RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand."

Transcriptie

1 RVV 369 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. Brussel, 23 oktober 2006

2 SAMENVATTING De Raad voor het Verbruik heeft een lastenkohier onderzocht houdende mnimumdekkingsvoorwaarden die door de verzekeraars rechtsbijstand moeten worden aangeboden om van een fiscaal voordeel, bestaande in de afschaffing van de taks van 9,25 % op de premie, te kunnen genieten. Dit lastenkohier past in het kader van een initiatief van de Regering dat ertoe strekt de toegang tot het gerecht te verbeteren door de burgers aan te sporen een rechtsbijstandverzekering te onderschrijven. Er werd ook beslist dat het maximumbedrag van de jaarlijkse premie voor dit soort contract de 144 niet mag overschrijden en dat de maximumfranchise niet meer dan 250 mag bedragen. De vertegenwoordigers van de Productie en de Distributie steunen het initiatief genomen door de Regering. Ze menen dat het een grote stap is voor het oplossen van het probleem van de toegang tot het gerecht. Het gaat om een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen de privé- en overheidssectoren. De verzekeringsondernemingen zijn bereid om hieromtrent hun verantwoordelijkheid op te nemen en om de maatschappelijke rol die hen toekomt, te spelen. Deze vertegenwoordigers onderstrepen bovendien dat de oplossing geboden door de rechtsbijstandsverzekering het mogelijk zal maken om te beletten dat er nog meer geschillen aan de rechtbanken worden voorgelegd en de gerechtelijke achterstand, hierdoor nog verergert. Volgens de statistieken van de verzekeringssector wordt immers 80 % van de geschillen die aan rechtsbijstandsverzekeraars worden voorgelegd, in der minne geregeld. De techniek van de franchise zou tevens de gerechtelijke overconsumptie moeten afremmen. Ze maakt het ook mogelijk de premie te verminderen. Dezelfde vertegenwoordigers menen dat de oplossing bestaande in de mutualisering van de risico's, die door de consumenten aanbevolen wordt, het probleem niet voldoende zou oplossen en de consument niet alle waarborgen zou bieden. Deze vertegenwoordigers menen dat de vrees van de Verbruikersorganisaties, dat de consumenten zouden overgeleverd zijn aan de willekeur van restrictieve interpretaties van de verzekeraars, slecht gedefinieerde begrippen en onbegrijpelijke uitsluitingsclausules, ongegrond is. De vertegenwoordigers van de Middenstand zijn globaal gezien vóór het initiatief genomen door de Regering om een lastenkohier op te maken voor de verzekeringsovereenkomsten rechtsbijstand. Ze willen echter dat de opmerkingen waarvan de verantwoordelijken van de verschillende balies onlangs kennis hebben gegeven, in aanmerking zouden worden genomen. De vertegenwoordigers van de Verbruikersorganisaties noteren dat het lastenkohier werd opgesteld door de verzekeringssector. Ze betreuren dat de Regering beslist heeft deze weg te volgen. Ze vinden dat het probleem niet anders kan worden opgelost dan via een echte verdeling van de risico's. De gebruikte techniek lijkt hun dus ongepast en zal niet echt toelaten de situatie te verbeteren. Diezelfde vertegenwoordigers benadrukken het belang van het opnemen van bepaalde garanties in het lastenkohier zelf, zoals in enkele gevallen al omschreven in de Wet van 25 juni 1992 betreffende de Landverzekeringsovereenkomst. Dit laat aan de consument toe meer informatie te ontvangen over zijn rechten. Deze vertegenwoordigers van de Verbruikersorganisaties stellen na onderzoek dat, gelet op de vele uitsluitingen, te lage maximale verzekerde bedragen, evt. misbruik van het recht tot opzegging van het contract,... het lastenkohier inzake verzekeringsovereenkomsten voor Rechtsbijstand voor hen niet echt een oplossing biedt voor het probleem dat het gerecht niet erg toegankelijk is vo or de burger. Bijkomend openen diverse begrippen de weg naar interpretatieverschillen van de clausules opgenomen in het voorgestelde lastenkohier inzake verzekeringsovereenkomsten voor Rechtsbijstand. 2

3 De Raad voor het Verbruik die op 13 juni 2006 door de Minister van Justitie om advies gevraagd werd over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand heeft huidig advies goedgekeurd. De Raad voor het Verbruik heeft de voorzitter verzocht dit advies over te maken aan de Minister van Justitie, aan de Minister van Consumentenzaken en aan de Minister van Economie. ADVIES De Raad voor het Verbruik, Gelet op de adviesaanvraag van 13 juni 2006 van de Minister van Justitie over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten «Rechtsbijstand», Gelet op de werkzaamheden van de Commissie «Financiële Diensten», tijdens de vergaderingen van , en ; Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende deskundigen : de dames Eeckeleers (FOD Economie), Kyndt (OIVO) en Van De Putte (FOD Justitie), de heren Coemans (Gezinsbond), Daemen (DAS), Guinotte (FOD Justitie), Meirsman (OIVO), Rogge (Assuralia) en Schampelaere (FVF); Gelet op de uitwerking van het advies door de verslaggevers : mevrouw Kyndt (OIVO) en de heer van Oldeneel (Assuralia); Gelet op de dringendheid; Gelet op de schriftelijke procedure, zoals voorzien in artikel 7 bis van het huishoudelijk reglement, voor de definitieve goedkeuring door de Raad voor het Verbruik. BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 3

4 INLEIDING De Raad neemt nota van het feit dat de Ministerraad tijdens de vergadering van 2 juni 2006 een princiepsnota heeft goedgekeurd die de toegang van de burger tot het gerecht moet verbeteren. In dat verband werd beslist om de rechtzoekenden ertoe aan te zetten om een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand aan te gaan. De beoogde maatregelen voorzien in een kader voor het vastleggen van minimumwaarborgen die zullen moeten worden aangeboden en een fiscale stimulans die bestaat in de vrijstelling van de taks van 9,25 % op de verzekeringspremie op overeenkomsten die voldoen aan de voorwaarden van de kaderovereenkomst. Tevens werd beslist dat het maximumbedrag van de premie vrijgesteld van de taks van 9,25 % niet meer mag bedragen dan 144 en dat de maximumvrijstelling nie hoger mag liggen dan 250. In haar brief van 13 juni 2006 vraagt de Minister van Justitie het advies van de Raad over het lastenkohier dat als basis zal dienen voor het bepalen van de kaderovereenkomst. De vertegenwoordigers van de Verbruikersorganisaties merken op dat het betrokken lastenkohier werd opgemaakt door Assuralia, een vereniging die de belangen van de sector verdedigt. Het overgemaakte document draagt er overigens de kenmerken van. De vertegenwoordigers van de Productie en van de Distributie wijzen erop dat dit lastenkohier het resultaat is van een overleg tussen Assuralia en de Minister van Justitie en zijn Kabinet. Assuralia heeft bovendien de balies (OVB en OBFG) geconsulteerd die opmerkingen hadden bij een vorig ontwerp van lastenkohier. ALGEMENE STANDPUNTEN De Raad neemt er nota van dat het de bedoeling is de toegang tot het gerecht te vergemakkelijken. Uitgaande van de vaststelling dat heel weinig gezinnen (tussen 1 en 2%) een volledige verzekering rechtsbijstand aangaan (onder voorbehoud van bepaalde specifieke polissen, die gekoppeld zijn aan andere verzekeringen zoals de BA - auto of de BA - gezinspolis), zou het ontwerp de sector een betere marktpenetratie moeten garanderen. Het bestek bevat de belangrijkste risico s die gewoonliijk in dergelijke overeenkomsten zijn opgenomen waarbij ook de gerechtskosten die verband houden met echtscheiding met wederzijdse toestemming worden gedekt De vertegenwoordigers van de Verbruikersorganisaties betreuren dat de regering beslist heeft om de weg van de onderschrijving van verzekeringen te volgen. Zij menen dat dit probleem enkel kan opgelost worden door een echte verdeling van de risico s. De gebruikte techniek lijkt hen dus ongeschikt en zal het niet mogelijk maken om de situatie echt te verbeteren. Zij betreuren dat de mogelijkheid van de mutualisering van de rechtsbijstand niet werd onderzocht en dat er geen vergelijkende studie bestaat. Wat het gevaar betreft dat door de vertegenwoordigers van de productie en van de distributie werd aangehaald, dat de algemene vergadering van een mutualiteit van de ene op de andere dag zou kunnen beslissen om de dienst inzake rechtsbijstand niet meer te verzekeren, menen de vertegenwoordigers van de Verbruikersorganisaties dat dit gevaar ook en zelfs nog meer bestaat in de sector van de privéverzekeringen. Er waren reeds belangrijke precedenten. Het is dus lang geen argument, overigens onnodig denigrerend, de stelling van mutualisering in diskrediet te brengen. De vertegenwoordigers van de Verbruikersorganisaties wijzen erop dat één van de problemen met een privé-verzekering de definitie is van de in de overeenkomst gebruikte termen en de toepassingen ervan. Zij hebben bijvoorbeeld vragen bij de definitie van het feit waaruit de schade is ontstaan in geval van scheiding. Het lijkt hen evident dat bepaalde definities aanleiding zullen geven tot interpretatie en bijgevolg bron zullen zijn van conflicten. Deze vertegenwoordigers wijzen erop dat deze maatregel in het beste geval enkel voor een publiek kan bestemd zijn dat over de middelen beschikt om een dergelijke verzekering te nemen Zij die geen 12,0 per maand kunnen investeren in een dergelijke verzekering zullen de facto worden uitgesloten van de maatregel. Om de rechtsbijstand toegankelijker te maken voor consumenten met een laag of bescheiden inkomen moeten de huidige inkomensgrenzen én de verhoging voor personen ten laste om in aanmerking te komen voor gratis rechtsbijstand dringend opgetrokken worden, zodat méér consumenten in aanmerking komen voor deze maatregel. 4

5 De vertegenwoordigers van de Verbruikersorganisaties benadrukken het belang van het bijkomend opnemen van bepaalde garanties in het lastenkohier, zoals in enkele gevallen al omschreven in de Wet van 25 juni 1992 betreffende de Landverzekeringsovereenkomst. Allereerst pleiten zij voor een beperking van het recht van de verzekeraar om het contract na elk schadegeval op te zeggen. De wet van 25 juni 1992, die weliswaar in sommige opzichten een vooruitgang betekent, heeft bijvoorbeeld geen oplossing geboden voor het probleem van de opzegging door de verzekeraar. De oplossing die overwogen wordt, doet een verkeerde symmetrie ontstaan waar de consument niet om vraagt. Deze mogelijkheid moet worden afgeschaft behoudens bewezen fraude. In tegenstelling tot wat de professionelen beweren is handelsvrijheid niet absoluut: ze wordt met name beperkt door het begrip rechtsmisbruik, door de antidiscriminatiewet die de verzekeraar verplicht om te bewijzen dat het verschil in behandeling (sommige risico s weigeren, sommige overeenkomsten opzeggen) objectief en redelijk is, enz. Ook vestigen zij de aandacht erop dat het in beginsel aan de verzekeraar toekomt om te bewijzen dat het geschil niet wordt gedekt omdat het ontstaan is voor de ingangsdatum van het contract. De betrokken arresten van het Hof van Cassatie hebben een definitief antwoord gegeven op de vraag op wie de bewijslast inzake uitsluiting rust. Een clausule in een overeenkomst (in dit geval een overeenkomst inzake hospitalisatieverzekering) die de bewijslast van een feit bij de consument legt schendt de gelijkwaardigheid van de prestaties die door de partijen bij de overeenkomst worden geleverd (artikel 14 controlereglement) : dat blijkt eveneens uit de vonnissen van 16 juni 2003 (RDCB, 2003, p. 889). Verder willen zij het recht van de verzekerde om volledig vrij een advocaat te mogen kiezen indien hij/zij het niet eens is met zijn verzekeraar in herinnering brengen. Uit de praktijk blijkt immers dat de verzekerde niet steeds vrij is in de keuze van raadsman. De opname van deze clausules in het verzekeringscontract zelf laat aan de consument toe meer informatie te ontvangen over zijn rechten en sluit interpretatieproblemen des te meer uit. De vertegenwoordigers van de Verbruikersorganisaties uiten de bezorgdheid dat het voorliggend voorstel geen garanties biedt dat de verzekeraars effectief een polis op de markt brengen tegen een jaarlijkse premie van 144 euro die volledig beantwoordt aan de voorwaarden voor de vrijstelling van de verzekeringstaks van 9,25 %. De consument heeft bijgevolg geen garantie dat hij een polis rechtsbijstand kan afsluiten aan de prijs van 144 euro. Wat het bedrag van de maximumpremie betreft, vrezen zij dat alle verzekeringsmaatschappijen hun premie naar boven toe gaan aanpassen. Zij stellen nu vast dat het prijsgemiddelde van dat type van verzekering momenteel veel minder hoog ligt. Deze vertegenwoordigers dringen aan op een hogere minimumgrens voor de maximale tussenkomst. Een verhoging van de vergoedingsgrens zou beter aansluiten bij wat gewoonlijk op de markt gedekt wordt. Het voorgestelde bedrag volstaat in vele gevallen zelfs niet om de expertisekosten te dekken, noch de bijkomende advocaat- en gerechtskosten. De vertegenwoordigers van de Verbruikersorganisaties besluiten na onderzoek dat het raamcontract inzake verzekeringsovereenkomsten voor Rechtsbijstand, gelet op de vele uitsluitingen, te lage maximale verzekerde bedragen, evt. misbruik van het recht tot opzegging van het contract,... niet echt een oplossing biedt voor het probleem dat het gerecht niet erg toegankelijk is voor de burger. Bijkomend openen diverse begrippen de weg naar interpretatieverschillen van de clausules opgenomen in het voorgestelde modelcontract tot rechtsbijstandpolis. De vertegenwoordigers van de productie en van de distributie steunen het initiatief van de regering alsmede de kaderovereenkomst die de consumenten moet stimuleren om een verzekering rechtsbijstand te onderschrijven. Zij menen dat dit initiatief een grote stap betekent in de richting van een oplossing van het probleem van de toegang tot het gerecht. Deze overeenkomst is een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen de openbare sector en de privé-sector. De verzekeringsondernemingen zijn bereid om hun verantwoordelijkheid terzake op te nemen en de maatschappelijke rol te spelen die hen is voorbehouden.. 5

6 Deze vertegenwoordigers wijzen er bovendien op dat de oplossing van de verzekering rechtsbijstand het mogelijk zal maken om te beletten dat er nog meer geschillen aan de rechtbanken worden voorgelegd en de gerechtelijke achterstand hierdoor nog verergert. Volgens de statistieken van de verzekeringssector wordt immers 80 % van de geschillen die aan rechtsbijstandsverzekeraars worden voorgelegd, in der minne geregeld. De techniek van de franchise zou tevens de gerechtelijke overconsumptie moeten afremmen. Ze maakt het ook mogelijk de premie te verminderen. De vertegenwoordigers van de middenstand menen dat het stimuleren van de verzekering rechtsbijstand een goed initiatief is voor zover deze verzekering overeenstemt met een effectieve financiële dekking tegen een betaalbare prijs enerzijds en ze wordt bewerkstelligd met inachtneming van de fundamentele rechten van de rechtzoekende (verweerrecht, recht op een eerlijk proces, respect voor de vertrouwelijkheid, enz.), anderzijds. In de loop van de maand september hebben de verschillende Ordes van balies observatienota s gestuurd naar de Minister van Justitie over het ontworpen lastenkohier. Voor de vertegenwoordigers van de middenstand is het belangrijk dat de opmerkingen in deze nota s in aanmerking worden genomen met het oog op de goedkeuring van het lastenkohier in de definitieve versie ervan. De vertegenwoordigers van de productie, van de distributie en van de middenstand menen dat de oplossing bestaande in de mutualisering van de risico's, die door de consumenten aanbevolen wordt, het probleem niet voldoende zou oplossen en de consument niet alle waarborgen zou bieden. De algemene vergadering van een mutualiteit zou immers ineens kunnen beslissen om de dienst inzake rechtsbijstand niet meer te verzekeren, waardoor de consumenten in de kou blijven staan. Bovendien wensen de mutualiteiten in het natuurlijke kader van hun interventie te blijven. Dat hebben zij met name laten weten naar aanleiding van een informatieve ronde tafel ingeleid in 2003 door de OBFG. De genoemde vertegenwoordigers menen dat de vrees van de Verbruikersorganisaties dat de consumenten zouden overgeleverd zijn aan de willekeur van restrictieve interpretaties van de verzekeraars, slecht gedefinieerde begrippen en onbegrijpelijke uitsluitingsclausules, ongegrond is. Het verzekeringsrecht wordt immers geregeld door grondig uitgewerkte en evenwichtige wetten waaronder in het bijzonder de wet van 25 juni 1992 op het landverzekeringscontract waarbij duidelijk een hele reeks van begrippen wordt gedefinieerd en in tal van maatregelen ter bescherming van de consumenten wordt voorzien. Voor wat de verzekering rechtsbijstand betreft, is deze wet, aangevuld door een koninklijk besluit van 12 oktober 1990 dat werd gewijzigd door een besluit van 24 december 1992 voortgekomen uit de Europese richtlijn van 22 juni 1987 (87/344/EEG). Deze wettelijke en reglementaire bepalingen worden bovendien aangevuld door de rechtspraak van de hoven en rechtbanken die geenszins de tendens hebben om de verzekeraars te beschermen tegen de consumenten. Bovendien wensen de genoemde vertegenwoordigers nog de volgende opmerkingen te maken in antwoord op de bekommernissen van de consumenten: Vrije keuze van de verzekerde van een advocaat : dat recht is verankerd in de wet (art. 92 van het landverzekeringscontract) ; het moet uitdrukkelijk worden opgenomen in de verzekeringsovereenkomst ; artikel 92 van de wet van 25 juni 1992 betreffende het landverzekeringscontract bepaalt immers als volgt : In elke verzekeringsovereenkomst inzake rechtsbijstand moet uitdrukkelijk ten minste worden bepaald dat: 1 wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure, de verzekerde vrij is in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. Die vrije keuze is eveneens van toepassing in geval van een belangenconflict tussen de verzekerde en de verzekeraar (art wet op het landverzekeringscontract). De wet voorziet in geen enkele beperking op die keuzevrijheid. Aangezien het een dwingende bepaling betreft, is het niet duidelijk hoe het principe van vrije keuze in de praktijk zou kunnen worden beperkt, zoals de Verbruikersorganisaties laten verstaan; Opzegging na een schadegeval: de wet bepaalt dat het contract in die mogelijkheid mag voorzien voor zover zowel de verzekeraar als de verzekerde erover beschikken (art. 31 wet op het landverzekeringscontract). Krachtens de handelsvrijheid kan een verzekeraar er niet toe gedwongen worden om contractuele relaties aan te houden met een «niet verzekerbare» persoon die misbruik zou maken van zijn rechten door herhaaldelijk procedures in te dienen. Zo kan ook de verzekerde die niet tevreden is over zijn verzekeraar zijn contract na een schadegeval opzeggen. In de praktijk stelt men vast dat het aantal opzeggingen na een 6

7 schadegeval zeer beperkt is en de tendens vertoont om af te nemen. Het doel van een verzekeraar is immers om zoveel mogelijk klanten te hebben en niet omgekeerd. Bovendien ligt het voor de hand dat de opzegging na een schadegeval noch wederrechtelijk noch discriminerend mag zijn. Bewijslast : er dient verwez en te worden naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin de regel volgens dewelke de verzekerde die jegens zijn verzekeraar doet gelden dat hij recht heeft op een betaling, niet enkel de schade moet bewijzen, maar ook de gebeurtenis die daartoe aanleiding heeft gegeven, en aantonen dat het verzekeringscontract wel degelijk in dat schadegeval voorziet en het niet uitsluit (Cass. 5 janvier 1995, Bull. Ass., 1996, blz.. 605) wordt bekrachtigd; bovendien is in de algemene polisvoorwaarden, in overeenstemming met het bewijsrecht (zie artikel 1315 van het burgerlijk wetboek) en met de door de Verbruikersorganisaties aangehaalde rechtspraak meestal bepaald dat het aan de verzekeraar rechtsbijstand is om te bewijzen dat de verzekerde op het moment dat de overeenkomst werd afgesloten op de hoogte was van de feiten die aanleiding geven tot de vraag om rechtsbijstand ; Beschikbaarheid op de markt: aangezien de voorwaarden van het lastenkohier realistisch zijn, kan men verwachten dat de meeste verzekeraars een verzekering op de markt zullen brengen die zal beantwoorden aan de normen die zijn vastgesteld in het genoemde kohier en waarvan de premie niet meer dan 144 zal bedragen. De consumenten die ruimere waarborgen wensen, kunnen nog altijd performantere contracten onderschrijven. Dergelijke contracten bestaan reeds op de markt tegen een prijs die lichtjes hoger ligt dan 144 (tussen 200 en 250 alle taksen inbegrepen). Bovendien zal de vrije mededinging tussen verzekeraars volledig blijven spelen, wat in principe het door de Verbruikersorganisaties geopperde risico uitsluit dat de premies naar boven worden aangepast. ALGEMENE BESPREKING VAN HET LASTENKOHIER Inleiding De Raad merkt op dat het lastenkohier nalaat een clausule op te nemen met vermelding van het bedrag van de premie te betalen door de verzekeringsnemer. De vertegenwoordigers van de Verbruikersorganisaties onderstrepen dat als enkel bepaald wordt wat de minimumvoorwaarden zijn waaraan de polis moet voldoen, dit aan deze vertegenwoordigers onvoldoende zekerheid geeft dat de jaarlijkse premie ervoor maximaal 144 zal bedragen. Zo vrezen zij dat het te vanzelfsprekend blijft een hogere premie te bedingen. Principe nr. 1 : toepassingsgebied Geen opmerkingen Principe nr. 2 : verzekerde personen Geen opmerkingen Principe nr. 3 : territoriaal bereik Geen opmerkingen Principe nr. 4 : verzekerde prestaties Paragraaf 1 De vertegenwoordigers van Verbruikersorganisaties betreuren de onduidelijke formulering aangaande de verzekerde prestaties. Zij willen dat duidelijker uit de tekst blijkt dat het bedrag van EUR de minimumgrens van de maximale tussenkomst per schadedossier omvat. Niettegenstaande vele geschillen dit bedrag overschrijden wordt er aldus een plafond vastgesteld, dat door deze vertegenwoordigers als veel te laag wordt aanzien. Het is van groot belang een voldoende hoog bedrag te verzekeren. 7

8 Ook stellen zij vast dat het lastenkohier enkel als minimumgarantie de echtscheiding met wederzijdse instemming opneemt (zie principe 6, 1,e), na een wachttijd van maximaal twee jaar (zie principe 5, 2) en met een dekking begrensd tot EUR. De andere vormen van echtscheiding worden niet verzekerd. De vertegenwoordigers van de productie, van de distributie en van de middenstand hebben volgende antwoorden op deze opmerkingen: Wat de premie van 144 betreft, herhalen zij dat de meeste verzekeraars waarschijnlijk producten tegen deze prijs op de markt brengen. Overigens dient te worden opgemerkt dat de vaststelling van een maximumpremie verboden is door de Europese reglementering; Zoals de Verbruikersorganisaties onderstrepen, is het bedrag van de minimumdrempel voor de interventiebeperking van de verzekeraar. Deze beperking kan worden opgetrokken. Door het spel van de concurrentie in de verzekeringssector, zal dit vaak het geval zijn; de meeste van de bestaande rechtsbijstandverzekeringen dekken geen echtscheidingen. Het feit dat erin voorzien wordt in het lastenkohier, zij het in een beperkte mate, betekent een sprong vooruit die lang niet onbeduidend is voor de consument, zoals de Verbruikersorganisaties onnodig denigrerend laten verstaan. De Raad doet opmerken dat het lastenkohier zou aangepast moeten worden aan de imperatieve bepaling van artikel 92 WLVO betreffende het principe van de vrije keuze van de advocaat. De verzekeringsonderneming moet geïnformeerd worden over de identiteit van de vrij gekozen advocaat in plaats van de goedkeuring te moeten geven, zoals voorgesteld. Paragraaf 2 De Raad bevestigt dat het maximale bedrag van de franchise 250 is. Het bedrag van 750 opgenomen in het lastenkohier is verkeerd. De Raad dringt aan op een regularisatie hiervan. Principe nr. 5 : vergoedingsdrempels Geen opmerkingen Principe nr. 6 : dekking en uitsluitingen Paragraaf 1,a De vertegenwoordigers van de Verbruikersorganisaties wijzen op de mogelijke overlapping met de familiale verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid in het privéleven reeds opvangt, indien de verzekerde die heeft (dit is het geval voor 4 op 5 gezinnen). Het reëel gevaar bestaat voor de consument zich twee maal voor hetzelfde te verzekeren. Paragraaf 2 De vertegenwoordigers van de productie, van de distributie en van de middenstand wijzen erop dat het luik «rechtsbijstand» van de BA verzekeringen privé-leven een beperkte draagwijdte heeft en dat de overlapping dus beperkt is. Bovendien is het moeilijk om het uit het lastenkohier uit te sluiten omwille van het feit dat een gedeelte van de gezinnen geen polis BA privé-leven heeft onderschreven. In geval van samenloop van verzekeringen, die allemaal een zelfde risico dekken, wordt de verdeling van de last van het schadegeval tussen de betrokken verzekeraars geregeld door de wet (art. 45 van de wet op de landverzekeringovereenkomst) en er bestaat een Assuraliaovereenkomst die de verdeling van de last van het schadegeval tussen de verzekeringsmaatschappijen, in geval van samenloop van verzekeringen, regelt. De Raad merkt op dat naast de uitsluitingen vermeld in art. 6, 2 ook zaken die te maken hebben met de burgerlijke aansprakelijkheid-autoverzekering of de beroepsactiviteit of brandverzekering uitgesloten blijven. 8

9 De vertegenwoordigers van de Verbruikersorganisaties betreuren de vele uitsluitingen uit de dekking en eisen dat deze zeer duidelijk aan de consument gecommuniceerd worden. Ook wijzen zij op het bestaan van overlappingen tussen de aangeboden dekking en de mogelijke uitsluitingen die daarop kunnen volgen (vb. art 6, 1e en art.6, 2c,...) Zij pleiten voor een betere definiëring van de aan te bieden minimumdekkingen. Deze vertegenwoordigers betreuren dat de geschillen in arbeids- en sociaal recht zijn uitgesloten. Niet alle consumenten zijn aangesloten bij een vakbond en er zijn er bijgevolg die nergens aanspraak kunnen maken op deze dekking. Daar veel geschillen zich in de bouwsector situeren, valt het eveneens te betreuren dat dergelijke geschillen geweerd worden uit de polis. De vertegenwoordigers van de productie, van de distributie en van de middenstand herinneren eraan dat het aan de Raad voorgelegde document geen verzekeringsovereenkomst is doch een eenvoudig kaderakkoord waarin bepaalde oriëntaties worden aangegeven. Het ligt voor de hand dat in een echte overeenkomst de clausules met betrekking tot het toepassingsgebied van de waarborg en de uitsluitingen veel preciezer zijn gedefinieerd. Wat betreft de uitsluiting van bouwgeschillen als de interventie van een architect of het bekomen van een akkoord van een bevoegde instantie wettelijk vereist is en van die geschillen die verband houden met het arbeidsrecht, wijzen de vertegenwoordigers van de productie en van de distributie erop dat zij deel uitmaakt van het evenwicht van het akkoord afgesloten met de Minister van Justitie. Het is immers niet mogelijk voor de verzekeraars om in deze materies een rechtsbijstanddekking aan te bieden voor een premie van 144. De consumenten zullen altijd de mogelijkheid hebben om zich op die gebieden te verzekeren door een duurdere overeenkomst te onderschrijven. CONCLUSIE Concluderend stellen de vertegenwoordigers van de Verbruikersorganisaties dat het lastenkohier inzake verzekeringsovereenkomsten voor Rechtsbijstand voor hen niet echt een oplossing biedt voor het probleem dat het gerecht niet erg toegankelijk is voor de burger, gelet op de vele uitsluitingen, te lage maximale verzekerde bedragen, evt. misbruik van het recht tot opzegging van het contract,... Bijkomend openen diverse begrippen de weg naar interpretatieverschillen van de clausules opgenomen in het voorgestelde lastenkohier inzake verzekeringsovereenkomsten voor Rechtsbijstand. Zij wijzen er eveneens op dat dit voorstel alle schijn heeft van een compromis dat ruim gunstig is voor de verzekeringssector, die het lastenkohier zelf heeft opgesteld. De vertegenwoordigers van de productie en van de distributie herhalen dat zij het initiatief van de regering steunen. Zij menen dat het lastenkohier, opgesteld in overleg met de verzekeraars, een grote stap betekent in de richting van een oplossing van het probleem van de toegang tot het gerecht. De verzekeringsmaatschappijen zijn bereid om hun verantwoordelijkheid ter zake op te nemen en om de maatschappelijke rol die hen toekomt te spelen. Dit initiatief is een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen de openbare sector en de privésector. De vertegenwoordigers van de middenstand zijn over het algemeen vóór het initiatief van de regering om een lastenkohier op te stellen voor de overeenkomsten inzake rechtsbijstand. Zij wensen echter dat de opmerkingen die recent werden meegedeeld door de verantwoordelijken van de verschillende balies in aanmerking worden genomen. 9

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 380 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over het ontwerp van KB betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. RVV 373 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. Brussel, 5 februari 2007 SAMENVATTING Via een brief van 10 juli 2006 heeft de Staatssecretaris

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND C.O.B. 12 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND Brussel, 21 oktober 2003 2 Advies over een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 402 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2007/45/EG tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten.

Nadere informatie

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 1. De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke externe boekhouder(fiscalist)

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 7 november 2013 (*)

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 7 november 2013 (*) ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 7 november 2013 (*) Rechtsbijstandverzekering Richtlijn 87/344/EEG Artikel 4, lid 1 Vrije advocaatkeuze door verzekeringnemer Beding in algemene voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Protocolakkoord tussen de bij Assuralia aangesloten rechtsbijstandsverzekeraars, de OVB en de OBFG

Protocolakkoord tussen de bij Assuralia aangesloten rechtsbijstandsverzekeraars, de OVB en de OBFG Protocolakkoord tussen de bij Assuralia aangesloten rechtsbijstandsverzekeraars, de OVB en de OBFG INLEIDING 1. De rechtsbijstandsverzekeraars, aangesloten bij Assuralia, zoeken, met inachtneming van de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer)

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) NL ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) ARREST VAN 7. 11. 2013 ZAAK C-442/12 7 november 2013 * Rechtsbijstandverzekering Richtlijn 87/344/EEG Artikel 4, lid 1 Vrije advocaatkeuze door verzekeringnemer Beding

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.v.V. 282 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de aanduiding van hoeveelheden voor

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV-468 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een voorontwerp van koninklijk besluit tot het nemen van bijzondere maatregelen en tot afwijken van sommige bepalingen van boek VI van het Wetboek van economisch

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 57 van 25 oktober 2002 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beveiliging

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 497 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 juni 1988 betreffende de prijsaanduiding in de horecasector. Brussel, 4 oktober

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK

RAAD VOOR HET VERBRUIK RvV 489 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1972 betreffende de aanduiding van de prijs van juwelen, uurwerken, goud-

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.v.V. 288 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en bescherming van de consument, wat betreft het beeld van de vrouw

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV,

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV, ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer) 7 april 2016 (*) Prejudiciële verwijzing Rechtsbijstandverzekering Richtlijn 87/344/EEG Artikel 4, lid 1 Vrije keuze van advocaat door de verzekeringnemer Gerechtelijke

Nadere informatie

PROTOCOL TUSSEN DE BALIES, AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VAN VLAAMSE BALIES EN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAARS.

PROTOCOL TUSSEN DE BALIES, AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VAN VLAAMSE BALIES EN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAARS. PROTOCOL TUSSEN DE BALIES, AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VAN VLAAMSE BALIES EN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAARS. Inleiding. De rechtsbijstandsverzekeraars, aangesloten bij de B.V.V.O., zoeken met inachtneming

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Top Familiale FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions

Top Familiale FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions Top Familiale FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN Sol i d partners, flexible solulions Deze verzekering omvat Top Familiale FORTISAC Top Familiale FORTISAC Top Familiale FORTISAC Solid partners, flexible solutions

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.v.V. 360 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie Brussel,

Nadere informatie

1. Doelstellingen en in het bijzonder de klemtoon op consumentenbescherming 2. Moet dit evolueren naar een recht op verzekering?

1. Doelstellingen en in het bijzonder de klemtoon op consumentenbescherming 2. Moet dit evolueren naar een recht op verzekering? 1 Wet Wet betreffende de Verzekeringen dd. 4 april 2014, B.S. 30 april 2014 In werking getreden op 1 november 2014 In snelheid gepakt. Ondanks negatief advies Commissie voor Verzekeringen en negatieve

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. RVV 312 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. Brussel 19 juni 2003 De Raad voor het Verbruik die op eigen initiatief beslist

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon??

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon?? inhoud over de auteurs?? hoofdstuk 1. maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen?? 1 Verzekeren van risico s?? 1.1 Fasen in riskmanagement?? 1.2 Tussenkomst van de overheid?? 2 De verzekeringsmarkt

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 379 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de uitbreiding van de toepassing van de gedragscode inzake bankmarketing gericht op jongeren tot de verzekeringssector. Brussel, 3 mei 2007 SAMENVATTING De Raad

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 486 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 466 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduidingen van kappersdiensten. Brussel, 10

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1 CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Nieuw model Verklarende nota 1 A. Inleiding De vervanging van de verzekeringstussenpersoon op initiatief van de cliënt is

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist Msc, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist Msc, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-631 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist Msc, secretaris) Klacht ontvangen op : 16 januari 2017 Ingediend door

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Rolnummer 5056 Arrest nr. 144/2011 van 22 september 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Het

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB Beleid inzake preventie en beheer van belangenconflicten BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB - Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant Zuidstraat 111

Nadere informatie

Circulaire over rechtsbijstandsverzekering

Circulaire over rechtsbijstandsverzekering Circulaire _2010_22 dd. 19 oktober 2010 Circulaire over rechtsbijstandsverzekering Toepassingsveld: Deze circulaire is gericht aan de verzekeringsondernemingen die rechtsbijstandsverzekeringen aanbieden

Nadere informatie

RVV 375 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RVV 375 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 375 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over drie ontwerpbesluiten betreffende de regeling van de emissieniveaus van verwarmingsketels, verwarmingstoestellen en radiatoren Brussel, 15 maart 2007 De Raad

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 07 / 96 van 22 april 1996 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 96 / 011 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers.

Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers. Mededeling _2009_10 dd. 20 februari 2009 Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers. Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen. Samenvatting/Doelstelling:

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.2849 (066.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-310 d.d. 27 oktober 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering,

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

VOORSTEL (C)060928-CDC-567

VOORSTEL (C)060928-CDC-567 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/14/219 BERAADSLAGING NR. 14/114 VAN 16 DECEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 6 november

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 6 november A D V I E S Nr. 1.873 ------------------------------ Zitting van woensdag 6 november 2013 ------------------------------------------------------- Voorontwerp van wet tot aanvulling en wijziging van het

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be RECHTSBIJSTAND Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien? Laat het ons

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december A D V I E S Nr. 1.453 --------------------------- Zitting van woensdag 17 december 2003 ------------------------------------------------------ Aanpassing van de bedragen inzake toegestane arbeid van gepensioneerde

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 1 van 18 november 1996 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.V.V.344 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Inzake het ontwerp van koninklijk besluit betreffende mayonaise, tot afschaffing van het koninklijk besluit van 12 april 1955 betreffende de handel in mayonaise

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk.

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk. LAR Rechtsbijstand Wij halen uw gelijk. LAR. Wij halen uw gelijk. LAR is een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar in Rechtsbijstand. Als toonaangevende speler garanderen we u een optimale dienstverlening

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 01/04/2014

Datum van inontvangstneming : 01/04/2014 Datum van inontvangstneming : 01/04/2014 Vertaling C-96/14-1 Zaak C-96/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 februari 2014 Verwijzende rechter: Tribunal de grande instance de

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL Juni 2016 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP LAR BUSINESS Pro: Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen LAR BUSINESS Retail: Kleinhandel PRODUCTOVERZICHT

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV- 418 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van K.B. tot beperking van het op de markt brengen van voorwerpen die asbest bevatten. Brussel, 12 november 2009 1 SAMENVATTING De Raad verwelkomt

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Brugge - 18 juni 2016 Hogeschool VIVES Campus Brugge Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

Recht op vrije advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekering

Recht op vrije advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekering Regelingen en voorzieningen CODE 5.3.5.35 Recht op vrije advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekering jurisprudentie bronnen Advocatenblad.nl, 7.11.2013 Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars, 7.11.2013, www.verzekeraars.nl

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPR. - territoriale bevoegdheid A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/AB/AS A D V I E S over EEN WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 6 APRIL 2010 BETREFFENDE

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES?

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? Wij zullen : 1) de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdedigen; 2) de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-172 d.d. 23 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

I. Samenvattend standpunt van de Orde van Vlaamse Balies

I. Samenvattend standpunt van de Orde van Vlaamse Balies Standpunt OVB m.b.t. de nota aan de Ministerraad van 2 juni 2006 over een betere toegang tot het gerecht ( Het onderschrijven en stimuleren van verzekeringscontracten voor rechtsbijstand ) en m.b.t. het

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-287 d.d. 28 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie