Het stroomdal versnelt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het stroomdal versnelt!"

Transcriptie

1 Werkgroep Breedband van Aa tot Hunze Het stroomdal versnelt! Samenwerkende dorpen: Anloo, Gasteren, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen 1. Doel en uitgangspunten 1.1. Inleiding Nee, wij laten het water in de Hunze en de Drentse Aa niet sneller stromen en wij willen ook de rust die er uitgaat van deze omgeving niet voor eens en voor altijd verstoren. Ons doel is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in dit gebied door een forse verhoging van de internetsnelheid. Hiermee vergroten wij voor ouderen de kans om langer in hun eigen leefomgeving te blijven wonen, doordat vernieuwende medische- en zorgtoepassingen beschikbaar komen. Jongeren en anderen die steeds meer kunnen profiteren van onderwijs- op- afstand hopen wij een belangrijke steun in de rug te geven door het verbeteren van de hiervoor noodzakelijk faciliteiten. En natuurlijk komen voor iedereen die dat wenst diverse diensten binnen bereik die de wereld een stuk aangenamer en soms efficiënter kunnen maken. De wereld van onze communicatie verandert snel, zeer snel. Om met deze snelheid mee te groeien, doen marktpartijen alle moeite om hun netwerken hierop aan te passen. Van ADSL naar VDSL en van de gewone kabel naar interactieve kabel. Al deze aanpassingen vinden plaats op de oude netwerken die wij kennen en ze zijn alleen van toepassing voor de woningen en bedrijven dichtbij de koppelpunten van deze netwerken. Voor de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze gaat het vooral om het kabelnetwerk van Ziggo en het kopernetwerk van KPN. Grote delen van het onderhavige gebied moeten het doen met het oude, vaak instabiele kopernetwerk van KPN, dat geen ruimte meer biedt voor nieuwe, snellere aansluitingen. 1 In Nederland, maar zeker ook wereldwijd, worden nu echter netwerken aangelegd die ongekende mogelijkheden en snelheden bieden. Glasvezelnetwerken. Deze netwerken bieden alle ruimte voor groei in de toekomst, ook voor diensten die wij zelfs nu nog niet kennen. De aanleg van deze echte breedbandnetwerken vindt vandaag de dag helaas alleen plaats in de kernen van steden en grotere dorpen. Daarbuiten en ook in de kleine kernen is het voor netwerkeigenaren niet rendabel om woningen en bedrijven aan te sluiten, omdat de kosten veel te hoog zijn. De verwachting is dat in ons gebied een zogenaamde Next Generation Access (NGA) netwerk niet zal worden aangelegd door de grote maatschappijen omdat nu onrendabel ook in de toekomst onrendabel zal zijn.

2 Om deze redenen is de werkgroep Breedband van Aa tot Hunze ontstaan. Zij wil glasvezel in de dorpen Anloo, Gasteren, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen. Andere dorpen in de regio worden uitgenodigd zich bij ons initiatief aan te sluiten. Breedband van Aa tot Hunze vindt dat om sociale, maatschappelijke, en zeker ook om economische redenen, glasvezel naar elke woning en elk bedrijf in het betreffende gebied moet worden aangelegd. Sociaal en maatschappelijk zijn er al veel initiatieven, ook in ons gebied, die inspelen op de vraagstukken van morgen. Bereikbaarheid, zorg, zorg op afstand, veiligheid en natuurlijk alle diensten in en rond de woning van morgen spelen hier op in. Dit kan zich echter alleen ontwikkelen als er ook daadwerkelijk een open breedbandnetwerk beschikbaar is waarop dit mogelijk is. Met deze verbeterde internet- infrastructuur hopen de initiatiefnemers een bijdrage te leveren aan een verbetering van de leefbaarheid die voor jong en oud in het leefgebied rond de Hunze en het Drentse Aa- gebied van groot belang is. Vandaar onze slogan: Het stroomdal versnelt! 1.2. Doelstelling De verenigingen Dorpsbelangen Anloo, Gasteren, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen (Aa en Hunze- gebied) willen een vraagbundeling starten onder alle bewoners en bedrijven met als doel een eigen glasvezelnetwerk aan te laten leggen, te beheren en te onderhouden. De ambitie is om een volledig dekkend glasvezelnetwerk aan te leggen naar alle woningen en alle bedrijven in het gebied, met een open structuur, waarover nu en in de toekomst meerdere aanbieders hun diensten (kunnen) aanbieden. 2 Dit communicatieplan heeft als doel: De belangstelling voor glasvezel te organiseren met als einddoel alle woningen/bedrijven aan te sluiten en minimaal 60% van deze aansluitingen van een abonnement te voorzien. Andere dorpen in het Aa en Hunze- gebied, waar nog geen glasvezelplannen zijn uitgewerkt, te betrekken bij ons initiatief. Een vraagbundeling voor deelname te organiseren. Op basis van de vraagbundeling en het op te stellen business model marktpartijen te interesseren om het gewenste netwerk aan te leggen. Aan te geven welke financiële middelen er nodig zijn om dit communicatieplan uit te voeren. Een subsidie aan te vragen voor Communicatie en Vraagbundeling bij de Provincie Drenthe Uitgangssituatie Coöperatie Breedband van Aa tot Hunze in oprichting start als initiatief van de verenigingen Dorpsbelangen in de deelnemende dorpen. Het plan is voor de financiering van aanleg, beheer en onderhoud van het netwerk deze coöperatie op te richten. (Of het noodzakelijk is ook in alle dorpen zelf een coöperatie op te richten wordt nader onderzocht). De subsidieaanvraag bij de provincie voor ondersteuning van Communicatie

3 en Vraagbundeling wordt gedaan door de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren, namens alle deelnemende dorpen. Gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze De beide betrokken gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze hebben bij andere plannen op dit gebied al laten zien deze initiatieven van harte te ondersteunen. Breedband van Aa tot Hunze neemt echter zelf het voortouw voor de opzet van en de communicatie over nut en noodzaak van een glasvezelnetwerk in het plangebied. Provincie Drenthe De provincie Drenthe heeft een actieve beleidsvisie geformuleerd over de sociale en economische voordelen van een NGA netwerk. De provincie heeft hiervoor o.a. een uitvoeringsregeling opgezet om in de opstartfase financiële ondersteuning te geven voor Communicatie en Vraagbundeling met als doel de duurzame economische ontwikkeling van Drenthe te versterken. Dorpen en haar bewoners Uit een belangstellingspeiling in de deelnemende dorpen in voorjaar/zomer van 2015, onder supervisie van de verenigingen Dorpsbelangen opgezet door de werkgroepen glasvezel in deze dorpen, blijkt er een grote behoefte te zijn aan een breedband glasvezelnetwerk. In de dorpen waar deze peiling is afgerond heeft 90% van de bewoners aangegeven graag mee te willen doen. In Taarlo (grotendeels afgerond), Anloo en Schipborg (wordt na de zomer opgepakt) wordt een vergelijkbaar percentage verwacht. De verenigingen Dorpsbelangen in de deelnemende dorpen zijn aangenaam verrast door deze grote belangstelling en zien deze als ruim voldoende om de noodzakelijke vervolgstappen te maken voor de realisering van een plan voor glasvezel in het gebied. 3 In dit communicatieplan wordt aangegeven welke vervolgstappen hiervoor nodig zijn en in welke volgorde deze worden uitgevoerd. Aansluitgebied Het aansluitgebied bestaat uit ongeveer 920 woningen verspreid over deze zes dorpen met bijbehorende buitengebieden. Zie bijgevoegd kaartje in bijlage 1. Overige partijen De grootste aanbieders in ons gebied van internet, telefonie en televisie diensten zijn Ziggo en KPN. Zo goed als geen van de bewoners of bedrijven beschikt over breedband- toegang. Doelgroep Alle bewoners en bedrijven in het genoemde gebied. 2. De dorpen verenigd Zoals al aangegeven, hebben de verenigingen Dorpsbelangen in de deelnemende dorpen het plan een coöperatie op te richten voor financiering, aanleg, onderhoud en exploitatie van het aan te leggen glasvezelnetwerk. De werkgroepen uit de dorpen zullen hiervoor samen de plannen uitwerken. Naast de nu deelnemende dorpen zullen we ook de verenigingen Dorpsbelangen van de dorpen rondom "ons gebied", waar nog geen glasvezelplannen zijn uitgewerkt, betrekken bij onze plannen en op de hoogte houden van onze voortgang. Wij zullen hen dit communicatieplan doen toekomen en waar wenselijk kunnen zij beschikken over het door ons ontwikkelde materiaal: samen staan we sterker.

4 Met de belangstellingspeiling in deze eerste fase van het project zijn de bewoners betrokken geraakt bij ons initiatief. Het is van groot belang deze betrokkenheid vast te houden door de mensen in het gebied voortdurend te blijven informeren over de kansen die het project hun biedt, maar ook over de bijbehorende financiële consequenties. Breedband van Aa tot Hunze kiest hierbij voor een directe en transparante communicatie, met behulp van een op te zetten informatieve website, e- mailberichten, zo nu en dan een nieuwsbrief en enkele informatieavonden per dorp. Minstens zo belangrijk is echter de directe, mondelinge communicatie met de dorpsbewoners om, waar nodig, hun te overtuigen van de haalbaarheid van het project en van de noodzaak tot massale deelname van liefst het hele dorp. De werkgroepen glasvezel in de dorpen zullen in deze aanpak een voortrekkersrol vervullen. Ook proberen wij op deze manier de kennis over glasvezel en haar mogelijkheden te vergroten bij alle belanghebbenden. Vanwege de relatieve onbekendheid van ouderen met de mogelijkheden die breedband internet hun kan bieden zal extra aandacht worden besteed aan het bijpraten van deze doelgroep. Een ander punt dat aandacht verdient is de doorstroomsnelheid van het project. Als het lukt de verschillende fasen van het projectplan vlot te doorlopen is het veel makkelijker de belangstelling van de deelnemende bewoners vast te houden. Ons streven is dan ook: binnen een jaar de eerste schop de grond in. Naast de communicatie van Breedband van Aa tot Hunze speelt ook de informatie van de dienstenaanbieders aan de bewoners een belangrijke rol. Zij moeten in een vervolgfase met interessante en passende dienstenpakketten/aanbiedingen komen die aantrekkelijk zijn ten opzichte van de huidige koper-, coax- en schotelpakketten De communicatieaanpak De route naar de uiteindelijke aanleg en het gebruik van het netwerk bestaat uit een aantal fasen: Eerste fase Vraagbundelingsfase Aanleg Exploitatie Voor dit communicatieplan zijn de eerste twee stappen op dit moment het meest van belang; deze zullen in het navolgende verder uitgewerkt worden De Eerste Fase In de Eerste Fase van het project is reeds een aantal voorbereidende stappen onder- nomen, zoals het formuleren van de boodschap aan de bewoners, het verzamelen van contactgegevens en het informeren van de bewoners over de mogelijkheden van het project. Het belangrijkste is echter een belangstellingspeiling in de deelnemende dorpen. Deze Eerste Fase is in de eerste maanden van 2015 gestart. Bij de belangstellingspeiling is deels gebruik gemaakt van een daartoe ontwikkeld formulier van Verbind Drenthe en deels is via mondelinge communicatie (het bekende rondje door het dorp ) de bewoners

5 gevraagd of ze belangstelling hebben voor een glasvezelaansluiting c.q. een abonnement. Deze belangstellingspeiling is ondertussen (1 juli 2015) in drie dorpen gereed. In Taarlo is deze grotendeels afgerond, terwijl deze ronde in Anloo en Schipborg na de zomer wordt uitgevoerd. In de dorpen waar deze peiling is afgerond heeft rond de 90% van de bewoners belangstelling voor een aansluiting. Verder kwam naar voren dat de interesse voor een abonnement hoog is in die dorpen waar de huidige kwaliteit van de verbinding onder de maat is (geen coax- verbindingen). Tevens bleek uit de vele opmerkingen dat de belangstelling voor een abonnement sterk afhangt van de prijs/kwaliteit verhouding t.o.v. het aanbod van de huidige providers (met name Ziggo en KPN) De boodschap De nadruk in het vervolg van de communicatie met de bewoners in de deelnemende dorpen moet liggen op het informeren van bewoners over de meerwaarde van glasvezel, maar ook over de concrete aanleg van het netwerk en eventuele participatie en deelname aan een coöperatie om dit mogelijk te maken. De boodschap zal daarom in elk geval antwoorden moeten geven op de volgende vragen: - Wat is de meerwaarde van glasvezel voor mij als bewoner? - Hoe werkt het met de voorgestelde coöperatie? - Wat kost een abonnement en welke mogelijke abonnementen komen er? - Hoe werkt het met de voorgenomen financiering en wat betekent dit maandelijks voor de eerste jaren en wat in de toekomst? - Hoe gaat het met de aanleg? Wordt mijn hele tuin overhoop gehaald? Kortgezegd: er moet een draagvlak worden gecreëerd voor deelname aan de coöperatie Communicatiemiddelen In de Eerste Fase is per dorp de communicatie op enigszins verschillende wijze tot stand gekomen, variërend van mondeling gegeven informatie, ondersteund door foldermate- riaal, tot veelal uitgebreidere informatie via de dorps- website, met verwijzingen naar Verbind Drenthe en andere reeds lopende projecten. De volgende essentiële stap is de realisatie van een eigen website voor de op te richten coöperatie; dit werkt efficiënter en op zo n manier kan iedere bewoner in het hele gebied beschikken over dezelfde informatie. Zoals nu gepland, wordt voor de te ontwikkelen website gebruik gemaakt van het format dat aangeboden wordt door de provincie Drenthe. Op deze website vinden in elk geval de volgende elementen een plaats : - Algemene informatie, met name gericht op de hierboven beschreven boodschap. - Informatie over de deelnemende dorpen, met zo nodig specifieke informatie per dorp. - Stand van zaken van het project, met fasering, die regelmatig wordt aangepast. - Nieuwsitems. - In de inschrijvingsfase: aantal deelnemers, c.q. het momentane percentage. - Een vraag- en- antwoord rubriek. - Informatie over financiering en kosten. - Informatie van dienstenaanbieders over aan te bieden abonnementen. - Links naar Verbind Drenthe en andere lopende projecten. - Downloads van nuttige documenten. Omdat er voor gekozen wordt communicatie via de website een hoge prioriteit te geven, wordt de informatie op de site concreet en actueel gemaakt en gehouden, zodat het voor

6 de lezers steeds de moeite waard is om de site opnieuw te bezoeken. Bij de organisatie van het project wordt hier extra aandacht aan besteed, o.a. door het aanstellen van een eigen redactie voor dit onderdeel. Vanwege de overtuigingskracht van de plaatselijke werkgroepen wordt voor hen een actieve rol voorzien in de fase dat er gekozen moet worden voor de abonnementen. Ten eerste zullen informatieve brochures opgesteld worden waarin de aanbiedingen van de providers worden vertaald in vergelijkbare termen en (zo nodig) begrijpelijke taal. Ten tweede zal deze informatie worden uitgelegd aan de toekomstige deelnemers, zowel in enkele dorpsbijeenkomsten als mondeling in een rondje door het dorp. Voor de informatieavonden zijn de door Verbind Drenthe ontwikkelde basis- presentaties hierbij goed bruikbaar als startpunt. Waar nodig en mogelijk zullen bewoners concrete informatie ontvangen via e- mail. Voor zover op dit moment in te schatten is het niet zinvol een eigen film te maken en billboards langs de straten te plaatsen Postcode- lijsten en andere relevante informatie In de Eerste Fase wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande informatie; met name de door de provincie beschikbaar gestelde postcodelijsten zijn van groot belang voor de Vraagbundelingsfase, waarin de kosten per aansluiting moeten worden vastgesteld. Verder is (of wordt) informatie verzameld over de huidige abonnementen van de toekomstige leden van de coöperatie- in- oprichting Publiciteit en Communicatie- kalender Gedurende de looptijd van het project zijn er enkele publicatiemomenten te benoemen. Hiervoor zal contact gezocht worden met de plaatselijke bladen De Schakel, De Vriezer Post en De Oostermoer. Waar mogelijk wordt ook RTV Drenthe ingeschakeld. Deze momenten zijn van belang voor informatie naar de deelnemende dorpsbewoners, maar ook voor een positieve uitstraling naar omringende dorpen. 6 Naar onze mening heeft het nu al opstellen van een communicatie- kalender weinig meerwaarde voor het project. Omdat wij ons in sterke mate gaan richten op de publicatie via de op te zetten website kan op elk moment flexibel op de informatiebehoefte worden ingesprongen door middel van communicatie- op- het- juiste- moment Vraagbundelingsfase In de vraagbundelingsfase zijn 3 elementen van belang: - Een gebiedsanalyse op basis van de postcodelijsten. - Kostenvaststelling per aansluiting. - Het uitwerken van een businessplan. Met betrekking tot de communicatie zal op elk moment dat er helderheid is ontstaan over kosten, c.q. tijdsplanning deze informatie aan de toekomstige deelnemers worden doorgegeven, met name via de website en/of via e- mail. Op cruciale keuzepunten wordt een informatieavond per dorp belegd Gebiedsanalyse en kostenvaststelling per aansluiting

7 Vanuit de werkgroepen wordt een postcodelijst aangeleverd voor elk dorp inclusief de buitengebieden. Deze lijst vormt de basis voor de gebiedsanalyse die uitgevoerd wordt door een in overleg met het platform Drenthe Verbind aan te wijzen instelling. Hiermee wordt het aanlegtracé van de kabels bepaald en wordt bovendien in beeld gebracht waar al glasvezelkabels liggen, mogelijk van private partijen, die eventueel gebruikt zouden kunnen worden. Ook worden op deze manier specifieke knelpunten (bruggen e.d.) in beeld gebracht. Op basis van reeds eerder gemaakte begrotingen en kostenschattingen van aanleg van glasvezelkabel in andere projecten kan daarmee een eerste schatting worden gemaakt van de kosten per aansluiting in ons gebied. Zo gauw er helderheid is over bovenstaande schattingen en de eventuele consequenties voor aanleg van het netwerk worden deze bekend gemaakt aan de toekomstige deelnemers. Naar verwachting is er aan het eind van deze fase al een redelijke inschatting te maken van de haalbaarheid van het project Businessplan In het businessplan wordt het menens en komen punten aan de orde als: - Algehele kostenbegroting voor de aanleg van het netwerk. - Financieringsmogelijkheden, subsidies en leningen. - Afschrijvingsmodel en geschatte duur van de afschrijving. - Exploitatie- en Onderhoudskosten. - Afspraken en contracten met dienstenaanbieders. - Consequenties voor de abonnementskosten van de deelnemers, nu en in de toekomst. De uitwerking van deze punten kan pas plaats vinden op het moment dat, op basis van de gebiedsanalyse, concrete informatie beschikbaar is. Daarom wordt dit hier nu nog open gelaten Begroting Conceptbegroting voor Communicatieplan en Gebiedsanalyse Werkgroep Breedband van Aa tot Hunze voor de dorpen Anloo, Gasteren, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen. Projectfase Activiteit Kosten Eerste Fase Oprichting (zo nodig dorpscoöperaties en) koepelcoöperatie Bureaukosten Informatieavonden Ontwikkelen website Vraagbundelingsfase Gebiedsanalyse Implementatiefase Brochures Daadwerkelijke deelname communiceren, abonnementen uitleggen etc. Instructie/opleiding senioren Informatieavonden Aanleg Ondernemer n.b. Exploitatie Door Coöperatie n.b. Totaal

8 Toelichting: In bovenstaande begroting zijn de te verwachten kosten voor de belangrijkste onderdelen van het communicatieplan opgenomen, inclusief de gebiedsanalyse. Zoals in het plan omschreven bepleit de werkgroep een resultaatgerichte aanpak zonder al te veel franje. Liever een extra rondje langs de deuren dan kostbare en meer op imagevorming gerichte billboards langs de toegangswegen. Beter een heldere uitleg, downloads en informatieve nieuwsberichten op de website dan dure brochures. Exclusief de gebiedsanalyse komt het totaalbedrag voor communicatie uit op ca. 20 per aansluiting. De vier dorpen hebben gezamenlijk ca. 920 adressen. De gebiedsanalyse is wat hoger begroot dan bijvoorbeeld in het project van De Kop Breed vanwege de uitgestrekt- heid van het gebied in ons Breedband van Aa tot Hunze project. 5. Conclusie In elk der deelnemende dorpen Anloo, Gasteren, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen is veel belangstelling voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. De bewoners zien de gezamenlijk aanpak van de projectgroep en de oprichting van een coöperatie met vertrouwen tegemoet. In de dorpen waar de peiling is afgerond is maar liefst 90% van de bewoners van plan om mee te doen, met slechts kleine verschillen tussen de dorpen. Dit laatste is opvallend omdat er wel vrij grote verschillen bestaan in de kwaliteit van de huidige infrastructuur: in sommige dorpen is er alleen een standaard koperdraad (telefoon), terwijl andere dorpen (deels) coax- bekabeling hebben. Verwacht wordt dat deze verschillen een rol gaan spelen als er daadwerkelijk voor een abonnement gekozen moet worden. Voor dit communicatieplan is het van groot belang dat er, ook nu weer in ieder dorp, een helder beeld bestaat van wie zeker meedoet, wie niet mee doet (c.q. niet mee kan doen) en wie in de vervolgfase meer informatie nodig heeft om over de streep te worden getrokken om een abonnement te nemen. Bij dit laatste speelt het kostenaspect een grote rol. Eerst zullen de vragen over de kosten van een abonnement, de kosten per aansluiting, de afschrijvingsduur en met name de consequenties daarvan voor de deelnemers beantwoord moeten worden. Met betrekking tot de communicatie betekent dit dat wij kiezen voor een directe aanpak zonder veel franje. In deze aanpak is naast de individuele benadering een hoofdrol weggelegd voor een informatieve, nieuwsgerichte coöperatie- website. Er zal dan ook veel aandacht worden besteed aan het opzetten en vooral het voortdurend up- to- date houden van deze website. 8 Nu de Eerste Fase bijna is afgerond en de dorpsgenoten nu al vragen Weet je al iets meer over glasvezel? staat de projectgroep klaar om aan het vervolgtraject te beginnen, met veel vertrouwen in de haalbaarheid van het plan Breedband van Aa tot Hunze. Kortom: Het stroomdal versnelt!

9 Anloo, Gasteren, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen / 7 september 2015 Van de werkgroepen van de samenwerkende dorpen maken deel uit: Stieneke Boerma, Paul de Bie, Otto de Boer, Bert Knijp, Coby Krijger, Meindert Krijnsen, Ben Lampe, Gerard Lenstra, Guus van Lummel, Ben Mulder, Okke Jan Ottens, Jannes Ridderbos, Hans van Rijn, Arnold Tang, Abe Veenstra, Jens Valk en Pim Zaalberg. 9

10 Bijlage 1: Kaart breedbandgebied Van Aa tot Hunze ; Schipborg is nog niet in dit kaartje verwerkt. 10

Communicatie en projectplan. De Kop Breed. Glasvezel in Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot

Communicatie en projectplan. De Kop Breed. Glasvezel in Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot Communicatie en projectplan De Kop Breed Glasvezel in Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot Inhoud 1. Doel en uitgangspunten...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Doelstelling...4 1.3 Uitgangssituatie...4 2.

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze 1 november 2016 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Brink 8 9401 HS Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Jan Hut 06-53235426 Even voorstellen Jan Hut 59 jaar; Woont in Visvliet 25 jaar bij PTT Telecommunicatie;

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen 19-07-2017 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Postbus 12 9480 AA Vries platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe Gemeente Westerveld 16 april 2014 Evert Blansjaar Kwartiermaker provincie Drenthe Achtergrond Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuren. Geen

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Evert Blansjaar Ons datagebruik Waarom verbind Drenthe We worden steeds afhankelijker van hoogwaardige

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Evert Blansjaar Waarom verbind Drenthe We worden steeds afhankelijker van Breedbandvoorzieningen.

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden Marktconsultatie Aansluitgebied De Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a De Drentse Zaak Beilerstraat 24 9401 PL Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4 2.1 Huidige

Nadere informatie

Westerveld op Glas 10 maart 2015

Westerveld op Glas 10 maart 2015 WELKOM Welkom bij de presentatie van Westerveld op Glas 10 maart 2015 Sneller internet ook in Vledderveen 1. Opening Programma 1. Opening / Voorstellen 2. Waar staan we vandaag 3. Breedband nut en noodzaak

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied

Snel internet in buitengebied Snel internet in buitengebied 9 November 2015 26 oktober 2015 Kader Witte gebieden (gebieden zonder NGA) Dit zijn gebieden die binnen nu en 3 jaar downloadsnelheden van minder dan 30 Mbit/s houden (dus

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Werkgroep glasvezel Werkgroep ingesteld door dorpsbelang De Fjouwer Doarpen en dorpsbelang Hidaard Sjoukje Bijlsma (Hidaard) Joram

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Herman Geerdes 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Rob Zakée 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.20

Nadere informatie

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Beste bewoners en ondernemers, Super snel internet. Via glasvezel is dit ook in uw buitengebied mogelijk. Vindt u dit belangrijk en bent u bereid hiervoor

Nadere informatie

Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden

Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden Beste bewoners en ondernemers, Super snel internet. Via glasvezel is dit ook in uw buitengebied mogelijk. Vindt u dit belangrijk en bent u bereid

Nadere informatie

Nieuwkoop. Zienswijze notitie Breedband. Geacht college,

Nieuwkoop. Zienswijze notitie Breedband. Geacht college, Nieuwkoop Zienswijze notitie Breedband Geacht college, Op 5 december 2014 ontvingen wij van u een brief over breedband Nieuwkoop. Hierin vraagt u ons, onze visie op breedband internet kenbaar te maken

Nadere informatie

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Beste bewoners en ondernemers, Super snel internet. Via glasvezel is dit ook in uw buitengebied mogelijk. Vindt u dit belangrijk en bent u bereid hiervoor

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied. INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016

Breedband in het buitengebied. INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016 * Agenda 20.00 uur: inloop 20.15 uur: welkom door wethouder Jan Kleijn 20.25 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.35

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Aanleg glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Informatie avond - Breedband

Informatie avond - Breedband Informatie avond - Breedband AGENDA - Welkom - Project Reuzenbreedband - Presentatie Breedband - Vraag en antwoord Project Reuzenbreedband Dorpsverenigingen van Schoonoord en van De Kiel Gestart met Project

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Jan Willem van Dongen 20.10 uur: het hoe en wat van breedband

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe Glasvezel voor het buitengebied van de Noord Veluwe View this email in your browser Snel internet in buitengebied Noord Veluwe De stichting Breedband Noord Veluwe heeft als doel het realiseren van een

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 10/14 november 2016

Datum raadsvergadering 10/14 november 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 6 september 2016 Datum raadsvergadering 10/14 november 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-332 Bijbehorend veld van de programmabegroting Economische

Nadere informatie

1. Woont u binnen de bebouwde kom? 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk?

1. Woont u binnen de bebouwde kom? 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk? Glasvezel 1. Woont u binnen de bebouwde kom? 9 8 78% 7 6 5 4 3 22% Ja Nee 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk? 6 5 4 45% 51% 3 4% Ja Nee Weet niet 1 Maar maak er geen gebruik van 1 Wel de

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Eext-Annen- Eexterzandvoort

Marktconsultatie Aansluitgebied Eext-Annen- Eexterzandvoort Aansluitgebied Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a De Drentse Zaak Beilerstraat 24 9401 PL Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4 2.1 Huidige beschikbaarheid

Nadere informatie

The missing link: Zelf samen doen!!

The missing link: Zelf samen doen!! Nederland beter breedbandland The missing link: Zelf samen doen!! Amersfoort 4 november 2011 Henk Doorenspleet Rabobank International Large Corporates Telecom, Media & Internet Group 1 Agenda Nederland

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde Aansluitgebied Author Contact Table of contents 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 3 2.1 Huidige beschikbaarheid 4 2.2 De vraagbundeling 4 2.3

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

SCHRIFTELIJKE VRAGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN Datum: 28 april 2016 Aan de voorzitter van de raad Onderwerp: Glasvezel tot in alle hoeken van onze gemeente Regio Rivierenland heeft een tender uitgeschreven waarbij niet de aanleg

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015 Welkom op de informatiebijeenkomst glasvezel op bedrijvenpark Haansberg Maandag 23 november 2015 Agenda Welkomstwoord Bert Wagemakers Introductie Wethouder Rolph Dols Aanleiding Bert Wagemakers Glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten)

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) j v\(mo^xü,o^o[ 7,Z'-\ PS/2014/43 Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 januari

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer NIEUWSBRIEF 1 juli 2 01 4 nummer 1 Stichting, Hogepad 12, 8181 TT Heerde www.breedbandnv.nl (binnenkort), info@breedbandnv.nl, In dit nummer Aan de slag met breedband! 1 Aan de slag met breedband! In alle

Nadere informatie

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS JOHAN MEIJERHOF Coöperatief organiseren in het publiek-private

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst Welkom bij tekst Presentatie 4 november 2014 Paul Disselhorst tekst Programma: Stand van zaken SallandGlas. Waarom ook alweer? Terugblik op vooruitgang. De voordelen op een rij. Wat kost het? Wat krijgt

Nadere informatie

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied 30 september 2013 Pilot Glasvezel Buitengebied Inhoud 1. Uitgangssituatie 2. Plangebied en Realisatiemodel 3. Financieringsmodel 4. Gevraagde inzet provinciale middelen 5. Beheer en exploitatie netwerk

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 Breedband buitengebied Veere ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 1 I. Achtergrond 2 Achtergrond Probleem: Niet overal in Veere is snel internet. Vraag: Hoe kunnen we dit

Nadere informatie

Ambassadeursavond Glasvezel buitenaf. Gelderse Vallei midden. CIF - Marieke Seinen, Hayley Osinga, Lars Visscher 5 april 2017

Ambassadeursavond Glasvezel buitenaf. Gelderse Vallei midden. CIF - Marieke Seinen, Hayley Osinga, Lars Visscher 5 april 2017 Ambassadeursavond Glasvezel buitenaf Gelderse Vallei midden CIF - Marieke Seinen, Hayley Osinga, Lars Visscher 5 april 2017 Programma Achtergrond CIF & Glasvezel buitenaf Aanbod Gelderse Vallei midden

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Breedband in het buitengebied 1. Opening Wethouder Wim Brus Gemeente Steenwijkerland 2. De praktijk Anne Glasbergen Plaatselijk Belang Brekkenpolder-Tacozijl

Nadere informatie

24 november 2015 te Nijland

24 november 2015 te Nijland 24 november 2015 te Nijland Bijeenkomst glasvezel Nijland 24 november 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. Wat kunt ú doen? 1. Opening

Nadere informatie

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden?

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Aansluiten! 5 april 2013 Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Wie zijn wij Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten -Totaal 9 personen, inclusief ambtenaar gemeente

Nadere informatie

Glasvezel voor heel Boekel

Glasvezel voor heel Boekel Glasvezel voor heel Boekel 2e verenigingsavond Inhoud: Welkom en terugblik (Edward) De folder (Marien) Het inschrijfformulier (Bas?) De site (Hans) De posteractie (Femke?) De spelregels voor verenigingen

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Welkom 30 juli 2015 Haps 1 Even voorstellen Hugo Bens Bestuurder LVCNET Agrarisch Frans van Schayik Bestuurder LVCNET Industrie / bedrijven Noud van Vught Bestuurder

Nadere informatie

Van ECO Oostermoer p/a M.M. Ferwerda Dalweg 25 9464TE Eexterzandvoort 0598 751150 of 06 51541988 ferwerdarienus@gmail.com www.eco oostermoer.

Van ECO Oostermoer p/a M.M. Ferwerda Dalweg 25 9464TE Eexterzandvoort 0598 751150 of 06 51541988 ferwerdarienus@gmail.com www.eco oostermoer. Van ECO Oostermoer p/a M.M. Ferwerda Dalweg 25 9464TE Eexterzandvoort 0598 751150 of 06 51541988 ferwerdarienus@gmail.com www.eco oostermoer.nl Aan Statencommissie Omgevingsbeleid (breedband) d.d. 11 december

Nadere informatie

Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven

Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven 14 juni 2016 Agenda Welkom Huidig beleid Taskforce aanpak Stand van zaken Besluit GS 31 mei Vervolg Relevant voor lokale initiatieven Uitgangspunten huidige

Nadere informatie

Glasvezel buitenaf. S0ch0ng Breedband Veluwe Noord. Informa0eavond Ambassadeurs 8 maart 2016

Glasvezel buitenaf. S0ch0ng Breedband Veluwe Noord. Informa0eavond Ambassadeurs 8 maart 2016 Glasvezel buitenaf S0ch0ng Breedband Veluwe Noord Informa0eavond Ambassadeurs 8 maart 2016 Inhoud 1. Achtergronden & doelstellingen 2. Waarom glasvezel? 3. S0ch0ng Breedband Veluwe Noord 4. Aanbod 5. Benadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum : : Z66702/Raad Nee. : Breedband Buitengebied. Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond

Raadsvoorstel. Datum : : Z66702/Raad Nee. : Breedband Buitengebied. Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond Raadsvoorstel Datum : 26-10-2017 Kenmerk Portefeuillehouder Nee Onderwerp : Z66702/Raad-00295 : P.H.M. Seesing : Breedband Buitengebied Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond Inwoners

Nadere informatie

Glasvezel buitengebied. Asten Someren

Glasvezel buitengebied. Asten Someren Glasvezel buitengebied Asten Someren Agenda: 1 introductie 2 glasvezel 3 aanbod 4 planning 5 vragen 13-10-2017 Introductie / achtergrond Ambassadeurs Bewoners ICT/Reseller 13-10-2017 Glasvezel 13-10-2017

Nadere informatie

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Glasvezel in de gemeente Bernheze? Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Inhoud van de avond Twee partijen: Stichting Glasvezel Bernheze, roepnaam Breedband Bernheze Gemeente Bernheze Doelstelling Proces

Nadere informatie

Bijeenkomst Drents Platform Wonen! Presentatie titel! Snel internet ook voor huurders?!!

Bijeenkomst Drents Platform Wonen! Presentatie titel! Snel internet ook voor huurders?!! Bijeenkomst Drents Platform Wonen! Presentatie titel! Snel internet ook voor huurders?!! 01 maand 201x locatie presentatie! 27 oktober 2016 Hoogeveen! Agenda: Situatie snel internet in Drenthe Aanpak van

Nadere informatie

Informatieavonden. Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk

Informatieavonden. Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk Informatieavonden Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk ...gesprek aan een Kottense keukentafel... Dick te Voortwis Voorzitter CBBW Programma Glasvezel, wat is dat? Historie van het initiatief

Nadere informatie

6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe

6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe Glasvezel voor het buitengebied van de Noord Veluwe View this email in your browser 6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe De Stichting Breedband Noord Veluwe is al geruime tijd op zoek naar mogelijkheden

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Breedband Land van Cuijk

Breedband Land van Cuijk Breedband Land van Cuijk Een open netwerk voor iedereen Presentatie raadscommissie Strategische visie Land van Cuijk Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de gemeenten. Voor

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst

Welkom op de informatiebijeenkomst Welkom op de informatiebijeenkomst eigen glasvezel op de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer Donderdag 18 februari 2016 Dome-X Agenda Kort woord van welkom Simoon Fransen Aanleiding Ties van Esch Samenwerking

Nadere informatie

Presentatie. Doelstellingen Mogelijkheden Open netwerk Providers Voortgang Verantwoordelijkheid Advies Zorg op afstand Aannemer

Presentatie. Doelstellingen Mogelijkheden Open netwerk Providers Voortgang Verantwoordelijkheid Advies Zorg op afstand Aannemer Presentatie Doelstellingen Mogelijkheden Open netwerk Providers Voortgang Verantwoordelijkheid Advies Zorg op afstand Aannemer Kabeltelevisie Waalre (KTW) Missie KTW: Het bevorderen van de communicatie

Nadere informatie

Naar aanleiding van dit besluit is opdracht verstrekt voor een haalbaarheidsonderzoek.

Naar aanleiding van dit besluit is opdracht verstrekt voor een haalbaarheidsonderzoek. Zaaknummer Documentnummer Z-14-13853 INT/012020 Raadsvergadering : 24 september 2015 Agendapunt : Onderwerp : Fase 2 Breedband Sint Anthonis Samenvatting voorstel Het haalbaarheidsonderzoek naar een breedbandnetwerk

Nadere informatie

Vergeten vragen 1 e informatieavond Breedband Beemster. Vragen 3 e informatieavond Breedband Beemster :

Vergeten vragen 1 e informatieavond Breedband Beemster. Vragen 3 e informatieavond Breedband Beemster : Vergeten vragen 1 e informatieavond Breedband Beemster 1. Biedt Breedband Beemster ook mobiele telefoonabonnementen aan? In de toekomst kan dat want Plinq is daar nu ook al mee bezig. Tegen de tijd dat

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

LVCNET. Breedband in het hele Land van Cuijk. Raadspresentatie 16 oktober Mill

LVCNET. Breedband in het hele Land van Cuijk. Raadspresentatie 16 oktober Mill LVCNET Breedband in het hele Land van Cuijk Raadspresentatie 16 oktober Mill 1 Met de hele familie tegelijk online Agenda Uitkomst haalbaarheidsonderzoek en vervolgstappen Onderdelen: Enquête onder de

Nadere informatie

D-ur'./ zo^'jhl. vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad

D-ur'./ zo^'jhl. vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad D-ur'./ zo^'jhl vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad ln het Land van Cuijk hebben de gemeenten Cuijk, Grave en Mill het voortouw genomen om de haalbaarheid te onderzoeken

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Taarlo, Oudemolen, Gasteren, Anloo, Schipborg, Loon en Zuidlaarderveen

Marktconsultatie Aansluitgebied Taarlo, Oudemolen, Gasteren, Anloo, Schipborg, Loon en Zuidlaarderveen Aansluitgebied Taarlo, Oudemolen, Schipborg, Loon en Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a De Drentse Zaak Beilerstraat 24 9401 PL Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied

Nadere informatie

Glasvezel voor heel Boekel. Info avond uitvoering Venhorst d.d. 18 dec 2012. Inhoud:

Glasvezel voor heel Boekel. Info avond uitvoering Venhorst d.d. 18 dec 2012. Inhoud: Glasvezel voor heel Boekel Info avond uitvoering Venhorst d.d. 18 dec 2012 Inhoud: Tot nu toe Aanbod Aanleg Uitvoering (Gerry) (Sander) (Eric) (Hans) Doelstelling: Geboorte verklaring BoekelNet Gemeentebreed

Nadere informatie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie 1. Waarom zou ik overstappen? 2. Wat kunnen klanten verwachten wanneer zij kiezen voor de diensten van PLINQ / TriNed? Wij in Heeze, Leende en Sterksel zijn met elkaar een mooi lokaal initiatief begonnen.

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

Glasvezelaanleg alleen in het buitengebied van de Brabantse Kempen

Glasvezelaanleg alleen in het buitengebied van de Brabantse Kempen Glasvezelaanleg alleen in het buitengebied van de Brabantse Kempen 2 Agenda 1. Welkom 2. Het pilotplan 3. Waarom glasvezel? 4. Waarom alleen het buitengebied? 5. Een coöperatieve aanpak 6. Wat verwachten

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Welkom 15 juli 2015 Cuijk 1 Even voorstellen Hugo Bens Frans van Schayik Noud van Vught Arjan Eising Paul Kempen Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET

Nadere informatie

Glasvezel buitengebied. Son & Breugel, Nuenen, Laarbeek. en Gemert-Bakel

Glasvezel buitengebied. Son & Breugel, Nuenen, Laarbeek. en Gemert-Bakel Glasvezel buitengebied Son & Breugel, Nuenen, Laarbeek en Gemert-Bakel Agenda: 1 introductie 2 glasvezel 3 aanbod 4 planning 5 vragen 13-10-2017 Introductie / achtergrond Ambassadeurs Bewoners ICT/Reseller

Nadere informatie

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem?

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem? Agenda Opening avond voorzitter Presentatie: Waarom Glasvezel Pauze (uitdelen vragenformulier en folder) Discussie en vragen Nawoord voorzitter Einde Waarom glasvezel? Waarom is aanleg van glasvezel nodig?

Nadere informatie

Glasvezel voor iedereen?

Glasvezel voor iedereen? Glasvezel voor iedereen? Breedband heeft toch iedereen? Alleen adsl is beschikbaar, men belooft 8 mb/s maar wij ontvangen maar 0.35 mb/s. Opschalen naar een hoger abonnement had geen zin i.v.m. de afstand

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

Radio en TV signaal na 1 januari 2017

Radio en TV signaal na 1 januari 2017 Radio en TV signaal na 1 januari 2017 Sinds 1 januari 2009 heeft Groenstichting Rozendaal een collectief contract met Ziggo voor centrale levering van analoog TV/Radio signaal aan alle woningen in onze

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Vraagbundeling Buitengebied

Vraagbundeling Buitengebied Vraagbundeling Buitengebied Dinkelland, Oldenzaal en Borne Informatieavond Ambassadeurs 18 november 2015 Welkom! Inhoud 1. Wat weten jullie over glasvezel? 2. Achtergronden & doelstellingen 3. Propositie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Utrecht- West

Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Utrecht- West Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Utrecht- West Artikel 1: Definities ALGEMEEN Artikel 2: Onderwerp Artikel 3: Algemene bepalingen Artikel 4: Toepasselijkheid Artikel 5: Totstandkoming

Nadere informatie

Glasvezel voor heel Boekel

Glasvezel voor heel Boekel Glasvezel voor heel Boekel Inhoud: Waarom glasvezel & BoekelNet Onze partners De aanleg Aanbod diensten Vergelijk (marktconform) Betrokkenheid verenigingen Het vervolg Waarom glasvezel Waarom Glasvezel

Nadere informatie

Stand van zaken in Nederland

Stand van zaken in Nederland 32637 Bedrijfslevenbeleid 24095 Frequentiebeleid Nr. 97 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2013 Naar aanleiding

Nadere informatie

Breedband in Gelderland

Breedband in Gelderland Breedband in Gelderland Symposium breedband innovatie NGS Euregio 6 maart 2014 Martijn Bruil, projectleider breedband Provincie Gelderland Aanleiding Coalitie-akkoord: verdere uitrol breedband en inzet

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Roderwolde

Marktconsultatie Aansluitgebied Roderwolde Aansluitgebied Author Contact Table of contents 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 3 2.1 Huidige beschikbaarheid 4 2.2 De vraagbundeling 5 2.3

Nadere informatie

4. spreekt de gemeente uitsluitend met Glashart? Zo ja, waarom uitsluitend met Glashart? Zo nee, komt er meer dan één glasvezelnet in Dordrecht?

4. spreekt de gemeente uitsluitend met Glashart? Zo ja, waarom uitsluitend met Glashart? Zo nee, komt er meer dan één glasvezelnet in Dordrecht? M. de Boer 3314 AP Dordrecht Gemeenteraad van Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft: glasvezelnet in Dordrecht Dordrecht, 30 juni 2010 Geachte raadsleden, Sinds het voorjaar ontvangen wij post

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Breedband in buitengebied Gemeente Tholen

Breedband in buitengebied Gemeente Tholen Breedband in buitengebied Gemeente Tholen 1 INLEIDING In de gemeente Tholen leeft de wens om snel internet in buitengebieden te realiseren. Hierover wordt reeds geruime tijd gesproken en ook de Provincie

Nadere informatie

Glasvezel, vraag en antwoord.

Glasvezel, vraag en antwoord. Glasvezel, vraag en antwoord. Hieronder vind u de meest gestelde vragen over ons glasvezel project. 1. Wat is glasvezel en hoe werkt het? 2. Wat is een glasvezel netwerk? 3. Wat is breedband? 4. Waarom

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 16 februari 2015 Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. De situatie in gemeente Ooststellingwerf 5. Wat

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Glasvezel op bedrijventerreinen

Glasvezel op bedrijventerreinen Glasvezel op bedrijventerreinen Volgens de jaarlijkse inventarisatie die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt uitgevoerd, telt Nederland 3.722 werklocaties die aangemerkt kunnen

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 5 april 2016 Nr. : 2016-53 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS

BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS PROGRAMMA VANAVOND 15 okt 2014 Informatie avond BOSZ-net 19h30 20h15 20h45 21h00 22h00 Inloop met koffie

Nadere informatie