betreft: [klager] datum: 2 april 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "betreft: [klager] datum: 2 april 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:"

Transcriptie

1 nummer: 13/3550/GA (tussenbeslissing) betreft: [klager] datum: 2 april 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.H. van Keulen, namens [...], verder te noemen klager, gericht tegen een op 25 oktober 2013 genomen beslissing van de directeur van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, alsmede van de onderliggende stukken. Ter zitting van de beroepscommissie van 20 januari 2014, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klagers raadsvrouw mr. C.H. van Keulen, [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van het PPC, en [...], chef de clinique van het PPC. Hoewel klager, die in dezelfde inrichting verblijft als waar de zitting is gehouden, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: 1. De inhoud van de bestreden beschikking Het beroep betreft de beslissing van de directeur van 25 oktober 2013, inhoudende dat klager wordt verplicht tot het ondergaan van een geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 46d, aanhef en onder a, van de Pbw voor de duur van drie maanden. 2. De standpunten en het verloop van de procedure Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager levert geen gevaar op voor zichzelf of anderen. Hij erkent dat hij zich enige tijd onrustig heeft gevoeld. Echter, dit komt voort uit zijn ADHD-stoornis en niet, zoals de behandelaren in het PPC stellen, uit een bipolaire of schizo-affectieve stoornis. Klager heeft aldus een andere mening over de vermeende relatie tussen zijn stoornis en het af te wenden gevaar. Klager wenst het medicijn Ritalin voorgeschreven te krijgen, opdat op deze wijze het vermeende gevaar kan worden afgewend. Klager krijgt Ritalin reeds jaren voorgeschreven en dit medicijn helpt hem zijn gedachten te ordenen. Dit neemt niet weg dat klager bereid is andere afspraken te maken met zijn behandelaren. Klager is bereid binnen het wettelijk kader van de Wet Bopz een behandeling te ondergaan. Nu klager hiertoe bereid is, is niet voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Ook voldoet de beslissing niet aan de eisen van doelmatigheid, nu behandeling zwaarder is dan het alternatief, namelijk het innemen van Ritalin. Ritalin werkt beter dan het medicijn, een anti-psychoticum, dat klager thans gedwongen moet innemen. Bovendien heeft hij last van bijwerkingen van die medicatie. De beslissing van de directeur is onredelijk en onbillijk.

2 Door en namens de directeur is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De directeur is zowel door de behandelend psychiater als door de tweede, onafhankelijke psychiater geadviseerd over te gaan tot het toepassen van een a-dwangbehandeling. Klager heeft een psychiatrische stoornis. Er is sprake van ontremming, agressief gedrag, het veroorzaken van overlast en het aanrichten van vernielingen. Ter zitting heeft de directeur desgevraagd toegelicht dat klager zowel overdag als s nachts veel geluidsoverlast veroorzaakt(e). Meerdere gedetineerden hebben hierover geklaagd bij het afdelingshoofd. Er is gevaar aanwezig als bedoeld in artikel 46a, eerste lid, onder d, tweede lid, onder a, en derde lid, van de Pbw. Er bestaat causaal verband tussen klagers psychiatrische stoornis en het gevaar dat hij met zijn gedrag veroorzaakt. Ter zitting heeft de directeur te kennen gegeven dat klager meermalen eerder in het PPC opgenomen is geweest. Toen klager binnenkwam in het PPC gebruikte hij Ritalin. Op het moment dat werd beslist over te gaan tot een a- dwangbehandeling, omdat klager vanuit zijn psychiatrische stoornis gevaar veroorzaakte, gebruikte klager ook Ritalin. Ook met gebruik van Ritalin vertoonde klager dus ontremd en agressief gedrag. Het gevaar is afwendbaar door middel van toediening van medicatie. Het gevaar is niet anderszins afwendbaar. Er is sprake van forse lijdensdruk, omdat hij vanuit een ontbrekend ziekte-inzicht geen adequate medicamenteuze behandeling wil aanvaarden. Klager weigert de medicatie die nodig is om zijn stoornis in remissie te brengen. Hij neemt wel enige medicatie in, maar hierin is hij niet consistent. Er zijn geen afspraken met hem te maken over vrijwillige, structurele inname van medicatie. In een eerder stadium zijn andere, minder ingrijpende interventies ingezet, zoals het aanbieden van een individueel dagprogramma en het opleggen van time-outs in de (afzonderings)cel. Deze interventies hebben evenwel niet geleid tot het gewenste resultaat, waardoor een a-dwangbehandeling noodzakelijk is. Klager heeft te kennen gegeven bereid te zijn zich in het kader van de Wet Bopz te laten behandelen. Plaatsing in een GGZ-instelling, in het kader van de Wet Bopz, laat lang op zich wachten. Daarbij komt dat de criteria om tot dwangbehandeling over te gaan binnen de Wet Bopz niet anders zijn dan binnen de Pbw. Er is een behandelplan voor klager opgesteld en daarin staat onder meer dat kan worden overgegaan tot het toepassen van een a-dwangbehandeling. Desgevraagd heeft de directeur geantwoord dat het behandelplan niet is overgelegd en dat er twijfels bestaan over de vraag welke informatie uit het behandelplan aan derden, waaronder de beroepscommissie, mag worden verstrekt. 3. De beoordeling Het beroep is gericht tegen de definitieve beslissing (als bedoeld in artikel 46e, eerste lid, van de Pbw) van de directeur van 25 oktober 2013 om ten aanzien van klager een a- dwangbehandeling (als bedoeld in artikel 46d, aanhef en onder a, van de Pbw) toe te passen. Tegen een dergelijke beslissing staat op grond van artikel 72, derde lid, van de Pbw rechtstreeks beroep open bij de beroepscommissie. Uit artikel 46b, eerste lid, van de Pbw volgt dat in overleg met de gedetineerde die in verband met zijn geestelijke gezondheidstoestand verblijft in een PPC een behandelplan wordt vastgesteld. Geneeskundige behandeling, waaronder a-dwangbehandeling, kan op grond van artikel 46c, aanhef en onder a, van de Pbw in samenhang bezien met artikel 46d van de Pbw alleen plaatsvinden als hierin is voorzien in het behandelplan. De directeur heeft niet het behandelplan van klager dan wel een uittreksel daarvan overgelegd. Om te kunnen beoordelen of een beslissing tot het toepassen van een a-dwangbehandeling voldoet aan de eisen die in de Pbw en de Penitentiaire maatregel (Pm) daaraan worden gesteld en of deze beslissing kan worden aangemerkt als redelijk en billijk, acht de beroepscommissie het noodzakelijk kennis te nemen van (onderdelen uit) het behandelplan van de betreffende gedetineerde. 2

3 In eerdere uitspraken, waaronder die van 3 december 2013 (met kenmerk 13/2585/GA) en die van 22 januari 2014 (met kenmerk 13/2583/GA), heeft de beroepscommissie, in aanmerking genomen artikel 7:457, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) en het medisch beroepsgeheim van de behandelaren van het PPC, geoordeeld dat het de directeur vrijstaat (onderdelen uit) het behandelplan aan de beroepscommissie in het kader van haar toetsing op grond van artikel 72, derde lid, van de Pbw te verstrekken. Nu (een uittreksel van) het behandelplan niet is overgelegd, acht de beroepscommissie zich onvoldoende ingelicht om thans op het beroep te beslissen. Zij zal de behandeling van het beroep derhalve aanhouden en de directeur verzoeken, binnen een termijn van één week, (een uittreksel van) het behandelplan dat ten behoeve van klager is opgesteld toe te zenden naar het secretariaat van de Raad. Het (uittreksel van het) behandelplan zal, nadat dit op het secretariaat van de Raad is binnengekomen, worden toegezonden aan klager en zijn raadsvrouw en zij zullen in de gelegenheid worden gesteld, binnen ook een termijn van één week, hierop te reageren. Deze op zich korte termijnen vinden hun grond in de ernst van de inbreuk die een dwangbehandeling inhoudt. Nadat de reactie van klager en/of de raadsvrouw is ontvangen dan wel nadat de hiervoor gestelde termijnen zijn verstreken (zonder dat de gevraagde informatie is verstrekt), zal de beroepscommissie op het beroep van klager beslissen. De directeur dient zodanige informatie te verstrekken, dat de beroepscommissie op grond daarvan kan toetsen of de directeur in redelijkheid heeft kunnen komen tot de bestreden beslissing. De beroepscommissie is van oordeel dat in het (uittreksel van het) door de directeur toe te zenden behandelplan in ieder geval moet staan: a. dat is voorzien in de mogelijkheid om, indien dit noodzakelijk is, ten aanzien van de betreffende gedetineerde een a-dwangbehandeling toe te passen; tevens moet in het behandelplan staan dat is voorzien in de mogelijkheid om in het kader van de a- dwangbehandeling dwangmedicatie toe te dienen; b. de diagnose van de stoornis van de geestvermogens van de gedetineerde (artikel 21b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Pm); c. de therapeutische middelen, zo mogelijk gerelateerd aan de verschillende aspecten die in de stoornis te onderscheiden zijn, die zullen worden toegepast teneinde een zodanige verbetering van de stoornis van de geestvermogens van de gedetineerde te bereiken, dat het gevaar op grond waarvan deze in verband met zijn geestelijke gezondheidstoestand in een daartoe krachtens artikel 14 van de wet aangewezen afdeling of inrichting behoeft te verblijven, wordt weggenomen (artikel 21b, eerste lid, aanhef en onder b, van de Pm); d. of er overeenstemming over het geneeskundig behandelplan is (artikel 21b, eerste lid, aanhef en onder c, van de Pm); e. welke minder bezwarende middelen zijn aangewend om het gevaar dat de stoornis van de geestvermogens de gedetineerde doet veroorzaken weg te nemen dan wel af te wenden (artikel 22, eerste lid, aanhef en onder a, van de Pm); f. de wijze waarop rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de gedetineerde ten aanzien van de behandeling (artikel 22, eerste lid, aanhef en onder b, van de Pm); en g. het gevaar (als bedoeld in artikel 46a van de Pbw) dat de stoornis van de geestvermogens de gedetineerde doet veroorzaken. Ten aanzien van het onderdeel als vermeld onder b. overweegt de beroepscommissie het volgende. De directeur dient in het kader van een beroepszaak betreffende a- 3

4 dwangbehandeling informatie over de stoornis van de geestvermogens van de gedetineerde aan de beroepscommissie te verstrekken. Uit die informatie moet de beroepscommissie genoegzaam kunnen afleiden dat de betreffende gedetineerde een psychiatrische stoornis heeft en dat een geval als bedoeld in artikel 46d, aanhef en onder a, van de Pbw zich voordoet. In dit kader bezien acht de beroepscommissie de enkele mededeling (van de psychiater) dat een gedetineerde een ernstige psychiatrische stoornis heeft volstrekt onvoldoende. Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat zij van de directeur van het PPC Amsterdam Over-Amstel verwacht dat hij/zij (de directeur) bij volgende beroepszaken betreffende a-dwangbehandeling uit eigen beweging het (uittreksel van het) behandelplan van de betreffende gedetineerde aan het dossier toevoegt, op de wijze zoals hiervoor is uiteengezet. 4. De uitspraak De beroepscommissie houdt de behandeling van het beroep aan voor een periode van ten hoogste twee weken in afwachting van de toezending van het (uittreksel van het) behandelplan door de directeur en de reactie daarop van klager en/of zijn raadsvrouw. 4

5 Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en prof. dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 2 april 2014 secretaris voorzitter 5

betreft: [klager] datum: 30 september 2013 gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie [...

betreft: [klager] datum: 30 september 2013 gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie [... nummer: 13/2217/GA en 13/2264/GA betreft: [klager] datum: 30 september 2013 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van de

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 nummer: 14/3242/GV (eindbeslissing) betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Jurisprudentie-bulletin RSJ 2008/8. zie ook WWW.RSJ.NL

Jurisprudentie-bulletin RSJ 2008/8. zie ook WWW.RSJ.NL Jurisprudentie-bulletin RSJ 2008/8 zie ook WWW.RSJ.NL Inhoudsopgave jurisprudentiebulletin 2008-8 08/1643/GA 18 november 2008 schade; tegemoetkoming financieel Indien hoogte van schade op eenvoudige wijze

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a klacht: de schriftelijk kenbaar gemaakte uiting van onvrede, komende van een cliënt 1,

Nadere informatie

hoe omgaan met klachten

hoe omgaan met klachten hoe omgaan met klachten informatie voor cliënten september 2009 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme visie en missie Het Dr. Leo Kannerhuis is een gespecialiseerd kinder- en jeugdpsychiatrisch

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.4592 (120.04) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE GELDERSE ZORGINSTELLINGEN KLACHTENREGLEMENT. Algemeen

GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE GELDERSE ZORGINSTELLINGEN KLACHTENREGLEMENT. Algemeen GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE GELDERSE ZORGINSTELLINGEN KLACHTENREGLEMENT Algemeen Artikel 1 1.1 De besturen van de instellingen hebben gezamenlijk een Klachtencommissie ingesteld. 1.2 De Klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid Klachtenregeling Reglement klachtenbehandeling KLACHTENREGELING EERSTELIJNSZORG Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid Het bestuur

Nadere informatie

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift.

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2013-21 d.d. 24 juni 2013 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en mr. A. Rutten-Roos, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst Vaststellingsovereenkomst IN DE ZIN VAN ARTIKEL 7: 907, LID 1 BURGERLIJK WETBOEK EN HOUDENDE EEN REGELING VOOR EEN COLLECTIEVE PARTIËLE AFWIKKELING VAN SCHADE DIE MOGELIJK VERBAND HOUDT MET DES-GEBRUIK

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 november 2004 Rapportnummer: 2004/453

Rapport. Datum: 23 november 2004 Rapportnummer: 2004/453 Rapport Datum: 23 november 2004 Rapportnummer: 2004/453 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat medewerkers van de Penitentiaire Inrichtingen Overijssel (P.I.), locatie Almelo, geen actie hebben ondernomen

Nadere informatie

Het klachtrecht voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg

Het klachtrecht voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg Het klachtrecht voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg A. van den Berg ** Inleiding Na een parlementaire discussie van ruim 20 jaar trad op 17 januari 1994 de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische

Nadere informatie

Reglement klachtrecht Eleos

Reglement klachtrecht Eleos Reglement klachtrecht Eleos Datum vaststelling : 25 februari 2011 Datum invoering : Oktober 2001 eerste versie Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : de regelingen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van (datum) houdende regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring, alsmede wijziging van enkele andere wetten (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Artikel 1: Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klachtencommissie.

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 077.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2010, aflevering 12 Nummers: 167 186 Vordering benadeelde partij: JBS 2010, nr. 167 Hof Arnhem 9 december 2010 Gijzeling: immateriële schadevergoeding, i.c. 1.250 per gegijzelde. Brandstichting: dat de

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 076.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Zorg voor forensische zorg. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet forensische zorg

Zorg voor forensische zorg. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet forensische zorg Zorg voor forensische zorg De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet forensische zorg Advies d.d. 30 januari 2009 Inhoudsopgave Samenvatting...3 Conclusies en aanbevelingen...4 1. Aanleiding

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Documenttype: Reglement Versie: 6 Code: Centrale stafdienst Klachten Titel: Klachtenregeling patiënten Deventer Ziekenhuis

Documenttype: Reglement Versie: 6 Code: Centrale stafdienst Klachten Titel: Klachtenregeling patiënten Deventer Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Titel... 1 2. Doel... 1 3. Toepassingsgebied... 1 4. Definities... 1 5. Uitgangspunten bij het klachtenbeleid en de klachtenregeling... 3 6. Werkwijze: het indienen van een klacht... 3

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105789 - Beroep tegen ontslag op staande voet; De werknemer heeft door het verstrekken van valse en onjuiste informatie het noodzakelijk vertrouwen van de werkgever zodanig geschonden dat

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Advies Rolnummer: RP. 114 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie