Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus AA Purmerend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend"

Transcriptie

1 gemeentebestuur PURMEREN Postbus AA Purmerend telefoon telefax Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk VERZONDEN datum 18 november 2014 onderwerp Bijzondere bijstand en minimabeleid 2015 Geachte leden van de raad, Hierbij wil ik u nader informeren over de wijzigingen in de bijzondere bijstand en het minimabeleid. De inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en de Participatiewet heeft ook gevolgen voor de bijzondere bijstand en het minimabeleid. De richting van de verandering in de landelijke regelgeving is naar meer maatwerk en minder algemene en categoriale voorzieningen. De keuze die de gemeente Purmerend maakt om te werken vanuit het perspectief en de situatie van de bewoner en van daaruit de middelen in te zetten sluit daarop aan. Het gaat dus steeds om individueel maatwerk. Tegelijk richten we een effectieve werkwijze in, waarin de middelen om de regelingen uit te voeren goed worden ingezet. Regelingen die vervallen: Door de wetswijzigingen zijn een aantal regelingen komen te vervallen zoals de categoriale regeling chronisch zieken, de telefoonkosten- en duurzame gebruiksgoederen voor gepensioneerden. Regelingen die worden aangepast of nieuw zijn: Chronisch zieken en collectieve aanvullende verzekering: Voor de regeling chronisch zieken wordt in het vervolg individueel maatwerk geleverd. Bovendien vindt er, conform uw besluit van 30 oktober jl., compensatie van het eigen risico plaats voor de deelnemers aan de collectieve aanvullende verzekering als deze voor meer dan 200,- in rekening is gebracht. Het inkomen mag dan niet meer bedragen dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. bijlage(n): 2 behandeld door: G. van Bruggen telefoonnummer Stadhuis bezoekadres: Purmersteenweg 42 rekeningnummer: NL35 BNGH Werkplein Purmerend Waterlandlaan 22-36

2 geadresseerde Leden van de gemeenteraad ons kenmerk datum 18 november 2014 blz. 2 Ook voor deelname aan de collectieve aanvullende verzekering wordt het draagkrachtpercentage aangepast van 110% naar 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Door het wegevallen van de telefoonkostenvergoeding en de tegemoetkoming duurzame gebruiksgoederen willen we de gepensioneerden met een laag inkomen compenseren met een tegemoetkoming in de kosten van de premie collectieve aanvullende verzekering tot een bedrag van 180,- per jaar. Aanpassing beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid: Door diverse wijzigingen dienen ook de beleidsregels bijzondere bijstand / minimabeleid aangepast te worden. Door de beleidsregels te splitsen in bijzondere bijstand en een declaratieregeling beschikken we over twee actuele regelingen. Individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag: De individuele inkomenstoeslag vervangt de langdurigheidstoeslag en omdat de meeste draagkrachtpercentages voor bijzondere bijstand op 110% liggen hebben we besloten het draagkrachtpercentage voor de individuele inkomenstoeslag hierop aan te passen. De individuele studietoeslag is een nieuwe regeling voor studenten met een arbeidshandicap die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. De regeling dient als compensatie omdat het voor deze groep vaak moeilijk is om studeren met werken te combineren. Beide regelingen, waarvoor een verordening moet worden vastgesteld, worden ook behandeld in het raadsvoorstel: "Verordeningen Wet maatregelen Wet Werk en Bijstand en re-integratieverordening Participatiewet". Bureau M rdoen: Bureau M rdoen is verzocht om offerte uit te brengen voor de uitvoering van een aantal regelingen voor het jaar De onderhandelingen zijn nog gaande. Toekomst: 2015 gebruiken we om onderzoek te doen naar de armoede en armoedebeleid in Purmerend. Hiervoor willen we graag gebruik maken van de klankbordgroep van de raad. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zullen de verordeningen etc. opnieuw tegen het licht worden gehouden. Bijgaand treft u ter informatie nog de beleidsregels aan. Ik vertrouw erop u met bovenstaande informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Edwin Voorbij, wethouder

3 Beleidsregels declaratieregeling sportieve, culturele en educatieve activiteiten Purmerend 2015 Artikel 1 - Begripsbepaling In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. De wet: De Participatiewet; b. Bijstandsnorm: de van toepassing zijnde norm volgens de wet (artikel 21 en 22a); c. Draagkracht: dat gedeelte van het inkomen en/of van het vermogen dat men zelf dient aan te wenden alvorens voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen; d. Huishouden: de alleenstaande of het gezin als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a van de wet resp. artikel 4 lid 1 onder c van de wet; e. Alle overige begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet en de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 2 - Rechthebbenden 1. De tegemoetkoming of voorziening wordt uitsluitend verleend aan personen die in Purmerend hun woonplaats hebben zoals bedoeld in artikel 40 lid 1 van de wet. 2. Een zelfstandig ondernemer of freelancer kan geen aanspraak maken op een tegemoetkoming Artikel 3 -Tegemoetkoming en voorziening 1. Onder voorziening wordt verstaan: a. het kosteloos halen van zwemdiploma A voor kinderen vanaf 5 jaar; b. het kosteloos bezoeken van peuterspeelzalen voor kinderen van 2 en 3 jaar. 2. Onder tegemoetkoming wordt verstaan een (jaarbijdrage van maximaal: a. 100,- per jaar voor personen van 18 jaar of ouder b. 350,- per jaar per kind tot 18 jaar. 3.. In de bijlage is een lijst gevoegd van zaken die gedeclareerd kunnen worden in het kader van de tegemoetkoming. Artikel 4 - Draagkracht, Inkomen en Vermogen 1. De draagkracht uit het inkomen wordt gevormd door: a. het inkomen op jaarbasis dat resteert na aftrek van de voor betrokkene toepasselijke bijstandsnorm verhoogt met 10% van het bedrag zoals genoemd in artikel 21 onderdeel b van de wet op jaarbasis voor de voorziening als bedoeld in de artikel 3 lid 1 onderdeel a en b. b. het inkomen op jaarbasis dat resteert na aftrek van de voor betrokkene toepasselijke bijstandsnorm verhoogt met 20% van het bedrag zoals genoemd in artikel 21 onderdeel b op jaarbasis voor de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3 lid 2 onderdeel a en b. 2. Artikel 31 tot en met 33 van de Participatiewet zijn van overeenkomstige toepassing. 3. Het inkomen wordt verminderd met de woonkosten voorzover deze na aftrek van ontvangen huurtoeslag meer bedragen dan de in de Wet op de Huurtoeslag genoemde basishuur een-/meerpersoons- huishoudens. 4. Het maximaal vrij te laten bescheiden vermogen zoals genoemd in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet is overeenkomstig van toepassing Pagina 1 van 2

4 Artikel 5 - Aanvraagprocedure 1. Het recht op een tegemoetkoming en/of voorziening zoals bedoeld in artikel 3 wordt beoordeeld op aanvraag. De beoordeling van de aanvragen wordt uitgevoerd door Bureau M rdoen. a. Indien de aanvraag niet compleet, met de benodigde gegevens, wordt aangeleverd, wordt aan de aanvrager eenmaal de mogelijkheid geboden om, binnen een gestelde termijn, de benodigde gegevens te verstrekken. b. Als niet (tijdig) wordt voldaan aan het gestelde in artikel 5 lid 1 onderdeel a, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten. c. Indien nader onderzoek noodzakelijk is, wordt dit uitgevoerd door de afdeling Werk en Welzijn. d. Als uit onderzoek door Bureau M rdoen blijkt dat de aanvrager geen recht heeft op een tegemoetkoming of voorziening, stelt zij de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis. e. De aanvrager kan, op eigen verzoek, in vervolg op artikel 5 lid 1 onderdeel d, bij de gemeente (afdeling Werk en Welzijn) binnen 14 dagen na verzending van de brief een herbeoordeling vragen over de toegang tot de declaratieregeling f. Bureau M rdoen voert de declaratieregeling sportieve, culturele en educatieve activiteiten voor kinderen tot 18 jaar uit voor gezinnen die toegang hebben gekregen tot de declaratieregeling 2. De aanvraag dient in het betreffende jaar te worden ingediend en de kosten dienen in het betreffende jaar te zijn gemaakt en gedeclareerd. 3. Uitbetaling van de tegemoetkoming vindt plaats nadat bewijsstukken van de gemaakte kosten zijn overgelegd. Artikel 6 - Klaarblijkelijke hardheid en individualisering Ingeval onverkorte toepassing van deze beleidsregels zou leiden tot een klaarblijkelijke hardheid op grond van de specifieke individuele situatie, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van een of meer van deze beleidsregels. Artikel 7 - Terugvordering Verstrekkingen die ten onrechte dan wel tot een te hoog bedrag zijn uitgekeerd, kunnen van de belanghebbende worden teruggevorderd. Artikel 8 - Citeertitel Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "beleidsregels declaratieregeling sportieve, culturele en educatieve activiteiten". Artikel 9 - Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari Pagina 2 van 2

