Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken"

Transcriptie

1 Departement Fiscale en Economische Vakken website

2 Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van medewerkers - Afdeling belastingrecht - Afdeling economie - Afdeling bedrijfseconomie en forensische accountancy

3 woord vooraf Woord vooraf Voor u ligt het verslag over het jaar 2001 van het Departement fiscale en economische vakken. Het was een bijzonder jaar, met name vanwege de ingezette reorganisatie. In het kader van die reorganisatie hebben wij onze vakgebieden opnieuw gedefinieerd en omschreven. Het resultaat daarvan treft u in dit verslag aan. Wat het onderwijs betreft heeft de ontwikkeling van het nieuwe ba/ma-curriculum veel tijd en aandacht gevraagd. Bijzondere vermelding verdienen de nieuwe minoropleidingen Economie en Bedrijfswetenschappen. Een goed deel van het onderzoek van het departement is ondergebracht in een nieuw Meijersprogramma: Fiscaal Ondernemerschap. Na de omschrijving van de vakgebieden is de normformatie van het departement weergegeven, zoals die van toepassing is na de reorganisatie. Het tweede deel van dit jaarverslag geeft een overzicht van alle activiteiten op onderwijs- en onderzoekgebied van het wetenschappelijk personeel van het departement. Het verslag is onderverdeeld naar de drie afdelingen binnen het departement: belastingrecht, economie en bedrijfseconomie en forensische accountancy. Geconstateerd kan worden dat ook in het jaar 2001 door velen forse onderwijsinspanningen zijn geleverd. Ook is er een grote wetenschappelijke output over een breed terrein gerealiseerd. Een woord van dank is op zijn plaats aan alle leden van het departement voor de geleverde prestaties, in een jaar waarin toch velen onder extra grote druk hebben gestaan. Bijzondere dank geldt het secretariaat voor de zorgvuldige wijze waarop dit verslag is samengesteld. Kees Goudswaard, voorzitter Leiden, juli 2002

4 omschrijving vakgebieden Jaarverslag 2001 Omschrijving vakgebieden Departement fiscale en economische vakken 1 Inleiding Het faculteitsbestuur heeft aan de voorzitter (en daarmee aan het bestuur) van het Fiscaal en economisch departement verzocht om de omschrijving van de vakgebieden die ressorteren onder het departement. Het departementsbestuur heeft er voor gekozen om de vakgebieden voor de drie afzonderlijke Afdelingen / leerstoelgroepen te presenteren. Dit vloeit voort uit de grote verschillen in vakgebieden (fiscaal juristen, economen en bedrijfswetenschappers). Deze verschillen nemen overigens niet weg dat tussen de Afdelingen binnen het departement waar mogelijk en nodig samenwerking plaatsvindt, zowel in het onderwijs (met name in de fiscale opleiding, en de minors Economie en Bedrijfswetenschappen), als in het onderzoek (zie het onderzoeksprofiel dd. 18 april 2001). Deze omschrijvingen van de vakgebieden zijn in het kader van de inspraakronde in concept voorgelegd aan de leden van het WP tijdens drie verschillende Afdelingsvergaderingen (Afdeling belastingrecht op 11 oktober 2001; Afdeling economie op 17 oktober en Afdeling bedrijfseconomie en forensische accountancy op 17 oktober 2001) en aan de leden van het OBP (op 18 oktober 2001). Met inachtneming van enkele beperkte wijzigingen is het concept unaniem aanvaard tijdens deze bijeenkomsten; zie bijgevoegde verslagen. Algemeen uitgangspunt bij de omschrijving van de vakgebieden is het facultaire onderzoeks- en onderwijsbeleid. Zo vindt het onderzoek thematisch plaats binnen één van de vijf Meijersprogramma's door gekwalificeerde hoogleraren, UHD's en UD's; Junior-docent/onderzoekers krijgen een tijdelijke aanstelling van zes jaar waarin ruwweg 60% van de werktijd beschikbaar is voor de vervaardiging van het proefschrift. De onderwijsfilosofie is neergelegd in twee belangrijke documenten. Kernwoorden van het onderwijsprofiel van de Leidse rechtenfaculteit zijn: juridisch vakmanschap, analytische diepgang en internationale oriëntatie. Ook van belang is de volgende aanbeveling van het advies van de projectgroep Ba/Ma uit mei/juni 2001: Het onderwijs zó te organiseren en zó te geven dat het studenten nieuwsgierig maakt naar het vervolg van de studie, stimuleert tot (zelf)studie, reflectie bij studenten verwacht, en daartoe nadrukkelijk uitnodigt, en een uitdaging biedt om méér te willen; het onderwijs zal studenten het algemene moeten leren doordat zij kennisnemen van het bijzondere, en andersom. Hierna worden achtereenvolgens de vakgebieden gepresenteerd voor de Afdeling belastingrecht, de Afdeling economie en de Afdeling bedrijfseconomie en forensische accountancy. 2 Afdeling belastingrecht 2.1 Algemeen Het fiscaal recht analyseert het gehele fiscale heffingensysteem, en omvat het nationale en het internationale en Europese belastingrecht, het formele en het materiële belastingrecht, alsmede grondslagen van belastingheffing. 2.2 Onderwijs De Afdeling belastingrecht heeft in de sfeer van het onderwijs als belangrijkste taak invulling te geven aan de fiscaal-juridische opleiding; binnenkort de Bachelor Fiscaal Recht en een aansluitende Master Fiscaal Recht. Achtereenvolgens gaat het in de Bachelorsfase om de volgende verplichte vakken (tussen haakje het aantal stp): Belastingrecht (3½ stp), Theorie van het belastingrecht I (3½), Directe belastingen I (7), Directe belastingen II (7), Internationaal en Europees belastingrecht I (3½), BTW (7), Successierecht/BRV (3½), en Fiscaal Moot court (3½). In de Master Fiscaal Recht verzorgt de Afdeling de volgende verplichte vakken: Directe belastingen III (7), Formeel belastingrecht (3½), Internationaal en Europees belastingrecht II (7) en Theorie van het belastingrecht II/Integratievak (3½). Daarnaast zullen studenten scripties schrijven op een van de genoemde vakgebieden in zowel de Bachelor- als de Masterfase.

5 omschrijving vakgebieden Naast het reguliere onderwijs verzorgt het departement enkele fiscale kop opleidingen, tezamen voor ongeveer 50 á 60 studenten per jaargang. Het betreft oorspronkelijk de opleiding voor controleurs, de huidige opleiding voor de Federatie van Belastingadviseurs en de opleiding voor HEAO ers Fiscale economie. Tot slot kan nog gewezen worden op de LLM opleiding Tax Law en de LLM opleiding internationaal belastingrecht die volgend jaar in samenwerking met de Rotterdamse rechtenfaculteit van start gaat. In het onderwijs zal in het verplichte vak Belastingrecht (tweede jaar) de nadruk liggen op een generalistische benadering, waarin veel aandacht voor de samenhang tussen de verschillende heffingen. Voor alle studenten is dit vak de eerste kennismaking met het fiscale recht; voor sommige groepen studenten ook direct het laatste en enige fiscale vak in de studie (afhankelijk van de te volgen studieroute). Ook in het derde studiejaar zal in het onderwijs meer dan thans de nadruk liggen op een generalistische benadering, overeenkomstig het onderwijsprofiel van de faculteit. Daaraan is in het curriculum ook concreet invulling gegeven door de invoering van een integratievak (Theorie van het Belastingrecht I). Vanzelfsprekend zal in dit jaar ook gespecialiseerde kennis op onderdelen van het belastingrecht worden overgedragen en geanalyseerd. Het verplichte vak Fiscaal Moot Court beoogt om het juridisch vakmanschap aan te leren (overeenkomstig onderwijsprofiel faculteit). In de Masterfase krijgen studenten de gelegenheid het fiscaal recht op meer diepgaand niveau te beoefenen. De gespecialiseerde kennis op onderdelen van het belastingrecht zal worden vergroot en verdiept (juridisch vakmanschap), hoewel het uitdrukkelijk niet de bedoeling is om aan alle uithoeken van het belastingstelsel aandacht te besteden. Aan het eind van de studie worden studenten uitgedaagd om dwarsverbanden te leggen in het integratievak (Theorie van het Belastingrecht II) en in de scriptie. 2.3 Onderzoek Het onderzoek van de Afdeling belastingrecht richt zich in hoofdzaak op het onderwerp (Fiscaal) Ondernemerschap, het vijfde onderzoeksprogramma van het Meijers Instituut (thans heeft de Afdeling 4 Meijers-fellowships). Vrijwel het gehele fiscale heffingensysteem is (mede) van betekenis voor ondernemingen. Binnen het programma worden derhalve veel facetten onderzocht, zoals diverse ondernemingsvormen en de daarbij passende heffingen naar de winst, grensoverschrijdende aspecten die leiden tot vraagstukken op het terrein van het internationaal en het Europees (belasting)recht, de heffing ter zake van transacties door ondernemingen, de heffingen samenhangend met in de onderneming werkzame personen, de fiscaalrechtelijke positie van de eigenaren van de ondernemingen; bezwaar- en beroepsprocedures, aansprakelijkstellingen (formeel belastingrecht en invorderingsrecht van ondernemingen). Het onderzoeksprogramma bevindt zich nog in de beginfase. Het programma (fiscaal) Ondernemerschap is niet louter fiscaal-juridisch ingekleurd: er wordt nadrukkelijk beoogd een relatie te leggen met het bedrijfseconomische onderzoek (bedrijfseconomische aspecten van ondernemingen), het algemeen economische onderzoek (de relatie tussen overheid en markt, in het bijzonder de invloed van publieke financiën op ondernemingen en viceversa), alsmede het onderzoek in de sfeer van het ondernemingsrecht. Naar de aard van het onderzoeksobject is de programma-opzet vooral gericht op toegepast onderzoek. Doel van dergelijke analyses is enerzijds kennisoverdracht. Anderzijds wordt een bijdrage geleverd aan veranderde inzichten voor en uitgangspunten van belastingheffing, alsmede wordt bestudeerd hoe de positie van ondernemingen idealiter ingebed zou kunnen in een optimaal fiscaal, economisch en juridisch bestel (fundamenteel).

6 omschrijving vakgebieden Jaarverslag Afdeling economie 3.1 Algemeen Op het brede terrein van de toegepaste economie, concentreert de Afdeling economie zich in het bijzonder op de vakgebieden financieel-economische politiek, rechtseconomie, fiscale economie, internationaal economische betrekkingen en de analyse van sociale zekerheid. 3.2 Onderwijs De afdeling economie verzorgt in het tweede jaar van de Bachelors Rechtsgeleerdheid het verplichte vak Economie (5 stp rechtseconomie), dat ook verplicht is voor de Bachelors Fiscaal Recht en Notarieel Recht. Binnen de Bachelor en Master Fiscaal Recht worden respectievelijk Openbare Financien voor fiscalisten I en II aangeboden (elk 3½ stp). Bij deze vakken ligt de nadruk op een analytische benadering, maar ook is er veel aandacht voor de maatschappelijke actualiteit, nationaal en internationaal. Voor de faculteit Sociale Wetenschappen wordt een fors pakket dienstverlenend onderwijs verzorgd: het verplichte vak Economie (5 stp) in het eerste jaar Bestuurskunde en Politicologie, het DI-vak Openbare Financiën (5 stp) en diverse seminars in de afstudeervariant Financieeleconomisch management, die door de Afdeling economie is ontwikkeld en waarbij samenwerking plaatsvindt met het Ministerie van Financiën. Het betreft de seminars Financieel-economisch Management bij de Overheid (5 stp), Analyse van Sociaal-Economisch Beleid (5 stp) en Financiën van Decentrale Overheden (5 stp). In het kader van het studietraject major Rechtsgeleerdheid in combinatie met de minor Economie biedt de afdeling een vakkenpalet aan met een totaal aantal studiepunten van 35, verspreidt over drie studiejaren. Achtereenvolgens gaat het om de basiscursus Economie (7 stp, waarvan 2 stp bedrijfseconomie), Rechtseconomie (3½ stp), Openbare Financiën (3½ stp), European Economic Integration (3½ stp), Financieel-economisch Management bij de Overheid (3½ stp), Analyse van Sociaal-Economisch Beleid (7 stp), International Finance and Trade (3½ stp), en naar keuze Leer der Sociale Zekerheid of Financiën van Decentrale Overheden (3½ stp). Deze vakken worden allen gegeven in de vorm van seminars met veel nadruk op schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Na deze bachelorfase kunnen studenten - na een beperkt inhaalprogramma van 7 stp - doorstromen naar een van de masteropleidingen rechtsgeleerdheid. Een nagenoeg vergelijkbaar vakkenpalet van in totaal 35 studiepunten biedt de Afdeling aan in samenwerking met faculteit Sociale Wetenschappen (major Bestuurskunde - minor Economie). Na deze bachelorfase kunnen studenten - ongeclausuleerd - doorstromen naar de masteropleiding Bestuurskunde. Goede aansluiting zullen studenten vinden in de eerder genoemde afstudeervariant Financieel-economisch management (in samenwerking met het Ministerie van Financiën). De Afdeling participeert in de eerder genoemde kopopleidingen Fiscaal Recht en in het LLC- en LLM-onderwijs van de faculteit. Dit laatste met name met internationaal-economische vakken. Tot slot verzorgt de Afdeling twee keuzevakken die voortvloeien uit (bijzonder) hoogleraarschappen: Leer der Sociale Zekerheid en Internationale Politieke Economie. De inhoud van de diverse vakken wordt beschreven op de website Economie (te raadplegen via ). 3.3 Onderzoek Het onderzoek van de Afdeling is goeddeels ondergebracht bij de bestaande Meijers-projecten. De Afdeling heeft thans 6 Meijers-fellowships: bij het programma Geschillenbeslechting zijn 2 fellows actief, bij Global Governance 2 fellows, en ook bij Sociale Cohesie en sociaal-economische gevolgen 2 fellows.

7 omschrijving vakgebieden Het onderzoek van de Afdeling economie richt zich thans met name op financieel-economische politiek, rechtseconomie, fiscale economie, internationaal economische betrekkingen en de analyse van sociale zekerheid. Zo wordt onderzoekscapaciteit ingezet binnen het programma Sociale cohesie - voor een deel overigens ook extern gefinancierd - om de sociaal-economische gevolgen van veranderingen in de werking van socialezekerheidsstelsels en fiscale stelsels te analyseren. Zo worden inkomensgevolgen van belangrijke veranderingen in socialezekerheidsregelingen in kaart gebracht op basis van een integrale analyse van profijt en kosten van deze regelingen. Voorts wordt onderzocht of en in hoeverre er fundamentele veranderingen in de verzorgingsstaat hebben plaatsgevonden (ook in internationaal perspectief). In het kader van Global Governance wordt aandacht besteed aan veranderende aangrijpingspunten van belastingheffing als gevolg van verdergaande internationalisering. Vraagt deze tendens om coördinatie en/of harmonisatie van belastingsystemen, of juist niet? Vraagt e-commerce om andere aangrijpingspunten van belastingheffing? Tevens wordt onderzoek gedaan naar de energiemarkt in Europees en mondiaal perspectief. Tot slot krijgt de economische ontwikkeling van Midden en Oost Europa de nodige aandacht, mede in het kader van de uitbreiding van de EU. In het kader van Geschillenbeslechting wordt rechtseconomisch onderzoek verricht. Centraal staat de kosten-batenanalyse van de civiele rechtspleging. Het gaat daarbij om een analyse van de interactie tussen (potentiële) "daders" en "slachtoffers" die zich laten leiden door de verwachte kosten en baten van de verschillende gedragskeuzes die openstaan. Met de analysemethode kan o.a. worden voorspeld hoe conflicten zullen worden afgewikkeld (schikking, rechtsgang). Een deel van de onderzoekscapaciteit van de Afdeling zal worden aangewend ten behoeve van het programma Ondernemerschap (dwz. naast de capaciteit die reeds wordt ingezet in het kader van de andere programma's van het Meijers Instituut; zie hiervoor). Binnen het nieuwe programma zou vooral de nadruk kunnen liggen op de relatie tussen overheid en markt, in het bijzonder de invloed van de publieke financiën op ondernemingen en vice versa. Bij objecten van studie valt met name te denken aan de analyse van belastinghervorming, internationale fiscale coördinatie, veranderde uitgangspunten van belastingheffing (e-commerce en internet) en de daarbij horende theoretische inzichten betreffende (in)efficiëntie van fiscale stelsels. Aldus benaderd zou dit deelprogramma kunnen voortbouwen op een lange traditie van onderzoek binnen de openbare financiën en algemene economie. Ook zal een deel van het onderzoek zich richten op de rol van de ondernemer in het marktproces vanuit neo-oostenrijks perspectief, een terrein waarop binnen de Afdeling ook expertise aanwezig is. 4 Afdeling bedrijfseconomie en forensische accountancy 4.1 Algemeen De Afdeling bedrijfseconomie en forensische accountancy beweegt zich zowel wat het onderwijs als het onderzoek betreft op de overgangsgebieden tussen bedrijfseconomie en de diverse specifieke rechtsgekende deelgebieden. 4.2 Onderwijs De omschrijving van de vakinhoud van deze Afdeling heeft een bijzonder karakter, in die zin dat een groot gedeelte van het onderwijs extern wordt gefinancierd (dus niet ten laste van het eerstegeldstroom budget van de faculteit komt) en interdisciplinair van karakter is: niet alleen bedrijfseconomen, maar ook fiscaal-, bedrijfs- en strafjuristen zijn aan de Afdeling verbonden. De Afdeling bedrijfseconomie bestaat grofweg uit drie pijlers: Bedrijfseconomie, Forensische Accountancy en het Centrum voor Bedrijfswetenschappen (CBW). Daarnaast participeert de Afdeling in het LLM programma en in de kopopleiding voor belastingadviseurs. Aan de juridische faculteit wordt bedrijfswetenschappelijk onderwijs verzorgd in het tweede jaar van de Bachelors Rechtsgeleerdheid, het verplichte vak Economie (7 stp, waarvan 2 stp bedrijfseconomie), dat ook verplicht is voor de Bachelors Fiscaal Recht en Notarieel Recht. Binnen de

8 omschrijving vakgebieden Jaarverslag 2001 Bachelor en Master Fiscaal Recht worden respectievelijk Bedrijfseconomie voor fiscalisten I en II aangeboden (elk 7 stp). Postdoctoraal onderwijs forensische accountancy wordt gegeven voor de desbetreffende beroepsgroep, ondergebracht binnen het Instituut voor Forensische Accountancy. Daarnaast wordt een (eveneens) postdoctorale opleiding Forensische Expertise voor juristen ontwikkeld. Deze opleidingen worden geheel uit de derde geldstroom gefinancierd. Door het CBW wordt interdisciplinair bedrijfswetenschappelijk onderwijs ontwikkeld en verzorgd voor de verschillende faculteiten van de Universiteit Leiden. Onder de activiteiten van het CBW valt ook de opleiding onderneming, recht en management (ORM) aan de juridische faculteit. Het onderwijs bij rechten wordt thans al in de propedeuse aangeboden: het keuzevak Legal Accounting. Een keuzevak bij geneeskunde is gestart in april 2001, terwijl in september 2001 een "pilot" van 10 weken is gestart voor de opleiding Bèta Management bij de faculteit Wis- en Natuurkunde en Letteren en Wijsbegeerte, terwijl in januari 2002 Archeologie start. In het kader van de BaMa krijgt de opleiding ORM de vorm van een minor Bedrijfswetenschappen, in combinatie met de major Rechtsgeleerdheid. In dat kader biedt de Afdeling een vakkenpalet aan met een totaal aantal studiepunten van 31½, verspreidt over drie studiejaren. Achtereenvolgens gaat het om de curssusen Legal Accounting (3½ stp), Interne Berichtgeving (3½ stp), Strategisch Marketing Management (7 stp), Human Resource Management (3½ stp), Banking & Finance (7 stp) en Accounting & Legal Report Systems (7 stp). Na deze bachelorfase kunnen studenten - na een beperkt inhaalprogramma van 7 stp - doorstromen naar een van de masteropleidingen rechtsgeleerdheid. 4.3 Onderzoek De nadruk op onderzoeksgebied ligt bij de bedrijfseconomische pijler en de forensische accountancy. Deze laatste onderzoeksactiviteiten kunnen pas verder worden ontwikkeld als de te ontwikkelen onderwijsprogramma's draaien. De onderzoeksruimte bij het CBW is vooralsnog minimaal. Vrijwel het gehele onderzoek van de Afdeling is ondergebracht bij het in het onderzoeksprofiel van het departement omschreven programma Ondernemerschap. In dat kader zijn er niet alleen raakvlakken met het fiscaal-juridische onderzoek, maar ook met dat van andere juridische disciplines. Zo richt het onderzoek zich primair op de rol en functies van ondernemingen in het economische en juridische bestel. Een belangrijk deel van de beschikbare onderzoekscapaciteit zal dan ook worden ingezet voor de analyse van de maatschappelijke en economische positie van ondernemerschap. In dit verband kunnen allereerst twee lopende onderzoeksprojecten van de Afdeling worden genoemd: 'Bedrijven in financiële moeilijkheden' en 'De jaarrekening van de onderneming'. Voorts is het leggen van verbindingen tussen bedrijfseconomische inzichten en diverse rechtsgebieden voor ondernemingen relevant. Daarbij valt met name te denken aan de relatie met civiel en fiscaal recht (financial accounting c.q. wet- en regelgeving op de jaarrekening, fraus legis, fiscale fraudebestrijding, alsmede corporate governance), met burgelijk procesrecht (faillissementen), en met strafrecht (forensische accountancy, creative accounting en fraudulent statements). Ook op zichzelf is de analyse en de interpretatie van bedrijfseconomische informatie (cijfermateriaal) van belang voor goed ondernemerschap (corporate governance) of ter ondersteuning van de opsporing van bedrijfseconomische fraude (forensische accountancy en expertise). Overigens ligt het ook in de bedoeling om aansluiting te zoeken bij reeds bestaande programma's van Meijers Instituut, met name bij het programma Geschillenbeslechting. Goede aansluitingsmogelijkheden liggen er door op het terrein van de forensische accountancy meer de nadruk te leggen op zaken als 'private en strafrechtelijke afdoening van fraudezaken', 'een spoorboekje voor private opsporing', 'bestrijding van financieel-economische fraude', 'fiscaliteit en witwassen'.

9 toegewezen formatie Toegewezen formatie Departement fiscale en economische vakken Het faculteitsbestuur heeft aan het Departement fiscale en economische vakken de onderstaande richtformatie toegewezen (2004), alsmede de onderverdeling naar afdelingen en functies. Het gaat hierbij louter om formatie van de zogenaamde eerste-geldstroom; dus afgezien van andere financieringsbronnen (derde-geldstroomfinanciering, LLM e.d.). Opbouw richtformatie wetenschappelijk personeel 2004 departement (1e geldstroom), in fte Onderwijstaken Kopopleiding Fiscaal Dienstverlenend Onderzoeksopslagen Overig c Totaal WP d Bachelor / Master a Recht a onderwijs andere faculteiten a Meijers Instituut b Belastingrecht 9,06 2,67 0,00 0,70 0,20 13,80 Economie 4,57 0,39 1,77 1,08 0,20 8,71 Bedrijfseconomie 3,80 0,33 0,01 0,02 0,00 4,62 departement 17,42 3,39 1,78 1,80 0,40 27,13 a Inclusief onderwijsgebonden onderzoeksopslag. b Inclusief Meijerskwalificaties van de laatste ronde. c Toewijzingen 0,2 fte departementsvoorzitter en 0,2 fte coördinatie Meijersprogramma (Fiscaal) Ondernemerschap. d Inclusief het aantal beleidsmatig toegewezen PhD-fellow-plaatsen (geen 1-op-1-relatie met onderwijs- en onderzoekstaken; hierdoor volgt het Totaal WP niet rechtstreeks uit de optelsom van voorgaande kolommen). Onderverdeling naar functies, in fte Totaal w.o. WP HGL w.o. UHD (wp-vast) w.o. UD (wp-vast) w.o. PhD-fellow ( wp-tijdelijk) sub-totaal WP-vast (wp-vast) Belastingrecht 13,80 2,0 2,0 7,3 2,5 11,3 Economie 8,71 1,0 1,0 5,2 1,5 7,2 Bedrijfseconomie 4,62 1,0 0,0 2,6 1,0 3,6 departement 27,13 4,0 3,0 15,1 5,0 22,1 Opbouw richtformatie ondersteunend personeel (OBP) 2004 departement (1e geldstroom), in fte totaal WP secretaresse norm 1 : 10 nadere onderverdeling normformatie e + hoofd-secretariaat Belastingrecht 13,80 1,38 1,58 Economie 8,71 0,87 1,07 Bedrijfseconomie 4,62 0,46 0,66 afdelingsoverschrijdend 1,00 0,40 departement 27,13 3,71 3,71 e Conform de afspraken blijven de afdelingssecretariaten zo veel als mogelijk decentraal georganiseerd. In het verlengde hiervan is 0,6 fte van de 1,0 fte normatief toegewezen eerste-geldstroomformatie "hoofd-secretariaat" doorgeschoven naar de Afdelingen.

10 Overzicht van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van medewerkers Jaarverslag 2001

11 belastingrecht Naam : Prof. mr. T. Bender : universitair hoofddocent (tot 1-7) / hoogleraar (vanaf 1-7) : 0,6 fte a. Internationaal belastingrecht I - hoorcollege : 2 x 4 college-uren - werkgroepen : 3 x 4 college-uren - mondeling : enkele b. Internationaal belastingrecht II - hoorcollege : 2 x 4 en 2 x 2 college-uren - werkgroepen : 3 x 4 en 2 x 3 college-uren - mondeling : enkele c. Inleiding belastingrecht fiscalisten - hoorcollege : 4 x 4 college-uren - werkgroepen : 6 x 4 college-uren - mondeling : enkele d. Inleiding belastingrecht niet-fiscalisten - werkgroepen : 4 x 2 college-uren e. Propedeuse-essay : 4 studenten 2. Scripties Bestuur 3.1 Faculteit - facultaire BaMa-commissie - lid jury facultaire scriptieprijs - vanaf 1-9: coördinator Meijers-onderzoeksprogramma Fiscaal ondernemerschap en - lid algemeen bestuur Meijersinstituut 3.2 Departement - OZIS-coördinator - vanaf 1-10: departementsbestuur 4. Wetenschappelijke publicaties Boekdeel - Bender, T. Internationaal Belastingrecht. In Raad, C. (Ed.), Cursus Belastingrecht, Internationaal belastingrecht, studenteneditie. (pp ). Deventer: Gouda Quint. - Bender, T. Internationaal Belastingrecht. In Raad, C. van (Ed.), Cursus Belastingrecht, Internationaal belastingrecht, studenteneditie. (pp ). Deventer: Gouda Quint. - Bender, T. Internationaal Belastingrecht, supplementnr In Vries, N.H. de & Sillevis, L.W. (Ed.), Cursus Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint.

12 - Bender, T. Internationaal Belastingrecht, supplementnr In Vries, R.J. de & Sillevis, L.W. (Ed.), Cursus Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint. Artikel in tijdschrift: - Raad, C. van, Bender, T. & Douma, S.C.W. De Hoge Raad op een drielandenpunt. Weekblad Fiscaal Recht, Wetenschappelijke voordrachten Inaugurele rede - Bender, T. ( ). Verdelen en verdragen. Deventer: Kluwer. Voordracht / lezing - Bender, T. ( ). 'Verdragstoepassing in driehoekssituaties'. Gent, België, Gastcollege Rijksuniversiteit Gent. 6. Relevante functies - Bender, T. Belastingadviseur. bij : Loyens & Loeff. - Bender, T. Hoogleraar Vrije Universiteit. bij : Vrije Universiteit. 8. Overige activiteiten - PAOB-cursus IBR 2001, 13 juni Diverse lezingen voor diverse gezelschappen over diverse internationaalfiscale aspecten van de belastingherziening Diverse lezingen voor diverse gezelschappen over voorkoming van dubbele belasting.

13 belastingrecht Naam : Mr. J.A. Booij : universitair docent : 0,4 fte a. Int./EG I - hoorcollege : 2 - werkgroepen : 3 - overig : coördinator - tentamens : 2 - mondeling : 2 b. Int/EG II - werkgroepen : 4 - overig : coördinator - tentamens : 2 - mondeling : 4 c. Mootcourt - hoorcollege : 1 - werkgroepen : 6 - overig : Mootcourt eind sessie, coördinatie d. Propedeuse-essay : 4 studenten 2. Scripties Wetenschappelijke publicaties Artikel in tijdschrift: - Booij, J.A. De WBA in faillissementssituaties. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2, Wetenschappelijke voordrachten Voordracht / lezing - Booij, J.A. ( ). De WBA in faillissementssituaties. Den Haag, Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen. - Booij, J.A. ( ). Fiscale Due Diligence. Zeist, Stichting Fiscale educatie. - Booij, J.A. ( ). Fiscale aspecten bedrijfsoverdracht. Zeist, Stichting Fiscale Educatie. - Booij, J.A. ( ). Fiscale aspecten bedrijfsoverdracht en due diligence. Zeist, Stichting Fiscale Educatie. - Booij, J.A. ( ). Fiscale aspecten dienstbetrekking. Utrecht, OSR. - Booij, J.A. ( ). Fiscale aspecten dienstbetrekking. Utrecht, OSR. 7. Overig(e functies) - Advocaat-belastingkundige

14 Naam : Mr. K.M. Braun : universitair docent : 1,0 fte a. Successierecht/Belastingen van rechtsverkeer (regulier) - hoorcollege : 4 x 3 uur - werkgroepen : 12 x 3 uur - overig : participantensysteem - tentamens : 2 x 3 casus b. Belastingrecht voor notariëlen - hoorcollege : 1 x 3 uur - werkcollege : 5 x 3 uur - overig : participantensysteem - tentamens : 2 x 1 casus c. Algemeen blok indirecte belastingen (Federatie kopopleiding) - werkcollege : 1 x 5 uur - overig : participipantensysteem d. Successierecht belastingen van rechtsverkeer (HEAO kopopleiding) - werkcollege : 3 x 3 uur - tentamens : 1 x 3 casus d. Omzetbelasting - responsiecollege: 2 x 3 uur - mondeling : 6 x 2. Scripties Bestuur 3.1 Faculteit - Lid onderwijsbestuur - Coördinator kopopleidingen fiscaal recht voor Federatie en afgestudeerden HEAO-FE 3.2 Departement - Lid vakgroepbestuur tot 1 februari Lid departementsbestuur van 1 februari oktober Vertegenwoordiger departement in BaMa projectgroep - Ambassadeur fiscaal economisch departement voor BaMa 4. Wetenschappelijke publicaties Boekdeel - Braun, K.M., Emmerig, B., Freudenthal, R.M., Langereis, C.J., Maat, V.M., Sandick, W.M.E. van & Verstraaten, R.T.G. BTW. In Sillevis, L.W. (Ed.), Introductie tot het Nederlands Belastingrecht. (pp ). Deventer: Kluwer.

15 belastingrecht Naam : Mr. W.A. Dijkstra : docent : 0,2 fte a. Basisdoctoraal Fiscalisten - hoorcollege : 2 - werkgroepen : 3 - tentamens : ja - mondeling : 2 b. Belastingen van Rechtsverkeer - hoorcollege : 4 - werkgroepen : 8 - tentamens : ja c. Algemeen Blok Indirecte Belastingen - hoorcollege : 2 + dag Federatie - werkgroepen : 2 - tentamens : ja 2. Scripties Wetenschappelijke publicaties Artikel in tijdschrift: - Dijkstra, W.A. Actuele BTW-jurisprudentie, inzake afterk van voorbelasting en onttrekking van bedrijfsmiddelen. Dossier over onderneming, financiering en recht, 49 (december),

16 Naam : Mr. B. Emmerig : universitair docent : 0,4 fte a. Formeel Belastingrecht - hoorcollege : Formeel belastingrecht - werkgroepen : Formeel belastingrecht b. Moot Court - hoorcollege : Moot Court 2. Scripties Bestuur 3.2 Departement - budgetbeheer vakgroep belastingrecht - bibliotheekbeheer vakgroep belastingrecht 4. Wetenschappelijke publicaties Boek - Emmerig, B. Introductie tot het Nederlands belastingrecht. Deventer: Kluwer, 187 pp. Artikel in tijdschrift: - Emmerig, B. Faillissement van een uitlener: de jacht op een geest. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 9, Emmerig, B. Opinie: boetes en rechtspraak in twee feitelijke instanties. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 9, 2-3. Annotaties - Emmerig, B. Noot bij : Hoge Raad ( ), 335, Fiscaal Weekblad FED , p Emmerig, B. Noot bij : Hoge Raad ( ), 502, Fiscaal Weekblad FED , p

17 belastingrecht Naam : Dr. R.M. Freudenthal : universitair docent : 0,3 fte a. Inkomstenbelasting II (incl. Federatie) - hoorcollege : 2 x 2 x 3½ uur - : 2 x 1 x 2½ uur - werkgroepen : 2 x 3 x 3½ uur - : 2 x 1 x 2½ uur b. Belastingrecht niet-fiscalisten BD - werkgroepen : 2 x 3½ uur 2. Scripties Wetenschappelijke publicaties Boek - Sillevis, L.W., Lugt, F.H., Freudenthal, R.M., Niessen, R.E.C.M., Van Pelt, W., Potgens, F.P.G. & Raad, C. van. Studenteneditie Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting. Deventer: Gouda Quint, 1072 pp. Boekdeel - Braun, K.M., Emmerig, B., Freudenthal, R.M., Langereis, C.J., Maat, V.M., Sandick, W.M.E. van & Verstraaten, R.T.G. BTW. In Sillevis, L.W. (Ed.), Introductie tot het Nederlands Belastingrecht. (pp ). Deventer: Kluwer. - Freudenthal, R.M. Vermogensrendementsheffing IB In -- (Ed.), Cursus Belastingrecht, losbladig werk. - Freudenthal, R.M. Belastingen en belastingrecht (Hfst.1)/ Inkomsten uit vermogen (par.2). In Sillevis, L.W. (Ed), Introductie tot het Nederlands Belastingrecht. (pp. 1-8). Artikel in tijdschrift: - Freudenthal, R.M. De aanmerkelijkbelangbepalingen van het nieuwe verdrag met België. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, Freudenthal, R.M. De onbestaanbaarheid van "inkomsten uit overige werkzaamheden met betrekking tot vermogen in box 3". Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2001/1393(40), Freudenthal, R.M. Opinie: Resultaat van wetgevende werkzaamheden. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2001/1425(41), Freudenthal, R.M. "Een trieste boe(de)l". Fiscaal tijdschrift vermogen, 12(Podium), 3. - Freudenthal, R.M. Contracten voor samenwerkingsverbanden vanaf Tijdschrift Contracteren, Freudenthal, R.M. Contractuele aspecten van pensioentoezeggingen. Tijdschrift Contracteren, 4, Freudenthal, R.M. De arbeidsbeloning voor de directeur-aandeelhouder. Tijdschrift Contracteren, Freudenthal, R.M. De terbeschikkingstellingsregeling; Maatschappelijk ongebruikelijk of wetstechnisch onwenselijk? Vakblad Financiële Planning.

18 - Freudenthal, R.M. De verkoop van aandelen op basis van een earn-out. Tijdschrift Contracteren, Freudenthal, R.M. Storten of lenen? Tijdschrift Contracteren, Annotaties - Freudenthal, R.M. Noot bij: Hoge Raad ( ), 462, FED Wetenschappelijke voordrachten Voordracht / lezing - Freudenthal, R.M. De vermogensrendementsheffing. Utrecht, Lezing voor de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs. - Freudenthal, R.M. Vermogensrendementsheffing in Nederland. Brussel, Spreker op het forum van de Confédération Fiscal Européenne in Brussel. - Freudenthal, R.M ( ). Box II De stand van zaken. Cursus PAOB. - Freudenthal, R.M. ( ). Box II De stand van zaken. Cursus PAOB. - Freudenthal, R.M. ( ). Box III De stand van zaken. Cursus PAOB. - Freudenthal, R.M. ( ). Box III De stand van zaken. Cursus PAOB. 6. Relevante functies - Freudenthal, R.M. Lid van de commissie ingesteld door Ministerie van Financiën ter begeleiding van de invoering van de Wet IB bij : Commissie Thunnissen/De Waard. - Freudenthal, R.M. Lid van de Commissie Wetsvoorstellen. bij : Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Tijdschriftredactie - Freudenthal, R.M. (Ed(s).). Fiscaal tijdschrift vermogen.

19 belastingrecht Naam : Mr. Y.E. Gassler : universitair docent : 0,6 fte a. Inleiding Belastingrecht niet-fiscalisten - werkgroepen : 6x - overig : coördinator van het vak - mondeling : 2 b. Inleiding Belastingrecht voor Fiscalisten - hoorcollege : 2x - werkgroepen : 3x c. Inkomstenbelasting - hoorcollege : 4x - werkgroepen : 6x - tentamens : 2 d. Vennootschapsbelasting - hoorcollege : 4x - werkgroepen : 6x - overig : coördinator van het vak - tentamens : 2 - mondeling : 4 e. Successiewet?WBR - hoorcollege : 3x (kopopleiding) - overig : coördinator van het vak - tentamens : 1 d. Propedeuse-essay : 2 2. Scripties Wetenschappelijke publicaties Artikel in tijdschrift: - Gassler, Y.D. Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen. Fiscaal tijdschrift vermogen, 2, Gassler, Y.D. Wijzigingen in het wetsvoorstel 'Wet ondernemerspakket 2001'. Maandblad Belasting Beschouwingen, Gassler, Y.D. Winst genieten in de Wet IB Maandblad Belasting Beschouwingen, Gassler, Y.D. Handelen in Vennootschappen. Fiscaal Rendement, 3, Overige activiteiten - Promotie-onderzoek: Evenwicht in de overdrachtsbelasting.

20 Naam : Drs. S.J.C. Hemels : universitair docent (vanaf 1 februari 2001) : 0,6 fte a. Inkomstenbelasting I - hoorcollege : 4 X 3 uur - werkgroepen : 6 X 3 uur - overig : ondersteuning coördinatie - tentamens : 2 vraagstukken b. Inkomstenbelasting II - hoorcollege : 2 X 3 uur plus federatie - werkgroepen : 3 X 3 uur plus federatie - tentamens : 2 vraagstukken, surveilleren, vervaardigen eindcijferlijsten c. Inleiding belastingrecht niet-fiscalisten - werkgroepen : 8 X 2 uur - tentamens : 15 vraagstukken, surveilleren 2. Scripties - 3 (op : 4 in bewerking). 3. Bestuur 3.1 Faculteit - lid opleidingscommissie - actieve deelname aan facultaire bijeenkomsten in kader BAMA en onderwijsvisitatie 3.2 Departement - lid BAMA-overleg sectie belastingrecht - samenstelling documentatiemap fiscaal recht 4. Wetenschappelijke publicaties Artikel in tijdschrift: - Hemels, S.J.C. De stiefkinderen van box I: periodieke uitkeringen. Weekblad Fiscaal Recht, 6436, Annotaties - Hemels, S.J.C. Noot bij : Hoge Raad ( ), 1211, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2001-, p Hemels, S.J.C. Noot bij : Hoge Raad ( ), 1336, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2001-, p Hemels, S.J.C. Noot bij : Hoge Raad ( ), 1442, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2001-, p Hemels, S.J.C. Noot bij : Hoge Raad ( ), 1511, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2001-, p Hemels, S.J.C. Noot bij : Hoge Raad ( ), 1658, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2001-, p. 8.

Jaarverslag 2003 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2003 Departement Fiscale en Economische Vakken Jaarverslag 2003 Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Pag. Woord vooraf i Omschrijving vakgebieden 1 Toegewezen formatie en feitelijke bezetting

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2002 Departement Fiscale en Economische Vakken Jaarverslag 2002 Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud pag. Woord vooraf i Omschrijving vakgebieden 1 Toegewezen formatie en feitelijke bezetting

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2004 Departement Fiscale en Economische Vakken Jaarverslag 2004 Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Pag. Woord vooraf i Omschrijving vakgebieden 1 Toegewezen formatie en feitelijke bezetting

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld door het FB) Redactionele aanpassingen:

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2015-2016 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Moederbestand bachelor onderwijsprogramma s Leiden, 17 februari 2014 mr. K.

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2007. Departement Fiscale en Economische Vakken Jaarverslag 2007 Departement Fiscale en Economische Vakken Inhoud Pag. Woord vooraf i Omschrijving vakgebieden 1 Toegewezen formatie en feitelijke bezetting (1e geldstroom) 7 Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling 2014-2015 bij herziening bachelorcurriculum 26 mei 2014 Aanvulling 10 juli 2014, betreft een explicitering van de overgangsbepaling voor het vak Economie.

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT Belastingen: meer dan een inkomstenbron MASTER fiscaal RECHT JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Fiscaal recht duurt één jaar en is alleen in voltijd te volgen. De opleiding is goed te combineren

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law Welkom aan de Universiteit Maastricht Master Open Dag 8 oktober 2016 Master Fiscaal recht Specialisatie Directe Belastingen Specialisatie Indirecte Belastingen Mr.Dr. M.J.G.A.M. Weerepas Waarom Fiscaal

Nadere informatie

Tentamen Herkansing T H 10E 10E. do 13

Tentamen Herkansing T H 10E 10E. do 13 Rooster 007/008: Bachelor Rechtsgeleerdheid: propedeuse Rechtsgeleerdheid, Fiscaal en Notarieel Recht entamen erkansing ussentoets entamen anders R dan schriftelijk 3 0 7 8 5 9 5 9 6 3 0 7 3 7 8 8 5 3

Nadere informatie

Presentatie Recht en Economie

Presentatie Recht en Economie Presentatie Recht en Economie Prof. dr. Koen Caminada Index - Programma s met economie - Afstudeerrichting Recht & economie - Waarom Recht & economie - Voorbeelden van vragen - Afstudeerrichtingen - Opbouw

Nadere informatie

Master Rechtsgeleerdheid, Specialisatie Fiscaal recht

Master Rechtsgeleerdheid, Specialisatie Fiscaal recht Master Rechtsgeleerdheid, Specialisatie Fiscaal recht I Het masterprogramma Fiscaal recht omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar. Meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen,

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN VRIJSTELLINGEN:

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN VRIJSTELLINGEN: ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN VRIJSTELLINGEN: De hieronder genoemde vrijstellingen worden -zodra u in het bezit bent van een Leids studentnummer- op uw verzoek (dus niet automatisch) verleend.

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 61 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 4 Vaardigheden voor juristen A... 6 Inleiding straf- en strafprocesrecht...

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid agv. wijzigingen onderwijsprogramma s FdR Concept - Leiden, 5 augustus 2013 V2 1 Overzicht miv. 1 sept. 2013 gewijzigde onderwijsprogramma s en

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2006 Departement Fiscale en Economische Vakken Jaarverslag 2006 Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.law.leidenuniv.nl/org/fisceco/ Inhoud Pag. Woord vooraf i Omschrijving vakgebieden 1 Toegewezen formatie en feitelijke bezetting

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN:

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN: ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN: De hieronder genoemde standaardvrijstellingen worden -zodra u in het bezit bent van een Leids studentnummer- op uw verzoek (dus niet

Nadere informatie

Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht - 2013-2014

Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht - 2013-2014 Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 56 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 3 Vaardigheden voor Juristen A... 5 Inleiding Straf- en Strafprocesrecht...7

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2015-2016

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2015-2016 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2015-2016 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken studiejaren

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken studiejaren Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken jaren 2003-2006 In het hierna volgende overzicht worden de wijzigingen in de jaren 2003-2006 met een eventuele verwijziging naar geldende overgangsregelingen

Nadere informatie

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregeling 2017 FEB43011-Inkomstenbelasting B (oud) (4 en FEB43012-Inkomstenbelasting C (4 worden samengevoegd tot één vak FEB43016-Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2010-2011 bachelor- en masteropleidingen: Rechtsgeleerdheid + Fiscaal recht + Notarieel recht + Criminologie Leiden, 22 juli 2010 (V 13) Overzicht van hierna opgenomen onderwijsprogramma

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2005 Departement Fiscale en Economische Vakken Jaarverslag 2005 Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Pag. Woord vooraf i Omschrijving vakgebieden 1 Toegewezen formatie en feitelijke bezetting

Nadere informatie

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008).

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). 1. Concept-besluit en facultaire

Nadere informatie

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen Overgangsregeling Bacheloropleiding Fiscaal recht 2008 1. Uitgangspunten overgangsregeling Behaalde studiepunten in het onderwijsprogramma bacheloropleiding Fiscaal recht dat met ingang van 1 september

Nadere informatie

Overgangsregeling Fiscaal recht

Overgangsregeling Fiscaal recht Overgangsregeling Fiscaal recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal opleiding Fiscaal recht...2 2. Uitgangspunten van de overgangsregeling...3 3. Uitwerking van de overgangsregeling...4

Nadere informatie

Inleiding Internationaal en Europees recht

Inleiding Internationaal en Europees recht Overgangsregeling vakken eerste jaar. Onderstaand schema geldt met ingang van september 2012: Nog niet behaald vak oude stijl: Encyclopedie van het Recht A (3 Encyclopedie van het Recht B (5 Staatsrecht

Nadere informatie

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale aanpak Faillissementsfraud e Kennisplatform Faillissementsfraude www.faillissements-fraude.nl Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale

Nadere informatie

MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN

MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT B.V. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN INTRODUCTIE Het Fiscaal Economisch Instituut B.V. heeft een MasterCourse

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL 2017-2018 Blok 1 Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Per RL25 T 31-10-2017 9:30 12:30 HT 27-6-2018 18:30 21:30 English Legal Terminology RM93

Nadere informatie

Deelname aan de cursus levert 52 studiepunten op voor de KNB (onder voorbehoud).

Deelname aan de cursus levert 52 studiepunten op voor de KNB (onder voorbehoud). INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch Instituut BV van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV

Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV Periode: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Hierbij wordt verslag gedaan van de onderzoeksprestaties van de wetenschappelijke medewerkers

Nadere informatie

Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht

Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - - M Fiscaal recht - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Fiscaal recht - 2016-2017 I Het masterprogramma Fiscaal recht omvat 60 studiepunten,

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Vakgebied(en) 1. Omzetbelasting 2. Formeel belastingrecht

Vakgebied(en) 1. Omzetbelasting 2. Formeel belastingrecht Modulebeschrijving FFEBLO0322 Aangemaakt door: Wim Laman Eerste versie 02-nov-2010 Laatste revisie 25-nov-11 Initieel bedoeld voor collegejaar 2010-2011, opleidingsjaar 2011-2012, blok 2.2 Gecontroleerd

Nadere informatie

Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht

Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht - 2015-2016 Vrije Universiteit Amsterdam - der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht - 2015-2016 I Het masterprogramma

Nadere informatie

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht 2014/2015 2013/2014 2012/2013 OVERZICHT PROGRAMMA NOTARIEEL RECHT 1. Inleiding Vanaf het academisch jaar 2015-2016 is het nieuwe bachelorprogramma in werking getreden. Van het nieuwe bachelorprogramma

Nadere informatie

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Share the Expertise Tax Mastercourse Loyens & Loeff Tax Mastercourse On top of tax In het voorjaar van 2014 organiseert Loyens & Loeff voor de zesde keer de Tax

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland Docent ERA (Europese Rechts

Nadere informatie

Vastgoed Fiscaal. Postacademische MasterCourse.

Vastgoed Fiscaal. Postacademische MasterCourse. Postacademische MasterCourse Vastgoed Fiscaal www.feibv.nl/mastercourse-vastgoedfiscaal deel uitmakend van: Fiscaal Inzicht in vastgoed De hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud 12 De bachelor Rechtsgeleerdheid:... 2 Artikel 44 Toepasselijkheid van het specifieke deel van

Nadere informatie

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden.

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Mr. Willem Janssen i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Instituut voor Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2010. Instituut voor Fiscale en Economische Vakken Jaarverslag 2010 Instituut voor Fiscale en Economische Vakken Inhoud Voorwoord pag. 3 Overzicht secretariaten pag. 4 Afdeling Belastingrecht pag. 5 Afdeling Economie pag. 41 Afdeling Bedrijfseconomie en

Nadere informatie

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS Begin je carrière tijdens je master MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Ondernemings - recht aan de Zuidas duurt een jaar en is alleen in voltijd te

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

REBO Carrière Symposium 2011

REBO Carrière Symposium 2011 PERIKLES REBO Carrière Symposium 2011 Studievereniging Perikles REBO Carrièresymposium REBO Carrièresymposium Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet kunnen beperken

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Btw-heffing bij overheid en non-profit

Btw-heffing bij overheid en non-profit Schriftelijke cursus 9 delen start direct Btw-heffing bij overheid en non-profit Zorg voor maximaal btwvoordeel De ingewikkelde dagelijkse praktijk helder uitgelegd n Unieke cursus alleen voor overheid

Nadere informatie

IBR SCRIPTIEPRIJS

IBR SCRIPTIEPRIJS IBR SCRIPTIEPRIJS 2016-2017 PUBLIEKRECHTELIJK BOUWRECHT JURYRAPPORT Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) heeft o.a. als taak het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen : specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen : specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid...

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit reglement is van toepassing op alle stages die na 31 augustus 2005 zijn goedgekeurd of aangevangen. lid 2 Dit stagereglement

Nadere informatie

Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie

Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie Martijn Hoedemakers martijn.hoedemakers@ondernemerscooperatie.nl 06-33681789 Drie onderwerpen 1. De ondernemerscoöperatie 2009-2013 2. Fiscale aspecten

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam ERA (Europese Rechts Academie) te Trier, Duitsland SSR (Stichting Studiecentrum

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 10 maart 2015

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 10 maart 2015 Fiscale aspecten van de coöperatie Kamer van coöperatie basiscursus 10 maart 2015 Agenda - Even voorstellen - Maatschappelijke ontwikkelingen - Bekendheid en kennis over coöperaties - Fiscale aspecten

Nadere informatie

Internationaal Belastingrecht

Internationaal Belastingrecht Internationaal Belastingrecht prof. mr. dr. A.CG.A.C de Graaf prof. dr. P. Kavelaars prof. dr. A.J.A. Stevens Zesde herziene druk a Wolters Deventer 2012 business INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Instituut Fiscale en Economische Vakken Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden

Jaarverslag 2014 Instituut Fiscale en Economische Vakken Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden Jaarverslag 2014 Instituut Fiscale en Economische Vakken Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden Jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf 3 Pag. Omschrijving vakgebieden 4 Lijst met medewerkers

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Fiscale aspecten van de coöperatie Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Agenda - Even voorstellen - Maatschappelijke ontwikkelingen - Bekendheid en kennis over coöperaties - Fiscale aspecten

Nadere informatie

De indeling van de sector Recht

De indeling van de sector Recht De indeling van de sector Recht Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Rechtsgeleerdheid algemeen 2 Publiekrecht 3 Fiscaal recht 4 Privaat

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Tax Mastercourse Loyens & Loeff Tax Mastercourse On top of tax In het voorjaar van 2013 organiseert Loyens & Loeff voor de vijfde keer de Tax Mastercourse voor

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Share the Expertise Tax Mastercourse Loyens & Loeff Tax Mastercourse On top of tax In het voorjaar van 2016 organiseert Loyens & Loeff voor de achtste keer de

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

MODULEBESCHRIJVING FACBLR9034

MODULEBESCHRIJVING FACBLR9034 MODULEBESCHRIJVING FACBLR9034 Naam module FACBLR9034 Modulehouder W.F. Laman Vakgebied(en) IB Winst Studiepunten 3 ECTS Voorkennis Kennis van de beginselen van de Inkomstenbelasting - niet winst is vereist.

Nadere informatie

Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit

Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit UITNODIGING Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit 22 Maart, 2013 Kamer van Koophandel Rotterdam Veel Nederlandse ondernemers denken na over het opzetten van een eigen vestiging in China,

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O De Universiteit van Leiden biedt de mogelijkheid voor bachelor studenten om andere studie te combineren met een PraktijkStudie.

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie