Stichting Sociaal Fonds Huïsartsenzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Sociaal Fonds Huïsartsenzorg"

Transcriptie

1 Stichting Sociaal Fonds Huïsartsenzorg Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Mevrouw P.M. van de Langkruis Postbus Lange Voorhout LV DEN HAAG 2514 EA Den Haag Postbus CN Den Haag Kenmerk Inlichtingen Datum B /U/1 Jeanneffe Pannekoek 17 oktober Onderwerp Verzoek om AVV van de tussentijdse wijzigingen van CAO Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 Tetefoon SFhn1 Website m Wsfh nt NL6O RABO Geachte mevrouw Van de Langkruis, + Hierbij deel ik u mede dat de vakbonden CNV Publieke zaak, Abvakabo FNV, de werknemersorganisaties NVDA en NVvPO en de werkgeversorganisaties LHV en VHN hebben besloten de fonds cao van het Sociaal Fonds voor de werknemers in de Huisartsenzorg tussentijds te wijzigen. De cao heeft een looptijd van 1januari 2012 tot en met 31 december 2016 en is bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d.22 maart 2013 algemeen verbindend verklaard (UAW nummer 11416). Bijgaand treft u twee exemplaren van de wijzigingen van de cao-tekst en de bijlagen aan, waarbij in één exemplaar de niet voor algemeen verbindendverklaring (AVV) in aanmerking komende bepalingen zijn gerenvooieerd. In de wijzigingen zijn tevens de door u in de brief bij het AVV-besluit gevraagde wijzigingen meegenomen. Bij dit verzoek treft u tevens aan de opgave van de representativiteitsgegevens. Indien u nadere informatie wenst over deze representativiteitgegevens, kunt u contact opnemen met de heer D.R. Kemper van CAOP Research ). Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Namens partiin betrokken bij de CAO SSFH, roet, Jeanflette Pannekoek Secreris SSFH / + 0 +

2 - Ledenbestand - DWH BIJLAGE 1 REPRESENTATIVITEITSGEGEVENS CAO SSFH Overzicht Representativiteitsgegevens 1. Het aantal direct aan de cao gebonden werkgevers (betreft: leden werkgeversverenigingen LHV en VHN) Het totaal aantal werkgevers dat onder de werkingssfeer van de cao valt Het aantal werknemers in dienst bij de direct aan de cao gebonden werkgevers (betreft: werknemers van leden werkgeversverenigingen LHV en VHN) Het totaal aantal werknemers dat onder de werkingssfeer van de cao valt Representativiteitspercentage op basis van de beschikbare gegevens 68% Toelichting op het representativiteitscijfer Ten behoeve van de algemeen verbindendverklaring (avv) van de cao SSFH is in februari 2013 een representativiteitsopgave ingediend. In de betreffende opgave, waarbij werknemersaantallen volledig zijn ontleend aan de pensioenadministratie PFZW, bedroeg de representativiteit 82,5%. Ogenschijnlijk is er sprake van een sterke daling ten opzichte van het hier berekende cijfer van 68,4%. De verklaring is erin gelegen, dat het in deze opgave genoemde cijfer een sterke onderschatting is van de werkelijke representativiteit. Het enige verschil ten opzichte van die opgave is de toevoeging van (naar beste benadering) huisartsenspraktijkondersteuners en doktersassistenten, die voorheen niet onder de werkingssfeer van de cao vielen. Op dit moment zijn er geen gegevens voorhanden over het aantal van hen, dat een stageovereenkomst heeft met een direct aan de cao gebonden werkgever. Dit aantal stagiairs is derhalve gesteld op nihil. Tot deze stap is alleen besloten om te laten zien, dat zelfs in dat onwaarschijnlijke geval de representativiteit ver boven de ondergrens van 60% blijft. De cao-partijen beseffen dat deze werkwijze niet optimaal is. De in deze opgave gehanteerde berekeningswijze moet dan ook gezien worden een tijdelijke oplossing, bij gebrek aan nauwkeuriger gegevens over de beide groepen stagiairs. Vanaf het moment dat deze groepen onder de werkingssfeer komen te vallen, willen de cao-partijen hen niettemin nauwgezet gaan monitoren om in eventuele toekomstige aanvragen opnieuw een exacte weergave van de representativiteit te kunnen doen. Keuze van de bronnen Gebruikte bronnen Peildatum/-jaar - Ledenbestand Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) november 2012 Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) oktober Pensioenadministratie PFZW november Stagemarkt, bewerking Calibris Calibris Calibris heeft geen gegevens over specifieke data, anders was omwille van de vergelijkbaarheid met de overige gegevens voor een standcijfer gekozen. Omdat het aantal stagiairs/stageplekken op enig moment in het jaar per definitie lager is dan over het gehele jaar genomen en de aantallen stagiairs alleen in de noemer zijn meegenomen, is de enig mogelijke vertekening (opnieuwl) een onderschaffinq van het representativiteitscijfer. 2/5

3 VerantwoordinQ bronkeuze De pensioenadministratie van PFZW bevat informatie over alle werkgevers en werknemers onder de werkingssfeer van de cao, uitgezonderd praktijkondersteuners en doktersassistenten. Met behulp van de ledenbestanden van LHV en VHN was daarin bovendien onderscheid te maken tussen werkgevers die wel en niet direct gebonden zijn. Gegevens over praktijkondersteuners en doktersassistenten ontbreken in de pensioenadministratie. Er is geen alternatief bestand, waarin alle benodigde gegevens wel verenigd zijn. Om van deze beide groepen toch een zo goed mogelijk beeld te krijgen zijn cijfers verkregen van Calibris. Deze zijn afkomstig uit twee verschillende bronnen met daarin respectievelijk: - gegevens over alle doktersassistenten in de branche huisartsenpraktijken. - gegevens over het aantal plekken (uitgedrukt in fte), dat in 2012 beschikbaar is gesteld aan huisartsenpraktijkondersteuners, namelijk fte-plekken. Uit dezelfde bron blijkt dat er in datzelfde jaar fte-plekken beschikbaar zijn gesteld aan doktersassistenten. Die laatste bron vraagt om nadere toelichting. Hiervoor is gekozen, omdat er op dit moment geen directe gegevens zijn over aantallen praktijkondersteuners. Wel is op grond van het aantal fte-plekken een goede inschatting te maken van het aantal praktijkondersteuners. Uitgaande van een gelijk aantal stagiairs per stageplek als bij doktersassistenten (2.850 op fte-plekken), is het aantal praktijkondersteuners op fte-plekken ongeveer Werkingssfeer De CAO Huisartsenzorg en de onderhavige CAO hebben dezelfde werkingssfeer. Iedere medewerker die valt onder de CAO Huisartsenzorg is met ingang van 23 mei 2011 verplicht aangesloten bij PFZW voor het pensioen. Alle medewerkers onder de werkingssfeer van de onderhavige cao zijn met andere woorden terug te vinden in de pensioenadministratie. Doktersassistenten en praktijkondersteuners vormen daarop een uitzondering. In het bestand van PFZW zijn zij vooralsnog in het geheel niet terug te vinden. Voor het afdragen van pensioenpremie geldt in dit geval geen leeftijdsgrens: ook jonge werknemers zijn met andere woorden opgenomen in het pensioenbestand. Categorieën werknemers die niet onder de CAO Huisartsenzorg en de onderhavige cao vallen zijn ook uitgezonderd van de pensioenafdracht aan PFZW. Concreet gaat het om directieleden en huisartsen en huisartsen in opleiding, die eigen pensioenregelingen hebben en ook niet onder de werkingssfeer van de onderhavige cao vallen. Beschikbaarheid datamateriaal PGGM heeft aan CAOP de cijfers aangeleverd, op grond waarvan deze opgave is opgesteld. Een geanonimiseerd bronbestand heeft u bij de aanvraag in februari 2013 digitaal ontvangen. Het eerste tabblad geeft informatie over alle werkgevers, die premie afdragen aan het PFZW en onder de werkingssfeer van de cao vallen. Per werkgever bevat het bestand informatie over aantallen werknemers en het (al dan niet) lidmaatschap van een werkgeversvereniging. In het tweede tabblad is een selectie gemaakt van alle direct gebonden werkgevers en de werknemers die zij in dienst hebben. Onderaan beide tabbiaden zijn de totaalaantallen werknemers te vinden. Calibris heeft in aanvulling cijfermatige informatie aangeleverd over aantallen stagiairs. Calibris bewaart een bestand met de brongegevens, waarin SZW indien gewenst (in geanonimiseerde vorm) inzage kan krijgen. 2 Eén stageplek kan zijn ingevuld door meerdere personen. Daar staat tegenover dat (lang) niet alle beschikbare plekken worden opgevuld. Per saldo is het aantal stagiairs net iets groter dan het aantal plekken. 3/5

4 - Pensioenadministratie - Pensioenadministratie - Pensioenadministratie - Ledenbestand - Ledenbestand - Stagemarkt, Ad 1 Direct gebonden werkgevers (3.754) Gebruikte bronnen Peildatum/-jaar PFZW 23 november 2012 Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) 6 november 2012 Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) 31 oktober 2012 bewerking Calibris DWH Calibris 2012 Het aantal leden van de direct gebonden werkgevers is ontleend aan de ledenbestanden van de twee betrokken werkgeversverenigingen LHV en VHN. Door een geautomatiseerde koppeling op adresgegevens zijn werkgevers uit het bestand van LHV-leden teruggevonden in het pensioenbestand. Een handmatige koppeling met het bestand van VHN-leden leverde 46 aanvullende werkgevers op. De automatische match met het LHV-bestand was niet volledig. In totaal werkgevers kon PGGM niet matchen op adres. Waarschijnlijk is dit te wijten aan een andere wijze van registratie in de beide bestanden. Het is zeer waarschijnlijk dat een handmatige vergelijking aanvullende treffers zal opleveren. Het werkelijke representativiteitscijfer is daarom waarschijnlijk hoger dan het in deze opgave gepresenteerde percentage. De ledenbestanden zijn populatiebestanden: alle leden zijn erin vertegenwoordigd. Er is geen steekproef uitgevoerd. Op deze bestanden zijn geen correcties, schattingen of andere aanvullende databewerkingen toegepast. Beide ledenaantallen zijn standcijfers: de situatie op één moment in de tijd. Ad 2 Totaal aantal werkgevers (4.908) Gebruikte bronnen Peildatum!-iaar PFZW 23november2012 Werkgevers dragen premie af aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). In haar bestanden houdt de pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM bij onder welke cao werkgevers vallen. Daardoor was een selectie te maken van alle werkgevers onder de werkingssfeer van de cao. Vrijwillige aansluitingen zijn buiten beschouwing gelaten. De pensioenadministratie vormt een populatiebestand: alle werkgevers onder de werkingssfeer zijn erin vertegenwoordigd. Er is geen steekproef uitgevoerd. Er zijn geen correcties, schattingen of andere aanvullende databewerkingen toegepast. Het betreft een standcijfer: de situatie op één moment in de tijd. Ad 3 Werknemers in dienst van direct gebonden werkgevers (19.480) Gebruikte bronnen Peildatum/-iaar PFZW 23 november Ledenbestand Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) 6 november Ledenbestand Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) 31 oktober 2012 Het pensioenbestand van PFZW bevat per werkgever onder de werkingssfeer van de cao informatie over het aantal werknemers met uitzondering van doktersassistenten en praktijkondersteuners. Door een match te maken met de ledenbestanden van LHV en VHN op adresgegevens was in dit bestand informatie te genereren over de aantallen werknemers (exclusief stagiairs) in dienst van de direct gebonden werkgevers. Het aantal werknemers van de direct gebonden werkgevers (exclusief stagiairs) is vervolgens verkregen door van deze aantallen werknemers de som te nemen. Zie hiervoor het tweede tabbiad van het databestand. 4/5

