GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 Nr. BELEIDSREGEL subsidie stimulering van de sloop van vervuilende voertuigen door bewoners (collegebesluit van 3 maart 2015) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende Beleidsregel ten behoeve van de subsidieverlening voor het slopen van personenauto's en lichte bestelauto's door bewoners. Artikel 1. Beleidskader Al in het collegeprogramma Groen, open en sociaal heeft het college van Utrecht uitgesproken zich in te willen zetten voor een aantrekkelijke en bereikbare stad, waarbij de gezondheid van de inwoners van de stad een belangrijk uitgangspunt is. Schone lucht en gezonde mobiliteit spelen hierbij een belangrijke rol. In het collegeakkoord is aangekondigd door te gaan met het stimuleren van schoon vervoer zoals elektrisch rijden (auto s én scooters), deel- en leenauto s en gebundelde en schone stadsdistributie. Utrecht profileert zich als duurzame stad, met een ambitieus energieprogramma en een voortrekkersrol op het gebied van elektrisch vervoer.

2 De Europese normen voor luchtkwaliteit ziet het college als minimumnormen. Om deze doelstelling te realiseren is een omslag in het denken over autogebruik nodig, door in te zetten op maximale maatregelen om openbaar vervoer en fiets te stimuleren, en het gebruik van de auto af te remmen. Automobiliteit blijft -mits gedoseerd - een element in de bereikbaarheid van een vitale en aantrekkelijke stad. Maar, mensen die met de auto naar Utrecht komen worden gestimuleerd de auto aan de rand van de stad achter te laten. Het college blijft zich inzetten om de leef- en luchtkwaliteit te verbeteren, door het gebruik van schone auto's (in plaats van vervuilende brandstofauto's) te bevorderen. Het vervoer dat in de stad plaatsvindt moet zo schoon mogelijk zijn: hierbij denken wij in de eerste plaats aan fietsen, maar ook aan schone (elektrische) auto s, schoon goederenvervoer en schoon openbaar vervoer. In het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht ( ) zijn maatregelen opgenomen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Een van die maatregelen is deze Beleidsregel. Artikel 2. Doelstelling Doel is het verbeteren van de luchtkwaliteit (in de binnenstad van Utrecht) door het stimuleren van sloop van vervuilende auto's. De regeling beoogt mede een oplossing te bieden voor bewoners die vanaf 1 januari 2015 niet meer in de milieuzone mogen rijden met hun huidige vervuilende bestel- en personenauto's en deze vervangen. Om deze doelen te bereiken stellen we een subsidie ter beschikking aan bewoners uit de gemeente Utrecht om hun vervuilende auto te slopen. Een goede benutting van deze stimuleringsmaatregel levert een bijdrage aan daadwerkelijke en significante verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Artikel 3. Aanvraagperiode De aanvraagperiode treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze regeling tot uiterlijk 1 december Artikel 4. Definities bewoner Individueel persoon woonachtig in de gemeente Utrecht die niet als bedrijf, instelling of overheid is georganiseerd personenauto

3 Voertuig van de voertuigcategorie M met de voertuigclassificatie M 1 niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig met beperkte snelheid; in ieder geval wordt als personenauto aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs een personenauto is. lichte bestelauto Een lichte bestelauto is een motorrijtuig dat voornamelijk is ingericht voor het vervoer van goederen met een toegestane maximum massa van het lege voertuig van minder dan kg. sloop Het laten demonteren van de betreffende auto bij een erkend sloopbedrijf. milieuzone Het gebied in de stad Utrecht (zie bijlagen, kaart milieuzone bestel- en personenauto's) waar vanaf 1 januari 2015 bestel- en personenauto's uit de categorie diesel met een Datum Eerste Toelating eerder dan 1 januari 2001 worden geweerd. datum eerste toelating (DET) De datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Voor auto s waarvoor vóór 1 januari 1995 een kentekenbewijs is afgegeven waarop geen datum van eerste toelating is vermeld, wordt als datum van eerste toelating beschouwd de op het kentekenbewijs vermelde datum van afgifte van deel I van het kentekenbewijs (Voertuigreglement 1994: Besluit van 16 juni 1994, houdende uitvoering van de Wegenverkeerswet 1994). Euro normering De emissie (uitstoot) norm voor voertuigen/ auto's die in de Europese Unie van kracht is. overige schone auto's een personen- of bestelauto die blijkens de vermelding in het kentekenregister LPG als brandstof heeft, waarvoor in het kentekenregister en op het kentekenbewijs de aanduiding G3 is opgenomen en die een datum van eerste toelating heeft van na 31 december 2004, of;

4 een personen- of bestelauto die blijkens het kentekenregister is ingericht en bestemd om uitsluitend te worden aangedreven door een elektromotor, of; een personen- of bestelauto die blijkens het kentekenregister is ingericht en bestemd om aangedreven te worden door een elektromotor eventueel in combinatie met een benzinemotor, of; een personen- of bestelauto die blijkens de vermelding in het kentekenregister een affabriek CNGinstallatie heeft of waterstof als brandstof heeft (zie ook definitie 'affabriek installatie' hieronder) Bij al deze voertuigen moet het moet gaan om 'affabriek' installaties. Er mag geen sprake zijn van een na fabricage omgebouwd voertuig. rijwaardige staat Een voertuig dat voldoet aan de APK-normen en daarnaast in staat is om op eigen motorvermogen te worden verplaatst, waarbij wordt voldaan aan de basiseisen op het gebied van geluid, lucht, snelheid en veiligheid. erkend sloopbedrijf Een door de RDW (Dienst Wegverkeer) erkend demontagebedrijf. Een overzicht van deze bedrijven is te vinden via: demontageverklaring Verklaring van een demontagebedrijf, dat beschikt over de RDW erkenning bedrijfsvoorraad met het onderdeel bevoegdheid Online Registratie Auto Demontage, om binnen 48 uur na tenaamstelling van het betreffende kenteken op zijn naam, de registratie van demontage van de auto in het kentekenregister van de RDW te bewerkstelligen en deze melding nadien niet ongedaan te (laten) maken en tevens de verklaring dat het demontagebedrijf zich verplicht ook de auto in eigen beheer, conform de bij of krachtens het Besluit beheer autowrakken gestelde voorschriften, te demonteren en het niet in eigendom over te dragen of te exporteren. affabriek installatie Installatie, ingebouwd in een voertuig door of onder verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur van dat voertuig, waarbij na die inbouw een typegoedkeuring is afgegeven voor het voertuig met LPG of CNG als brandstof.

5 deelauto Een auto waarvan meerdere mensen om beurten tegen betaling gebruikmaken. OV (openbaar vervoer) Algemene middelen en gelegenheden tot verplaatsing (te land) die het publiek ten dienste staan, zoals trein, tram en bus. e-scooter Een volledig elektrisch aangedreven vervoermiddel op twee wielen met een wettelijk toegestane maximumsnelheid van 40 kilometer per uur e-bike Een fiets die door een elektromotor aangedreven wordt, al dan niet in combinatie met spierkracht. Artikel 5. Aanvragers Bewoners Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door bewoners van de gemeente Utrecht die op 3 oktober 2013 inwoner van Utrecht waren en het op het moment van de aanvraag nog zijn. Artikel 6. Budget Het totaalbudget voor aanvragen subsidie sloop vervuilende auto s is ,00 euro. Dit geldt als subsidieplafond. Volledige aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Artikel 7. Voorwaarden subsidieregeling sloop vervuilende auto's De regeling richt zich op het slopen van dieselauto's met een Datum van Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2006 en benzineauto's met een DET vóór 1 juli Aanvragen voor subsidie voor de sloop van auto's in het kader van deze regeling moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

6 a) De aanvraag moet worden gedaan met het vastgestelde aanvraagformulier. b) De te slopen auto moet vallen onder één van de categorieën vervuilende auto s zoals opgenomen in de bijlagen. c) De te slopen auto moeten een Nederlands kenteken hebben en het kenteken van deze auto moet op 1 januari 2013 én op de datum van de aanvraag op naam van de aanvrager zijn gesteld. d) Voor een auto mag maar één keer een subsidie voor sloop worden gevraagd in het kader van deze regeling. e) Per individuele bewoner wordt voor maximaal twee auto's een subsidie verstrekt gedurende de looptijd van de regeling. f) De te slopen auto moet op het moment van aanvraag een geldig APK-keuringsbewijs hebben en in rijwaardige staat verkeren. De hoogte van de maximaal te verlenen subsidie per te slopen auto is opgenomen in de bijlagen. Artikel 7a Voorwaarden aanvullende subsidie aanschaf vervangend vervoer In aanvulling op de subsidie die wordt verleend op grond van artikel 7 wordt een subsidie verleend aan bewoners die ter vervanging van hun - in het kader van deze regeling - te slopen auto een andere vorm van vervangend schoner vervoer (geen auto) aanschaffen. Hieronder wordt verstaan de aanschaf van bijvoorbeeld een e-bike, e-scooter, deelautovergoeding of een OV-abonnement. In dat geval moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: a) De aanvraag voor een aanvullende subsidie voor de aanschaf van vervangend schoon vervoer (geen auto) wordt tegelijkertijd, in één aanvraag, met de aanvraag voor de sloop van de vervuilende auto('s) op basis van artikel 7 van deze regeling ingediend. b) De aanschaf van vervangend schoon vervoer wordt pas na de datum van de toekenning/verlening van de subsidieaanvraag (deel 1) gedaan. c) Vervangend schoon vervoer moet nieuw zijn aangeschaft, het aanschafbewijs moet worden overlegd met een foto van het vervangend schoon vervoer. Deze foto wordt niet voor publicitaire doeleinden gebruikt.

7 De hoogte van de maximaal te verlenen subsidie per aan te schaffen vervangend vervoer is opgenomen in de bijlagen. Artikel 8. Voorwaarden aanvullende subsidie aanschaf vervangende schonere auto In aanvulling op de subsidie die wordt verleend op grond van artikel 7 wordt een aanvullende subsidie verleend aan bewoners die ter vervanging van hun in het kader van deze regeling te slopen auto direct een vervangende schonere auto aanschaffen. Deze regeling richt zich op aanschaf van dieselauto's met een DET na 1 januari 2014 plus Euro 6 normering en benzineauto's met een DET na 1 januari In het kader van deze aanvullende subsidieverlening moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: a) De aanvraag voor een aanvullende subsidie voor de aanschaf van een vervangende auto wordt tegelijkertijd, in één aanvraag, met de aanvraag voor de sloop van de vervuilende auto('s) op basis van artikel 7 van deze regeling ingediend. b) Het kenteken van de vervangende auto wordt pas na de datum van de toekenning/verlening van de subsidieaanvraag (deel 1) maar vóór het indienen van het verzoek tot subsidievaststelling (deel 2) op naam van de aanvrager gezet. c) De vervangende auto moet over een geldig APK-keuringsbewijs beschikken en in een rijwaardige staat verkeren. De gemeente Utrecht zal dit controleren en eventueel de verleende subsidie terug vorderen. d) Het kentekenbewijs voor de vervangende auto mag niet ongeldig zijn verklaard of zijn ingevorderd. Het gaat hier om zogenaamde WOK-auto's (WOK betekent Wachten Op Keuring en geldt bijvoorbeeld voor een auto waarvan het kenteken na een zware aanrijding is ingenomen). De hoogte van de maximaal te verlenen subsidie per aan te schaffen auto is opgenomen in de bijlagen. Artikel 9. Voorwaarden aanvullende subsidie sloop vervuilende auto binnen milieuzone In aanvulling op de subsidie die wordt verleend op grond van artikel 7 wordt een aanvullende subsidie van

8 500,00 per auto verleend aan bewoners met een woonadres binnen de milieuzone die een dieselauto met DET vóór 1 januari 2001 laten slopen. De hoogte van de maximaal te verlenen subsidie te slopen auto is opgenomen in de bijlagen. Artikel 10. Voorwaarden aanvullende subsidie snelle beslissers In aanvulling op de subsidie die wordt verleend op grond van artikel 7 wordt een aanvullende subsidie van 100,00 per auto verleend aan bewoners die na 1 januari 2015 en uiterlijk 1 juli 2015 een aanvraag indienen en aan wie op grond van artikel 6 subsidie wordt toegekend. Artikel 11. Toekenning subsidie Behandeling vindt plaats op volgorde van ontvangst van een volledig ingevuld aanvraagformulier en bijbehorende bewijsstukken. De aanvraag wordt toegekend wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden en tot het subsidieplafond is bereikt. Artikel 12. Verplichtingen ontvanger subsidie De in het kader van de subsidieregeling op grond van artikel 8 aangeschafte vervangende auto's moeten na aanschaf minimaal één jaar in het bezit van de aanvrager te blijven. De gemeente Utrecht zal dit controleren en eventueel de verleende subsidie terugvorderen. Artikel 13. Vaststelling subsidie De aanvrager moet uiterlijk zes maanden na toekenning van subsidie op grond van deze regeling een verzoek tot subsidievaststelling indienen. Het verzoek dient te zijn vergezeld van de bewijsstukken waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden voor de vaststelling is voldaan. Artikel 14. Beslistermijn en uitbetaling Het college beslist over de aanvraag binnen dertien weken; Er wordt geen voorschot verstrekt; Uitbetaling vindt plaats binnen drie weken na vaststelling van de subsidie.

9 Artikel 15. Slotbepalingen 1. De (oude) beleidsregel van 15 juli 2014 komt hiermee te vervallen, behalve voor aanvragen gedaan voor 2015 voor zover deze beleidsregel gunstiger was voor de aanvrager. 2. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel subsidie sloop vervuilende voertuigen door bewoners (versie 3, d.d. 3 maart 2015). 3. Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Utrecht op 3 maart Burgemeester en wethouders van Utrecht, De secretaris, Drs. M.R. Schurink De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

10 TOELICHTING OP DE BELEIDSREGEL Artikel 1 en 2: Achtergrond en aanleiding De gemeente Utrecht moet in 2015 voldoen aan de normen voor de luchtkwaliteit. Hiervoor is het Actieplan Luchtkwaliteit 2009 (ALU) vastgesteld. Het ALU maakt deel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. In aanvulling op het ALU heeft de gemeenteraad op 3 en 31oktober 2013 een aantal aanvullende maatregelen luchtkwaliteit vastgesteld waaronder de invoering van de milieuzone en de subsidieregelingen voor sloop van vervuilende auto's (Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht). De subsidieregelingen moeten een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad, met name de plekken waar de grenswaarden volgens prognoses in 2015 (dreigen te) worden overschreden. De subsidieregeling sloop van vervuilende voertuigen moet een stimulans vormen voor bewoners in de hele gemeente om hun vervuilende auto's te laten slopen. Artikel 3: Looptijd van de regeling De regeling treedt in werking de dag na bekendmaking. De laatste volledige aanvraag kan worden ingediend op uiterlijk 1 december 2015 of zoveel eerder dan het beschikbare subsidiebudget (zie ook toelichting bij artikel 5) op is. De gemeente heeft een maximale termijn van 3 maanden nodig om ingediende aanvragen te behandelen en te beschikken; het is daarom noodzakelijk dat aanvragen uiterlijk 1 december 2015 door de gemeente zijn ontvangen zodat uiterlijk 31 december 2015 de laatste subsidie kan worden verleend. Artikel 6: Overschrijding subsidiebudget/ bereiken subsidieplafond Zodra het totaalbedrag van het aantal toegekende aanvragen het beschikbare subsidiebudget overschrijdt, vervalt de mogelijkheid om nog subsidie aan te vragen. Volledige aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Artikel 7: Subsidieregeling voor sloop vervuilende auto's De hoogte van de subsidies is gericht op het stimuleren van bewoners om daadwerkelijk gebruik te maken van de regeling en hun vervuilende auto van de hand te doen. Er zijn twee variabelen die de hoogte van de aan te vragen subsidie beïnvloeden:

11 Wijze van aandrijving van het voertuig Dieselauto's zijn vrijwel altijd meer belastend qua uitstoot dan benzineauto's, waardoor in veel gevallen een hoger subsidiebedrag wordt verstrekt voor de sloop van een of meer dieselauto's. De Datum Eerste Toelating (DET) Oudere auto's zijn vrijwel altijd meer belastend qua uitstoot dan nieuwere. In verband hiermee geeft de gemeente een door middel van de regeling een extra stimulans aan het slopen van de oudere en daarmee meer vervuilende auto's. Zowel de sloop van personenauto's als lichte bestelauto's komt in aanmerking voor een subsidie. Artikel 7a: Aanvullende subsidieregeling aanschaf vervangend vervoer Aangezien de gemeente de luchtkwaliteit in de stad wil verbeteren, stimuleert de gemeente het gebruik van alternatieven voor de auto. Als er geen vervangende auto wordt gekocht, dan wil de gemeente de aanschaf van vervangend schoner vervoer stimuleren, met name een e-bike, een e-scooter, een vergoeding voor een deelauto of een OV-jaarabonnement. Artikel 8: Aanvullende subsidieregeling aanschaf vervangende schonere auto's Aangezien de gemeente uitsluitend de aanschaf van de meest schone auto's wil stimuleren, is er alleen subsidie beschikbaar voor de aanschaf van de meest schone dieselauto's met een zogenaamde Euro 6 normering. In het geval bewoners ter vervanging van hun in het kader van deze regeling gesloopte auto een schonere auto aan willen schaffen is deze regeling erop gericht dit te stimuleren. Zowel de aanschaf van vervangende schonere personenauto's als lichte bestelauto's komt in aanmerking voor een subsidie.

12 Stapelen van subsidies Bewoners die een auto laten slopen en daar een schonere auto voor terugkopen kunnen in sommige gevallen ook bij de rijksoverheid een subsidie ontvangen of gebruik maken van aantrekkelijke fiscale voordelen. Om bewoners optimaal te stimuleren om een schonere (vervangende) auto aan te schaffen is het toegestaan om, naast de Utrechtse subsidieregelingen ook een beroep te doen op deze (fiscale) regelingen. Het is dus mogelijk om subsidiebedragen te stapelen. Deze aanvullende subsidie is uitsluitend beschikbaar voor bewoners (en dus niet beschikbaar voor bedrijven/ instellingen). Artikel 9: Aanvullende subsidie sloop vervuilende auto's bewoners milieuzone De milieuzone is het gebied in de stad waar de problemen met de luchtkwaliteit het meest urgent zijn. Aanvullend op de subsidieregeling is er voor bewoners van de milieuzone dan ook een subsidie beschikbaar als extra stimulans om hun vervuilende auto te laten slopen en zo het effect van de regeling te maximaliseren binnen dit gebied. Deze aanvullende subsidie is uitsluitend beschikbaar voor bewoners (en dus niet beschikbaar voor bedrijven/ instellingen).

13 Artikel 10: Aanvullende subsidie snelle beslissers De urgentie van het luchtkwaliteitsprobleem maakt dat de gemeente een extra bedrag beschikbaar stelt voor bewoners die op korte termijn hun vervuilende auto('s) laten slopen. Artikel 11 tot en met 15: Procedurele aspecten van de regeling Algemeen Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld, alle benodigde bijlagen zijn bijgeleverd en het formulier ondertekend is ingediend bij de gemeente. Alleen complete aanvragen tellen mee in de volgorde van behandeling en beschikbaar budget. Indienen van de subsidieaanvraag kan per mail: In geval van vertraging van de levering van de aangeschafte vervangende auto kan hierop uitstel worden aangevraagd voor een periode van maximaal zes maanden (= in totaal dan dus twaalf maanden). De benodigde formulieren voor het indienen van de subsidieaanvraag en het verzoek tot subsidievaststelling worden via ter beschikking gesteld. Aanvraagformulier deel 1 In het eerste deel (de subsidieaanvraag) maakt de aanvrager kenbaar een beroep te willen doen op de regeling en geeft hij aan een aantal acties te gaan uitvoeren om daadwerkelijk aanspraak te kunnen maken op de subsidie. Bij indienen van het eerste deel mag de auto nog niet gedemonteerd zijn en een eventuele vervangende auto nog niet aangeschaft. Bij de subsidieaanvraag kan worden volstaan met het toesturen van een kopie van het kentekenbewijs van de te slopen auto. Om vast te stellen dat het gaat om een auto die nog een in rijwaardige staat verkeert dient als bewijsstuk een kopie van het APK-keuringsbewijs van

14 betreffende auto te worden bijgevoegd. Aanvraagformulier deel 2 In het tweede deel (het verzoek tot subsidievaststelling) dat binnen zes maanden (twaalf maanden maximaal in het geval van verleende uitstel) na toekenning van de subsidieaanvraag, dient te worden ingediend, bewijst de aanvrager daadwerkelijk de voorgenomen acties te hebben uitgevoerd en aanspraak te kunnen maken op de toegekende subsidie. Na goedkeuring van het tweede deel (de subsidievaststelling) wordt op korte termijn het toegekende bedrag overgemaakt op de rekening van de aanvrager. Bij het indienen van het tweede deel moet ter bewijs in het geval van de aanschaf van een vervangend voertuig het aankoopbewijs plus complete bijbehorende kentekenbewijs worden geleverd. Als bewijs van het slopen van de bij de subsidieaanvraag betrokken auto dient voor het verzoek tot subsidievaststelling een kopie van een sloopbewijs plus een bijbehorend betalingsbewijs als bewijsstuk.

15 Artikel 11 tot en met 15: Het doen van een aanvraag 1. DE SUBSIDIEAANVRAAG (deel 1) Toekenning Stap 1.1: De aanvrager vraagt aan via het aanvraagformulier en levert de volgende bewijsstukken: kopie van een geldig legitimatiebewijs kopie van een bank- of giroafschrift van de aanvrager kopie van het volledige Kentekenbewijs (delen Ia, Ib en II) of Delen I, II en III (uitgegeven voor 1 januari 2004) van de te slopen auto kopie van een geldig APK-keuringsbewijs van de te slopen auto Stap 1.2: De gemeente beoordeelt de subsidieaanvraag en bepaalt of het aanvraagformulier en bijgevoegde bewijsstukken voldoen aan de voor de regeling gestelde voorwaarden. Stap 1.3: Na goedkeuring van de aanvraag kent de gemeente de totale subsidie toe. De gemeente informeert de initiatiefnemer over het al dan niet toekennen van het aangevraagde bedrag. 2. VERZOEK TOT SUBSIEVASTSTELLING (deel 2) Verlening Stap 2.1: De aanvrager vraagt aan via het verzoek tot subsidievaststelling en levert de volgende bewijsstukken: kopie van een bewijs van demontage (sloop) van een of meer auto's zoals aangegeven in subsidieaanvraag deel 1 betalingsbewijs behorende bij het bewijs van demontage (sloop)

16 Plus, als de gesloopte auto wordt vervangen door vervangend vervoer: aankoopbewijs van e-bike of e-scooter of OV-jaarabonnement of kosten deelauto. Plus, indien de gesloopte wordt vervangen door een andere auto: aankoopbewijs van de aangeschafte auto kopie van het volledige kentekenbewijs (delen Ia, Ib en II) of Delen I, II en III (uitgegeven voor 1 januari 2004) (in het geval van aankoop) van de aangeschafte auto kopie van een geldig APK-keuringsbewijs van de aangeschafte auto (indien het gaat om een tweedehands auto)

17 Stap 2.2: De gemeente beoordeelt het verzoek tot subsidievaststelling en stelt vast of het aanvraagformulier en bijgevoegde bewijsstuk voldoen aan de voor de regeling gestelde voorwaarden. Stap 2.3: Na goedkeuring van het verzoek tot subsidievaststelling keert de gemeente de totale subsidie uit. De gemeente informeert de initiatiefnemer over het als dan niet uitkeren van het bedrag.

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 Nr. BELEIDSREGEL subsidie stimulering van de sloop van vervuilende voertuigen door bewoners (collegebesluit van 13 oktober 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 Nr. BELEIDSREGEL subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven (collegebesluit van 3 maart 2015) Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven

GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 3777 5 december 2013 GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven (collegebesluit

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017 RIS296861 SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017 Toelichting De gemeente wil ten behoeve van de gezondheid, de luchtkwaliteit in de stad verbeteren.

Nadere informatie

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 DSB/2016.247 RIS294595 SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de groei van het aantal elektrische auto s in Den Haag een bijdrage

Nadere informatie

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 1805 7 januari 2016 Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 113388 27 november 2015 Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gemeenteblad 2014 Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DEMONTAGE DIESELVOERTUIGEN, BROMMERS EN SNORFIETSEN DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING DEMONTAGE DIESELVOERTUIGEN, BROMMERS EN SNORFIETSEN DEN HAAG 2016 RIS295200 SUBSIDIEREGELING DEMONTAGE DIESELVOERTUIGEN, BROMMERS EN SNORFIETSEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS overwegende dat: - dieselvoertuigen en brom- en snorfietsen bijdragen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DEMONTAGE EN VERVANGING PERSONEN- EN BESTELAUTO S

SUBSIDIEREGELING DEMONTAGE EN VERVANGING PERSONEN- EN BESTELAUTO S Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2013.352 RIS 260183 SUBSIDIEREGELING DEMONTAGE EN VERVANGING PERSONEN- EN BESTELAUTO S HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - demontage van oude

Nadere informatie

Tweede wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014

Tweede wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 86107 18 september 2015 Tweede wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling - - - - Tekst van de regeling Intitulé Gemeenteblad 2014 Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het

Nadere informatie

artikel 160 Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011);

artikel 160 Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011); AANSCHAFSUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE SCOOTERS Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen; overwegende: dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Zaaknummer: 00368089 Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Collegevoorstel Inleiding Op 22 mei 2012 stelde u de Beleidsregel Subsidiëring Oplaadvoorzieningen

Nadere informatie

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging Regels subsidieverstrekking klimaat 2011 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Subsidieregeling rijden opklimaatvriendelijke brandstoffen 2015

Subsidieregeling rijden opklimaatvriendelijke brandstoffen 2015 Subsidieregeling rijden opklimaatvriendelijke brandstoffen 2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-1-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati provincie Drenthe e Officiële naam Subsidieregeling

Nadere informatie

BESLUIT. Hoofdstuk 1. Algemeen

BESLUIT. Hoofdstuk 1. Algemeen GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2013 Nr. 29 Beleidsregel ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2013 (collegebesluit van 5 maart 2013) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet

Nadere informatie

CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014

CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014 CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. aanvrager: bedrijf (ingeschreven

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 17293 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014. Hoofdstuk 2 Elektrisch Vervoer. 31 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr).

GEMEENTEBLAD. Nr. 17293 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014. Hoofdstuk 2 Elektrisch Vervoer. 31 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 17293 31 maart 2014 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014 Hoofdstuk 2 Elektrisch Vervoer BELEIDSREGEL ten behoeve van subsidieverstrekking schoon

Nadere informatie

Lucht scheppen. Initiatiefvoorstel Sloopregeling Schonere Rotterdamse Lucht

Lucht scheppen. Initiatiefvoorstel Sloopregeling Schonere Rotterdamse Lucht Lucht scheppen Initiatiefvoorstel Sloopregeling Schonere Rotterdamse Lucht 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Maatregelen voor schonere lucht 4 3. Sloopregeling schonere Rotterdamse lucht 5 4. Financiering

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/104

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/104 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/104 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels emissiearme taxi s en bestelauto s Provincie Limburg Citeertitel: Nadere subsidieregels emissiearme taxi s en bestelauto

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2014

BELEIDSREGEL ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2014 GEMEENTEBLAD UTRECHT BELEIDSREGEL ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2014 (collegebesluit van 25 maart 2014) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op artikel 4:81

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar.

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar. AANVRAAGFORMULIER Versie april 2012 Doelstelling De gemeente Utrecht stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en stelt in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor schoon vervoer een bedrage

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE SCOOTERS, ELEKTRISCHE BAKFIETSEN EN HIGH SPEED ELEKTRISCHE FIETSEN VOOR ZAKELIJKE VEELRIJDERS DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE SCOOTERS, ELEKTRISCHE BAKFIETSEN EN HIGH SPEED ELEKTRISCHE FIETSEN VOOR ZAKELIJKE VEELRIJDERS DEN HAAG 2016 RIS295199 SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE SCOOTERS, ELEKTRISCHE BAKFIETSEN EN HIGH SPEED ELEKTRISCHE FIETSEN VOOR ZAKELIJKE VEELRIJDERS DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS overwegende

Nadere informatie

Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodVaiiey. Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014.

Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodVaiiey. Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014. Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodVaiiey Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014. Overwegende dat: Op 29 januari 2008 in regio De Vallei-verband door het

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0029181

Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 3 februari 2015 kenmerk: 2015/0023181 gepubliceerd op: 4 februari 2015 inwerkingtreding

Nadere informatie

SUBSIDIES EN REGELINGEN

SUBSIDIES EN REGELINGEN SUBSIDIES EN REGELINGEN SUBSIDIES EN REGELINGEN 1 INHOUD 1. NATIONALE REGELINGEN EN SUBSIDIES 1A. Lagere bijtelling privégebruik 3 1B. Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting personenauto s (MRB) 3 1C. Vrijstelling

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011 Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011 1. LANDELIJK Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen Bedrag personenauto

Nadere informatie

CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING ELEKTRISCHE BROMMERS/SCOOTERS IJMOND 2014

CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING ELEKTRISCHE BROMMERS/SCOOTERS IJMOND 2014 CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING ELEKTRISCHE BROMMERS/SCOOTERS IJMOND 2014 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. aanvrager: particuliere ingezetene

Nadere informatie

Subsidieregeling Elektrische Scooters Lelystad gelet op: de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Lelystad,

Subsidieregeling Elektrische Scooters Lelystad gelet op: de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Lelystad, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lelystad. Nr. 125780 23 december 2015 Subsidieregeling Elektrische Scooters Lelystad 2016 Nummer 151335354 Het college van de gemeente Lelystad, gelet op: de

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE GEBRUIK ELEKTRISCHE BROMFIETSEN EN SCOOTERS HELMOND 2011

NADERE REGELS SUBSIDIE GEBRUIK ELEKTRISCHE BROMFIETSEN EN SCOOTERS HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 97 Besluit: B&W 15 november 2011 Gemeenteblad NADERE REGELS SUBSIDIE GEBRUIK ELEKTRISCHE BROMFIETSEN EN SCOOTERS HELMOND 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, vastgesteld op 30 juni 2010: BESLUIT vast te stellen: NADERE REGELS

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen Regelingen en subsidies Snor- en bromfietsen 13-03- 2012 Voorwoord De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid elektrische snor- en bromfiets subsidiëren.

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2014.0014 Agendapunt no. 8

Raadsvoorstel no. R2014.0014 Agendapunt no. 8 Raadsvoorstel no. R2014.0014 Agendapunt no. 8 Onderwerp Uitgeest, 13 mei 2014 Voorstel tot vaststelling van de Subsidieverordening elektrische brommers/scooters IJmond 2014 Aan de gemeenteraad Voorgesteld

Nadere informatie

DB vergadering van: 25 januari 2012

DB vergadering van: 25 januari 2012 DB vergadering van: 25 januari 2012 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: De heer H.H.V. Horlings Onderwerp: Nadere regels aardgasvoertuigen Haaglanden 2012 Datum: 10 januari 2012 Contactpersoon:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/13

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/13 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/13 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels elektrische scooters en brommers 2011-2012 Citeertitel: Zie officiële naam Naam ingetrokken regeling: - Besloten door:

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM, Overwegende dat het college met gebruikmaking van de anticipatiebevoegdheid als

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 Nr. BELEIDSREGEL ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2016 (collegebesluit van 1 maart 2016) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; Overwegende

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012

Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012 Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012 1. PROVINCIE OVERIJSSEL Subsidieregeling voor rijden op groengas Bedrag

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

overwegende dat zij krachtens de Algemene Subsidieverordening 2008 (ASV 2008) bevoegd zijn tot verstrekking van subsidies;

overwegende dat zij krachtens de Algemene Subsidieverordening 2008 (ASV 2008) bevoegd zijn tot verstrekking van subsidies; GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2012 Nr. 25 Beleidsregel subsidieverstrekking Schoon vervoer (college collegebesluit esluit van 27 maart 2012) Burgemeester en wethouders van Utrecht; overwegende dat zij krachtens

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

Beleidsregels subsidie aanschaf elektrische auto s voor ondernemingen 2012-2013

Beleidsregels subsidie aanschaf elektrische auto s voor ondernemingen 2012-2013 Het college van de gemeente Zaanstad, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Zaanstad, overwegende: dat elektrisch vervoer

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010 Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010 1. PROVINCIE UTRECHT Subsidieverordening stimulering aardgasvoertuigen Provincie Utrecht (tot 7,5 ton) 5.000 (vanaf 7,5 ton)

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2015-2018 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2015-2018, hierna de Verordening,

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. aangaande de besteding van het in de begroting 2017 beschikbare budget klimaattaken, waarbij 30.000,-

Nadere informatie

Deelverordening Gevelrenovatie Bedrijventerrein t Plaveen

Deelverordening Gevelrenovatie Bedrijventerrein t Plaveen Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 14 Datum: 8-4-2016 nr. 3 De raad van de gemeente Huizen; in vergadering bijeen op 31 maart 2016; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Tijdelijke sloopregeling personen- en bestelauto's Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 mei 2009, nr. K&L2009037708, houdende subsidie voor de demontage

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Aardgasvoertuigen Haaglanden 2009, vastgesteld op 23 september 2009: BESLUIT vast te stellen: NADERE

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

SUBSIDIES EN REGELINGEN

SUBSIDIES EN REGELINGEN SUBSIDIES EN REGELINGEN VERSIE 2017 INHOUD 1. NATIONALE SUBSIDIES EN REGELINGEN 3 1.1 Lagere bijtelling privégebruik 3 1.2 Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting personenauto s (MRB) 3 1.3 Vrijstelling BPM

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

Bijzondere subsidieverordening voor de aanschaf van elektrische auto's door veelrijders. a. ASA 2013: Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013;

Bijzondere subsidieverordening voor de aanschaf van elektrische auto's door veelrijders. a. ASA 2013: Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013; Bijzondere subsidieverordening voor de aanschaf van elektrische auto's door veelrijders Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. ASA 2013:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

Versie: 28 januari 2014

Versie: 28 januari 2014 Versie: 28 januari 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 - Particulier Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Regeling van 7 april 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Regeling van 7 april 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Regeling van 7 april 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde staten van Fryslân, gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1525 RIS 175436 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) SUBSIDIEREGEL PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op de artikelen 3, 7, vierde lid, en 10 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Artikel 1 Algemene begripsomschrijvingen In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder: a. aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor subsidie; b. college:

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Provinciaal blad 2011, 11

Provinciaal blad 2011, 11 Provinciaal blad 2011, 11 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 februari 2011, nr. 2011INT267486, tot wijziging van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie aardgasvoertuigen

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Beleidsregels U-pas Kindpakket gemeente Utrecht

Beleidsregels U-pas Kindpakket gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 168325 1 december 2016 Beleidsregels U-pas Kindpakket gemeente Utrecht Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht; Gelet

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 62 Gemeente Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 27 september 2007 Nummer : 62 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder drs. Th.H.M. Wolf mpa Afdeling : II-Bouwen

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen gemeente Binnenmaas 2013

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen gemeente Binnenmaas 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Binnenmaas. Nr. 5908 12 januari 2017 Subsidieverordening Duurzaam Bouwen gemeente Binnenmaas 2013 De raad van de gemeente Binnenmaas; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018 Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016 aangaande de besteding van het in de begroting 2016 beschikbare budget klimaattaken, waarbij

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Gemeente W derneren. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Gemeente W derneren. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Gemeente W derneren de colleges van burgemeester en wethouders van de aan de Regio Gooi en Vechtstreek deelnemende gemeenten 16.0001328 2 Hans Uneken bekendmaking Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 20770 16 april 2014 Gemeente Amsterdam; Nadere regels en plafond subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie