GELD ALS SCHULD. "Het proces waarmee banken geld creëren is zo simpel dat de geest het afstoot." John Kenneth Galbraith, Econoom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GELD ALS SCHULD. "Het proces waarmee banken geld creëren is zo simpel dat de geest het afstoot." John Kenneth Galbraith, Econoom"

Transcriptie

1 GELDALSSCHULD "EenaantalvandegrootstenamenindeVerenigdeStaten,indesectorenvan handelenproductie,zijnbangvooriets.zewetendatereenkrachtisergenszo georganiseerd,zosubtiel,zooplettend,zoverweven,zocompleet,zoverspreid,dat zebeternieteentegrotemondhebbenalszeerveroordelendoverspreken." WoodrowWilson,voormaligPresidentvandeVS "Iederekeeralseenbankeenleningafsluit,wordterbankkredietgecreëerd nieuwestortingen gloednieuwgeld." GrahamF.Towers,Gouverneur,BankvanCanada, "Hetproceswaarmeebankengeldcreëreniszosimpeldatdegeesthetafstoot." JohnKennethGalbraith,Econoom "Stamijtoeomhetgelduittegevenentebeheersenenikgeefernietsomwiede wettenmaakt." MayerAnselmRotschild,Bankier GeldalsSchuld Tweegrotemysteriesdominerenonzelevens,liefdeengeld. 'Watisliefde?',iseenvraagdieeindeloosbestudeerdisinverhalen,liederen, boeken,(ilmsentelevisie.maardatkannietwordengezegdoverdevraag,'watis geld?'. Hetisnietvreemddatmonetairetheorienietdeinspiratieisgeweestvan!ilmhits,maarhetwordtnieteensgenoemdindescholendiedemeestenvanons bezochten.voordemeestenroeptdevraag'waarkomtgeldvandaan?'eenbeeld opvandemuntdiebiljettendruktenmuntenslaat.geld,zodenkendemeesten, wordtgecreëerddoordeoverheid.datiswaar,maarslechtstotopzekerehoogte. Diemetalenenpapierensymbolenvanwaardediewenormaalzienalsgeld wordeninderdaadgemaaktdooreenoverheidsinstelling:demunt.maarhet overgrotedeelvanhetgeldwordtnietgecreëerddoordemunt.hetwordtiedere dag,inenormehoeveelheden,gecreëerddoorprivatecorporatiesdiewebanken noemen. Demeestendenkendatbankengelduitlenendathentoevertrouwdisdoor storters(houders).makkelijkomjevoortestellen,maarhetisnietdewaarheid. Bankencreërenhetgelddatzeuitlenennietuithaareigeninkomsten nietuit gestortgeld maardirectuitdebeloftevandelenersomterugtebetalen.de handtekeningvaneenleneropdeleenovereenkomstiseenverplichtingomde bankdeleningterugtebetalenplusrente,ofzeverliezenhunhuis,auto,ofwelk objectzealsonderpandgaven.datiseengroteverplichtingvoordelener. Watvereistdezelfdehandtekeningvandebank?Debankmaghetbedragvande leningcreërenenhetbijschrijvenopderekeningvandelener.letwel:creëren! Klinktdatvergezocht?Datkantochnietwaarzijn?Maardatishetwel. 1

2 Omuitteleggenhoeditwondervanmodernbankierenontstond,hieronderhet verhaalvandegoudsmid. HetVerhaalvandeGoudsmid Ooit,inverschillendetijden,werdvanallesgebruiktalsgeld.Hetmoest draagbaarzijnengenoegmensenmoesteneropvertrouwendathetlaterweer konwordeningewisseldvoordingenmetechtewaardealsvoedsel,kledingen behuizing.schelpen,cacaobonen,mooiestenen,zelfsverenzijngebruiktalsgeld. Goudenzilverwarenaantrekkelijkzachtenmakkelijkbewerkbaar,dussommige culturenwerdenbekwaammetdezematerialen.goudsmedenmaaktenhandel veelmakkelijkerdoormuntentegieten:gestandaardiseerdeeenhedenvandeze metalen,welksgewichtenzuiverheidwasgegarandeerd. Omzijngoudtebeschermenhaddegoudsmideenkluisnodig.Alsnelkloptenzijn dorpsgenotenaandedeuromruimtetehurenomhuneigenmuntenen kostbaarhedentebeschermen.zoverhuurdedegoudsmidineenmumvantijd iedereplankindekluisenverdiendehijeenkleininkomenmetzijn kluisverhuurbedrijf. Jarengingenvoorbijendegoudsmidbedachtietsslims.Houderskwamenzelden omhungoudwegtehalenenzekwamennooitallemaaltegelijk.datkwam omdatdereçu's,diedegoudsmiduitschreefalsontvangstbewijzenvoorhetgoud, verhandeldwerdenopdemarktalszijndehetgoudzelf.ditpapierengeldwas veelmakkelijkerdanzwaremunten.bedragenkondengewoonopgeschreven wordeninplaatsvanstukvoorstuktewordenuitgeteldvooriederetransactie. Degoudsmidbedachterdusnogeenanderehandelbij.Hijleendezijngouduiten rekenderente.maartoenzijnhandigereçugeldalgemeengeaccepteerdraakte begonnenlenersomleningentevragenindevormvandezereçu's,inplaatsvan hetdaadwerkelijkemetaal. Terwijldeindustriezichuitbreiddevroegenmeerenmeermensendegoudsmid omleningen.ditbrachthemopeennogbeteridee.hijwistdatmaarweinigvan zijnhoudershungelddaadwerkelijkophaalden.dusdegoudsmiddachtdathijer makkelijkmeewegzoukomenalshijreçu'suitschreefvoorhetgoudvanzijn houdersnaastzijneigengoud.zolangdeleningenwerdenterugbetaaldzouden zijnhoudersvannietswetenenerooknietslechtervanworden.degoudsmid,nu meerbankierdanhandwerksman,konzoveelmeerwinstmakendanhijzou kunnenalshijalleenzijneigengouduitleende. Jarenlangverdiendedegoudsmidinhetgeheimeengoedinkomenvanderente opandermansstortingen.alsprominentgeldschieterwerdhijalmaarrijkerdan zijndorpsgenotenenhijliepermeetekoop.verdenkingengroeidendathijhet geldvanzijnhoudersuitgaf.zijnhouderskwamensamenendreigdenhungoud optenemenalsdegoudsmidnietopbiechttewaarzijnrijkdomvandaankwam.in tegenstellingtotwatjezoudenkenwerdditgeenrampvoordegoudsmid. 2

3 Ondanksdefrauduleuzeaardvanzijnsysteem,werktezijnidee.Dehouders warennietskwijtgeraakt.hungoudlagveiligindekluisvandegoudsmid.maar inplaatsvanhungoudterugtenemeneistendehoudersdatdegoudsmid,nuhun bankier,henlietmeepro$iterendoorheneendeelvanderentetebetalen. Datwashetbeginvanbankieren:Debankierbetaaldeeenlagerenteop stortingenvanandermansgeld,diehijdanuitleendetegeneenhogererente.het verschildektedekostenvandebankenhijmaaktenogwinstook.delogicavan ditsysteemissimpel.enhetlijkteenredelijkemanieromaandevraagnaar krediettevoldoen.echter,ditisniethoebankierentegenwoordigwerkt. Onzegoudsmidbankierwasniettevredenmethetinkomendatoverbleefnadat hijderente inkomstenhadgedeeldmetzijnstorters.ondertussengroeidede vraagnaarkredietsnelterwijldeeuropeanenzichverspreiddenoverdewereld. Maarzijnleningenwarenbeperktdoordehoeveelheidgouddiezijnhoudersin zijnkluishaddenliggen.toenkreeghijeennoggewaagderidee.omdatalleen hijzelfwistwaterdaadwerkelijkindekluislag,konhijreçu'suitschrijvenvoor gouddaterhelemaalnietwas.zolangnietallereçuhouderstegelijkertijdnaarde kluiskwamenomechtgoudteeisen,hoezouiemandhetdanweten?ditnieuwe planwerkteerggoed.debankierwerdongelofelijkrijkdoorderentediebetaald werdopgouddatnietbestond. Hetideedatdebankiergelduithetnietscreëerdewastewaanzinnigomte geloven.dusdezegedachtekwamlangetijdnietbijmensenop.maardemacht omgeldteverzinnensteegdebankiernaarhethoofd,zoalsjejekuntvoorstellen. Opeengegevenmomentwektedehoeveelheidleningenenzijnoverdadige rijkdomweerhetwantrouwenvandemensen.sommigelenerseistenechtgoud inplaatsvanpapierenvervangers.geruchtenverspreiddenzich.verschillende rijkehoudersverschenenomhungoudwegtehalen.hetspelwasover.eenzee vanreçuhoudersoverspoeldedestraatvoordegeslotenbank.debankierhad nietgenoeggoudenzilveromalhetpapiertedekkendathijhengegevenhad.dit wordteen'runopdebank'(bankrun)genoemd.hetiswatiederebankiervreest. Hetfenomeen'bankrun'ruïneerdeindividuelebankenenschaaddelogischerwijs hetpubliekevertrouweninallebankiers.hetzouvanzelfsprekendzijngeweest omsimpelwegteverbiedenomgelduithetnietstecreëren.maardegrote kredietendiedebankiersaanbodenwarenonmisbaargewordenvoorhetsucces vandeeuropesecommerciëleexpansie.duswerddezepraktijkgelegaliseerden gereguleerd.bankiersstemdeninomzichaanlimietentehoudenopde hoeveelheid)ictiefgelddatzekondenuitlenen.ditbedragwasnogsteedsveel groterdandedaadwerkelijkewaardevanhetgoudenzilverindekluis.meestal wasdeverhouding90ictievedollarstegen1echtedollaringoud.dezeregels werdengehandhaafddooronverwachtecontroles.erwerdookafgesprokendat inhetgevalvaneenbankrun,centralebankenlokalebankenzoudensteunenmet noodinjectiesvangoud.alleenalserrunsopveelbankentegelijkertijdwaren, zoudebankiers kredietbubbelbarstenenhetsysteeminstorten. 3

4 4 Hethuidigegeldsysteem Indeloopderjarenishetfractionelereservesysteemenhaargeïntegreerde netwerkvanbanken,ondersteunddooreencentralebank,hetdominante geldsysteemvandewereldgeworden.tegelijkertijdisdefractiegouddiehet schuldgelddektgestaaggekrompentotniets.debasisaardvangeldisveranderd. Geldvertegenwoordigdewaarde,nuvertegenwoordigthetschuld.Inhet verledenwaseenpapierendollareenreçudatkonwordeningewisseldvooreen vastehoeveelheidgoudofzilver.tegenwoordigkaneenpapierenofdigitale dollaralleenwordeningewisseldvooreenanderepapierenofdigitaledollar.in hetverledenbestondprivaatgecreëerdbankkredietalleenindevormvan privatebankbiljettendiemensenmochtenweigeren,netzoalswijvandaag iemandspersoonlijkechequemogenweigeren.tegenwoordigwordtprivaat gecreëerdbankkredietlegaalomgezetindoordeoverheiduitgegeven.iatvaluta: deusdollars,canadesedollarsenpondendiewenormaliterbeschouwenals geld.fiatvalutaisgelddatwordtgecreëerdmetoverheidsgoedkeuringofdecreet. Enwettigebetaalmiddelwettenbepalendatburgersdit#iatgeldmoeten accepterenalsa+betalingvoorschuld. Voordeduidelijkheidhierondereenbeschrijvingvanwatfractionele reservesystemenzijn,overgenomenvanwikipedia: Fractional reservebanking(fractioneelbankieren)ishetindehuidigebancairesectorbestaande gebruikwaarbijbankenslechtseendeelvandehuntoevertrouwdemiddelenindirectbeschikbarevorm aanhouden,enhetovergrotedeelvandemiddelenuitlenen,ongeachthunverplichtingomdehun toevertrouwdemiddelen,voorzoverdezedirectopeisbaarzijn,opeersteverzoekterugtebetalen. Hetgaathierbijomdedirectopvraagbaretegoeden(dusverplichtingenvandebank).Ditzijnin hoofdzaak: detegoedenvanrekeninghoudersinrekeningcourant(decreditsaldiopbetaalrekeningen) detegoedenopdirectopvraagbarespaarrekeningenvanrekeninghouders(dusnietdetegoedenop termijndeposito's) dedoordebankaangetrokkendaggeldleningen(leningendietussenbankenonderlingverstrekt wordenmeteenlooptijdvanslechtsééndag,voorbedragenvantientallentothonderdenmiljoenen euro's). Nuisdevraag,alsoverhedenenbankengewoongeldkunnenmaken,hoeveel geldbestaaterdan? Inhetverledenwerddetotalehoeveelheidgeldinomloopbeperktdoorde fysiekebeperkingopdatgenedatgebruiktwerdalsgeld.bijvoorbeeld,ommeer goud ofzilvergeldtecreërenmoestermeergoudofzilverwordengevondenen gedolven.tegenwoordigwordtgeldletterlijkgecreëerdalsschuld.nieuwgeld wordtgecreëerdzodraiemandeenleningneemtbijdebank.hetgevolgisdatde totalehoeveelheidgelddatgecreëerdkanwordenmaaréénechtebeperking heeft;detotalehoeveelheidschuld.(totaleamerikaanseschuldin1975was$5 triljoen,in2006washet$45triljoen(?).)

5 U.S. NATIONAL DEBT CLOCK The Outstanding Public Debt as of 30 Jan 2012 at 10:43:54 PM GMT is: The estimated population of the United States is 312,135,519 so each citizen's share of this debt is $48, The National Debt has continued to increase an average of $3.94 billion per day since September 28, 2007! Overhedenplaatseneenwettelijkelimietopdecreatievannieuwgelddoor regelstehandhaven:fractionelereservevereisten.dezefractionelereserve vereistenverschillenvanlandtotlandenvantijdtottijd.inhetverledenwashet eengebruikelijkevereistedatbankentenminsteééndollaraanechtgoudinde kluishaddenvooriederetiendollaraanschuldgelddatgecreëerdwerd. Tegenwoordigzijndereservevereistenverhoudingennietmeervantoepassing opdeverhoudingtussennieuwgeldengoudindekluis,maarslechtsopde verhoudingtussennieuwschuldgeldenbestaandschuldgelddatgestortisbijde bank.tegenwoordigbestaandereservesvaneenbankuittweezaken.de hoeveelheiddoordeoverheiduitgegevencontanten,ofhetequivalentdatde bankheeftgestortbijdecentralebankplushetreedsbestaandeschuldgelddat debankinkasheeft. Omditopeeneenvoudigemanieruitteleggenstellenweonsvoordaterneteen nieuwebankisbegonnenennoggeenhoudersheeft.deinvesteerdershebben echtereenreservestortingbijdecentralebankgedaanvan$1111,12inbestaand contantgeld.devereistereserveverhoudingis9:1. Stap1:Debankopenthaardeurenenverwelkomthaareersteklantvooreen lening.hijheeft$10,000nodigvooreenauto.doorde9:1reserveverhouding magdenieuwebankdoorhaarreservebijdecentralebank,ookbekendals 'basisgeld',wettelijk9keerdatbedragcreëren,=$10,000opbasisvande schuldbeloftevandelener.deze$10,000wordtnergensvanafgenomen.hetis compleetnieuwgelddatsimpelwegopdelenersrekeningwordtingevoerdals bankkrediet.delenerschrijftdaneenchequeopdatbankkredietomdeautote kopen. Stap2:Deverkoopsterstortdezenieuwgecreëerde$10,000bijhaarbank.In tegenstellingtothetbasisgelddatgestortisbijdecentralebankmagditnieuw gecreëerdekredietgeldnietvermenigvuldigdwordenmetdereserveverhouding. 5

6 Hetwordtdaarentegengedeelddoordereserveverhouding.Meteenverhouding van9:1mageenleningvan$9.000gecreëerdwordenopbasisvandestorting van$10,000. Stap3:Alsdie$9,000wordtgestortdooreenderdepartijbijdezelfdebankdie hetcreëerdeofbijeenanderebank,danwordtditdewettigebasisvooreen derdeuitgiftevanbankkrediet.ditmaalvoorhetbedragvan$8,100.zoalseen matroesjkawaarbijiederelaageenietskleinerepopbinneninbevat,bevatiedere stortingdemogelijkheidvooreenietskleinereleningineenoneindigafnemende reeks.alshetgecreëerdeleengeldnietwordtgestortbijdebank,danstopthet proces.datishetonvoorspelbaredeelvanhetgeldcreatiemechanisme. Maarwaarschijnlijkwordtbijiederestaphetnieuwegeldwélgestortbijeen bank.enhetreserveverhoudingsproceskanzichkeeropkeerherhalentotdater bijna$100,000aangloednieuwgeldisgecreëerdbinnenhetbanksysteem.aldit geldisvollediggecreëerduitschuldenhetheleprocesiswettelijktoegestaan doordeeerstereservestortingvan$1111,12dienogsteedsonaangeroerdbijde centralebankliggen.bovendienmoetenonderditingenieuzesysteemde boekhoudingenvaniederebankindekettingtonendatdebank10%meeraan gestortgeldheeftdanhetuitheeftstaanalsleningen.ditgeeftbankeneensterke motiveringomstortingenteverkrijgenomzoleningentekunnenmaken, waarmeezedemisleidendemaaralgemeneindrukwekkendatleningenuitde stortingenkomen.tenzijalleopvolgendeleningenbijdezelfdebankworden gestortkunjenietzeggendateenindividuelebankhaaroriginele basisgeldreservebijna90keerheeftvermenigvuldigddoorbankkrediettegeven vanuithetniets.echter,hetbanksysteemiseengeslotenkring.hetbankkrediet vandeenebankwordteenstortingbijdeandereenviceversa.ineen theoretischewereldwaarinallesgelijkwordtuitgewisseldzouhetuiteindelijke resultaatprecieshetzelfdezijn,alsofhetheleprocesplaatsvondinéénbank.dat wilzeggendatdeoriginelecentralebankreservevandebankvanietsmeerdan$ 1100haartoestaatomuiteindelijkrenteteincasserenoptot$100,000diede banknooithad. BankenlenendusgelduitdatzeNIETHEBBEN! Ditklinktbelachelijk,maarhetwordtnogmooier. Indeafgelopentientallenjaren,alsgevolgvanhetlobbyendoordebanken,zijn devereistenomeenstortingtedoenbijdenationalecentralebankinsommige landenvrijwelverdwenen(insommigelandenisdecentralebankreserve Vereiste=$0)endedaadwerkelijkeverhoudingenkunnenveelhogerzijndan 9:1.Voorsommigetypenrekeningenzijnverhoudingenvan20:1tot30:1 gebruikelijk.enrecentelijk,doorgebruiktemakenvandossierkostenomde vereistereservevandelenerteverkrijgenhebbenbankennueenmanier gevondenomdebeperkingenopdereservevereistentotaalteomzeilen.dus, hoewelderegelsingewikkeldzijn,isderealiteitvoorhetgezondeverstand eigenlijkheelsimpel.bankenkunnenzoveelgeldcreërenalswijkunnenlenen. 6

7 Iedereenweetonbewustdatbankengeengelduitlenen.Alsjegeldopneemtvanje spaarrekeningverteltdebanknietdatdatnietkanomdatzijhetgeldheeft uitgeleendaaniemandanders. MarkMans(ield,EconoomenAuteur OndanksheteindeloosgepresenteerdebeeldmateriaalvandeMunt,beslaathet doordeoverheidgecreëerdegeldtypischslechtsminderdan5%vanhetgeldin omloop.meerdan95%vanalhetgelddatnubestaatwerdgecreëerddoor iemanddieeenschuldbekentenistekendeaaneenbank.daarnaastwordt bankkredietingrotehoeveelhedengecreëerdenvernietigd,iederedag,als nieuweleningenwordenafgeslotenenoudewordena0betaald. Ikbenbangdatdegewoneburgernietgraagzalhorendatbankenhungeld kunnencreërenendatookdoen....enzijdiehetkredietvaneenlandbeheersen,sturenhetbeleidvanregeringenen hebbenhetlotvandebevolkinginhunhanden. ReginaldMcKenna,voormaligVoorzitterMidlandsBankvanEngeland Bankenkunnenditgeldsysteemalleenuivoereninactievesamenwerkingmetde overheid: Teneerstenemenoverhedenwettigbetaalmiddelwettenaanomonsde nationale)iatvalutatelatengebruiken. Tentweedestaanoverhedenhettoedatprivaatbankkredietuitbetaaldwordt indezeoverheidsvaluta. Tenderdedwingenoverheidsrechtbankenschuldenaf. Tenslottevoerenoverhedenregelgevingendooromdefunctionaliteiten geloofwaardigheidvanhetgeldsysteemtewaarborgenvoorhetpubliek,terwijl zenietsdoenomhetpubliekteinformerenoverwaargelddaadwerkelijk vandaankomt. Desimpelewaarheidisdatwanneerwijtekenenopdestippellijnvaneen contractvooreenleningofhypotheek,onzeondertekendebetalingsbelofte ondersteunddoorhetonderpanddatweopgevenalswenietbetalen hetenige vanechtewaardeisindetransactie.vooriedereendiegelooftdatweonze beloftenakomenisdieleenovereenkomstofhypotheeknueendraagbaar, uitwisselbaarenverkoopbaarstukpapier.hetiseenschuldbekentenisdie waardevertegenwoordigtendaardooreenvormvangeldis.ditisgelddatde lenerinwisselttegendezogenaamdeleningvandebank.eenleningindeechte wereldbetekentdatdeuitlenerietstelenenmoethebben.alsjeeenhamernodig hebt,danismijnbeloftevooreenhamerdieikniethebnietechtbehulpzaam. Maarindekunstmatigewereldvangeldmageenbeloftevandebankomgeldte betalendathijnietheeftdoorgaanvoorechtgeld.enwijaccepterenhetals zodanig. 7

8 "Enzodoendeisonsnationaalcirculerendemediumnuovergeleverdaande leentransactiesvanbanken,diegeengelduitlenen,maargeldbeloventegevendat zeniethebben." IrvingFisher,Econoom&Auteur Alsdelenerdeschuldbelofteondertekent,zetdebankdetransactieopdebalans doorhetmakenmeteenpaartoetsaanslagenopdecomputervaneengelijke schuldvandebankaandelener.vanuithetoogpuntvandelenerwordtdit geleendgeldopzijnofhaarrekeninggezet.enomdatdeoverheiddezeschuld vandebankaandelenertoestaatomomgezettewordeninoverheids2iatvaluta, moetiedereenhetaccepterenalsgeld. Nogmaals,debasiswaarheidisergeenvoudig.Zonderhetdocumentdatdelener ondertekende,haddebankiernietsomuittelenen. Hebjejeweleensafgevraagdhoeiedereen,deoverheid,decorporaties,kleine bedrijven,families,allemaaltegelijkertijdschuldkunnenhebbenenvoorzulke astronomischebedragen?hebjejeweleensafgevraagdhoeerzoveelgeldkan zijnomuittelenen? Nuweetjehet,datiserniet. Bankenlenengeengelduit.Zemakenheteenvoudigwegvanschuld. Enomdatschuldpotentieelonbeperktis,isdeaanvoervangelddatook.Enzo blijkt,isdetegenovergesteldesituatieookwaar:geenschuld,geengeld. Ishetnietverbazingwekkenddatondanksdeenormeovervloedaan hulpbronnen,innovatieenproductiviteitdieonsomringen,bijnaiedereen,van overhedentotbedrijventotindividuenallemaalzwareschuldenhebbenbij bankiers?alsmenseneenszoudenstoppenenzichafvragenhoedatkan!hoekan hetzijndatdemensendiedeechterijkdomindewereldproduceren (landbouwersbijvoorbeeld)schuldhebbenbijhendieslechtshetgelduitlenen datdierijkdomvertegenwoordigt. Nogverbazingwekkenderishetdatalsgeldschuldisenergeenschuldwas,er dusookgeengeldzouzijn. "Datiswatonsgeldsysteemis.Alsergeenschuldenzoudenzijninonsgeldsysteem, danzouergeengeldmeerzijn." MarinnerS.Eccles,Voorzitter&GouverneurvandeFederaleReserve Alsditnieuwisvoorje,danbenjenietdeenige.Demeestemensendenkendat alsalleschuldenzoudenzijna/betaald,detoestandvandeeconomiezou verbeteren.datiszekerwaaropindividueelniveau.zoalswijmeertebesteden hebbenalsonzeleningisafgelost,denkenwijdatalsniemandmeerschuldzou hebben,eroverhetgeheelmeergeldzouzijnomtespenderen.maardewaarheid ishettegenovergestelde.erzouhelemaalgeengeldzijn. Daarhebjehet.Wezijnvollediga4hankelijkvanvoortdurendvernieuwd bankkrediet,anderszouerhelemaalgeengeldzijn.geenleningen,geengeld. DatiswatergebeurdetijdensdeGroteDepressie.Degeldaanvoerslonkdrastisch omdatdeaanvoervanleningenopdroogde. 8

9 "Ditiseenverbijsterendegedachte.Wezijnvollediga7hankelijkvancommerciële banken.menmoetiederedollarlenendieinomloopis,contantofkrediet.alsde bankenruimschootssynthetischgeldmaken,zijnwewelvarend;zoniet,dan verhongerenwe.wezittenabsoluutzonderpermanentgeldsysteem.wanneerjehet heleplaatjeziet,isdetragischeabsurditeitvanonzehopelozepositiehaast onvoorstelbaar,maarzoishet." RobertH.Hemphill,KredietmanagerFederaleReservebank,Atlante, Georgia.Perpetualdebt Datisnognietalles.Bankencreërenalleendehoofdsom.Zecreërenniethetgeld omderentetebetalen.waarmoetdatvandaankomen? Deenigeplekwaarlenersgeldkunnenverkrijgenomhunrentetebetalenisde geldhoeveelheidvandetotaleeconomie.maarbijnadiehelegeldhoeveelheidis opdezelfdemaniergemaakt.hetisbankkredietdatmoetwordenterugbetaald metmeerdanwerdgecreëerd.dusoveralzijnerlenersindezelfdesituatiedie driftigproberenhetgeldteverkrijgendatzenodighebbenomzowelde hoofdsomalsderenteterugtebetalenuiteentotalegeldhoeveelheiddiealleen dehoofdsombevat.hetisduidelijkonmogelijkvooriedereenomdehoofdsom plusderenteterugtebetalen,wanthetrentegeldbestaatniet.ditkanzelfs wordenuitgedruktineensimpelewiskundigeformule: P/(P+I)zalhunleencontractnakomen. I/(P+I)zullenfaillietgaan. Hetgroteprobleemhierisdatvoorlanglopendeleningenalshypothekenen staatsschulddehoeveelheidrentedehoofdsomveroverschrijdt.tenzijerveel extrageldwordtgecreëerdomderentetebetalen,betekentditeenhoogaantal faillissementeneneenniet functionerendeeconomie.omeenfunctionele maatschappijtehebbenmoethetaantalfaillissementenlaagzijn.omditte bereikenmoetersteedsmeerschuldgeldwordengecreëerdomaandehuidige vraagnaargeldtevoldoenomdevoorgaandeschuldaftebetalen.maarditmaakt detotaleschuldnatuurlijkgroterendatbetekentdatermeerrentemoetworden betaald,watresulteertineenimmerescalerende,onafwendbarespiraalvanzich opstapelendeschuld. Hetisslechtshettijdsverschiltussendegeldcreatiealsnieuweleningenenhet terugbetalendatvoorkomtdathetgeldtekorttoeslaatenhethelesysteemfailliet maakt.maarterwijlhetonverzadigbarekredietmonstervandebankengroteren groterwordt,wordtdenoodzaakommeerschuldgeldtecreërenomhette voedenalmaardringender. Waaromzijnderentetarievenzolaag? Waaromkrijgenweongevraagdecreditcardsmetdepost? WaaromspendeertdeAmerikaanseoverheidsnellerdanooit? Isdithetafwendenvaneeninstortingvanhethelemonetairesysteem? Eenrationeelpersoonmoetzichafvragenofditechteeuwigdoorkangaan. Iseeninstortingnietonafwendbaar? 9

10 "Eéndingdatjejemoetrealiserenoveronsfractionelereservebanksysteemisdat, netalsbijeenspelletjestoelendans,zolangdemuziekblijftspelenergeenverliezers zijn." AndrewGause,MonetaireHistoricus Geldfaciliteertproductieenhandel.Alsdegeldhoeveelheidtoeneemt,wordtgeld steedswaardelozer,tenzijdeproductieenhandelindeechtewereldmet dezelfdehoeveelheidgroeien.teldaarderealisatiebijopdatalswehorendatde economiegroeitmet3%perjaarheteenconstantestijginglijkt,maardatnietis. De3%vanditjaarvertegenwoordigtmeergoederenendienstendande3%van vorigjaar wanthetis3%vanhetnieuwetotaal.inplaatsvanderechtelijndieje jevoorsteltbijdiewoorden,isheteigenlijkeenexponentiëlecurvediealmaar steilerwordt. "Degrootstetekortkomingvandemensheidisonsonvermogenomdeexponentiële functietebegrijpen." AlbertA.Bartlett,physicist Hetprobleemisnatuurlijkdateeuwigegroeivandeechteeconomieeeuwig escalerendgebruikvangrondstoffenenenergievereist.steedsmeergoederen moetenvangrondstoftotafvalworden,iederjaar,vooraltijd,enkelomte voorkomendatditsysteeminstort. "Iemanddiedenktdatexponentiëlegroeieeuwigdoorkangaanineeneindige wereldiseengestoordeofeeneconoom." KennethBoulding,economist Viereenvoudigevragen Watkunnenwijdoenaandezeronduitgriezeligesituatie? Iniedergevalhebbenweeenheelanderideevangeldnodig.Hetistijddatmeer mensenzichzelfenhunoverhedenviersimpelevragenstellen. Overalterwereldlenenoverhedengeldmetrentevanprivatebanken. Staatsschuldiseengrootdeelvandetotaleschuld.Hetonderhoudenvandie schuldvraagtveelbelastinggeld.wewetendatbankenhetgeldcreërendatze uitlenen.overhedenhebbenzetoestemminggegevendittedoen.dus,deeerste vraagis: 1)Waaromlenenoverhedengeldvanbankenmetrentealsdeoverheidalhet rentevrijegeldzelfkanmaken? Detweedegrotevraagis: 2)Waaromüberhauptgeldalsschuldcreëren?Waaromgeengeldcreërendat continuecirculeertennieteeuwigmetrenteherleendmoetwordenomte bestaan? Derdevraag: 3)Hoekaneengeldsysteemdatalleenkanfunctionerenmeteeuwigversnellende groeigebruiktwordenomeenduurzameeconomieoptebouwen?ishetniet 10

11 vanzelfsprekenddateeuwigversnellendegroeienduurzaamheidonverenigbaar zijn? Enuiteindelijk: 4)Watisermetonshuidigesysteemdathettotaala4hankelijkmaaktvan eeuwigegroei?watmoeterveranderdwordenomeenduurzameeconomie mogelijktemaken? Woeker Ooitwerdhetrekenenvanrenteopleningen'woekeren'genoemd.Erstonden zwarestraffenop,zelfsdedoodstraf.iederegrotegodsdienstverboodwoekeren. Demeesteargumententegendepraktijkwarenmoreel.Mengeloofdedathet eniglegitiemedoelvangeldwasomdeuitwisselingvanechtegoederenen dienstentevergemakkelijken.iederevormvangeldverdienendoorsimpelweg geldtebezittenwerdgezienalsdedaadvaneenparasietofvaneendief.echter, toendekredietbehoeftevandecommercietoenam,verlorendemorele argumentenhetuiteindelijktegenhetargumentdatuitlenenrisicometzich meebrengtenverliesvanmogelijkhedenvandeuitlener.daaromiswinstmaken dooruitlenengerechtvaardigd. Tegenwoordiglijkendezeideeënouderwets.Nuwordthetideeomgeldte verdienenmetgeldgezienalseenideaalomnaartestreven.waaromzouje werken,alsjouwgeldkanwerkenvoorjou?echter,alsjejeeenduurzame toekomstvoorstelt,ishetduidelijkdathetrekenenvanrentezoweleenmoreel alseenpraktischprobleemis. Steljeeenmaatschappijeneconomievoordiedeeeuwenkandoorstaanomdat ze,inplaatsvanhaarenergiereservesteplunderen,zichzelfbeperkttotwater vandaagbinnenkomt.erwordtnietmeerhoutgekaptdanerbijgroeitindezelfde periode.alleenergieishernieuwbaar:zon,zwaartekracht,geothermische en magnetischeenergieenwatwenogmeerontdekken.dezemaatschappijleeft binnendegrenzenvanhaarniet hernieuwbarebronnendooralleste hergebruikenenrecyclen.endepopulatievervangtzichzelfgewoon. Zo nmaatschappijzounooitkunnenfunctionerenmeteengeldsysteemdattotaal a"hankelijkisvaneeuwigversnellendegroei.eenstabieleeconomieheefteen geldsysteemnodigdattenminsteinstaatisstabielteblijvenzonderintestorten. Latenweonsvoorstellendathettotalevolumevandestabielegeldhoeveelheid wordtvastgelegd.latenweonsookvoorstellendatgelduitlenersookbestaand geldmoetenhebbenomuittelenen.alssommigemensenindeze geldhoeveelheidsystematischgeldmetrentegaanuitlenen,neemthundeelinde geldhoeveelheidtoe.alszealhetgelddatwordtterugbetaaldblijvenuitlenen tegenrente,watisdanhetonvermijdelijkeresultaat?ofhetnugoud,8iat of schuldgeldis,maaktnietuit.degelduitlenerskrijgenuiteindelijkalhetgeld.en alsallefaillissementenenbankroetszijnafgehandeld,krijgenzealleechte 11

12 goederenook.alleenalsdeinkomstenvanlenenmetrenteeerlijkverdeeld wordenonderdebevolkingzouditkernprobleemwordenopgelost.hoge belastingenopbankwinstenzoudenditkunnenbereiken.maarwaaromzouden bankendannogzakenwillendoen? Alsweonsooitzoudenbevrijdenvandehuidigesituatiekunnenweons bankierenvoorstellenalseennon pro$itdienstvoordesamenleving.de inkomstenuitrentewordenverdeeldalseenuniverseelburgerdivident,of uitlenenhelemaalzonderrenteterekenen. Ikhebnogniemandgehaddiemetlogicaenverstandkonverantwoordendatde federaleoverheidhetgebruikvanhaareigengeldmoetlenen...ikgeloofdatereen tijdkomstdatmenseneisendatditverandert.ikgeloofdatereentijdkomtindit landwaarinzejouenmijeniedereeninhetcongresdeschuldzullengevenvanhet nutteloostoekijkenterwijlzo nidiootsysteemblijftbestaan. WrightPatman,DemocratischCongreslid Hetsysteemveranderen Alsdefundamenteleaardvanhetsysteemdeproblemenveroorzaakt,zal bijsturenvandatsysteemdieproblemennooitoplossen.hetsysteemzelfmoet vervangenworden. Veelmonetairecriticipleitenvooreenterugkeernaaropgoudgebaseerdgeld.Ze bewerendatgoudeenlangehistorievanbetrouwbaarheidheeft.zenegerende velevormenvanoplichtingdiemetgoudmogelijkzijn:hetafvijlenvanmunten, hetaanlengenvanmetaal,allesopkopenendeprijsopdrijven.ditvondallemaal ruimschootsplaatsinhetouderomeendroegbijaanhaarondergang.sommigen radenzilveraanomdatermeervanisdangoud,waardoorhetmoeilijkerisde prijstebeïnvloeden. Velenbetwijfelenofedelmetalenüberhauptwelterugmoetenkeren.Niemand wilmeereenzwarezakmuntenmeenemenomtewinkelen.hetiszekerdat papier,digitaal,plastic ofnogwaarschijnlijker,biometrischid geldhet mediumvanhandelzalwordenmetdezelfdemogelijkheidtothetcreërenvan onbeperktschuldgeldzoalsnu.daarnaast,alsgoudweerdeenigewettigebasis voorgeldzouworden,zoudenzijdiegeengoudhebbenplotselinggeengeldmeer hebben.anderepleitbezorgersvoormonetairehervorminghebbenvastgesteld dathebzuchtenoneerlijkheiddebelangrijksteproblemenzijnendater misschienbeteremanierenzijnvooreeneerlijkenopengeldsysteemdan terugkerennaarzilverofgoud. Inventievegeestenhebbeneenaantalalternatievemanierenvoorgesteldomgeld tecreëren.veelprivateruilhandelsystemencreërengeldalsschuld,zoalsbanken doen,maarhetwordtopenlijkgedaanenzonderrenteterekenen.eenvoorbeeld iseenruilhandelsysteemwaarinschuldwordtuitgedruktalsbeloftenvooruren arbeid.alleurenwordengelijkwaardiggewaardeerdopeendollarschaal,zodat 12

13 urenkunnenwordenomgerekendnaardedollarprijsvangoederen.zo n geldsysteemkandooriedereenwordenopgezetdieeenmanierverzintomde boekhoudingtedoenengenoegenbetrouwbaredeelnemersvindt.eenlokaal ruilhandelsysteemopzetten,ookalzouhetnuweinignuthebben,zoueenslim noodplanzijnvooriederegemeenschap. Monetairehervormingisnetalspolitiekehervorming,eengrootonderwerpdat eenwiltotveranderingvereisteneenwilombuitenkaderstedenken.monetaire hervormingzalnetalspolitiekehervorming,nietgemakkelijktotstandkomen. Wantdekrachtigebelanghebbendendiepro+iterenvanhethuidigesysteem zullenallesdoenomhunvoordeeltebehouden. Nuwegezienhebbendatgeldslechtseenideeisendatgeldinwerkelijkheidalles kanzijnwatwijhetmaken,ishiereensimpelalternatiefmonetairconceptomte overwegen.ditmodelisgebaseerdopsystemendieinhetverledenhebben gewerktinengelandenamerika.systemendieondermijndenvernietigdzijn doordegoudsmid bankiersenhunfractionelereservesysteem. Omeeneconomietecreërenoppermanentrentevrijgeld,zougeldsimpelweg doordeoverheidkunnenwordengecreëerdengespendeerdindeeconomie het liefstaanduurzameinfrastructuurdiedeeconomieondersteunt,zoalswegen, spoorwegen,bruggen,havensenpubliekemarkten.ditgeldzounietworden gecreëerdalsschuld.hetzouwordengecreëerdalswaarde.dewaardeisdan waarhetaanuitgegevenwerd.alsditnieuwegeldeenproportionelegroeiin handelmogelijkmaaktezouhethelemaalgeenin1latieveroorzaken. Alsoverheidsuitgavenwelin2latiezoudenveroorzaken,zoudenertweemogelijke optieszijn. In#latieisinwezeneenproportionelebelastingopgeld.Ofhetgeldnu20% inwaardedaaltofdeoverheid20%vanonsgeldafpakt,heteffectoponze koopkrachtishetzelfde.(nuhebbenwebeide:in9latieénbelastingen!!)op dezemanierzouin,latieinplaatsvanbelastingpolitiekacceptabelzijn, indienhetgoedbesteedwordtenbeperktblijft. Ofdeoverheidkanin.latietegengaandoorbelastinggeldteinnendatzedan uitroulatieneemt.hierdoorkrimptdegeldhoeveelheidenwordtdewaarde hersteld. Omde&latietegentegaan,hetverschijnselvandalendelonenenprijzen,kande overheidsimpelwegmeergeldbesteden,duscreëren.zonderconcurrerende, privateschuldgeldcreatiezoudenoverhedeneffectieverecontrolehebbenoverde geldhoeveelheidvanhunland.debevolkingweetwiedeschuldigeisalshetfout gaat.regeringenzoudenkomenengaan,a2hangendvanhunvermogenomde geldwaardetehandhaven.deoverheidzouvoornamelijkdraaienop belastinggeld,netalsnu.maarmetditbelastinggeldkoopjeveelmeer,omdater geenrentehoefttewordenbetaaldaanprivatebankiers.erkangeen staatsschuldzijnalsdefederaleoverheidsimpelweghetgeldmaaktdatzenodig 13

UNILEVER TRADING STATEMENT EERSTE KWARTAAL 2012 EERSTE KWARTAAL: GOED BEGIN VAN HET JAAR

UNILEVER TRADING STATEMENT EERSTE KWARTAAL 2012 EERSTE KWARTAAL: GOED BEGIN VAN HET JAAR UNILEVER TRADING STATEMENT EERSTE KWARTAAL 2012 Deze pagina is een vertaling van de officiële Engelse aankondiging. In het geval van verschillen prevaleert de Engelse tekst. EERSTE KWARTAAL: GOED BEGIN

Nadere informatie

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

Statistische gegevens van het Nederlandse register voor burgerluchtvaartuigen Statistics of the civil aircraft register of the Netherlands

Statistische gegevens van het Nederlandse register voor burgerluchtvaartuigen Statistics of the civil aircraft register of the Netherlands Statistische gegevens van het Nederlandse register voor burgerluchtvaartuigen Statistics of the civil aircraft register of the Netherlands Op de volgende bladzijden vindt u een aantal grafieken en gegevens

Nadere informatie

Ierland socialer dan Scandinavië : de cijfers

Ierland socialer dan Scandinavië : de cijfers Ierland socialer dan Scandinavië : de cijfers Een eerste WFA evaluatie van de zorgzaamheid van het Ierse model Hoe sociaal is het Ierse model? Zijn lage belastingen noodzakelijkerwijze verbonden met een

Nadere informatie

present perfect simple.

present perfect simple. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON SIX Beste leerling. Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes. Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer

Nadere informatie

PERSBERICHT NR. 03-018

PERSBERICHT NR. 03-018 PERSBERICHT NR. 03-018 De Bank heeft kennis genomen van bepaalde reacties in de locale media over de bevindingen van de Commissie Schuldenproblematiek die begin van deze week zijn gepubliceerd. Hierin

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

Appendix I Experimental design

Appendix I Experimental design Appendix I Experimental design I. Experimental procedures The experiment consisted of 25 independent decision rounds. In each round, a subject was asked to allocate tokens between two accounts, labeled

Nadere informatie

We need to accelerate sustainability

We need to accelerate sustainability ENERGY TRANSITION We need to accelerate sustainability The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2020, the global population will consume some 15,025 Mtoe (million tonnes of oil equivalent)

Nadere informatie

Voor Software as a Service

Voor Software as a Service Wednesday 27 October 2010 Product Software BEDRIJFSCONTINUÏTEIT Voor Software as a Service Door: Tommy van de Zande 1/33 Agenda Waarom sta ik hier? Onderzoek Wat verstaan we onder Bedrijfscontinuïteit

Nadere informatie

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Amsterdam, mei 2006 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Nadere informatie

Nieuw ondernemerschap in herstel

Nieuw ondernemerschap in herstel Nieuw ondernemerschap in herstel Global Entrepreneurship Monitor 2004 Nederland Jolanda Hessels Niels Bosma Sander Wennekers Zoetermeer, mei 2005 ISBN: 90-371-0949-7 Bestelnummer: A200502 Prijs: 40,- Dit

Nadere informatie

Wat zijn de SEI CMM niveaus waard? waard?

Wat zijn de SEI CMM niveaus waard? waard? Wat zijn de SEI CMM niveaus waard? Hans Vonk,, Ernst van Waning (Lawrence H. Putnam: Linking the QSM Productivity Index with the SEI Maturity Level http://www.qsm qsm.com/linking6..com/linking6.pdf) Quantitative

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JONGE ATLANTICI OKTOBER/NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF JONGE ATLANTICI OKTOBER/NOVEMBER 2014 NIEUWSBRIEF JONGE ATLANTICI OKTOBER/NOVEMBER 2014 INHOUD: 1. INTRO 2. AANKOMENDE ACTIVITEITEN/UPCOMING ACTIVITIES 3. ONZE NIEUWE BESTUURSLEDEN 4. VERSLAG CONFERENTIE IN BRUSSEL: Building a Stronger Future

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

#28 - sep t e m be r 2012. Borzo nieuws. Ger van Elk

#28 - sep t e m be r 2012. Borzo nieuws. Ger van Elk #28 - sep t e m be r 2012 Borzo nieuws Ger van Elk AS IS AS WAS - AS WAS AS IS AS IS AS WAS AS WAS AS IS Het wordt echt heel mooi, romantisch, lyrisch en esthetisch. Ik ben niet meer bang voor esthetiek.

Nadere informatie

De kosten van criminaliteit

De kosten van criminaliteit De kosten van criminaliteit Amsterdam, mei 2007 Onderzoek in opdracht van het WODC De kosten van criminaliteit Een onderzoek naar de kosten van criminaliteit voor tien verschillende delicttypen Inge Groot

Nadere informatie

Overzicht wetsbepalingen staatloosheid

Overzicht wetsbepalingen staatloosheid Overzicht wetsbepalingen staatloosheid Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind Artikel 7 1. Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte het recht op

Nadere informatie

Our disclaimer of opinion

Our disclaimer of opinion Nederlands Let op: dit is een voorbeeldtekst! Engels 00 Voorbeelden oob-controleverklaringen (Controlestandaarden 700-799) 0. Controleverklaringen in overeenstemming met Standaard 702N 0.1.13 Controleverklaring

Nadere informatie

Nieuwsbrief - Newsletter

Nieuwsbrief - Newsletter WWW. W A R C E M E T E R Y. NL F O U N D A T I O N W A R C E M E T E R Y B R U N S S U M Nr 7-2013 Burgemeester Luc Winants - Mayor Luc Winants Beschermheer van de stichting War Cemetery Brunssum Patron

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

Welke functies moeten ingevuld worden?

Welke functies moeten ingevuld worden? Welke functies moeten ingevuld worden? De herziene Wod van papier naar praktijk! Jan-Bas Prins 17 juni 2014 Relevante documenten Europa 2010/63/EU EC Implementation, interpretation and terminology of Directive

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken

Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken Prof. dr. X.E. Kramer Dr. M.L. Tuil Mr. I. Tillema Ondersteunend onderzoekers: M.I. Hazelhorst, LL.M. E.A. Ontanu, LL.M. m.m.v. Dr. J. van Erp Assistentie:

Nadere informatie

Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013

Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013 Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013 N.J.A. van der Velden en P.X. Smit Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013 N.J.A. van der Velden en P.X. Smit Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Nederland als grondstoffenrotonde

Nederland als grondstoffenrotonde Kamerlid Van Veldhoven (D66) roept het kabinet op een analyse te maken van de kansen van een grondstoffenrotonde voor de Nederlandse economie (foto: istockphoto) Nederlandse afvalsector is er klaar voor

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten Zorg voor euro

Nadere informatie

2WO12: Optimalisering in Netwerken

2WO12: Optimalisering in Netwerken 2WO12: Optimalisering in Netwerken Leo van Iersel Technische Universiteit Eindhoven (TU/E) en Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 20 februari 2014 http://homepages.cwi.nl/~iersel/2wo12/ l.j.j.v.iersel@gmail.com

Nadere informatie

DomCode Conference. DomCode is a group organizing high quality meetups for software developers in Utrecht.

DomCode Conference. DomCode is a group organizing high quality meetups for software developers in Utrecht. info@ DomCode Conference DomCode is a group organizing high quality meetups for software developers in Utrecht. We want to up the technical game in Utrecht by creating an affordable yet high quality full

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie