Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr januari 2014 Huisartsenzorg Sociaal Fonds 2014/2016 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 januari 2014 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Huisartsenzorg inzake Sociaal Fonds UAW Nr De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gelezen het verzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging mede namens de overige partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst; Partijen ter ener zijde: de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging Huisartsenposten Nederland; Partijen ter andere zijde: de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, ABVAKABO FNV, de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners en CNV Publieke Zaak. Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; Besluit: Dictum I Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Huisartsenzorg inzake Sociaal Fonds 1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd: A De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd: Artikel 1, de leden 3 en 11 komen te luiden als volgt: 3. stagiair: een leerling die vanuit een erkende beroepsopleiding stage loopt en werkt op basis van een schriftelijke stage-overeenkomst, waarbij bijlage 3 van de CAO HZ (algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438)) en zoals bijgevoegd als bijlage 2.1 van het reglement vergoeding als modelovereenkomst kan worden gebruikt. Een stagiair is geen werknemer in de zin van lid 2 van dit artikel; 11. basissalaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen brutosalaris per maand conform de CAO HZ (algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438)). In artikel 1 wordt een lid 12 toegevoegd dat luidt: 12. jaarsalaris: de som van twaalf maal het basissalaris, vermeerderd met ANW-toeslag, de toelage gediplomeerde triageassistenten en het gemiddelde van de vergoeding voor extra- /meer uren over de voorafgaande 12 maanden te vermeerderen met 8% vakantietoeslag conform de CAO HZ (algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438)). 1 Stcrt. 2013, nr Staatscourant 2014 nr januari 2014

2 Artikel 2 komt te luiden als volgt: Artikel 2 Werkingssfeer De CAO SSFH is van toepassing op alle werknemers, met uitzondering van directieleden, huisartsen en huisartsen in opleiding en van toepassing op stagiairs als bedoeld in artikel 1, lid 3. Artikel 3 lid 2 onder e komt te luiden als volgt: e) het initiëren, begeleiden en publiceren van onderzoek op het terrein van arbeidsmarkt, scholing en sociaal beleid voor alle werkgevers en werknemers in de branche. Artikel 4 komt te luiden als volgt: Artikel 4 Uitvoering De uitvoering van het in artikel 3 genoemde doel is opgedragen aan de SSFH en geschiedt volgens het reglement heffing en inning SSFH, het reglement vergoeding SSFH, het reglement bezwaarcommissie SSFH en de statuten die als bijlagen 1, 2, 3A en 3 aan deze overeenkomst zijn gehecht en daarvan integraal deel uitmaken. Artikel 6 komt te luiden als volgt: Artikel 6 Rechten van werkgever en werknemer Iedere werkgever en werknemer, stagiair heeft het recht deel te nemen aan c.q. gebruik te maken van de door de SSFH gefinancierde of gesubsidieerde activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, en binnen de kaders van deze CAO SSFH. Artikel 7 derde lid onder a) komt te luiden als volgt: a) een bijdrage van de werkgever: tot en met 31 maart 2016 bedraagt de algemene werkgeversheffing 0,8% van de bruto loonsom per jaar. Voor de vaststelling van de bruto loonsom wordt de peildatum gehanteerd van 31 december van het daaraan voorafgaande jaar. Artikel 1 van het Reglement vergoeding Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg komen te luiden als volgt: 6. stagiair: een leerling die vanuit een erkende beroepsopleiding stage loopt en werkt op basis van een schriftelijke stage-overeenkomst, waarbij bijlage 3 van de CAO HZ (algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438)) en zoals bijgevoegd als bijlage 2.1 van dit reglement als modelovereenkomst kan worden gebruikt. Een stagiair is geen werknemer in de zin van artikel 1 lid 5; 8. praktijkbegeleider: degene die in dienst van de werkgever (stagebieder), als bedoeld in artikel 1, lid 4, de stagiair begeleidt en ondersteunt gedurende de stageperiode. Daar waar in de stageovereenkomst waarbij bijlage 3 van de CAO HZ (algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438)) en zoals bijgevoegd als bijlage 2.1 van het reglement vergoeding, als modelovereenkomst kan worden gebruikt, gesproken wordt over stagebegeleider wordt bedoeld praktijkbegeleider; 10. vergoeding: een financieel bedrag waarmee SSFH de stagebieder tot 1 januari 2014 tegemoet komt in de kosten van stagiairs, conform artikel 6.13 van de CAO HZ (algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438)) en als bedoeld in artikel 7 van dit reglement en vanaf 1 januari 2014 als vergoeding voor de kosten van de praktijkbegeleiding; Aan artikel 1 van het Reglement vergoeding worden drie leden toegevoegd luidende: 12. stagevergoeding: de vergoeding, die vanaf 1 januari 2014 wordt uitgekeerd door de SSFH aan een leerling die vanuit een erkende beroepsopleiding stage loopt; 13. praktijkbegeleiding: de begeleiding en ondersteuning die vanuit de stagebieder aan de stagiair gedurende diens stageperiode wordt geboden; 14. schooljaar: de periode van 1 september van enig jaar tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar. Artikel 2 van het Reglement vergoeding komt te luiden als volgt: 2 Staatscourant 2014 nr januari 2014

3 Artikel 2 Doel Het reglement vergoeding heeft als doel om stagebieders, als bedoeld in artikel 1, lid 7, tot 1 januari 2014 tegemoet te komen in de kosten van de stagevergoeding van stagiairs en vanaf 1 januari 2014 tegemoet te komen in de kosten van de praktijkbegeleiding. Vanaf 1 januari 2014 wordt de stagevergoeding door SSFH rechtstreeks uitgekeerd aan de stagiair. Artikel 4 van het Reglement vergoeding komt te luiden als volgt: Artikel 4 Voorwaarden 1. De vergoeding voor stagiairs tot 1 januari 2014 en vanaf 1 januari 2014 voor praktijkbegeleiding wordt uitgekeerd aan de stagebieder voor de duur van de stageperiode van de stagiair. De voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen zijn: b) tot 1 januari 2014 verstrekt de stagebieder een stagiair een vergoeding, conform artikel 6,lid 13 van de CAO HZ (algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438)); c) de stagiair heeft een schriftelijke stage-overeenkomst met de stagebieder afgesloten, waarbij bijlage 2.1 bij dit reglement als modelovereenkomst kan worden gebruikt d) de naam van de stagebieder en stagiair zijn opgenomen in de stage-overeenkomst; e) de stagebieder bewaart voor de duur van vijf jaar het bewijsstuk, als bedoeld in sub c van dit artikel, om in aanmerking te komen voor een vergoeding, waarbij steekproefsgewijs wordt nagegaan of de stagebieder voldoet aan de voorwaarden; 2. Vanaf 1 januari 2014 wordt de vergoeding voor stagiairs door SSFH rechtstreeks uitgekeerd aan de stagiair. De voorwaarden om voor een stagevergoeding in aanmerking te komen zijn: a) de stagiair volgt een stage in het kader van een erkende beroepsopleiding; b) de stagiair heeft een schriftelijke stage-overeenkomst met de stagebieder afgesloten, waarbij bijlage 2.1 bij dit reglement als modelovereenkomst kan worden gebruikt, die met een kopie van een ID-bewijs een integraal onderdeel uitmaakt van de digitale aanvraag van de stagevergoeding door de stagiair via de aanvraagmodule op de website van SSFH; c) de naam van de stagebieder en de stagiair zijn opgenomen in de stage-overeenkomst; d) de stagiair heeft een digitale aanvraag voor een stagevergoeding op de website van SSFH ingediend; e) de stagiair verbindt zich ertoe wijzigingen in de stage-omvang, stageduur of stageplaats onverwijld aan SSFH door te geven; f) de vergoeding geldt niet voor leerlingen die in dienstverband werkzaam zijn en daarvoor salaris ontvangen. 3. De stagiair bewaart voor de duur van vijf jaar het bewijsstuk, als bedoeld in lid 2 sub b van dit artikel om in aanmerking te komen voor de vergoeding waarbij steekproefsgewijs wordt nagegaan of de stagiair voldoet aan de voorwaarden. 4. Indien bij controle van de stage en de stage-overeenkomst blijkt dat de stagiair onjuiste gegevens heeft verstrekt, wordt de uitkering van de stagevergoeding door SSFH onmiddellijk stopgezet en het reeds uitgekeerde bedrag teruggevorderd. De stagiair komt niet meer in aanmerking voor een stagevergoeding van SSFH. Artikel 5 van het Reglement vergoeding komt te luiden als volgt: Artikel 5 Peildatum 1. Aanvraagformulieren (bijlage 2.2) voor vergoeding zijn voor 1 oktober van enig jaar door de stagebieder ingediend bij SSFH en betreffen de vergoeding voor het schooljaar, voorafgaand aan de peildatum. De stagebieder kan een aanvraag voor een tegemoetkoming in de stagevergoeding van stagiairs indienen tot 1 oktober Aanvraagformulieren (bijlage 2.3) voor vergoeding van de praktijkbegeleiding zijn voor 1 oktober van enig jaar door de stagebieder ingediend bij SSFH en betreffen de vergoeding voor het schooljaar, voorafgaand aan de peildatum. 3. Aanvraagformulieren voor de stagevergoeding (bijlage 2.4) kunnen vanaf 1 januari 2014 gedurende het gehele schooljaar door de stagiair bij SSFH worden ingediend. Aanvragen over het voorafgaande schooljaar kunnen tot uiterlijk 1 oktober van enig jaar bij SSFH worden ingediend. Artikel 7 van het Reglement vergoeding komt te luiden als volgt: 3 Staatscourant 2014 nr januari 2014

4 Artikel 7 Vergoeding 1. Als de stagebieder voldoet aan de voorwaarden, als bedoeld in artikel 4 en 5, dan komt de stagebieder tot 1 januari 2014 in aanmerking voor het brutobedrag van 100, per maand, waarbij het naar rato beginsel wordt toegepast voor de stagiair die minder dan 23 uur van de gebruikelijke tijd stage loopt. 2. Vanaf 1 januari 2014 komt de stagebieder in aanmerking voor het brutobedrag van 100, per maand voor de kosten van de praktijkbegeleiding per stagiair, waarbij het naar rato beginsel wordt toegepast voor de stagiair die minder dan 23 uur van de gebruikelijke tijd stage loopt. 3. Als de stagiair voldoet aan de voorwaarden, als bedoeld in artikel 4 lid 2 en artikel 5 dan ontvangt deze na 1 januari 2014 het brutobedrag van 100 per maand van SSFH waarbij het naar rato beginsel wordt toegepast voor de stagiair die minder dan 23 uur van de gebruikelijke tijd stage loopt. Artikel 8 van het Reglement vergoeding komt te luiden als volgt: Artikel 8 Uitbetaling 1. De vergoeding aan de stagebieder respectievelijk aan de stagiair wordt door SSFH binnen twee maanden na indienen van een complete aanvraag uitbetaald. 2. In geval de stagiair voortijdig de stageperiode eindigt of het aantal stage uren naar beneden of boven wijzigt, dan wel de stagebieder de praktijkbegeleiding voortijdig beëindigt, kan de stagebieder een gedeeltelijke vergoeding over de geboden stageperiode aanvragen dan wel een verhoging van de vergoeding aanvragen. Deze wordt tot 1 januari 2014 naar rato uitbetaald aan de stagebieder voor de stagiair en vanaf 1 januari 2014 naar rato voor de praktijkbegeleiding. Het resterende deel van de vergoeding wordt niet uitbetaald. 3. In geval de stagiair vanaf 1 januari 2014 voortijdig de stageperiode eindigt of het aantal uren naar beneden of boven wijzigt, dan wel de stagebieder de praktijkbegeleiding voortijdig beëindigt kan de stagiair een gedeeltelijke vergoeding aanvragen dan wel een verhoging van de vergoeding aanvragen. Deze wordt naar rato uitbetaald aan de stagiair. Het resterende deel van de vergoeding wordt niet uitbetaald. Artikel 9 van het Reglement vergoeding komt te luiden als volgt: Artikel 9 Uitvoering 1. Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient de stagebieder of de stagiair voor 1 oktober van enig jaar het aanvraagformulier in bij SSFH. Na artikel 11 wordt een artikel 12 ingevoegd dat luidt: Artikel 12 Heroverweging door SSFH 1. De stagebieder dan wel de stagiair kan binnen vier weken na dagtekening van de uitbetaling of schriftelijke weigering tot uitbetaling volgend op een aanvraag als genoemd in artikel 8, SSFH schriftelijk verzoeken de beslissing te heroverwegen. 2. SSFH beslist binnen 4 weken op het verzoek om heroverweging en deelt de stagebieder dan wel de stagiair dit schriftelijk mee, voorzien van een motivatie. Artikel 13 van het Reglement vergoeding komt te luiden als volgt: Artikel 13 Bezwaarcommissie SSFH De stagebieder dan wel de stagiair kan binnen vier weken na dagtekening van de schriftelijke beslissing op de heroverweging van SSFH, als genoemd in artikel 12 lid 2, bezwaar aantekenen bij de bezwaarcommissie SSFH. De bezwaarcommissie SSFH zal handelen overeenkomstig het reglement bewaarcommissie SSFH (bijlage 3A van de CAO SSFH). De aanhef van Bijlage 1 Reglement vergoeding komt te luiden: 4 Staatscourant 2014 nr januari 2014

5 BIJLAGE BIJ REGLEMENT VERGOEDING: 2.1 MODEL STAGEOVEREENKOMST Bijlage 2 Reglement vergoeding komt te luiden als volgt: BIJLAGE BIJ REGLEMENT VERGOEDING: 2.2 AANVRAAGFORMULIER REGLEMENT VERGOEDING STAGEVERGOEDING DOOR STAGEBIEDER Gevraagde gegevens Naam aanvrager/stagebieder Adres Toelichting Formele naam van de aanvragende rechtspersoon Het bezoekadres van de aanvrager, geen postadres Postcode/plaats Contactpersoon Naam, voornaam, tussenvoegsel Telefoonnummer adres Bankrekeningnummer Nummer en plaats van de bank Ten name van Akkoordverklaring Namen stagiair(s) plus naam opleiding Verklaring van de aanvrager waarin hij aangeeft alles naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord gaat met de bepalingen in het reglement vergoeding Formele naam van de stagiair(s) waarvoor stagevergoeding wordt aangevraagd en soort opleiding waarvoor de stagiair(s) stage loopt/lopen Na bijlage 2.2 wordt een nieuwe bijlage ingevoegd die luidt: BIJLAGE BIJ REGLEMENT VERGOEDING: 2.3 AANVRAAGFORMULIER REGLEMENT VERGOEDING PRAKTIJKBEGELEIDING Gevraagde gegevens Naam aanvrager/stagebieder Adres Toelichting Formele naam van de aanvragende rechtspersoon Het bezoekadres van de aanvrager, geen postadres Postcode/plaats Contactpersoon Naam, voornaam, tussenvoegsel Telefoonnummer adres Bankrekeningnummer Nummer en plaats van de bank Ten name van Namen stagiair(s) plus naam opleiding Formele naam van de stagiair(s) waarvoor vergoeding praktijkbegeleiding wordt aangevraagd en soort opleiding waarvoor de stagiair(s) stage loopt/lopen Duur stageperiode Aantal uren per week Naam/namen praktijkbegeleider(s) Akkoordverklaring Verklaring van de aanvrager waarin hij/zij aangeeft alles naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord gaat met de bepalingen in het reglement vergoeding Na bijlage 2.3 Reglement vergoeding wordt een nieuwe bijlage ingevoegd die luidt als volgt: 5 Staatscourant 2014 nr januari 2014

6 BIJLAGE BIJ REGLEMENT VERGOEDING: 2.4 AANVRAAGFORMULIER REGLEMENT VERGOEDING STAGEVERGOEDING DOOR STAGIAIR Gevraagde gegevens Naam aanvrager Adres Toelichting Naam van de aanvragende stagiair Adres van de aanvrager, geen postadres Postcode/plaats BSN Burgerservicenummer van de stagiair Telefoonnummer adres Bankrekeningnummer Nummer en plaats van de bank Ten name van NAW gegevens stagebieder NAW gegevens opleiding Formele naam van de opleiding waarvoor de stagiair stage loopt Aanvangsdatum stageperiode Einddatum stageperiode Wens t.a.v. loonkostenverrekening Akkoordverklaring Verklaring van de stagiair(e) waarin hij/zij aangeeft alles naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord gaat met de bepalingen in het reglement vergoeding Na bijlage 3 wordt een nieuwe bijlage ingevoegd die luidt: BIJLAGE 3A FONDS CAO REGLEMENT BEZWAARCOMMISSIE STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 van het Reglement Vergoeding Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. Artikel 2 Taak bezwaarcommissie Binnen de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) bestaat een bezwaarcommissie, zoals genoemd in artikel 13 van het Reglement Vergoeding Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. Haar taak is het bij meerderheid van stemmen uitbrengen van zwaarwegende adviezen over voorgelegde geschillen met betrekking tot besluiten van SSFH over vergoedingen zoals genoemd in artikel 7 van het Reglement Vergoeding Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. Artikel 3 Samenstelling bezwaarcommissie 1. De bezwaarcommissie bestaat uit drie leden. 2. Eén lid wordt benoemd door de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en één lid wordt benoemd door Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO). 3. Eén lid wordt benoemd door de in lid 2 bedoelde partijen gezamenlijk en treedt op als voorzitter. 4. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn na afloop van die periode één keer herbenoembaar. 5. Bestuursleden van cao-partijen in de huisartsenzorg, leden van het bestuur SSFH en leden van 6 Staatscourant 2014 nr januari 2014

7 onderliggende commissies van SSFH kunnen niet worden benoemd tot lid van de bezwaarcommissie. 6. Het secretariaat wordt gevoerd door de ambtelijk secretaris van de stichting. Artikel 4 Werkwijze bezwaarcommissie 1. Binnen de bezwaarcommissie hebben de leden, met uitzondering van de voorzitter, ieder een stem. Indien stemmen staken, krijgt de voorzitter ook stemrecht. Dit komt neer op een totaal van twee of (in uitzonderingsgevallen) drie stemmen. 2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 3. In het kader van vertrouwelijkheid brengen de leden, evenals de voorzitter geen informatie naar buiten, behoudens aan het bestuur van SSFH. 4. Een lid van de bezwaarcommissie dat rechtstreeks bemoeienis heeft of heeft gehad met het voorliggende geschil, mag aan de behandeling daarvan niet deelnemen. In dat geval zal op ad hoc basis een plaatsvervangend lid afkomstig uit de dezelfde geleding worden aangezocht zitting te nemen in de bezwaarcommissie. 5. De bezwaarcommissie doet een uitspraak middels een zwaarwegend advies. Artikel 5 Belanghebbende Een verzoek tot het uitbrengen van een advies in een geschil betreffende een door het bestuur van SSFH genomen besluit over een vergoeding of stagevergoeding (hierna te noemen: bezwaarschrift) kan worden ingediend door de stagebieder of de stagiair waarop dit besluit betrekking heeft. Artikel 6 Aanhangig maken van een bezwaar 1. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt vier weken na dagtekening van de schriftelijke beslissing inzake de heroverweging van SSFH, als genoemd in artikel 12 van het reglement vergoeding SSFH. 2. Het bezwaarschrift wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat van SSFH ter attentie van de bezwaarcommissie. 3. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: a. de naam en het adres van de indiener; b. een dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar; e. een omschrijving van het gewijzigde besluit dat de indiener wenst. 4. Het secretariaat zendt uiterlijk binnen een week na dagtekening van het bezwaarschrift een ontvangstbevestiging naar de indiener en een kopie van het bezwaarschrift naar de bezwaarcommissie. 5. Indien de bezwaarcommissie van mening is dat een bezwaarschrift niet voldoet aan de in artikel 6, lid 3 gestelde eisen, dan wel de indiener niet als belanghebbende, zoals omschreven in artikel 5, kan worden aangemerkt, kan de bezwaarcommissie adviseren het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim binnen tien dagen nadat hij hierover is ingelicht te herstellen. De bezwaarcommissie zal het bestuur van SSFH informeren over de reden van de geadviseerde niet-ontvankelijkverklaring en de inhoud van het betreffende bezwaarschrift. 6. Indien de bezwaarcommissie het nodig acht, kan zij besluiten tot het vragen van een nadere schriftelijke toelichting, waarin binnen 10 dagen na dagtekening van het verzoek moet worden voorzien. 7. De bezwaarcommissie kan besluiten tot het beleggen van een hoorzitting. 8. Indien geen hoorzitting plaatsvindt, brengt de bezwaarcommissie binnen zes weken na dagtekening van een bezwaarschrift dat voldoet aan de in artikel 6, lid 3 gestelde eisen, hierover een advies uit. In het belang van de zaak kan de bezwaarcommissie deze termijn twee keer met twee 7 Staatscourant 2014 nr januari 2014

8 weken verlengen. Indien een hoorzitting plaatsvindt, brengt de bezwaarcommissie binnen twaalf weken na dagtekening van een bezwaarschrift dat voldoet aan de in artikel 6, lid 3 gestelde eisen, hierover een advies uit. Deze termijn kan de commissie in het belang van de zaak twee keer met drie weken verlengen. 9. De bezwaarcommissie kan indien gewenst getuigen/deskundigen oproepen om te raadplegen en te horen. 10. Het bestuur van SSFH deelt het naar aanleiding van het advies van de bezwaarcommissie genomen besluit binnen twee weken, na dagtekening van dit advies, aan de indiener van het bezwaar mee. In het belang van de zaak kan het bestuur deze termijn twee keer met twee weken verlengen. Indien het besluit van het bestuur afwijkt van het advies van de bezwaarcommissie, wordt in het besluit de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met het besluit meegezonden. 11. De bezwaarprocedure laat onverlet dat de indiener het geschil alsnog aan de bevoegde rechter kan voorleggen. Artikel 7 Jaarverslag De bezwaarcommissie brengt in het eerste kwartaal van ieder jaar een jaarverslag over het voorafgaande jaar uit aan het bestuur van SSFH overeenkomstig een door de bezwaarcommissie voor te stellen en door het bestuur van SSFH vast te stellen format. Artikel 8 Evaluatie In 2015 evalueert het bestuur van SSFH het functioneren van dit reglement op basis van de jaarverslagen van de bezwaarcommissie over de jaren 2013 en Bij deze evaluatie beziet het bestuur van SSFH of het gelet op de mate waarin adviezen van de bezwaarcommissie zijn opgevolgd, mogelijk en wenselijk is de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaren over te dragen aan de bezwaarcommissie. Dictum II Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht. s-gravenhage, 13 januari 2014 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze: De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes. 8 Staatscourant 2014 nr januari 2014

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 van de CAO Stichting

Nadere informatie

hebben de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, hierna te noemen SSFH gesloten:

hebben de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, hierna te noemen SSFH gesloten: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG 1 april 2016 31 maart 2021 Werkgeversorganisaties: 1. de Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 55 20 maart 2009 Recreatie Sociaal fonds 2009/2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

FONDS CAO COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST EN BIJLAGEN INZAKE SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2017

FONDS CAO COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST EN BIJLAGEN INZAKE SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2017 FONDS CAO COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST EN BIJLAGEN INZAKE SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2017 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG 1 januari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17299 18 juli 2014 Gemengde Branche en Speelgoedbranche Sociaal Fonds 2014 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 8 MEI 2008 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Huïsartsenzorg

Stichting Sociaal Fonds Huïsartsenzorg Stichting Sociaal Fonds Huïsartsenzorg Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Mevrouw P.M. van de Langkruis Postbus 90801 Lange Voorhout 13

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 21 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 4 JUNI 2004 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 FEBRUARI 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg Lange Voorhout 13 25U EADen Haag

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE WIJZIGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. 1 april maart 2021

TUSSENTIJDSE WIJZIGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. 1 april maart 2021 TUSSENTIJDSE WIJZIGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG 1 april 2016 31 maart 2021 Werkgeversorganisaties: 1. de Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Contractcateringbranche Vrijwillig Vervroegd Uittreden 2004/2008 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Architectenbureaus Aanvullingsregeling en afwikkeling vrijwillig vervroegd uittreden 2008/2010 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 8 MAART 2005 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22991 5 december 2012 Recreatie Sociaal Fonds 2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal- en Elektrotechnische Industrie Financiering van Basisopleidingen (WEB; niveau II), voortgezette (beroeps)opleidingen, de her-, om- en bijscholing, alsmede werkgelegenheid van werknemers in de Metaal-

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Partij(en) te anderer zijde: FNV Horecabond, CNV Bedrijvenbond en ABVA/KABO FNV.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Partij(en) te anderer zijde: FNV Horecabond, CNV Bedrijvenbond en ABVA/KABO FNV. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5198 2 april 2010 Recreatie Sociaal Fonds 2010/2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 28 FEBRUARI 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2006/2007 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ALGEMEEN VERBINDEND VERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF INZAKE VRIJWILLIG

Nadere informatie

TIJDELIJKE REGELING TEGEMOETKOMING IN DE SCHOLINGSKOSTEN SECTORPLAN SSFH. 1. Aanvrager Zij-instromer, werkgever of stagebieder in de huisartsenzorg.

TIJDELIJKE REGELING TEGEMOETKOMING IN DE SCHOLINGSKOSTEN SECTORPLAN SSFH. 1. Aanvrager Zij-instromer, werkgever of stagebieder in de huisartsenzorg. TIJDELIJKE REGELING TEGEMOETKOMING IN DE SCHOLINGSKOSTEN SECTORPLAN SSFH OKTOBER 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze tijdelijke regeling wordt verstaan onder: 1. Aanvrager Zij-instromer, werkgever

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1856 24 februari 2011 Recreatie Sociaal Fonds 2011/2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 Inwerking getreden 22 juni 2006 Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 AANHEF Het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland; Gelet op artikel 5 lid 3, artikel 11 lid 1 sub 1 c

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24321 26 augustus 2014 Schilders- en Onderhoudsbedrijf in Nederland Bedrijfstakeigenregelingen 2014/2015 Verbindendverklaring

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9911 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 14-04-2003, nr. 73 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27690 1 juli 2016 Waterbouw Bedrijfstakeigen regelingen 2016/2018 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8446 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 04-01-1996, nr. 3 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 1 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 9 AUGUSTUS 2005 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9552 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 08-05-2001, nr. 88 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14684 2 juli 2015 Openbare Bibliotheken Stichting Bibliotheekwerk 2015/2018 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Gevestigde Bloemendetailhandel Inzake Sociaal Fonds 2003 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9871 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 21-01-2003, nr.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VAN BEZWAAR

REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VAN BEZWAAR REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VAN BEZWAAR PENSIOENFONDS PGB Reglement voor de Commissie van Bezwaar Pensioenfonds PGB 1 REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VAN BEZWAAR als bedoeld in artikel 16 van de statuten van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID UAW Nr. 10296 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 24-02-2005, nr. 39 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BE- PALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 31 AUGUSTUS 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Wonen Vervroegd Uittreden 2005 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8639 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 14-11-1996, nr. 221 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VRIJWILLIG

Nadere informatie

tjz SEP Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving

tjz SEP Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving T.a.v. de heer Mr M.H.M. van der Goes 2509 LV DEN HAAG Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Postbus 90801 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J.A.W. van Poortvliet

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 13 APRIL 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Wonen 2003/2004 Sociaal Fonds Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9890 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-02-2003, nr. 40 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Partij(en) te ener zijde: Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca);

Partij(en) te ener zijde: Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca); 1 september 2011 Staatscourant 2011, 14368 Contractcateringbranche 2011/2015 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9720 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 01-02-2002, nr. 23 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus 20056 3502 LB Utrecht Telefoon (0800) 0543 Datum 14 oktober 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-67/GvS Betreft: CAO

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Tuincentrumbranche Sociaal Fonds 2000/2004 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9363 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-04-2000, nr. 81 ALGEMEEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17564 5 september 2012 Recreatie Sociaal Fonds 2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Artikel 1 Definities De in de statuten en het pensioenreglement van het fonds gebruikte begripsbepalingen worden geacht

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie ARTIKEL 1 DEFINITIES CAO: Beroepscommissie: Werkgeversvereniging:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 28 NOVEMBER 2008 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB)

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement SNTB - 2007 1 Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) ingevolge artikel 3 lid 4 van deze CAO en artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Gevestigde Bloemendetailhandel inzake Vervroegd Uittreden 2001/2002 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9594 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 18-07-2001,

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE TANDTECHNIEK INZAKE VERVROEGD UITTREDEN AI Nr. 10048

Nadere informatie

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( )

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( ) Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid (201 1-2015) Artikel 97: Werkingssfeeronderzoeken 1. Het Technisch Bureau Bouwnijverheid stelt namens partijen werkingssfeeronderzoeken

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8560 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 4-6-1996, nr. 104 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9038 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 04-08-1998, nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 52016 28 oktober 2016 Beveiliging, Particuliere Fondsen cao 2015/2020 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANHEF... 3 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 4 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16947 14 juli 2014 Houtverwerkende Industrie Sociaal Fonds 2014/2015 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Schoendetailhandel 2001/2002 Vervroegd Uitreden Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9605 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 07-08-2001, nr. 150 ALGEMEEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Vervoer van personen met personenauto s Sociaal Fonds 1996/1997 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8622 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 28-10-1996,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8640 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 18-11-1996, nr. 223 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI nr. 8642 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 18-11-1996, nr. 223 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2767 8 maart 2012 Kappersbedrijf Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling 2012/2015 Verbindendverklaring gewijzigde

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart 2005/2006 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN

Nadere informatie

Reglement Naleving. Artikel 1 Definities

Reglement Naleving. Artikel 1 Definities Reglement Naleving Artikel 1 Definities 1. Onder de cao wordt verstaan de Cao voor de Bouwnijverheid. Daaronder wordt mede verstaan de Cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid. 2. Onder partijen

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8763 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 16-4-1997, nr. 73 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 25 SEPTEMBER 2003 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5750 2 april 2015 Wonen Sociaal Fonds 2015 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36795 24 december 2014 Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie Regeling Aanvulling Periodieke Uitkeringen 2014

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 24 OKTOBER 2003 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid REGLEMENT KLACHTENPROCEDURE van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid op: 12 september

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Tandtechniek 2001/2004 Vervroegd Uittreden Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9516 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-02-2001, nr. 40 ALGEMEEN

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep

Reglement Commissie van beroep Vastgesteld door de Ledenraad op 21 mei 2007 inwerkingtreding op 28 augustus 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA Artikel 1 Reglement 2 Artikel 2 Commissie van Beroep 2 Artikel 3 Samenstelling en werkwijze Commissie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8495 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 29-02-1996, nr. 43 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN

Nadere informatie

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 Gemeente Den Haag Ons kenmerk HGR/2011.12 RIS 180930 VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende de toelichting, Besluit:

Nadere informatie

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie