Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus AA Purmerend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend"

Transcriptie

1 gemeentebestuur PURMEREN Postbus AA Purmerend telefoon telefax Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk VERZONDEN datum 18 november 2014 onderwerp Bijzondere bijstand en minimabeleid 2015 Geachte leden van de raad, Hierbij wil ik u nader informeren over de wijzigingen in de bijzondere bijstand en het minimabeleid. De inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en de Participatiewet heeft ook gevolgen voor de bijzondere bijstand en het minimabeleid. De richting van de verandering in de landelijke regelgeving is naar meer maatwerk en minder algemene en categoriale voorzieningen. De keuze die de gemeente Purmerend maakt om te werken vanuit het perspectief en de situatie van de bewoner en van daaruit de middelen in te zetten sluit daarop aan. Het gaat dus steeds om individueel maatwerk. Tegelijk richten we een effectieve werkwijze in, waarin de middelen om de regelingen uit te voeren goed worden ingezet. Regelingen die vervallen: Door de wetswijzigingen zijn een aantal regelingen komen te vervallen zoals de categoriale regeling chronisch zieken, de telefoonkosten- en duurzame gebruiksgoederen voor gepensioneerden. Regelingen die worden aangepast of nieuw zijn: Chronisch zieken en collectieve aanvullende verzekering: Voor de regeling chronisch zieken wordt in het vervolg individueel maatwerk geleverd. Bovendien vindt er, conform uw besluit van 30 oktober jl., compensatie van het eigen risico plaats voor de deelnemers aan de collectieve aanvullende verzekering als deze voor meer dan 200,- in rekening is gebracht. Het inkomen mag dan niet meer bedragen dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. bijlage(n): 2 behandeld door: G. van Bruggen telefoonnummer Stadhuis bezoekadres: Purmersteenweg 42 rekeningnummer: NL35 BNGH Werkplein Purmerend Waterlandlaan 22-36

2 geadresseerde Leden van de gemeenteraad ons kenmerk datum 18 november 2014 blz. 2 Ook voor deelname aan de collectieve aanvullende verzekering wordt het draagkrachtpercentage aangepast van 110% naar 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Door het wegevallen van de telefoonkostenvergoeding en de tegemoetkoming duurzame gebruiksgoederen willen we de gepensioneerden met een laag inkomen compenseren met een tegemoetkoming in de kosten van de premie collectieve aanvullende verzekering tot een bedrag van 180,- per jaar. Aanpassing beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid: Door diverse wijzigingen dienen ook de beleidsregels bijzondere bijstand / minimabeleid aangepast te worden. Door de beleidsregels te splitsen in bijzondere bijstand en een declaratieregeling beschikken we over twee actuele regelingen. Individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag: De individuele inkomenstoeslag vervangt de langdurigheidstoeslag en omdat de meeste draagkrachtpercentages voor bijzondere bijstand op 110% liggen hebben we besloten het draagkrachtpercentage voor de individuele inkomenstoeslag hierop aan te passen. De individuele studietoeslag is een nieuwe regeling voor studenten met een arbeidshandicap die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. De regeling dient als compensatie omdat het voor deze groep vaak moeilijk is om studeren met werken te combineren. Beide regelingen, waarvoor een verordening moet worden vastgesteld, worden ook behandeld in het raadsvoorstel: "Verordeningen Wet maatregelen Wet Werk en Bijstand en re-integratieverordening Participatiewet". Bureau M rdoen: Bureau M rdoen is verzocht om offerte uit te brengen voor de uitvoering van een aantal regelingen voor het jaar De onderhandelingen zijn nog gaande. Toekomst: 2015 gebruiken we om onderzoek te doen naar de armoede en armoedebeleid in Purmerend. Hiervoor willen we graag gebruik maken van de klankbordgroep van de raad. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zullen de verordeningen etc. opnieuw tegen het licht worden gehouden. Bijgaand treft u ter informatie nog de beleidsregels aan. Ik vertrouw erop u met bovenstaande informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Edwin Voorbij, wethouder

3 Beleidsregels declaratieregeling sportieve, culturele en educatieve activiteiten Purmerend 2015 Artikel 1 - Begripsbepaling In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. De wet: De Participatiewet; b. Bijstandsnorm: de van toepassing zijnde norm volgens de wet (artikel 21 en 22a); c. Draagkracht: dat gedeelte van het inkomen en/of van het vermogen dat men zelf dient aan te wenden alvorens voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen; d. Huishouden: de alleenstaande of het gezin als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a van de wet resp. artikel 4 lid 1 onder c van de wet; e. Alle overige begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet en de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 2 - Rechthebbenden 1. De tegemoetkoming of voorziening wordt uitsluitend verleend aan personen die in Purmerend hun woonplaats hebben zoals bedoeld in artikel 40 lid 1 van de wet. 2. Een zelfstandig ondernemer of freelancer kan geen aanspraak maken op een tegemoetkoming Artikel 3 -Tegemoetkoming en voorziening 1. Onder voorziening wordt verstaan: a. het kosteloos halen van zwemdiploma A voor kinderen vanaf 5 jaar; b. het kosteloos bezoeken van peuterspeelzalen voor kinderen van 2 en 3 jaar. 2. Onder tegemoetkoming wordt verstaan een (jaarbijdrage van maximaal: a. 100,- per jaar voor personen van 18 jaar of ouder b. 350,- per jaar per kind tot 18 jaar. 3.. In de bijlage is een lijst gevoegd van zaken die gedeclareerd kunnen worden in het kader van de tegemoetkoming. Artikel 4 - Draagkracht, Inkomen en Vermogen 1. De draagkracht uit het inkomen wordt gevormd door: a. het inkomen op jaarbasis dat resteert na aftrek van de voor betrokkene toepasselijke bijstandsnorm verhoogt met 10% van het bedrag zoals genoemd in artikel 21 onderdeel b van de wet op jaarbasis voor de voorziening als bedoeld in de artikel 3 lid 1 onderdeel a en b. b. het inkomen op jaarbasis dat resteert na aftrek van de voor betrokkene toepasselijke bijstandsnorm verhoogt met 20% van het bedrag zoals genoemd in artikel 21 onderdeel b op jaarbasis voor de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3 lid 2 onderdeel a en b. 2. Artikel 31 tot en met 33 van de Participatiewet zijn van overeenkomstige toepassing. 3. Het inkomen wordt verminderd met de woonkosten voorzover deze na aftrek van ontvangen huurtoeslag meer bedragen dan de in de Wet op de Huurtoeslag genoemde basishuur een-/meerpersoons- huishoudens. 4. Het maximaal vrij te laten bescheiden vermogen zoals genoemd in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet is overeenkomstig van toepassing Pagina 1 van 2

4 Artikel 5 - Aanvraagprocedure 1. Het recht op een tegemoetkoming en/of voorziening zoals bedoeld in artikel 3 wordt beoordeeld op aanvraag. De beoordeling van de aanvragen wordt uitgevoerd door Bureau M rdoen. a. Indien de aanvraag niet compleet, met de benodigde gegevens, wordt aangeleverd, wordt aan de aanvrager eenmaal de mogelijkheid geboden om, binnen een gestelde termijn, de benodigde gegevens te verstrekken. b. Als niet (tijdig) wordt voldaan aan het gestelde in artikel 5 lid 1 onderdeel a, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten. c. Indien nader onderzoek noodzakelijk is, wordt dit uitgevoerd door de afdeling Werk en Welzijn. d. Als uit onderzoek door Bureau M rdoen blijkt dat de aanvrager geen recht heeft op een tegemoetkoming of voorziening, stelt zij de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis. e. De aanvrager kan, op eigen verzoek, in vervolg op artikel 5 lid 1 onderdeel d, bij de gemeente (afdeling Werk en Welzijn) binnen 14 dagen na verzending van de brief een herbeoordeling vragen over de toegang tot de declaratieregeling f. Bureau M rdoen voert de declaratieregeling sportieve, culturele en educatieve activiteiten voor kinderen tot 18 jaar uit voor gezinnen die toegang hebben gekregen tot de declaratieregeling 2. De aanvraag dient in het betreffende jaar te worden ingediend en de kosten dienen in het betreffende jaar te zijn gemaakt en gedeclareerd. 3. Uitbetaling van de tegemoetkoming vindt plaats nadat bewijsstukken van de gemaakte kosten zijn overgelegd. Artikel 6 - Klaarblijkelijke hardheid en individualisering Ingeval onverkorte toepassing van deze beleidsregels zou leiden tot een klaarblijkelijke hardheid op grond van de specifieke individuele situatie, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van een of meer van deze beleidsregels. Artikel 7 - Terugvordering Verstrekkingen die ten onrechte dan wel tot een te hoog bedrag zijn uitgekeerd, kunnen van de belanghebbende worden teruggevorderd. Artikel 8 - Citeertitel Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "beleidsregels declaratieregeling sportieve, culturele en educatieve activiteiten". Artikel 9 - Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari Pagina 2 van 2

5 Beleidsregels bijzondere bijstand Purmerend 2015 Artikel 1 - Begripsbepaling In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. De wet: De Participatiewet; b. Bijstandsnorm: de van toepassing zijnde norm volgens de Participatiewet (artikel 21 en 22a); c. Draagkracht: dat gedeelte van het inkomen en/of van het vermogen dat men zelf dient aan te wenden alvorens voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen; d. Huishouden: de alleenstaande of het gezin als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a Participatiewet resp. artikel 4 lid 1 onder c Participatiewet; e. Alle overige begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 2 - Rechthebbenden De bijzondere bijstand wordt uitsluitend verleend aan personen die in Purmerend hun woonplaats hebben zoals bedoeld in artikel 40 lid 1 van de wet. Artikel 3 - Draagkracht, Inkomen en Vermogen 1. De draagkracht uit het inkomen wordt gevormd door: a. het inkomen op jaarbasis voor zover dit meer bedraagt dan de voor belanghebbende(n) van toepassing zijnde bijstandsnorm op jaarbasis indien het betreft een vergoeding voor woonkosten, een geldlening, suppletie voor aflossing van een geldlening of voor algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. b. het inkomen op jaarbasis dat resteert na aftrek van de voor betrokkene toepasselijke bijstandsnorm verhoogt met 10% van het bedrag zoals genoemd in artikel 21 onderdeel b van de wet op jaarbasis voor artikel 5 in deze beleidsregels. c. het inkomen op jaarbasis dat resteert na aftrek van de voor betrokkene toepasselijke bijstandsnorm verhoogt met 20% van het bedrag zoals genoemd in artikel 21 onderdeel b van de wet op jaarbasis voor artikel 7, 8 en 9 en in alle overige gevallen 2. Artikel 31 tot en met 33 van de wet zijn van overeenkomstige toepassing. 3. Het inkomen wordt verminderd met de woonkosten voorzover deze na aftrek van ontvangen huurtoeslag meer bedragen dan de in de Wet op de Huurtoeslag genoemde basishuur een-/meerpersoons- huishoudens. 4. De draagkracht uit vermogen bestaat uit: a. alle beschikbare vermogensbestanddelen indien het betreft een tegemoetkoming voor algemeen gebruikelijke kosten en duurzame gebruiksgoederen. b. het vermogen voor zover dit meer bedraagt dan het in artikel 34 lid 3 van de wet genoemde vrij te laten bescheiden vermogen in alle andere gevallen. 5. De aanwezige draagkracht wordt op de te ontvangen bijzondere bijstand in mindering gebracht. Artikel 4 - Aanvraagprocedure 1. Het recht op bijzondere bijstand wordt beoordeeld op aanvraag. 2. Aanvragen die betrekking hebben op artikel 5, 6 en 7 van de verordening worden ingediend bij de afdeling Werk en Welzijn. 3. Voor een eerste beoordeling wordt een aanvraag die betrekking heeft op artikel 8 en 9 van de verordening ingediend bij Bureau M rdoen. a. Indien nader onderzoek noodzakelijk is, wordt dit uitgevoerd door de afdeling Werk en Welzijn. Beleidsregels bijzondere bijstand Purmerend 2015 Pagina 1 van 4

6 Artikel 5 - Huiswerk PC / Laptop 1. Recht op een verstrekking of tegemoetkoming heeft het huishouden die geen draagkracht heeft als bedoeld in artikel 3 en waartoe één of meer ten laste komende kinderen behoren die het voortgezet onderwijs volgen. 2. Er moet vastgesteld zijn dat er in het huishouden geen PC of Laptop jonger dan 5 jaar beschikbaar is. 3. Een huishouden kan maximaal één maal per 5 jaar voor een verstrekking of tegemoetkoming in aanmerking komen. a. Een verstrekking is een voorziening in natura en betreft een PC met printer en installatie van een door de gemeente aangewezen leverancier. b. Een tegemoetkoming betreft een bijdrage in de kosten van aanschaf van een computer of laptop met printer en benodigde software op basis van een door de aanvrager ingediende rekening. 4. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 625,-. 5. Voor de hoogte van de tegemoetkoming wordt aangesloten bij de bedragen die zijn opgenomen in de meest recente Prijzengids Nibud, met een opslag van 20% voor software. 6. Overige kosten zoals een tweede PC of laptop, internet, reparaties, cartridges, verzekering e.d. vallen niet onder deze regeling. Artikel 6 - Bijzondere bijstand 18 tot en met 20 jarigen 1. Ter uitwerking van artikel 12 van de wet wordt bij de beoordeling van de noodzakelijke kosten van het bestaan rekening gehouden met alle omstandigheden van de belanghebbenden waaronder het te gelde kunnen maken van een onderhoudsbijdrage en de vaststelling van de noodzaak tot zelfstandige huisvesting. 2. Zelfstandige huisvesting wordt in elk geval noodzakelijk geacht indien: a. beide ouders zijn overleden; b. beide ouders in het buitenland wonen en zij niet in staat zijn hun onderhoudsplicht na te komen; c. de belanghebbende op grond van een officiële maatregel uit huis geplaatst is; d. belanghebbende voorafgaand aan de bijstandsaanvraag langer dan één jaar de beschikking had over zelfstandige huisvesting; e. belanghebbende niet officieel uit huis geplaatst is, maar naar het oordeel van de casemanager (na onderzoek en onderbouwd met eventuele bewijsstukken) het niet verantwoord is dat belanghebbende bij zijn ouders woont; f. belanghebbende de zorg heeft over ten laste komende kinderen. 3. De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt ten hoogste: a. voor de zelfstandig wonende alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar het verschil tussen de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm en 60% van de bijstandsnorm zoals genoemd in artikel 21 onderdeel b van de wet. b. voor zelfstandig wonende alleenstaande ouders van 18, 19 of 20 het verschil tussen de van toepassing zijnde bijstandsnorm en de bijstandsnorm zoals genoemd in artikel 21 onderdeel a van de wet. c. voor zelfstandig wonende samenwonenden of gehuwden met een of twee meerderjarige personen van 18, 19 of 20 jaar zonder ten laste komende kinderen, het verschil tussen de van toepassing zijnde bijstandsnorm en 90% van de bijstandsnorm zoals genoemd in artikel 21 onderdeel b van de wet. d. voor zelfstandig wonende samenwonenden of gehuwden met een of twee meerderjarige personen van 18, 19 of 20 jaar met ten laste komende kinderen, het verschil tussen de van toepassing zijnde bijstandsnorm en de bijstandsnorm voor gehuwden als bedoeld in artikel 21 onderdeel b van de wet. e. De bijzondere bijstand kan op een lager bedrag worden vastgesteld bij andere woonsituaties. 4. De noodzaak van de bijzondere bijstandsverlening wordt telkens na een periode van maximaal 6 maanden opnieuw beoordeeld en vastgesteld. Beleidsregels bijzondere bijstand Purmerend 2015 Pagina 2 van 4

7 Artikel 7 - Het Gemeenten Pakket Purmerend (collectieve verzekering) 1. Recht op aanmelding voor deelname aan de collectieve verzekering van de gemeente Purmerend heeft de persoon van 18 jaar of ouder met de eventueel tot zijn last komende kinderen, die geen draagkracht heeft als bedoeld in artikel De gemeente hanteert als volledige dekking bij het Zilveren Kruis Achmea: - basisverzekering (Beter af polis) - aanvullende verzekering (Beter af plus polis 3 sterren) - tandartsverzekering (Beter af plus polis 2 sterren) - zonder vrijwillig eigen risico 3. Personen die verwachten minder medische kosten te maken kunnen, op eigen risico, gebruik maken van de volgende 2 (goedkopere) alternatieven: a. Basisverzekering (Beter af polis) - aanvullende verzekering (Beter af plus polis 1 ster) - tandartsverzekering (Beter af plus polis 1 ster) - zonder vrijwillig eigen risico b. Basisverzekering (Beter af polis) - aanvullende verzekering (Beter af plus polis 2 sterren) - tandartsverzekering (Beter af plus polis 1 ster) - zonder vrijwillig eigen risico 4. De in lid 2 genoemde aanvullende verzekering geeft een uitgebreidere dekking dan de aanvullende verzekeringen genoemd onder lid 3 sub a en b. Indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten zoals genoemd onder lid 3 en kosten blijven voor eigen rekening, die op basis van de aanvullende verzekering, genoemd in lid 2 wel vergoed zouden worden, dan komen deze voor eigen rekening blijvende kosten niet voor bijzondere bijstand in aanmerking. 5. Personen die een volledige gebitsprothese hebben, hoeven geen tandartsverzekering af te sluiten. 6. Bij personen die een uitkering ontvangen van de gemeente Purmerend wordt zover dat mogelijk is de premie zorgverzekering ingehouden op de uitkering en doorbetaald aan Zilveren Kruis Achmea. 7. Bij beëindiging van de uitkering op grond van de wet, kan het recht op het Gemeente Pakket Purmerend worden voortgezet tot de 1e dag van het volgende kalenderjaar, zonder vaststelling van de draagkracht, met in achtneming van artikel 2 van deze beleidsregels. 8. Personen die recht hebben op deelname aan het Gemeenten Pakket maar daar geen gebruik van maken kunnen in beginsel niet in aanmerking komen voor een vergoeding voor ziektekosten via de bijzondere bijstand, tenzij zij zich bij een andere maatschappij wel aanvullend voor ziektekosten en voor de tandartskosten hebben verzekerd voor een vergelijkbaar pakket als dat van Zilveren Kruis Achmea. Artikel 8 - Vergoeding premie Gemeenten Pakket Purmerend (collectieve verzekering) voor pensioengerechtigden 1. Recht op een tegemoetkoming in de premie heeft de persoon, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd, die deelneemt aan de collectieve verzekering van de gemeente Purmerend en geen draagkracht heeft als bedoeld in artikel De tegemoetkoming bedraagt 180,- per jaar en wordt in één keer uitbetaald. Artikel 9 - Compensatie eigen risico voor deelnemers aan Gemeenten Pakket Purmerend 1. Deelnemers aan het gemeenten pakket Purmerend kunnen in aanmerking komen voor compensatie van het eigen risico als men geen draagkracht heeft als bedoeld in artikel Per deelnemer bestaat recht op compensatie als door het Zilveren Kruis Achmea minimaal 200,- aan wettelijke eigen risico in rekening is gebracht. 3. De compensatie bedraagt 200,- per jaar en wordt uitbetaald na overlegging van de bewijsstukken waaruit blijkt dat de kosten zijn gemaakt. Beleidsregels bijzondere bijstand Purmerend 2015 Pagina 3 van 4

8 Artikel 10 - Klaarblijkelijke hardheid en individualisering Ingeval onverkorte toepassing van deze beleidsregels zou leiden tot een klaarblijkelijke hardheid op grond van de specifieke individuele situatie, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van een of meer van deze beleidsregels. Artikel 11 - Terugvordering Verstrekkingen die ten onrechte dan wel tot een te hoog bedrag zijn uitgekeerd, kunnen van de belanghebbende worden teruggevorderd. Artikel 12 - Citeertitel Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "beleidsregels bijzondere bijstand Purmerend 2015". Artikel 13 - Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari Beleidsregels bijzondere bijstand Purmerend 2015 Pagina 4 van 4

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanspraak: het recht van belanghebbende op de vergoeding participatiekosten

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015

Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Elburg. Nr. 12685 12 februari 2015 Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand.

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand. Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

Beleidsregels PUR 2013

Beleidsregels PUR 2013 Beleidsregels PUR 2013 Inhoud 5000 Algemeen 5005 Voorzieningen zonder causaliteitseisen voor belanghebbenden van 70 jaar en ouder 5010 Voortzetting voorzieningen voor nabestaande partner 5015 Voorliggende

Nadere informatie

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn Bijzondere sbeleid gemeente Borger-Odoorn 1 Inleiding Hierna wordt een aantal algemene regels gegeven voor de beoordeling van een aanvraag bijzondere. Deze onderwerpen gaan over de ingangsdatum, draagkracht,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie

Leidraad Participatiewet IGSD

Leidraad Participatiewet IGSD IGSD 2 Inhoud Deel algemene bijstand inclusief Bbz 2004, IOAW en IOAZ... 3 Hoofdstuk 1 Bijzondere aanvraagprocedures Participatiewet... 4 Hoofdstuk 2 Voorschotten... 7 Hoofdstuk 3 Overbruggingsuitkering...

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie