Raadsvoorstel no. R Agendapunt no. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel no. R2014.0014 Agendapunt no. 8"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel no. R Agendapunt no. 8 Onderwerp Uitgeest, 13 mei 2014 Voorstel tot vaststelling van de Subsidieverordening elektrische brommers/scooters IJmond 2014 Aan de gemeenteraad Voorgesteld raadsbesluit De Subsidieverordening elektrische brommers/scooters IJmond 2014 vast te stellen. Samenvatting In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is subsidie beschikbaar gesteld aan de Milieudienst IJmond voor een project om burgers, op aanvraag, de mogelijkheid te bieden oude brommers/scooters in te ruilen en een nieuwe e-brommer/scooter aan te schaffen. Hiervoor zal een maximale subsidie worden verstrekt van 750,- Aanleiding In het kader van de doelstelling van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL), en tevens voortvloeiend uit de milieudialoog, is een subsidiebudget beschikbaar gesteld aan de Milieudienst IJmond voor het project "e-scooters" in de IJmondgemeenten. Het stimuleren van schone voertuigen en brandstoffen is een belangrijk onderdeel van dit NSL-programma. Hoewel brommers/scooters een klein deel vormen van de verkeerssamenstelling, is de emissie van fijn stof en C02 zelfs hoger dan van menig auto. Bij de tweetakt motor van de brommer/scooter wordt de olie in de mengsmering als brandstof namelijk samen met de benzine verbrand. Tevens scoren ze hoog als zijnde hinderlijke geluidsbronnen. Hoewel de bijdrage van de vermindering van de uitstoot van C02 en fijn stof van e-brommers/scooters daarmee gering is ten opzichte van de totale uitstoot van alle auto's en vrachtauto's, geeft het gebruik van e-brommers/scooters toch een positief signaal af omtrent duurzaam, geruisloos en schoon vervoer en zorgt het lokaal voor een verbetering van de leefomgeving. De laatste jaren is een stijging te zien in de verkoop van scooters, vooral onder jongeren. Voordelen die deze doelgroep direct aanspreken zijn de steeds lagere aanschafprijs en de lage gebruikskosten. De bijkomende voordelen voor de omgeving zijn de geringe geluidsproductie en het ontbreken van schadelijke emissies, zoals fijn stof. Subsidie en verordening. Voor het stimuleren van e-scooters, en het lokaal verbeteren van de luchtkwaliteit, is een subsidie het meest aangewezen middel. Een subsidie voor de inruil van vervuilende en luidruchtige oude brommers/scooters en te gelijkertijd de aanschaf van een nieuwe e-scooter/brommer. Om dit mogelijk te maken is een verordening opgesteld. Hierdoor kan het college subsidie verstrekken ten behoeve van de verbetering van de luchtkwaliteit in gemeente Uitgeest. Burgers van de gemeente kunnen door demontage van een oude brommer/scooter en gelijktijdige aanschaf van een nieuwe e-scooter/brommer een subsidie ontvangen van 750,-. De verordening kent een plafond van ,-. Boven dit bedrag wordt geen subsidie meer verstrekt. Detailhandelaren die mee willen doen aan deze regeling dienen daartoe een schriftelijk verzoek in bij het college en zullen aan het aantal voorwaarden moeten voldoen. Daarnaast moeten ze bereidt zijn om met de gemeente een overeenkomst aan te gaan, waarin verdere details voor de samenwerking zullen worden uitgewerkt. Zo zal de

2 detailhandelaar een voorschot ontvangen. Ook gelden voorwaarden voor de aanvrager, o.a. wat betreft de inlevering van een brommer/scooter. Deze moet minimaal één jaar in het bezit zijn van de aanvrager en nog in zodanige staat zijn dat daarmee aan het wegverkeer deelgenomen kan worden. De subsidiabele periode start na vaststelling van de regeling door de raad en eindigt op 31 december 2014.Indien het subsidieplafond van ,- nog niet is bereikt is het mogelijk dat de regeling in aangepaste vorm wordt verlengd. Kader Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Beoogd doel en effect van het besluit Uitvoering kunnen geven aan het project "e-scooters", waarvoor de Milieudienst IJmond subsidie heeft ontvangen. Directe maatschappelijke consequenties Met behulp van de verordening kunnen de ingezetenen van de IJmond gemeenten subsidie aanvragen voor de inlevering van een oude brommer/scooter en tegelijkertijd de aanschaf van een nieuwe e-brommer/scooter. Argumenten Door het vaststellen van de verordening wordt ingezet op het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit en daarnaast ook het stimuleren van het elektrisch vervoer ten behoeve van duurzame mobiliteit. Inspraak, participatie etc. De regeling wordt bekendgemaakt via de gemeentepagina. Alternatieven Indien de verordening niet wordt vastgesteld en het project daardoor niet wordt uitgevoerd, zal de ontvangen subsidie teruggestort moeten worden aan het Rijk. Risico's N.v.t. Financiële consequenties Er is een subsidieplafond vastgesteld op ,-. Dit is opgenomen in de verordening en kan niet worden overschreden. Subsidie aanvragen die binnenkomen als het plafond is bereikt zullen niet worden toegekend. De subsidie is toegekend aan de Milieudienst IJmond, zij zal, na afgifte van een mandaat door het college, de financiële afhandeling op zich nemen. Uitvoering van besluit: Voor de uitvoering van de subsidieverordening en afhandeling van de subsidieaanvraag, -vaststelling en betaling zal door het college, na vaststelling van de verordening, een mandaat wordt afgegeven aan de secretaris-directeur van de Milieudienst IJmond. Burgemeester en wethouders van Uitgeest, de locosecretar<is, locosecretar-is, / debuiggmeester, H l va

3 Raadsbesluit no.r Onderwerp Vaststelling van de Subsidieverordening elektrische brommers/scooters IJmond 2014 De raad van de gemeente Uitgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2014, nr. R ; gehoord de beraadslagingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 13 mei 2014; Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de SUBSIDIEVERORDENING ELEKTRISCHE BROMMERS/SCOOTERS IJMOND 2014 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. aanvrager: particuliere ingezetene van de gemeente Velsen, Beverwijk, Heemskerk of Uitgeest, die tenminste 16 jaar oud is, in bezit is van een geldig rijbewijs voor het besturen van een (elektrische) brommer/scooter (minimaal AM) en een oude brommer/scooter ter sloop aanbiedt bij een detailhandelaar onder gelijktijdige aanschaf van een elektrische brommer/scooter; 2. detailhandelaar: bedrijf dat elektrische brommers/scooters aan particulieren verkoopt en door de directeur erkend is als bedoeld in artikel 6; 3. het college: het college van burgemeester en wethouders; 4. oude brommer/scooter: motorrijtuig op twee wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, uitgerust met een werkende 2-taktverbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm 3 of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kw, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of snorfiets, in zodanige staat dat daarmee aan het wegverkeer deelgenomen kan worden en waarvan de eerste toelating en ingebruikname dateert van vóór 1 januari 2007; 5. elektrische brommer/scooter: een vervoermiddel op twee wielen dat wordt aangedreven door een elektromotor in combinatie met een accu, waarbij de voeten tijdens het rijden naast elkaar tussen de stuurinrichting en de zitplaats worden geplaatst; 6. verordening: Subsidieverordening elektrische brommers/scooters IJmond Artikel 2 Reikwijdte Deze verordening is van toepassing op door het college te verstrekken geldelijke bijdragen in de vorm van subsidies ten behoeve van de verbetering van de luchtkwaliteit in gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen door demontage van een oude brommer/scooter die daartoe door de aanvrager van de subsidie wordt ingeleverd bij een detailhandelaar waar gelijktijdig een elektrische brommer/scooter wordt aangeschaft. Artikel 3 Subsidiabele kosten, subsidiabele periode, subsidieplafond en wijze van verdeling

4 1. Het college kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de sloop van een oude brommer/scooter die daartoe door de aanvrager van de subsidie wordt ingeleverd bij een detailhandelaar waar gelijktijdig een elektrische brommer/scooter wordt aangeschaft. 2. De subsidiabele periode start na vaststelling van de regeling door de raad en eindigt op 31 december Het subsidieplafond voor de te verstrekken subsidies op grond van deze regeling bedraagt ,- voor het grondgebied van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. 4. De totale subsidiabele kosten bij de aanvraag waarbij een oude brommer/scooter voor de sloop wordt aangeboden door de aanvrager bij de detailhandelaar en waarbij gelijktijdig een elektrische brommer/scooter wordt aangeschaft bedraagt 750,-(inclusief BTW). 5. De ingevolge deze regeling beschikbare subsidie wordt verdeeld in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen met dien verstande dat, indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid tot aanvulling van de aanvraag heeft gekregen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen als datum van ontvangst van de aanvraag geldt. 6. Indien meerdere aanvragen gelijktijdig zijn binnen gekomen en het subsidieplafond wordt door deze aanvragen bereikt, wordt de volgorde van binnenkomst op basis van loting bepaald. Artikel 4 Erkenning detailhandelaren 1. Het college erkent voor de uitvoering van deze regeling één of meerdere detailhandela(a)ren. 2. Een detailhandelaar dient daartoe schriftelijk een verzoek in bij het dagelijks bestuur, voorzien van bescheiden waaruit blijkt dat sprake is van een bedrijf als bedoeld in artikel 1 lid 4 en tevens wordt voldaan aan het bepaalde in de navolgende leden. 3. Een detailhandelaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij BOVAG en beschikt over een online-verbinding met de Rijksdienst voor het wegverkeer voor het onder meer aanmelden en controleren van kentekens in verband met geldende registratieverplichtingen. 4. Erkenning vindt plaats op voorwaarde dat de detailhandelaar met de gemeente een overeenkomst sluit ter zake van de uitvoering van deze regeling. De overeenkomst bevat rechten en verplichtingen ter zake van de uitvoering van de subsidieregeling, onder andere met betrekking tot de (administratieve) afwikkeling, betaling van bedragen aan of verrekening daarvan met de detailhandelaar, de eventuele beschikbaarheid van en werkwijze met betrekking tot een depot en dergelijke. 5. Een demontagebedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over geldige en toereikende (milieu)vergunning(en) en tevens over een online-verbinding met de Rijksdienst voor het wegverkeer voor het onder meer afmelden en controleren van kentekens in verband met geldende registratieverplichtingen. 6. Het college kan nadere gegevens verlangen, voor zover dat voor de beoordeling van het erkenningsverzoek nodig is. 7. Door het college wordt op het verzoek tot erkenning binnen 8 weken beslist. Hoofdstuk 2: Subsidieaanvraag en -vaststelling Artikel 5 Aanvraagprocedure 1. Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie, zoals genoemd in artikel 3 lid 5, voor de sloop van een oude brommer/scooter onder gelijktijdige aanschaf van een elektrische brommer/scooter wordt ingediend: a) voor 31 december 2014; b) uiterlijk twee weken na de aanschaf van de elektrische brommer/scooter, waarbij de verkoopdatum die op de factuur vermeld staat bepalend is; c) door middel van een standaard formulier, dat bij de deelnemende detailhandelaren beschikbaar is en te downloaden op d) door de detailhandelaar bij wie de aanvrager de oude brommer/scooter ter sloop aanbiedt en gelijktijdig een elektrische brommer/scooter koopt. 2. De subsidieaanvraag, zoals genoemd onder artikel 3 lid 5, is voorzien van: a) Kenteken- en verzekeringsbewijs van de oude brommer/scooter; b) Bewijs van sloop van de oude brommer/scooter; c) Handtekening van de aanvrager; d) Kopie van geldig, niet ingevorderd rijbewijs van de aanvrager voor het besturen van een (elektrische) brommer/scooter (minimaal AM); e) Factuur van de door aanvrager aangeschafte nieuwe e-scooter/brommer, waaruit specificaties (soort/merk elektrische brommer/scooter, prijs, kenteken e.d. en type accu, lithium ion of siliciumaccu) voldoende blijken en waaruit blijkt dat de sloopsubsidie op de aankoopsom in mindering is gebracht.

5 3. Het college kan van de aanvrager nadere gegevens verlangen, voor zover dat voor de beoordeling van de aanvraag nodig is. Artikel 6 Beslistermijn, -verlening en -vaststelling 1. Op de aanvraag voor een subsidie wordt door of namens het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 4. Deze termijn kan met ten hoogste acht weken worden verlengd. 2. Binnen vier weken na de beschikking tot vaststelling van de subsidie wordt de subsidie aan de detailhandelaar betaald, dan wel, indien een depot aanwezig is en het betreffende subsidiebedrag daaruit aan de detailhandelaar is voldaan, het depotsaldo met het subsidiebedrag verhoogd. Artikel 7 Bijdragen en voorwaarden 1. Subsidie van 750,- (incl. BTW) wordt slechts verstrekt indien de aanvrager: a) een elektrische brommer/scooter koopt bij een detailhandelaar en een oude brommer/scooter inruilt b) de oude brommer/scooter minimaal 1 jaar in zijn/haar eigendom heeft zijn om in aanmerking te komen voor de premie. 2. Een oude brommer/scooter wordt gesloopt door de Rijksdienst voor het Wegverkeer erkend demontagebedrijf om in aanmerking te komen voor subsidie. 3. Een 'koopsloopsubsidie' kan in deze subsidieperiode per aanvrager slechts eenmaal worden verstrekt. 4. Geen subsidie wordt verstrekt, indien de e-brommer/scooter waarvoor subsidie wordt gevraagd, is gekocht vóór de inwerkingtreding van deze regeling. Artikel 8 Weigeringsgronden Naast de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25 en 4:35, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt een subsidie op grond van deze regeling geweigerd indien : 1. door verstrekking het subsidieplafond zou worden overschreden. 2. voor de verlening niet is voldaan aan het bepaalde in deze subsidieregeling. Artikel 10 Onvoorziene gevallen In gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college. Artikel 11 Citeerartikel Deze regeling wordt aangehaald als: "Subsidieverordening elektrische brommers/scooters IJmond 2014" Artikel 12 Inwerkingtreding en werkingsduur 1. Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op de dag van publicatie 2. Subsidies die zijn aangevraagd vóór inwerkingtreding van deze regeling vallen buiten het bereik van de regeling. 3. Deze verordening geldt tot en met 31 december 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op aanvragen die vóór deze datum zijn ingediend. 4. Indien het subsidieplafond nog niet is bereikt, kan het college besluiten om de werkingsduur van de verordening en de subsidiabele periode te verlengen tot het tijdstip dat het subsidieplafond bereikt is. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uitgeest, gehouden op 21 mei 2014, de griffier, de voorzitter, W. Zoetelief Th. van Eijk

6 Toelichting op de regeling Algemeen In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat op 10 juli 2009 door het kabinet is vastgesteld is een programma van maatregelen opgenomen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is opgezet omdat in Nederland op veel locaties de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit (voor fijn stof en stikstofdioxide) werden overschreden. De oudere 2-takt modellen scooters en brommers zijn notoire luchtvervuilers. Bovendien maken deze gebruik van fietspaden wat kan leiden tot hoge piekblootstellingen aan fietsers. Een groter gebruik van elektrische brommers en scooters kan een bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit, omdat elektrische brommers en scooters geen uitlaatgassen produceren. Het aantal beschikbare merken van elektrische brommers/scooters neemt elk jaar toe en vanaf 2011 zijn er van een aantal zogenaamde A-merken ook elektrische varianten op de markt gekomen. Vandaar dat de IJmond nu de tijd rijp acht om met een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische brommers en scooters het gebruik hiervan te stimuleren. Toelichting op enkele artikelen Artikel 1 Begripsomschrijvingen onder lid 3: Voor de begripsbepaling van scooters en brommers is gebruik gemaakt van de definiëring van bromfietsen zoals opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994, (artikel 1 lid e onder a). Onder lid 5: Indien de aanvrager jonger is dan 18 jaar (én niet gehuwd) dient de wettelijke vertegenwoordiger de aanvraag mede te ondertekenen. De definitie luidt: "Minderjarigen zijn zij, die de ouderdom van achttien jaren niet hebben bereikt en niet gehuwd of geregistreerd zijn dan wel gehuwd of geregistreerd zijn geweest of met toepassing van art. 253ha meerderjarig zijn verklaard." Artikel 2 Reikwijdte In dit artikel is het doel van de regeling vastgelegd. Het gaat om subsidies ten behoeve van het verbeteren van de luchtkwaliteit in de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. De regeling is bedoeld om oude milieuvervuilende brommers en scooters, die zorgen voor een aanzienlijke uitstoot van luchtverontreinigende stoffen als fijn stof en stikstofdioxide, van de weg te halen en te stimuleren deze te vervangen door een schoon alternatief in de vorm van een elektrische brommer/scooter. De beschikbare subsidie wordt verdeeld op basis van binnenkomst van aanvraag en wordt niet per gemeente verdeeld. Artikel 3 Subsidiabele kosten, subsidiabele periode, subsidieplafond en wijze van verdeling Onder lid 4: De subsidiabele periode loopt na vaststelling van de regeling door de raad tot en met 31 december Indien het subsidieplafond nog niet is bereikt is het mogelijk dat de regeling in aangepaste vorm wordt verlengd. Onder lid 5: Een aanvrager kan niet onbeperkt profiteren van de subsidieregeling. Gedurende de subsidieperiode kan de betreffende ingezetene van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest maximaal één oude brommer/scooter inleveren met daarbij de aanschaf van één elektrische brommer/scooter. De aanvrager ontvangt geen subsidie voor andere met de aanschaf samenhangende zaken zoals verzekering, slot, helm etc. De aanvrager ontvangt de subsidie niet zelf. De detailhandelaar brengt de subsidie in mindering op de aanschafprijs en vermeldt dit op de factuur. Het te subsidiëren bedrag wordt aan de detailhandelaar overgemaakt. De aanvrager ontvangt wel de beschikking over de verlening en vaststelling van de aangevraagde subsidie. Artikel 4 Erkenning detailhandelaren Erkenning vindt alleen plaats als de detailhandelaar bereid is met de gemeente een overeenkomst te sluiten over de uitvoering van de regeling. Daarbij gaat het onder andere om de administratieve afhandeling. Tevens kan voor detailhandelaren worden voorzien in een depot van waaruit betalingen kunnen worden gedaan. De detailhandelaar kan hierdoor het te subsidiëren bedrag alvast in mindering brengen bij de aanvrager, terwijl de aanvraag door het college wordt afgehandeld. Een en ander wordt nader ingevuld in de overeenkomsten met de detailhandelaren. Hoofdstuk 2: Subsidieaanvraag en -vaststelling Artikel 5 Aanvraagprocedure

7 Er worden formulieren opgesteld, die bij de procedure ingevuld worden. De formulieren zijn te downloaden van de site en zijn ook bij de deelnemende detailhandelaren verkrijgbaar. Over deelnemende bedrijven kan men informatie bij de Milieudienst IJmond krijgen. Is de aanvrager minderjarig, dan moet de wettelijke vertegenwoordiger (onder vermelding van personalia) de aanvraag ondertekenen. Daarnaast moeten enkele bewijzen/bescheiden in kopie worden bijgevoegd. Welke stukken er voor welke subsidie meegestuurd moeten worden, staat in artikel 5 vermeld. Deze informatie is nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen. Mocht deze onvoldoende blijken, dan kan het college nadere informatie vragen. Na invulling en ondertekening (eventueel door de wettelijk vertegenwoordiger), laat men het formulier ondertekenen door de detailhandelaar. Vervolgens wordt het formulier met de benodigde kopieën van de eerdergenoemde bescheiden door de detailhandelaar naar het op het formulier vermelde adres gezonden en/of e- mailadres gestuurd. Belangrijk is dat de aanvraag tijdig wordt ingediend. Het verdient de voorkeur dit te doen voordat de brommer/scooter wordt gekocht. In dat geval is de kans groot dat er definitief uitsluitsel komt omtrent de subsidietoekenning gedurende de levertijd van een brommer/scooter. Gaat het bijvoorbeeld om de verkoop van een brommer/scooter die op voorraad is, dan kan de aanvraag tot uiterlijk twee weken na de verkoopdatum, als blijkend uit de factuur, worden ingediend. Vraagt men de subsidie na de aanschaf aan, dan wordt deze geweigerd. Bij demontage van een oude brommer/scooter, en tegelijkertijd de aanschaf van een elektrische brommer/scooter, moet deze bij het demontagebedrijf ingeleverd zijn, wil men voor het bedrag van 750, - aanmerking komen. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan dan wordt de aanvraag geweigerd. Het door het demontagebedrijf verstrekte vernietigingsbewijs moet bij de aanvraag worden gevoegd (artikel 5 lid 2 onder b). Het aanvraagformulier wordt door de detailhandelaar en de aanvrager ondertekend en met de benodigde stukken naar de Milieudienst IJmond. Zijn de documenten in orde en is aan de meer algemene subsidievoorwaarden voldaan (tijdige indiening e.d.) dan volgt toekenning en daarna betaling aan de detailhandelaar. Onder lid 2: De subsidieaanvraag is voorzien van een Kenteken- en verzekeringsbewijs van de oude brommer/scooter en het Bewijs van sloop van de oude brommer/scooter. Een ingeleverde brommer/scooter mag alleen bij een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer erkend demontagebedrijf worden gesloopt. Daarnaast moet bij de aanvraag een ondertekend aanvraagformulier ( voor de subsidie, een kopie van een identiteitsbewijs en de factuur van de nieuwe e-scooter/brommer waarop het subsidiebedrag in mindering is gebracht. Op de factuur moeten tevens de specificaties (soort/merk elektrische brommer/scooter, prijs, kenteken e.d. en type accu, lithium ion of siliciumaccu) zijn vermeld. Artikel 6 Subsidieverlening, -vaststelling en betaling Voor de afhandeling van de subsidieaanvraag, -vaststelling en betaling zal door het college een mandaat wordt afgegeven aan de secretaris-directeur van de Milieudienst IJmond. Artikel 7 Bijdragen en voorwaarden Een ingeleverde oude brommer/scooter wordt gesloopt door de Rijksdienst voor het Wegverkeer erkend demontagebedrijf om in aanmerking te komen voor subsidie. Artikel 8 Weigeringsgronden Naast de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25 en 4:35, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt subsidie geweigerd indien de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in deze regeling. Daarnaast komt een aanvrager, zoals bedoeld in artikel 1, onder 1, niet meer dan eenmaal voor een subsidie in aanmerking. Artikel 12 Inwerkingtreding en werkingsduur Dit besluit treedt in werking na vaststelling van de raad en met ingang van de dag na bekendmaking. De subsidiabele periode duurt tot en met 31 december 2014 en blijft van toepassing op aanvragen die binnen deze periode zijn ingediend. Rekening houdend met het overig gestelde in deze regeling, zoals het subsidieplafond. Het is mogelijk dat deze regeling in gewijzigde vorm wordt verlengd.

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Richard Boom Behandelende afdeling: Milieudienst IJmond Datum: 07-03-2014 NR. TITEL: Subsidieverordening e-scooters IJmond 2014 ONDERWERP: In het kader van het

Nadere informatie

artikel 160 Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011);

artikel 160 Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011); AANSCHAFSUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE SCOOTERS Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen; overwegende: dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 DSB/2016.247 RIS294595 SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de groei van het aantal elektrische auto s in Den Haag een bijdrage

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen Regelingen en subsidies Snor- en bromfietsen 13-03- 2012 Voorwoord De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid elektrische snor- en bromfiets subsidiëren.

Nadere informatie

DB vergadering van: 25 januari 2012

DB vergadering van: 25 januari 2012 DB vergadering van: 25 januari 2012 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: De heer H.H.V. Horlings Onderwerp: Nadere regels aardgasvoertuigen Haaglanden 2012 Datum: 10 januari 2012 Contactpersoon:

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. DB-vergadering van: 25 januari 2012

Inleiding. Algemeen. DB-vergadering van: 25 januari 2012 DB-vergadering van: 25 januari 2012 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: H.H.V. Horlings Onderwerp: Nadere regels elektrische scooters Datum: Januari 2012 Contactpersoon: C. van der Dussen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 Nr. BELEIDSREGEL subsidie stimulering van de sloop van vervuilende voertuigen door bewoners (collegebesluit van 13 oktober 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging Regels subsidieverstrekking klimaat 2011 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, vastgesteld op 30 juni 2010: BESLUIT vast te stellen: NADERE REGELS

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Aardgasvoertuigen Haaglanden 2009, vastgesteld op 23 september 2009: BESLUIT vast te stellen: NADERE

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Belangrijk: In 2014 geldt: indienen van een aanvraag: 23 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (of eerder als budget

Nadere informatie

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT:

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT: College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden Gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: de navolgende verordening: de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente De Wolden vast

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018 Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016 aangaande de besteding van het in de begroting 2016 beschikbare budget klimaattaken, waarbij

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 18 april 2013 12

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 18 april 2013 12 Raadsvoorstel Gemeenteraad 18 april 2013 12 Kerkdriel, 22 februari 2013 Onderwerp Verordening subsidie isolatiemaatregelen 2013 Beslispunten 1. Vaststellen verordening subsidie isolatiemaatregelen 2013

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 1805 7 januari 2016 Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Lelystad 2011-2013

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Lelystad 2011-2013 Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Lelystad 2011-2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzaam Bouwen

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Tweede wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014

Tweede wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 86107 18 september 2015 Tweede wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Aanschaf twee elektrische bedrijfsvoertuigen ten behoeve van de Buitendienst.

KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Aanschaf twee elektrische bedrijfsvoertuigen ten behoeve van de Buitendienst. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: R. de Wildt-Velzeboer Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-10-2014 NR. TITEL: Aanschaf twee elektrische bedrijfsvoertuigen KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 62 Gemeente Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 27 september 2007 Nummer : 62 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder drs. Th.H.M. Wolf mpa Afdeling : II-Bouwen

Nadere informatie

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar.

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar. AANVRAAGFORMULIER Versie april 2012 Doelstelling De gemeente Utrecht stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en stelt in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor schoon vervoer een bedrage

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Subsidieregeling stimuleren wonen boven en in winkels voor eigenaar/verhuurders in stadscentrum Sittard 2016

Subsidieregeling stimuleren wonen boven en in winkels voor eigenaar/verhuurders in stadscentrum Sittard 2016 Sittard-Geleen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; Overwegende dat het gewenst is het wonen boven winkels en plaatselijk ook het wonen in winkels te stimuleren in het stadscentrum

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 080 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Naam ingetrokken

Nadere informatie

Concept Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher

Concept Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher, Zaanstreek-Waterland Oostzaan 2015 Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan Datum inwerkingtreding: 1 januari

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 7188 26 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 17293 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014. Hoofdstuk 2 Elektrisch Vervoer. 31 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr).

GEMEENTEBLAD. Nr. 17293 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014. Hoofdstuk 2 Elektrisch Vervoer. 31 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 17293 31 maart 2014 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014 Hoofdstuk 2 Elektrisch Vervoer BELEIDSREGEL ten behoeve van subsidieverstrekking schoon

Nadere informatie

Subsidieverordening Sport

Subsidieverordening Sport De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van (datum), (corsanummer) gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015"

Nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015 Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015" Besluit van burgemeester en wethouders van Zoetermeer d.d. 10 februari 2015, nr. 2015-000474 tot vaststelling van de nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Wetstechnische informatie : Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen.

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen. ARCHIEF aadid. 5 M R T M n gemeente Tubbergen y Aan de gemeenlgfradbesiöïen Vergadering: 5 maart 2012 Nummer: 9A Tubbergen, 23 februari 2012 Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 14 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING KINDEROPVANG HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari

Nadere informatie

13 april 2010. Verordening Langdurigheidstoeslag 2010

13 april 2010. Verordening Langdurigheidstoeslag 2010 13 april 2010 Verordening Langdurigheidstoeslag 2010 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Montferland, Gelet op artikel 36 van de

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>>

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>> registratienr 2014/57888 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van

Nadere informatie

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten: Uitgegeven: 25 oktober 2013 2013, nr. 67 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Nadere informatie

BESLUIT Nr. MO/1489681 Nadere regels subsidie Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Opvang Dordrecht 2015

BESLUIT Nr. MO/1489681 Nadere regels subsidie Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Opvang Dordrecht 2015 Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van 10 september 2015 inzake Nadere regels subsidie Algemene

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

Voorstel: Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden STADSHART DEN HELDER

Voorstel: Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden STADSHART DEN HELDER Voorstel: Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden STADSHART DEN HELDER Inleiding Den Helder wil voor bewoners en bezoekers een aantrekkelijke stad aan zee zijn. Een karakteristiek winkelhart

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (PA 19 mei 2010: Ingetrokken College legt nieuw voorstel aan de raad voor) 19 mei 2010 / 47/2010

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (PA 19 mei 2010: Ingetrokken College legt nieuw voorstel aan de raad voor) 19 mei 2010 / 47/2010 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (PA 19 mei 2010: Ingetrokken College legt nieuw voorstel aan de raad voor) 19 mei 2010 / 47/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Subsidieregeling

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

Subsidieregeling Jongerenvoucher Za- Wa Oostzaan

Subsidieregeling Jongerenvoucher Za- Wa Oostzaan Subsidieregeling Jongerenvoucher Zaanstreek-Waterland Oostzaan 2015 Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015 Opmerkingen

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels bevordering buurtalen (Duits en Frans) in basisonderwijs en VMBO in Limburg (gewijzigd) Citeertitel: zie officiële naam

Nadere informatie

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, gelet op de Algemene subsidieverordening Werststellingwerf 2016, besluit vast te stellen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000)

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000) Subsidieaanvraag 2016 Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (

Nadere informatie