GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr december 2013 GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven (collegebesluit van 26 november 2013) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende Beleidsregel ten behoeve van de subsidieverlening voor de aanschaf van schone personenauto's, bestelauto's en middelzware vrachtauto's door bedrijven. Artikel 1. Beleidskader In het collegeprogramma Groen, open en sociaal heeft het college van Utrecht uitgesproken zich in te willen zetten voor een aantrekkelijke en bereikbare stad, waarbij de gezondheid van de inwoners van de stad een belangrijk uitgangspunt is. Schone lucht en gezonde mobiliteit spelen hierbij een belangrijke rol. De Europese normen voor luchtkwaliteit ziet het college als minimumnormen. Om deze doelstelling te realiseren is een omslag in het denken over autogebruik nodig, door in te zetten op maximale maatregelen om openbaar vervoer en fiets te stimuleren, en het gebruik van de auto af te remmen. Dat wil niet zeggen dat de auto in de ban moet. Ook automobiliteit is -mits gedoseerd- een onlosmakelijk element in de bereikbaarheid van een vitale en aantrekkelijke stad. De minimale ambitie is de groei van de automobiliteit in ieder geval te halveren in (Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar, april 2012). Daarom wil het college reizigers aanmoedigen om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer en de fiets te komen, en het inkomende autoverkeer ontmoedigen. Mensen die met de auto naar Utrecht komen worden gestimuleerd de auto aan de rand van de stad achter te laten, en mensen die de auto in de stad gebruiken, zullen hiervoor moeten betalen. Daarnaast blijft het college zich inzetten om de leef- en luchtkwaliteit te verbeteren, door het gebruik van schone auto's (in plaats van vervuilende brandstofauto's) te bevorderen. Het vervoer dat in de stad plaatsvindt moet zo schoon mogelijk zijn: hierbij denken wij in de eerste plaats aan fietsen, maar ook aan schone (elektrische) auto s, schoon goederenvervoer en schoon openbaar vervoer. Om dit te realiseren wil het college toewerken naar het systeem van de vervuiler betaalt. Dit vraagt derhalve om een aanscherping van de ambities zoals deze zijn verwoord in het Actieplan Luchtkwaliteit (Actieplan Luchtkwaliteit 2009). In het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht ( ) zijn daarom maatregelen opgenomen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Een van die maatregelen is deze Beleidsregel. Artikel 2. Doelstelling Doel is het verbeteren van de luchtkwaliteit in Utrecht door het stimuleren van de aanschaf van schone auto's door bedrijven en instellingen (vanaf hier: 'bedrijven'). Om dit doel te stimuleren stelt de gemeente een subsidie ter beschikking om een of meer schone auto's (personen-, lichte of zware bestel-, of middelzware vrachtauto) te slopen en/of aan te schaffen. Een goede benutting van deze stimuleringsmaatregelen levert een bijdrage aan daadwerkelijke en significante verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Artikel 3. Aanvraagperiode De aanvraagperiode treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze regeling tot en met 30 juni Artikel 4. Definities voertuigen Personenauto's, bestelauto's (licht en zwaar) en vrachtauto's middelzwaar. instelling Een organisatie die aan andere personen of rechtspersonen producten levert of diensten verleent zonder winstdoelstelling. bedrijf 1

2 Een organisatie die aan andere personen of rechtspersonen producten levert of diensten verleent met winstdoelstelling. zakelijke veelgebruikers Bedrijven die binnen in het kader van hun bedrijfsvoering minimaal km per jaar per auto afleggen binnen Utrecht. personenauto Voertuig in de voertuigcategorie M met de voertuigclassificatie M1 niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig met beperkte snelheid; in ieder geval wordt als personenauto aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs een personenauto is. lichte bestelauto Voertuig van de voertuigcategorie N dat voornamelijk is ingericht voor het vervoer van goederen met een toegestane maximum massa van het lege voertuig van minder dan kg. zware bestelauto Voertuig van de voertuigcategorie N dat voornamelijk is ingericht voor het vervoer van goederen met een toegestane maximum massa van het lege voertuig van kg tot kg. vrachtauto middelzwaar Een vrachtauto is een motorrijtuig dat voornamelijk is ingericht voor het vervoer van goederen met een toegestane maximum massa van het lege voertuig van kg tot kg. sloop Het laten demonteren van de betreffende auto bij een erkend sloopbedrijf. milieuzone Het gebied in de stad Utrecht (zie bijlage 3, kaart milieuzone bestel- en personenauto's) waar vanaf 1 januari 2015 bestel- en personenauto's uit de categorie diesel met een Datum Eerste Toelating eerder dan 1 januari 2001 worden geweerd. datum eerste toelating (DET) De datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Voor auto s waarvoor vóór 1 januari 1995 een kentekenbewijs is afgegeven waarop geen datum van eerste toelating is vermeld, wordt als datum van eerste toelating beschouwd de op het kentekenbewijs vermelde datum van afgifte van deel I van het kentekenbewijs (Voertuigreglement 1994: Besluit van 16 juni 1994, houdende uitvoering van de Wegenverkeerswet 1994). Euro normering De emissie (uitstoot) norm voor voertuigen/ auto's die in de Europese Unie van kracht is. Meer informatie via: overige schone auto's een personen- of bestelauto die blijkens de vermelding in het kentekenregister LPG als brandstof heeft, waarvoor in het kentekenregister en op het kentekenbewijs de aanduiding G3 is opgenomen en die een datum van eerste toelating heeft van na 31 december 2004, of; een personen- of bestelauto die blijkens het kentekenregister is ingericht en bestemd om uitsluitend te worden aangedreven door een elektromotor, of; een personen- of bestelauto die blijkens het kentekenregister is ingericht en bestemd om aangedreven te worden door een elektromotor eventueel in combinatie met een benzinemotor, of; een personen- of bestelauto die blijkens de vermelding in het kentekenregister een affabriek CNGinstallatie heeft of waterstof als brandstof heeft. Bij al deze voertuigen moet het moet gaan om 'affabriek' installaties. Er mag geen sprake zijn van een na fabricage omgebouwd voertuig. (zie ook definitie 'affabriek installatie' hieronder). rijwaardige staat Een voertuig dat voldoet aan de APK-normen en daarnaast in staat is om op eigen motorvermogen te worden verplaatst, waarbij wordt voldaan aan de basiseisen op het gebied van geluid, lucht, snelheid en veiligheid. erkend sloopbedrijf Een door de RDW (Dienst Wegverkeer) erkend demontagebedrijf. Een overzicht van deze bedrijven is te vinden via: demontageverklaring Verklaring van een demontagebedrijf, dat beschikt over de RDW erkenning bedrijfsvoorraad met het onderdeel bevoegdheid Online Registratie Auto Demontage, om binnen 48 uur na tenaamstelling van het betreffende kenteken op zijn naam, de registratie van demontage van de auto in het kentekenregister van de RDW te bewerkstelligen en deze melding nadien niet ongedaan te (laten) maken en tevens de verklaring dat het demontagebedrijf zich verplicht ook de auto in eigen beheer, conform de bij of krachtens het Besluit beheer autowrakken gestelde voorschriften, te demonteren en het niet in eigendom over te dragen of te exporteren. affabriek installatie 2

3 Installatie, ingebouwd in een voertuig door of onder verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur van dat voertuig, waarbij na die inbouw een typegoedkeuring is afgegeven voor het voertuig met LPG of CNG als brandstof. Artikel 5. Aanvragers Bedrijven Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door (vestigingen van) bedrijven in de gemeente Utrecht die op het moment van de aanvraag staan én op 1 januari 2013 ingeschreven stonden als bedrijf met vestigingsplaats Utrecht bij de Kamer van Koophandel. Medeoverheden en gemeentelijke diensten of afdelingen kunnen geen aanvraag indienen. Artikel 6. Budget Het totaalbudget voor het aanvragen van subsidie voor aanschaf van schone auto's in het kader van deze subsidieregeling is ,00. Dit geldt als subsidieplafond. Volledige aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Artikel 7. Voorwaarden voor subsidieverlening aanschaf schone auto's Deze subsidieregeling richt zich op de aanschaf van schone auto's. Hiermee worden de volgende voertuigcategorieën bedoeld: Personenauto's diesel/ benzine. Daarnaast overige schone auto's en volledig elektrische auto's. Bestelauto's licht Uitsluitend volledig elektrische auto's. Voor de aanschaf van bestelauto's licht met DET na 7 mei 2013 die tevens voldoen aan de Euro 6 normering voor diesel/ benzine en auto's uit de categorie overige schone auto's wordt vanuit de rijksoverheid een subsidie verleend. Een extra subsidie vanuit de gemeente is daardoor voor dit type auto niet nodig. Zie artikel 11 'Hoogte van de aan te vragen subsidie, stapelen van subsidies' voor de hoogte van de aan te vragen rijkssubsidie. Bestelauto's zwaar diesel/ benzine. Daarnaast overige schone auto's en volledig elektrische auto's. Vrachtauto's middelzwaar diesel/ benzine. Daarnaast overige schone auto's en volledig elektrisch auto's. Voor vrachtauto's middelzwaar geldt dat de betreffende regeling ten aanzien van de aanschaf van Diesel, Benzine en Overige Schone auto's geldt tot 1 januari De subsidie voor aanschaf van volledig elektrische auto's kan wel worden aangevraagd tot uiterlijk 30 juni Aanvragen voor subsidie voor de aanschaf van schone auto's in het kader van deze subsidieregeling moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: a) De aanvraag moet worden gedaan via het vastgestelde aanvraagformulier. b) De aan te schaffen auto('s) moet(en) een Nederlands kenteken hebben. c) De aanvrager is verplicht voor iedere aan te schaffen auto die deel uitmaakt van de aanvraag een andere auto op naam van het bedrijf te laten slopen (zie artikel 9 voor de voorwaarden die gelden voor sloop) of te verkopen. d) Een af te stoten dieselauto met een DET vòòr 1 januari 2006 of een benzineauto met een DET vòòr 1 juli 1992 moet in het kader van deze subsidie worden gesloopt. Verkoop van deze auto s is in het kader van deze subsidie geen optie. e) Voor een aangeschafte auto mag maar één keer een subsidie voor aanschaf worden gevraagd in het kader van deze subsidieregeling. f) Per vestigingslocatie van een bedrijf wordt voor de aanschaf van maximaal drie auto's een subsidie verleend gedurende de looptijd van deze subsidieregeling. Dit maximum geldt niet voor bedrijven die aannemelijk kunnen maken dat ze behoren tot de categorie zakelijke veelgebruikers. Deze bedrijven kunnen jaarlijks gebruik maken van subsidie voor maximaal tien auto's. g) Het kenteken van de aan te schaffen auto wordt pas na de datum van de toekenning/ verlening van de subsidieaanvraag (deel 1) maar vóór het indienen van het verzoek tot subsidievaststelling (deel 2) op naam van de aanvrager gezet. h) Voor auto's die zijn aangeschaft vóór bekendmaking van deze subsidie maar na 7 mei 2013 kan met terugwerkende kracht alsnog subsidie worden aangevraagd. 3

4 i) Het kentekenbewijs van de aangeschafte auto('s) mag niet ongeldig zijn verklaard of zijn ingevorderd. Het gaat hier om zogenaamde WOK-auto's (WOK betekent Wachten Op Keuring en geldt bijvoorbeeld voor een auto waarvan het kenteken na een zware aanrijding is ingenomen). j) De aanvrager moet na subsidieverlening medewerking verlenen aan de marketing- en PR-doelstellingen van de gemeente in het kader van deze subsidie en dient ten gevolge hiervan op verzoek van de gemeente informatie over en/ of beeldmateriaal van de aangeschafte auto te verstrekken. In aanvulling op de voorwaarden zoals genoemd bij artikel 7f moet de aanvrager die gebruik wil maken van een subsidie voor meer dan 3 auto's per jaar door middel van een motivatie aannemelijk kunnen maken dat het bedrijf voldoet aan de criteria die gelden voor zakelijke veelgebruikers (zie definitie bij artikel 4) en de eist dat de in het kader van deze subsidie aangeschafte auto's na ingebruikname minimaal drie jaar worden ingezet voor werkzaamheden binnen de gemeente Utrecht. Om naleving van de in de motivatie gedane beloften te bewerkstelligen maakt de gemeente met iedere zakelijke veelgebruiker in het kader van de subsidieverlening individuele afspraken voor een traject dat toeziet op naleving van de hierboven gestelde voorwaarden. De hoogte van de maximaal te verlenen subsidie voor de aanschaf van een schone auto is opgenomen in bijlage 1 en gerelateerd aan het soort auto (personen, bestel etcetera), de wijze van aandrijving en de datum van eerste toelating (DET) van de betreffende auto door de Dienst voor het Wegverkeer (RDW). Voor een toelichting op de beschikbare subsidie in het kader van deze regeling zie bijlage 1. Artikel 8. Voorwaarden voor subsidieverlening aanschaf schone taxi's Deze subsidieregeling richt zich op de aanschaf van schone auto's. Hiermee worden de volgende voertuigcategorieën bedoeld: Personenauto's diesel/ benzine. Daarnaast overige schone auto's en volledig elektrische auto's. Bestelauto's licht Uitsluitend volledig elektrische auto's. Voor de aanschaf van bestelauto's licht met DET na 7 mei 2013 die tevens voldoen aan de Euro 6 normering voor diesel/ benzine en auto's uit de categorie overige schone auto's wordt vanuit de rijksoverheid een subsidie verleend. Een extra subsidie vanuit de gemeente is daardoor voor dit type auto niet nodig. Zie artikel 11 'Hoogte van de aan te vragen subsidie, stapelen van subsidies' voor de hoogte van de aan te vragen rijkssubsidie. Bestelauto's zwaar diesel/ benzine. Daarnaast overige schone auto's en volledig elektrische auto's. Vrachtauto's middelzwaar diesel/ benzine. Daarnaast overige schone auto's en volledig elektrisch auto's. Voor vrachtauto's middelzwaar geldt dat de betreffende regeling ten aanzien van de aanschaf van Diesel, Benzine en Overige Schone auto's geldt tot 1 januari De subsidie voor aanschaf van volledig elektrische auto's kan wel worden aangevraagd tot uiterlijk 30 juni Aanvragen voor subsidie voor de aanschaf van schone auto's door taxibedrijven en zelfstandige taxichauffeurs in het kader van deze subsidieregeling moeten voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd bij artikel 7 a t/m j. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7b is het voor taxibedrijven en zelfstandige taxichauffeurs ook mogelijk op deze subsidie een beroep te doen in het geval van leasing. Hierbij geldt dat een minimale leaseperiode van 36 maanden (= drie jaar) vereist is. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7f wordt, net als bij de categorie zakelijke veelgebruikers, jaarlijks voor maximaal tien auto's een subsidie verleend gedurende de looptijd van de subsidieregeling. In aanvulling op de voorwaarden zoals genoemd bij artikel 7f moet de aanvrager die gebruik wil maken van een subsidie voor meer dan drie auto's per jaar door middel van een motivatie aannemelijk kunnen maken dat het bedrijf voldoet aan de criteria die gelden voor zakelijke veelgebruikers (zie definitie bij artikel 4) en de eist dat de in het kader van deze subsidie aangeschafte auto's na ingebruikname minimaal drie jaar worden ingezet voor werkzaamheden binnen de gemeente Utrecht. Om naleving van de in de motivatie gedane beloften te bewerkstelligen maakt de gemeente met iedere zakelijke veelgebruiker in het kader van de subsidieverlening individuele afspraken voor een traject dat toeziet op naleving van de hierboven gestelde voorwaarden. Voor een toelichting op de beschikbare subsidie in het kader van deze aanvullende regeling zie bijlage 1. 4

5 Artikel 9. Voorwaarden (aanvullende) subsidieregeling sloop vervuilende auto's In aanvulling op de subsidie die wordt verleend op grond van artikel 7 of 8 wordt subsidie verleend aan bedrijven die tegelijk met de aanvraag voor aanschafsubsidie een aanvraag indienen voor het laten slopen van een vervuilende auto. Deze regeling richt zich op het laten slopen van dieselauto's met een Datum Eerste Toelating (DET) vòòr 1 januari 2006 en benzineauto's met een DET vòòr 1 juli Deze auto's stoten relatief veel stikstof(di)oxiden en roet uit. Zowel de sloop van personenauto's als lichte en zware bestelauto's komt in aanmerking voor een subsidie. Voor bedrijven die een of meer vervuilende auto's willen slopen zonder daarvoor schone auto's terug te kopen (geen vervanging) is er de mogelijkheid uitsluitend gebruik te maken van deze subsidieregeling. Aanvragen voor subsidie voor de sloop van auto's in het kader van deze regeling moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: a) De aanvraag moet worden gedaan via het vastgestelde aanvraagformulier. b) De te slopen auto moet vallen onder één van de categorieën vervuilende auto's opgenomen in bijlage 2. a)te slopen auto's moeten een Nederlands kenteken hebben en de kentekens van deze auto's moeten op de datum van bekendmaking van deze regeling én op de datum van indienen van de volledige aanvraag op naam van het aanvragende bedrijf zijn gesteld. a)voor een gesloopte auto mag maar één keer een subsidie voor sloop worden gevraagd in het kader van deze subsidieregeling. a)per (vestiging van een) bedrijf wordt voor maximaal drie auto's een subsidie. verleend gedurende de looptijd van de subsidieregeling. Dit maximum geldt niet voor veelgebruikers en taxibedrijven. Deze hebben de mogelijkheid om jaarlijks maximaal tien vervuilende auto's te laten slopen. a)de te slopen auto moet op het moment van aanvraag een geldig APK-keuringbewijs hebben en in rijwaardige staat verkeren. Voor een toelichting op de beschikbare subsidie in het kader van deze aanvullende regeling zie bijlage 2 bedrijven. Artikel 10. Voorwaarden aanvullende subsidie snelle beslissers In aanvulling op de subsidie die wordt verleend op grond van artikel 8 of 9 wordt een aanvullende subsidie van 250,00 per auto verleend aan bedrijven die vóór 1 juli 2014 een (volledige) aanvraag indienen. In aanvulling op de subsidie die wordt verleend op grond van artikel 8 of 9 wordt een aanvullende subsidie van 150,00 per auto verleend aan bedrijven s die tussen 1 juli 2014 en uiterlijk 1 januari 2015 een (volledige) aanvraag indienen. In aanvulling op de subsidie die wordt verleend op grond van artikel 7 wordt een aanvullende subsidie van 100,00 per auto verleend aan bewoners die na 1 januari 2015 en uiterlijk 30 juni 2015 een aanvraag indienen en aan wie op grond van artikel 6 subsidie wordt toegekend. Artikel 11. Toekenning subsidie Behandeling vindt plaats op volgorde van ontvangst van een volledig ingevuld aanvraagformulier en bijbehorende bewijsstukken. De subsidie wordt verleend wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden en tot het subsidieplafond is bereikt. Artikel 12. Verplichtingen ontvanger subsidie De in het kader van de subsidieregeling op grond van artikel 7 of 8 aangeschafte auto's moeten na aanschaf minimaal één jaar in het bezit van de aanvrager te blijven. De gemeente Utrecht zal dit controleren en eventueel de verleende subsidie terugvorderen. Artikel 13. 5

6 Vaststelling subsidie De aanvrager moet uiterlijk zes maanden na verlening van subsidie op grond van artikel 7 of 8 en/ of 9 een verzoek tot subsidievaststelling indienen. Artikel 14. Beslistermijn en uitbetaling Het college beslist over de aanvraag binnen dertien weken; Er wordt geen voorschot verleend; Uitbetaling vindt plaats na vaststelling van de subsidie. Artikel 15. Slotbepalingen 1. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel subsidie aanschaf schonere voertuigen door bedrijven. 2.Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Utrecht op 26 november 2013 Burgemeester en wethouders van Utrecht, De secretaris, De burgemeester, Drs. M.R. Schurink Mr. A. Wolfsen TOELICHTING OP DE BELEIDSREGEL Artikel 1 en 2: Achtergrond en aanleiding De gemeente Utrecht wil in 2015 voldoen aan de EU-normen voor de luchtkwaliteit. Hiervoor is het Actieplan Luchtkwaliteit 2009 vastgesteld. Onderdeel van het ALU zijn de maatregelen die deel uitmaken van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. In aanvulling op het ALU heeft de gemeenteraad op 3 oktober 2013 een aantal aanvullende maatregelen luchtkwaliteit vastgesteld waaronder de subsidieregeling voor sloop van vervuilende auto's. De subsidieregelingen moeten een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad, met name de plekken waar de grenswaarden volgens prognoses in 2015 dreigen te worden overschreden. De subsidieregeling sloop van vervuilende voertuigen moet een stimulans vormen voor bewoners in de hele gemeente om hun vervuilende auto's te laten slopen. Artikel 3: Looptijd van de subsidieregeling De regeling treedt in werking de dag na bekendmaking. De laatste volledige aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2015 of zoveel eerder dan het beschikbare subsidiebudget (zie ook toelichting bij artikel 6 van de toelichting) op is. Artikel 5: Aanvragers Bedrijven die het (door)verkopen, verhandelen, verleasen of slopen van auto s als bedrijfsmatige hoofdactiviteit hebben zijn geen zakelijke veelrijders en kunnen dan ook voor maximaal 3 aan te schaffen en/ of te slopen auto's subsidie aanvragen aangezien de auto s die zij voor kortere of langere tijd in bezit hebben bedoeld zijn voor (door)verkoop, verleasing of sloop. Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn onder meer: auto-importeurs, sloopbedrijven, leasebedrijven, garagebedrijven, autodealers. Artikel 6: Overschrijding subsidiebudget/ bereiken subsidieplafond Zodra het totaalbedrag van het aantal toegekende aanvragen het beschikbare subsidiebudget overschrijdt, vervalt de mogelijkheid om nog subsidie aan te vragen. Artikel 7: Subsidieregeling voor de aanschaf van vervangende schone auto's Deze subsidieregeling is alleen bedoeld voor schone auto's die door bedrijven worden aangeschaft (gekocht). De subsidie is niet beschikbaar voor het leasen van auto's. De subsidie is ook niet aan te vragen voor de aanschaf van auto's die vervolgens als leaseauto worden aangeboden aan medewerkers die in het kader van dit aanbod deze auto ook mogen gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Bedrijven die na het collegebesluit 'Gezonde lucht voor Utrecht' van 7 mei 2013 hebben besloten alvast een schone auto aan te schaffen kunnen met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor deze subsidie zodat tussen bedrijven geen oneerlijke concurrentie in de hand wordt gewerkt doordat vroege beslissers niet 6

7 profiteren van de subsidie. Artikel 8: Subsidieregeling voor de aanschaf van vervangende schone taxi's Taxibedrijven en zelfstandige taxichauffeurs gevestigd en actief in de stad Utrecht zijn een groep bedrijven die veel kilometers binnen de stad afleggen. Daarom kiest de gemeente er voor om deze groep een extra stimulans te geven om de overstap te maken naar schone auto's. De Euro normering van in 2013 of later aangeschafte auto's kan worden opgevraagd via de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) via De in het kader van deze regeling aangeschafte auto's dienen in het kader van de bedrijfsvoering minimaal 5000 km per jaar binnen Utrecht af te leggen. Er komen steeds meer mogelijkheden voor het zakelijk leasen van schone taxi's. Gezien de aantrekkelijkheid en schaal van deze initiatieven geldt voor deze subsidie dat deze door taxibedrijven en zelfstandige taxichauffeurs ook kan worden aangevraagd voor het leasen van auto's (voor een periode van minimaal 36 maanden) De subsidie is niet aan te vragen voor de aanschaf van auto's die vervolgens als leaseauto worden aangeboden aan medewerkers die in het kader van dit aanbod deze auto ook mogen gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Taxibedrijven of zelfstandige taxichauffeurs die na het collegebesluit 'Gezonde lucht voor Utrecht' van 7 mei 2013 hebben besloten alvast een schone auto aan te schaffen kunnen met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor deze subsidie zodat tussen bedrijven geen oneerlijke concurrentie in de hand wordt gewerkt doordat vroege beslissers niet profiteren van de subsidie. Artikel 9: Aanvullende subsidieregeling sloop vervuilende auto's Er is geen subsidie beschikbaar voor de sloop van middelzware vrachtauto's. Voor deze voertuigen geldt al sinds 2007 de Milieuzone Vrachtauto's. Voor vrachtauto's middelzwaar geldt dus dat de toegang tot de milieuzone verboden is. Bedrijven die regelmatig binnen dit gebied rijden hebben dan ook al maatregelen getroffen. Subsidie voor sloop is dan ook niet nodig. Artikel 10: Aanvullende subsidie snelle beslissers De urgentie van het luchtkwaliteitsprobleem in met name de milieuzone maakt dat de gemeente een extra bedrag beschikbaar stelt voor bedrijven die op korte termijn hun meest vervuilende auto('s) laten slopen. Artikel 11: Hoogte van de aan te vragen subsidie De hoogte van de subsidie is gericht op het stimuleren van bedrijven om gebruik te maken van de regeling en schone vervangende auto's aan te schaffen. Utrechtse bedrijven rijden in veel gevallen veel kilometers binnen de stad (in tegenstelling tot bewoners) waardoor de overstap van deze groep naar schone auto's extra wordt gestimuleerd. Er zijn twee variabelen die de hoogte van de aan te vragen subsidie beïnvloeden: -Wijze van aandrijving van de auto Dieselauto's zijn vrijwel altijd meer belastend qua uitstoot dan benzineauto's, waardoor in veel gevallen een hogere subsidie wordt verleend voor de sloop van een of meer dieselauto's. -De Datum Eerste Toelating (DET) De marktwaarde van nieuwere auto's is over het algemeen hoger dan die van oudere auto's. Om ook de sloop van nieuwere vervuilende auto's te stimuleren is er een oplopend subsidiebedrag beschikbaar voor de sloop van dieselvoertuigen met een later DET. (zie ook bijlage 2, bedrijven) Bij het vaststellen van de subsidie per categorie is rekening gehouden met aanvullende subsidieregelingen vanuit de landelijke overheid zodat de maximale subsidie die aan te vragen is 7

8 in verhouding staat tot de noodzaak om deze te verschonen. Stapelen van subsidies Naast de gemeentelijke subsidieregelingen zijn er ook een aantal subsidieregelingen en fiscale regelingen van de rijksoverheid waarvan bedrijven gebruik kunnen maken bij de aanschaf van schone auto's. Dit zijn: Subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto's LET OP: De subsidie is beschikbaar voor auto's op naam gesteld vanaf 1 oktober 2012 tot 1 januari 2015 MIA/VAMIL (Milieu Investeringsaftrek/ Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen LET OP: deze regeling wordt jaarlijks vastgesteld. Bovenstaande link gaat naar de MIA/VAMIL regeling 2013 Voor al deze subsidieregelingen van de rijksoverheid geldt dat jaarlijks een besluit wordt genomen over de wijze van continuering. Afschaffing van de regeling(en) of wijzigingen in de gestelde criteria en voorwaarden na 31 december 2013 zijn dus mogelijk. Artikel 11 tot en met 14: Procedurele aspecten van de regeling Algemeen Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld, alle benodigde bijlagen zijn bijgeleverd en het formulier ondertekend is ingediend bij de gemeente. Alleen complete (volledige) aanvragen tellen mee in de volgorde van behandeling en beschikbaar budget. Indienen van de subsidieaanvraag kan per mail: Verlening (overmaken van het subsidiebedrag op de aangegeven rekening) van het toegekende bedrag vindt plaats na vaststelling van de subsidie op basis van het verzoek tot subsidievaststelling op basis van aanvraagformulier, deel 2. De benodigde formulieren voor het indienen van de subsidieaanvraag en het verzoek tot subsidievaststelling worden via ter beschikking gesteld. Aanvraagformulier, deel 1 In het eerste deel (de subsidieaanvraag, verzoek tot subsidieverlening) maakt de aanvrager kenbaar een beroep te willen doen op de regeling en geeft hij aan een aantal acties te gaan uitvoeren om daadwerkelijk aanspraak te kunnen maken op de subsidie. Een eventueel af te stoten auto mag nog niet gesloopt zijn of verkocht. Bij de subsidieaanvraag kan worden volstaan met het toesturen van een kopie van het kentekenbewijs van de te slopen of verkopen auto. Om vast te stellen dat het gaat om een auto die nog een in rijwaardige staat verkeert dient als bewijsstuk een kopie van een geldig Apk-keuringbewijs van betreffende auto te worden bijgevoegd. Aanvraagformulier, deel 2 In het tweede deel (het verzoek tot subsidievaststelling) dat binnen zes na toekenning van de subsidieaanvraag, dient te worden ingediend, bewijst de aanvrager daadwerkelijk de voorgenomen acties te hebben uitgevoerd en aanspraak te kunnen maken op de toegekende subsidie. Na goedkeuring van het tweede deel (de subsidievaststelling) wordt op korte termijn het toegekende bedrag overgemaakt op de rekening van de aanvrager. Bij het indienen van het tweede deel moet ter bewijs van de aanschaf van een schone auto het aankoopbewijs plus complete bijbehorende kentekenbewijs worden geleverd. Als bewijs van het daadwerkelijk laten slopen van de bij de subsidieaanvraag betrokken auto dienen voor het verzoek tot subsidievaststelling een kopie van het bewijs van demontage (sloop) en het bijbehorende betalingsbewijs als bewijsstuk. In geval van vertraging van de levering van de aangeschafte schone auto kan uitstel worden aangevraagd voor het leveren van aanvraagformulier, deel 2 voor een periode van maximaal zes maanden (= in totaal dus twaalf maanden om aanvraagformulier, deel 2 volledig in te dienen) Artikel 11 tot en met 14: Intrekking/ terugvordering van de subsidie Om intrekking/ terugvordering van de subsidie te voorkomen moeten de in het kader van de subsidieregeling op grond van artikel 7 of 8 aangeschafte schone auto's na aanschaf of in het geval van lease minimaal één jaar in het bezit van de aanvrager blijven. De gemeente Utrecht controleert naar aanleiding van deze verplichting. Het doen van een aanvraag 1.DE SUBSIDIEAANVRAAG (deel 1) Verlening 8

9 Stap 1.1: De aanvrager vraagt aan via het aanvraagformulier en levert de volgende bewijsstukken: een recent uittreksel (maximaal 3 maanden oud) van de Kamer van Koophandel Kopie van een bank- of giroafschrift van de aanvrager Kopie van het volledige Kentekenbewijs (delen Ia, Ib en II uitgegeven na 7 mei 2013) of Delen I, II en III (uitgegeven voor 1 januari 2004) van de te slopen of te verkopen auto Kopie van een geldig Apk-keuringbewijs van de te slopen/ verkopen auto Stap 1.2: De gemeente beoordeelt de subsidieaanvraag en bepaalt of het aanvraagformulier en bijgevoegd bewijsstukken voldoen aan de voor de regeling gestelde voorwaarden. Stap 1.3: Na goedkeuring van de aanvraag kent de gemeente de totale subsidie toe. De gemeente informeert de initiatiefnemer over het al dan niet toekennen van het aangevraagde bedrag. 2.VERZOEK TOT SUBSIDIEVASTSTELLING (deel 2) Verlening Stap 2.1: De aanvrager vraagt aan via het verzoek tot subsidievaststelling en levert de volgende bewijsstukken: In het geval van sloop van een of meer auto's: Kopie van een bewijs van demontage (sloop) van een of meer auto's op naam van de aanvrager (zoals aangekondigd bij subsidieaanvraag deel 1) plus Kopie betalingsbewijs van de demontage (sloop) (zoals aangekondigd bij subsidieaanvraag deel 1) Of, in het geval van verkoop van een of meer auto('s) Vrijwaringbewijs van de verkochte of gesloopte auto('s) (zoals aangekondigd bij subsidieaanvraag deel 1) en Kopie aankoopbewijs van de aangeschafte auto('s)(alleen in het geval van vervanging) Kopie van het volledige Kentekenbewijs (delen Ia, Ib en II) of Delen I, II en III (uitgegeven voor 1 januari 2004) (in het geval van aankoop) van de aangeschafte auto('s) (alleen in het geval van vervanging) Plus, in het geval van leasing door een taxibedrijf of zelfstandige taxichauffeur; Kopie van een leasecontract voor minimaal 36 maanden van de geleaste auto's Stap 2.2: De gemeente beoordeelt het verzoek tot subsidievaststelling en stelt vast of het aanvraagformulier en bijgevoegd bewijsstuk voldoen aan de voor de regeling gestelde voorwaarden. Stap 2.3: Na goedkeuring van het verzoek tot subsidievaststelling keert de gemeente de totale subsidie uit. De gemeente informeert de initiatiefnemer over het als dan niet uitkeren van het bedrag. 9

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Laatst gewijzigd: Model: 3 B 0842 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 1 januari 2015 Inhoud - definities -... 3 - doel en toepasselijkheid -... 5 - subsidieplafonds, verdeling budget & begrotingsvoorbehoud -... 5

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Autoreglement Klantnaam

Autoreglement Klantnaam Autoreglement Klantnaam Inhoudsopgave. Pagina Artikel Omschrijving 1 Voorblad autoreglement 2 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 4 1 Toewijzing lease-auto 4 1.1 Deelnemers lease-auto 4 1.2 Gebruiksovereenkomst

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 juli 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie

[plaats hier uw logo] Autoregeling. Versienummer: 2.0 Datum wijziging: <1 januari 2012 > Ingangsdatum: <1 januari 2012> Vereniging Auto Van De Zaak

[plaats hier uw logo] Autoregeling. Versienummer: 2.0 Datum wijziging: <1 januari 2012 > Ingangsdatum: <1 januari 2012> Vereniging Auto Van De Zaak Autoregeling Versienummer: 2.0 Datum wijziging: Ingangsdatum: 1 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Inleiding 4 3 Toekenningsvoorwaarden 4 4 Keuze merk/type/uitvoering

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Elektrisch vervoer in 20 vragen

Elektrisch vervoer in 20 vragen lektrisch vervoer in 20 vragen e startgids voor bedrijven 2013 >> ls het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Waarom zou ik kiezen voor V? Inhoud Wat zijn de kosten van V? Hoe breng ik V in

Nadere informatie