Dienst Justitiële Inrichtingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienst Justitiële Inrichtingen"

Transcriptie

1 Dienst Justitiële Inrichtingen van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus GC Den Haag Vestig ingsd irecteuren Gevangeniswezen Datum 11 september 2017 Onderwerp Tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf Geachte heer/mevrouw, De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in juni 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd voornemens te zijn wijzigingen aan te brengen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. De aanleiding hiervoor was jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Hoge Raad der Nederlanden In latere brieven is het beleid verder toegelicht In september 2016 heeft een debat plaatsgevonden over het bovengenoemd voornemen met de Tweede Kamer. In meerderheid heeft de Tweede Kamer zijn steun uitgesproken voor de beleidswijziging, die heeft geleid tot de instelling van het Adviescollege Levenslanggestraften (hierna Adviescollege) en een ketenwerkproces levenslang. Het ketenwerkproces zal naar verwachting dit najaar worden vastgesteld. In deze brief informeer ik u nader over wat de wijzigingen inhouden en wat dit betekent voor de wijze waarop de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf voortaan vorm zal worden gegeven. Deze brief bevat de wijzigingen op hoofdlijnen. In de bijlagen bevindt zich een uitgebreid informatieblad met meer concrete informatie en een infographic met beeldende informatie ten behoeve van bijvoorbeeld de afdelingshoofden, de hoofden D&R en de inrichtingspsychologen. De eerste paragraaf van het informatieblad bevat kernachtig de wijzigingen. Deze tekst en het infographic kunt u gebruiken voor interne communicatie Turfmarkt DP Den Haag Postbus GC Den Haag www. dji. fl1 Contactpersoon JE. van t Riet Senior beleidsadviseur M v. riet@dji.minjus.nl Projectnaam levenslang Bijlagen 4 Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Uitgangspunten bij de wijzigingen In de kern zien de wijzigingen op de uitgangspunten dat een levenslange vrijheidsstraf verenigbaar is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) als er sprake is van een mogelijkheid tot herbeoordeling die zicht biedt tot vrijlating. De herbeoordeling ziet op de vraag of met de voortzetting van de levenslange gevangenisstraf nog steeds een met de strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid wordt gediend. In dit kader dient een levenslanggestrafte in staat te worden gesteld resocialisatieactiviteiten te 1 0v. Vinterarrest: EHRM 9 juli 2013 (Vinter v. UK), app. no /09, 130/10 en 3896/10. 2 HR 5juli 2016, ECU:NL:HR:2016: Kamerstukken /16, 29279, nr. 325; Kamerstukken /17, 29279, nr. 338; Kamerstukken /17, 29279, nr. 366; Kamerstukken II 2016/17, 29279, nr Besluit van 25 november 2016 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Stcrt. 2016, en gewijzigd hij besluit van 6juni 2017, 51cm. 2017, Pagina 1 van 6

2 ontplooien. In het arrest Murray stelt het EHRM dat de Staat bij de levenslanggestraften de plicht heeft om te onderzoeken of er sprake is van een stoornis, die in relatie staat met het delict/de delicten, waarvoor de levenslange gevangenisstraf is opgelegd en die maakt dat het recidiverisico hoog blijft. Als er een behandeling mogelijk is, verplicht voornoemd arrest deze behandeling ook Datum aan te bieden. Deze uitgangspunten zijn leidend geweest bij de totstandkoming van het nieuwe beleid. Eerste 25 jaar detentie 5 Activiteiten en dagprogramma De eerste 25 jaar staat de detentie primair in het teken van vergelding en bestraffing. In deze fase van de detentie is er geen sprake van re-integratie activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op een daadwerkelijke terugkeer in de maatschappij. Wel worden activiteiten aangeboden, die gericht zijn op de lichamelijke en geestelijke gezondheid, de persoonlijke ontwikkeling van de levenslanggestrafte en er is aandacht voor zingeving. Detentieschade wordt op die manier zoveel mogelijk voorkomen. Voor de levenslanggestrafte geldt het systeem van promoveren en degraderen net als voor alle andere gedetineerden. Het reguliere dagprogramma wordt aangeboden, zoals sport, bibliotheek, bezoek, arbeid en recreatiemomenten. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een zinvolle dagbesteding. Het programma en de activiteiten worden vormgegeven conform de persoonsgerichte aanpak. Op 13 juli ji. heeft de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) uitspraak gedaan over de deelname van een levenslanggestrafte aan arbeid en andere activiteiten op ORZ momenten (onderwijs, recreatie en zorg) in relatie tot insluiten In die uitspraak komt naar voren dat uit de/het besluitvorming(sproces) moet blijken dat er rekening is gehouden met de persoonlijke situatie van de levenslanggestrafte, zoals onder meer de levenslange detentie. Indien dit zorgvuldig is gedaan, maar de gedetineerde wenst alsnog niet deel te nemen aan arbeid, onderwijs en/of TRA, dan acht de RSJ het niet onredelijk of onbillijk om de gedetineerde in te sluiten op cel gedurende de arbeid en de ORZ-momenten. Uit de uitspraak kan worden afgeleid dat in een dergelijke situatie een levenslanggestrafte geen recht heeft op vervangende loon. 6. Zorg Tijdens de detentie wordt de noodzakelijke (psycho)medische zorg en behandeling geboden aan de levenslanggestrafte, zoals deze ook aan de overige gedetineerden wordt geboden. Daarbij is het uitgangspunt dat behandeling in een inrichting plaatsvindt. Is dit niet mogelijk, dan komt plaatsing in een PPC aan de orde, waar in beginsel elke behandeling mogelijk is. Ook kan ambulante forensische zorg worden ingekocht. Pas als laatste en uiterste mogelijkheid is plaatsing in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (tbs) bespreekbaar, indien behandeling in het geval van detentieongeschiktheid of indien de beschikbare psychiatrische zorg in het gevangeniswezen niet afdoende is in verband met de specifieke psychische stoornis 7. De jurisprudentie uit het eerder genoemde arrest Murray, leidt tot de verplichting gedurende de detentie te onderzoeken of er sprake is van een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van het geestesvermogen in relatie tot het delict, waardoor het recidiverisico hoog blijft. Indien dit het geval is, moet, indien een behandeling mogelijk is, deze behandeling worden geboden. Concreet betekent dit dat er in ieder geval eenmalig bij iedere onherroeppelijk veroordeelde Murrayarrest: EHRM 26 april 2016 (Marray as. Nederland) nr /11 6 Uitspraak R53 13 juli 2017: 16/4060/GA en 16/4062/GA 7 Bevestigd n uitspraak RIJ 20juli /540/TO Pagina 2 van 6

3 Ievenslanggestrafte een psychologisch en psychiatrisch (multidisciplinair) onderzoek moet worden uitgevoerd. De vestigingsdirecteur geeft hiertoe een opdracht aan het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) voor (Pro Justitia)onderzoek. Het onderzoek vindt plaats circa een jaar nadat het vonnis tot levenslang onherroeppelijk is geworden. Als uit het Datum onderzoek blijkt dat sprake is van een stoornis die met succes kan worden 11 september 2017 behandeld, is dit richtinggevend voor de directeur van de inrichting en het PMO om behandeling te starten op enig moment. Het PMO kan, indien daartoe aanleiding bestaat, via de vestigingsdirecteur, ook op een later moment tijdens de detentie om een nieuwe rapportage van het NIFP verzoeken. Uitgangspunt is dat het onderzoek geschiedt op basis van het beschikbare dossier en ambulant onderzoek. Indien het NIFP tot het oordeel komt dat nadere observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC) noodzakelijk is, dient de directeur zich te wenden tot de Selectiefunctionaris. De Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (zie ook bijlage) is aangepast om plaatsing in het PBC mogelijk te maken, ook in het kader van de advisering van het Adviescollege Levenslanggestraften. 8 Voor de thans levenslangestraften komt er een inhaaislag. Er zal met het NIFP overleg worden gevoerd op welk moment welke levenslangegestrafte in aanmerking komt voor bovengenoemd onderzoek. De vestigingsdirecteur van inrichtingen waar afgestrafte Ievenslanggestraften zijn gedetineerd, worden hierover geïnformeerd vanuit het Hoofdkantoor. Zelfredzaamheid De verantwoordelijkheid en het initiatief voor het invulling geven aan de detentie ligt primair bij de gedetineerde. Hij kan hier door zijn mentor en/of casemanager in worden ondersteund. Gedurende de detentie, en zeker in de jaren in aanloop naar het toetsmoment van het Adviescollege zal meer en meer de focus komen te liggen op de zelfredzaamheid van de Ievenslanggestrafte. Het Adviescollege zal toetsen op het gedrag van de gedetineerde (fysiek, mentaal en ontwikkeling) in detentie. Het is aan de inrichting om de Ievenslanggestrafte een leefklimaat en een programma te bieden, die hem ruimte biedt voor eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. In 2009 is aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat levenslanggestraften op eigen verzoek samengeplaatst worden met (levens)langgestraften. Daarvoor zijn drie inrichtingen aangewezen, te weten Pl Veenhuizen, Pl Vught en Pl Krimpen. Op dit moment wordt bezien of dit beleid dient te worden herijkt. Dossiervorming Tegen het einde van 25 jaar in detentie, krijgt de vestigingsdirecteur het verzoek van de secretaris van het Adviescollege om het detentiedossier aan te leveren. Het Adviescollege gebruikt dit dossier bij haar taak om te adviseren aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het al dan niet starten van re integratieactiviteiten. Het dossier dient inzicht te bieden in het gedrag van de gedetineerde (fysiek, mentaal en ontwikkeling) in detentie en kan voorzien worden van een advies van de vestigingsdirecteur aan het Adviescollege. Het is aan te raden om de dossiers op korte termijn in orde te maken, prioritair voor de levenslanggestraften voor wie binnen afzienbare tijd een verzoek van het 9 Bestuursondersteuniny S http//wetteo.ocerheid.nh/bwbroo11558/2c17-o9o1 9 Formeel gaat het hierom de Minister van Veiligheid en Justitie, maar gelet op de hoidige portereuilleverdeling betreft het de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Pagina 3 van 6

4 Adviescollege zal komen. Bijgevoegd is een richtlijn voor het samenstellen van het dossier. Deze wordt nog afgestemd met het Adviescollege, maar is nu reeds bruikbaar om het dossier te gaan samenstellen. Een nadere beschouwing van het dossier biedt ook een goede basis voor het Datum herijken van het huidige detentieplan, rekening houdend met het gewijzigde 11 september 2017 beleid. Adviescollege Ievenslanggestraften Na 25 jaar detentie (die start op het moment van aanvang van de voorlopige hechtenis) zal het Adviescollege adviseren. Het Adviescollege is per 1 juni 2017 ingesteld onder voorzitterschap van mevr. Mr. H.W. Samson-Geerlings 10. Het Adviescollege heeft tot taak de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie te adviseren over het aanbieden van re-integratieactiviteiten voor een levenslanggestrafte, voor welke activiteiten een levenslanggestrafte in aanmerking komt, waaronder mogelijk verlof, en de Staatssecretaris te informeren over de voortgang van resocialisatie- en re-integratieactiviteiten, ook in het kader van een gratieprocedure. Het Adviescollege hanteert de volgende criteria: Het recidiverisico; De delictgevaarlijkheid; Het gedrag en de ontwikkeling van de levenslanggestrafte gedurende zijn detentie; De impact op de slachtoffers en nabestaanden. Ten behoeve van inzicht in deze criteria bij de individuele levenslanggestrafte, wordt de levenslanggestrafte uiterlijk zes maanden voorafgaand aan het adviesmoment (dus uiterlijk na 24,5 jaar detentie) tijdelijk overgeplaatst naar het PBC. Hiertoe neemt de Selectiefunctionaris het initiatief op verzoek van de secretaris van het Adviescollege. Het PBC zal op basis van onderzoek en observatie adviseren over de delictgevaarlijkheid en de persoonlijkheidsontwikkeling van de levenslanggestrafte. De reclassering adviseert over het recidiverisico. Slachtofferhulp Nederland voert een slachtofferen nabestaandenonderzoek uit. Al deze onderzoeken betrekt het Adviescollege in zijn advies over de vraag of een levenslanggestrafte re-integratieactiviteiten kan worden aangeboden. Daarnaast kan het Adviescollege mensen horen, zoals de levenslanggestrafte zelf, de directeur van de inrichting, de slachtoffers en nabestaanden en eventuele andere experts. Na advies van het Adviescollege neemt de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het besluit over het mogelijk starten van re-integratieactiviteiten. Indien dit besluit inhoudt dat er niet gestart zal worden met re-integratleactiviteiten, dan wordt de detentie voortgezet, zoals in de eerste 25 jaar. Het Adviescollege bepaalt per individuele zaak wanneer vervolgtoetsing plaats zal vinden. Het Adviescollege heeft te allen tijde toegang tot de penitentiaire inrichting en een levenslanggestrafte om haar werkzaamheden uit te voeren conform het Instellingsbesluit. Ook kan de directeur van de inrichting worden gehoord teneinde de mogelijkheden van het dagprogramma te onderzoeken. Re-integratiefase Indien de Staatssecretaris besluit dat aan een levenslanggestrafte re integratieactiviteiten kunnen worden aangeboden, stelt de directeur van de inrichting in overleg met de levenslanggestrafte op basis van de inhoud van het besluit en het advies van het Adviescollege een re-integratieplan vast. Het doel Pagina 4 van 6

5 van het re-integratieplan is dat de levenslanggestrafte zich voorbereidt op een eventuele terugkeer in de samenleving. De inhoud van het re-integratieplan is persoonsgericht. In de fase van het reintegratietraject wordt een nog groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en zelfontplooiing van de Ievenslanggestrafte en wordt van de Ievenslanggestrafte verwacht dat hij initiatief Datum toont. Tijdens de re-integratiefase kan ook de reclassering betrokken worden. 11 september 2017 Het verloop van de re-integratiefase is afhankelijk van de specifieke persoonlijke omstandigheden en het gedrag van de gedetineerde. Dit wordt gemonitord en geëvalueerd en hiervan wordt een voortgangsrapportage bijgehouden. Zowel de selectiefunctionaris als het Adviescollege levenslanggestraften ontvangt de voortgangsrapportages. Indien verlof een onderdeel van het besluit is, wordt op verzoek van de levenslanggestrafte verlof aangevraagd bij de Divisie Individuele Zaken (DIZ). De Regeling tijdelijk verblijf buiten de inrichting (Rtvi) is aangepast met een apart hoofdstuk voor re-integratieverlof voor Ievenslanggestraften. In het re integratieplan wordt opgenomen welke verlofdoelen de levenslanggestrafte heeft, welke frequentie nodig is om de re-integratiedoelen te behalen en onder welke voorwaarden het verlof plaats kan hebben. Deze elementen zijn onderdeel van de verlofaanvraag. Gedurende het eerste jaar wordt re-integratieverlof verleend onder bewaking en begeleiding. Op grond van het gedrag van de Ievenslanggestrafte kan worden besloten gedurende het tweede jaar onbegeleid verlof toe te kennen. Het verlof vindt altijd plaats onder elektronisch toezicht en is altijd eendaags. Incidenteel verlof voor re-integratie op grond van art. 31 Rtvi is niet meer van toepassing, omdat daartoe geen noodzaak meer is. Indien de directeur van de inrichting dat op enig moment nodig acht, kan hij het Adviescollege vragen om advies over de toekenning van re-integratieverlof aan een levenslanggestrafte. Slachtoffers en nabestaanden Bij eventueel verlof worden slachtoffers en nabestaanden door het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) van het Openbaar Ministerie (OM) geïnformeerd over de verlofvoorwaarden en de start van het verlof van de gedetineerde. Voorafgaand aan deze beslissing worden de wensen en behoeften van slachtoffers en nabestaanden, die dat wensen, in kaart gebracht en meegewogen. Dit proces verloopt niet anders dan bij andere gedetineerden die zeer ernstige misdrijven hebben gepleegd en verdient, gezien de grote impact die de straf in combinatie met verlof heeft op de slachtoffers en nabestaanden als ook de samenleving, uiterste zorgvuldigheid. Herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf Uiterlijk twee jaar nadat het Adviescollege haar eerste advies heeft uitgebracht, dus 27 jaar na aanvang van de detentie, wordt op grond van de Gratiewet de mogelijkheid tot gratieverlening beoordeeld. Het gratieverzoek kan worden afgewezen of toegewezen (met voorwaarden). Gedurende de gratieprocedure loopt de re-integratiefase door. Dit laat onverlet dat een levenslanggestrafte ook op een eigen te kiezen moment een gratieverzoek kan indienen, welke op dat moment op de merites wordt beoordeeld. Implementatie wijzigingen De wijzigingen gaan in per heden. Voor iedere levenslanggestrafte die nog niet in de re-integratiefase zit, is het noodzakelijk om het detentiedossier in orde te maken tot heden. Tevens beziet u of het dagprogramma aanpassing behoeft, zoals interventies, trainingen en andere activiteiten, mits het niet gericht is op terugkeer in de maatschappij. 11 htts//wettenoverheid.ni/bw6roo1q171/2o17-o9-o1 Pagina 5 van 6

6 Hoewel deze beleidswijziging gaat over een kleine groep gedetineerden, gaat het diverse inrichtingen aan en zullen verschillende disciplines in uw inrichtingen hier mee te maken krijgen. Ik vraag u om deze brief met een ieder te delen in de inrichting, die werkt met de levenslanggestraften. Ik ben voornemens in het najaar expertsessies te houden, waarin de verschillende disciplines met elkaar in Datum gesprek kunnen gaan over de consequenties van dit nieuwe beleid en wat dit voor september 2017 het dagprogramma, het activiteiten aanbod en de bejegening van de levenslanggestraften tot gevolg heeft. Ik nodig u van harte uit om met enkele medewerkers deel te nemen aan deze expertsessies. Tot slot De levenslange gevangenisstraf blijft bestaan, nu wel met een perspectief op eventuele terugkeer in de maatschappij. Dit zal op de gedetineerden met deze straf grote impact hebben. Het is aan ons als DJI, en daarbinnen vooral aan u en uw medewerkers, om hen daarbij te begeleiden en eventuele risico s in te schatten. Ik heb er vertrouwen in dat u en uw medewerkers het nieuwe beleid voor de levenslange gevangenisstraf op kundige wijze zullen invullen. Met vriendelijke groet, ç&ppe5 MA. Schippers Wnd divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring Pagina 6 van 6

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48627 31 augustus 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 augustus 2017, nr. 2117970,

Nadere informatie

0 6 OKT RSJAO,/9fl51/f,fl. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Nummer

0 6 OKT RSJAO,/9fl51/f,fl. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Nummer RSJAO,/9fl51/f,fl IN. 0 6 OKT. 2017 - t Ministerie van Veiligheid en Justitie Nummer > Retouradres Postbus 30132 2500 CC Den Haag Aan de algemeen voorzitter van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65365 1 december 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 november 2016, houdende de instelling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden)

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) 1. Hoeveel levenslanggestraften zijn er nu in NL? Op dit moment zijn er 33 mensen onherroepelijk veroordeeld tot levenslang. Dat betekent dat zij

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1336 Vragen van het lid

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus GC Den Haag

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus GC Den Haag Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 www.rsj.nl info@rsj.nl Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 366 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 21 december 2016 De vaste commissie voor Veiligheid en

Nadere informatie

Tweejaarbericht Adviescollege Levenslanggestraften

Tweejaarbericht Adviescollege Levenslanggestraften Tweejaarbericht Adviescollege Levenslanggestraften Maart 2019 Postadres: Postbus 9030 6800 EM Arnhem Bezoekadres: Paleis van Justitie Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem 088 361 81 81 www.adviescollegelevenslanggestraften.nl

Nadere informatie

Het detentieverloop van Michael P. Plan van aanpak

Het detentieverloop van Michael P. Plan van aanpak Het detentieverloop van Michael P. Plan van aanpak 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Afbakening 4 2 Doel- en vraagstelling 5 2.1 Doel van het onderzoek 5 2.2 Onderzoeksvraag 5 3 Onderzoeksaanpak 6 3.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 832 Vragen van het lid

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 31 augustus 2016

betreft: [klager] datum: 31 augustus 2016 nummer: 16/1660/GV (tussenbeslissing) betreft: [klager] datum: 31 augustus 2016 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 12 april 2017

betreft: [klager] datum: 12 april 2017 nummer: 16/1660/GV (eindbeslissing) betreft: [klager] datum: 12 april 2017 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 Nummer: 15/1573/GB Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 27 maart 2017

betreft: [klager] datum: 27 maart 2017 nummer: 16/3691/GV betreft: [klager] datum: 27 maart 2017 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 464 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 nummer: 14/3242/GV (eindbeslissing) betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie

Zorg, behandeling en perspectief, de volgprocedure levenslanggestraften.

Zorg, behandeling en perspectief, de volgprocedure levenslanggestraften. , de volgprocedure levenslanggestraften. Inhoudsopgave: 1. Stand van zaken 1 2. Standpunt Forum Levenslang 5 3. De oude Volgprocedure langgestraften 5 4. De uitgangspunten voor zorg en welzijn 7 5. Behandeling

Nadere informatie

Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Veiligheid en Justitie > P.etcuradres Postbus 30132 2500 GC Den Haag Directie Beleid & Bestuursondersteuning Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is een centrum van expertise en kennis op het gebied van

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling Samenvatting Achtergrond en doelstelling 01 Binnen het Nederlandse strafrecht heeft de terbeschikkingstelling (hierna: tbs) een bijzondere positie. Binnen een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) krijgt

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 13 juli 2017 de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn,

betreft: [klager] datum: 13 juli 2017 de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn, nummer: 16/4060/GA en 16/4062/GA betreft: [klager] datum: 13 juli 2017 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij het

Nadere informatie

Feiten en Achtergronden. Sanctietoepassing voor volwassenen. Terugdringen recidive door persoonsgerichte aanpak en nadruk op nazorg

Feiten en Achtergronden. Sanctietoepassing voor volwassenen. Terugdringen recidive door persoonsgerichte aanpak en nadruk op nazorg Sanctietoepassing voor volwassenen Terugdringen recidive door persoonsgerichte aanpak en nadruk op nazorg Oktober 2008 / F&A 8880 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 12 augustus 2015

betreft: [klager] datum: 12 augustus 2015 nummer: 15/800/TR betreft: [klager] datum: 12 augustus 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij

Nadere informatie

faculteit rechtsgeleerdheid faculteit rechtsgeleerdheid De levenslange gevangenisstraf

faculteit rechtsgeleerdheid faculteit rechtsgeleerdheid De levenslange gevangenisstraf 30-03-2016 1 De levenslange gevangenisstraf Lezing voor het Fries Juridisch Genootschap Mw. mr. dr. Wiene van Hattum 29 maart 2016 Huishoudelijk 2 Kennismaking: Universitair docent strafrecht en RUG Voorzitter

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2013 Onderwerp Weigerende observandi

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2013 Onderwerp Weigerende observandi 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regelingen inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG !!1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 1 februari 2016 Onderwer Antwoorden Kamervragen over uitlevering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 187 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.232 Buitenlandse straf uitzitten in Nederland algemene informatie bronnen Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen; www.dji.nl Straf

Nadere informatie

Het Pieter Baan Centrum. Algemene informatie

Het Pieter Baan Centrum. Algemene informatie Het Pieter Baan Centrum Algemene informatie 1 Deze brochure is bedoeld om algemene informatie te geven over het Pieter Baan Centrum (PBC). Het PBC is de forensisch psychiatrische observatiekliniek van

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 24 november 2014

betreft: [klager] datum: 24 november 2014 nummer: 14/3363/GA en 14/3392/GA betreft: [klager] datum: 24 november 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201109405/1 /V4. Datum uitspraak: 20 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Cijfers & bijzonderheden 2018

Cijfers & bijzonderheden 2018 Cijfers & bijzonderheden 218 1 Wat is TBS Nederland? TBS Nederland is een initiatief van de forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland. In een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) en

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 15 december 2010

betreft: [klager] datum: 15 december 2010 nummer: betreft: [klager] datum: 15 december 2010 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Ons kenmerk Datum 30 augustus 2013 Uw kenmerk Onderwerp Forensische Zorg tijdens detentie

Ons kenmerk Datum 30 augustus 2013 Uw kenmerk Onderwerp Forensische Zorg tijdens detentie .4 1 RSJ lo~ t 1 E Ministerie van Veiligheid en Justitie Re~& Jummer > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en jeuguuesci ierming Postbus

Nadere informatie

Werkstuk Levensbeschouwing Gevangeniswezen

Werkstuk Levensbeschouwing Gevangeniswezen Werkstuk Levensbeschouwing Gevangeniswezen Werkstuk door een scholier 1573 woorden 23 januari 2002 5,8 206 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing Inleiding Het gevangeniswezen. Hoe gaat het er in de gevangenissen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 338 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 september 2016 De vaste commissie voor Veiligheid en

Nadere informatie

Dit is DJI. 5x2x2½ % - 66% Juni In cijfers en feiten. gebaseerd op 2017

Dit is DJI. 5x2x2½ % - 66% Juni In cijfers en feiten. gebaseerd op 2017 90.000 34% - 66% 106 36 15.000 1 36 243 2017 10.000.000 5x2x2½ Dit is DJI In cijfers en feiten gebaseerd op 2017 Juni 2018 In 2017 werden door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dagelijks meer dan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

CONCEPT. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van [ ], directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. [ ]

CONCEPT. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van [ ], directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. [ ] Bijlage bij de brief van 7 april 2014 (kenmerk: 502557) CONCEPT Besluit van [ ] houdende wijziging van de Penitentiaire maatregel en het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid in verband

Nadere informatie

Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum

Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden Advies d.d. 8 juni 2009 1 2 Samenvatting De Raad stemt

Nadere informatie

De overplaatsing van gedetineerden binnen een arrondissement

De overplaatsing van gedetineerden binnen een arrondissement De overplaatsing van gedetineerden binnen een arrondissement Advies 8 juni 2007 De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming draagt er door middel van rechtspraak en advies toe bij dat overheid

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 nummer: 14/3322/GA en 14/3394/GA betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 53 Besluit van 28 januari 2000 tot openstelling van het recht op een socialezekerheidsuitkering voor personen die deelnemen aan een penitentiair

Nadere informatie

Datum 19 januari 2015 Onderwerp Actualisatie voortgang implementatie Masterplan en stand van zaken onderhandelingen over komst Noorse gedetineerden

Datum 19 januari 2015 Onderwerp Actualisatie voortgang implementatie Masterplan en stand van zaken onderhandelingen over komst Noorse gedetineerden > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 14/1062/GA betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

TBS.^- Nederland. Ministerie van Justitie en Veiligheid t.a.v. de Minister van Rechtsbescherming de heer S. Dekker Postbus EH DEN HAAG

TBS.^- Nederland. Ministerie van Justitie en Veiligheid t.a.v. de Minister van Rechtsbescherming de heer S. Dekker Postbus EH DEN HAAG TBS.^- Nederland Ministerie van Justitie en Veiligheid t.a.v. de Minister van Rechtsbescherming de heer S. Dekker Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Kenmerk: DIRUIT18/237/HB/svdk Groningen, 14 juni 2018 Betreft:

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 200702235/2. Datum uitspraak: 1 2 september 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/233

Rapport. Datum: 5 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/233 Rapport Datum: 5 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/233 2 Klacht In het kader van verzoekers gratieverzoek van 7 augustus 2002 heeft het gerechtshof te Den Haag negatief advies uitgebracht. Het hof overwoog

Nadere informatie

Overzicht geprogrammeerde onderzoeken update april 2016

Overzicht geprogrammeerde onderzoeken update april 2016 Overzicht geprogrammeerde en update april 2016 Legenda Pijler Thema A Insluiten A1 Veilig & zorgvuldig insluiten A2 Detentielandschap A3 Inzet technologie B Herstellen B1 Meer voor slachtoffers C Voorkomen

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Dit is DJI. 5x2x2½ % - 66% 110. Maart In cijfers en feiten. gebaseerd op 2018

Dit is DJI. 5x2x2½ % - 66% 110. Maart In cijfers en feiten. gebaseerd op 2018 80.000 34% - 66% 110 37 11.000 1 36 249 2018 11.000.000 5x2x2½ Dit is DJI In cijfers en feiten gebaseerd op 2018 Maart 2019 In 2018 werden door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dagelijks meer dan

Nadere informatie

25 MAART 2016 RESEARCHPLAN OPDRACHT 1. ALEXANDRA MEIJER INHOUD Research & Productie

25 MAART 2016 RESEARCHPLAN OPDRACHT 1. ALEXANDRA MEIJER INHOUD Research & Productie 25 MAART 2016 RESEARCHPLAN OPDRACHT 1 ALEXANDRA MEIJER INHOUD Research & Productie Wat is de maatschappelijke relevantie van je onderwerp? De levenslange gevangenisstraf is al omstreden sinds de invoering

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JUNI 2014 P.14.0929.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0929.N F A H, veroordeelde tot een vrijheidsstraf, eiser, met als raadsman mr. Jürgen Millen, advocaat bij de balie te Tongeren. I.

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 14/1038/GA betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Datum 10 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over tbs ers die langer op de kamer zitten wegens bezuinigingen bij de Pompekliniek

Datum 10 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over tbs ers die langer op de kamer zitten wegens bezuinigingen bij de Pompekliniek 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar aanleiding van een klacht van een levenslanggestrafte over de behandeling van

Rapport. Een onderzoek naar aanleiding van een klacht van een levenslanggestrafte over de behandeling van Rapport Een onderzoek naar aanleiding van een klacht van een levenslanggestrafte over de behandeling van een gratieverzoek door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Publicatiedatum: 29 december

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent foto s: Lieven Nollet tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december 2013 Rapportnummer: 2013/221 2 Feiten Verzoeker komt oorspronkelijk uit Afghanistan en heeft in Nederland een

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) G BRIEF

Nadere informatie

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er Een richtlijn voor forensisch netwerkbegeleiders in Forensisch Psychiatrische Centra M. van Denderen, R. Bax, en N. Sweers Fase 1 Initiatief en motivatie

Nadere informatie

Aan de Minister voor Rechtsbescherming Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Dekker,

Aan de Minister voor Rechtsbescherming Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Dekker, RSJ Postbus 30137 2500 GC DEN HAAG www.rsj.nl info@rsj.nl Aan de Minister voor Rechtsbescherming Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Betreft : Afdeling : Afdeling Advisering E-mail : advies@rsj.nl Datum : 9

Nadere informatie

Datum 2 september 2013 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het gijzelen van mensen bij het niet betalen van (verkeers)boetes

Datum 2 september 2013 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het gijzelen van mensen bij het niet betalen van (verkeers)boetes 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 23 mei 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over onrust onder gevangenispersoneel

Datum 23 mei 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over onrust onder gevangenispersoneel 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Thematisch onderzoek Arrestantenregime. Plan van aanpak

Thematisch onderzoek Arrestantenregime. Plan van aanpak Thematisch onderzoek Arrestantenregime Plan van aanpak 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Oriëntatie 4 1.3 Afbakening 5 2 Doel- en vraagstelling 6 3 Operationalisering en onderzoeksaanpak 7 3.1 Operationalisering

Nadere informatie

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving Detentie & Re-integratieproces in de PI t.b.v. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving CCV-regiodagen Nazorg, 2011: workshop Detentie & Re-integratieproces in de PI VISIE GEVANGENISWEZEN

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak De minister van Justitie Mr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 GH Den Haag Datum: 17 februari 2010 Ons kenmerk: B2.1.9./1764/RO Uw kenmerk: 5633273/09/6 Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 april 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 2 april 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 13/3550/GA (tussenbeslissing) betreft: [klager] datum: 2 april 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 745 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 34% - 66% Juni 2016. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2015

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 34% - 66% Juni 2016. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2015 90.000 34% - 66% 97 36 1 15.000 36 245 2015 10.000.000 5x2x2½ Dit is DJI In cijfers en feiten gebaseerd op 2015 Juni 2016 In 2015 werden door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dagelijks meer dan

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling

Nadere informatie

Onderzoek naar aanleiding van een dodelijk steekincident in de Amsterdamse metro. Plan van aanpak

Onderzoek naar aanleiding van een dodelijk steekincident in de Amsterdamse metro. Plan van aanpak Onderzoek naar aanleiding van een dodelijk steekincident in de Amsterdamse metro Plan van aanpak 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 4 1.2 Afbakening 4 1.2.1 Justitieel traject betrokkene 4 1.2.2 Slachtofferzorg

Nadere informatie

Aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus EH Den Haag

Aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus EH Den Haag Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 www.rsj.nl info@rsj.nl Aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Inleiding. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Inleiding. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Datum 8 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'twee keer per dag vergeet justitie een verdachte op te halen'.

Datum 8 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'twee keer per dag vergeet justitie een verdachte op te halen'. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Boete en detentie Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 110 Justitieel Verslavingsbeleid Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 312 Besluit van 24 juli 2010 tot wijziging van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden wegens een technische aanvulling en tot wijziging

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 Rapport Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) te Leeuwarden ten aanzien van de zelfmeldprocedure en elektronische

Nadere informatie

Verlofregeling tbs. Advies d.d. 16 augustus Een reactie op de conceptregeling

Verlofregeling tbs. Advies d.d. 16 augustus Een reactie op de conceptregeling Verlofregeling tbs Een reactie op de conceptregeling Advies d.d. 16 augustus 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Aanleiding en context voor dit advies. 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Context voor het advies

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

Gelet op artikel 19, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet en artikel 3, vierde lid, van de Penitentiaire maatregel;

Gelet op artikel 19, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet en artikel 3, vierde lid, van de Penitentiaire maatregel; Wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden in verband met het meerpersoonscelgebruik en de flexibilisering van het dagprogramma Gelet op artikel 19, derde lid, van

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

Het detentieverloop van Michael P.

Het detentieverloop van Michael P. Het detentieverloop van Michael P. Voorwoord 4 Conclusie, beschouwing met aanbeveling 5 1 Inleiding 10 1.1 Aanleiding 10 1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 11 1.3 Afbakening 12 1.4 Onderzoeksmethoden

Nadere informatie