GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr december 2013 GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven (collegebesluit van 26 november 2013) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende Beleidsregel ten behoeve van de subsidieverlening voor de aanschaf van schone personenauto's, bestelauto's en middelzware vrachtauto's door bedrijven. Artikel 1. Beleidskader In het collegeprogramma Groen, open en sociaal heeft het college van Utrecht uitgesproken zich in te willen zetten voor een aantrekkelijke en bereikbare stad, waarbij de gezondheid van de inwoners van de stad een belangrijk uitgangspunt is. Schone lucht en gezonde mobiliteit spelen hierbij een belangrijke rol. De Europese normen voor luchtkwaliteit ziet het college als minimumnormen. Om deze doelstelling te realiseren is een omslag in het denken over autogebruik nodig, door in te zetten op maximale maatregelen om openbaar vervoer en fiets te stimuleren, en het gebruik van de auto af te remmen. Dat wil niet zeggen dat de auto in de ban moet. Ook automobiliteit is -mits gedoseerd- een onlosmakelijk element in de bereikbaarheid van een vitale en aantrekkelijke stad. De minimale ambitie is de groei van de automobiliteit in ieder geval te halveren in (Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar, april 2012). Daarom wil het college reizigers aanmoedigen om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer en de fiets te komen, en het inkomende autoverkeer ontmoedigen. Mensen die met de auto naar Utrecht komen worden gestimuleerd de auto aan de rand van de stad achter te laten, en mensen die de auto in de stad gebruiken, zullen hiervoor moeten betalen. Daarnaast blijft het college zich inzetten om de leef- en luchtkwaliteit te verbeteren, door het gebruik van schone auto's (in plaats van vervuilende brandstofauto's) te bevorderen. Het vervoer dat in de stad plaatsvindt moet zo schoon mogelijk zijn: hierbij denken wij in de eerste plaats aan fietsen, maar ook aan schone (elektrische) auto s, schoon goederenvervoer en schoon openbaar vervoer. Om dit te realiseren wil het college toewerken naar het systeem van de vervuiler betaalt. Dit vraagt derhalve om een aanscherping van de ambities zoals deze zijn verwoord in het Actieplan Luchtkwaliteit (Actieplan Luchtkwaliteit 2009). In het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht ( ) zijn daarom maatregelen opgenomen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Een van die maatregelen is deze Beleidsregel. Artikel 2. Doelstelling Doel is het verbeteren van de luchtkwaliteit in Utrecht door het stimuleren van de aanschaf van schone auto's door bedrijven en instellingen (vanaf hier: 'bedrijven'). Om dit doel te stimuleren stelt de gemeente een subsidie ter beschikking om een of meer schone auto's (personen-, lichte of zware bestel-, of middelzware vrachtauto) te slopen en/of aan te schaffen. Een goede benutting van deze stimuleringsmaatregelen levert een bijdrage aan daadwerkelijke en significante verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Artikel 3. Aanvraagperiode De aanvraagperiode treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze regeling tot en met 30 juni Artikel 4. Definities voertuigen Personenauto's, bestelauto's (licht en zwaar) en vrachtauto's middelzwaar. instelling Een organisatie die aan andere personen of rechtspersonen producten levert of diensten verleent zonder winstdoelstelling. bedrijf 1

2 Een organisatie die aan andere personen of rechtspersonen producten levert of diensten verleent met winstdoelstelling. zakelijke veelgebruikers Bedrijven die binnen in het kader van hun bedrijfsvoering minimaal km per jaar per auto afleggen binnen Utrecht. personenauto Voertuig in de voertuigcategorie M met de voertuigclassificatie M1 niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig met beperkte snelheid; in ieder geval wordt als personenauto aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs een personenauto is. lichte bestelauto Voertuig van de voertuigcategorie N dat voornamelijk is ingericht voor het vervoer van goederen met een toegestane maximum massa van het lege voertuig van minder dan kg. zware bestelauto Voertuig van de voertuigcategorie N dat voornamelijk is ingericht voor het vervoer van goederen met een toegestane maximum massa van het lege voertuig van kg tot kg. vrachtauto middelzwaar Een vrachtauto is een motorrijtuig dat voornamelijk is ingericht voor het vervoer van goederen met een toegestane maximum massa van het lege voertuig van kg tot kg. sloop Het laten demonteren van de betreffende auto bij een erkend sloopbedrijf. milieuzone Het gebied in de stad Utrecht (zie bijlage 3, kaart milieuzone bestel- en personenauto's) waar vanaf 1 januari 2015 bestel- en personenauto's uit de categorie diesel met een Datum Eerste Toelating eerder dan 1 januari 2001 worden geweerd. datum eerste toelating (DET) De datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Voor auto s waarvoor vóór 1 januari 1995 een kentekenbewijs is afgegeven waarop geen datum van eerste toelating is vermeld, wordt als datum van eerste toelating beschouwd de op het kentekenbewijs vermelde datum van afgifte van deel I van het kentekenbewijs (Voertuigreglement 1994: Besluit van 16 juni 1994, houdende uitvoering van de Wegenverkeerswet 1994). Euro normering De emissie (uitstoot) norm voor voertuigen/ auto's die in de Europese Unie van kracht is. Meer informatie via: overige schone auto's een personen- of bestelauto die blijkens de vermelding in het kentekenregister LPG als brandstof heeft, waarvoor in het kentekenregister en op het kentekenbewijs de aanduiding G3 is opgenomen en die een datum van eerste toelating heeft van na 31 december 2004, of; een personen- of bestelauto die blijkens het kentekenregister is ingericht en bestemd om uitsluitend te worden aangedreven door een elektromotor, of; een personen- of bestelauto die blijkens het kentekenregister is ingericht en bestemd om aangedreven te worden door een elektromotor eventueel in combinatie met een benzinemotor, of; een personen- of bestelauto die blijkens de vermelding in het kentekenregister een affabriek CNGinstallatie heeft of waterstof als brandstof heeft. Bij al deze voertuigen moet het moet gaan om 'affabriek' installaties. Er mag geen sprake zijn van een na fabricage omgebouwd voertuig. (zie ook definitie 'affabriek installatie' hieronder). rijwaardige staat Een voertuig dat voldoet aan de APK-normen en daarnaast in staat is om op eigen motorvermogen te worden verplaatst, waarbij wordt voldaan aan de basiseisen op het gebied van geluid, lucht, snelheid en veiligheid. erkend sloopbedrijf Een door de RDW (Dienst Wegverkeer) erkend demontagebedrijf. Een overzicht van deze bedrijven is te vinden via: demontageverklaring Verklaring van een demontagebedrijf, dat beschikt over de RDW erkenning bedrijfsvoorraad met het onderdeel bevoegdheid Online Registratie Auto Demontage, om binnen 48 uur na tenaamstelling van het betreffende kenteken op zijn naam, de registratie van demontage van de auto in het kentekenregister van de RDW te bewerkstelligen en deze melding nadien niet ongedaan te (laten) maken en tevens de verklaring dat het demontagebedrijf zich verplicht ook de auto in eigen beheer, conform de bij of krachtens het Besluit beheer autowrakken gestelde voorschriften, te demonteren en het niet in eigendom over te dragen of te exporteren. affabriek installatie 2

3 Installatie, ingebouwd in een voertuig door of onder verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur van dat voertuig, waarbij na die inbouw een typegoedkeuring is afgegeven voor het voertuig met LPG of CNG als brandstof. Artikel 5. Aanvragers Bedrijven Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door (vestigingen van) bedrijven in de gemeente Utrecht die op het moment van de aanvraag staan én op 1 januari 2013 ingeschreven stonden als bedrijf met vestigingsplaats Utrecht bij de Kamer van Koophandel. Medeoverheden en gemeentelijke diensten of afdelingen kunnen geen aanvraag indienen. Artikel 6. Budget Het totaalbudget voor het aanvragen van subsidie voor aanschaf van schone auto's in het kader van deze subsidieregeling is ,00. Dit geldt als subsidieplafond. Volledige aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Artikel 7. Voorwaarden voor subsidieverlening aanschaf schone auto's Deze subsidieregeling richt zich op de aanschaf van schone auto's. Hiermee worden de volgende voertuigcategorieën bedoeld: Personenauto's diesel/ benzine. Daarnaast overige schone auto's en volledig elektrische auto's. Bestelauto's licht Uitsluitend volledig elektrische auto's. Voor de aanschaf van bestelauto's licht met DET na 7 mei 2013 die tevens voldoen aan de Euro 6 normering voor diesel/ benzine en auto's uit de categorie overige schone auto's wordt vanuit de rijksoverheid een subsidie verleend. Een extra subsidie vanuit de gemeente is daardoor voor dit type auto niet nodig. Zie artikel 11 'Hoogte van de aan te vragen subsidie, stapelen van subsidies' voor de hoogte van de aan te vragen rijkssubsidie. Bestelauto's zwaar diesel/ benzine. Daarnaast overige schone auto's en volledig elektrische auto's. Vrachtauto's middelzwaar diesel/ benzine. Daarnaast overige schone auto's en volledig elektrisch auto's. Voor vrachtauto's middelzwaar geldt dat de betreffende regeling ten aanzien van de aanschaf van Diesel, Benzine en Overige Schone auto's geldt tot 1 januari De subsidie voor aanschaf van volledig elektrische auto's kan wel worden aangevraagd tot uiterlijk 30 juni Aanvragen voor subsidie voor de aanschaf van schone auto's in het kader van deze subsidieregeling moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: a) De aanvraag moet worden gedaan via het vastgestelde aanvraagformulier. b) De aan te schaffen auto('s) moet(en) een Nederlands kenteken hebben. c) De aanvrager is verplicht voor iedere aan te schaffen auto die deel uitmaakt van de aanvraag een andere auto op naam van het bedrijf te laten slopen (zie artikel 9 voor de voorwaarden die gelden voor sloop) of te verkopen. d) Een af te stoten dieselauto met een DET vòòr 1 januari 2006 of een benzineauto met een DET vòòr 1 juli 1992 moet in het kader van deze subsidie worden gesloopt. Verkoop van deze auto s is in het kader van deze subsidie geen optie. e) Voor een aangeschafte auto mag maar één keer een subsidie voor aanschaf worden gevraagd in het kader van deze subsidieregeling. f) Per vestigingslocatie van een bedrijf wordt voor de aanschaf van maximaal drie auto's een subsidie verleend gedurende de looptijd van deze subsidieregeling. Dit maximum geldt niet voor bedrijven die aannemelijk kunnen maken dat ze behoren tot de categorie zakelijke veelgebruikers. Deze bedrijven kunnen jaarlijks gebruik maken van subsidie voor maximaal tien auto's. g) Het kenteken van de aan te schaffen auto wordt pas na de datum van de toekenning/ verlening van de subsidieaanvraag (deel 1) maar vóór het indienen van het verzoek tot subsidievaststelling (deel 2) op naam van de aanvrager gezet. h) Voor auto's die zijn aangeschaft vóór bekendmaking van deze subsidie maar na 7 mei 2013 kan met terugwerkende kracht alsnog subsidie worden aangevraagd. 3

4 i) Het kentekenbewijs van de aangeschafte auto('s) mag niet ongeldig zijn verklaard of zijn ingevorderd. Het gaat hier om zogenaamde WOK-auto's (WOK betekent Wachten Op Keuring en geldt bijvoorbeeld voor een auto waarvan het kenteken na een zware aanrijding is ingenomen). j) De aanvrager moet na subsidieverlening medewerking verlenen aan de marketing- en PR-doelstellingen van de gemeente in het kader van deze subsidie en dient ten gevolge hiervan op verzoek van de gemeente informatie over en/ of beeldmateriaal van de aangeschafte auto te verstrekken. In aanvulling op de voorwaarden zoals genoemd bij artikel 7f moet de aanvrager die gebruik wil maken van een subsidie voor meer dan 3 auto's per jaar door middel van een motivatie aannemelijk kunnen maken dat het bedrijf voldoet aan de criteria die gelden voor zakelijke veelgebruikers (zie definitie bij artikel 4) en de eist dat de in het kader van deze subsidie aangeschafte auto's na ingebruikname minimaal drie jaar worden ingezet voor werkzaamheden binnen de gemeente Utrecht. Om naleving van de in de motivatie gedane beloften te bewerkstelligen maakt de gemeente met iedere zakelijke veelgebruiker in het kader van de subsidieverlening individuele afspraken voor een traject dat toeziet op naleving van de hierboven gestelde voorwaarden. De hoogte van de maximaal te verlenen subsidie voor de aanschaf van een schone auto is opgenomen in bijlage 1 en gerelateerd aan het soort auto (personen, bestel etcetera), de wijze van aandrijving en de datum van eerste toelating (DET) van de betreffende auto door de Dienst voor het Wegverkeer (RDW). Voor een toelichting op de beschikbare subsidie in het kader van deze regeling zie bijlage 1. Artikel 8. Voorwaarden voor subsidieverlening aanschaf schone taxi's Deze subsidieregeling richt zich op de aanschaf van schone auto's. Hiermee worden de volgende voertuigcategorieën bedoeld: Personenauto's diesel/ benzine. Daarnaast overige schone auto's en volledig elektrische auto's. Bestelauto's licht Uitsluitend volledig elektrische auto's. Voor de aanschaf van bestelauto's licht met DET na 7 mei 2013 die tevens voldoen aan de Euro 6 normering voor diesel/ benzine en auto's uit de categorie overige schone auto's wordt vanuit de rijksoverheid een subsidie verleend. Een extra subsidie vanuit de gemeente is daardoor voor dit type auto niet nodig. Zie artikel 11 'Hoogte van de aan te vragen subsidie, stapelen van subsidies' voor de hoogte van de aan te vragen rijkssubsidie. Bestelauto's zwaar diesel/ benzine. Daarnaast overige schone auto's en volledig elektrische auto's. Vrachtauto's middelzwaar diesel/ benzine. Daarnaast overige schone auto's en volledig elektrisch auto's. Voor vrachtauto's middelzwaar geldt dat de betreffende regeling ten aanzien van de aanschaf van Diesel, Benzine en Overige Schone auto's geldt tot 1 januari De subsidie voor aanschaf van volledig elektrische auto's kan wel worden aangevraagd tot uiterlijk 30 juni Aanvragen voor subsidie voor de aanschaf van schone auto's door taxibedrijven en zelfstandige taxichauffeurs in het kader van deze subsidieregeling moeten voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd bij artikel 7 a t/m j. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7b is het voor taxibedrijven en zelfstandige taxichauffeurs ook mogelijk op deze subsidie een beroep te doen in het geval van leasing. Hierbij geldt dat een minimale leaseperiode van 36 maanden (= drie jaar) vereist is. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7f wordt, net als bij de categorie zakelijke veelgebruikers, jaarlijks voor maximaal tien auto's een subsidie verleend gedurende de looptijd van de subsidieregeling. In aanvulling op de voorwaarden zoals genoemd bij artikel 7f moet de aanvrager die gebruik wil maken van een subsidie voor meer dan drie auto's per jaar door middel van een motivatie aannemelijk kunnen maken dat het bedrijf voldoet aan de criteria die gelden voor zakelijke veelgebruikers (zie definitie bij artikel 4) en de eist dat de in het kader van deze subsidie aangeschafte auto's na ingebruikname minimaal drie jaar worden ingezet voor werkzaamheden binnen de gemeente Utrecht. Om naleving van de in de motivatie gedane beloften te bewerkstelligen maakt de gemeente met iedere zakelijke veelgebruiker in het kader van de subsidieverlening individuele afspraken voor een traject dat toeziet op naleving van de hierboven gestelde voorwaarden. Voor een toelichting op de beschikbare subsidie in het kader van deze aanvullende regeling zie bijlage 1. 4

5 Artikel 9. Voorwaarden (aanvullende) subsidieregeling sloop vervuilende auto's In aanvulling op de subsidie die wordt verleend op grond van artikel 7 of 8 wordt subsidie verleend aan bedrijven die tegelijk met de aanvraag voor aanschafsubsidie een aanvraag indienen voor het laten slopen van een vervuilende auto. Deze regeling richt zich op het laten slopen van dieselauto's met een Datum Eerste Toelating (DET) vòòr 1 januari 2006 en benzineauto's met een DET vòòr 1 juli Deze auto's stoten relatief veel stikstof(di)oxiden en roet uit. Zowel de sloop van personenauto's als lichte en zware bestelauto's komt in aanmerking voor een subsidie. Voor bedrijven die een of meer vervuilende auto's willen slopen zonder daarvoor schone auto's terug te kopen (geen vervanging) is er de mogelijkheid uitsluitend gebruik te maken van deze subsidieregeling. Aanvragen voor subsidie voor de sloop van auto's in het kader van deze regeling moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: a) De aanvraag moet worden gedaan via het vastgestelde aanvraagformulier. b) De te slopen auto moet vallen onder één van de categorieën vervuilende auto's opgenomen in bijlage 2. a)te slopen auto's moeten een Nederlands kenteken hebben en de kentekens van deze auto's moeten op de datum van bekendmaking van deze regeling én op de datum van indienen van de volledige aanvraag op naam van het aanvragende bedrijf zijn gesteld. a)voor een gesloopte auto mag maar één keer een subsidie voor sloop worden gevraagd in het kader van deze subsidieregeling. a)per (vestiging van een) bedrijf wordt voor maximaal drie auto's een subsidie. verleend gedurende de looptijd van de subsidieregeling. Dit maximum geldt niet voor veelgebruikers en taxibedrijven. Deze hebben de mogelijkheid om jaarlijks maximaal tien vervuilende auto's te laten slopen. a)de te slopen auto moet op het moment van aanvraag een geldig APK-keuringbewijs hebben en in rijwaardige staat verkeren. Voor een toelichting op de beschikbare subsidie in het kader van deze aanvullende regeling zie bijlage 2 bedrijven. Artikel 10. Voorwaarden aanvullende subsidie snelle beslissers In aanvulling op de subsidie die wordt verleend op grond van artikel 8 of 9 wordt een aanvullende subsidie van 250,00 per auto verleend aan bedrijven die vóór 1 juli 2014 een (volledige) aanvraag indienen. In aanvulling op de subsidie die wordt verleend op grond van artikel 8 of 9 wordt een aanvullende subsidie van 150,00 per auto verleend aan bedrijven s die tussen 1 juli 2014 en uiterlijk 1 januari 2015 een (volledige) aanvraag indienen. In aanvulling op de subsidie die wordt verleend op grond van artikel 7 wordt een aanvullende subsidie van 100,00 per auto verleend aan bewoners die na 1 januari 2015 en uiterlijk 30 juni 2015 een aanvraag indienen en aan wie op grond van artikel 6 subsidie wordt toegekend. Artikel 11. Toekenning subsidie Behandeling vindt plaats op volgorde van ontvangst van een volledig ingevuld aanvraagformulier en bijbehorende bewijsstukken. De subsidie wordt verleend wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden en tot het subsidieplafond is bereikt. Artikel 12. Verplichtingen ontvanger subsidie De in het kader van de subsidieregeling op grond van artikel 7 of 8 aangeschafte auto's moeten na aanschaf minimaal één jaar in het bezit van de aanvrager te blijven. De gemeente Utrecht zal dit controleren en eventueel de verleende subsidie terugvorderen. Artikel 13. 5

6 Vaststelling subsidie De aanvrager moet uiterlijk zes maanden na verlening van subsidie op grond van artikel 7 of 8 en/ of 9 een verzoek tot subsidievaststelling indienen. Artikel 14. Beslistermijn en uitbetaling Het college beslist over de aanvraag binnen dertien weken; Er wordt geen voorschot verleend; Uitbetaling vindt plaats na vaststelling van de subsidie. Artikel 15. Slotbepalingen 1. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel subsidie aanschaf schonere voertuigen door bedrijven. 2.Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Utrecht op 26 november 2013 Burgemeester en wethouders van Utrecht, De secretaris, De burgemeester, Drs. M.R. Schurink Mr. A. Wolfsen TOELICHTING OP DE BELEIDSREGEL Artikel 1 en 2: Achtergrond en aanleiding De gemeente Utrecht wil in 2015 voldoen aan de EU-normen voor de luchtkwaliteit. Hiervoor is het Actieplan Luchtkwaliteit 2009 vastgesteld. Onderdeel van het ALU zijn de maatregelen die deel uitmaken van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. In aanvulling op het ALU heeft de gemeenteraad op 3 oktober 2013 een aantal aanvullende maatregelen luchtkwaliteit vastgesteld waaronder de subsidieregeling voor sloop van vervuilende auto's. De subsidieregelingen moeten een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad, met name de plekken waar de grenswaarden volgens prognoses in 2015 dreigen te worden overschreden. De subsidieregeling sloop van vervuilende voertuigen moet een stimulans vormen voor bewoners in de hele gemeente om hun vervuilende auto's te laten slopen. Artikel 3: Looptijd van de subsidieregeling De regeling treedt in werking de dag na bekendmaking. De laatste volledige aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2015 of zoveel eerder dan het beschikbare subsidiebudget (zie ook toelichting bij artikel 6 van de toelichting) op is. Artikel 5: Aanvragers Bedrijven die het (door)verkopen, verhandelen, verleasen of slopen van auto s als bedrijfsmatige hoofdactiviteit hebben zijn geen zakelijke veelrijders en kunnen dan ook voor maximaal 3 aan te schaffen en/ of te slopen auto's subsidie aanvragen aangezien de auto s die zij voor kortere of langere tijd in bezit hebben bedoeld zijn voor (door)verkoop, verleasing of sloop. Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn onder meer: auto-importeurs, sloopbedrijven, leasebedrijven, garagebedrijven, autodealers. Artikel 6: Overschrijding subsidiebudget/ bereiken subsidieplafond Zodra het totaalbedrag van het aantal toegekende aanvragen het beschikbare subsidiebudget overschrijdt, vervalt de mogelijkheid om nog subsidie aan te vragen. Artikel 7: Subsidieregeling voor de aanschaf van vervangende schone auto's Deze subsidieregeling is alleen bedoeld voor schone auto's die door bedrijven worden aangeschaft (gekocht). De subsidie is niet beschikbaar voor het leasen van auto's. De subsidie is ook niet aan te vragen voor de aanschaf van auto's die vervolgens als leaseauto worden aangeboden aan medewerkers die in het kader van dit aanbod deze auto ook mogen gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Bedrijven die na het collegebesluit 'Gezonde lucht voor Utrecht' van 7 mei 2013 hebben besloten alvast een schone auto aan te schaffen kunnen met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor deze subsidie zodat tussen bedrijven geen oneerlijke concurrentie in de hand wordt gewerkt doordat vroege beslissers niet 6

7 profiteren van de subsidie. Artikel 8: Subsidieregeling voor de aanschaf van vervangende schone taxi's Taxibedrijven en zelfstandige taxichauffeurs gevestigd en actief in de stad Utrecht zijn een groep bedrijven die veel kilometers binnen de stad afleggen. Daarom kiest de gemeente er voor om deze groep een extra stimulans te geven om de overstap te maken naar schone auto's. De Euro normering van in 2013 of later aangeschafte auto's kan worden opgevraagd via de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) via De in het kader van deze regeling aangeschafte auto's dienen in het kader van de bedrijfsvoering minimaal 5000 km per jaar binnen Utrecht af te leggen. Er komen steeds meer mogelijkheden voor het zakelijk leasen van schone taxi's. Gezien de aantrekkelijkheid en schaal van deze initiatieven geldt voor deze subsidie dat deze door taxibedrijven en zelfstandige taxichauffeurs ook kan worden aangevraagd voor het leasen van auto's (voor een periode van minimaal 36 maanden) De subsidie is niet aan te vragen voor de aanschaf van auto's die vervolgens als leaseauto worden aangeboden aan medewerkers die in het kader van dit aanbod deze auto ook mogen gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Taxibedrijven of zelfstandige taxichauffeurs die na het collegebesluit 'Gezonde lucht voor Utrecht' van 7 mei 2013 hebben besloten alvast een schone auto aan te schaffen kunnen met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor deze subsidie zodat tussen bedrijven geen oneerlijke concurrentie in de hand wordt gewerkt doordat vroege beslissers niet profiteren van de subsidie. Artikel 9: Aanvullende subsidieregeling sloop vervuilende auto's Er is geen subsidie beschikbaar voor de sloop van middelzware vrachtauto's. Voor deze voertuigen geldt al sinds 2007 de Milieuzone Vrachtauto's. Voor vrachtauto's middelzwaar geldt dus dat de toegang tot de milieuzone verboden is. Bedrijven die regelmatig binnen dit gebied rijden hebben dan ook al maatregelen getroffen. Subsidie voor sloop is dan ook niet nodig. Artikel 10: Aanvullende subsidie snelle beslissers De urgentie van het luchtkwaliteitsprobleem in met name de milieuzone maakt dat de gemeente een extra bedrag beschikbaar stelt voor bedrijven die op korte termijn hun meest vervuilende auto('s) laten slopen. Artikel 11: Hoogte van de aan te vragen subsidie De hoogte van de subsidie is gericht op het stimuleren van bedrijven om gebruik te maken van de regeling en schone vervangende auto's aan te schaffen. Utrechtse bedrijven rijden in veel gevallen veel kilometers binnen de stad (in tegenstelling tot bewoners) waardoor de overstap van deze groep naar schone auto's extra wordt gestimuleerd. Er zijn twee variabelen die de hoogte van de aan te vragen subsidie beïnvloeden: -Wijze van aandrijving van de auto Dieselauto's zijn vrijwel altijd meer belastend qua uitstoot dan benzineauto's, waardoor in veel gevallen een hogere subsidie wordt verleend voor de sloop van een of meer dieselauto's. -De Datum Eerste Toelating (DET) De marktwaarde van nieuwere auto's is over het algemeen hoger dan die van oudere auto's. Om ook de sloop van nieuwere vervuilende auto's te stimuleren is er een oplopend subsidiebedrag beschikbaar voor de sloop van dieselvoertuigen met een later DET. (zie ook bijlage 2, bedrijven) Bij het vaststellen van de subsidie per categorie is rekening gehouden met aanvullende subsidieregelingen vanuit de landelijke overheid zodat de maximale subsidie die aan te vragen is 7

8 in verhouding staat tot de noodzaak om deze te verschonen. Stapelen van subsidies Naast de gemeentelijke subsidieregelingen zijn er ook een aantal subsidieregelingen en fiscale regelingen van de rijksoverheid waarvan bedrijven gebruik kunnen maken bij de aanschaf van schone auto's. Dit zijn: Subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto's LET OP: De subsidie is beschikbaar voor auto's op naam gesteld vanaf 1 oktober 2012 tot 1 januari 2015 MIA/VAMIL (Milieu Investeringsaftrek/ Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen LET OP: deze regeling wordt jaarlijks vastgesteld. Bovenstaande link gaat naar de MIA/VAMIL regeling 2013 Voor al deze subsidieregelingen van de rijksoverheid geldt dat jaarlijks een besluit wordt genomen over de wijze van continuering. Afschaffing van de regeling(en) of wijzigingen in de gestelde criteria en voorwaarden na 31 december 2013 zijn dus mogelijk. Artikel 11 tot en met 14: Procedurele aspecten van de regeling Algemeen Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld, alle benodigde bijlagen zijn bijgeleverd en het formulier ondertekend is ingediend bij de gemeente. Alleen complete (volledige) aanvragen tellen mee in de volgorde van behandeling en beschikbaar budget. Indienen van de subsidieaanvraag kan per mail: Verlening (overmaken van het subsidiebedrag op de aangegeven rekening) van het toegekende bedrag vindt plaats na vaststelling van de subsidie op basis van het verzoek tot subsidievaststelling op basis van aanvraagformulier, deel 2. De benodigde formulieren voor het indienen van de subsidieaanvraag en het verzoek tot subsidievaststelling worden via ter beschikking gesteld. Aanvraagformulier, deel 1 In het eerste deel (de subsidieaanvraag, verzoek tot subsidieverlening) maakt de aanvrager kenbaar een beroep te willen doen op de regeling en geeft hij aan een aantal acties te gaan uitvoeren om daadwerkelijk aanspraak te kunnen maken op de subsidie. Een eventueel af te stoten auto mag nog niet gesloopt zijn of verkocht. Bij de subsidieaanvraag kan worden volstaan met het toesturen van een kopie van het kentekenbewijs van de te slopen of verkopen auto. Om vast te stellen dat het gaat om een auto die nog een in rijwaardige staat verkeert dient als bewijsstuk een kopie van een geldig Apk-keuringbewijs van betreffende auto te worden bijgevoegd. Aanvraagformulier, deel 2 In het tweede deel (het verzoek tot subsidievaststelling) dat binnen zes na toekenning van de subsidieaanvraag, dient te worden ingediend, bewijst de aanvrager daadwerkelijk de voorgenomen acties te hebben uitgevoerd en aanspraak te kunnen maken op de toegekende subsidie. Na goedkeuring van het tweede deel (de subsidievaststelling) wordt op korte termijn het toegekende bedrag overgemaakt op de rekening van de aanvrager. Bij het indienen van het tweede deel moet ter bewijs van de aanschaf van een schone auto het aankoopbewijs plus complete bijbehorende kentekenbewijs worden geleverd. Als bewijs van het daadwerkelijk laten slopen van de bij de subsidieaanvraag betrokken auto dienen voor het verzoek tot subsidievaststelling een kopie van het bewijs van demontage (sloop) en het bijbehorende betalingsbewijs als bewijsstuk. In geval van vertraging van de levering van de aangeschafte schone auto kan uitstel worden aangevraagd voor het leveren van aanvraagformulier, deel 2 voor een periode van maximaal zes maanden (= in totaal dus twaalf maanden om aanvraagformulier, deel 2 volledig in te dienen) Artikel 11 tot en met 14: Intrekking/ terugvordering van de subsidie Om intrekking/ terugvordering van de subsidie te voorkomen moeten de in het kader van de subsidieregeling op grond van artikel 7 of 8 aangeschafte schone auto's na aanschaf of in het geval van lease minimaal één jaar in het bezit van de aanvrager blijven. De gemeente Utrecht controleert naar aanleiding van deze verplichting. Het doen van een aanvraag 1.DE SUBSIDIEAANVRAAG (deel 1) Verlening 8

9 Stap 1.1: De aanvrager vraagt aan via het aanvraagformulier en levert de volgende bewijsstukken: een recent uittreksel (maximaal 3 maanden oud) van de Kamer van Koophandel Kopie van een bank- of giroafschrift van de aanvrager Kopie van het volledige Kentekenbewijs (delen Ia, Ib en II uitgegeven na 7 mei 2013) of Delen I, II en III (uitgegeven voor 1 januari 2004) van de te slopen of te verkopen auto Kopie van een geldig Apk-keuringbewijs van de te slopen/ verkopen auto Stap 1.2: De gemeente beoordeelt de subsidieaanvraag en bepaalt of het aanvraagformulier en bijgevoegd bewijsstukken voldoen aan de voor de regeling gestelde voorwaarden. Stap 1.3: Na goedkeuring van de aanvraag kent de gemeente de totale subsidie toe. De gemeente informeert de initiatiefnemer over het al dan niet toekennen van het aangevraagde bedrag. 2.VERZOEK TOT SUBSIDIEVASTSTELLING (deel 2) Verlening Stap 2.1: De aanvrager vraagt aan via het verzoek tot subsidievaststelling en levert de volgende bewijsstukken: In het geval van sloop van een of meer auto's: Kopie van een bewijs van demontage (sloop) van een of meer auto's op naam van de aanvrager (zoals aangekondigd bij subsidieaanvraag deel 1) plus Kopie betalingsbewijs van de demontage (sloop) (zoals aangekondigd bij subsidieaanvraag deel 1) Of, in het geval van verkoop van een of meer auto('s) Vrijwaringbewijs van de verkochte of gesloopte auto('s) (zoals aangekondigd bij subsidieaanvraag deel 1) en Kopie aankoopbewijs van de aangeschafte auto('s)(alleen in het geval van vervanging) Kopie van het volledige Kentekenbewijs (delen Ia, Ib en II) of Delen I, II en III (uitgegeven voor 1 januari 2004) (in het geval van aankoop) van de aangeschafte auto('s) (alleen in het geval van vervanging) Plus, in het geval van leasing door een taxibedrijf of zelfstandige taxichauffeur; Kopie van een leasecontract voor minimaal 36 maanden van de geleaste auto's Stap 2.2: De gemeente beoordeelt het verzoek tot subsidievaststelling en stelt vast of het aanvraagformulier en bijgevoegd bewijsstuk voldoen aan de voor de regeling gestelde voorwaarden. Stap 2.3: Na goedkeuring van het verzoek tot subsidievaststelling keert de gemeente de totale subsidie uit. De gemeente informeert de initiatiefnemer over het als dan niet uitkeren van het bedrag. 9

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 Nr. BELEIDSREGEL subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven (collegebesluit van 3 maart 2015) Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 Nr. BELEIDSREGEL subsidie stimulering van de sloop van vervuilende voertuigen door bewoners (collegebesluit van 13 oktober 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 Nr. BELEIDSREGEL subsidie stimulering van de sloop van vervuilende voertuigen door bewoners (collegebesluit van 3 maart 2015) Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 DSB/2016.247 RIS294595 SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de groei van het aantal elektrische auto s in Den Haag een bijdrage

Nadere informatie

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 1805 7 januari 2016 Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017 RIS296861 SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017 Toelichting De gemeente wil ten behoeve van de gezondheid, de luchtkwaliteit in de stad verbeteren.

Nadere informatie

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gemeenteblad 2014 Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur van

Nadere informatie

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 113388 27 november 2015 Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

BESLUIT. Hoofdstuk 1. Algemeen

BESLUIT. Hoofdstuk 1. Algemeen GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2013 Nr. 29 Beleidsregel ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2013 (collegebesluit van 5 maart 2013) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 17293 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014. Hoofdstuk 2 Elektrisch Vervoer. 31 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr).

GEMEENTEBLAD. Nr. 17293 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014. Hoofdstuk 2 Elektrisch Vervoer. 31 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 17293 31 maart 2014 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014 Hoofdstuk 2 Elektrisch Vervoer BELEIDSREGEL ten behoeve van subsidieverstrekking schoon

Nadere informatie

Tweede wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014

Tweede wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 86107 18 september 2015 Tweede wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DEMONTAGE DIESELVOERTUIGEN, BROMMERS EN SNORFIETSEN DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING DEMONTAGE DIESELVOERTUIGEN, BROMMERS EN SNORFIETSEN DEN HAAG 2016 RIS295200 SUBSIDIEREGELING DEMONTAGE DIESELVOERTUIGEN, BROMMERS EN SNORFIETSEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS overwegende dat: - dieselvoertuigen en brom- en snorfietsen bijdragen

Nadere informatie

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Zaaknummer: 00368089 Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Collegevoorstel Inleiding Op 22 mei 2012 stelde u de Beleidsregel Subsidiëring Oplaadvoorzieningen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2014

BELEIDSREGEL ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2014 GEMEENTEBLAD UTRECHT BELEIDSREGEL ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2014 (collegebesluit van 25 maart 2014) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op artikel 4:81

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DEMONTAGE EN VERVANGING PERSONEN- EN BESTELAUTO S

SUBSIDIEREGELING DEMONTAGE EN VERVANGING PERSONEN- EN BESTELAUTO S Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2013.352 RIS 260183 SUBSIDIEREGELING DEMONTAGE EN VERVANGING PERSONEN- EN BESTELAUTO S HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - demontage van oude

Nadere informatie

Subsidieregeling rijden opklimaatvriendelijke brandstoffen 2015

Subsidieregeling rijden opklimaatvriendelijke brandstoffen 2015 Subsidieregeling rijden opklimaatvriendelijke brandstoffen 2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-1-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati provincie Drenthe e Officiële naam Subsidieregeling

Nadere informatie

CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014

CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014 CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. aanvrager: bedrijf (ingeschreven

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling - - - - Tekst van de regeling Intitulé Gemeenteblad 2014 Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het

Nadere informatie

overwegende dat zij krachtens de Algemene Subsidieverordening 2008 (ASV 2008) bevoegd zijn tot verstrekking van subsidies;

overwegende dat zij krachtens de Algemene Subsidieverordening 2008 (ASV 2008) bevoegd zijn tot verstrekking van subsidies; GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2012 Nr. 25 Beleidsregel subsidieverstrekking Schoon vervoer (college collegebesluit esluit van 27 maart 2012) Burgemeester en wethouders van Utrecht; overwegende dat zij krachtens

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE SCOOTERS, ELEKTRISCHE BAKFIETSEN EN HIGH SPEED ELEKTRISCHE FIETSEN VOOR ZAKELIJKE VEELRIJDERS DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE SCOOTERS, ELEKTRISCHE BAKFIETSEN EN HIGH SPEED ELEKTRISCHE FIETSEN VOOR ZAKELIJKE VEELRIJDERS DEN HAAG 2016 RIS295199 SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE SCOOTERS, ELEKTRISCHE BAKFIETSEN EN HIGH SPEED ELEKTRISCHE FIETSEN VOOR ZAKELIJKE VEELRIJDERS DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS overwegende

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/104

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/104 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/104 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels emissiearme taxi s en bestelauto s Provincie Limburg Citeertitel: Nadere subsidieregels emissiearme taxi s en bestelauto

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Lucht scheppen. Initiatiefvoorstel Sloopregeling Schonere Rotterdamse Lucht

Lucht scheppen. Initiatiefvoorstel Sloopregeling Schonere Rotterdamse Lucht Lucht scheppen Initiatiefvoorstel Sloopregeling Schonere Rotterdamse Lucht 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Maatregelen voor schonere lucht 4 3. Sloopregeling schonere Rotterdamse lucht 5 4. Financiering

Nadere informatie

DB vergadering van: 25 januari 2012

DB vergadering van: 25 januari 2012 DB vergadering van: 25 januari 2012 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: De heer H.H.V. Horlings Onderwerp: Nadere regels aardgasvoertuigen Haaglanden 2012 Datum: 10 januari 2012 Contactpersoon:

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0029181

Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 3 februari 2015 kenmerk: 2015/0023181 gepubliceerd op: 4 februari 2015 inwerkingtreding

Nadere informatie

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging Regels subsidieverstrekking klimaat 2011 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

artikel 160 Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011);

artikel 160 Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011); AANSCHAFSUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE SCOOTERS Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen; overwegende: dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, vastgesteld op 30 juni 2010: BESLUIT vast te stellen: NADERE REGELS

Nadere informatie

Beleidsregels subsidie aanschaf elektrische auto s voor ondernemingen 2012-2013

Beleidsregels subsidie aanschaf elektrische auto s voor ondernemingen 2012-2013 Het college van de gemeente Zaanstad, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Zaanstad, overwegende: dat elektrisch vervoer

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 Nr. BELEIDSREGEL ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2016 (collegebesluit van 1 maart 2016) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; Overwegende

Nadere informatie

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen Regelingen en subsidies Snor- en bromfietsen 13-03- 2012 Voorwoord De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid elektrische snor- en bromfiets subsidiëren.

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

SUBSIDIES EN REGELINGEN

SUBSIDIES EN REGELINGEN SUBSIDIES EN REGELINGEN SUBSIDIES EN REGELINGEN 1 INHOUD 1. NATIONALE REGELINGEN EN SUBSIDIES 1A. Lagere bijtelling privégebruik 3 1B. Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting personenauto s (MRB) 3 1C. Vrijstelling

Nadere informatie

Subsidieregeling Elektrische Scooters Lelystad gelet op: de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Lelystad,

Subsidieregeling Elektrische Scooters Lelystad gelet op: de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Lelystad, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lelystad. Nr. 125780 23 december 2015 Subsidieregeling Elektrische Scooters Lelystad 2016 Nummer 151335354 Het college van de gemeente Lelystad, gelet op: de

Nadere informatie

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar.

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar. AANVRAAGFORMULIER Versie april 2012 Doelstelling De gemeente Utrecht stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en stelt in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor schoon vervoer een bedrage

Nadere informatie

Bijzondere subsidieverordening voor de aanschaf van elektrische auto's door veelrijders. a. ASA 2013: Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013;

Bijzondere subsidieverordening voor de aanschaf van elektrische auto's door veelrijders. a. ASA 2013: Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013; Bijzondere subsidieverordening voor de aanschaf van elektrische auto's door veelrijders Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. ASA 2013:

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodVaiiey. Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014.

Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodVaiiey. Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014. Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodVaiiey Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014. Overwegende dat: Op 29 januari 2008 in regio De Vallei-verband door het

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012

Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012 Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012 1. PROVINCIE OVERIJSSEL Subsidieregeling voor rijden op groengas Bedrag

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011 Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011 1. LANDELIJK Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen Bedrag personenauto

Nadere informatie

SUBSIDIES EN REGELINGEN

SUBSIDIES EN REGELINGEN SUBSIDIES EN REGELINGEN VERSIE 2017 INHOUD 1. NATIONALE SUBSIDIES EN REGELINGEN 3 1.1 Lagere bijtelling privégebruik 3 1.2 Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting personenauto s (MRB) 3 1.3 Vrijstelling BPM

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2014.0014 Agendapunt no. 8

Raadsvoorstel no. R2014.0014 Agendapunt no. 8 Raadsvoorstel no. R2014.0014 Agendapunt no. 8 Onderwerp Uitgeest, 13 mei 2014 Voorstel tot vaststelling van de Subsidieverordening elektrische brommers/scooters IJmond 2014 Aan de gemeenteraad Voorgesteld

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Aardgasvoertuigen Haaglanden 2009, vastgesteld op 23 september 2009: BESLUIT vast te stellen: NADERE

Nadere informatie

CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING ELEKTRISCHE BROMMERS/SCOOTERS IJMOND 2014

CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING ELEKTRISCHE BROMMERS/SCOOTERS IJMOND 2014 CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING ELEKTRISCHE BROMMERS/SCOOTERS IJMOND 2014 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. aanvrager: particuliere ingezetene

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Artikel 1 Algemene begripsomschrijvingen In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder: a. aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor subsidie; b. college:

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen gemeente Binnenmaas 2013

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen gemeente Binnenmaas 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Binnenmaas. Nr. 5908 12 januari 2017 Subsidieverordening Duurzaam Bouwen gemeente Binnenmaas 2013 De raad van de gemeente Binnenmaas; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE GEBRUIK ELEKTRISCHE BROMFIETSEN EN SCOOTERS HELMOND 2011

NADERE REGELS SUBSIDIE GEBRUIK ELEKTRISCHE BROMFIETSEN EN SCOOTERS HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 97 Besluit: B&W 15 november 2011 Gemeenteblad NADERE REGELS SUBSIDIE GEBRUIK ELEKTRISCHE BROMFIETSEN EN SCOOTERS HELMOND 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Deelverordening Gevelrenovatie Bedrijventerrein t Plaveen

Deelverordening Gevelrenovatie Bedrijventerrein t Plaveen Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 14 Datum: 8-4-2016 nr. 3 De raad van de gemeente Huizen; in vergadering bijeen op 31 maart 2016; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE AANSCHAF ELEKTRISCHE AUTO S VEELRIJDERS HELMOND 2012

NADERE REGELS SUBSIDIE AANSCHAF ELEKTRISCHE AUTO S VEELRIJDERS HELMOND 2012 NADERE REGELS SUBSIDIE AANSCHAF ELEKTRISCHE AUTO S VEELRIJDERS HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010 Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010 1. PROVINCIE UTRECHT Subsidieverordening stimulering aardgasvoertuigen Provincie Utrecht (tot 7,5 ton) 5.000 (vanaf 7,5 ton)

Nadere informatie

Gezonde lucht voor Utrecht

Gezonde lucht voor Utrecht Gezonde lucht voor Utrecht Aanvullende maatregelen luchtkwaliteit Programmabureau Luchtkwaliteit Gemeente Utrecht Context Gezondheid van Utrechters voorop Ambitie college: Europese normen zijn minimumnormen

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/13

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/13 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/13 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels elektrische scooters en brommers 2011-2012 Citeertitel: Zie officiële naam Naam ingetrokken regeling: - Besloten door:

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014 Nr. BELEIDSREGEL ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2014-II (collegebesluit van 15 juli 2014) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Tijdelijke sloopregeling personen- en bestelauto's Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 mei 2009, nr. K&L2009037708, houdende subsidie voor de demontage

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Regeling van 7 april 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Regeling van 7 april 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Regeling van 7 april 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde staten van Fryslân, gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR94842_4 6 december 2016 Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant: Gelet op artikel 152 van

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM, Overwegende dat het college met gebruikmaking van de anticipatiebevoegdheid als

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie

b e s l u i t : de Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen vast te stellen.

b e s l u i t : de Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen vast te stellen. Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 8 Datum: 22-2-2016 nr.2016-1 De raad van de gemeente Huizen; in vergadering bijeen op 11 februari 2016, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

Provinciaal blad 2011, 11

Provinciaal blad 2011, 11 Provinciaal blad 2011, 11 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 februari 2011, nr. 2011INT267486, tot wijziging van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie aardgasvoertuigen

Nadere informatie

Versie: 28 januari 2014

Versie: 28 januari 2014 Versie: 28 januari 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 - Particulier Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017.

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Inleiding Algemeen Deze beleidsregel is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Koggenland (ASV). Zij wordt (ingevolge artikel 2 lid 4 ASV) vastgesteld

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen Gemeente Strijen Subsidieverordening duurzaamheidsmaatregelen Strijen 12 Inhoudsopgave Hoofdstuk I - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep...

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2015-2018 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2015-2018, hierna de Verordening,

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (PA 19 mei 2010: Ingetrokken College legt nieuw voorstel aan de raad voor) 19 mei 2010 / 47/2010

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (PA 19 mei 2010: Ingetrokken College legt nieuw voorstel aan de raad voor) 19 mei 2010 / 47/2010 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (PA 19 mei 2010: Ingetrokken College legt nieuw voorstel aan de raad voor) 19 mei 2010 / 47/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Subsidieregeling

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

Subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische voertuigen voor zakelijk gebruik in Amsterdam(3B, 2016, 8)

Subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische voertuigen voor zakelijk gebruik in Amsterdam(3B, 2016, 8) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 5091 18 januari 2016 Subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische voertuigen voor zakelijk gebruik in Amsterdam(3B, 2016, 8) Afdeling 3B

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. aangaande de besteding van het in de begroting 2017 beschikbare budget klimaattaken, waarbij 30.000,-

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68 reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren binnen Limburg (Leeuwenborgh Opleidingen) 2012-2013 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie