Dienst Justitiële Inrichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienst Justitiële Inrichtingen"

Transcriptie

1 Dienst Justitiële Inrichtingen van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus GC Den Haag Vestig ingsd irecteuren Gevangeniswezen Datum 11 september 2017 Onderwerp Tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf Geachte heer/mevrouw, De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in juni 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd voornemens te zijn wijzigingen aan te brengen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. De aanleiding hiervoor was jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Hoge Raad der Nederlanden In latere brieven is het beleid verder toegelicht In september 2016 heeft een debat plaatsgevonden over het bovengenoemd voornemen met de Tweede Kamer. In meerderheid heeft de Tweede Kamer zijn steun uitgesproken voor de beleidswijziging, die heeft geleid tot de instelling van het Adviescollege Levenslanggestraften (hierna Adviescollege) en een ketenwerkproces levenslang. Het ketenwerkproces zal naar verwachting dit najaar worden vastgesteld. In deze brief informeer ik u nader over wat de wijzigingen inhouden en wat dit betekent voor de wijze waarop de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf voortaan vorm zal worden gegeven. Deze brief bevat de wijzigingen op hoofdlijnen. In de bijlagen bevindt zich een uitgebreid informatieblad met meer concrete informatie en een infographic met beeldende informatie ten behoeve van bijvoorbeeld de afdelingshoofden, de hoofden D&R en de inrichtingspsychologen. De eerste paragraaf van het informatieblad bevat kernachtig de wijzigingen. Deze tekst en het infographic kunt u gebruiken voor interne communicatie Turfmarkt DP Den Haag Postbus GC Den Haag www. dji. fl1 Contactpersoon JE. van t Riet Senior beleidsadviseur M v. Projectnaam levenslang Bijlagen 4 Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Uitgangspunten bij de wijzigingen In de kern zien de wijzigingen op de uitgangspunten dat een levenslange vrijheidsstraf verenigbaar is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) als er sprake is van een mogelijkheid tot herbeoordeling die zicht biedt tot vrijlating. De herbeoordeling ziet op de vraag of met de voortzetting van de levenslange gevangenisstraf nog steeds een met de strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid wordt gediend. In dit kader dient een levenslanggestrafte in staat te worden gesteld resocialisatieactiviteiten te 1 0v. Vinterarrest: EHRM 9 juli 2013 (Vinter v. UK), app. no /09, 130/10 en 3896/10. 2 HR 5juli 2016, ECU:NL:HR:2016: Kamerstukken /16, 29279, nr. 325; Kamerstukken /17, 29279, nr. 338; Kamerstukken /17, 29279, nr. 366; Kamerstukken II 2016/17, 29279, nr Besluit van 25 november 2016 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Stcrt. 2016, en gewijzigd hij besluit van 6juni 2017, 51cm. 2017, Pagina 1 van 6

2 ontplooien. In het arrest Murray stelt het EHRM dat de Staat bij de levenslanggestraften de plicht heeft om te onderzoeken of er sprake is van een stoornis, die in relatie staat met het delict/de delicten, waarvoor de levenslange gevangenisstraf is opgelegd en die maakt dat het recidiverisico hoog blijft. Als er een behandeling mogelijk is, verplicht voornoemd arrest deze behandeling ook Datum aan te bieden. Deze uitgangspunten zijn leidend geweest bij de totstandkoming van het nieuwe beleid. Eerste 25 jaar detentie 5 Activiteiten en dagprogramma De eerste 25 jaar staat de detentie primair in het teken van vergelding en bestraffing. In deze fase van de detentie is er geen sprake van re-integratie activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op een daadwerkelijke terugkeer in de maatschappij. Wel worden activiteiten aangeboden, die gericht zijn op de lichamelijke en geestelijke gezondheid, de persoonlijke ontwikkeling van de levenslanggestrafte en er is aandacht voor zingeving. Detentieschade wordt op die manier zoveel mogelijk voorkomen. Voor de levenslanggestrafte geldt het systeem van promoveren en degraderen net als voor alle andere gedetineerden. Het reguliere dagprogramma wordt aangeboden, zoals sport, bibliotheek, bezoek, arbeid en recreatiemomenten. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een zinvolle dagbesteding. Het programma en de activiteiten worden vormgegeven conform de persoonsgerichte aanpak. Op 13 juli ji. heeft de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) uitspraak gedaan over de deelname van een levenslanggestrafte aan arbeid en andere activiteiten op ORZ momenten (onderwijs, recreatie en zorg) in relatie tot insluiten In die uitspraak komt naar voren dat uit de/het besluitvorming(sproces) moet blijken dat er rekening is gehouden met de persoonlijke situatie van de levenslanggestrafte, zoals onder meer de levenslange detentie. Indien dit zorgvuldig is gedaan, maar de gedetineerde wenst alsnog niet deel te nemen aan arbeid, onderwijs en/of TRA, dan acht de RSJ het niet onredelijk of onbillijk om de gedetineerde in te sluiten op cel gedurende de arbeid en de ORZ-momenten. Uit de uitspraak kan worden afgeleid dat in een dergelijke situatie een levenslanggestrafte geen recht heeft op vervangende loon. 6. Zorg Tijdens de detentie wordt de noodzakelijke (psycho)medische zorg en behandeling geboden aan de levenslanggestrafte, zoals deze ook aan de overige gedetineerden wordt geboden. Daarbij is het uitgangspunt dat behandeling in een inrichting plaatsvindt. Is dit niet mogelijk, dan komt plaatsing in een PPC aan de orde, waar in beginsel elke behandeling mogelijk is. Ook kan ambulante forensische zorg worden ingekocht. Pas als laatste en uiterste mogelijkheid is plaatsing in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (tbs) bespreekbaar, indien behandeling in het geval van detentieongeschiktheid of indien de beschikbare psychiatrische zorg in het gevangeniswezen niet afdoende is in verband met de specifieke psychische stoornis 7. De jurisprudentie uit het eerder genoemde arrest Murray, leidt tot de verplichting gedurende de detentie te onderzoeken of er sprake is van een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van het geestesvermogen in relatie tot het delict, waardoor het recidiverisico hoog blijft. Indien dit het geval is, moet, indien een behandeling mogelijk is, deze behandeling worden geboden. Concreet betekent dit dat er in ieder geval eenmalig bij iedere onherroeppelijk veroordeelde Murrayarrest: EHRM 26 april 2016 (Marray as. Nederland) nr /11 6 Uitspraak R53 13 juli 2017: 16/4060/GA en 16/4062/GA 7 Bevestigd n uitspraak RIJ 20juli /540/TO Pagina 2 van 6

3 Ievenslanggestrafte een psychologisch en psychiatrisch (multidisciplinair) onderzoek moet worden uitgevoerd. De vestigingsdirecteur geeft hiertoe een opdracht aan het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) voor (Pro Justitia)onderzoek. Het onderzoek vindt plaats circa een jaar nadat het vonnis tot levenslang onherroeppelijk is geworden. Als uit het Datum onderzoek blijkt dat sprake is van een stoornis die met succes kan worden 11 september 2017 behandeld, is dit richtinggevend voor de directeur van de inrichting en het PMO om behandeling te starten op enig moment. Het PMO kan, indien daartoe aanleiding bestaat, via de vestigingsdirecteur, ook op een later moment tijdens de detentie om een nieuwe rapportage van het NIFP verzoeken. Uitgangspunt is dat het onderzoek geschiedt op basis van het beschikbare dossier en ambulant onderzoek. Indien het NIFP tot het oordeel komt dat nadere observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC) noodzakelijk is, dient de directeur zich te wenden tot de Selectiefunctionaris. De Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (zie ook bijlage) is aangepast om plaatsing in het PBC mogelijk te maken, ook in het kader van de advisering van het Adviescollege Levenslanggestraften. 8 Voor de thans levenslangestraften komt er een inhaaislag. Er zal met het NIFP overleg worden gevoerd op welk moment welke levenslangegestrafte in aanmerking komt voor bovengenoemd onderzoek. De vestigingsdirecteur van inrichtingen waar afgestrafte Ievenslanggestraften zijn gedetineerd, worden hierover geïnformeerd vanuit het Hoofdkantoor. Zelfredzaamheid De verantwoordelijkheid en het initiatief voor het invulling geven aan de detentie ligt primair bij de gedetineerde. Hij kan hier door zijn mentor en/of casemanager in worden ondersteund. Gedurende de detentie, en zeker in de jaren in aanloop naar het toetsmoment van het Adviescollege zal meer en meer de focus komen te liggen op de zelfredzaamheid van de Ievenslanggestrafte. Het Adviescollege zal toetsen op het gedrag van de gedetineerde (fysiek, mentaal en ontwikkeling) in detentie. Het is aan de inrichting om de Ievenslanggestrafte een leefklimaat en een programma te bieden, die hem ruimte biedt voor eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. In 2009 is aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat levenslanggestraften op eigen verzoek samengeplaatst worden met (levens)langgestraften. Daarvoor zijn drie inrichtingen aangewezen, te weten Pl Veenhuizen, Pl Vught en Pl Krimpen. Op dit moment wordt bezien of dit beleid dient te worden herijkt. Dossiervorming Tegen het einde van 25 jaar in detentie, krijgt de vestigingsdirecteur het verzoek van de secretaris van het Adviescollege om het detentiedossier aan te leveren. Het Adviescollege gebruikt dit dossier bij haar taak om te adviseren aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het al dan niet starten van re integratieactiviteiten. Het dossier dient inzicht te bieden in het gedrag van de gedetineerde (fysiek, mentaal en ontwikkeling) in detentie en kan voorzien worden van een advies van de vestigingsdirecteur aan het Adviescollege. Het is aan te raden om de dossiers op korte termijn in orde te maken, prioritair voor de levenslanggestraften voor wie binnen afzienbare tijd een verzoek van het 9 Bestuursondersteuniny S http//wetteo.ocerheid.nh/bwbroo11558/2c17-o9o1 9 Formeel gaat het hierom de Minister van Veiligheid en Justitie, maar gelet op de hoidige portereuilleverdeling betreft het de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Pagina 3 van 6

4 Adviescollege zal komen. Bijgevoegd is een richtlijn voor het samenstellen van het dossier. Deze wordt nog afgestemd met het Adviescollege, maar is nu reeds bruikbaar om het dossier te gaan samenstellen. Een nadere beschouwing van het dossier biedt ook een goede basis voor het Datum herijken van het huidige detentieplan, rekening houdend met het gewijzigde 11 september 2017 beleid. Adviescollege Ievenslanggestraften Na 25 jaar detentie (die start op het moment van aanvang van de voorlopige hechtenis) zal het Adviescollege adviseren. Het Adviescollege is per 1 juni 2017 ingesteld onder voorzitterschap van mevr. Mr. H.W. Samson-Geerlings 10. Het Adviescollege heeft tot taak de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie te adviseren over het aanbieden van re-integratieactiviteiten voor een levenslanggestrafte, voor welke activiteiten een levenslanggestrafte in aanmerking komt, waaronder mogelijk verlof, en de Staatssecretaris te informeren over de voortgang van resocialisatie- en re-integratieactiviteiten, ook in het kader van een gratieprocedure. Het Adviescollege hanteert de volgende criteria: Het recidiverisico; De delictgevaarlijkheid; Het gedrag en de ontwikkeling van de levenslanggestrafte gedurende zijn detentie; De impact op de slachtoffers en nabestaanden. Ten behoeve van inzicht in deze criteria bij de individuele levenslanggestrafte, wordt de levenslanggestrafte uiterlijk zes maanden voorafgaand aan het adviesmoment (dus uiterlijk na 24,5 jaar detentie) tijdelijk overgeplaatst naar het PBC. Hiertoe neemt de Selectiefunctionaris het initiatief op verzoek van de secretaris van het Adviescollege. Het PBC zal op basis van onderzoek en observatie adviseren over de delictgevaarlijkheid en de persoonlijkheidsontwikkeling van de levenslanggestrafte. De reclassering adviseert over het recidiverisico. Slachtofferhulp Nederland voert een slachtofferen nabestaandenonderzoek uit. Al deze onderzoeken betrekt het Adviescollege in zijn advies over de vraag of een levenslanggestrafte re-integratieactiviteiten kan worden aangeboden. Daarnaast kan het Adviescollege mensen horen, zoals de levenslanggestrafte zelf, de directeur van de inrichting, de slachtoffers en nabestaanden en eventuele andere experts. Na advies van het Adviescollege neemt de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het besluit over het mogelijk starten van re-integratieactiviteiten. Indien dit besluit inhoudt dat er niet gestart zal worden met re-integratleactiviteiten, dan wordt de detentie voortgezet, zoals in de eerste 25 jaar. Het Adviescollege bepaalt per individuele zaak wanneer vervolgtoetsing plaats zal vinden. Het Adviescollege heeft te allen tijde toegang tot de penitentiaire inrichting en een levenslanggestrafte om haar werkzaamheden uit te voeren conform het Instellingsbesluit. Ook kan de directeur van de inrichting worden gehoord teneinde de mogelijkheden van het dagprogramma te onderzoeken. Re-integratiefase Indien de Staatssecretaris besluit dat aan een levenslanggestrafte re integratieactiviteiten kunnen worden aangeboden, stelt de directeur van de inrichting in overleg met de levenslanggestrafte op basis van de inhoud van het besluit en het advies van het Adviescollege een re-integratieplan vast. Het doel Pagina 4 van 6

5 van het re-integratieplan is dat de levenslanggestrafte zich voorbereidt op een eventuele terugkeer in de samenleving. De inhoud van het re-integratieplan is persoonsgericht. In de fase van het reintegratietraject wordt een nog groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en zelfontplooiing van de Ievenslanggestrafte en wordt van de Ievenslanggestrafte verwacht dat hij initiatief Datum toont. Tijdens de re-integratiefase kan ook de reclassering betrokken worden. 11 september 2017 Het verloop van de re-integratiefase is afhankelijk van de specifieke persoonlijke omstandigheden en het gedrag van de gedetineerde. Dit wordt gemonitord en geëvalueerd en hiervan wordt een voortgangsrapportage bijgehouden. Zowel de selectiefunctionaris als het Adviescollege levenslanggestraften ontvangt de voortgangsrapportages. Indien verlof een onderdeel van het besluit is, wordt op verzoek van de levenslanggestrafte verlof aangevraagd bij de Divisie Individuele Zaken (DIZ). De Regeling tijdelijk verblijf buiten de inrichting (Rtvi) is aangepast met een apart hoofdstuk voor re-integratieverlof voor Ievenslanggestraften. In het re integratieplan wordt opgenomen welke verlofdoelen de levenslanggestrafte heeft, welke frequentie nodig is om de re-integratiedoelen te behalen en onder welke voorwaarden het verlof plaats kan hebben. Deze elementen zijn onderdeel van de verlofaanvraag. Gedurende het eerste jaar wordt re-integratieverlof verleend onder bewaking en begeleiding. Op grond van het gedrag van de Ievenslanggestrafte kan worden besloten gedurende het tweede jaar onbegeleid verlof toe te kennen. Het verlof vindt altijd plaats onder elektronisch toezicht en is altijd eendaags. Incidenteel verlof voor re-integratie op grond van art. 31 Rtvi is niet meer van toepassing, omdat daartoe geen noodzaak meer is. Indien de directeur van de inrichting dat op enig moment nodig acht, kan hij het Adviescollege vragen om advies over de toekenning van re-integratieverlof aan een levenslanggestrafte. Slachtoffers en nabestaanden Bij eventueel verlof worden slachtoffers en nabestaanden door het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) van het Openbaar Ministerie (OM) geïnformeerd over de verlofvoorwaarden en de start van het verlof van de gedetineerde. Voorafgaand aan deze beslissing worden de wensen en behoeften van slachtoffers en nabestaanden, die dat wensen, in kaart gebracht en meegewogen. Dit proces verloopt niet anders dan bij andere gedetineerden die zeer ernstige misdrijven hebben gepleegd en verdient, gezien de grote impact die de straf in combinatie met verlof heeft op de slachtoffers en nabestaanden als ook de samenleving, uiterste zorgvuldigheid. Herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf Uiterlijk twee jaar nadat het Adviescollege haar eerste advies heeft uitgebracht, dus 27 jaar na aanvang van de detentie, wordt op grond van de Gratiewet de mogelijkheid tot gratieverlening beoordeeld. Het gratieverzoek kan worden afgewezen of toegewezen (met voorwaarden). Gedurende de gratieprocedure loopt de re-integratiefase door. Dit laat onverlet dat een levenslanggestrafte ook op een eigen te kiezen moment een gratieverzoek kan indienen, welke op dat moment op de merites wordt beoordeeld. Implementatie wijzigingen De wijzigingen gaan in per heden. Voor iedere levenslanggestrafte die nog niet in de re-integratiefase zit, is het noodzakelijk om het detentiedossier in orde te maken tot heden. Tevens beziet u of het dagprogramma aanpassing behoeft, zoals interventies, trainingen en andere activiteiten, mits het niet gericht is op terugkeer in de maatschappij. 11 htts//wettenoverheid.ni/bw6roo1q171/2o17-o9-o1 Pagina 5 van 6

6 Hoewel deze beleidswijziging gaat over een kleine groep gedetineerden, gaat het diverse inrichtingen aan en zullen verschillende disciplines in uw inrichtingen hier mee te maken krijgen. Ik vraag u om deze brief met een ieder te delen in de inrichting, die werkt met de levenslanggestraften. Ik ben voornemens in het najaar expertsessies te houden, waarin de verschillende disciplines met elkaar in Datum gesprek kunnen gaan over de consequenties van dit nieuwe beleid en wat dit voor september 2017 het dagprogramma, het activiteiten aanbod en de bejegening van de levenslanggestraften tot gevolg heeft. Ik nodig u van harte uit om met enkele medewerkers deel te nemen aan deze expertsessies. Tot slot De levenslange gevangenisstraf blijft bestaan, nu wel met een perspectief op eventuele terugkeer in de maatschappij. Dit zal op de gedetineerden met deze straf grote impact hebben. Het is aan ons als DJI, en daarbinnen vooral aan u en uw medewerkers, om hen daarbij te begeleiden en eventuele risico s in te schatten. Ik heb er vertrouwen in dat u en uw medewerkers het nieuwe beleid voor de levenslange gevangenisstraf op kundige wijze zullen invullen. Met vriendelijke groet, ç&ppe5 MA. Schippers Wnd divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring Pagina 6 van 6

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65365 1 december 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 november 2016, houdende de instelling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 31 augustus 2016

betreft: [klager] datum: 31 augustus 2016 nummer: 16/1660/GV (tussenbeslissing) betreft: [klager] datum: 31 augustus 2016 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 Nummer: 15/1573/GB Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Zorg, behandeling en perspectief, de volgprocedure levenslanggestraften.

Zorg, behandeling en perspectief, de volgprocedure levenslanggestraften. , de volgprocedure levenslanggestraften. Inhoudsopgave: 1. Stand van zaken 1 2. Standpunt Forum Levenslang 5 3. De oude Volgprocedure langgestraften 5 4. De uitgangspunten voor zorg en welzijn 7 5. Behandeling

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 nummer: 14/3242/GV (eindbeslissing) betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling Samenvatting Achtergrond en doelstelling 01 Binnen het Nederlandse strafrecht heeft de terbeschikkingstelling (hierna: tbs) een bijzondere positie. Binnen een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) krijgt

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 12 augustus 2015

betreft: [klager] datum: 12 augustus 2015 nummer: 15/800/TR betreft: [klager] datum: 12 augustus 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij

Nadere informatie

faculteit rechtsgeleerdheid faculteit rechtsgeleerdheid De levenslange gevangenisstraf

faculteit rechtsgeleerdheid faculteit rechtsgeleerdheid De levenslange gevangenisstraf 30-03-2016 1 De levenslange gevangenisstraf Lezing voor het Fries Juridisch Genootschap Mw. mr. dr. Wiene van Hattum 29 maart 2016 Huishoudelijk 2 Kennismaking: Universitair docent strafrecht en RUG Voorzitter

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.232 Buitenlandse straf uitzitten in Nederland algemene informatie bronnen Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen; www.dji.nl Straf

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 14/1062/GA betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 14/1038/GA betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG !!1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 1 februari 2016 Onderwer Antwoorden Kamervragen over uitlevering

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Datum 19 januari 2015 Onderwerp Actualisatie voortgang implementatie Masterplan en stand van zaken onderhandelingen over komst Noorse gedetineerden

Datum 19 januari 2015 Onderwerp Actualisatie voortgang implementatie Masterplan en stand van zaken onderhandelingen over komst Noorse gedetineerden > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 nummer: 14/3322/GA en 14/3394/GA betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/233

Rapport. Datum: 5 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/233 Rapport Datum: 5 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/233 2 Klacht In het kader van verzoekers gratieverzoek van 7 augustus 2002 heeft het gerechtshof te Den Haag negatief advies uitgebracht. Het hof overwoog

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 53 Besluit van 28 januari 2000 tot openstelling van het recht op een socialezekerheidsuitkering voor personen die deelnemen aan een penitentiair

Nadere informatie

Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum

Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden Advies d.d. 8 juni 2009 1 2 Samenvatting De Raad stemt

Nadere informatie

Overzicht geprogrammeerde onderzoeken update april 2016

Overzicht geprogrammeerde onderzoeken update april 2016 Overzicht geprogrammeerde en update april 2016 Legenda Pijler Thema A Insluiten A1 Veilig & zorgvuldig insluiten A2 Detentielandschap A3 Inzet technologie B Herstellen B1 Meer voor slachtoffers C Voorkomen

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar aanleiding van een klacht van een levenslanggestrafte over de behandeling van

Rapport. Een onderzoek naar aanleiding van een klacht van een levenslanggestrafte over de behandeling van Rapport Een onderzoek naar aanleiding van een klacht van een levenslanggestrafte over de behandeling van een gratieverzoek door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Publicatiedatum: 29 december

Nadere informatie

25 MAART 2016 RESEARCHPLAN OPDRACHT 1. ALEXANDRA MEIJER INHOUD Research & Productie

25 MAART 2016 RESEARCHPLAN OPDRACHT 1. ALEXANDRA MEIJER INHOUD Research & Productie 25 MAART 2016 RESEARCHPLAN OPDRACHT 1 ALEXANDRA MEIJER INHOUD Research & Productie Wat is de maatschappelijke relevantie van je onderwerp? De levenslange gevangenisstraf is al omstreden sinds de invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 745 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Datum 2 september 2013 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het gijzelen van mensen bij het niet betalen van (verkeers)boetes

Datum 2 september 2013 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het gijzelen van mensen bij het niet betalen van (verkeers)boetes 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent foto s: Lieven Nollet tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Datum 23 mei 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over onrust onder gevangenispersoneel

Datum 23 mei 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over onrust onder gevangenispersoneel 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving Detentie & Re-integratieproces in de PI t.b.v. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving CCV-regiodagen Nazorg, 2011: workshop Detentie & Re-integratieproces in de PI VISIE GEVANGENISWEZEN

Nadere informatie

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 34% - 66% Juni 2016. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2015

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 34% - 66% Juni 2016. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2015 90.000 34% - 66% 97 36 1 15.000 36 245 2015 10.000.000 5x2x2½ Dit is DJI In cijfers en feiten gebaseerd op 2015 Juni 2016 In 2015 werden door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dagelijks meer dan

Nadere informatie

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest K.P.M.A. Muis L. van der Geest Samenvatting en conclusies in hoofdpunten In 2008 en 2009 is er sprake van een opvallende daling van het aantal tbs-opleggingen met bevel tot verpleging. Het is onwaarschijnlijk

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 april 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 2 april 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 13/3550/GA (tussenbeslissing) betreft: [klager] datum: 2 april 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens College bescherming persoonsgegevens Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens op gevonden patiëntenkaarten van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) z2010-00182

Nadere informatie

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie-

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 383 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 11.600.000 34% - 66% Juli 2014. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2013

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 11.600.000 34% - 66% Juli 2014. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2013 90.000 34% - 66% 105 35 1 15.000 35 262 2013 11.600.000 5x2x2½ Dit is DJI In cijfers en feiten gebaseerd op 2013 Juli 2014 In 2013 werden door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dagelijks meer dan

Nadere informatie

Betreft: [klager] datum: 23 november 2016

Betreft: [klager] datum: 23 november 2016 Nummer: Betreft: [klager] datum: 23 november 2016 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

Raad voor Strafrech tstoepassing

Raad voor Strafrech tstoepassing Parkstraat 83 Den Haag Raad voor Strafrech tstoepassing Correspondentie: en Jeugdbescherming ~ 2500 Gc Den Haag ~ Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 9310 Fax rechtspraak (070) 361 9315 Aan

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015 De inrichting De Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn bestaat sinds 1 juli 2014 uit twee locaties: de locatie Maatschapslaan

Nadere informatie

Analyse EHRM 9 juli 2013, Vinter e.a. v. het Verenigd Koninkrijk. Feiten

Analyse EHRM 9 juli 2013, Vinter e.a. v. het Verenigd Koninkrijk. Feiten Analyse EHRM 9 juli 2013, Vinter e.a. v. het Verenigd Koninkrijk Feiten De klagers in deze zaak (Vinter, Bamber en Moore) zijn in resp. 2008, 1986 en 1996 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 19 november 2014

betreft: [klager] datum: 19 november 2014 nummer: 14/1505/TR betreft: [klager] datum: 19 november 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016-2017 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3961

ECLI:NL:GHDHA:2014:3961 pagina 1 van 7 ECLI:NL:GHDHA:2014:3961 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 16-12-2014 Datum publicatie 16-12-2014 Zaaknummer 200.152.700-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 394 Besluit van 16 augustus 2006, tot wijziging van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid in verband met de openstelling

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger. Workshop oktober 2010

Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger. Workshop oktober 2010 Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger Workshop oktober 2010 2 Hoger doel Wij staan voor een veilige en menswaardige detentie en werken, samen met onze partners

Nadere informatie

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw,

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw, 1 > Retouradres Postbus 30132 2500 GC Den Haag Aanbieders forensische zorg Divisie Forensische Zorg en Justitiële Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl Contactpersoon

Nadere informatie

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 1 AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 Inhoud 1. Algemeen 2. Inhoud van het accountantsonderzoek 3. Controleverklaring 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

Circulaire Ministerie van lustitie. r --- - hvan 131. Terminal Noord. inrichtingen; de directeuren van inrichtingen voor verpleging

Circulaire Ministerie van lustitie. r --- - hvan 131. Terminal Noord. inrichtingen; de directeuren van inrichtingen voor verpleging de directeuren van inrichtingen voor verpleging de directeuren van de justitiële jeugdinrichtingen van ter beschikking gestelderi; inrichtingen; Circulaire Ministerie van lustitie Ondewerp Onderdeel Contactpersoon

Nadere informatie

Perspectief voor levenslanggestraften?

Perspectief voor levenslanggestraften? 120 Perspectief voor levenslanggestraften? T. de Bont en S. Meijer * Nederland neemt binnen Europa de positie van buitenbeentje in als het gaat om de levenslange gevangenisstraf. 1 Detentie die in beginsel

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2012 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij alle

Nadere informatie

Dienst Justitiele Inrichtingen

Dienst Justitiele Inrichtingen Justitie IVlinistene van Justine Dienst Justitiele Inrichtingen Hoofdkantoor - Seetordirectie Gevangeniswezen Postadres: Postbus 30132,2500CC Den Haag Aan de algemeen directeuren van de penitentiaire inrichtingen

Nadere informatie

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de rechter is opgelegd. Kunt u wel gratie krijgen?

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Y.A.J.M. van Kuijck, waarnemend algemeen voorzitter

Y.A.J.M. van Kuijck, waarnemend algemeen voorzitter Aan de Minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum : 13 februari 2006 kenmerk : CR35/1035453/06/AvdH/TvV betreft : advies over het onderwijs in de p.i.-en Mijnheer de minister, Bij de toezichtbezoeken

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

circulaire Selectieve vacaturestop en procedure

circulaire Selectieve vacaturestop en procedure Postbus 30132 2511 DP Den Haag Turfmarkt 147 Overlegza ken Beleid, Control en Penitentiaire Inrichtingen Rijks Justitiele Jeugdinrichting Detentie- en Uitzendcentra Rijks Forensisch Psychiatrische Centra

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de rechter is opgelegd. Kunt u wel gratie krijgen?

Nadere informatie

Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip

Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip M.A.M. Wolters * Toen mij ongeveer een half jaar geleden werd gevraagd een lezing te houden met als onderwerp "De geestelijk gestoorden tussen wal en schip",

Nadere informatie

advies. Strekking wetsvoorstellen

advies. Strekking wetsvoorstellen Datum 20 maart 2014 De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten en De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Uw kenmerk 447810 en 447811

Nadere informatie

Datum 21 mei 2013 Onderwerp Berichtgeving in het programma Nieuwsuur d.d. 18 mei 2013 inzake de behandeling van hongerstakers.

Datum 21 mei 2013 Onderwerp Berichtgeving in het programma Nieuwsuur d.d. 18 mei 2013 inzake de behandeling van hongerstakers. > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie anders in Ministerie van Veiligheid en Justitie Aan de Koning sector Straf- en sanctierecht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www. rijksoverheid. nh/venj Contactpersoon Mr.

Nadere informatie

VAN REDACTIEWEGE. Levenslang en TBS: een LAT-relatie. PM Schuyt

VAN REDACTIEWEGE. Levenslang en TBS: een LAT-relatie. PM Schuyt VAN REDACTIEWEGE Levenslang en TBS: een LAT-relatie PM Schuyt Mevr. Mr. Drs. P.M. Schuyt is universitair docent straf en strafprocesrecht aan de universiteit Leiden en redacteur van dit blad. Op 14 maart

Nadere informatie

Workshop DJI / PI Dordrecht

Workshop DJI / PI Dordrecht Deze workshop richt zic h op instroom, doorstroom en uitstroom van de gedetineerde burger. Detentie als onderdeel van een levensloop, een tijdelijke onderbreking waarbij een goede terugkeer in de maatschappij

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Datum 19 januari 2010 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen De Roon en Brinkman (PVV)

Datum 19 januari 2010 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen De Roon en Brinkman (PVV) > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.justitie.nl

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 44 BRIEF

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 745 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

over specialisten op het gebied van internationaal

over specialisten op het gebied van internationaal NIEUWSBRIEF TBS 20 November 2006 - Nummer 1 STR A FR ECHT INHOUD Cleerdin & Hamer is het grootste strafrechtadvocatenkantoor van Nederland. Onze strafrechtspecialisten houden zich uitsluitend bezig met

Nadere informatie

Vindplaats: Sancties 2014/36 Bijgewerkt tot: 16-07-2014 Auteur: -

Vindplaats: Sancties 2014/36 Bijgewerkt tot: 16-07-2014 Auteur: - Page 1 of 19 Sancties. Tijdschrift over straffen en maatregelen, Rechtspraak Vindplaats: Sancties 2014/36 Bijgewerkt tot: 16-07-2014 Auteur: - Rechtspraak 8. Ontvankelijkheidsbeslissing, contact met raadsman:

Nadere informatie

Bescherming in bewaring

Bescherming in bewaring Advies over de plannen van het Ministerie van Justitie voor vreemdelingenbewaring van alleenstaande minderjarigen in Detentiecentrum Zeist Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2006 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 93 10 Fax rechtspraak (070) 361 93 15 Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland Reclassering Nederland Ministerie van Veiligheid en Justitie Mr. G.A. van der Steur Postbus 20301 2500 EH Den Haag Reclassering Nederland Datum 30 maart 2015 Landelijk kantoor Onderwerp concept-contourennota

Nadere informatie

Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking 33.816 Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking Naam : Joni Schenk Opleiding : HBO Rechten Scriptiebegeleider : Mevr. Bharos-Jadoenathmisier Studiejaar : 2014-2015 1 Samenvatting Op

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming t.a.v. dhr. mr. L.A.J.M. De Wit Postbus 30137 2500 GC DEN HAAG Datum

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 43 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende de samenwerking tussen Nederland, Aruba,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

P R O J U S T I T I A

P R O J U S T I T I A Psychiatrisch onderzoek P R O J U S T I T I A betreffende de heer/mevrouw Voornamen TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM geboren : dag maand jaar te : plaats, land verblijvend : forensisch psychiatrische instelling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie