Bestemmingsplan Eerste herziening De Schaker Twello Planfase vastgesteld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Eerste herziening De Schaker Twello Planfase vastgesteld"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Eerste herziening De Schaker Twello Planfase vastgesteld

2

3 Eerste herziening De Schaker T wello Deze standaard is gebaseerd op de SVBP 2012 (18 april 2012)

4 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doel van het bestemmingsplan 1.3 Ligging plangebied 1.4 Leeswijzer Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 2.1 Inleiding 2.2 Aanpassingen op de verbeelding 2.3 Aanpassingen in de regels 2.4 Afweging Hoofdstuk 3 Haalbaarheid van het plan 3.1 Ruimtelijke beleidskaders 3.2 Sectorale aspecten Hoofdstuk 4 Juridische planbeschrijving 4.1 Verantwoording planvorm Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid 12 Hoofdstuk 6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 6.1 Inspraak 6.2 Uitkomsten overleg 6.3 Zienswijzen Regels 15 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Wijze van meten Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Artikel 3 Agrarisch Artikel 4 Groen Artikel 5 Verkeer Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied Artikel 7 Water Artikel 8 Wonen - 1 Artikel 9 Wonen - 2 Artikel 10 Waarde - Archeologie Hoofdstuk 3 Algemene regels Artikel 11 Antidubbeltelregel Artikel 12 Algemene bouwregels Artikel 13 Algemene gebruiksregels Artikel 14 Algemene afwijkingsregels Artikel 15 Algemene wijzigingsregels Artikel 16 Overige regels Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels Artikel 17 Overgangsrecht Artikel 18 Slotregel

5 Bijlagen Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

6 4

7 T oelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Op 26 maart 2012 is het bestemmingsplan De Schaker Twello vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om circa 320 woningen te realiseren aan de oostzijde van Twello. Het betreft drie verschillende bebouwingsgebieden, globaal gelegen ten oosten en zuiden van de wijk Achter 't Holthuis, ten noorden van de Voordersteeg en ten westen van De Fliert. Inmiddels bestaat aanleiding het bestemmingsplan op enkele ondergeschikte onderdelen aan te passen op zowel de verbeelding als in de regels. De afgelopen anderhalf jaar, waarin de daadwerkelijke realisering van de plannen centraal stond, is een aantal zaken aan het licht gekomen die in de periode van totstandkoming van het bestemmingsplan logisch waren, maar bij een toetsing aan de praktijk toch niet werken. Deels zijn de aanpassingen daarom terug te voeren op 'voortschrijdend inzicht'. Gelijktijdig kunnen enkele schoonheidsfoutjes die in het plan terecht zijn gekomen, hersteld worden. Het betreft de volgende punten: verleggen ontsluiting van het meest noordelijke woongebied binnen deelgebied Holthuis-Oost; aanpassen van bouwgrenzen binnen ditzelfde woongebied; correctie van de aanduiding maximum aantal wooneenheden binnen een bouwvlak aan de zuidkant van deelgebied Holthuis-Oost; hanteren van alleen een maximale bouwhoogte en daarmee het vervallen van een maximale goothoogte; voor enkele percelen het verruimen van de bouwmogelijkheden voor overige gebouwen en de gebruiksmogelijkheden voor aan huis verbonden beroepen en/of aan huis verbonden bedrijven; voor enkele percelen het wijzigen van de afstand tussen hoofdgebouw en zijdelingse perceelsgrens, evenals de onderlinge bouwafstand tussen hoofdgebouwen; opnemen van de mogelijkheid om onder voorwaarden bouwgrenzen te kunnen overschrijden; opnemen van een flexibiliteitsbepaling voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek; vervallen van de bestemmingen Verkeer en Water. Ook zijn enkele tekstuele aanpassingen in de regels wenselijk. Om één en ander mogelijk te maken, dient bestemmingsplan De Schaker Twello op onderdelen herzien te worden. Daarnaast wordt het plangebied van het geldende bestemmingsplan De Schaker Twello uitgebreid met twee groenstroken tussen deelgebied Fliertbuurt en het Schakerpad. Deze waren in het moederplan al opgenomen, maar zijn met vaststelling van bestemmingsplan Twello Noordoost op 1 juli 2013 planologisch komen te vervallen. In deze herziening worden beide groenstroken weer opgenomen. 1.2 Doel van het bestemmingsplan Het voorliggende bestemmingsplan dient het aanpassen van enkele onderdelen van de geldende bestemmingsplannen De Schaker Twello en Twello Noordoost juridisch-planologisch mogelijk te maken. 1.3 Ligging plangebied Voor de herziening geldt dezelfde plancontour als voor het moederplan, bestemmingsplan De Schaker Twello. Hierop is uitgezonderd de weg Voordersteeg; deze weg valt inmiddels onder het op 28 januari 2013 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied. De groenstroken tussen Fliertbuurt en Schakerpad, die zijn komen te vervallen met bestemmingsplan Twello Noordoost, liggen ook binnen de plancontour van het moederplan. Het plangebied valt uiteen in drie bebouwingsgebieden. In Figuur 1 is de ligging van het plangebied weergegeven. 5

8 Figuur 1 - Ligging plangebied 1.4 Leeswijzer Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de aanpassingen die plaatsvinden ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de haalbaarheid van het plan en hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de gekozen planvorm en de juridische regeling. Hoofdstuk 5 gaat in op de economische uitvoerbaarheid van het plan. De maatschappelijke uitvoerbaarheid wordt behandeld in hoofdstuk 6. 6

9 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 2.1 Inleiding In paragraaf 1.1 is al kort ingegaan op de aanpassingen die met dit bestemmingsplan plaats dienen te vinden ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen. In dit hoofdstuk worden deze aanpassingen nader omschreven voor zowel de verbeelding als de regels van het bestemmingsplan. 2.2 Aanpassingen op de verbeelding Bouwgrens noordelijk woongebied In het meest noordelijke gedeelte van deelgebied Holthuis-Oost mogen op basis van het moederplan 28 woningen worden gebouwd, verdeeld over twee bouwvlakken. Om meer flexibiliteit te bieden binnen de verkaveling van dit deel van het plangebied, worden de twee bouwvlakken aan de oostzijde met elkaar verbonden. Het aantal woningen blijft gelijk. In totaal wordt binnen het nieuwe bouwvlak ruimte geboden voor maximaal 10 bouwvolumes. Verleggen ontsluiting Binnen de groenstrook ten westen van het hierboven beschreven woongebied, is een ontsluitingsweg naar Achter 't Holthuis opgenomen met de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied. Deze wordt enkele meters in zuidelijke richting verplaatst, zodat deze in het verlengde van de bestaande weg Boszegge komt te liggen. Ter plekke geldt nu de bestemming Groen. Deze laatste bestemming wordt opgenomen op de plek van de oorspronkelijke locatie van de ontsluitingsweg. Toevoegen woning zuidelijk gedeelte Holthuis-Oost De twee zuidelijke bouwvlakken binnen deelgebied Holthuis-Oost voorzien beide in de bouw van maximaal 7 wooneenheden. De actuele verkaveling van één van deze bouwvlakken voorziet echter in de bouw van 8 woningen. Het plan wordt hierop aangepast. Bestemming Water vervangen door bestemming Groen In het moederplan is op enkele plekken de bestemming Water opgenomen, ook op plekken waar uiteindelijk geen waterberging, maar groen voorzien is. Hoewel de bestemming ook groen toestaat, leidt dit in de praktijk tot verwarring. Aangezien de bestemming Groen uit het plan mede bestemd is voor water (en in dat opzicht geen onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen de twee bestemmingen), komt de bestemming Water te vervallen en wordt deze vervangen door de bestemming Groen. Voor de feitelijke inrichting van het gebied heeft dit geen gevolgen. Bestemming Groen tussen Fliertbuurt en Schakerpad Ten noorden van het perceel Schakerpad 9 en ten zuiden van het perceel Schakerpad 11 is in plan De Schaker Twello een groenbestemming opgenomen, met als doel hier een voet- en/of fietspad te realiseren. Per abuis zijn de contouren van deze groenstroken niet correct overgenomen in bestemmingsplan Twello Noordoost, dat op 1 juli 2013 is vastgesteld. Onder dit plan gelden ter plekke de bestemmingen Agrarisch en Wonen. Met onderliggende herziening wordt de regeling uit het oorspronkelijke bestemmingsplan De Schaker Twello teruggebracht. 2.3 Aanpassingen in de regels Artikel 3 - Agrarisch Het plan biedt de mogelijkheid op agrarische gronden andere bouwwerken op te richten met een bouwhoogte van een meter en een maximale oppervlakte van 20 m2. Deze regeling is bedoeld voor hekwerken en erfafscheidingen en niet voor het bouwen van overkappingen en/of schuilhutten. Door de gestelde maximale oppervlakte leidt dit tot verwarring. De regeling wordt om die reden aangepast. Artikel 5 - Verkeer De Voordersteeg, de enige weg waarvoor in het moederplan de bestemming Verkeer is opgenomen, valt inmiddels onder de werking van bestemmingsplan Buitengebied. De overige wegen in het plangebied 7

10 zijn bestemd als Verkeer - Verblijfsgebied. De bestemming Verkeer kan om die reden komen te vervallen. Artikel 7 - Water Met het vervallen van de bestemming Water op de verbeelding, komt deze bestemming ook te vervallen in de regels. Artikel 8 - Wonen - 1 Deze bestemming wordt op enkele punten aangepast. De goothoogte komt te vervallen, om aansluiting te zoeken bij de bouwmogelijkheden van de aangrenzende wijk Achter 't Holthuis. De in het moederplan opgenomen bouwhoogten blijven gelijk. Bij percelen met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3' bedraagt deze hoogte 11 m; voor de overige percelen is dit 10 m. Deze bouwhoogten worden in de regels opgenomen. Met het vervallen van een maximale goothoogte komt ook de regeling voor het plaatsen van dakkapellen te vervallen; Bij de locatie voor landhuizen (specifieke bouwaanduiding - 3) is per hoofdgebouw 50 m2 aan overige gebouwen toegestaan. Dit wordt uitgebreid tot 100 m2, gelijk aan de regeling ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2'. De gebruiksoppervlakte voor aan huis verbonden beroepen en/of aan huis verbonden bedrijven wordt hierop afgestemd; Ten behoeve van een optimale verkaveling wordt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' de bouwafstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens en de onderlinge bouwafstand tussen hoofdgebouwen (als deze niet aaneengebouwd zijn) aangepast naar respectievelijk 3 m en 6 m. In het geldende plan is dit 4 m en 8 m; Om flexibiliteit te vergroten, wordt in het plan een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om -indien dit uit stedenbouwkundig en milieutechnisch oogpunt aanvaardbaar is- de in het plan aangegeven bouwvlakken te overschrijden. Bestemmingsgrenzen mogen hierbij niet worden overschreden. Artikel 9 - Wonen - 2 Net als in de bestemming Wonen - 1, wordt een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om -indien dit uit stedenbouwkundig en milieutechnisch oogpunt aanvaardbaar is- de in het plan aangegeven bouwvlakken te overschrijden. Bestemmingsgrenzen mogen hierbij niet worden overschreden. Artikel 10 - Waarde - Archeologie Ten behoeve de flexibiliteit te vergroten, wordt ten aanzien van de voorwaarden voor het verlenen van een omgevingsvergunning opgenomen dat een archeologisch rapport niet noodzakelijk is indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld. 2.4 Afweging Voor de stedenbouwkundige planopzet zoals beoogd met het oorspronkelijke bestemmingsplan, vormen de aanpassingen geen belemmeringen. Het moederplan zet in op behoud en versterking van de openheid, het grootschalige karakter van het landschap en het bouwen in en aan het dorp. De ruimtelijke vormgeving van woningen en de goede landschappelijke inbedding dragen bij aan de landschappelijke karakteristiek van het gebied. Met het aaneenschakelen van de twee bouwvlakken in het meest noordelijke gedeelte van deelgebied Holthuis-Oost, wordt de laan die hier als open zone vanuit Achter 't Holthuis wordt doorgezet, beëindigd met woonbebouwing in plaats van de bosstrook die de rand van het Fliertdal markeert. Voor realisatie van deze bosstrook en de landschappelijke inbedding van het geheel heeft het plan echter geen consequenties. De bouwmogelijkheid voor de extra woning in het zuidelijke gedeelte van Holthuis-Oost past binnen het oorspronkelijke programma van 320 woningen. Met het vervallen van de maximale goothoogte wordt aangesloten bij de bouwregeling die geldt binnen de aangrenzende wijk Achter 't Holthuis. Voor de beoogde landhuizen binnen het plangebied vormt de opgenomen goothoogte een beperkende factor om te komen tot een statig ontwerp. De aangepaste regeling biedt meer flexibiliteit, zonder hiermee afbreuk te doen aan ruimtelijke uitgangspunten voor het plangebied. De regeling voor overige gebouwen bij de landhuizen wordt gelijkgeschakeld aan de regeling bij percelen met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2'. Gelet op de ruime opzet van de percelen leidt dit niet tot ruimtelijke belemmeringen. De groenstroken tussen Fliertbuurt en Schakerpad waren reeds voorzien in het oorspronkelijke bestemmingsplan voor De Schaker. 8

11 Gelet op bovenstaande wordt geconcludeerd dat de aanpassingen ruimtelijk van ondergeschikte aard zijn en deze de werking en reikwijdte van het plan De Schaker Twello niet raken. 9

12 Hoofdstuk 3 Haalbaarheid van het plan 3.1 Ruimtelijke beleidskaders De ruimtelijke beleidskaders van de verschillende overheidsniveaus die van toepassing zijn op woongebied 'De Schaker' zijn beschreven in bestemmingsplan De Schaker Twello. Geconcludeerd is dat het uitbreidingsplan in overeenstemming is met het ruimtelijke beleid van Rijk, provincie, regio en gemeente. Gezien de beperkte afwijkingen die met onderliggende herziening mogelijk worden gemaakt ten opzichte van het moederplan, is sprake van een lokaal belang waar het beleid van de diverse overheden niet nader op ingaat. 3.2 Sectorale aspecten In bestemmingsplan De Schaker Twello is ingegaan op de diverse sectorale regelgeving die betrekking heeft op de ontwikkelingen van woongebied 'De Schaker', zoals milieuaspecten, verkeersaspecten, planologisch relevante leidingen, water, flora en fauna, cultuurhistorie en archeologie. De aanpassingen die met deze herziening mogelijk worden gemaakt, zijn van ondergeschikte aard en raken de werking en reikwijdte van het oorspronkelijke plan niet. Diverse relevante onderzoeken die zijn uitgevoerd gelden voor het gehele plangebied. De onderbouwing van en conclusies ten aanzien van bestemmingsplan De Schaker Twello blijven onverminderd van kracht en zijn representatief voor onderliggende herziening. Voor verdere onderbouwing wordt daarom verwezen naar de toelichting en bijbehorende onderzoeken uit genoemd bestemmingsplan. 10

13 Hoofdstuk 4 Juridische planbeschrijving 4.1 Verantwoording planvorm Deze bestemmingsplanherziening bestaat uit een verbeelding (plankaart) en regels die vergezeld gaan van de onderhavige toelichting. Het betreft een partiële herziening, die in samenhang met het moederplan (het bestemmingsplan De Schaker Twello) moet worden gelezen. De plangrens van deze herziening is gelijk aan die van het moederplan. Hierin waren de twee groenstroken tussen Fliertbuurt en Schakerpad, die momenteel vallen onder bestemmingsplan Twello Noordoost, ook opgenomen. Alleen aan de zuidkant is het plangebied verkleind door de contour af te stemmen op de plangrens van bestemmingsplan Buitengebied (Voordersteeg). Binnen de plangrens zijn op de verbeelding alleen de aanpassingen, zoals beschreven in paragraaf 2.2, weergegeven. De overige bestemmingen zijn niet op de verbeelding van de herziening opgenomen; hier geldt dus gewoon de bestemmingslegging van het moederplan. In de regels van deze herziening zijn de gewijzigde regels ten opzichte van het moederplan opgenomen. Voor het overige blijven de regels van bestemmingsplan De Schaker Twello onverminderd van toepassing. Voor zover de regels ongewijzigd blijven of zijn vervallen, is dit aangegeven. De regels van de bestemming Groen zijn ook van toepassing op de bestemmingsvlakken Groen tussen Fliertbuurt en Schakerpad. 11

14 Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarvoor een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Door de aanpassing op de verbeelding voor het toevoegen van een extra wooneenheid, is met dit plan sprake van een aangewezen bouwplan. De gronden zijn in eigendom van de gemeente. Het kostenverhaal is middels gronduitgifte verzekerd. De financieel-economische uitvoerbaarheid is daarmee gewaarborgd. Om die reden kan worden afgezien van het vaststellen van een exploitatieplan. 12

15 Hoofdstuk 6 M aatschappelijke uitvoerbaarheid 6.1 Inspraak Op 4 september 2006 heeft de gemeenteraad besloten dat het college van burgemeester en wethouders in het kader van de voorbereiding op ruimtelijke procedures waarmee zij is belast, slechts inspraak verleent voorafgaand aan de zienswijzenfase als sprake is van een plan dat een ingrijpende verandering kan hebben op de ruimtelijke structuur van de gemeente Voorst. Gezien het karakter van de in het plan opgenomen aanpassingen ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen is inspraak achterwege gelaten. 6.2 Uitkomsten overleg Het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan pleegt daarbij overleg met de besturen van de betrokken gemeenten en waterschappen en met de diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het geding zijn. In dit geval is sprake van het op ondergeschikte onderdelen aanpassen van de reeds geldende bestemmingsplannen. Het betreft een plan van lokaal belang waarvoor provincie en Rijk vooroverleg niet noodzakelijk achten. Met Waterschap Vallei & Veluwe heeft ambtelijk vooroverleg plaatsgevonden. Gezien de aard en omvang van het plan is nader overleg met het waterschap niet noodzakelijk. 6.3 Zienswijzen Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 10 oktober 2013 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn is iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze over het plan naar voren te brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 13

16 14

17 Regels 15

18 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO VS00 van de gemeente Voorst. 1.2 bestemmingsplan de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels. [de overige regels van artikel 1 zijn ongewijzigd] 16

19 Artikel 2 Wijze van meten 17

20 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Artikel 3 Agrarisch 3.1 Bestemmingsomschrijving 3.2 Bouwregels Op deze gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd, met een bouwhoogte van ten hoogste 1 m, met dien verstande dat overkappingen niet zijn toegestaan. 3.3 Specifieke gebruiksregels 3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 18

21 Artikel 4 Groen 19

22 Artikel 5 Verkeer [vervallen] 20

23 Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied 21

24 Artikel 7 Water [vervallen] 22

25 Artikel 8 Wonen Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. b. aan huis verbonden beroepen en/of aan huis verbonden bedrijven, welke zijn genoemd in categorie 1 van de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat: 1. maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de overige gebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m², met dien verstande dat ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - 2' en 'specifieke bouwaanduiding - 3' maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de overige gebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 100 m2; c. d. e. f. g. 8.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: Hoofdgebouwen a. b. c. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 10 m, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3' de bouwhoogte van hoofdgebouwen ten hoogste 11 m bedraagt; d. [vervallen] e. [vervallen] f. g. Specifiek e bouwaanduiding - 1 h. i. j. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt aan de niet aaneengebouwde zijde ten minste 3 m; k. de onderlinge afstand van hoofdgebouwen, indien niet aaneengebouwd, bedraagt ten minste 6 m; l. Specifiek e bouwaanduiding - 2 m. n. o. 23

26 Specifiek e bouwaanduiding - 3 p. q. r. s Overige gebouwen, overkappingen en erkers a. b. c. d. e. f. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - 2' en 'specifieke bouwaanduiding - 3' mag in afwijking van het bepaalde onder e, de maximale oppervlakte aan overige gebouwen maximaal 100 m² bedragen; g. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - 2' en 'specifieke bouwaanduiding - 3' bedraagt de maximale goot- en bouwhoogte van overige gebouwen, in afwijking van het bepaalde onder d, ten hoogste 3 m respectievelijk 7 m; h. i Andere bouwwerken en geen overkapping zijnde a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat op de gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 1 m bedraagt; b. c. d. e. f. 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijken van de gebruiksregels Bij een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in lid 8.1 voor de vestiging van: a. aan huis verbonden bedrijven welke niet zijn genoemd in de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten'; b. mits deze naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, wat betreft geur, stof, geluid en gevaar, kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven behorende tot categorie 1 zoals die zijn genoemd in de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten'. 8.5 Afwijken van de bouwregels Bij een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in lid 8.2 voor het bouwen van hoofdgebouwen en/of overige gebouwen buiten het bouwvlak, onder voorwaarde dat: 24

27 a. dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is; b. hiertegen uit milieutechnisch oogpunt geen belemmeringen bestaan. 25

28 Artikel 9 Wonen Bestemmingsomschrijving 9.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: Hoofdgebouwen Overige gebouwen, overkappingen en erkers Andere bouwwerken en geen overkapping zijnde a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat op de gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 1 m bedraagt; b. c. d. e. f. 9.3 Afwijken van de gebruiksregels Bij een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in lid 9.1 voor de vestiging van: a. aan huis verbonden bedrijven welke niet zijn genoemd in de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten'; b. mits deze naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, wat betreft geur, stof, geluid en gevaar, kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven behorende tot categorie 1 zoals die zijn genoemd in de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten'. 9.4 Afwijken van de bouwregels Bij een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in lid 9.2 voor het bouwen van hoofdgebouwen en/of overige gebouwen buiten het bouwvlak, onder voorwaarde dat: a. dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is; b. hiertegen uit milieutechnisch oogpunt geen belemmeringen bestaan. 26

29 Artikel 10 Waarde - Archeologie 10.1 Bestemmingsomschrijving 10.2 Bouwregels 10.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning Uitzondering op het aanlegverbod Voorwaarden voor een omgevingsvergunning De werken en werkzaamheden, zoals in lid bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien: a. b. c. een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld. 27

30 Hoofdstuk 3 Algemene regels Artikel 11 Antidubbeltelregel 28

31 Artikel 12 Algemene bouwregels 29

32 Artikel 13 Algemene gebruiksregels 30

33 Artikel 14 Algemene afwijkingsregels 31

34 Artikel 15 Algemene wijzigingsregels 32

35 Artikel 16 Overige regels 33

36 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels Artikel 17 Overgangsrecht 34

37 Artikel 18 Slotregel Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan Eerste herziening De Schaker Twello'. 35

38 36

39 Bijlagen 37

40 Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 38

bestemmingsplan Correctieve herziening Zilvervakschool Schoonhoven Noord

bestemmingsplan Correctieve herziening Zilvervakschool Schoonhoven Noord bestemmingsplan Correctieve herziening Zilvervakschool Schoonhoven Noord Planstatus: Plan identificatie: ontwerp NL.IMRO.1931.BP1509DK003-ON01 Datum: 23 maart 2015 Contactpersoon Buro SRO: Kenmerk Buro

Nadere informatie

1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum

1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum 1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum Huizen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0406.BPHWC2011H01-VG01 03-04-2014 ontwerp 26-06-2014 vastgesteld projectnummer:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging van het plangebied "Zuidhoek" 1.3 Leeswijzer 7 7 7 8 Hoofdstuk 2 Aanpassingen 2.1

Nadere informatie

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '1e herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden' met identificatienummer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke uitwerking van het bestemmingsplan 'Nieuwe Vesting', dat door de gemeenteraad van Bergen op Zoom is vastgesteld op 21 november

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

2e partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Buiten

2e partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Buiten Gemeente Uden 2e partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Buiten Toelichting, regels en analoge verbeelding 15 december 2015 Kenmerk 0856-26-T01 Projectnummer 0856-26 Toelichting Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT

PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT Nummer Procedurefase Datum 01 Concept Augustus 2013 02 Ontwerp September 2013 03 Vastgesteld 28 november 2013 Wijzigingsplan Parc Tichelt Rijsbergen

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Regels, behorende bij het bestemmingsplan "Grooterkamp" van de gemeente Lochem Wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430

Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 met identificatienummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Wijzigingsplan Locatie Kwekerij Slot. Gemeente Beemster

Wijzigingsplan Locatie Kwekerij Slot. Gemeente Beemster Wijzigingsplan Locatie Kwekerij Slot Gemeente Beemster Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 2 Wonen - 2 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'

Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied West, correctieve herziening Plakkenweg 7a Heerde

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied West, correctieve herziening Plakkenweg 7a Heerde BESTEMMINGSPLAN Buitengebied West, correctieve herziening Plakkenweg 7a Heerde Planstatus: vastgesteld Datum: 2017-06-20 IMRO code: NL.IMRO.0246.808BUWHPlakkenwg7a-VA01 B u r o S t e d e n b o u w bv K

Nadere informatie

Reparatieplan Hierden Dorp Vastgesteld bestemmingsplan

Reparatieplan Hierden Dorp Vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Hierden Dorp 2011 Vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Hierden Dorp 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM. Bestemmingsplan. Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM. Bestemmingsplan. Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bestemmingsplan Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. DOEL EN OPZET BESTEMMINGSPLAN... 3 1.1 AANLEIDING EN DOEL... 3 1.2 LIGGING EN BEGRENZING

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Rapportnummer: 211X07057.079344_1

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN...

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN... Regels INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 ARTIKEL 1 : BEGRIPPEN... 3 HOOFDSTUK 2: BESTEMMINGSREGELS... 3 ARTIKEL 2 : GROEN... 3 ARTIKEL 3 : TUIN... 4 ARTIKEL 4 : VERKEER... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Planregels. Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase

Planregels. Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase Planregels Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase' van de

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied West, 1 e herziening Ontwerp 2 Toelichting 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op 14 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan Buitengebied West

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

O * 1e Partiële Herziening Hindeloopen - Jachthaven. Ontwerp

O * 1e Partiële Herziening Hindeloopen - Jachthaven. Ontwerp O15.000519* 1e Partiële Herziening Hindeloopen - Jachthaven Ontwerp Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Relatie bestemmingsplan - partiële herziening 2 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Gemeente / Olst-Wijhe Bestemmingsplan / Noorder Koeslag, partiële herziening plankaart 2011

Gemeente / Olst-Wijhe Bestemmingsplan / Noorder Koeslag, partiële herziening plankaart 2011 Gemeente / Olst-Wijhe Bestemmingsplan / Noorder Koeslag, partiële herziening plankaart 2011 Gemeente / Olst-Wijhe Bestemmingsplan / Noorder Koeslag, partiële herziening plankaart 2011 procedure datum

Nadere informatie

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 9B. ontwerp juni ruimte voor ideeën

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 9B. ontwerp juni ruimte voor ideeën UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 9B ontwerp juni 2016 ruimte voor ideeën Mortiere fase 9B Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 2. Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 6. Kenmerk: R02

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 2. Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 6. Kenmerk: R02 Regels Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 2 Artikel 2 Woondoeleinden / historische linten 2 Artikel 3 Schakelbepaling 5 Hoofdstuk 3 Overgangs-

Nadere informatie

Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg

Regels, behorende bij 1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Opdrachtgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

Wijzigingsplan Groenedijk 1 te Ouddorp. Gemeente Goeree-Overflakkee. Planstatus: vastgesteld wijzigingsplan Datum: 27 september 2016

Wijzigingsplan Groenedijk 1 te Ouddorp. Gemeente Goeree-Overflakkee. Planstatus: vastgesteld wijzigingsplan Datum: 27 september 2016 Wijzigingsplan Groenedijk 1 te Ouddorp Gemeente Goeree-Overflakkee Regels Planstatus: vastgesteld wijzigingsplan Datum: 27 september 2016 Planidentificatie: NL.IMRO.1924.ODPGroenedijk1-BP30 Inhoud 1 Inleidende

Nadere informatie

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 5B. vastgesteld 23 augustus ruimte voor ideeën

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 5B. vastgesteld 23 augustus ruimte voor ideeën UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 5B vastgesteld 23 augustus 2016 ruimte voor ideeën Mortiere fase 5B Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Nieuwe VerbindingGrenscorridorN69-1e herziening

Nieuwe VerbindingGrenscorridorN69-1e herziening Nieuwe VerbindingGrenscorridorN69-1e herziening Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstukl Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels 7 Artikel 2 Schakelbepaling 7 Artikel 3 Aanpassing

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: R05

Regels. Kenmerk: R05 Regels Kenmerk: 1581-06-R05 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Wonen 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Artikel 1 begrippen 2 Artikel 2 relatie met geldend bestemmingsplan 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4

Artikel 1 begrippen 2 Artikel 2 relatie met geldend bestemmingsplan 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 REGELS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 inleidende regels Artikel 1 begrippen 2 Artikel 2 relatie met geldend bestemmingsplan 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Groen 4 Artikel 4 Maatschappelijk 5 Artikel

Nadere informatie

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Gemeente Olst-Wijhe bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Olst-Wijhe, 7 augustus 2009 Planidentificatienummer: NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301 Toelichting augustus 2009 NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301

Nadere informatie

Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp

Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp Planstatus: vastgesteld Datum: 2016-03-15 Plan identificatie: NL.IMRO.0547.WPZijldijk41-VG01 Auteur: G. Bot AgROM 1 Inleidende regels... 5 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis

150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis 150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1 HOOFDSTUK 2.

Nadere informatie

Planregels. wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015

Planregels. wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015 Planregels wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging'

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN Gemeente Vlissingen april 2016 TOELICHTING Planbeschrijving Op 12 oktober 2015 heeft de gemeente Vlissingen met Lidl Nederland

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom Engelen - Haverleij, 1e herziening (correctie Natuur en Sport)

Bestemmingsplan Kom Engelen - Haverleij, 1e herziening (correctie Natuur en Sport) 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Kom Engelen - Haverleij, 1e herziening (correctie Natuur en Sport) vastgesteld januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 2.1 2.2 Hoofdstuk 3 3.1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN"

Regels bestemmingsplan 3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN" - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 3e herziening

Nadere informatie

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 2 1.3 Leeswijzer 3 HOOFDSTUK 2 HUIDIGE

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Voorschriften. Kenmerk: V02

Voorschriften. Kenmerk: V02 Voorschriften Kenmerk: 0856-01-V02 Inhoudsopgave 1. Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Relatie bestemmingsplan - uitwerkings- en wijzigingsplan 2 2. Bestemmingsbepalingen

Nadere informatie

vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2

vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2 vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidskader 9 Hoofdstuk 3 Juridische toelichting 11 Hoofdstuk 4 Procedure en overleg 15

Nadere informatie

Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39. Gemeente Sint Anthonis

Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39. Gemeente Sint Anthonis Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39 Gemeente Sint Anthonis Gegevens over het plan: Plannaam: Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39 Identificatienummer: NL.IMRO.1702.8BPWhank39-VA01 Status:

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg Bijlage 1 Wegverkeerslawaai 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 1 124.14734.00 Adviesbureau RBOI Bijlage 2 Brieven overlegreacties 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 2 124.14734.00 Adviesbureau

Nadere informatie

uitwerkingsplan uitwerking Luchen fase 2

uitwerkingsplan uitwerking Luchen fase 2 Regels uitwerkingsplan uitwerking Luchen fase 2 Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.1771.UPfase2Luchen2011-OP01 Auteur: glht 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4 Artikel 2

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening. Gemeente Rucphen Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening. Gemeente Rucphen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening Gemeente Rucphen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening Gemeente Rucphen Vastgesteld Rapportnummer: IMRO-Idn: 211x06608.077039_1

Nadere informatie

*Z00CCFF2531* Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM. Conform besloten B en W d.d. 7 mei niet van toepassing

*Z00CCFF2531* Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM. Conform besloten B en W d.d. 7 mei niet van toepassing Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM zaaknummer Z-12-05811 registratienummer ADV-13-01596 opsteller advies mevrouw mr. A.G.M. Hewitt doorkiesnummer 010-5931807 directielid de heer ir. J.A. Freie

Nadere informatie

Planregels. Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging. augustus 2016

Planregels. Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging. augustus 2016 Planregels Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging augustus 2016 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Buitengebied Noord 1e wijziging'

Nadere informatie

Partiële herziening Buitengebied, verzamelplan 2016 O N T W E R P

Partiële herziening Buitengebied, verzamelplan 2016 O N T W E R P Partiële herziening Buitengebied, verzamelplan 2016 O N T W E R P Partiële herziening Buitengebied, verzamelplan 2016 O N T W E R P Inhoud Toelichting 9 januari 2017 Projectnummer 136.00.01.26.00 O v e

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM BEEK EN DONK 1 E HERZIENING GEMEENTE LAARBEEK. 28 januari 2016 vastgesteld

BESTEMMINGSPLAN KOM BEEK EN DONK 1 E HERZIENING GEMEENTE LAARBEEK. 28 januari 2016 vastgesteld BESTEMMINGSPLAN KOM BEEK EN DONK 1 E HERZIENING 28 januari 2016 vastgesteld 51-017 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Plangebied... 6 1.3 Vigerend bestemmingsplan...

Nadere informatie

Wijzigingsplan Opperstraat 1 e wijziging. Gemeente Halderberge Ontwerp

Wijzigingsplan Opperstraat 1 e wijziging. Gemeente Halderberge Ontwerp Wijzigingsplan Opperstraat 1 e wijziging Gemeente Halderberge Ontwerp Wijzigingsplan Opperstraat 1 e wijziging Gemeente Halderberge Ontwerp Rapportnummer: 211X05366.067015_1 Datum: 26 juli 2011 Contactpersoon

Nadere informatie

Regels. bestemmingsplan "Waterberging Vlierwaterleiding Dalmsholte" (vastgesteld) 39

Regels. bestemmingsplan Waterberging Vlierwaterleiding Dalmsholte (vastgesteld) 39 Regels 39 40 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan het bestemmingsplan Waterberging Vlierwaterleiding Dalmsholte van de gemeente Ommen; 1.2 bestemmingsplan de geometrisch bepaalde

Nadere informatie

Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied

Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 1. Voorstel Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied (NL.IMRO.0642.bp15buitengebied 3002), zoals weergegeven

Nadere informatie

Toelichting Wijzigingsplan Hollevoort ong. in Bakel

Toelichting Wijzigingsplan Hollevoort ong. in Bakel Toelichting Wijzigingsplan Hollevoort ong. in Bakel Plan: Wijzigingsplan Status: Ontwerp IDN: NL.IMRO.1652.WPHollevoortong-ON01 1. Aanleiding De initiatiefnemer is voornemens om Hollevoort ong. in Bakel

Nadere informatie

Wijzigingsplan Erfstraat, vestiging Van den Bosch Tuin & Terras

Wijzigingsplan Erfstraat, vestiging Van den Bosch Tuin & Terras Gemeente Uden Wijzigingsplan Erfstraat, vestiging Van den Bosch Tuin & Terras Toelichting, regels en analoge verbeelding 29 april 2014 Kenmerk 0856-17-T01 Projectnummer 0856-17 Toelichting Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening

Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging van het plangebied 1.3 Leeswijzer 7 7 7 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Herziening Laagraven - Oudwulverbroek Gemeente Houten

Bestemmingsplan Herziening Laagraven - Oudwulverbroek Gemeente Houten Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening van de regels 5 Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 9 Artikel

Nadere informatie

Herziening bestemmingsplan Weesperzijdestrook, Leeuwenhoeklocatie. Toelichting en regels

Herziening bestemmingsplan Weesperzijdestrook, Leeuwenhoeklocatie. Toelichting en regels Herziening bestemmingsplan Weesperzijdestrook, Leeuwenhoeklocatie Toelichting en regels Inhoudsopgave 1 Inleiding en planbeschrijving... 1 1.1 Aanleiding en achtergrond... 1 1.2 Plangebied... 1 1.3 Planbeschrijving...

Nadere informatie

REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug - 1 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, herziening regels van de gemeente Hardenberg; 1.2 bestemmingsplan:

het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, herziening regels van de gemeente Hardenberg; 1.2 bestemmingsplan: Buitengebied Hardenberg, herziening regels Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan: het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, herziening

Nadere informatie

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom GEMEENTE HILLEGOM REGELS onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom Hillegom, april 2010 INHOUDOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 4 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Buitengebied. parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling. vastgesteld

BESTEMMINGSPLAN. Buitengebied. parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling. vastgesteld BESTEMMINGSPLAN Buitengebied parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling Bestemmingsplan Buitengebied, Parapluherziening Aan- En Bijgebouwenregeling Gemeente Hoogeveen Status: Vastgesteld Datum: 3 December

Nadere informatie

Partiële herziening Uitwerkingsplan Westerdel 2012 O N T W E R P

Partiële herziening Uitwerkingsplan Westerdel 2012 O N T W E R P Partiële herziening Uitwerkingsplan Westerdel 2012 O N W E R P Partiële herziening Uitwe rkingsplan Westerdel 2012 O N W E R P Inhoud oelichting Regels Verbeelding 19 september 2012 Projectnummer 122.00.02.48.03

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Kevelhammerhoek (Goor) Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Kevelhammerhoek (Goor) Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Kevelhammerhoek (Goor) Gemeente Hof van Twente. 7 juni 2011 1 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Kevelhammerhoek (Goor). Deze notitie kent de volgende

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Bestemmingsplan Fietspad Vliegveldweg. Gemeente Beek

Bestemmingsplan Fietspad Vliegveldweg. Gemeente Beek Bestemmingsplan Fietspad Vliegveldweg Bestemmingsplan Fietspad Vliegveldweg Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: April 2011 Vastgesteld: 28 april 2011 Projectgegevens: TOE02-BELZ0003-01a

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3

Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3 Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3 d.d. 20 oktober 2015 3 Hoofdstuk `1 inleiding Op 15 september 2008 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Schoenmakershoek-Oost" vastgesteld. Gedeputeerde

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rolde-Zuid, partiële herziening 2009 O N T W E R P

Bestemmingsplan Rolde-Zuid, partiële herziening 2009 O N T W E R P Bestemmingsplan Rolde-Zuid, partiële herziening 2009 O N T W E R P Bestemmingsplan Rolde-Zuid, partiële herziening 2009 O N T W E R P Inhoud Toelichting en bijlagen Regels Verbeelding 22 oktober 2009

Nadere informatie

Nijmegen De Stelt - 1 (Partiële herziening)

Nijmegen De Stelt - 1 (Partiële herziening) Nijmegen De Stelt - 1 (Partiële herziening) 2 ontwerp bestemmingsplan Nijmegen De Stelt - 1 (Partiële herziening) Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Wijzigingen 7

Nadere informatie

Waterfront-Zuid - Brug Vissershaven. Vastgesteld wijzigingsplan

Waterfront-Zuid - Brug Vissershaven. Vastgesteld wijzigingsplan Waterfront-Zuid - Brug Vissershaven Vastgesteld wijzigingsplan Waterfront-Zuid - Brug Vissershaven Inhoudsopgave Toelichting Hoofdstuk 1 3 Aanleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Plangebied 4 1.4

Nadere informatie

Planregels. wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging. Oktober 2016

Planregels. wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging. Oktober 2016 Planregels wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging Oktober 2016 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan (digitaal) het wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Breevaart, Oude Tol fase III-Moerweide

Uitwerkingsplan Breevaart, Oude Tol fase III-Moerweide Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Uitwerkingsplan Breevaart, Oude Tol fase III-Moerweide Toelichting, regels en analoge verbeelding Oktober 2014 Kenmerk 1901-12-T01 Projectnummer 1901-12 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek Artikel 19 Wonen - Karakteristiek 19.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'wonen-karakteristiek' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. water; d. behoud van de

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

GEMEENTE DE FRIESE MEREN ONTSLUITINGSWEG WYTLÂN NIJEMIRDUM BESTEMMINGSPLAN. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

GEMEENTE DE FRIESE MEREN ONTSLUITINGSWEG WYTLÂN NIJEMIRDUM BESTEMMINGSPLAN. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. blz 1 GEMEENTE DE FRIESE MEREN ONTSLUITINGSWEG WYTLÂN NIJEMIRDUM BESTEMMINGSPLAN Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Status: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. /

Nadere informatie

Toelichting, behorende bij het "Uitwerkingsplan 2 Vossepolder van het bestemmingsplan Vossepolder van de gemeente Hillegom

Toelichting, behorende bij het Uitwerkingsplan 2 Vossepolder van het bestemmingsplan Vossepolder van de gemeente Hillegom Toelichting, behorende bij het "Uitwerkingsplan 2 Vossepolder van het bestemmingsplan Vossepolder van de gemeente Hillegom Opdrachtgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 11 november 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Herziening 4 2.1 Bouwregels

Nadere informatie

N307 Passage Dronten (9071)

N307 Passage Dronten (9071) N307 Passage Dronten (9071) blad 2 van 16 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Verkeer 11

Nadere informatie

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT ONTWERP WIJZIGINGSPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, 2E WIJZIGINGSPLAN GEBIED B1 Toelichting 16 juni 2017 projectnummer: 002-WP-01 status: ontwerp datum: 16 juni 2017 IMRO-IDN: NL.IMRO.0531.VolgerlOst2eWPB1-2001

Nadere informatie

Wijzigingsplan Twee woningen Lagenheuvelstraat, Volkel. Gemeente Uden

Wijzigingsplan Twee woningen Lagenheuvelstraat, Volkel. Gemeente Uden Wijzigingsplan Twee woningen Lagenheuvelstraat, Volkel Wijzigingsplan Twee woningen Lagenheuvelstraat, Volkel Toelichting Bijlagen Regels Bijlage(n) Verbeelding Schaal 1:1 000 Datum: April 2017 Projectgegevens:

Nadere informatie

bijlage 3 bestemming(en) na wijziging

bijlage 3 bestemming(en) na wijziging bijlage 3 bestemming(en) na wijziging Artikel 1: Maatschappelijk sociaal-cultureel 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Maatschappelijk sociaal-cultureel aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen

Nadere informatie

Artikel 11 Maatschappelijk

Artikel 11 Maatschappelijk Artikel 11 Maatschappelijk 11.1 Bestemmingsomschrijving 11.2 Bouwregels 11.3 Afwijken van de bouwregels 11.4 Specifieke gebruiksregels 11.5 Afwijken van de gebruiksregels 11.6 Omgevingsvergunning voor

Nadere informatie

PARTIËLE HERZIENING BESTEM- MINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN ZUIDLAND RAADSHEERENHOEK 7 GEMEENTE BERISSE april 2014

PARTIËLE HERZIENING BESTEM- MINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN ZUIDLAND RAADSHEERENHOEK 7 GEMEENTE BERISSE april 2014 PARTIËLE HERZIENING BESTEM- MINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN ZUIDLAND RAADSHEERENHOEK 7 GEMEENTE BERISSE april 2014 Bestemmingsplan Partiële herzieining bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidland Raadsheerenhoek

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Nieuwkuikseweg 2, Helvoirt. Gemeente Haaren

Ruimtelijke onderbouwing Nieuwkuikseweg 2, Helvoirt. Gemeente Haaren Ruimtelijke onderbouwing Nieuwkuikseweg 2, Helvoirt Ruimtelijke onderbouwing Nieuwkuikseweg 2, Helvoirt Toelichting Bijlagen Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: April 2011 Datum vaststelling: 4 april 2011

Nadere informatie