5 - Ledenbestand De pensioenadministratie is een populatiebestand: over alle werkgevers en hun werknemers bevat het bestand informatie. Er is sprake van een standcijfer: de situatie op één moment in de tijd. Er zijn geen categorieën werknemers of werkgevers, die zijn vrijgesteld van premieafdracht aan PGGM. Vrijwillige aansluitingen zijn buiten beschouwing gelaten. Er is geen steekproef uitgevoerd. Op het bestand zijn geen correcties, schattingen of andere aanvullende databewerkingen toegepast. De werknemersinformatie is uitgedrukt in aantallen werknemers (en niet in fte). Het pensioenbestand bevat geen informatie over doktersassistenten en praktijkondersteuners. Die gegevens zijn verkregen van Calibris. Welk deel van hen werkt bij leden van de twee werkgeversverenigingen is niet bekend. Om de representativiteitsclaim (ten minste 60%) zuiver te houden is het aantal stagiairs, dat een stageovereenkomst heeft bij direct gebonden werkgevers, gesteld op nul. Ad 4 Totaal aantal werknemers onder werkngssfeer cao (28.492) Gebruikte bronnen Peildatum/-jaar - Pensioenadministratie PFZW 23november2012 Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) 6 november Ledenbestand Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) 31 oktober Stagemarkt, bewerking Calibris DWH Calibris 2012 Het pensioenbestand van PFZW bevat per werkgever onder de werkingssfeer van de cao informatie over het aantal werknemers, met uitzondering van stagiairs. Het totaal aantal werknemers onder de werkingssfeer van de cao (uitgezonderd stagiairs) is verkregen door de som te nemen van deze aantallen werknemers. Zie hiervoor het eerste tabblad van het databestand. De pensioenadministratie is een populatiebestand: over alle werkgevers en hun werknemers bevat het bestand informatie. Er is sprake van een standcijfer: de situatie op één moment in de tijd. Er zijn geen categorieën werknemers of werkgevers, die zijn vrijgesteld van premieafdracht aan PGGM. Vrijwillige aansluitingen zijn buiten beschouwing gelaten. Er is geen steekproef uitgevoerd. Op het bestand zijn geen correcties, schattingen of andere aanvullende databewerkingen toegepast. De werknemersinformatie is uitgedrukt in aantallen werknemers (en niet in fte). Zonder stagiairs bedraagt het totaal aantal werknemers onder de werkingssfeer van de cao Om de gehele werkingssfeer in kaart te brengen was aanvullende informatie nodig over aantallen doktersassistenten en aantallen (huisartsen)praktijkondersteuners. Het aantal doktersassistenten is exact bekend bij Calibris, namelijk Er is op dit moment evenwel geen bron met daarin het aantal praktijkondersteuners. Wel heeft Calibris informatie over het jaarlijkse aantal beschikbare stageplekken voor praktijkondersteuners, uitgedrukt in aantallen fte. In 2012 waren er voor die groep maximaal fte-plekken beschikbaar. Dat aantal plekken en het aantal staglairs komt echter niet exact overeen, omdat niet alle plekken worden ingevuld en er tegelijk fte-plekken zijn die door verschillende stagiairs (parttime) worden ingevuld. Om het aantal praktijkondersteuners te schatten is de aanname gedaan dat de verhouding tussen aantallen (fte) stageplekken en aantallen stagiairs vergelijkbaar is voor praktijkondersteuners en doktersassistenten. Dit is tevens de enige aanname die is gedaan in deze opgave. Uitgaande van het aantal doktersassistenten per stageplek (2.850 op 2.560) is het aantal praktijkondersteuners op fte-plekken geschat Het totaal aantal werknemers is vervolgens = Eén stageplek kan zijn ingevuld door meerdere personen. Daar staat tegenover dat (lang) niet alle beschikbare plekken worden opgevuld. Per saldo is het aantal stagiairs net iets groter dan het aantal plekken. 5/5

6 GECORRIGEERDE VERSIE TUSSENTIJDSE WIJZIGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST STICHTING SOCIAAL FONDS H UISARTSENZORG 1januari december 2016 Werkgeversorganisaties: 1. de Landelijke Huisartsen Iereniging, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen LHV; 2. de Verriiyiriy rluicartsenpocten Nederland, oevestigd te Utrecht, hierna te noemen VHN; en werknemersorganisaties: 1. de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen NVDA; 2. Abvakabo FNV, gevestigd te Zoetermeer; 3. CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag; 1. de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuner gevestigd te Wijchen, hierna te noemen NVvPO hebben besloten tot de navolgende wijzigingen in de collectieve arbeidsovereenkomst Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, hierna te noemen SSFH: Begripsbepalingen Artikel 1 Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt: In deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wordt verstaan onder: 3. stagiair: een leerling die vanuit een erkende beroepsopleiding stage loopt en werkt op basis van een schriftelijke stage-overeenkomst, waarbij bijlage 3 van de CAO HZ (algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438)) en zoals bijgevoegd als bijlage 2.1 van het reglement vergoeding als modelovereenkomst kan worden gebruikt. Een stagiair is geen werknemer in de zin van lid 2 van dit artikel; 11. basissalaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen brutosalaris per maand conform de CAO HZ (algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438)). 12. jaarsalaris: de som van twaalf maal het basissalaris, vermeerderd met ANW-toeslag, de toelage gediplomeerde triageassistenten en het gemiddelde van de vergoeding voor extra- /meer uren over de voorafgaande 12 maanden te vermeerderen met 8% vakantietoeslag conform de CAO HZ (algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438)). Werkingssfeer Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt: Artikel 2 De CAO SSFH is van toepassing op alle werknemers, met uitzondering van directieleden, huisartsen en huisartsen in opleiding en van toepassing op stagiairs als bedoeld in artikel 1, lid 3.

7 2 Doel Artikel 3 Artikel 3 lid 2 onder e komt te luiden als volgt: e) het initiëren, begeleiden en publiceren van onderzoek op het terrein van arbeidsmarkt, scholing en sociaal beleid voor alle werkgevers en werknemers in de branche. Uitvoering Artikel 4 Artikel 4 wordt gewiizigd als volgt: De uitvoering van het in artikel 3 genoemde doel is opgedragen aan de SSFH en geschiedt volgens het reglement heffing en inning SSFH, het reglement vergoeding SSFH, het reglement bezwaarcommissie SSFH en de statuten die als bij lagen 1, 2, 3A en 3 aan deze overeenkomst zijn gehecht en daarvan integraal deel uitmaken. Rechten van werkgever en werknemer Artikel 6 Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt: Iedere werkgever en werknemer, stagiair heeft het recht deel te nemen aan c.q. gebruik te maken van de door de SSFH gefinancierde of gesubsidieerde activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, en binnen de kaders van deze CAO SSFH. Bijd rage Artikel 7 Artikel 7 wordt gewiizigd als volgt: t 1.l..._I..4 flr 4 4fl L uuiiirriiij de SSFH. Dit gebeurt door net verctreen van een renteloze lening waarvoor een overeenkomst met de SSFH wordt afgesloten. De lening is uiterlijk op 1 juli 201 l afgelost. Mocht desondanks blijken dat er een liguiditeitsprobleem zal ontstaan door het tekort aan premie inkomsten ter grootte van de premielast van 2012, dan staat de LHV garant en voorziet zo nodig in een aanvullende lening onder gelijke voorwaarden als de startlening. 3. Voor de looptijd van de CAO SSFH wordt de stichting gefinancierd uit: a) een bijdrage van de werkgever: tot en met 31 maart 2016 bedraagt de algemene werkgeversheffing 0,8% van de bruto loonsom per jaar. Voor de vaststelling van de bruto loonsom wordt de peildatum gehanteerd van 31 december van het daaraan voorafgaande jaar. c) voor de periode 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018 worden de bijdragen opnieuw vastaecteld en vastaelead in de CAO SSFH d) de door werkgevere reeds betaalde bijdrage over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2013 wordt verrekend met de werkgeversbijdrage voor de periode 1 april2013 tot en met 31 maart De CAO is gewijzigd met ingang van 17juli 2013.

8 3 BIJLAGE 1 TUSSENTIJDSE WIJZIGING REGLEMENT HEFFING EN INNING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Hoogte bijdragen Artikel 2 Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt: 2. Voor de periode 1 april2016 tot en met 31 maart 2018 worden de bijdragen opnieuw vastgesteld en vastgelegd in de CAO SSFH. 3. De door werkgevers reeds betaalde bijdrage over de periode 1januari 2012 tot en met 31 maart 2013 wordt verrekend met de werkgeversbijdrage voor de periode 1 april 2013 tot en met 31 maart Inwerkingtreding Artikel 6 Artikel 6 wordt gewilzigd als volgt: Dit reglement is in werking getreden met ingang van 1januari2012 en gewijzigd met ingang van 17 juli2013.

9 4 BIJLAGE 2 TUSSENTIJDSE WIJZIGING REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt: 6. stagiair: een leerling die vanuit een erkende beroepsopleiding stage loopt en werkt op basis van een schriftelijke stage-overeenkomst, waarbij bijlage 3 van de CAO HZ (algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438)) en zoals bijgevoegd als bijlage 2.1 van dit reglement als modelovereenkomst kan worden gebruikt. Een stagiair is geen werknemer in de zin van artikel 1 lid 5; 8. praktijkbegeleider: degene die in dienst van de werkgever (stagebieder), als bedoeld in artikel 1, lid 4, de stagiair begeleidt en ondersteunt gedurende de stageperiode. Daar waar in de stage-overeenkomst waarbij bijlage 3 van de CAO HZ (algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438)) en zoals bijgevoegd als bijlage 2.1 van het reglement vergoeding, als modelovereenkomst kan worden gebruikt, gesproken wordt over stagebegeleider wordt bedoeld praktijkbegeleider; 10. vergoeding: een financieel bedrag waarmee SSFH de stagebieder tot 1januari 2014 tegemoet komt in de kosten van stagiairs, conform artikel 6.13 van de CAO HZ (algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438)) en als bedoeld in artikel 7 van dit reglement en vanaf 1januari 2014 als vergoeding voor de kosten van de praktijkbegeleiding; 12. stagevergoeding: de vergoeding, die vanaf 1januari 2014 wordt uitgekeerd door de SSFH aan een leerling die vanuit een erkende beroepsopleiding stage loopt; 13. praktijkbegeleiding: de begeleiding en ondersteuning die vanuit de stagebieder aan de stagiair gedurende diens stageperiode wordt geboden; 14. schooljaar: de periode van 1 september van enig jaar tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar. Doel Artikel 2 Artikel 2 wordt gewiizigd als volgt: Het reglement vergoeding heeft als doel om stagebieders, als bedoeld in artikel 1, lid 7, tot 1 januari 2014 tegemoet te komen in de kosten van de stagevergoeding van stagiairs en vanaf 1januari 2014 tegemoet te komen in de kosten van de praktijkbegeleiding. Vanaf 1januari 2014 wordt de stagevergoeding door SSFH rechtstreeks uitgekeerd aan de stagiair.

10 5 Voorwaarden Artikel 4 Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt: 1. De vergoeding voor stagiairs tot 1 januari 2014 en vanaf 1januari2014 voor praktijkbegeleiding wordt uitgekeerd aan de stagebieder voor de duur van de stageperiode van de stagiair. De voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen zijn: b) tot 1januari 2014 verstrekt de stagebieder een stagiair een vergoeding, conform artikel 6,lid 13 van de CAO HZ (algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438)); c) de stagiair heeft een schriftelijke stage-overeenkomst met de stagebieder afgesloten, waarbij bijlage 2.1 bij dit reglement als modelovereenkomst kan worden gebruikt d) de naam van de stagebieder en stagiair zijn opgenomen in de stage-overeenkomst; e) de stagebieder bewaart voor de duur van vijf jaar het bewijsstuk, als bedoeld in sub c van dit artikel, om in aanmerking te komen voor een vergoeding, waarbij steekproefsgewijs wordt nagegaan of de stagebieder voldoet aan de voorwaarden; 2. Vanaf 1januari 2014 wordt de vergoeding voor stagiairs door SSFH rechtstreeks uitgekeerd aan de stagiair. De voorwaarden om voor een stagevergoeding in aanmerking te komen zijn: a) de stagiair volgt een stage in het kader van een erkende beroepsopleiding; b) de stagiair heeft een schriftelijke stage-overeenkomst met de stagebieder afgesloten, waarbij bijlage 2.1 bij dit reglement als modelovereenkomst kan worden gebruikt, die met een kopie van een ID-bewijs een integraal onderdeel uitmaakt van de digitale aanvraag van de stagevergoeding door de stagiair via de aanvraagmodule op de website van SSFH; c) de naam van de stagebieder en de stagiair zijn opgenomen in de stage-overeenkomst; d) de stagiair heeft een digitale aanvraag voor een stagevergoeding op de website van SSFH ingediend; e) de stagiair verbindt zich ertoe wijzigingen in de stage-omvang, stageduur of stageplaats onverwijld aan SSFH door te geven; f) de vergoeding geldt niet voor leerlingen die in dienstverband werkzaam zijn en daarvoor salaris ontvangen. 3. De stagiair bewaart voor de duur van vijf jaar het bewijsstuk, als bedoeld in lid 2 sub b van dit artikel om in aanmerking te komen voor de vergoeding waarbij steekproefsgewijs wordt nagegaan of de stagiair voldoet aan de voorwaarden. 4. Indien bij controle van de stage en de stage-overeenkomst blijkt dat de stagiair onjuiste gegevens heeft verstrekt, wordt de uitkering van de stagevergoeding door SSFH onmiddellijk stopgezet en het reeds uitgekeerde bedrag teruggevorderd. De stagiair komt niet meer in aanmerking voor een stagevergoeding van SSFH. Peildatum Artikel 5 Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt: 1. Aanvraagformulieren (bijlage 2.2) voor vergoeding zijn voor 1 oktober van enig jaar door de stagebieder ingediend bij SSFH en betreffen de vergoeding voor het schooljaar, voorafgaand aan de peildatum. De stagebieder kan een aanvraag voor een tegemoetkoming in de stagevergoeding van stagiairs indienen tot 1 oktober Aanvraagformulieren (bijlage 2.3) voor vergoeding van de praktijkbegeleiding zijn voor 1 oktober van enig jaar door de stagebieder ingediend bij SSFH en betreffen de vergoeding voor het schooljaar, voorafgaand aan de peildatum. 3. Aanvraagformulieren voor de stagevergoeding (bijlage 2.4) kunnen vanaf 1januari 2014 gedurende het gehele schooljaar door de stagiair bij SSFH worden ingediend. Aanvragen over het voorafgaande schooljaar kunnen tot uiterlijk 1 oktober van enig jaar bij SSFH worden ingediend.

11 6 Vergoeding Artikel 7 Artikel 7 komt te luiden als volgt: 1. Als de stagebieder voldoet aan de voorwaarden, als bedoeld in artikel 4 en 5, dan komt de stagebieder tot 1januari2014 in aanmerking voor het brutobedrag van 100,= per maand, waarbij het naar rato beginsel wordt toegepast voor de stagiair die minder dan 23 uur van de gebruikelijke tijd stage loopt. 2. Vanaf 1januari2014 komt de stagebiedet in aanmerking voor het brutobedrag van 100,= per maand voor de kosten van de praktijkbegeleiding per stagiair, waarbij het naar rato beginsel wordt toegepast voor de stagiair die minder dan 23 uur van de gebruikelijke tijd stage loopt. 3. Als de stagiair voldoet aan de voorwaarden, als bedoeld in artikel 4 lid 2 en artikel 5 dan ontvangt deze na 1januari 2014 het brutobedrag van 100 per maand van SSFH waarbij het naar rato beginsel wordt toegepast voor de stagiair die minder dan 23 uur van de gebruikelijke tijd stage loopt. Uitbetaling Artikel 8 Artikel 8 wordt gewiizigd als volgt: 1. De vergoeding aan de stagebieder respectievelijk aan de stagiair wordt door SSFH binnen twee maanden na indienen van een complete aanvraag uitbetaald. 2. In geval de stagiair voortijdig de stageperiode eindigt of het aantal stage uren naar beneden of boven wijzigt, dan wel de stagebieder de praktijkbegeleiding voortijdig beëindigt, kan de stagebieder een gedeeltelijke vergoeding over de geboden stageperiode aanvragen dan wel een verhoging van de vergoeding aanvragen. Deze wordt tot 1januari 2014 naar rato uitbetaald aan de stagebieder voor de stagiair en vanaf 1januari 2014 naar rato voor de praktijkbegeleiding. Het resterende deel van de vergoeding wordt niet uitbetaald. 3. In geval de stagiair vanaf 1januari 2014 voortijdig de stageperiode eindigt of het aantal uren naar beneden of boven wijzigt, dan wel de stagebieder de praktijkbegeleiding voortijdig beëindigt kan de stagiair een gedeeltelijke vergoeding aanvragen dan wel een verhoging van de vergoeding aanvragen. Deze wordt naar rato uitbetaald aan de stagiair. Het resterende deel van de vergoeding wordt niet uitbetaald. Uitvoering Artikel 9 Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt: 1. Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient de stagebieder of de stagiair voor 1 oktober van enig jaar het aanvraagformulier in bij SSFH. 2. Het bestuur van SSFH stelt nadere regels omtrent het plafond en de wijze van uitkering van de vergoeding, zoals bedoeld in artikel 3. Heroverweging door SSFH Artikel 12 Artikel 12 wordt gewiizigd als volgt: 1. De stagebieder dan wel de stagiair kan binnen vier weken na dagtekening van de uitbetaling of schriftelijke weigering tot uitbetaling volgend op een aanvraag als genoemd in artikel 8, SSFH schriftelijk verzoeken de beslissing te heroverwegen. 2. SSFH beslist binnen 4 weken op het verzoek om heroverweging en deelt de stagebieder dan wel de stagiair dit schriftelijk mee, voorzien van een motivatie.

12 7 Bezwaarcommissie SSFH Artikel 13 Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt: De stagebieder dan wel de stagiair kan binnen vier weken na dagtekening van de schriftelijke beslissing op de heroverweging van SSFH, als genoemd in artikel 12 lid 2, bezwaar aantekenen bij de bezwaarcommissie SSFH. De bezwaarcommissie SSFH zal handelen overeenkomstig het reglement bewaarcommissie SSFH (bijlage 3A van de CAO SSFH). Inwerkingtredina Artikel 11 Artikel H wordt gewijzigd al volgt: reglement getreden met ingang van 1januari 2012 en gewijzigd met ingang van 17 juli2013.

13 8 BIJLAGE BIJ REGLEMENT VERGOEDING: 2.1 MODEL STAGEOVEREENKOMST Partijen [Stagebieden, gevestigd te ([postcode]) [plaatsnaam], vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], hierna te noemen de stagebieder, en, De heer/mevrouw [naam], geboren op [geboortedatum], wonende te ([postcode]) [plaatsnaam] aan de [straatnaam], hierna te noemen de stagiair, verklaren een stage-overeenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden: Artikel 1 Stageperiode De stagebieder stelt de stagiair in de gelegenheid om in het kader van de opleiding [naam opleiding] aan de [naam ondennijsinstelling] praktische ervaring op te doen gedurende een periode van [begindatum stage] tot en met [einddatum stage]. Artikel 2 Dagelijkse leertijd De dagelijkse leertijd is voor de stagiair in overeenstemming met de arbeidstijd, welke geldt op de afdeling waar de stagiair geplaatst is en voor zover niet in strijd met de arbeidswetgeving met betrekking tot jeugdigen. De stagiair zal gedurende [aantal] uren per week aanwezig zijn op door de stagebieder aan te geven tijdstippen. Hierbij zal rekening worden gehouden met contact- en terugkomdagen en andere mogelijke, relevante schoolactiviteiten van de stagiair, alsmede met schoolvakanties. Artikel 3 Stagebegeleiding [naam sta gebegeleider] fungeert namens [stagebieder] gedurende de stageperiode als stagebegeleider en is samen met de stagebegeleider van de onderwijsinstelling [naam stagebegeleider ondennijsinstelling] verantwoordelijk voor de begeleiding van de stagiair tijdens de stageperiode. Artikel 4 Stageplan De onderwijsinstelling bepaalt het doel van de stage. In onderling overleg bepalen de stagebieder, de onderwijsinstelling en de stagiair de inhoud (leerdoelen en werkzaamheden) van de stage, waarna dit wordt vastgelegd in een stageplan. De stagebieder draagt de stagiair slechts taken op die passen in het stageplan. Artikel 5 Stagevergoeding De stagiair ontvangt een stagevergoeding van 100 bruto per maand. Bij minder dan (gemiddeld per maand) 23 uur stage per week wordt de vergoeding naar rato van het aantal uren betaald. De wettelijke verplichte inhoudingen zullen door de stagebieder worden ingehouden en afgedragen. Artikel 6 Vakantie Aan de stagiair wordt vrij gegeven conform de door de onderwijsinstelling vastgestelde schoolvakanties, tenzij anders is overeengekomen met de stagebieder. Artikel 7 Reiskosten Stagiairs in het bezit van een OV-studentenkaart ontvangen geen tegemoetkoming in de reiskosten tussen woonplaats en stageplaats. Stagiairs die niet in het bezit van een OV-studentenkaart ontvangen een tegemoetkoming in de reiskosten tussen woonplaats en stageplaats conform de betreffende bepalingen van de CAO Huisartsenzorg(algemeen verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438). Artikel 8 Zakelijke kilometers Stagiairs in het bezit van een OV-studentenkaart ontvangen geen vergoeding in de reiskosten bij dienstreizen. Stagiairs die niet in het bezit van een OV-studentenkaart ontvangen een vergoeding in de reiskosten bij dienstreizen conform de betreffende bepalingen van de CAO Huisartsenzorg (algemeen

14 9 verbindend verklaard bij besluit van 22 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SC.8438). Artikel 9 Ziekte Als de stagiair ziek wordt tijdens de stageperiode dan moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de stagebegeleider van [stagebieder], ook als de stagiair die dag niet werkzaam is. Voor een betermelding geldt dezelfde procedure. Bij ziekte vindt gedurende twee weken doorbetaling van de stagevergoeding plaats tot uiterlijk de dag waarop de stage eindigt. Artikel 10 Geheimhoudingsplicht De stagiair heeft de verplichting tot geheimhouding. De geheimhoudingsplicht geldt zowel gedurende de stageperiode als daarna en heeft betrekking op al hetgeen dat direct of indirect verband houdt met de belangen van «sta gebieder» en met name alles wat behoort tot de praktijk, de praktijkvoering en de cliënten/patiënten; alles genomen in de ruimste zin. Artikel 11 Beëindiging stage-overeenkomst De stage-overeenkomst eindigt als de overeengekomen stageperiode is afgelopen. Daarnaast kan de stage-overeenkomst worden beëindigd als: - de stagebieder/stagebegeleider vindt dat de stagiair de algemene regels en individuele afspraken niet (voldoende) nakomt; - de stagiair zijn/haar opleiding tijdens de stageperiode afbreekt. Artikel 12 Aard van de stage-overeenkomst De stage-overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 13 Bedrijfseigendommen Bedrijfseigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen enzovoort, moeten voor het einde van de stageperiode door de stagiair worden ingeleverd bij de stagebieder. Artikel 14 Regels Op deze stage-overeenkomst zijn tevens de geldende wet- en regelgeving van toepassing. De stagiair is bovendien gehouden aan en zal zich gedragen naar de huisregels en geldende protocollen van de praktijk. Artikel 15 Verklaring stagiair inzake ontvangst van diverse documenten De stagiair verklaart van de stagebieder te hebben ontvangen: - een ondertekend afschrift van de stage-overeenkomst; - (huisregels); - (personeelshandboek); - wat verder van toepassing zou kunnen zijn Ondertekening Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te [plaats van vestiging stagebieder] op [datum] Voor akkoord, Voor akkoord, stagebieder stagiair

15 10 BIJLAGE BIJ REGLEMENT VERGOEDING: 2.2 AANVRAAGFORMULIER REGLEMENT VERGOEDING STAGEVERGOEDING DOOR STAGEBIEDER Gevraagde gegevens Naam aanvrager/stagebieder Toelichting Formele naam van de aanvragende rechtspersoon Adres Het bezoekadres van de aanvrager, geen postadres Postcode/plaats - Contactpersoon Naam, voornaam, tussenvoegsel Telefoonnummer -- adres Bankrekeningnummer Nummer en plaats van de bank Ten name van Akkoordverklaring Verklaring van de aanvrager waarin hij aangeeft alles naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord gaat met de bepalingen in het reglement vergoeding Namen stagiair(s) plus naam opleiding Formele naam van de stagiair(s) waarvoor stagevergoeding wordt aangevraagd en soort opleiding waarvoor de stagiair(s) stage loopt/lopen

16 11 BIJLAGE BIJ REGLEMENT VERGOEDING: 2.3 AANVRAAGFORMULIER REGLEMENT VERGOEDING PRAKTIJKBEGELEIDING Gevraagde gegevens Naam aanvrager/stagebieder Toelichting Formele naam van de aanvragende rechtspersoon Adres Het bezoekadres van de aanvrager, geen postadres Postcode/plaats -- Contactpersoon Naam, voornaam, tussenvoegsel Telefoonnummer adres Bankrekeningnummer Nummer en plaats van de bank Ten name van Namen stagiair(s) plus naam opleiding Formele naam van de stagiair(s) waarvoor vergoeding praktijkbegeleiding wordt aangevraagd en soort opleiding waarvoor de stagiair(s) stage loopt/lopen Duur stageperiode Aantal uren per week Naam/namen praktijkbegeleider(s) Akkoordverklaring Verklaring van de aanvrager waarin hij/zij aangeeft alles naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord gaat met de bepalingen in het reglement vergoeding

17 12 BIJLAGE BIJ REGLEMENT VERGOEDING: 2.4 AANVRAAGFORMULIER REGLEMENT VERGOEDING STAGEVERGOEDING DOOR STAGIAIR Gevraagde gegevens Naam aanvrager Toelichting Naam van de aanvragende stagiair Adres Adres van de aanvrager, geen postadres Postcode/plaats BSN Burgerservicenummer van de stagiair Telefoonnummer adres Bankrekeningnummer Nummer en plaats van de bank Ten name van NAW gegevens stagebieder NAW gegevens opleiding Formele naam van de opleiding waarvoor de stagiair stage loopt Aanvangsdatum stageperiode Einddatum stageperiode Wens tav. loonkostenverrekening Akkoordverklaring Verklaring van de stagiair(e) waarin hij/zij aangeeft alles naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord gaat met de bepalingen in het reglement vergoeding

18 13 BIJLAGE 3A FONDS CAO REGLEMENT BEZWAARCOMMISSIE STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 het Reglement Vergoeding Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. van Taak bezwaarcommissie Artikel 2 Binnen de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) bestaat een bezwaarcommissie, zoals genoemd in artikel 13 van het Reglement Vergoeding Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. Haar taak is het bij meerderheid van stemmen uitbrengen van zwaarwegende adviezen over voorgelegde geschillen met betrekking tot besluiten van SSFH over vergoedingen zoals genoemd in artikel 7 van het Reglement Vergoeding Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. Samenstelling bezwaarcommissie Artikel 3 1. De bezwaarcommissie bestaat uit drie leden. 2. Eén lid wordt benoemd door de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en één lid wordt benoemd door Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO). 3. Eén lid wordt benoemd door de in lid 2 bedoelde partijen gezamenlijk en treedt op als voorzitter. 4. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn na afloop van die periode één keer herbenoembaar. 5. Bestuursleden van cao-partijen in de huisartsenzorg, leden van het bestuur SSFH en leden van onderliggende commissies van SSFH kunnen niet worden benoemd tot lid van de bezwaarcommissie. 6. Het secretariaat wordt gevoerd door de ambtelijk secretaris van de stichting. Werkwijze bezwaarcommissie Artikel 4 1. Binnen de bezwaarcommissie hebben de leden, met uitzondering van de voorzitter, ieder een stem. Indien stemmen staken, krijgt de voorzitter ook stemrecht. Dit komt neer op een totaal van twee of (in uitzonderingsgevallen) drie stemmen. 2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 3. In het kader van vertrouweljkheid brengen de leden, evenals de voorzitter geen informatie naar buiten, behoudens aan het bestuur van SSFH. 4. Een lid van de bezwaarcommissie dat rechtstreeks bemoeienis heeft of heeft gehad met het voorliggende geschil, mag aan de behandeling daarvan niet deelnemen. In dat geval zal op ad hoc basis een plaatsvervangend lid afkomstig uit de dezelfde geleding worden aangezocht zitting te nemen in de bezwaarcommissie. 5. De bezwaarcommissie doet een uitspraak middels een zwaarwegend advies.

19 14 Belanghebbende Artikel 5 Een verzoek tot het uitbrengen van een advies in een geschil betreffende een door het bestuur van SSFH genomen besluit over een vergoeding of stagevergoeding (hierna te noemen: bezwaarschrift) kan worden ingediend door de stagebieder of de stagiair waarop dit besluit betrekking heeft. Aanhangig maken van een bezwaar Artikel 6 1. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt vier weken na dagtekening van de schriftelijke beslissing inzake de heroverweging van SSFH, als genoemd in artikel 12 van het reglement vergoeding SSFH. 2. Het bezwaarschrift wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat van SSFH ter attentie van de bezwaarcommissie. 3. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: a. de naam en het adres van de indiener; b. een dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar; e. een omschrijving van het gewijzigde besluit dat de indiener wenst. 4. Het secretariaat zendt uiterlijk binnen een week na dagtekening van het bezwaarschrift een ontvangstbevestiging naar de indiener en een kopie van het bezwaarschrift naar de bezwaarcommissie. 5. Indien de bezwaarcommissie van mening is dat een bezwaarschrift niet voldoet aan de in artikel 6, lid 3 gestelde eisen, dan wel de indiener niet als belanghebbende, zoals omschreven in artikel 5, kan worden aangemerkt, kan de bezwaarcommissie adviseren het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim binnen tien dagen nadat hij hierover is ingelicht te herstellen. De bezwaarcommissie zal het bestuur van SSFH informeren over de reden van de geadviseerde niet-ontvankeljkverklaring en de inhoud van het betreffende bezwaarschrift. 6. Indien de bezwaarcommissie het nodig acht, kan zij besluiten tot het vragen van een nadere schriftelijke toelichting, waarin binnen 10 dagen na dagtekening van het verzoek moet worden voorzien. 7. De bezwaarcommissie kan besluiten tot het beleggen van een hoorzitting. 8. Indien geen hoorzitting plaatsvindt, brengt de bezwaarcommissie binnen zes weken na dagtekening van een bezwaarschrift dat voldoet aan de in artikel 6, lid 3 gestelde eisen, hierover een advies uit. In het belang van de zaak kan de bezwaarcommissie deze termijn twee keer met twee weken verlengen. Indien een hoorzitting plaatsvindt, brengt de bezwaarcommissie binnen twaalf weken na dagtekening van een bezwaarschrift dat voldoet aan de in artikel 6, lid 3 gestelde eisen, hierover een advies uit. Deze termijn kan de commissie in het belang van de zaak twee keer met drie weken verlengen. 9. De bezwaarcommissie kan indien gewenst getuigen/deskundigen oproepen om te raadplegen en te horen. 10. Het bestuur van SSFH deelt het naar aanleiding van het advies van de bezwaarcommissie genomen besluit binnen twee weken, na dagtekening van dit advies, aan de indiener van het bezwaar mee. In het belang van de zaak kan het bestuur deze termijn twee keer met twee weken verlengen. Indien het besluit van het bestuur afwijkt van het advies van de bezwaarcommissie, wordt in het besluit de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met het besluit meegezonden. De bezwaarprocr kan voorleggen k...

20 15 Jaarverslag Artikel 7 De bezwaarcommissie brengt in het eerste kwartaal van ieder jaar een jaarverslag over het voorafgaande jaar uit aan het bestuur van SSFH overeenkomstig een door de bezwaarcommissie voor te stellen en door het bestuur van SSFH vast te stellen format. Evaluatie Artikel 8 In 2015 evalueert het bestuur van SSFH het functioneren van dit reglement op basis van de jaarverslagen van de bezwaarcommissie over de jaren 2013 en Bij deze evaluatie beziet het bestuur van SSFH of het gelet op de mate waarin adviezen van de bezwaarcommissie zijn opgevolgd, mogelijk en wenselijk is de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaren over te dragen aan de bezwaarcommissie. Inwerkingtreding Artikel 9 I1,+..,,1 fr,,,. L.r.,,.k+ ;.. )fl1 )

21 16 1 IL...L..L.4.1: flflafl Namens Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) A r&fli B. Stegeman bestuurder JA. Wagenaar bestuurder Namens Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) H.M. Bolle directeur ki...,... flkii fl..i..i:...i,... n Ii 4 I. fl. bestuurder...i. Namens Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) G.J.A. van Baooem Bakker voorzitter Praktijkondersteuners (NVvPO) J.H.A.M. Kramer 0 LHV Vhtl fl P ABVAKABO ar PubLjekeZk NVvPO

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 van de CAO Stichting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1367 16 januari 2014 Huisartsenzorg Sociaal Fonds 2014/2016 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

tjz SEP Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving

tjz SEP Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving T.a.v. de heer Mr M.H.M. van der Goes 2509 LV DEN HAAG Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Postbus 90801 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J.A.W. van Poortvliet

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg Lange Voorhout 13 25U EADen Haag

Nadere informatie

hebben de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, hierna te noemen SSFH gesloten:

hebben de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, hierna te noemen SSFH gesloten: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG 1 april 2016 31 maart 2021 Werkgeversorganisaties: 1. de Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen

Nadere informatie

FONDS CAO COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST EN BIJLAGEN INZAKE SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2017

FONDS CAO COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST EN BIJLAGEN INZAKE SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2017 FONDS CAO COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST EN BIJLAGEN INZAKE SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2017 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG 1 januari

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE WIJZIGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. 1 april maart 2021

TUSSENTIJDSE WIJZIGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. 1 april maart 2021 TUSSENTIJDSE WIJZIGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG 1 april 2016 31 maart 2021 Werkgeversorganisaties: 1. de Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

TIJDELIJKE REGELING TEGEMOETKOMING IN DE SCHOLINGSKOSTEN SECTORPLAN SSFH. 1. Aanvrager Zij-instromer, werkgever of stagebieder in de huisartsenzorg.

TIJDELIJKE REGELING TEGEMOETKOMING IN DE SCHOLINGSKOSTEN SECTORPLAN SSFH. 1. Aanvrager Zij-instromer, werkgever of stagebieder in de huisartsenzorg. TIJDELIJKE REGELING TEGEMOETKOMING IN DE SCHOLINGSKOSTEN SECTORPLAN SSFH OKTOBER 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze tijdelijke regeling wordt verstaan onder: 1. Aanvrager Zij-instromer, werkgever

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus 20056 3502 LB Utrecht Telefoon (0800) 0543 Datum 14 oktober 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-67/GvS Betreft: CAO

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VAN BEZWAAR

REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VAN BEZWAAR REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VAN BEZWAAR PENSIOENFONDS PGB Reglement voor de Commissie van Bezwaar Pensioenfonds PGB 1 REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VAN BEZWAAR als bedoeld in artikel 16 van de statuten van

Nadere informatie

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 Gemeente Den Haag Ons kenmerk HGR/2011.12 RIS 180930 VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende de toelichting, Besluit:

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010.

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010. Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 1 januari 2009-1 april 2010 d.d. 12 november 2008 Ondergetekenden, partijen bij de CAO Huisartsenzorg, te weten: a. De Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te

Nadere informatie

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 Inwerking getreden 22 juni 2006 Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 AANHEF Het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland; Gelet op artikel 5 lid 3, artikel 11 lid 1 sub 1 c

Nadere informatie

CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Reglement Geschillencommissie Vastgesteld op 27 maart 2012

CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Reglement Geschillencommissie Vastgesteld op 27 maart 2012 CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld op 27 maart Versie 0.2 Mvw 21/2/ Inhoud Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Samenstelling van de Geschillencommissie 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJNPERSONEEL 2013.

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJNPERSONEEL 2013. Gemeente Den Haag Ons kenmerk HGR/2013.6 RIS 262582 VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJNPERSONEEL 2013. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. In te trekken Regeling Geschillen

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie Energievoorziening

Reglement geschillencommissie Energievoorziening Reglement geschillencommissie Energievoorziening 1 juli 2005 Amvest Energie BV Postbus 12446 1100 AK Amsterdam Zuidoost telefoon: 020-4301212 KvK nr 34288968 BTW nr NL 81.87.94.744.B.01 Begripsomschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave

Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave 1. Inleiding De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven binnen een

Nadere informatie

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( )

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( ) Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid (201 1-2015) Artikel 97: Werkingssfeeronderzoeken 1. Het Technisch Bureau Bouwnijverheid stelt namens partijen werkingssfeeronderzoeken

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring

Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring (Tekst geldend vanaf: 10-01-2012) Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gelet op

Nadere informatie

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB)

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement SNTB - 2007 1 Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) ingevolge artikel 3 lid 4 van deze CAO en artikel

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Bezwarenprocedure voor personele

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Artikel 1 Definities De in de statuten en het pensioenreglement van het fonds gebruikte begripsbepalingen worden geacht

Nadere informatie

Reglement Bezwarencommissie. De Dierenbescherming. November Versie november 2015 Pagina 1 van 6

Reglement Bezwarencommissie. De Dierenbescherming. November Versie november 2015 Pagina 1 van 6 Reglement Bezwarencommissie De Dierenbescherming November 2015 Versie november 2015 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1. Definities 3. 2. Toepasselijkheid 3. 3. Samenstelling Commissie 3. 4. Wraking

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI REGLEMENT per 1 januari 2006 van Stichting VUT fonds ECI houdende de regeling vrijwillig vervroegde uittreding. Bladnummer 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 1. In,dit reglement wordt verstaan onder: Stichting:

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 55 20 maart 2009 Recreatie Sociaal fonds 2009/2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8446 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 04-01-1996, nr. 3 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid REGLEMENT KLACHTENPROCEDURE van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid op: 12 september

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Klachten- en geschillenregeling

Klachten- en geschillenregeling Ingangsdatum: 20 maart 2008 A. Begripsbepalingen Fonds: Stichting Pensioenfonds Forbo Bestuur: Het bestuur van het pensioenfonds. Belanghebbende: De persoon die uit hoofde van de statuten en/of reglementen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Wonen Vervroegd Uittreden 2005 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Contractcateringbranche Vrijwillig Vervroegd Uittreden 2004/2008 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

Reglement Naleving. Artikel 1 Definities

Reglement Naleving. Artikel 1 Definities Reglement Naleving Artikel 1 Definities 1. Onder de cao wordt verstaan de Cao voor de Bouwnijverheid. Daaronder wordt mede verstaan de Cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid. 2. Onder partijen

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland De ondergetekenden: Mafina B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudend te Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 273 (2594 AN), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder TOTAL

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie ARTIKEL 1 DEFINITIES CAO: Beroepscommissie: Werkgeversvereniging:

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ;

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ; Voorbeeldovereenkomst ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD Ondergetekenden: [naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen

Nadere informatie

CAO-PARTIJEN SCHILDERS fax: 070-33681 00

CAO-PARTIJEN SCHILDERS fax: 070-33681 00 Burg. Elsenlaan 321 Postbus 11,2280 AA Rijswijk tel: 070-33661 1 1 CAO-PARTIJEN SCHILDERS fax: 070-33681 00 - --.-- -.... -- - -. -. - - - -- - - - - -- -. -. Ministerie van Sociale Zaken Afdeling Secretariaat

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Ter uitwerking van de statuten d.d. 30 december 2011 van de Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed (hierna

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Klachten- en geschillenprocedure

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Klachten- en geschillenprocedure Juli 2015 Bijlage 3 en 4 - Pensioenreglement BPF Schilders versie 34 1 juli 2015 1

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen november 2007 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsomschrijvingen zoals

Nadere informatie

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Reglement van de klachten- en geschillencommissie administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 21 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN ADVIES

REGLEMENT COMMISSIE VAN ADVIES REGLEMENT COMMISSIE VAN ADVIES STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN UIT DE TECHNISCHE GROOTHANDEL Reglement voor de Commissie van Advies, bedoeld in artikel 15 van het reglement behorende bij de CAO

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep

Reglement Commissie van beroep Vastgesteld door de Ledenraad op 21 mei 2007 inwerkingtreding op 28 augustus 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA Artikel 1 Reglement 2 Artikel 2 Commissie van Beroep 2 Artikel 3 Samenstelling en werkwijze Commissie

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie