicilie hebben in de gemeente Apeldoorn. Het domicilie kan worden bepaald op grond van artikel 10 en 11 van het Burgerlijk wetboek (boek 1). Het inkomen waaraan wordt getoetst is de toepasselijke bijstandsnorm. Hieronder wordt ook begrepen de norm voor een persoon die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

9 Artikel 2 Aanvraag Voor het totstandkomen van een aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het door het college vastgestelde aanvraagformulier. Dit kan ook een digitaal formulier zijn. Een persoon kan maximaal één strippenkaart per jaar ontvangen. Het jaar waarin de strippen verzilverd kunnen worden loopt van maart tot maart van het volgende jaar. Artikel 3 Voorwaarden In dit artikel wordt bepaald dat het inkomen lager dient te zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Vanaf 120% van de bijstandsnorm bestaat er geen recht meer op een strippenkaart. Belanghebbenden van 18 jaar en ouder die studeren of schoolgaand zijn, uitgezonderd alleenstaande ouders, vallen niet onder de doelgroep van deze regeling. De Wet studiefinanciering 2000 voorziet in een sluitend systeem van financiële ondersteuning voor deze groep. Ook personen zonder geldige verblijfsstatus zijn uitgesloten voor het recht op de strippenkaart. Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten en kan geen afwijzingsgrond opleveren. Artikel 4 Hoogte van de strippenkaart Dit artikel bepaalt wie recht heeft op welke strippenkaart. Voor de volwassenen binnen het gezinsverband wordt voor de hoogte van de te ontvangen strippenkaart, gekeken naar de hoogte van het (gezins)inkomen. De kinderen binnen deze gezinsverbanden ontvangen een strippenkaart ter waarde van 69,-. Voor hen geldt geen onderscheid in de hoogte van de verschillende strippenkaarten in relatie tot het (gezins)inkomen. Artikel 5 Hardheidsclausule Deze bepaling biedt de mogelijkheid aan het college om in uitzonderlijke gevallen maatwerk te leveren. Het moet dan gaan om gevallen waarin het toepassen van de regels uit deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden. Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden Als zich situaties voordoen waarvoor deze beleidsregels geen oplossing bieden, dan beslist het college over de afhandeling hiervan. Artikel 7 Inwerkingtreding Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. Artikel 8 Citeertitel Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

10 Beleidsregels bijdrage zwemdiploma A Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. belanghebbende: de in Apeldoorn wonende ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger van het kind; b. bijdrage: bijdrage in de kosten voor de zwemlessen voor diploma A; c. bijstandsnorm: de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, Participatiewet, exclusief vakantietoeslag en zonder toepassing van artikel 22a en paragraaf 3.3., Participatiewet; d. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; e. inkomen: het inkomen als bedoeld in paragraaf 3.4 van de wet, en de algemene bijstand. Bepalend is het gemiddelde inkomen van de twee maanden voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag is ingediend; f. kind: het ten laste komend kind in de leeftijd van 4,5 tot 18 jaar, waarvoor belanghebbende aanspraak kan maken op kinderbijslag; g. kosten: kosten voor de zwemlessen voor diploma A; h. wet: de Participatiewet. 2. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet. Artikel 2 Aanvraag 1. De bijdrage wordt aangevraagd middels een door het college vastgesteld formulier. 2. De bijdrage wordt eenmalig per kind toegekend en na declaratie uitbetaald. 3. De aanvraag dient te zijn ingediend binnen een jaar nadat de kosten zijn gemaakt. Artikel 3 Voorwaarden 1. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, gaat het om: a. kosten voor een kind, in de zin van deze regeling, voor de zwemlessen voor diploma A; en b. aantoonbaar gemaakte kosten; en c. een (gezins)inkomen van belanghebbende dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm. 2. Niet voor een bijdrage komt in aanmerking, de belanghebbende die: a. 18 jaar of ouder is en die geregistreerd staan als studerend/schoolgaand, met uitzondering van de alleenstaande ouder; b. voor deze kosten een vergoeding ontvangt via een andere voorziening. 3. Voor deze regeling wordt geen rekening gehouden met het vermogen zoals genoemd in de wet en een vermogen boven het bedrag van artikel 34, derde lid, van de wet vormt geen afwijzingsgrond. Artikel 4 Hoogte van de bijdrage 1. De bijdrage bedraagt 100% van de kosten tot een maximum van 437,30 voor kinderen van 4,5 tot 12 jaar als het (gezins)inkomen van belanghebbende lager is dan 110% van de bijstandsnorm. 2. De bijdrage bedraagt 100% van de kosten tot een maximum van 328,- voor kinderen van 12 tot 18 jaar als het (gezins)inkomen van belanghebbende lager is dan 110% van de bijstandsnorm. 3. De bijdrage, inclusief de hoogte van het maximum, zoals genoemd in de voorgaande leden, bedraagt 50% als het (gezins)inkomen van belanghebbende tussen de 110% en 120% van de bijstandsnorm bedraagt.

11 Artikel 5 Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing van deze beleidsregelstot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college. Artikel 7 Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie en werken terug tot 1 januari De tot dat moment geldende Beleidsregel bijdrage zwemdiploma A wordt ingetrokken per 1 januari Artikel 8 Citeertitel Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregel bijdrage zwemdiploma A Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn op xx-xx Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, de secretaris, de burgemeester, Toelichting Beleidsregels bijdrage zwemdiploma A 2015 Algemene toelichting Aanleiding Hoewel de mogelijkheid van categoriale bijstandsverlening grotendeels is afgeschaft is het wel mogelijk dat de gemeente bijstand verleent aan individuen met bepaalde groepskenmerken. De uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan vloeien in veel gevallen rechtstreeks voort uit het feit dat de belanghebbende tot een bepaalde groep behoort. In deze beleidsregels wordt deze wettelijke ruimte benut. Artikelgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen Het gaat om kosten die op de draagkracht van de belanghebbende (ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger van het kind) moet drukken. Vandaar dat is bepaald dat het moet gaan om een kind waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen. Door het begrip belanghebbende op deze wijze te definiëren is het mogelijk de bijdrage toe te kennen aan degene op wiens inkomen de kosten drukken. Voor wat betreft de definities is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bepalingen in de Participatiewet. Artikel 2 Aanvraag Voor het aanvragen van de bijdrage, dient gebruik te worden gemaakt van het door het college vastgestelde aanvraagformulier. Dit kan ook een digitaal formulier zijn.

12 Een bijdrage voor de kosten zoals genoemd in deze regeling kan slechts eenmaal per kind worden verstrekt. Gelet op de hoogte van de kosten en de mate waarin de kosten zich manifesteren kan niet worden verlangd dat de belanghebbende deze kosten volledig voorschiet. Vandaar dat de mogelijkheid bestaat vooraf de aanvraag in te dienen waarna een toekenning kan plaatsvinden. De betaling vindt op declaratiebasis plaats. Hierdoor wordt bevorderd dat de bijstand daadwerkelijk wordt besteed voor zwemlessen. De bijdrage ingevolge deze regeling kan worden verstrekt voor kosten die binnen een jaar voor de aanvraagdatum zijn gemaakt. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de algemene bepalingen voor de verstrekking van de bijzondere bijstand. Ambtshalve verstrekking van de bijdrage behoort niet tot de mogelijkheden omdat de kosten per gezin verschillen en het geen gegeven is dat alle gezinnen met deze specifieke kosten geconfronteerd worden. Artikel 3 Voorwaarden Dit artkel bepaalt wanneer men wel en niet voor de bijdrage in aanmerking komt. Indien het (gezins)inkomen van belanghebbende gelijk is of meer bedraagt dan 120% van de bijstandsnorm dan wordt de belanghebbende geacht de kosten zelf uit het inkomen te kunnen voldoen. Waar gesproken wordt over het ontvangen van een vergoeding op grond van een andere voorziening, kan gedacht worden aan een vergoeding via Stichting Leergeld. Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten en kan geen afwijzingsgrond opleveren. Artikel 4 Hoogte van de bijdrage Dit artikel bepaalt de (maximale) hoogte van de bijdrage die de gemeente verstrekt. Daarbij is onderscheid gemaakt voor belanghebbenden met een (gezins)inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en belanghebbenden met een (gezins)inkomen tussen 110% en 120% van de bijstandsnorm. Deze laatste groep heeft recht op de helft van de vergoedingen zoals die voor de eerste groep gelden. Artikel 5 Hardheidsclausule Deze bepaling biedt de mogelijkheid aan het college om in uitzonderlijke gevallen maatwerk te leveren. Het moet dan gaan om gevallen waarin het toepassen van de regels uit deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden. Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden Als zich situaties voordoen waarvoor deze beleidsregels geen oplossing bieden, dan beslist het college over de afhandeling hiervan. Artikel 7 Inwerkingtreding Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. Artikel 8 Citeertitel Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Nr De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november

Nadere informatie

Gemeente Albrandsujaard

Gemeente Albrandsujaard Gemeente Albrandsujaard VERORDENING/RAADSBESLUIT Onderwerp Datum vergadering/ Kenmerk agendanummer Verordening Meedoen Albrandswaard 2016 1081434 Commissie Openbaar: Openbaar BBVnummer: nvt De raad van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015

Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015 Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling... 3 Artikel 2 Indienen verzoek... 3 Hoofdstuk 2 Recht op individuele studietoeslag...

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012.

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

Verordening AlkmaarPas voor minima gemeente Alkmaar. gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ;

Verordening AlkmaarPas voor minima gemeente Alkmaar. gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Alkmaar Nr. 137094 7 augustus 2017 Verordening AlkmaarPas voor minima gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 08 mei 2007, inzake Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14 VERORDENING CULTURELE EN SPORTIEVE DEELNAME de raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14 gelet op de artikelen 147

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

Verordening sociale en culturele activiteiten. Gemeente Kerkrade

Verordening sociale en culturele activiteiten. Gemeente Kerkrade Verordening sociale en culturele activiteiten Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 SCA 2012 concept 1/6 3-12-2014 Verordening

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17044734* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-006503 Documentnummer: ZD17044734 Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Zundert 2018 Citeertitel:

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie 2015

Verordening maatschappelijke participatie 2015 Bijlage 7 Verordening maatschappelijke participatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014; Gelet op artikel 8 en artikel 35 van

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 14.0969 d.d. 28-10-2014 Onderwerp Beleidsregels koopkrachttegemoetkoming 2014 Besluiten: 1) De beleidsregels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 vast te stellen en daarmee in te stemmen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling... 3 Artikel 2 Indienen verzoek... 3 Hoofdstuk 2 Recht

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2016 Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2016 Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2016 Gelet op het door de gemeenteraad van de gemeente Westerveld op 21 oktober 2014 vastgestelde beleidsplan Participatiewet

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-84 Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Dienst/afdeling Werk en inkomen De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Beleidsregel 11 Slotbepaling Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland

Beleidsregel 11 Slotbepaling Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012

Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012 Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL Verordening individuele inkomenstoeslag WIL De raad van de gemeente IJsselstein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2015 (nr: ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 I-SZ/2015/1803 Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 Definitieve vaststelling Besluit College d.d. 1 september 2015 . Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009

Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009 Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2008 BESLUIT Vast te stellen de hierna volgende

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; Beleidsregel activiteitenbijdrage 2015 gemeente Oldebroek Kenmerk: 193093 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op de Nota Minimabeleid gemeente Oldebroek 2015-2018

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb089) Pagina 2/8 Verordening Individuele

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets.

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets. rv 126 Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2012.129 RIS 254101_121211 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van

Nadere informatie

Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2012

Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2012 De raad van de gemeente Montfoort, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2012, gelet op artikel 8 lid 1 onder g, artikel 8 lid 2 onder d, artikel 35 lid 5 van de Wet werk en

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2012

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2012 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Westerveld van dinsdag 19 oktober 2010 om de collectieve zorgverzekering voor minima voort te zetten, stelt het Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012.

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012. De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2012; gelet op de artikelen 8, 1 e lid, onder d, 2 e lid, onder b en 36 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie

Verordening maatschappelijke participatie Verordening maatschappelijke participatie 2013-2014 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juli 2013 Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel g en

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012

Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb019 d.d. 25 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; Gelet op: - artikel 147 van de Gemeentewet en; - artikel 36 en artikel 8, eerste

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a) wet: De Participatiewet; b) maatschappelijke participatie: het deelnemen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening maatschappelijke participatie. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening maatschappelijke participatie. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hengelo. Nr. 60471 7 juli 2015 Verordening maatschappelijke participatie De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; De raad van de gemeente Landerd; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; Overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS Het college heeft in zijn vergadering van 30 september de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Deze beleidsregels

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 28 oktober de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Haarlemmerliede

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2012/25698 WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag 1 / 5

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2012/25698 WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag 1 / 5 2012/25698 WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag 1 / 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. de wet; de Wet werk

Nadere informatie

Beleidsregels overbruggingsuitkering

Beleidsregels overbruggingsuitkering Beleidsregels overbruggingsuitkering Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 7, lid 1, onderdeel b, artikel 18, lid 1 en artikel 48, lid 1 en

Nadere informatie

Verordening sociale en culturele activiteiten 2012

Verordening sociale en culturele activiteiten 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb019 d.d. 25 april 2012. Verordening sociale en culturele activiteiten 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt

Nadere informatie

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen;

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen; Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 32320 Afdeling: Samenleving VERORDENING 7b Datum: 15 december 2011 Onderwerp: vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Piet Minderhoud B&W.nr.: 06.0700 Dienst: SOZA Telefoon: 516 7393 Verantwoordelijk portef.houder: Sociale Zaken B&W-besluit d.d: 6 juni 2006 en Cultuur Meningsvormend

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 15 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 15 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0810761 Ag nr. : 15 Onderwerp Aanpassing Verordening Welzijnsfonds Status besluitvormend Voorstel 1. Het college te mandateren de lijst van kostensoorten vast te stellen. 2. Vast

Nadere informatie

*Z067FB3FAC3* Beslispunten Besluit tot het vaststellen van de verordening Jeugdparticipatiefonds Sport en Cultuur.

*Z067FB3FAC3* Beslispunten Besluit tot het vaststellen van de verordening Jeugdparticipatiefonds Sport en Cultuur. Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS Registratienummer : Z -14-34015 / 7459 Agendanummer : 12 Portefeuillehouder : Wethouder De Jong Raadsvergadering : 7 juli 2016 Behandelaar

Nadere informatie

Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015

Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Gelet op artikel 22a, 27 en artikel 28 van de Participatiewet, artikel 5 van de

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

GEMEENTEBLAD. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft; Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 17 Datum bekendmaking: 13 mei 2015 Onderwerp: Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2015 Verordening Maatschappelijke Participatie

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.; gehoord de commissie Maatschappelijke Zaken; overwegende dat het van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad van de gemeente Appingedam; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag; gelet op

Nadere informatie

GEMEENTE WORMERLAND. 1. Artikel 147 van de Gemeentewet 2. Artikel 8 Wet werk en bijstand 3. Artikel 35, vijfde lid Wet werk en bijstand

GEMEENTE WORMERLAND. 1. Artikel 147 van de Gemeentewet 2. Artikel 8 Wet werk en bijstand 3. Artikel 35, vijfde lid Wet werk en bijstand GEMEENTE WORMERLAND Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen WWB Wormerland 2012 Gegevens van de regeling Overheidsorganis atie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Leeuwarden 2015-2 De raad van de gemeente Leeuwarden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doelgroep en doelstelling... 5 Artikel 3 Voorwaarden... 6

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 1224112 Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Delft: - heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2012;

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Borne, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., gelet op artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet; Overwegende

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; voorstel aan de raad gemeente werkendam zaaknummer 59872 onderwerp Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregel collectieve ziektezorgverzekering Gemeente Zundert Citeertitel: Beleidsregel collectieve

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Werk en Inkomen Kerkrade, 12 december 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00787 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 045 inzake Verordening Sociale

Nadere informatie

Nadere regels AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 56728 7 april 2017 Nadere regels AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelet

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 36 van de Participatiewet; Gezien het advies van

Nadere informatie

Gescand archief datum ^OEC 2014

Gescand archief datum ^OEC 2014 Gescand archief datum ^OEC 2014 1740468 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 De Raad van de gemeente Delft, heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 De raad van de gemeente Nunspeet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Midden-Delfland. Nr. 81363 24 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 De raad van de gemeente Midden-Delfland gelezen

Nadere informatie

Verordening culturele en sportieve deelname

Verordening culturele en sportieve deelname Verordening culturele en sportieve deelname Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Subsidie : geldelijke bijdrage in de kosten van activiteiten die de deelname aan

Nadere informatie

Voorzieningen voor kinderen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Voorzieningen voor kinderen basisonderwijs en voortgezet onderwijs Deelverordening Maatschappelijke Participatie. De raad van de gemeente Noordwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

b. WTOS: de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

b. WTOS: de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlem. Nr. 93478 12 juli 2016 Beleidsregels HaarlemPas Het college van de gemeente Haarlem Gelet op artikel 35, eerste lid van de Participatiewet; besluit

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Datum De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Someren d.d. gezien het advies

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; De raad van de gemeente Steenbergen; overwegende dat vaststelling van een verordening wettelijk is voorgeschreven; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

Nadere informatie

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanspraak: het recht van belanghebbende op de vergoeding participatiekosten

Nadere informatie

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Roosendaal; Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, artikel

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Verordening Reductieregeling 2012

Verordening Reductieregeling 2012 Verordening Reductieregeling 2012 De raad van de gemeente Cuijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 3 april 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; gehoord de commissie Burger

Nadere informatie

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22 december

Nadere informatie

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda Versie 2.4 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda 1 Beleidsregels tegemoetkoming Ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten 2015

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Harderwijk.

besluit vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Harderwijk. Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Harderwijk; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

"Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten.

Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. "Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het jeugd participatiefonds: -een door de raad ingesteld

Nadere informatie

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie.

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie. Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle, gelet op artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang

Nadere informatie

Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012

Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 1 Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 De raad van de gemeente Bergen (L.), gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nr...,

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012 De raad van de gemeente Onderbanken, Gezien het advies van de Commissie WAS van 22 mei 2012; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB12.00617 RV2012.060 Gemeente Bussum Vaststellen Regeling 65 Plus Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling Maatschappelijke Participatie 2015 . Deze regeling heeft tot doel de maatschappelijke participatie van inwoners met een minimuminkomen te stimuleren.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; Vast te stellen: de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; Vast te stellen: de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013. Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; gelet op artikel 35 van de Wet werk en bijstand; Besluit: Vast te stellen: de

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Nr. 15B De raad van de gemeente Delfzijl; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Delfzijl d.d. 5 december 2017; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wierden 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wierden 2015 De raad van de gemeente Wierden, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel b en lid 2 Participatiewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie