GELD ALS SCHULD. "Het proces waarmee banken geld creëren is zo simpel dat de geest het afstoot." John Kenneth Galbraith, Econoom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GELD ALS SCHULD. "Het proces waarmee banken geld creëren is zo simpel dat de geest het afstoot." John Kenneth Galbraith, Econoom"

Transcriptie

1 GELDALSSCHULD "EenaantalvandegrootstenamenindeVerenigdeStaten,indesectorenvan handelenproductie,zijnbangvooriets.zewetendatereenkrachtisergenszo georganiseerd,zosubtiel,zooplettend,zoverweven,zocompleet,zoverspreid,dat zebeternieteentegrotemondhebbenalszeerveroordelendoverspreken." WoodrowWilson,voormaligPresidentvandeVS "Iederekeeralseenbankeenleningafsluit,wordterbankkredietgecreëerd nieuwestortingen gloednieuwgeld." GrahamF.Towers,Gouverneur,BankvanCanada, "Hetproceswaarmeebankengeldcreëreniszosimpeldatdegeesthetafstoot." JohnKennethGalbraith,Econoom "Stamijtoeomhetgelduittegevenentebeheersenenikgeefernietsomwiede wettenmaakt." MayerAnselmRotschild,Bankier GeldalsSchuld Tweegrotemysteriesdominerenonzelevens,liefdeengeld. 'Watisliefde?',iseenvraagdieeindeloosbestudeerdisinverhalen,liederen, boeken,(ilmsentelevisie.maardatkannietwordengezegdoverdevraag,'watis geld?'. Hetisnietvreemddatmonetairetheorienietdeinspiratieisgeweestvan!ilmhits,maarhetwordtnieteensgenoemdindescholendiedemeestenvanons bezochten.voordemeestenroeptdevraag'waarkomtgeldvandaan?'eenbeeld opvandemuntdiebiljettendruktenmuntenslaat.geld,zodenkendemeesten, wordtgecreëerddoordeoverheid.datiswaar,maarslechtstotopzekerehoogte. Diemetalenenpapierensymbolenvanwaardediewenormaalzienalsgeld wordeninderdaadgemaaktdooreenoverheidsinstelling:demunt.maarhet overgrotedeelvanhetgeldwordtnietgecreëerddoordemunt.hetwordtiedere dag,inenormehoeveelheden,gecreëerddoorprivatecorporatiesdiewebanken noemen. Demeestendenkendatbankengelduitlenendathentoevertrouwdisdoor storters(houders).makkelijkomjevoortestellen,maarhetisnietdewaarheid. Bankencreërenhetgelddatzeuitlenennietuithaareigeninkomsten nietuit gestortgeld maardirectuitdebeloftevandelenersomterugtebetalen.de handtekeningvaneenleneropdeleenovereenkomstiseenverplichtingomde bankdeleningterugtebetalenplusrente,ofzeverliezenhunhuis,auto,ofwelk objectzealsonderpandgaven.datiseengroteverplichtingvoordelener. Watvereistdezelfdehandtekeningvandebank?Debankmaghetbedragvande leningcreërenenhetbijschrijvenopderekeningvandelener.letwel:creëren! Klinktdatvergezocht?Datkantochnietwaarzijn?Maardatishetwel. 1

2 Omuitteleggenhoeditwondervanmodernbankierenontstond,hieronderhet verhaalvandegoudsmid. HetVerhaalvandeGoudsmid Ooit,inverschillendetijden,werdvanallesgebruiktalsgeld.Hetmoest draagbaarzijnengenoegmensenmoesteneropvertrouwendathetlaterweer konwordeningewisseldvoordingenmetechtewaardealsvoedsel,kledingen behuizing.schelpen,cacaobonen,mooiestenen,zelfsverenzijngebruiktalsgeld. Goudenzilverwarenaantrekkelijkzachtenmakkelijkbewerkbaar,dussommige culturenwerdenbekwaammetdezematerialen.goudsmedenmaaktenhandel veelmakkelijkerdoormuntentegieten:gestandaardiseerdeeenhedenvandeze metalen,welksgewichtenzuiverheidwasgegarandeerd. Omzijngoudtebeschermenhaddegoudsmideenkluisnodig.Alsnelkloptenzijn dorpsgenotenaandedeuromruimtetehurenomhuneigenmuntenen kostbaarhedentebeschermen.zoverhuurdedegoudsmidineenmumvantijd iedereplankindekluisenverdiendehijeenkleininkomenmetzijn kluisverhuurbedrijf. Jarengingenvoorbijendegoudsmidbedachtietsslims.Houderskwamenzelden omhungoudwegtehalenenzekwamennooitallemaaltegelijk.datkwam omdatdereçu's,diedegoudsmiduitschreefalsontvangstbewijzenvoorhetgoud, verhandeldwerdenopdemarktalszijndehetgoudzelf.ditpapierengeldwas veelmakkelijkerdanzwaremunten.bedragenkondengewoonopgeschreven wordeninplaatsvanstukvoorstuktewordenuitgeteldvooriederetransactie. Degoudsmidbedachterdusnogeenanderehandelbij.Hijleendezijngouduiten rekenderente.maartoenzijnhandigereçugeldalgemeengeaccepteerdraakte begonnenlenersomleningentevragenindevormvandezereçu's,inplaatsvan hetdaadwerkelijkemetaal. Terwijldeindustriezichuitbreiddevroegenmeerenmeermensendegoudsmid omleningen.ditbrachthemopeennogbeteridee.hijwistdatmaarweinigvan zijnhoudershungelddaadwerkelijkophaalden.dusdegoudsmiddachtdathijer makkelijkmeewegzoukomenalshijreçu'suitschreefvoorhetgoudvanzijn houdersnaastzijneigengoud.zolangdeleningenwerdenterugbetaaldzouden zijnhoudersvannietswetenenerooknietslechtervanworden.degoudsmid,nu meerbankierdanhandwerksman,konzoveelmeerwinstmakendanhijzou kunnenalshijalleenzijneigengouduitleende. Jarenlangverdiendedegoudsmidinhetgeheimeengoedinkomenvanderente opandermansstortingen.alsprominentgeldschieterwerdhijalmaarrijkerdan zijndorpsgenotenenhijliepermeetekoop.verdenkingengroeidendathijhet geldvanzijnhoudersuitgaf.zijnhouderskwamensamenendreigdenhungoud optenemenalsdegoudsmidnietopbiechttewaarzijnrijkdomvandaankwam.in tegenstellingtotwatjezoudenkenwerdditgeenrampvoordegoudsmid. 2

3 Ondanksdefrauduleuzeaardvanzijnsysteem,werktezijnidee.Dehouders warennietskwijtgeraakt.hungoudlagveiligindekluisvandegoudsmid.maar inplaatsvanhungoudterugtenemeneistendehoudersdatdegoudsmid,nuhun bankier,henlietmeepro$iterendoorheneendeelvanderentetebetalen. Datwashetbeginvanbankieren:Debankierbetaaldeeenlagerenteop stortingenvanandermansgeld,diehijdanuitleendetegeneenhogererente.het verschildektedekostenvandebankenhijmaaktenogwinstook.delogicavan ditsysteemissimpel.enhetlijkteenredelijkemanieromaandevraagnaar krediettevoldoen.echter,ditisniethoebankierentegenwoordigwerkt. Onzegoudsmidbankierwasniettevredenmethetinkomendatoverbleefnadat hijderente inkomstenhadgedeeldmetzijnstorters.ondertussengroeidede vraagnaarkredietsnelterwijldeeuropeanenzichverspreiddenoverdewereld. Maarzijnleningenwarenbeperktdoordehoeveelheidgouddiezijnhoudersin zijnkluishaddenliggen.toenkreeghijeennoggewaagderidee.omdatalleen hijzelfwistwaterdaadwerkelijkindekluislag,konhijreçu'suitschrijvenvoor gouddaterhelemaalnietwas.zolangnietallereçuhouderstegelijkertijdnaarde kluiskwamenomechtgoudteeisen,hoezouiemandhetdanweten?ditnieuwe planwerkteerggoed.debankierwerdongelofelijkrijkdoorderentediebetaald werdopgouddatnietbestond. Hetideedatdebankiergelduithetnietscreëerdewastewaanzinnigomte geloven.dusdezegedachtekwamlangetijdnietbijmensenop.maardemacht omgeldteverzinnensteegdebankiernaarhethoofd,zoalsjejekuntvoorstellen. Opeengegevenmomentwektedehoeveelheidleningenenzijnoverdadige rijkdomweerhetwantrouwenvandemensen.sommigelenerseistenechtgoud inplaatsvanpapierenvervangers.geruchtenverspreiddenzich.verschillende rijkehoudersverschenenomhungoudwegtehalen.hetspelwasover.eenzee vanreçuhoudersoverspoeldedestraatvoordegeslotenbank.debankierhad nietgenoeggoudenzilveromalhetpapiertedekkendathijhengegevenhad.dit wordteen'runopdebank'(bankrun)genoemd.hetiswatiederebankiervreest. Hetfenomeen'bankrun'ruïneerdeindividuelebankenenschaaddelogischerwijs hetpubliekevertrouweninallebankiers.hetzouvanzelfsprekendzijngeweest omsimpelwegteverbiedenomgelduithetnietstecreëren.maardegrote kredietendiedebankiersaanbodenwarenonmisbaargewordenvoorhetsucces vandeeuropesecommerciëleexpansie.duswerddezepraktijkgelegaliseerden gereguleerd.bankiersstemdeninomzichaanlimietentehoudenopde hoeveelheid)ictiefgelddatzekondenuitlenen.ditbedragwasnogsteedsveel groterdandedaadwerkelijkewaardevanhetgoudenzilverindekluis.meestal wasdeverhouding90ictievedollarstegen1echtedollaringoud.dezeregels werdengehandhaafddooronverwachtecontroles.erwerdookafgesprokendat inhetgevalvaneenbankrun,centralebankenlokalebankenzoudensteunenmet noodinjectiesvangoud.alleenalserrunsopveelbankentegelijkertijdwaren, zoudebankiers kredietbubbelbarstenenhetsysteeminstorten. 3

4 4 Hethuidigegeldsysteem Indeloopderjarenishetfractionelereservesysteemenhaargeïntegreerde netwerkvanbanken,ondersteunddooreencentralebank,hetdominante geldsysteemvandewereldgeworden.tegelijkertijdisdefractiegouddiehet schuldgelddektgestaaggekrompentotniets.debasisaardvangeldisveranderd. Geldvertegenwoordigdewaarde,nuvertegenwoordigthetschuld.Inhet verledenwaseenpapierendollareenreçudatkonwordeningewisseldvooreen vastehoeveelheidgoudofzilver.tegenwoordigkaneenpapierenofdigitale dollaralleenwordeningewisseldvooreenanderepapierenofdigitaledollar.in hetverledenbestondprivaatgecreëerdbankkredietalleenindevormvan privatebankbiljettendiemensenmochtenweigeren,netzoalswijvandaag iemandspersoonlijkechequemogenweigeren.tegenwoordigwordtprivaat gecreëerdbankkredietlegaalomgezetindoordeoverheiduitgegeven.iatvaluta: deusdollars,canadesedollarsenpondendiewenormaliterbeschouwenals geld.fiatvalutaisgelddatwordtgecreëerdmetoverheidsgoedkeuringofdecreet. Enwettigebetaalmiddelwettenbepalendatburgersdit#iatgeldmoeten accepterenalsa+betalingvoorschuld. Voordeduidelijkheidhierondereenbeschrijvingvanwatfractionele reservesystemenzijn,overgenomenvanwikipedia: Fractional reservebanking(fractioneelbankieren)ishetindehuidigebancairesectorbestaande gebruikwaarbijbankenslechtseendeelvandehuntoevertrouwdemiddelenindirectbeschikbarevorm aanhouden,enhetovergrotedeelvandemiddelenuitlenen,ongeachthunverplichtingomdehun toevertrouwdemiddelen,voorzoverdezedirectopeisbaarzijn,opeersteverzoekterugtebetalen. Hetgaathierbijomdedirectopvraagbaretegoeden(dusverplichtingenvandebank).Ditzijnin hoofdzaak: detegoedenvanrekeninghoudersinrekeningcourant(decreditsaldiopbetaalrekeningen) detegoedenopdirectopvraagbarespaarrekeningenvanrekeninghouders(dusnietdetegoedenop termijndeposito's) dedoordebankaangetrokkendaggeldleningen(leningendietussenbankenonderlingverstrekt wordenmeteenlooptijdvanslechtsééndag,voorbedragenvantientallentothonderdenmiljoenen euro's). Nuisdevraag,alsoverhedenenbankengewoongeldkunnenmaken,hoeveel geldbestaaterdan? Inhetverledenwerddetotalehoeveelheidgeldinomloopbeperktdoorde fysiekebeperkingopdatgenedatgebruiktwerdalsgeld.bijvoorbeeld,ommeer goud ofzilvergeldtecreërenmoestermeergoudofzilverwordengevondenen gedolven.tegenwoordigwordtgeldletterlijkgecreëerdalsschuld.nieuwgeld wordtgecreëerdzodraiemandeenleningneemtbijdebank.hetgevolgisdatde totalehoeveelheidgelddatgecreëerdkanwordenmaaréénechtebeperking heeft;detotalehoeveelheidschuld.(totaleamerikaanseschuldin1975was$5 triljoen,in2006washet$45triljoen(?).)

5 U.S. NATIONAL DEBT CLOCK The Outstanding Public Debt as of 30 Jan 2012 at 10:43:54 PM GMT is: The estimated population of the United States is 312,135,519 so each citizen's share of this debt is $48, The National Debt has continued to increase an average of $3.94 billion per day since September 28, 2007! Overhedenplaatseneenwettelijkelimietopdecreatievannieuwgelddoor regelstehandhaven:fractionelereservevereisten.dezefractionelereserve vereistenverschillenvanlandtotlandenvantijdtottijd.inhetverledenwashet eengebruikelijkevereistedatbankentenminsteééndollaraanechtgoudinde kluishaddenvooriederetiendollaraanschuldgelddatgecreëerdwerd. Tegenwoordigzijndereservevereistenverhoudingennietmeervantoepassing opdeverhoudingtussennieuwgeldengoudindekluis,maarslechtsopde verhoudingtussennieuwschuldgeldenbestaandschuldgelddatgestortisbijde bank.tegenwoordigbestaandereservesvaneenbankuittweezaken.de hoeveelheiddoordeoverheiduitgegevencontanten,ofhetequivalentdatde bankheeftgestortbijdecentralebankplushetreedsbestaandeschuldgelddat debankinkasheeft. Omditopeeneenvoudigemanieruitteleggenstellenweonsvoordaterneteen nieuwebankisbegonnenennoggeenhoudersheeft.deinvesteerdershebben echtereenreservestortingbijdecentralebankgedaanvan$1111,12inbestaand contantgeld.devereistereserveverhoudingis9:1. Stap1:Debankopenthaardeurenenverwelkomthaareersteklantvooreen lening.hijheeft$10,000nodigvooreenauto.doorde9:1reserveverhouding magdenieuwebankdoorhaarreservebijdecentralebank,ookbekendals 'basisgeld',wettelijk9keerdatbedragcreëren,=$10,000opbasisvande schuldbeloftevandelener.deze$10,000wordtnergensvanafgenomen.hetis compleetnieuwgelddatsimpelwegopdelenersrekeningwordtingevoerdals bankkrediet.delenerschrijftdaneenchequeopdatbankkredietomdeautote kopen. Stap2:Deverkoopsterstortdezenieuwgecreëerde$10,000bijhaarbank.In tegenstellingtothetbasisgelddatgestortisbijdecentralebankmagditnieuw gecreëerdekredietgeldnietvermenigvuldigdwordenmetdereserveverhouding. 5

6 Hetwordtdaarentegengedeelddoordereserveverhouding.Meteenverhouding van9:1mageenleningvan$9.000gecreëerdwordenopbasisvandestorting van$10,000. Stap3:Alsdie$9,000wordtgestortdooreenderdepartijbijdezelfdebankdie hetcreëerdeofbijeenanderebank,danwordtditdewettigebasisvooreen derdeuitgiftevanbankkrediet.ditmaalvoorhetbedragvan$8,100.zoalseen matroesjkawaarbijiederelaageenietskleinerepopbinneninbevat,bevatiedere stortingdemogelijkheidvooreenietskleinereleningineenoneindigafnemende reeks.alshetgecreëerdeleengeldnietwordtgestortbijdebank,danstopthet proces.datishetonvoorspelbaredeelvanhetgeldcreatiemechanisme. Maarwaarschijnlijkwordtbijiederestaphetnieuwegeldwélgestortbijeen bank.enhetreserveverhoudingsproceskanzichkeeropkeerherhalentotdater bijna$100,000aangloednieuwgeldisgecreëerdbinnenhetbanksysteem.aldit geldisvollediggecreëerduitschuldenhetheleprocesiswettelijktoegestaan doordeeerstereservestortingvan$1111,12dienogsteedsonaangeroerdbijde centralebankliggen.bovendienmoetenonderditingenieuzesysteemde boekhoudingenvaniederebankindekettingtonendatdebank10%meeraan gestortgeldheeftdanhetuitheeftstaanalsleningen.ditgeeftbankeneensterke motiveringomstortingenteverkrijgenomzoleningentekunnenmaken, waarmeezedemisleidendemaaralgemeneindrukwekkendatleningenuitde stortingenkomen.tenzijalleopvolgendeleningenbijdezelfdebankworden gestortkunjenietzeggendateenindividuelebankhaaroriginele basisgeldreservebijna90keerheeftvermenigvuldigddoorbankkrediettegeven vanuithetniets.echter,hetbanksysteemiseengeslotenkring.hetbankkrediet vandeenebankwordteenstortingbijdeandereenviceversa.ineen theoretischewereldwaarinallesgelijkwordtuitgewisseldzouhetuiteindelijke resultaatprecieshetzelfdezijn,alsofhetheleprocesplaatsvondinéénbank.dat wilzeggendatdeoriginelecentralebankreservevandebankvanietsmeerdan$ 1100haartoestaatomuiteindelijkrenteteincasserenoptot$100,000diede banknooithad. BankenlenendusgelduitdatzeNIETHEBBEN! Ditklinktbelachelijk,maarhetwordtnogmooier. Indeafgelopentientallenjaren,alsgevolgvanhetlobbyendoordebanken,zijn devereistenomeenstortingtedoenbijdenationalecentralebankinsommige landenvrijwelverdwenen(insommigelandenisdecentralebankreserve Vereiste=$0)endedaadwerkelijkeverhoudingenkunnenveelhogerzijndan 9:1.Voorsommigetypenrekeningenzijnverhoudingenvan20:1tot30:1 gebruikelijk.enrecentelijk,doorgebruiktemakenvandossierkostenomde vereistereservevandelenerteverkrijgenhebbenbankennueenmanier gevondenomdebeperkingenopdereservevereistentotaalteomzeilen.dus, hoewelderegelsingewikkeldzijn,isderealiteitvoorhetgezondeverstand eigenlijkheelsimpel.bankenkunnenzoveelgeldcreërenalswijkunnenlenen. 6

7 Iedereenweetonbewustdatbankengeengelduitlenen.Alsjegeldopneemtvanje spaarrekeningverteltdebanknietdatdatnietkanomdatzijhetgeldheeft uitgeleendaaniemandanders. MarkMans(ield,EconoomenAuteur OndanksheteindeloosgepresenteerdebeeldmateriaalvandeMunt,beslaathet doordeoverheidgecreëerdegeldtypischslechtsminderdan5%vanhetgeldin omloop.meerdan95%vanalhetgelddatnubestaatwerdgecreëerddoor iemanddieeenschuldbekentenistekendeaaneenbank.daarnaastwordt bankkredietingrotehoeveelhedengecreëerdenvernietigd,iederedag,als nieuweleningenwordenafgeslotenenoudewordena0betaald. Ikbenbangdatdegewoneburgernietgraagzalhorendatbankenhungeld kunnencreërenendatookdoen....enzijdiehetkredietvaneenlandbeheersen,sturenhetbeleidvanregeringenen hebbenhetlotvandebevolkinginhunhanden. ReginaldMcKenna,voormaligVoorzitterMidlandsBankvanEngeland Bankenkunnenditgeldsysteemalleenuivoereninactievesamenwerkingmetde overheid: Teneerstenemenoverhedenwettigbetaalmiddelwettenaanomonsde nationale)iatvalutatelatengebruiken. Tentweedestaanoverhedenhettoedatprivaatbankkredietuitbetaaldwordt indezeoverheidsvaluta. Tenderdedwingenoverheidsrechtbankenschuldenaf. Tenslottevoerenoverhedenregelgevingendooromdefunctionaliteiten geloofwaardigheidvanhetgeldsysteemtewaarborgenvoorhetpubliek,terwijl zenietsdoenomhetpubliekteinformerenoverwaargelddaadwerkelijk vandaankomt. Desimpelewaarheidisdatwanneerwijtekenenopdestippellijnvaneen contractvooreenleningofhypotheek,onzeondertekendebetalingsbelofte ondersteunddoorhetonderpanddatweopgevenalswenietbetalen hetenige vanechtewaardeisindetransactie.vooriedereendiegelooftdatweonze beloftenakomenisdieleenovereenkomstofhypotheeknueendraagbaar, uitwisselbaarenverkoopbaarstukpapier.hetiseenschuldbekentenisdie waardevertegenwoordigtendaardooreenvormvangeldis.ditisgelddatde lenerinwisselttegendezogenaamdeleningvandebank.eenleningindeechte wereldbetekentdatdeuitlenerietstelenenmoethebben.alsjeeenhamernodig hebt,danismijnbeloftevooreenhamerdieikniethebnietechtbehulpzaam. Maarindekunstmatigewereldvangeldmageenbeloftevandebankomgeldte betalendathijnietheeftdoorgaanvoorechtgeld.enwijaccepterenhetals zodanig. 7

8 "Enzodoendeisonsnationaalcirculerendemediumnuovergeleverdaande leentransactiesvanbanken,diegeengelduitlenen,maargeldbeloventegevendat zeniethebben." IrvingFisher,Econoom&Auteur Alsdelenerdeschuldbelofteondertekent,zetdebankdetransactieopdebalans doorhetmakenmeteenpaartoetsaanslagenopdecomputervaneengelijke schuldvandebankaandelener.vanuithetoogpuntvandelenerwordtdit geleendgeldopzijnofhaarrekeninggezet.enomdatdeoverheiddezeschuld vandebankaandelenertoestaatomomgezettewordeninoverheids2iatvaluta, moetiedereenhetaccepterenalsgeld. Nogmaals,debasiswaarheidisergeenvoudig.Zonderhetdocumentdatdelener ondertekende,haddebankiernietsomuittelenen. Hebjejeweleensafgevraagdhoeiedereen,deoverheid,decorporaties,kleine bedrijven,families,allemaaltegelijkertijdschuldkunnenhebbenenvoorzulke astronomischebedragen?hebjejeweleensafgevraagdhoeerzoveelgeldkan zijnomuittelenen? Nuweetjehet,datiserniet. Bankenlenengeengelduit.Zemakenheteenvoudigwegvanschuld. Enomdatschuldpotentieelonbeperktis,isdeaanvoervangelddatook.Enzo blijkt,isdetegenovergesteldesituatieookwaar:geenschuld,geengeld. Ishetnietverbazingwekkenddatondanksdeenormeovervloedaan hulpbronnen,innovatieenproductiviteitdieonsomringen,bijnaiedereen,van overhedentotbedrijventotindividuenallemaalzwareschuldenhebbenbij bankiers?alsmenseneenszoudenstoppenenzichafvragenhoedatkan!hoekan hetzijndatdemensendiedeechterijkdomindewereldproduceren (landbouwersbijvoorbeeld)schuldhebbenbijhendieslechtshetgelduitlenen datdierijkdomvertegenwoordigt. Nogverbazingwekkenderishetdatalsgeldschuldisenergeenschuldwas,er dusookgeengeldzouzijn. "Datiswatonsgeldsysteemis.Alsergeenschuldenzoudenzijninonsgeldsysteem, danzouergeengeldmeerzijn." MarinnerS.Eccles,Voorzitter&GouverneurvandeFederaleReserve Alsditnieuwisvoorje,danbenjenietdeenige.Demeestemensendenkendat alsalleschuldenzoudenzijna/betaald,detoestandvandeeconomiezou verbeteren.datiszekerwaaropindividueelniveau.zoalswijmeertebesteden hebbenalsonzeleningisafgelost,denkenwijdatalsniemandmeerschuldzou hebben,eroverhetgeheelmeergeldzouzijnomtespenderen.maardewaarheid ishettegenovergestelde.erzouhelemaalgeengeldzijn. Daarhebjehet.Wezijnvollediga4hankelijkvanvoortdurendvernieuwd bankkrediet,anderszouerhelemaalgeengeldzijn.geenleningen,geengeld. DatiswatergebeurdetijdensdeGroteDepressie.Degeldaanvoerslonkdrastisch omdatdeaanvoervanleningenopdroogde. 8

9 "Ditiseenverbijsterendegedachte.Wezijnvollediga7hankelijkvancommerciële banken.menmoetiederedollarlenendieinomloopis,contantofkrediet.alsde bankenruimschootssynthetischgeldmaken,zijnwewelvarend;zoniet,dan verhongerenwe.wezittenabsoluutzonderpermanentgeldsysteem.wanneerjehet heleplaatjeziet,isdetragischeabsurditeitvanonzehopelozepositiehaast onvoorstelbaar,maarzoishet." RobertH.Hemphill,KredietmanagerFederaleReservebank,Atlante, Georgia.Perpetualdebt Datisnognietalles.Bankencreërenalleendehoofdsom.Zecreërenniethetgeld omderentetebetalen.waarmoetdatvandaankomen? Deenigeplekwaarlenersgeldkunnenverkrijgenomhunrentetebetalenisde geldhoeveelheidvandetotaleeconomie.maarbijnadiehelegeldhoeveelheidis opdezelfdemaniergemaakt.hetisbankkredietdatmoetwordenterugbetaald metmeerdanwerdgecreëerd.dusoveralzijnerlenersindezelfdesituatiedie driftigproberenhetgeldteverkrijgendatzenodighebbenomzowelde hoofdsomalsderenteterugtebetalenuiteentotalegeldhoeveelheiddiealleen dehoofdsombevat.hetisduidelijkonmogelijkvooriedereenomdehoofdsom plusderenteterugtebetalen,wanthetrentegeldbestaatniet.ditkanzelfs wordenuitgedruktineensimpelewiskundigeformule: P/(P+I)zalhunleencontractnakomen. I/(P+I)zullenfaillietgaan. Hetgroteprobleemhierisdatvoorlanglopendeleningenalshypothekenen staatsschulddehoeveelheidrentedehoofdsomveroverschrijdt.tenzijerveel extrageldwordtgecreëerdomderentetebetalen,betekentditeenhoogaantal faillissementeneneenniet functionerendeeconomie.omeenfunctionele maatschappijtehebbenmoethetaantalfaillissementenlaagzijn.omditte bereikenmoetersteedsmeerschuldgeldwordengecreëerdomaandehuidige vraagnaargeldtevoldoenomdevoorgaandeschuldaftebetalen.maarditmaakt detotaleschuldnatuurlijkgroterendatbetekentdatermeerrentemoetworden betaald,watresulteertineenimmerescalerende,onafwendbarespiraalvanzich opstapelendeschuld. Hetisslechtshettijdsverschiltussendegeldcreatiealsnieuweleningenenhet terugbetalendatvoorkomtdathetgeldtekorttoeslaatenhethelesysteemfailliet maakt.maarterwijlhetonverzadigbarekredietmonstervandebankengroteren groterwordt,wordtdenoodzaakommeerschuldgeldtecreërenomhette voedenalmaardringender. Waaromzijnderentetarievenzolaag? Waaromkrijgenweongevraagdecreditcardsmetdepost? WaaromspendeertdeAmerikaanseoverheidsnellerdanooit? Isdithetafwendenvaneeninstortingvanhethelemonetairesysteem? Eenrationeelpersoonmoetzichafvragenofditechteeuwigdoorkangaan. Iseeninstortingnietonafwendbaar? 9

10 "Eéndingdatjejemoetrealiserenoveronsfractionelereservebanksysteemisdat, netalsbijeenspelletjestoelendans,zolangdemuziekblijftspelenergeenverliezers zijn." AndrewGause,MonetaireHistoricus Geldfaciliteertproductieenhandel.Alsdegeldhoeveelheidtoeneemt,wordtgeld steedswaardelozer,tenzijdeproductieenhandelindeechtewereldmet dezelfdehoeveelheidgroeien.teldaarderealisatiebijopdatalswehorendatde economiegroeitmet3%perjaarheteenconstantestijginglijkt,maardatnietis. De3%vanditjaarvertegenwoordigtmeergoederenendienstendande3%van vorigjaar wanthetis3%vanhetnieuwetotaal.inplaatsvanderechtelijndieje jevoorsteltbijdiewoorden,isheteigenlijkeenexponentiëlecurvediealmaar steilerwordt. "Degrootstetekortkomingvandemensheidisonsonvermogenomdeexponentiële functietebegrijpen." AlbertA.Bartlett,physicist Hetprobleemisnatuurlijkdateeuwigegroeivandeechteeconomieeeuwig escalerendgebruikvangrondstoffenenenergievereist.steedsmeergoederen moetenvangrondstoftotafvalworden,iederjaar,vooraltijd,enkelomte voorkomendatditsysteeminstort. "Iemanddiedenktdatexponentiëlegroeieeuwigdoorkangaanineeneindige wereldiseengestoordeofeeneconoom." KennethBoulding,economist Viereenvoudigevragen Watkunnenwijdoenaandezeronduitgriezeligesituatie? Iniedergevalhebbenweeenheelanderideevangeldnodig.Hetistijddatmeer mensenzichzelfenhunoverhedenviersimpelevragenstellen. Overalterwereldlenenoverhedengeldmetrentevanprivatebanken. Staatsschuldiseengrootdeelvandetotaleschuld.Hetonderhoudenvandie schuldvraagtveelbelastinggeld.wewetendatbankenhetgeldcreërendatze uitlenen.overhedenhebbenzetoestemminggegevendittedoen.dus,deeerste vraagis: 1)Waaromlenenoverhedengeldvanbankenmetrentealsdeoverheidalhet rentevrijegeldzelfkanmaken? Detweedegrotevraagis: 2)Waaromüberhauptgeldalsschuldcreëren?Waaromgeengeldcreërendat continuecirculeertennieteeuwigmetrenteherleendmoetwordenomte bestaan? Derdevraag: 3)Hoekaneengeldsysteemdatalleenkanfunctionerenmeteeuwigversnellende groeigebruiktwordenomeenduurzameeconomieoptebouwen?ishetniet 10

11 vanzelfsprekenddateeuwigversnellendegroeienduurzaamheidonverenigbaar zijn? Enuiteindelijk: 4)Watisermetonshuidigesysteemdathettotaala4hankelijkmaaktvan eeuwigegroei?watmoeterveranderdwordenomeenduurzameeconomie mogelijktemaken? Woeker Ooitwerdhetrekenenvanrenteopleningen'woekeren'genoemd.Erstonden zwarestraffenop,zelfsdedoodstraf.iederegrotegodsdienstverboodwoekeren. Demeesteargumententegendepraktijkwarenmoreel.Mengeloofdedathet eniglegitiemedoelvangeldwasomdeuitwisselingvanechtegoederenen dienstentevergemakkelijken.iederevormvangeldverdienendoorsimpelweg geldtebezittenwerdgezienalsdedaadvaneenparasietofvaneendief.echter, toendekredietbehoeftevandecommercietoenam,verlorendemorele argumentenhetuiteindelijktegenhetargumentdatuitlenenrisicometzich meebrengtenverliesvanmogelijkhedenvandeuitlener.daaromiswinstmaken dooruitlenengerechtvaardigd. Tegenwoordiglijkendezeideeënouderwets.Nuwordthetideeomgeldte verdienenmetgeldgezienalseenideaalomnaartestreven.waaromzouje werken,alsjouwgeldkanwerkenvoorjou?echter,alsjejeeenduurzame toekomstvoorstelt,ishetduidelijkdathetrekenenvanrentezoweleenmoreel alseenpraktischprobleemis. Steljeeenmaatschappijeneconomievoordiedeeeuwenkandoorstaanomdat ze,inplaatsvanhaarenergiereservesteplunderen,zichzelfbeperkttotwater vandaagbinnenkomt.erwordtnietmeerhoutgekaptdanerbijgroeitindezelfde periode.alleenergieishernieuwbaar:zon,zwaartekracht,geothermische en magnetischeenergieenwatwenogmeerontdekken.dezemaatschappijleeft binnendegrenzenvanhaarniet hernieuwbarebronnendooralleste hergebruikenenrecyclen.endepopulatievervangtzichzelfgewoon. Zo nmaatschappijzounooitkunnenfunctionerenmeteengeldsysteemdattotaal a"hankelijkisvaneeuwigversnellendegroei.eenstabieleeconomieheefteen geldsysteemnodigdattenminsteinstaatisstabielteblijvenzonderintestorten. Latenweonsvoorstellendathettotalevolumevandestabielegeldhoeveelheid wordtvastgelegd.latenweonsookvoorstellendatgelduitlenersookbestaand geldmoetenhebbenomuittelenen.alssommigemensenindeze geldhoeveelheidsystematischgeldmetrentegaanuitlenen,neemthundeelinde geldhoeveelheidtoe.alszealhetgelddatwordtterugbetaaldblijvenuitlenen tegenrente,watisdanhetonvermijdelijkeresultaat?ofhetnugoud,8iat of schuldgeldis,maaktnietuit.degelduitlenerskrijgenuiteindelijkalhetgeld.en alsallefaillissementenenbankroetszijnafgehandeld,krijgenzealleechte 11

12 goederenook.alleenalsdeinkomstenvanlenenmetrenteeerlijkverdeeld wordenonderdebevolkingzouditkernprobleemwordenopgelost.hoge belastingenopbankwinstenzoudenditkunnenbereiken.maarwaaromzouden bankendannogzakenwillendoen? Alsweonsooitzoudenbevrijdenvandehuidigesituatiekunnenweons bankierenvoorstellenalseennon pro$itdienstvoordesamenleving.de inkomstenuitrentewordenverdeeldalseenuniverseelburgerdivident,of uitlenenhelemaalzonderrenteterekenen. Ikhebnogniemandgehaddiemetlogicaenverstandkonverantwoordendatde federaleoverheidhetgebruikvanhaareigengeldmoetlenen...ikgeloofdatereen tijdkomstdatmenseneisendatditverandert.ikgeloofdatereentijdkomtindit landwaarinzejouenmijeniedereeninhetcongresdeschuldzullengevenvanhet nutteloostoekijkenterwijlzo nidiootsysteemblijftbestaan. WrightPatman,DemocratischCongreslid Hetsysteemveranderen Alsdefundamenteleaardvanhetsysteemdeproblemenveroorzaakt,zal bijsturenvandatsysteemdieproblemennooitoplossen.hetsysteemzelfmoet vervangenworden. Veelmonetairecriticipleitenvooreenterugkeernaaropgoudgebaseerdgeld.Ze bewerendatgoudeenlangehistorievanbetrouwbaarheidheeft.zenegerende velevormenvanoplichtingdiemetgoudmogelijkzijn:hetafvijlenvanmunten, hetaanlengenvanmetaal,allesopkopenendeprijsopdrijven.ditvondallemaal ruimschootsplaatsinhetouderomeendroegbijaanhaarondergang.sommigen radenzilveraanomdatermeervanisdangoud,waardoorhetmoeilijkerisde prijstebeïnvloeden. Velenbetwijfelenofedelmetalenüberhauptwelterugmoetenkeren.Niemand wilmeereenzwarezakmuntenmeenemenomtewinkelen.hetiszekerdat papier,digitaal,plastic ofnogwaarschijnlijker,biometrischid geldhet mediumvanhandelzalwordenmetdezelfdemogelijkheidtothetcreërenvan onbeperktschuldgeldzoalsnu.daarnaast,alsgoudweerdeenigewettigebasis voorgeldzouworden,zoudenzijdiegeengoudhebbenplotselinggeengeldmeer hebben.anderepleitbezorgersvoormonetairehervorminghebbenvastgesteld dathebzuchtenoneerlijkheiddebelangrijksteproblemenzijnendater misschienbeteremanierenzijnvooreeneerlijkenopengeldsysteemdan terugkerennaarzilverofgoud. Inventievegeestenhebbeneenaantalalternatievemanierenvoorgesteldomgeld tecreëren.veelprivateruilhandelsystemencreërengeldalsschuld,zoalsbanken doen,maarhetwordtopenlijkgedaanenzonderrenteterekenen.eenvoorbeeld iseenruilhandelsysteemwaarinschuldwordtuitgedruktalsbeloftenvooruren arbeid.alleurenwordengelijkwaardiggewaardeerdopeendollarschaal,zodat 12

13 urenkunnenwordenomgerekendnaardedollarprijsvangoederen.zo n geldsysteemkandooriedereenwordenopgezetdieeenmanierverzintomde boekhoudingtedoenengenoegenbetrouwbaredeelnemersvindt.eenlokaal ruilhandelsysteemopzetten,ookalzouhetnuweinignuthebben,zoueenslim noodplanzijnvooriederegemeenschap. Monetairehervormingisnetalspolitiekehervorming,eengrootonderwerpdat eenwiltotveranderingvereisteneenwilombuitenkaderstedenken.monetaire hervormingzalnetalspolitiekehervorming,nietgemakkelijktotstandkomen. Wantdekrachtigebelanghebbendendiepro+iterenvanhethuidigesysteem zullenallesdoenomhunvoordeeltebehouden. Nuwegezienhebbendatgeldslechtseenideeisendatgeldinwerkelijkheidalles kanzijnwatwijhetmaken,ishiereensimpelalternatiefmonetairconceptomte overwegen.ditmodelisgebaseerdopsystemendieinhetverledenhebben gewerktinengelandenamerika.systemendieondermijndenvernietigdzijn doordegoudsmid bankiersenhunfractionelereservesysteem. Omeeneconomietecreërenoppermanentrentevrijgeld,zougeldsimpelweg doordeoverheidkunnenwordengecreëerdengespendeerdindeeconomie het liefstaanduurzameinfrastructuurdiedeeconomieondersteunt,zoalswegen, spoorwegen,bruggen,havensenpubliekemarkten.ditgeldzounietworden gecreëerdalsschuld.hetzouwordengecreëerdalswaarde.dewaardeisdan waarhetaanuitgegevenwerd.alsditnieuwegeldeenproportionelegroeiin handelmogelijkmaaktezouhethelemaalgeenin1latieveroorzaken. Alsoverheidsuitgavenwelin2latiezoudenveroorzaken,zoudenertweemogelijke optieszijn. In#latieisinwezeneenproportionelebelastingopgeld.Ofhetgeldnu20% inwaardedaaltofdeoverheid20%vanonsgeldafpakt,heteffectoponze koopkrachtishetzelfde.(nuhebbenwebeide:in9latieénbelastingen!!)op dezemanierzouin,latieinplaatsvanbelastingpolitiekacceptabelzijn, indienhetgoedbesteedwordtenbeperktblijft. Ofdeoverheidkanin.latietegengaandoorbelastinggeldteinnendatzedan uitroulatieneemt.hierdoorkrimptdegeldhoeveelheidenwordtdewaarde hersteld. Omde&latietegentegaan,hetverschijnselvandalendelonenenprijzen,kande overheidsimpelwegmeergeldbesteden,duscreëren.zonderconcurrerende, privateschuldgeldcreatiezoudenoverhedeneffectieverecontrolehebbenoverde geldhoeveelheidvanhunland.debevolkingweetwiedeschuldigeisalshetfout gaat.regeringenzoudenkomenengaan,a2hangendvanhunvermogenomde geldwaardetehandhaven.deoverheidzouvoornamelijkdraaienop belastinggeld,netalsnu.maarmetditbelastinggeldkoopjeveelmeer,omdater geenrentehoefttewordenbetaaldaanprivatebankiers.erkangeen staatsschuldzijnalsdefederaleoverheidsimpelweghetgeldmaaktdatzenodig 13

14 heeft.onzeeeuwige,gezamenlijkelijfeigenschapaandebankendoor rentebetalingenoverstaatsschuldzouonmogelijkzijn. Geldiseennieuwevormvanslavernij,teonderscheidenvandeoudedoorhet simpelefeitdathetonpersoonlijkis,erisgeenmenselijkerelatietussendemeester endeslaaf. LeoTolstoy Deonzichtbarekracht Niemandismeergeknechtdanhijdietenonrechtedenktvrijtezijn. Goethe Watonsgeleerdisalsdemocratieenvrijheid,isinwerkelijkheideeningenieuze enonzichtbarevormgewordenvaneconomischedictatuur.zolangonzehele maatschappijvollediga1hankelijkblijftvoorhaargeldhoeveelheidvan bankkrediet,zijnbankiersindepositieomtebeslissenwiehetgeldkrijgtdatzij nodighebbenenwieniet. Hetmodernebanksysteemmaaktgelduithetniets.Ditprocesismisschiende meestverbazingwekkendetrucdieooituitgevondenis.bankierenwasbedachtin onrechtengeboreninzonde.bankiersbezittendeaarde.neemjezeditaf,maar laatjehendemachtomgeldtecreëren,danzullenzemeteenpennenstreekgenoeg geldcreërenomhetterugtekopen...neemdezegrotemachtvanzewegenalle grotefortuinen,zoalshetmijne,zullenverdwijnenenzoudenmoetenverdwijnen, wantdanzouditeenbetereenblijerewereldzijn.maaralsjeslaafwiltblijvenvan debankenendekostenvanjeeigenslavernijwiltbetalen,laatbankiersdangeld blijvencreërenenkredietbeheren. SirJosiahStamp,DirecteurBankvanEngeland Hetonvermogenvandekolonistenomdemachtoverhuneigengelduitdehanden vangeorgeiiiendeinternationalebankierstekrijgenwasdehoofdredenvoorde Ona$hankelijkheidsoorlog. BenjaminFranklin TegenwoordigwetenweinigmensendatdegeschiedenisvandeVS,sindsde Revolutiein1776grotendeelshetverhaalisvaneenepischestrijdomvrijte wordenenteblijvenvandemachtvaneuropeseeninternationalebanken.deze strijdwerduiteindelijkverlorenin1913,toenpresidentwoodrowwilsonde FederalReserveWetondertekende,waarmeehetinternationalebankkartelde machtkreegoverhetcreërenvanamerika sgeld. Ikbeneenzeerongelukkigman.Ikhebonwetendmijnlandgeruïneerd.Eengroots industrieellandwordtbestuurddoorhaarkredietsysteem.onskredietsysteemis geconcentreerd.degroeivanditlandenalonzeactiviteitenzijninhandenvaneen paarmensen.wezijnéénvandeslechtstbestuurdeenmeestgedomineerde 14

15 regeringenindebeschaafdewereld,nietlangereenregeringvanvrijeopinie,niet langereenregeringvanovertuigingendestemvandemeerderheid,maareen regeringvandemeningeninvloedvaneenkleinselectgezelschap. WoodrowWilson,PresidentvandeVS Dekrachtvanditsysteemzitdiepingebakken,netalsdeeducatie enmediastilte rondhetonderwerp.jarengeledeninterviewdedecanadesevice premiergrote aantallenniet economen,zowelhoogopgeleideprofessionalsalsnuchtere mensen,opstraatenontdektedatniemandeenjuistbegriphadvanhoegeld wordtgemaakt.jekuntwaarschijnlijkwelzeggendatdemeestemensen, waaronderdebaliemedewerkersvanbanken,nognooitoverhetonderwerp hebbennagedacht.jijwel? Alleverbazing,verwarringenpaniekinAmerikastamtnietuittekortkomingenin degrondwetofconfederatie,nietuitdezuchtnaareerofdeugd,maaruitde completeonwetendheidoverdeaardvanmunt,kredietencirculatie. JohnAdams, FoundingFather vandeamerikaansegrondwet Hetmoderne geld als schuld systeemwerdietsmeerdan300jaargeleden geborentoendeeerstebankvanengelandwerdopgezetmeteenkoninklijke toestemmingvoorhetfractioneeluitlenenvangoudreçu smeteenbescheiden verhoudingvan2:1.diebescheidenverhoudingwaseenspreekwoordelijkevoet tussendedeur.hetsysteemisnuwereldwijd,creëertvrijwelonbeperkte hoeveelhedengelduithetnietsenheeftbijnaiedereenopdeplaneet vastgeketendaaneenimmergroeiendeschulddienooitkanwordena4betaald. Kandatallemaalperongelukzijngebeurd?Ofisheteensamenzwering?Hier staatduidelijkietsheelgrootsophetspel. Diegenediedehoeveelheidgeldbeheerstinonslandisabsoluutmeestervanalle industrieenhandel...enwanneerjejebeseftdathethelesysteemergmakkelijkte besturenvaltopverschillendemanierendooreenpaarmachtigemannenaande top,hoeftniemandjetevertellenhoein2latieendepressiesontstaan. JamesA.Gar+ield,vermoordePresidentvandeVS Deoverheidmoetalhetgeldenkredietdatnodigisomhetuitgavenpatroonvan deoverheidendekoopkrachtvandeburgerstebevredigencreëren,uitgevenenin circulatiebrengen.doordezeprincipesaantenemenwordtdebelastingbetalereen immensesomaanrentebespaard.hetprivilegevanhetcreërenenuitgevenvan geldisnietalleenhetultiemevoorrechtvaneenregering,hetisookhaargrootste creatievemogelijkheid. AbrahamLincoln,vermoordePresidentvandeVS Totdatdemachtovergeld enkredietcreatieisteruggenomendoordeoverheiden wordterkendalshaaropvallendsteenheiligsteverantwoordelijkheid,isdiscussie overeensoevereinparlementendemocratiewaardeloosenzinloos.wanneereen 15

16 landbreektmethaarmachtoverkrediet,maakthetnietuitwiedewettenmaakt... Woekerzal,wanneerhetaandemachtkomt,iederlandverwoesten. WilliamLyonMcKenzieKing,voormaligpremiervanCanada WijzijndeWashingtonPost,deNewYorkTimes,TimeMagazineenandere toonaangevendemedia,wierhoofdredacteurenonzemeetingshebbenbijgewoond, zeererkentelijkdatzijhunbeloftevangeheimhoudingbijna40jaarlangtrouwzijn nagekomen.hetzouvooronsonmogelijkzijngeweestonzeplannente verwezenlijkenalswealdiejarenaandepubliciteitzoudenzijnblootgesteld.maar, dewereldisnubeschaafderenbereidomtoteenwereldregeringtekomen.de supranationalesoevereiniteitvaneenintellectueleeliteenwereldbankiersisverre teprefererenbovenhetnationalezel0beschikkingsrechtvandeafgelopeneeuwen. DavidRockefellerineentoespraakvoordeTrilateraleCommissie,1991 Alleenkleinegeheimenhoevenbeschermdteworden.Grotegeheimenworden beschermddoorpubliekongeloof. MarshallMcLuhan,Media goeroe 16

Welcome in the Ferraris Building!

Welcome in the Ferraris Building! Welkom Welcome in the Ferraris Building! Paul van Snick Algemeen directeur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie General Director Environment, Nature and Energy Department Vlaamse overheid / Flemish

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Conferentie Luchtkwaliteit Brussel, 5 december 2014 Dr Hans Bruyninckx Executive Director European Environment Agency EEA rapporten 2014 Luchtverontreiniging een

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

URENSTAAT WBSO. Totaal aantal S&O uren Dag. De urenstaat dient dagelijks per persoon, per project te worden bijgehouden. Maand: januari 2015

URENSTAAT WBSO. Totaal aantal S&O uren Dag. De urenstaat dient dagelijks per persoon, per project te worden bijgehouden. Maand: januari 2015 Maand: januari 215 Maand: februari 215 Maand: maart 215 Maand: april 215 een controle doorrvo.nl of de Belastingdienst ter inzage liggen. Maand: mei 215 Maand: juni 215 Maand: juli 215 Maand: augustus

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 EINDHOVEN

TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 EINDHOVEN TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 6.643 m² groot. SURFACE BUILDING

Nadere informatie

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 6660055 Mr SVEN RUYMBEEK Ms TESS JANSSENS Date: 13 JAN 2010 Booking done by : Postal Code:9120 Room Details Check-in

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

URENSTAAT WBSO. Totaal aantal S&O uren Dag. De urenstaat dient dagelijks per persoon, per project te worden bijgehouden. Maand: januari 2016

URENSTAAT WBSO. Totaal aantal S&O uren Dag. De urenstaat dient dagelijks per persoon, per project te worden bijgehouden. Maand: januari 2016 Maand: januari 216 Projektnummer S&O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 Totalen per maand Maand: februari 216 Projektnummer S&O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

The soy chain. From field to supermarket: Local impacts of mass production. What do you think when you hear soy? Do you think of

The soy chain. From field to supermarket: Local impacts of mass production. What do you think when you hear soy? Do you think of The soy chain From field to supermarket: Local impacts of mass production Do you think of The Dutch Soy Coalition: Foto Brent Millikan Foto AIDEnvironment Foto Ulrike Bickel Foto CPT 1 Herkomst foto: website

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Een aantal verzekeringsmaatschappijen reageerden alvast positief, de bal ligt nu in het kamp van de Nationale Bank.

Een aantal verzekeringsmaatschappijen reageerden alvast positief, de bal ligt nu in het kamp van de Nationale Bank. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 264 van KATHLEEN HELSEN datum: 2 mei 2017 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Woonleningen voor

Nadere informatie

Online request form for requesting articles, books and / or theses: Erasmus MC - employees

Online request form for requesting articles, books and / or theses: Erasmus MC - employees Online request frm fr requesting articles, bks and / r theses: Erasmus MC - emplyees New accunt : Register Medical Library website: On the right handed side, chse Quicklink 6. Online requestfrm articles

Nadere informatie

Kennismanagement en innovatie. Gorinchem, 13 december 2011

Kennismanagement en innovatie. Gorinchem, 13 december 2011 Kennismanagement en innovatie Hans Berends (TU Eindhoven) Gorinchem, 13 december 2011 Innovation, Technology Entrepreneurship & Marketing Group School of Industrial Engineering (TU/e) Research: one of

Nadere informatie

Wat is bepalend voor succes van duurzame mobiliteit?

Wat is bepalend voor succes van duurzame mobiliteit? Inzicht in actuele operationele kosten van duurzame mobiliteit' Wat is bepalend voor succes van duurzame mobiliteit? Duurzame mobiliteit Succes Kosten TOEKOMST? Jan van de Velde Aanschaf in B2B TCO Inzicht

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Kwalitatieve Studie naar Motivatie en Barrières van Etnische Minderheden uit Amsterdam

Kwalitatieve Studie naar Motivatie en Barrières van Etnische Minderheden uit Amsterdam Kwalitatieve Studie naar Motivatie en Barrières van Etnische Minderheden uit Amsterdam Zuidoost om zich bij de Soa-polikliniek van de GGD Amsterdam te laten Testen op Soa s en Hiv A Qualitative Research

Nadere informatie

Het Effect van Actief Plus op de Kwaliteit van Leven bij 50-plussers en de Mediërende. Invloed van Beweeggedrag

Het Effect van Actief Plus op de Kwaliteit van Leven bij 50-plussers en de Mediërende. Invloed van Beweeggedrag Actief Plus en Kwaliteit van Leven 1 Het Effect van Actief Plus op de Kwaliteit van Leven bij 50-plussers en de Mediërende Invloed van Beweeggedrag The Effect of the Actief Plus Intervention on the Quality

Nadere informatie

Cycling in The Netherlands & The Hague

Cycling in The Netherlands & The Hague Cycling in The Netherlands & The Hague Inge Molenaar program manager for cycling City of The Hague Ottawa, december 2009 A few words about me Facts and points of interest about the municipality of the

Nadere informatie

Business opportunities in the water sector

Business opportunities in the water sector Source: Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. Mexico: Business opportunities in the water sector 16-08-2012 1-5 Mexico, Water sector, business opportunities The water sector in Mexico is booming. Problems

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands een afbeelding (smal) te plaatsen. Daarna via opmaak de afbeelding naar de Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands Play the Game conference Aarhus, Denmark 28-31 October

Nadere informatie

Circulaire Economie. VNO-NCW / MVO Nederland

Circulaire Economie. VNO-NCW / MVO Nederland Circulaire Economie VNO-NCW / MVO Nederland 24-05-2017 Betekent groeiend verbruik - Elektriciteitsconsumptie +70% by 2040 - Zeer sterk wisselende prijzen voor grondstoffen- bijv fosfaatpiek in 2008-800%

Nadere informatie

Trends and dilemma s in an aging society

Trends and dilemma s in an aging society Trends and dilemma s in an aging society Martin van Rijn, CEO PGGM March 11 th 2011 Roadmap PGGM in a nutshell Societies in transformation and the impact on collective schemes The strategy for a pension

Nadere informatie

ZATERDAG 21 MEI 2016 INTERNATIONAAL D1 EN C1 TOP JEUGDTOERNOOI. Voorwoord jeugdvoorzitter TOGB: Internationaal D1 en C1 top jeugdtoernooi

ZATERDAG 21 MEI 2016 INTERNATIONAAL D1 EN C1 TOP JEUGDTOERNOOI. Voorwoord jeugdvoorzitter TOGB: Internationaal D1 en C1 top jeugdtoernooi Voorwoord jeugdvoorzitter TOGB: ZATERDAG 2 MEI 206 De competitie zit er weer (bijna) op. De stijgende lijn van de afgelopen jaren bij de jeugd hebben we weer weten door te zetten. En daar hoort ook bij

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid.

Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid. Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid. Mijn hobby s zijn tennis en bridge. 48 jaar oud, licentiaat in de rechten, master in financiën, studies

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Adherence aan HWO en meer bewegen

Adherence aan HWO en meer bewegen Adherence aan HWO en meer bewegen Een experimenteel onderzoek naar de effecten van het motivationele stadium van patiënten en de adherence aan huiswerkoefeningen (HWO) bij fysiotherapie en het meer bewegen.

Nadere informatie

Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD Amsterdam

Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD Amsterdam Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD Amsterdam Huurprijs 1.295,- p.m. Omschrijving BEN te huur! Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD AMSTERDAM (English text below) Voor de verhuurder die houdt van de stad, maar ook

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex. TE HUUR Denneweg 7 3 2514 CB Den Haag 2.000 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.000 p.m. ex. Postcode 2514 CB Ligging In centrum Woningtype Bovenwoning Woonruimte 102m² Inhoud 300m³ Kamers 2 Oplevering per direct

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016 Smart accessibility for a healthy, strong economics and attractive city! Rotterdamse Mobiliteitsagenda IN ROTTERDAM HEB JE DE LUXE OM TE KIEZEN HOE JE REIST. WIL JE OP DE FIETS, GA JE MET DE FIETS. WIL

Nadere informatie

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats The Relationship between Physical Health, Resilience and Subjective Wellbeing of Inhabitants

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Zorg, ziel en zaken. Johan Polder. Expertmeeting Ziel en zakelijkheid in de zorg, 29 november 2012 Zeist, PGGM

Zorg, ziel en zaken. Johan Polder. Expertmeeting Ziel en zakelijkheid in de zorg, 29 november 2012 Zeist, PGGM Zorg, ziel en zaken Johan Polder Expertmeeting Ziel en zakelijkheid in de zorg, 29 november 2012 Zeist, PGGM 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Zorguitgaven, 1972-2011 CBS, Zorgrekeningen Miljard euro 0 1970

Nadere informatie

Tentamen Marine Sciences (2006)

Tentamen Marine Sciences (2006) Tentamen Marine Sciences (2006) Donderdag 2 februari 2006, 14.00-17.00hrs Went GROEN NB1: schrijf Uw naam en studentnummer op ieder in te leveren blad NB2: er zijn vijf vragen aub deze vragen indivudeel

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Stationsgebied Utrecht. 19 October 2011

Stationsgebied Utrecht. 19 October 2011 Stationsgebied Utrecht 19 October 2011 1945 175.000 citizens Historic City Centre The past decades Utrecht has grown immensely 2011 > 310.000 citizens 2010 Historic City Centre Utrecht now 4 th city of

Nadere informatie

NOC*NSF. Online onderzoek OP2028 hoe kijkt het Nederlands volk hier tegen aan? februari 2009

NOC*NSF. Online onderzoek OP2028 hoe kijkt het Nederlands volk hier tegen aan? februari 2009 NOC*NSF Online onderzoek OP2028 hoe kijkt het Nederlands volk hier tegen aan? februari 2009 Inleiding: kennismakingsaanbod MSI-ACI MSI-ACI heeft het NOC*NSF een gratis kennismakingsaanbod gedaan om een

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY [Type here] Press Release 25 November 2014 AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY ALE will be working alongside Belgium-based Aertssen to transport the Port

Nadere informatie

Ethiek van voedingsonderzoek in een niet-westerse setting

Ethiek van voedingsonderzoek in een niet-westerse setting Ethiek van voedingsonderzoek in een niet-westerse setting Programma Welkom, Pieter van t Veer, WUR Korte inleiding, Marcel Verweij, UU Drie casus Martin Jäkel, Unilever Ingeborg Bovée, NIZO Inge Brouwer,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 december 2007 (OR. en) 15202/07 VISA 346 COMIX 968

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 december 2007 (OR. en) 15202/07 VISA 346 COMIX 968 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 december 2007 (OR. en) 15202/07 VISA 346 COMIX 968 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE RAAD tot wijziging van deel 1 van het Schengen-raadplegingsnetwerk

Nadere informatie

! " ! " % -,,. % /!.!" 0!1 2!3

!  !  % -,,. % /!.! 0!1 2!3 !" #! $ % &'()**))+&,,! " % -,,. % /!.!" 0!1 2!3! " 0 0$ % #! %!, 4 5 %!, 0!$ % % 6" ) "!2 3 " 0 2 +3 " 2-3 " 7 28 1 9*.3 ": 2+0 3 " 2 3 ": ( ";: 7 /!!2 3, " ! 0! *< * < *!< * < *< )! Leverancier Leverancier

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND

PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND Solide kaspositie en uitbreiding van productportfolio Leiden, 26 april 2006. Biotechnologiebedrijf Pharming Group NV ( Pharming of de onderneming ) (Euronext: PHARM)

Nadere informatie

TE HUUR. Frederik Hendriklaan CA Den Haag. Gestoffeerd p.m. ex.

TE HUUR. Frederik Hendriklaan CA Den Haag. Gestoffeerd p.m. ex. TE HUUR Frederik Hendriklaan 177 2582 CA Den Haag Gestoffeerd 3.450 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 3.450 p.m. ex. Inrichting Gestoffeerd Adres Frederik Hendriklaan 177 Postcode 2582 CA Stad Den Haag Wijk Geuzen-

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKR IJ K DERNEDER LAND EN. JAARGANG 1961 Nr. 110

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKR IJ K DERNEDER LAND EN. JAARGANG 1961 Nr. 110 19 (1961) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKR IJ K DERNEDER LAND EN JAARGANG 1961 Nr. 110 A. TITEL Protocol tot wijziging van artikel 50 (SL) van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart;

Nadere informatie

Instructie Deze tussentoets bevat 18 mc-vragen. Dit voorblad moet van de toetsvragen worden afgescheurd en met het mcantwoordenvel

Instructie Deze tussentoets bevat 18 mc-vragen. Dit voorblad moet van de toetsvragen worden afgescheurd en met het mcantwoordenvel Tussentoets Financiering propedeuse 24 april 2009 Versie 1 Naam. Collegekaartnummer/studentnummer.. Handtekening.. Instructie Deze tussentoets bevat 18 mc-vragen. Dit voorblad moet van de toetsvragen worden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

LCA, wat kan je er mee. Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com

LCA, wat kan je er mee. Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com LCA, wat kan je er mee Anne Gaasbeek Anne Gaasbeek Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com PRé Consultants PRé is pionier i van LCA sinds 1990; ontwikkelaar van Ecoindicator and ReCiPe

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Statistische gegevens van het Nederlandse register voor burgerluchtvaartuigen Statistics of the civil aircraft register of the Netherlands

Statistische gegevens van het Nederlandse register voor burgerluchtvaartuigen Statistics of the civil aircraft register of the Netherlands Statistische gegevens van het Nederlandse register voor burgerluchtvaartuigen Statistics of the civil aircraft register of the Netherlands Op de volgende bladzijden vindt u een aantal grafieken en gegevens

Nadere informatie

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR P.Czn. HOOFTLAAN 14 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 2.600 m² groot. SURFACE BUILDING

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden

Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden CalmSpace Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden It is a fact that office workers are suffering from a decline in both the amount and

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Invitation to the Public Lecture of Uitnodiging voor de openbare lezing van Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Chancellor's Professor of Law and Political Science, University of California, Irvine School

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

Three years Short Sell Regulation

Three years Short Sell Regulation Three years Short Sell Regulation Publication date: 3 November 2015 The Netherlands Authority for the Financial Markets The AFM is committed to promoting fair and transparent financial markets. As an independent

Nadere informatie

1. Wat is het probleem dat aanleiding is (geweest) voor het beleid? Is dit probleem nog actueel? Wat is de oorzaak van het probleem?

1. Wat is het probleem dat aanleiding is (geweest) voor het beleid? Is dit probleem nog actueel? Wat is de oorzaak van het probleem? Toetsingskader verlenging garantstellingsregeling Zeevisserij Algemene inleiding Deze regeling is voor kotter- of garnalenvissers die willen investeren in verduurzaming van kan de garantstelling hun bedrijf,

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals.

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Script Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Livestock and fish health influence human health, since animal protein is an indispensable part of our food

Nadere informatie

Onderwerp: klacht inzake reclame van het bedrijfstakpensioenfonds PME (Pensioenfonds voor de MetalEktro)

Onderwerp: klacht inzake reclame van het bedrijfstakpensioenfonds PME (Pensioenfonds voor de MetalEktro) Reclame Code Commissie Postbus 75684 1070 AR Amsterdam Utrecht, 23 oktober 2012 Onderwerp: klacht inzake reclame van het bedrijfstakpensioenfonds PME (Pensioenfonds voor de MetalEktro) Geachte mevrouw,

Nadere informatie

Waarom stijgen de uitgaven? Prijs- en volume. Vergrijzing als kostenbom. Kostenontwikkeling 1999-2003 Bron: Zorg voor euro s-2

Waarom stijgen de uitgaven? Prijs- en volume. Vergrijzing als kostenbom. Kostenontwikkeling 1999-2003 Bron: Zorg voor euro s-2 Zorguitgaven, 1972-2009 miljard euro (bron:cbs) Macro-economie, gezondheid en zorg Johan Polder 1 NVAG Jubileumcongres 19 november 2010 Zorguitgaven, 1972-2009 miljard euro Zorguitgaven, 1972-2009 miljard

Nadere informatie

ZATERDAG 23 MEI 2015 INTERNATIONAAL D1 EN C1 TOP JEUGDTOERNOOI. Voorwoord jeugdvoorzitter TOGB: Internationaal D1 en C1 top jeugdtoernooi

ZATERDAG 23 MEI 2015 INTERNATIONAAL D1 EN C1 TOP JEUGDTOERNOOI. Voorwoord jeugdvoorzitter TOGB: Internationaal D1 en C1 top jeugdtoernooi Voorwoord jeugdvoorzitter TOGB: ZATERDAG 23 MEI 205 De competitie zit er weer (bijna) op. Ik hoop dat we tegen deze tijd kunnen constateren dat we de stijgende lijn van de afgelopen jaren bij de jeugd

Nadere informatie

STRAATVERLICHTING IN ASSEN. Levenscyclusanalyse van de Kegel 2000 en de Stela Square 10 LED Kerstholt, René

STRAATVERLICHTING IN ASSEN. Levenscyclusanalyse van de Kegel 2000 en de Stela Square 10 LED Kerstholt, René STRAATVERLICHTING IN ASSEN. Levenscyclusanalyse van de Kegel 2000 en de Stela Square 10 LED Kerstholt, René IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Janus de Koekoekskip. Een nieuw sprookje voor de gezondheidszorg. Johan Polder. TRANZO / BMS Den Bosch, 15 december 2010

Janus de Koekoekskip. Een nieuw sprookje voor de gezondheidszorg. Johan Polder. TRANZO / BMS Den Bosch, 15 december 2010 Janus de Koekoekskip Een nieuw sprookje voor de gezondheidszorg Johan Polder TRANZO / BMS Den Bosch, 15 december 2010 NRC, 20 november 2010 Inhoud 1. Macro economie & Zorg 2. Dilemma s voor de toekomst

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

NBB Scheidsrechtersstage 3 september Onsportieve fout Flop Interpretaties. Nieuwe regels en signalen. Flop/fake

NBB Scheidsrechtersstage 3 september Onsportieve fout Flop Interpretaties. Nieuwe regels en signalen. Flop/fake NBB Scheidsrechtersstage 3 september 2016 Onsportieve fout Flop Interpretaties 1 Nieuwe regels en signalen Flop/fake 1 GAME CLOCK / 2:00 or less Onsportieve fout 2 Onsportieve fouten Deze presentatie heeft

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Oudercommissie/Parents Committee. Notulen/Meeting Minutes #1. 1. Opening

Oudercommissie/Parents Committee. Notulen/Meeting Minutes #1. 1. Opening Oudercommissie/Parents Committee Notulen/Meeting Minutes #1 Datum/Date: Woensdag 21 augustus 2013/ Wednesday August 21st Tijd/Time: 13.00 14.30 Locatie/Location: Jan van Avennesstraat 32, Schiedam Aanwezig/Present:

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Implementatie van herstelondersteunende zorg in de GGz

Implementatie van herstelondersteunende zorg in de GGz De master class, meet the expert Implementatie van herstelondersteunende zorg in de GGz door Simon Bradstreet GGZ Nederland heeft in augustus 2008 het visiedocument Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

WEBSITE LINK: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/toezichthouders-houden-zorgenover-privacyschild

WEBSITE LINK: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/toezichthouders-houden-zorgenover-privacyschild DPA: Autoriteit Persoonsgegevens (Netherlands) TITLE: DATE: 26 July 2016 KEY WORDS: privacy shield, Article 29 working party, international transfers, Safe

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Liturgie voor Zondagmorgen 5 Maart 2017 in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor Zondagmorgen 5 Maart 2017 in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor Zondagmorgen 5 Maart 2017 in de Westerkerk te Veenendaal Na binnenkomst kerkenraad zingt Peper: Gebed (Make Some Noise Kids) Heer, ik wil even met U praten. Ik heb zoveel aan mijn hoofd.

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Webstask 2D. Bernard Brouwer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/90861

Webstask 2D. Bernard Brouwer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/90861 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Bernard Brouwer 21 november 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/90861 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Engelen in de nieuwe tijd. Hand-out workshop 30 september Marisa Evelo

Engelen in de nieuwe tijd. Hand-out workshop 30 september Marisa Evelo Engelen in de nieuwe tijd Hand-out workshop 30 september 2017 Marisa Evelo www.asterisa.nl OPENING IN THE ARMS OF AN ANGEL (LYRICS) - SARAH MCLACHLAN Spend all your time waiting For that second chance

Nadere informatie

Homework assignment 7 (Intensionality)

Homework assignment 7 (Intensionality) Homework assignment 7 (Intensionality) Semantiek 2013 Solutions Opgave 1 Bekijk de volgende zinnen: A. Lewis Carroll is Charles Dodgson, en Tina ontmoette Charles Dodgson. B. Lewis Carroll is Charles Dodgson,

Nadere informatie

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het "Wetsvoorstel"

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het Wetsvoorstel Additionele vragen inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende

Nadere informatie