NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU. PLANMER INTEGRALE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED gemeente Gemert-Bakel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU. PLANMER INTEGRALE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED gemeente Gemert-Bakel"

Transcriptie

1 NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU PLANMER INTEGRALE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN gemeente Gemert-Bakel 20 JUNI 2016

2 Contactpersonen HENK ULLENBROECK KOEN ALBERS JORDY HOUKES Arcadis Nederland B.V. Postbus BA 's- Hertogenbosch Nederland 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Integrale herziening bestemmingsplan buitengebied Aanleiding voor het MER Leeswijzer 7 2 BESTEMMINGSPLAN- EN M.E.R.-PROCEDURE Bestemmingsplan buitengebied M.e.r.-procedure Planning Rolverdeling Consultatie 10 3 BELEIDSKADER EN ALTERNATIEVEN Beleid en wettelijke kaders De referentiesituatie Voorstel alternatieven 12 4 BEOORDELINGSKADER Studiegebied en referentiejaar Te beoordelen effecten Wijze van beoordeling Doorwerking MER in het bestemmingsplan 15 3

4 1 INLEIDING 1.1 Integrale herziening bestemmingsplan buitengebied Het college van burgermeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft in 2015 besloten om te starten met een integrale herziening van het Bestemmingsplan buitengebied Gemert-Bakel. Op 28 januari 2016 heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel de beleidsnotities, waarin de belangrijkste beleidskeuzen voor het nieuwe bestemmingsplan zijn opgenomen, vastgesteld. Aan de hand van deze beleidskeuzenotities wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Een belangrijke aanleiding voor de herziening is de inwerkingtreding van de provinciale Verordening Ruimte 2014 en de daaruit voortvloeiende verplichting voor de gemeente om de Verordening te vertalen in het bestemmingsplan buitengebied. Daarnaast zullen de Rijks- en gemeentelijke beleidswijzigingen worden meegenomen. Er is geen doelstelling om een volledig nieuwe koers te bepalen voor het buitengebied. Het bestemmingsplan buitengebied 2010 is daarom ook een belangrijke basis voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. De begrenzing van het plangebied is weergegeven in onderstaande afbeelding. Figuur 1 Plangebied Integrale herziening bestemmingsplan buitengebied Gemert-Bakel Het nieuwe bestemmingsplan dient minimaal te voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant. De Verordening Ruimte stelt bij de bouw van nieuwe stallen van veehouderijen een aantal voorwaarden. Het gaat daarbij o.a. om het invulling geven aan de eis tot een verduurzaming van de veehouderij en het stellen van een maximum aan de cumulatieve geurbelasting en de cumulatieve fijn stof belasting. Voor wat betreft de maximale afmetingen van agrarische 4

5 bouwblokken en de mogelijkheden tot nieuwvestiging en omschakeling biedt de Verordening Ruimte 2014 onder voorwaarden wat meer mogelijkheden dan het Bestemmingsplan Buitengebied Een overzicht van de veehouderij in de gemeente Gemert-Bakel is weergegeven in onderstaande afbeelding. De gegevens zijn van peiljaar 2013, voor het op te stellen MER zal gebruik gemaakt worden van geactualiseerde gegevens. Figuur 2: Veehouderij naar type bedrijf in de gemeente Gemert-Bakel (2013) 5

6 1.2 Aanleiding voor het MER De wettelijke verplichting tot het doorlopen van een m.e.r.-procedure is de belangrijkste reden voor de gemeente om een planmer op te laten stellen. Een milieueffectrapport moet worden opgesteld voor wettelijke of bestuursrechtelijke verplichte plannen die: Het kader vormen voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten; En/of waarvoor een Passende Beoordeling nodig is op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet. Terminologie milieueffectrapportage Bij milieueffectrapportage worden de volgende termen en afkortingen gebruikt: m.e.r. = milieueffectrapportage = de procedure MER = milieueffectrapport = het product Het voorgenomen planologisch beleid van de gemeente voor de intensieve veehouderij en grondgebonden melkveehouderij kan worden aangemerkt als een kader voor latere m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten, te weten besluiten over de omgevingsvergunning van veehouderijen met een omvang boven de m.e.r.- drempel. Om die reden dient voor het bestemmingsplan een m.e.r. te worden doorlopen (zie tekstkader hieronder). Op grond van het Besluit m.e.r. zijn veehouderijbedrijven m.e.r.-(beoordelings)plichtig als ze groter zijn dan volgende indicatieve drempels: stuks pluimvee; stuks mestvarkens; 750 stuks zeugen; stuks gespeende biggen; stuks pelsdieren; stuks voedsters of vlees- en opfokkonijnen; 200 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 jaar; 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; 340 stuks melk-, kalfen zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; stuks vleesrunderen; stuks schapen of geiten; 100 stuks paarden of pony s; stuks struisvogels (categorie D14). Ook het (verplicht) uitvoeren van een Passende Beoordeling vormt een (mogelijke) reden dat er een MER voor het bestemmingsplan dient te worden opgesteld. Dit is niet aan de orde als significante negatieve effecten op Europees beschermde natuurgebieden met zekerheid kunnen worden uitgesloten. Voor de ontwikkelingen in het bestemmingsplan van de gemeente Gemert-Bakel betekent dit dat uit een Voortoets moet blijken of significante gevolgen uit te sluiten zijn op de Natura 2000-gebieden. De Natuurbeschermingswet 1998 en de m.e.r.-plicht zijn aan elkaar gekoppeld. Wanneer een plan wettelijk of bestuursrechtelijk verplicht is (zoals een bestemmingsplan) én hiervoor een Passende Beoordeling moet worden gemaakt, dan geldt automatisch een m.e.r.-plicht. In dit geval kan de MER en Passende Beoordeling worden geïntegreerd in één rapportage. Het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel is op korte afstand van de gemeente Gemert-Bakel gelegen (zie Figuur 3). Daarnaast zijn er diverse andere Natura 2000 gebieden gelegen in de omgeving van de gemeente, zoals Strabrechtse Heide & Beuven en Boschhuizerbergen. Effecten op deze voor vermesting en verzuring gevoelige en daarmee kwetsbare gebieden zijn niet op voorhand uit te sluiten. Vooral door een mogelijke toename in stikstofbelasting door een toename van de emissie van stikstof (ammoniak) uit stallen van veehouderijen in het buitengebied van Gemert-Bakel. Per 1 juli 2015 is de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Door deze wijziging in de regelgeving is het mogelijk voor een bestemmingsplan buitengebied (deels) gebruik te maken van de Passende Beoordeling van de PAS en de in de PAS gehanteerde drempelwaarden. 6

7 Figuur 3: Natura 2000 gebieden en overige Nb-wet gebieden in de omgeving van Gemert-Bakel 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 gaat deze notitie nader in op de uitgangspunten voor de integrale herziening van het bestemmingsplan m.e.r. procedure. Het beschrijft ook de keuzen die de gemeente hierin gemaakt heeft op grond van haar rol als Bevoegd Gezag. Hoofdstuk 3 gaat in op het beleidskader, de referenties en de alternatieven en hoofdstuk 4 geeft een voorzet voor het beoordelingskader dat in het MER zal worden gehanteerd. 7

8 2 BESTEMMINGSPLAN- EN M.E.R.-PROCEDURE 2.1 Bestemmingsplan buitengebied De herziening van het bestemmingsplan buitengebied is voornamelijk bedoeld om de Verordening Ruimte 2014 te verankeren in het bestemmingsplan. Er is geen doelstelling om een volledig nieuwe koers te bepalen voor het buitengebied, noch is er de intentie om nieuw beleid rondom het buitengebied te formuleren. Een en ander is bestuurlijk vastgelegd in het Coalitieakkoord uit Voor het nieuwe bestemmingsplan dienen beleidsmatig een aantal keuzes gemaakt te worden. Dit betreft aspecten die te maken hebben met de verankering van de Verordening Ruimte 2014 (VR 2014) in het bestemmingsplan en daarnaast enkele onderwerpen die ambtelijk heroverwogen moeten worden, bijvoorbeeld, omdat de huidige regeling niet aansluit op de praktijk. De zaken zijn vastgelegd in twee beleidskeuzenotities: Beleidskeuzen op grond van de Verordening Ruimte 2014 Beleidskeuzen op grond van het huidig ruimtelijk beleid Deze beleidskeuzenotities vormen de basis voor de integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied Deze zijn door de gemeenteraad op 28 januari 2016 vastgesteld. Voorstellen in de beleidskeuzenotities die van belang zijn voor de veehouderij en het m.e.r. zijn voornamelijk te vinden in de beleidskeuzen op grond van de VR De volgende voorstellen voor aanpassingen ten opzichte van het Bestemmingplan buitengebied 2010 zijn daarbij het meest van belang: De zone Beperking veehouderij wordt overgenomen uit de VR Intensieve veehouderijbedrijven krijgen een aparte aanduiding De aanduiding grondgebonden vervalt. Voor de ontwikkelingsmogelijkheden wordt de milieuvergunning ten tijde van het ontwerpbestemmingsplan leidend. (aanvullende) voorwaarden voor uitbreiding van een veehouderij worden overgenomen uit de VR Bouwmogelijkheden worden geboden via een afwijkingsbevoegdheid. Wijzigingsbevoegdheid voor het uitbreiden van een bouwblok tot 1,5 ha of vormverandering bouwblok wordt tevens gebonden aan regels uit de VR Omschakeling van een veehouderij naar een andere soort veehouderij mag binnen de iv-aanduiding. Omschakeling van een agrarisch bedrijf niet zijnde een veehouderij, wonen of overig bedrijf naar een veehouderij is niet mogelijk, evenals nieuwvestiging. Als een intensieve veehouderij omschakelt naar een ander type agrarisch bedrijf, vervalt de iv-aanduiding bij de eerstvolgende herziening. Uitbreiding van het bouwblok boven de 1,5 ha wordt niet mogelijk gemaakt. Mestbewerking ten behoeve van verwerking van mest afkomstig van dezelfde locatie is mogelijk en wordt tevens gebonden aan de regels uit de VR De normen ten aanzien van de achtergrondbelasting voor geur en fijn stof PM 10 worden overgenomen uit de VR Daarnaast blijven de gemeentelijke geurnormen en de beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder van de gemeente Gemert-Bakel van belang als toetsingskader. Naast het bovenstaande zullen een aantal lopende beleidsprojecten in het bestemmingsplan verwerkt worden. Het gaat hierbij om: Plattelandswoningen Boerderijsplitsingen Nertsenhouderij De sector nertsenhouderij is goed vertegenwoordigd in de gemeente Gemert-Bakel, er zijn 20 nertsenhouderijen aanwezig in Gemert-Bakel (gegevens 2016). Op 15 januari 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij in werking getreden. De wet is na een gerechtelijk uitspraak in eerste instantie buiten werking gesteld, maar op 10 november 2015 in hoger beroep alsnog rechtsgeldig verklaard. Er is een overgangstermijn vastgesteld op basis waarvan men tot uiterlijk 1 januari 2024 nog nertsen mag houden en/of uitbreiden, gebonden aan strikte voorwaarden. Cassatie tegen de uitspraak loopt, naar verwachting volgt eind 2016 een uitspraak hierover. 8

9 Voor het bestemmingsplan oordeelt de gemeente dat gedurende het voorbereiden en vaststellen van het bestemmingsplan de Wet verbod pelsdierhouderij in werking zal zijn en dat dit een uitgangspunt moet zijn bij het formuleren van beleid voor het bestemmingsplan. Als gevolg van de Wet verbod pelsdierhouderij gelden in de overgangstermijn de volgende beperkingen: Uitbreiding van een bestaande nertsenhouderij is niet mogelijk Alleen onbenutte huisvestingsplaatsen mogen voor nertsen nog gebruikt worden Overnemen van een nertsenhouderij is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden Op basis hiervan acht de gemeente het niet nodig om (nog) aanvullende bestemmingsplanregels ten aanzien van de nertsenhouderij vast te stellen. Er zijn geen ruimtelijke argumenten om voor nertsenhouderij ander beleid te formuleren dan voor de overige intensieve veehouderij. Nertsenhouderij wordt in het bestemmingsplan dan ook bestemd als een normale intensieve veehouderij. 2.2 M.e.r.-procedure De m.e.r.-wetgeving kent een Basisprocedure en een Beperkte procedure. Voor deze m.e.r.- procedure geldt de Basisprocedure. De Integrale herziening bestemmingsplan buitengebied doorloopt de volgende stappen: 1. De procedure start met een bekendmaking van de start van de m.e.r.-procedure via een openbare kennisgeving. De bekendmaking van het voornemen tot het voorbereiden van het bestemmingsplan heeft al plaatsgevonden in het Gemerts Nieuwsblad op 11 september De gemeente stuurt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) naar andere overheden en maatschappelijke organisaties, maar ook anderen kunnen een zienswijze indienen over de inhoud van het op te stellen MER. 3. Bij het opstellen van het MER houdt de gemeente (Bevoegd Gezag) rekening met de ingebrachte zienswijzen over de NRD 4. De resultaten van het MER onderbouwen de planologische keuzen in het bestemmingsplan buitengebied. 5. Het MER wordt samen met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld zienswijzen over het MER en het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. De Commissie voor de m.e.r. toetst tevens de kwaliteit van het MER. Ook beoordeelt de commissie of de informatie aanwezig is (en juist is) om het bestemmingsplan buitengebied te kunnen vaststellen. M.e.r.-plicht bij individuele activiteiten Een misverstand is dat, na het doorlopen van een m.e.r. voor een ruimtelijke procedure, geen MER meer nodig zou zijn voor individuele activiteiten. Dit is niet het geval: de m.e.r-plicht blijft onverkort van kracht, dus het kan nodig zijn om later (over onderdelen) opnieuw een MER op te stellen. 2.3 Planning De ambitie is om eind 2016 het ontwerp bestemmingsplan en MER ter inzage te leggen en deze in april/mei 2017 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 2.4 Rolverdeling Voor deze m.e.r. procedure is de gemeente Gemert-Bakel zowel Initiatiefnemer als Bevoegd Gezag. Praktisch gezien betekent dit dat het College van Burgermeester en Wethouders bestemmingsplan buitengebied en het MER voorbereidt en dat de gemeenteraad het bestemmingsplan buitengebied vaststelt. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied maakt de gemeenteraad gebruik van het MER en de reacties en adviezen die worden gegeven naar aanleiding van de ter inzage legging van het MER en het ontwerpbestemmingsplan. 9

10 2.5 Consultatie De consultatie kan ingaan op bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: Alternatieven Beoordelingscriteria Suggesties voor de besluitvorming Eventuele reacties kunnen per post of worden aangeleverd aan: Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel T.a.v. de afdeling VT Postbus DA Gemert Onder vermelding van: reactie n.a.v. NRD Bestemmingsplan buitengebied 10

11 3 BELEIDSKADER EN ALTERNATIEVEN 3.1 Beleid en wettelijke kaders In het bestemmingsplan buitengebied kiest de gemeente voor een planologische regeling om onder andere de ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij te reguleren. Het accent van het MER en deze notitie ligt bij de veehouderij (en daarbinnen de intensieve veehouderij). Dit neemt niet weg dat het MER ook betrekking zal hebben op andere ontwikkelingen. Er zijn verschillende beleidskaders waarmee de gemeente bij de bepaling van haar planologisch beleid rekening heeft te houden. De relevante beleidskaders worden beschreven in het MER. Het gaat dan vooral om: Verordening Ruimte 2014 provincie Noord-Brabant; Natuurbeschermingswet 1998; Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Wet geurhinder en veehouderij en gemeentelijke normstelling; Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Gemert-Bakel 2013 Visie Plattelandsontwikkeling Gemert-Bakel 2012 Structuurvisie Gemert-Bakel Natuurnetwerk Nederland (NNN) Flora- en Faunawet Wet ammoniak en veehouderij; Wet milieubeheer; Wet ruimtelijke ordening (Wro) 3.2 De referentiesituatie Voor het op te stellen MER is het van belang om te bepalen wat de huidige situatie is in het plangebied en welke autonome ontwikkelingen voorzien zijn. Deze informatie dient om referenties te bepalen voor de in het MER te beschrijven effecten bij de planologische effectuering van de ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderij. De huidige situatie kan beschreven worden aan de hand van de gegevens uit vergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven. Dit geeft de vergunde situatie weer. De vergunde dieraantallen kunnen afwijken van de werkelijk gehouden dieraantallen. Voor de Passende Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet dient als referentie uitgegaan te worden van de werkelijk gehouden dieraantallen. Omdat dit veelal niet bekend is op locatieniveau (en variabel kan zijn) wordt hierbij gebruik gemaakt van gegevens van het CBS. Zij publiceren jaarlijks de gegevens van de gecombineerde opgave (voorheen de mei telling) van veehouderijen op gemeente niveau. Op basis van deze totalen en het totaal van de vergunde dieraantallen wordt een bezettingspercentage (werkelijk aanwezig t.o.v. vergund) bepaald voor verschillende diergroepen en aldus wordt een schatting gemaakt van de werkelijke dieraantallen per bedrijf. Dit is de huidige situatie vergund, gecorrigeerd voor veebezetting. Voor het MER is daarnaast de autonome ontwikkeling van belang, de ontwikkelingen die te voorzien zijn en waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden. De belangrijkste hiervan is dat alle bedrijven moeten voldoen aan AMvB-huisvesting. Dit stelt eisen aan de maximale emissies van ammoniak en fijnstof die bedrijven mogen uitstoten, nu, en op termijn. Dit wordt meegenomen in een derde referentie, welke relevant is voor het MER. De volgende referentiesituaties worden dus onderzocht: Huidige situatie vergund Huidige situatie vergund, met CBS-correctie voor veebezetting. Dit is de referentie voor de Passende Beoordeling Huidige situatie vergund, met CBS-correctie voor veebezetting en alle bedrijven voldoen aan AMvBhuisvesting. Dit is de referentie voor het MER. 11

12 3.3 Voorstel alternatieven Voor het MER is het van belang de mogelijke milieueffecten van benutting van de in het bestemmingsplan geboden planologische ruimte in beeld te brengen. Omdat niet bekend is hoe de ontwikkeling er uit gaat zien, (welke bedrijven gaan groeien/stoppen en in welke mate) wordt er gewerkt met ontwikkelscenario s. Er worden twee scenario s onderzocht, één scenario dat uitgaat van een reële ontwikkeling, welke aansluit bij trendmatige ontwikkeling van de afgelopen jaren, onder meer steeds verdergaande schaalvergroting. Dit is geïllustreerd in Figuur 4. Hierin staat het aantal dieren (rundvee, varkens en kippen) in de periode weergegeven en het aantal bedrijven met rundvee, varkens of kippen. Bij een gelijkblijvende of licht groeiende veestapel neemt het aantal bedrijven in Gemert-Bakel gestaag af. Dit is in overeenstemming met de landelijke trend. Naast dit scenario wordt een worst case scenario gemodelleerd en op effecten doorgerekend. Dit scenario gaat uit van maximale benutting van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Reële ontwikkeling: groei van bestaande, grotere bedrijven, krimp/stoppen van bestaande, kleinere bedrijven binnen de grenzen van planologische mogelijkheden bestemmingsplan binnen de grenzen van de milieuruimte ten aanzien van geurhinder Worst case ontwikkeling: maximale groei van bestaande bedrijven omschakeling van veehouderijbedrijven naar een ander type (intensieve) veehouderij, indien dat toegestaan wordt binnen grenzen van planologische mogelijkheden bestemmingsplan Aldus kan een beeld verkregen worden van het verwachte effect van het bestemmingsplan en van het maximale effect van het bestemmingsplan. Met toepassing van het worst case scenario wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting de maximale effecten/mogelijkheden van het bestemmingsplan in beeld te brengen. 12

13 Figuur 4: Ontwikkeling veehouderij Gemert-Bakel Weergegeven is het aantal dieren en het aantal bedrijven, bron CBS

14 4 BEOORDELINGSKADER 4.1 Studiegebied en referentiejaar Bij de beschrijving van de mogelijke effecten voor de verschillende thema s zal sprake zijn van een groter beïnvloedingsgebied dan het plangebied van de Integrale herziening bestemmingsplan buitengebied 2016, omdat er ook sprake kan zijn van effecten buiten het plangebied. Veelal zal de gehele gemeente Gemert-Bakel het studiegebied zijn voor de effectbeschrijving. Echter, daar waar relevant (bijvoorbeeld voor de depositie van ammoniak op Natura 2000 gebieden) zal het studiegebied worden uitgebreid tot waar noodzakelijk geacht. Omdat bij een bestemmingsplan een maximale looptijd van 10 jaar wordt gehanteerd, geldt als planhorizon en dus als referentiejaar de situatie anno Te beoordelen effecten De ontwikkelingen van de veehouderij die het bestemmingsplan buitengebied mogelijk maakt kunnen leiden tot effecten op het milieu. Dit hoeven niet altijd negatieve effecten te zijn, ook positieve effecten zijn mogelijk. In onderstaande tabel is weeggegeven welke thema s het MER zal beschrijven. Aspect Criterium Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden Natuur Stikstofdepositie op Wav-gebieden en overige natuur Soortenbescherming Flora- en faunawet Geur Geur: Leefklimaat binnen de bebouwde kom Geur: Leefklimaat buiten de bebouwde kom Fijn stof Bedrijfsvoering: fijn stof (PM 10) Verkeer: fijn stof (PM 10) Landschap, cultuurhistorie en archeologie Beïnvloeding van specifieke landschappelijke patronen/objecten en elementen. Beïnvloeding van historisch landschappelijke patronen, elementen of objecten. Beïnvloeding van de archeologische waarden. Geluid Invloed op geluidhinder (bij gevoelige categorieën: bebouwde kom, geluidgevoelige gebouwen en terreinen, woningen en stiltegebieden en overige bos- en natuurgebieden) Verkeer Gevolgen voor de verkeersafwikkeling Gevolgen voor de verkeersveiligheid Water & Bodem Invloed op bodemstructuur en geomorfologie 14

15 Invloed op grond- en oppervlaktewatersysteem Invloed op bodem-, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit Gezondheid Invloed op gezondheid 4.3 Wijze van beoordeling De effecten zullen waar relevant in het MER kwantitatief in beeld worden gebracht, dus door berekening en modellering. Een aantal effecten komt kwalitatief in beeld en zal worden beoordeeld op basis van algemeen beschikbare informatie, kentallen, literatuur en expert judgement. De effectbeoordeling zal navolgbaar en voor de referentie en de varianten op gelijke wijze plaatsvinden. Om een overzichtelijke presentatie te krijgen zal de beoordeling uitmonden in een effectscore per criterium, als volgt: Score Omschrijving ++ Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie + Positief ten opzichte van de referentiesituatie 0/+ Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie 0 Neutraal 0/- Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie - Negatief ten opzichte van de referentiesituatie - - Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie Waar relevant zal het MER ingaan op de mogelijkheden om (ongewenste) negatieve effecten te mitigeren (verzachten) of te compenseren. Tevens gaat het MER in op eventuele leemten in kennis en of deze van invloed zijn op de besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied. 4.4 Doorwerking MER in het bestemmingsplan Een MER heeft vooral meerwaarde als de resultaten ook daadwerkelijk bijdragen aan de besluitvorming over het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld door eventuele (detail-)aanpassingen, het stellen van randvoorwaarden aan ontwikkelingen of het beter onderbouwen van gemaakte keuzen. 15

16 Arcadis Nederland B.V. Postbus BA 's-hertogenbosch Nederland +31 (0) Projectnummer: B Onze referentie:

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Notitie Reikwijdte en Detailniveau Opdrachtgever: Gemeente Horst aan de Maas projectnummer: 934.00.00.01.00.00 Datum: 17-04-2015 A a n l e i d i n g n i e u w b e s t e m m i n g s p l a n Voor het buitengebied

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen

Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 september 2014 / rapportnummer 2950 25 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 september 2011 / rapportnummer 2322 83 1. Oordeel over het MER De gemeente Baarle-Nassau

Nadere informatie

Bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied, planmer

Bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied, planmer Bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied, planmer Bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied, planmer Inhoud Rapport + bijlagen 6 september 2013 Projectnummer 129.00.00.09.01 S a m e n v a t t i n g I n l

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Sint Anthonis

Bestemmingsplan buitengebied Sint Anthonis Bestemmingsplan buitengebied Sint Anthonis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 14 juni 2016 / projectnummer: 3116 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) 5 De gemeente Sint Anthonis herziet

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied BaarleNassau Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2011/ rapportnummer 231168 1. Voorlopig oordeel over het MER De gemeente BaarleNassau wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Bergen (LB)

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Bergen (LB) Bestemmingsplan buitengebied gemeente Bergen (LB) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 oktober 2013 / rapportnummer 2832 19 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Bergen

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Skarsterlân, gemeente De Friese Meren

Bestemmingsplan buitengebied Skarsterlân, gemeente De Friese Meren Bestemmingsplan buitengebied Skarsterlân, gemeente De Friese Meren Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 15 januari 2015 / rapportnummer 2972 55 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 april 2013 / rapportnummer 2762 22 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Terneuzen stelt

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Someren 2014

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Someren 2014 Bestemmingsplan buitengebied gemeente Someren 2014 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 20 mei 2014 / rapportnummer 2882 15 1. Oordeel over het Milieueffectrapport De gemeente Someren stelt het

Nadere informatie

MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ZUID

MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ZUID MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ZUID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 2 december 2013 077343691:A Definitief B02012.000403.0100 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 12 1.1 Aanleiding... 12 1.2 Plangebied van

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Zomerstaete Holding B.V. De heer L. Flier Provincialeweg 7d 3271 LW Mijnsheerenland Inleiding In gevallen dat een besluit of plan betrekking heeft op activiteiten

Nadere informatie

Buitengebied Salland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79

Buitengebied Salland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79 Buitengebied Salland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte stellen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied 2010, gemeente Cuijk

Bestemmingsplan buitengebied 2010, gemeente Cuijk Bestemmingsplan buitengebied 2010, gemeente Cuijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 9 december 2010 / rapportnummer 2480-54 1. Oordeel over het MER De Gemeente Cuijk wil een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: :B. Kopieën aan: Lisette Sipman

Projectnummer: B Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: :B. Kopieën aan: Lisette Sipman MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Aanvulling MER voor Bestemmingsplannen Buitengebied Arnhem, 16 februari

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 november 2013 / rapportnummer 2844 24 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Kampen wil

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren

Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren Notitie Contactpersoon Maartje van Ravesteijn Datum 18 februari 2014 Kenmerk N001-1219533RMV-cri-V01-NL Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren Inleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, planmer C O N C E P T

Bestemmingsplan Buitengebied, planmer C O N C E P T Bestemmingsplan Buitengebied, planmer C O N C E P T Bestemmingsplan Buitengebied, planmer C O N C E P T Inhoud Rapport + bijlagen 6 februari 2013 Projectnummer 005.00.01.40.06 S a m e n v a t t i n g

Nadere informatie

AANVULLING PLANMER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED BOXTEL GEMEENTE BOXTEL. 5 december 2011 075924557:0.3 - Definitief 110502.201703.

AANVULLING PLANMER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED BOXTEL GEMEENTE BOXTEL. 5 december 2011 075924557:0.3 - Definitief 110502.201703. AANVULLING PLANMER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED BOXTEL GEMEENTE BOXTEL 5 december 2011 075924557:0.3 - Definitief 110502.201703.0300 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Voornemen en referentiesituatie 1 2.1 Advies

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Woudrichem

Bestemmingsplan buitengebied Woudrichem Bestemmingsplan buitengebied Woudrichem Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 januari 2011 / rapportnummer 2294-62 1. Oordeel over het MER De gemeente Woudrichem wil het bestemmingsplan voor

Nadere informatie

Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen

Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 5 maart 2015 / rapportnummer 2988 22 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Gelderland

Nadere informatie

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Het advies...4 3. Wet-

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel)

Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel) Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 januari 2016 /projectnummer 3084 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De gemeente Breda heeft het

Nadere informatie

Bestemmingsplan "Heemskerk Buitengebied 2015", planmer C O N C E P T

Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015, planmer C O N C E P T Bestemmingsplan "Heemskerk Buitengebied 2015", planmer C O N C E P T Bestemmingsplan "Heemskerk Buitengebied 2015", planmer C O N C E P T Inhoud Rapport + bijlagen 7 september 2015 Projectnummer 127.00.03.00.00

Nadere informatie

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU Klaver 4 Greenport Venlo 12 JANUARI 2016

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU Klaver 4 Greenport Venlo 12 JANUARI 2016 NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU Klaver 4 Greenport Venlo 12 JANUARI 2016 NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU Arcadis Nederland B.V. Postbus 264 6800 AG Arnhem Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

Aanvulling planmer Bestemmingsplan. Buitengebied Zuidoost

Aanvulling planmer Bestemmingsplan. Buitengebied Zuidoost Aanvulling planmer Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost 2 Samenvatting De Commissie m.e.r. heeft in het najaar van 2012 een advies uitgebracht over het planmer, behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Veehouderij Epe

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Veehouderij Epe Notitie Contactpersoon Floris Eenink Datum 20 februari 2013 Kenmerk N001-1215052FEE-evp-V01-NL 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling De gemeente Epe is voornemens een agrarisch bouwperceel gelegen

Nadere informatie

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 september 2013 / rapportnummer 2819 28 1. Oordeel over het MER Vermeerderingsbedrijf Exterkate

Nadere informatie

Varkenshouderij Emmaweg 13a te Uithuizen

Varkenshouderij Emmaweg 13a te Uithuizen Varkenshouderij Emmaweg 13a te Uithuizen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 mei 2016/projectnummer: 3111 -2- 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Eemsmond stelt een bestemmingsplan

Nadere informatie

Pagina 1 van 49 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 49 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Ontwerpbeschikking van Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende op de op 11 juli 2016 bij hen ingekomen aanvraag van J.P. Hendriks te

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ooststellingwerf

Bestemmingsplan Buitengebied Ooststellingwerf Bestemmingsplan Buitengebied Ooststellingwerf Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 december 2015 / rapportnummer 3040 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Ooststellingwerf

Nadere informatie

Uitbreiding pluimveehouderij Mts. Van der Cruijsen te Sambeek

Uitbreiding pluimveehouderij Mts. Van der Cruijsen te Sambeek Uitbreiding pluimveehouderij Mts. Van der Cruijsen te Sambeek Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 3 januari 2011 / rapportnummer 1965-63 1. Oordeel over het MER en de

Nadere informatie

Aanvullende gegevens WABO Voor de activiteit milieu

Aanvullende gegevens WABO Voor de activiteit milieu Aanvullende gegevens WABO Voor de activiteit milieu Gegevens aanvrager Naam aanvrager (rechtspersoon) Adres Postcode en woonplaats J.P.A. Sleegers Fortweg 4 Gegevens locatie Aard van de inrichting Adres

Nadere informatie

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken Gemeente Südwest-Fryslan Raadsvoorstel gemeente Südwest-Fryslan Ons nummer: R14.000175 llllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Onderwerp Bestemmingsplan Kilewierwei 1 in Tirns Raadsvergadering

Nadere informatie

Bestemmingsplan natuurgebied Veluwe, gemeente Ede

Bestemmingsplan natuurgebied Veluwe, gemeente Ede Bestemmingsplan natuurgebied Veluwe, gemeente Ede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 11 april 2013 / rapportnummer 2723 67 1. Oordeel over het MER De gemeente Ede wil

Nadere informatie

MER B02047.000032.01000

MER B02047.000032.01000 MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE WAGENINGEN 5 februari 2013 076501316:C Definitief B02047.000032.01000 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 17 1.1 Aanleiding tot bestemmingsplan Buitengebied...

Nadere informatie

Uitbreiding pluimveehouderij Buijs VOF te Emmer-Compascuum

Uitbreiding pluimveehouderij Buijs VOF te Emmer-Compascuum Uitbreiding pluimveehouderij Buijs VOF te Emmer-Compascuum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 9 november 2016 / projectnummer: 3157 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Landbouwbedrijf

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Heerhugowaard

Bestemmingsplan buitengebied Heerhugowaard Bestemmingsplan buitengebied Heerhugowaard Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 21 oktober 2014 / rapportnummer 2749 40 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5. Doetinchem, 17 april 2013. MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5. Doetinchem, 17 april 2013. MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5 MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012 Voorstel: 1. In het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 aan de wijzigingsbevoegdheid voor het veranderen van de vorm of het vergroten

Nadere informatie

PlanMER. Bestemmingsplan Buitengebied. Gemeente Veghel

PlanMER. Bestemmingsplan Buitengebied. Gemeente Veghel PlanMER Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Veghel Titel: PlanMER Bestemmingsplan Buitengebied Ontwerp: 27-04-2011 Vastgesteld: xxx Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 18 1.1 Aanleiding voor

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN THOLEN

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN THOLEN BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN THOLEN Aan: W.P. van der Wekken Randweg 8 a 4693 PA POORTVLIET Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 5 september 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

MER BESTEMMINGSPLAN NATUURGEBIED VELUWE

MER BESTEMMINGSPLAN NATUURGEBIED VELUWE MER BESTEMMINGSPLAN NATUURGEBIED VELUWE GEMEENTE EDE 30 oktober 2012 076492321:A Definitief B02023.000180.02000 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 12 1.1 Aanleiding tot bestemmingsplan Natuurgebied

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding ligboxenstal Drachtster Heawei 30 De Veenhoop Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding ligboxenstal Drachtster Heawei 30 De Veenhoop 1 Ruimtelijke onderbouwing voor

Nadere informatie

MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE ETTEN-LEUR

MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE ETTEN-LEUR MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE ETTEN-LEUR GEMEENTE ETTEN-LEUR 4 april 2012 076324601:0.10 Definitief B02012.000284.0100 Inhoud Samenvatting... 5 1 Inleiding... 19 1.1 Aanleiding... 19 1.2 M.e.r.

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Epe

Bestemmingsplan buitengebied Epe Bestemmingsplan buitengebied Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 juni 2014 / rapportnummer 2911 26 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Epe heeft het voornemen een

Nadere informatie

Bijlagen Obm. Rasing - Kuijpers V.O.F. Kanaalstraat RP LIESSEL. Locatie: Kanaalstraat RP LIESSEL

Bijlagen Obm. Rasing - Kuijpers V.O.F. Kanaalstraat RP LIESSEL. Locatie: Kanaalstraat RP LIESSEL Bijlagen Obm Rasing - Kuijpers V.O.F. Kanaalstraat 10 5757 RP LIESSEL Locatie: Kanaalstraat 10 5757 RP LIESSEL Adviseur / projectleider A.J.M. de Groot 06-83905420 Datum: 05-08-2014 DLV Bouw, Milieu en

Nadere informatie

Varkensbedrijf Broekkantsestraat 7-9, Beek en Donk

Varkensbedrijf Broekkantsestraat 7-9, Beek en Donk Varkensbedrijf Broekkantsestraat 7-9, Beek en Donk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 december 2016 / projectnummer: 3163 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Varkensbedrijf Wiljan

Nadere informatie

Landbouwontwikkelingsgebied De Ass, gemeente Cuijk

Landbouwontwikkelingsgebied De Ass, gemeente Cuijk Landbouwontwikkelingsgebied De Ass, gemeente Cuijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 15 juli 2010 / rapportnummer 2424-54 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Cuijk stelt

Nadere informatie

Plan-m.e.r. herziening bestemmingsplan 'Buitengebied' gemeente Hof van Twente

Plan-m.e.r. herziening bestemmingsplan 'Buitengebied' gemeente Hof van Twente Plan-m.e.r. herziening bestemmingsplan 'Buitengebied' gemeente Hof van Twente projectnr. 204690 mei 2010 revisie 1 Opdrachtgever Postbus 54 7470 AB GOOR datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring

Nadere informatie

Varkenshouderij Maatschap Relou-Gloudemans te De Rips Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Varkenshouderij Maatschap Relou-Gloudemans te De Rips Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Varkenshouderij Maatschap Relou-Gloudemans te De Rips Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2009 / rapportnummer 1959-78 1. OORDEEL OVER HET MER V.O.F. Relou-Gloudemans

Nadere informatie

Mestvergisting Botniaweg 6, Marrum

Mestvergisting Botniaweg 6, Marrum Mestvergisting Botniaweg 6, Marrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 maart 2011 / rapportnummer 2499 35 1. Oordeel over het MER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Kiplekker Topklimaat

Kiplekker Topklimaat Kiplekker Topklimaat Symposium 3 februari 2015 Arvalis Jan Rutten Adviseur Intensieve veehouderij, Milieu en Vergunningen 06-20995446 jrutten@arvalis.nl Kiplekker Topklimaat Wet- en regelgeving: Wat moeten

Nadere informatie

Omgevingsvisie provincie Groningen

Omgevingsvisie provincie Groningen Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 24 maart 2016 / projectnummer: 2980 1. Oordeel over de aanvulling op het milieueffectrapport

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied-West, gemeente De Ronde Venen

Bestemmingsplan Buitengebied-West, gemeente De Ronde Venen Bestemmingsplan Buitengebied-West, gemeente De Ronde Venen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 oktober 2017 / projectnummer: 3232 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De gemeente

Nadere informatie

Bedrijvenpark IBF Heerenveen

Bedrijvenpark IBF Heerenveen Bedrijvenpark IBF Heerenveen Toetsingsadvies over het planmer voor de 2 e partiële herziening van het bestemmingsplan 11 juli 2013 / rapportnummer 2120 110 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

Pluimveehouderij Duinkerken te Zuidwolde, gemeente De Wolden

Pluimveehouderij Duinkerken te Zuidwolde, gemeente De Wolden Pluimveehouderij Duinkerken te Zuidwolde, gemeente De Wolden Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 september 2014 / rapportnummer 2971 26 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Maatschap

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Rijnwoude

Bestemmingsplan Buitengebied Rijnwoude Bestemmingsplan Buitengebied Rijnwoude Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 27 oktober 2014 / rapportnummer 2929 09 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De gemeente Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen. Vormvrije Mer beoordeling

Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen. Vormvrije Mer beoordeling Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen Datum : 17 september 2013 Onderwerp : Vormvrije Mer beoordeling Opsteller : Arie Johannes Vormvrije Mer beoordeling Inleiding Op 2 september 2013 is een aanvraag

Nadere informatie

ARCADIS Infra5tn/cfour i:vater /,.,1ifieu GC[)t1tll./V(;t!

ARCADIS Infra5tn/cfour i:vater /,.,1ifieu GC[)t1tll./V(;t! rt~tss- -~ 1 I ARCADIS Infra5tn/cfour i:vater /,.,1ifieu GC[)t1tll./V(;t! MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6BOO AG Arnhem Tel 026 377B 911 Fax 0263515235 www.arcadis.nl Onderwerp:

Nadere informatie

Pagina 1 van 50 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 50 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Ontwerpbeschikking van Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende op de op 11 augustus 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Melkveebedrijf

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING HOOGSTRAAT UDEN GEMEENTE Colofon Vormvrije m.e.r.-beoordeling Projectnummer: Versie: 1 Datum: 2 augustus 2016 Opdrachtnemer Agrifirm Waalkade 33 5347 KR Oss Locatie 17 Uden

Nadere informatie

Pagina 1 van 51 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 51 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende op de op 11 augustus 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Melkveebedrijf Noordman

Nadere informatie

PlanMER bestemmingsplan Buitengebied 2013

PlanMER bestemmingsplan Buitengebied 2013 PlanMER bestemmingsplan Buitengebied 2013 PlanMER bestemmingsplan Buitengebied 2013 Inhoud Onderzoek naar milieueffecten als gevolg van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 Separaat bijgevoegd: Natuurwaarden

Nadere informatie

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 11 juni 2015 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Pluimveehouderij Haan te Nieuw Weerdinge

Pluimveehouderij Haan te Nieuw Weerdinge Pluimveehouderij Haan te Nieuw Weerdinge Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 20 december 2010 / rapportnummer 2215 54 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV

Omgevingsvergunning OV Omgevingsvergunning OV 20130168 Aanvraag Op 06 december 2013 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een varkenshouderij (OBM) op het adres Hennesweg 41 te Ospel.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley

Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2016 / projectnummer: 3103 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HALLE HEIDE

MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HALLE HEIDE MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HALLE HEIDE GEMEENTE BRONCKHORST 20 februari 2014 077537340:B - Definitief C05058.000008.0100 Inhoud Samenvatting... 6 1 Inleiding... 13 2 Het voornemen... 15 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Drechterland Zuid. PlanMER

Bestemmingsplan Drechterland Zuid. PlanMER Bestemmingsplan Drechterland Zuid PlanMER Ontwerp 14 februari 2013 Bestemmingsplan Drechterland Zuid, planmer ONTWERP Inhoud Rapport + bijlagen 14 februari 2013 Projectnummer 076.00.00.42.02 Samenvatting

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I E F

Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I E F Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I E F Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I EF 15 augustus 2017 Projectnummer 122.00.01.20.11.13 Inhoudsopgave 1 Geur 3

Nadere informatie

Aanvullende gegevens WABO Voor de activiteit milieu

Aanvullende gegevens WABO Voor de activiteit milieu Aanvullende gegevens WABO Voor de activiteit milieu Gegevens aanvrager Naam aanvrager (rechtspersoon) Adres Postcode en woonplaats H.F.C. Kuijpers Vinkenweg 8 Gegevens locatie Naam inrichting gegevens

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 augustus 2012 / rapportnummer 1813 61 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Lavi BV

Nadere informatie

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Kenmerk: BELEIDSREGEL OMGEKEERDE WERKING: WOON- EN LEEFKLIMAAT. Aanleiding. Er zijn meerdere redenen aanwezig om een beleidsregel omgekeerde werking

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Oldebroek Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Oldebroek Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Bestemmingsplan buitengebied gemeente Oldebroek Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 25 februari 2009 / rapportnummer 2205-30 1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER De gemeente Oldebroek

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Elburg

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Elburg Bestemmingsplan buitengebied gemeente Elburg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 8 november 2012 / rapportnummer 2452 98 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied, gemeente Harlingen

Bestemmingsplan buitengebied, gemeente Harlingen Bestemmingsplan buitengebied, gemeente Harlingen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 februari 2015 / rapportnummer 2992 14 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Het college van burgemeester

Nadere informatie

Beoordeling omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Beoordeling omgevingsvergunning beperkte milieutoets Beoordeling omgevingsvergunning beperkte milieutoets 1. Procedurele overwegingen 1.1. Gegevens aanvrager Wij hebben op 3 december 015 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e

H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e u i t s p r a a k v a n d e R a a d v a n S t a t e o v e r h e t b e s t e m m i n g s p

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning UV

Ontwerp omgevingsvergunning UV Ontwerp omgevingsvergunning UV 20150044 Aanvraag Op 13 april 2015 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een rundveehouderij op het adres Stokershorst 5 te Nederweert-Eind.

Nadere informatie

Versie : 1.0 Datum : 6 oktober Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld

Versie : 1.0 Datum : 6 oktober Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld Versie : 1.0 Datum : 6 oktober 2016 Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Gemeente Oost Gelre Nardo Rondeel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Westelijk buitengebied gemeente Putten

Bestemmingsplan Westelijk buitengebied gemeente Putten Bestemmingsplan Westelijk buitengebied gemeente Putten Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 13 februari 2012 / rapportnummer 2607 43 1. Hoofdpunten van het MER De gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Gemeenteraad Raadsvergadering van 9-2-2017. Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Samenvatting: Uw raad heeft in 2008 een geurgebiedsvisie en geurverordening

Nadere informatie

PlanMER bestemmingsplan buitengebied Maartensdijk. 30 oktober 2014 Projectnummer 024.00.01.24.00.05

PlanMER bestemmingsplan buitengebied Maartensdijk. 30 oktober 2014 Projectnummer 024.00.01.24.00.05 PlanMER bestemmingsplan buitengebied Maartensdijk 30 oktober 2014 Projectnummer 024.00.01.24.00.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Samenvatting 7 2 Inleiding 15 2.1 Aanleiding 15 2.2 Plangebied 16 Onderzoeksgebied

Nadere informatie

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 september 2014 / rapportnummer 2820 43 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De provincies

Nadere informatie

Onderwerp: Geurgebiedsvisie gemeente Lopik en Verordening geurhinder en veehouderij 2008

Onderwerp: Geurgebiedsvisie gemeente Lopik en Verordening geurhinder en veehouderij 2008 GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 21 april 2009 Nr. : 12 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Geurgebiedsvisie gemeente Lopik en Verordening geurhinder en veehouderij 2008 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Bronckhorst

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Bronckhorst Bestemmingsplan buitengebied gemeente Bronckhorst Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 5 december 2016 / projectnummer: 3112 1. Oordeel over het MER De gemeente Bronckhorst wil een nieuw

Nadere informatie

Bijlage 2. nummer 1 datum 13 juli 2012 Gemeente Schagen van Oranjewoud Reinier van Dijk kopie. projectnummer Stikstofdepositie onderzoek

Bijlage 2. nummer 1 datum 13 juli 2012 Gemeente Schagen van Oranjewoud Reinier van Dijk kopie. projectnummer Stikstofdepositie onderzoek Bijlage 2 nummer 1 datum 13 juli 2012 aan Gemeente Schagen van Oranjewoud Reinier van Dijk kopie project Plan MER gemeente Schagen projectnummer 248621 betreft Stikstofdepositie onderzoek Aanleiding en

Nadere informatie

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid * 4 4 284 7* Inleiding Toelichting De heer Van de Kamp heeft een verzoek ingediend voor het aanpassen van de bestemming van het perceel Knapzaksteeg 15. Het plan is om hier de volgende dieren te gaan houden:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied - Niet-grondgebonden veehouderij O N T W E R P

Bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied - Niet-grondgebonden veehouderij O N T W E R P Bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied - Niet-grondgebonden veehouderij O N T W E R P Bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied - Niet-grondgebonden veehouderij O N T W E R P Inhoud Toelichting

Nadere informatie

Vleeskuikenhouderij Haambergweg 11 te Beringe, gemeente Peel en Maas

Vleeskuikenhouderij Haambergweg 11 te Beringe, gemeente Peel en Maas Vleeskuikenhouderij Haambergweg 11 te Beringe, gemeente Peel en Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 juni 2015 / rapportnummer 2999 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De firma

Nadere informatie