5 Beleidsregels bijzondere bijstand Purmerend 2015 Artikel 1 - Begripsbepaling In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. De wet: De Participatiewet; b. Bijstandsnorm: de van toepassing zijnde norm volgens de Participatiewet (artikel 21 en 22a); c. Draagkracht: dat gedeelte van het inkomen en/of van het vermogen dat men zelf dient aan te wenden alvorens voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen; d. Huishouden: de alleenstaande of het gezin als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a Participatiewet resp. artikel 4 lid 1 onder c Participatiewet; e. Alle overige begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 2 - Rechthebbenden De bijzondere bijstand wordt uitsluitend verleend aan personen die in Purmerend hun woonplaats hebben zoals bedoeld in artikel 40 lid 1 van de wet. Artikel 3 - Draagkracht, Inkomen en Vermogen 1. De draagkracht uit het inkomen wordt gevormd door: a. het inkomen op jaarbasis voor zover dit meer bedraagt dan de voor belanghebbende(n) van toepassing zijnde bijstandsnorm op jaarbasis indien het betreft een vergoeding voor woonkosten, een geldlening, suppletie voor aflossing van een geldlening of voor algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. b. het inkomen op jaarbasis dat resteert na aftrek van de voor betrokkene toepasselijke bijstandsnorm verhoogt met 10% van het bedrag zoals genoemd in artikel 21 onderdeel b van de wet op jaarbasis voor artikel 5 in deze beleidsregels. c. het inkomen op jaarbasis dat resteert na aftrek van de voor betrokkene toepasselijke bijstandsnorm verhoogt met 20% van het bedrag zoals genoemd in artikel 21 onderdeel b van de wet op jaarbasis voor artikel 7, 8 en 9 en in alle overige gevallen 2. Artikel 31 tot en met 33 van de wet zijn van overeenkomstige toepassing. 3. Het inkomen wordt verminderd met de woonkosten voorzover deze na aftrek van ontvangen huurtoeslag meer bedragen dan de in de Wet op de Huurtoeslag genoemde basishuur een-/meerpersoons- huishoudens. 4. De draagkracht uit vermogen bestaat uit: a. alle beschikbare vermogensbestanddelen indien het betreft een tegemoetkoming voor algemeen gebruikelijke kosten en duurzame gebruiksgoederen. b. het vermogen voor zover dit meer bedraagt dan het in artikel 34 lid 3 van de wet genoemde vrij te laten bescheiden vermogen in alle andere gevallen. 5. De aanwezige draagkracht wordt op de te ontvangen bijzondere bijstand in mindering gebracht. Artikel 4 - Aanvraagprocedure 1. Het recht op bijzondere bijstand wordt beoordeeld op aanvraag. 2. Aanvragen die betrekking hebben op artikel 5, 6 en 7 van de verordening worden ingediend bij de afdeling Werk en Welzijn. 3. Voor een eerste beoordeling wordt een aanvraag die betrekking heeft op artikel 8 en 9 van de verordening ingediend bij Bureau M rdoen. a. Indien nader onderzoek noodzakelijk is, wordt dit uitgevoerd door de afdeling Werk en Welzijn. Beleidsregels bijzondere bijstand Purmerend 2015 Pagina 1 van 4

6 Artikel 5 - Huiswerk PC / Laptop 1. Recht op een verstrekking of tegemoetkoming heeft het huishouden die geen draagkracht heeft als bedoeld in artikel 3 en waartoe één of meer ten laste komende kinderen behoren die het voortgezet onderwijs volgen. 2. Er moet vastgesteld zijn dat er in het huishouden geen PC of Laptop jonger dan 5 jaar beschikbaar is. 3. Een huishouden kan maximaal één maal per 5 jaar voor een verstrekking of tegemoetkoming in aanmerking komen. a. Een verstrekking is een voorziening in natura en betreft een PC met printer en installatie van een door de gemeente aangewezen leverancier. b. Een tegemoetkoming betreft een bijdrage in de kosten van aanschaf van een computer of laptop met printer en benodigde software op basis van een door de aanvrager ingediende rekening. 4. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 625,-. 5. Voor de hoogte van de tegemoetkoming wordt aangesloten bij de bedragen die zijn opgenomen in de meest recente Prijzengids Nibud, met een opslag van 20% voor software. 6. Overige kosten zoals een tweede PC of laptop, internet, reparaties, cartridges, verzekering e.d. vallen niet onder deze regeling. Artikel 6 - Bijzondere bijstand 18 tot en met 20 jarigen 1. Ter uitwerking van artikel 12 van de wet wordt bij de beoordeling van de noodzakelijke kosten van het bestaan rekening gehouden met alle omstandigheden van de belanghebbenden waaronder het te gelde kunnen maken van een onderhoudsbijdrage en de vaststelling van de noodzaak tot zelfstandige huisvesting. 2. Zelfstandige huisvesting wordt in elk geval noodzakelijk geacht indien: a. beide ouders zijn overleden; b. beide ouders in het buitenland wonen en zij niet in staat zijn hun onderhoudsplicht na te komen; c. de belanghebbende op grond van een officiële maatregel uit huis geplaatst is; d. belanghebbende voorafgaand aan de bijstandsaanvraag langer dan één jaar de beschikking had over zelfstandige huisvesting; e. belanghebbende niet officieel uit huis geplaatst is, maar naar het oordeel van de casemanager (na onderzoek en onderbouwd met eventuele bewijsstukken) het niet verantwoord is dat belanghebbende bij zijn ouders woont; f. belanghebbende de zorg heeft over ten laste komende kinderen. 3. De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt ten hoogste: a. voor de zelfstandig wonende alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar het verschil tussen de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm en 60% van de bijstandsnorm zoals genoemd in artikel 21 onderdeel b van de wet. b. voor zelfstandig wonende alleenstaande ouders van 18, 19 of 20 het verschil tussen de van toepassing zijnde bijstandsnorm en de bijstandsnorm zoals genoemd in artikel 21 onderdeel a van de wet. c. voor zelfstandig wonende samenwonenden of gehuwden met een of twee meerderjarige personen van 18, 19 of 20 jaar zonder ten laste komende kinderen, het verschil tussen de van toepassing zijnde bijstandsnorm en 90% van de bijstandsnorm zoals genoemd in artikel 21 onderdeel b van de wet. d. voor zelfstandig wonende samenwonenden of gehuwden met een of twee meerderjarige personen van 18, 19 of 20 jaar met ten laste komende kinderen, het verschil tussen de van toepassing zijnde bijstandsnorm en de bijstandsnorm voor gehuwden als bedoeld in artikel 21 onderdeel b van de wet. e. De bijzondere bijstand kan op een lager bedrag worden vastgesteld bij andere woonsituaties. 4. De noodzaak van de bijzondere bijstandsverlening wordt telkens na een periode van maximaal 6 maanden opnieuw beoordeeld en vastgesteld. Beleidsregels bijzondere bijstand Purmerend 2015 Pagina 2 van 4

7 Artikel 7 - Het Gemeenten Pakket Purmerend (collectieve verzekering) 1. Recht op aanmelding voor deelname aan de collectieve verzekering van de gemeente Purmerend heeft de persoon van 18 jaar of ouder met de eventueel tot zijn last komende kinderen, die geen draagkracht heeft als bedoeld in artikel De gemeente hanteert als volledige dekking bij het Zilveren Kruis Achmea: - basisverzekering (Beter af polis) - aanvullende verzekering (Beter af plus polis 3 sterren) - tandartsverzekering (Beter af plus polis 2 sterren) - zonder vrijwillig eigen risico 3. Personen die verwachten minder medische kosten te maken kunnen, op eigen risico, gebruik maken van de volgende 2 (goedkopere) alternatieven: a. Basisverzekering (Beter af polis) - aanvullende verzekering (Beter af plus polis 1 ster) - tandartsverzekering (Beter af plus polis 1 ster) - zonder vrijwillig eigen risico b. Basisverzekering (Beter af polis) - aanvullende verzekering (Beter af plus polis 2 sterren) - tandartsverzekering (Beter af plus polis 1 ster) - zonder vrijwillig eigen risico 4. De in lid 2 genoemde aanvullende verzekering geeft een uitgebreidere dekking dan de aanvullende verzekeringen genoemd onder lid 3 sub a en b. Indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten zoals genoemd onder lid 3 en kosten blijven voor eigen rekening, die op basis van de aanvullende verzekering, genoemd in lid 2 wel vergoed zouden worden, dan komen deze voor eigen rekening blijvende kosten niet voor bijzondere bijstand in aanmerking. 5. Personen die een volledige gebitsprothese hebben, hoeven geen tandartsverzekering af te sluiten. 6. Bij personen die een uitkering ontvangen van de gemeente Purmerend wordt zover dat mogelijk is de premie zorgverzekering ingehouden op de uitkering en doorbetaald aan Zilveren Kruis Achmea. 7. Bij beëindiging van de uitkering op grond van de wet, kan het recht op het Gemeente Pakket Purmerend worden voortgezet tot de 1e dag van het volgende kalenderjaar, zonder vaststelling van de draagkracht, met in achtneming van artikel 2 van deze beleidsregels. 8. Personen die recht hebben op deelname aan het Gemeenten Pakket maar daar geen gebruik van maken kunnen in beginsel niet in aanmerking komen voor een vergoeding voor ziektekosten via de bijzondere bijstand, tenzij zij zich bij een andere maatschappij wel aanvullend voor ziektekosten en voor de tandartskosten hebben verzekerd voor een vergelijkbaar pakket als dat van Zilveren Kruis Achmea. Artikel 8 - Vergoeding premie Gemeenten Pakket Purmerend (collectieve verzekering) voor pensioengerechtigden 1. Recht op een tegemoetkoming in de premie heeft de persoon, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd, die deelneemt aan de collectieve verzekering van de gemeente Purmerend en geen draagkracht heeft als bedoeld in artikel De tegemoetkoming bedraagt 180,- per jaar en wordt in één keer uitbetaald. Artikel 9 - Compensatie eigen risico voor deelnemers aan Gemeenten Pakket Purmerend 1. Deelnemers aan het gemeenten pakket Purmerend kunnen in aanmerking komen voor compensatie van het eigen risico als men geen draagkracht heeft als bedoeld in artikel Per deelnemer bestaat recht op compensatie als door het Zilveren Kruis Achmea minimaal 200,- aan wettelijke eigen risico in rekening is gebracht. 3. De compensatie bedraagt 200,- per jaar en wordt uitbetaald na overlegging van de bewijsstukken waaruit blijkt dat de kosten zijn gemaakt. Beleidsregels bijzondere bijstand Purmerend 2015 Pagina 3 van 4

8 Artikel 10 - Klaarblijkelijke hardheid en individualisering Ingeval onverkorte toepassing van deze beleidsregels zou leiden tot een klaarblijkelijke hardheid op grond van de specifieke individuele situatie, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van een of meer van deze beleidsregels. Artikel 11 - Terugvordering Verstrekkingen die ten onrechte dan wel tot een te hoog bedrag zijn uitgekeerd, kunnen van de belanghebbende worden teruggevorderd. Artikel 12 - Citeertitel Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "beleidsregels bijzondere bijstand Purmerend 2015". Artikel 13 - Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari Beleidsregels bijzondere bijstand Purmerend 2015 Pagina 4 van 4

Beleidsregels bijzondere bijstand en declaratieregeling maatschappelijke participatie Purmerend 2016

Beleidsregels bijzondere bijstand en declaratieregeling maatschappelijke participatie Purmerend 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Purmerend. Nr. 19732 19 februari 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand en declaratieregeling maatschappelijke participatie Purmerend 2016 Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 De raad van de gemeente Nunspeet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012.

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

Beleidsregels RegelRecht 2015

Beleidsregels RegelRecht 2015 Beleidsregels RegelRecht 2015 Pag. Beleidsregels tegemoetkoming collectieve aanvullende zorgverzekering 2015 2 Beleidsregels strippenkaart 2015 7 Beleidsregels bijdrage zwemdiploma A 2015 10 Beleidsregels

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; Verordening individuele studietoeslag 2015 Kenmerk: 184267 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS Het college heeft in zijn vergadering van 30 september de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Deze beleidsregels

Nadere informatie

Gescand archief datum ^OEC 2014

Gescand archief datum ^OEC 2014 Gescand archief datum ^OEC 2014 1740468 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 De Raad van de gemeente Delft, heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 I-SZ/2015/1803 Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 Definitieve vaststelling Besluit College d.d. 1 september 2015 . Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2012

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2012 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Westerveld van dinsdag 19 oktober 2010 om de collectieve zorgverzekering voor minima voort te zetten, stelt het Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a) wet: De Participatiewet; b) maatschappelijke participatie: het deelnemen

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Studietoeslag

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

GEMEENTEBLAD. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft; Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 17 Datum bekendmaking: 13 mei 2015 Onderwerp: Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2015 Verordening Maatschappelijke Participatie

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB.

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, overwegende, dat het van belang is in het kader van de uitvoering van artikel 35 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) beleidsregels te hanteren; gelet op

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Borne, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., gelet op artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet; Overwegende

Nadere informatie

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22 december

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; Gelet op de artikel 35 van de Participatiewet; Besluit vast te stellen

Nadere informatie

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Piet Minderhoud B&W.nr.: 06.0700 Dienst: SOZA Telefoon: 516 7393 Verantwoordelijk portef.houder: Sociale Zaken B&W-besluit d.d: 6 juni 2006 en Cultuur Meningsvormend

Nadere informatie

Beleidsregel 11 Slotbepaling Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland

Beleidsregel 11 Slotbepaling Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen besluit vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen.

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet; gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141106/5 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van 23 september 2014; gelet op de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015.

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR343762_1 29 maart 2016 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Roosendaal; Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012; Verordening activiteitenbijdrage 2013-A kenmerk 106100 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel g,

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Zundert Citeertitel: Verordening

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015

Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015 Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling... 3 Artikel 2 Indienen verzoek... 3 Hoofdstuk 2 Recht op individuele studietoeslag...

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016

Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalten. Nr. 26720 8 maart 2016 Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet en de

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling Maatschappelijke Participatie 2015 . Deze regeling heeft tot doel de maatschappelijke participatie van inwoners met een minimuminkomen te stimuleren.

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 De Raad van de Gemeente Beesel; Gelet op artikel 8 eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

overwegende dat het college ten behoeve van de personen uit de doelgroep loonkostensubsidie kan verstrekken aan de werkgever van deze doelgroep;

overwegende dat het college ten behoeve van de personen uit de doelgroep loonkostensubsidie kan verstrekken aan de werkgever van deze doelgroep; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 2 december 2014; gelet op de artikelen 6, tweede lid, 10c en 10d van de Participatiewet; overwegende dat het college

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Nr De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Geertruidenberg; gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer:.. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer:.. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer:.. ; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel c en derde lid van de Participatiewet;

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doelgroep en doelstelling... 5 Artikel 3 Voorwaarden... 6

Nadere informatie

Voorzieningen voor kinderen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Voorzieningen voor kinderen basisonderwijs en voortgezet onderwijs Deelverordening Maatschappelijke Participatie. De raad van de gemeente Noordwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 [nummer]; gelet

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Raadsbesluit 4 december 2014 Naam opsteller M. Huberts Datum vaststelling 4 december 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld

Nadere informatie

Verordening individuele Inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Best 2015

Verordening individuele Inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Best 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Best. Nr. 81165 24 december 2014 Verordening individuele Inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Best 2015 De raad van de gemeente Best; gezien

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas ( )

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas ( ) Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas (2014-089) De raad van de gemeente Peel en Maas; Gelezen raadsvoorstel 2014-089; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

Gemeente Baarn - Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Baarn

Gemeente Baarn - Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Baarn GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Baarn. Nr. 10431 5 februari 2015 Gemeente Baarn - Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Baarn Voorstelnummer : 15RV000070 Onderwerp : Verordening

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb089) Pagina 2/8 Verordening Individuele

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012.

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a. wet: Wet werk en bijstand; b. maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Albrandsujaard

Gemeente Albrandsujaard Gemeente Albrandsujaard VERORDENING/RAADSBESLUIT Onderwerp Datum vergadering/ Kenmerk agendanummer Verordening Meedoen Albrandswaard 2016 1081434 Commissie Openbaar: Openbaar BBVnummer: nvt De raad van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Leeuwarden 2015-2 De raad van de gemeente Leeuwarden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Borsele 2015 1 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014, gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Kenmerk: 184268 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2010. Uitleg

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2010. Uitleg Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2010 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Voorwaarden Artikel 3 Hoogte van de toeslag Artikel 4 Onvoorziene gevallen Artikel

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17044734* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-006503 Documentnummer: ZD17044734 Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Zundert 2018 Citeertitel:

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet De raad van de gemeente Kollumerland c.a., Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet Besluit vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL Verordening individuele inkomenstoeslag WIL De raad van de gemeente IJsselstein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2015 (nr: ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenr ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenr ; No. 2014/1186 De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenr. 1186 ; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; overwegende dat het noodzakelijk is op grond

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2016 Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2016 Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2016 Gelet op het door de gemeenteraad van de gemeente Westerveld op 21 oktober 2014 vastgestelde beleidsplan Participatiewet

Nadere informatie

gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016;

gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016; De raad der gemeente Aa en Hunze; gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard ( ) d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard ( ) d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Albrandswaard. Nr. 187730 30 december 2016 Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2016 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Albrandswaard;

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving.

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Ameland Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet Besluit vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

B E S L U I T: vast te stellen de verordening individuele studietoeslag Westvoorne.

B E S L U I T: vast te stellen de verordening individuele studietoeslag Westvoorne. Raadsbesluit 2014 Nr. 101239/101364 De raad van de gemeente Westvoorne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014 gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie

Verordening maatschappelijke participatie Verordening maatschappelijke participatie 2013-2014 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juli 2013 Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel g en

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 Nr. 2014/78 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude (II) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Ridderkerk 2015

Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Ridderkerk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ridderkerk. Nr. 82239 29 december 2014 Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Ridderkerk 2015 De raad van de gemeente Ridderkerk gelezen het voorstel

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Beleidsregels bijzondere bijstand HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 14.0969 d.d. 28-10-2014 Onderwerp Beleidsregels koopkrachttegemoetkoming 2014 Besluiten: 1) De beleidsregels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 vast te stellen en daarmee in te stemmen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

Reductieregeling 2015

Reductieregeling 2015 Reductieregeling 2015 Gemeente Grave Datum: 20 januari 2015 *Z00B0B54D5D* documentnr.: ADV/G/14/00732 zaaknr.: Z/G/14/13638 Reductieregeling 2015 Met inachtneming van het vervallen van de verordeningsplicht

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Den Haag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Den Haag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Den Haag 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente 's-gravenhage Officiële naam regeling Verordening Individuele

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; voorstel aan de raad gemeente werkendam zaaknummer 59872 onderwerp Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-84 Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Dienst/afdeling Werk en inkomen De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; De raad van de gemeente Landerd; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; Overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen;

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen; Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 32320 Afdeling: Samenleving VERORDENING 7b Datum: 15 december 2011 Onderwerp: vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand

Nadere informatie

3. Effect a) Meetbaar effect: Door wijziging van de verordening is het college in staat rechtsgeldige besluiten te nemen.

3. Effect a) Meetbaar effect: Door wijziging van de verordening is het college in staat rechtsgeldige besluiten te nemen. Agendapunt: VII-4, rubriek F-2 Barneveld, 3 juni 2013 Voorstel nr: 568775 Portefeuillehouder: G.J. van den Hengel Afdeling: Werk, Zorg en Inkomen Onderwerp: Wijziging Verordening maatschappelijke participatie

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem.

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem (versie 28-08-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

besluit BenW Burgemeester en wethouders van L a n d g r a a f ; b e s l u i t e n :

besluit BenW Burgemeester en wethouders van L a n d g r a a f ; b e s l u i t e n : besluit BenW Behandeld door : M.P.P. van Ginneken Organisatieonderdeel : Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp : Beleidsregels Individuele Studietoeslag ISD BOL 2015 Burgemeester en wethouders van L

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Versie 03-12-2014 De Raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b,

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie