Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012"

Transcriptie

1 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do

2 Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht Postbus AC Maastricht Tel.: +31(0) Fax: +31 (0) De directie en Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg Postbus KH ROERMOND Maastricht, 12 april P9U6/JBES/PS Geachte directie en bestuur, In aansluiting op onze controle van de jaarrekening over 2012 van Waterschapsbedrijf Limburg hebben wu het genoegen u hierbij de resultaten van onze controle te presenteren. Daar u gedurende het jaar intern adequaat wordt geïnformeerd over de financiële gang van zaken, alsmede de voortgang van de verbetertrajecten, beperken wij ons in deze rapportering tot de hoofdpunten. Dit accountantsverslag gaat in op onze controle, de reikwijdte van onze opdracht, onze controleverklaring en onze belangrijkste controlebevindingen. Het bevat tevens onze mededelingen uit hoofde van onze functie als externe accountant aan de directie en algemeen bestuur, voor zover noodzakelijk geacht. Het accountantsverslag is uitsluitend bestemd voor gebruik door u en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Waar mogelijk gaan onze bevindingen vergezeld van aanbevelingen voor verbetering. Het concept hiervan hebben wij op 10 april 2013 besproken met de heren E.M. Pelzer, W. Pörteners en M. Schoenmakers. De onderwerpen die in dit accountantsverslag aan de orde komen, hebben onderdeel uitgemaakt van onze overwegingen bij de bepaling van de aard, het tijdstip van uitvoering en de diepgang van de controlemaatregelen die zijn toegepast bij de uitvoering van de controle van de jaarrekening. De in dit accountantsverslag opgenomen bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel omtrent de jaarrekening Hoogachtend, Ernst & Young Accountants LLP drs. N.A.J. Silverentand RA [rnst K Yoiinq Accountants LLP is een lirnitedliabilitp pisrlnerstop gevestigd iv Engeland en Wales met reqistratienumrner0ct35ti9 1. In retdietol rrnst & Voung Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een tverteqeowoordigrr van een) vennoot van rrnst & Young Accoootants LLP. Ernst & Vouvu Accountants LLP is statutair gevestigd te Larribeth Palare Road 1, Loodon Ski 7E11, Verenigd KoniokrUk, heelt haar koutdaestiging aan boompjes 15S X, Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer von Koophandel Rotterdam onder nummer!443d944. Op onze werkzaamheven zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarcten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam en zijn in te zien op

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Reikwijdte van de opdracht Controleaanpak De goedkeurings- en rapporteringstoleranties Belangrijke aandachtspunten voor de controle Uitvoering van werkzaamheden Verplichte mededelingen van uw accountant 2 2 Aandachtspunten met betrekking tot verslaggeving en jaarrekeningcontrole Tijdigheid afschrijvingen materiële vaste activa Investeringen Innovaties en lopende projecten Voorzieningen Bestemming positief resultaat Liquidatie BioMill 6 3 Interne beheersing en rechtmatigheid 6 4 Corporate governance en risicomanagement 6 5 Interne beheersing en geautomatiseerde gegevensverwerking Logische toeqangsbeveiliging Change management Update financiële pakket CODA 8 6 Informatie uit hoofde van onze functie als externe accountant 9

4 c U) mo 0 0 m

5 Pagina 1 1 Inleiding 1.1 Reikwijdte van de opdracht Conform de door u aan ons verleende opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) gecontroleerd. Deze jaarrekening is, onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van WBL, opgesteld in overeenstemming met het Besluit Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, zoals opgenomen in de Waterschapswet. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 1.2 Controleaanpak Onze controle is verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Onze controleaanpak is onder andere gericht op het inventariseren en beoordelen van de voor de jaarrekening van belang zijnde risico s. Wij hebben onze controleplanning in overleg met de directie opgesteld. Gedurende de controle van de jaarrekening 2012 is de aandacht met name gericht op: het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van WBL; de financiële rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties over 2012 als opgenomen in de jaarrekening van WBL; het geven van feedback aan de directie en de besturen over onze bevindingen ten aanzien van de administratieve organisatie en interne beheersing van de significante bedrijfsprocessen in het kader van de jaarrekeningcontrole en rechtmatigheid. 1.3 De goedkeurings- en rapporteringstoleranties Op grond van het Waterschapsbesluit stelt het algemeen bestuur de goedkeuringstolerantie vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren. Het normenkader en de goedkeurings en rapporteringstoleranties zijn op 6 december 2012 vastgesteld door het algemeen bestuur. U heeft ons voor het boekjaar 2012 opgedragen om bij onze oordeelsvorming uit te gaan van de hierna vermelde goedkeuringstolerantie: Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeel- Afkeurend onthouding Fouten in de jaarrekening (% lasten) Onzekerheden in de controle (% lasten) >1%en<3% > 3% en < 10% 10% 3% Op grond van de jaarrekening 2012 bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten afgerond (1%) en voor onzekerheden (3%). Als de goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring worden afgegeven. Hierbij merken wij op dat controleverschillen in het kader van getrouwheid tegelijkertijd controleverschillen zijn in het kader van rechtmatigheid.

6 Pagina 2 De rapporteringstolerantie, de maatstaf die geldt voor het rapporteren van fouten en onzekerheden in dit verslag, is door het algemeen bestuur bepaald op 5% van desbetreffende hoofdkostensoorten met een minimum van Belangrijke aandachtspunten voor de controle In het verslagjaar 2012 heeft WBL een norm- en toetsingskader opgesteld ten aanzien van de administratieve organisatie en interne beheersing in het kader van rechtmatigheid. Hierbij is specifiek aandacht besteed aan de risico s binnen WBL en daaruit voortvloeiend welke maatregelen intern zijn getroffen om deze risico s te mitigeren. Op basis van deze evaluatie is naast onze reguliere controlewerkzaamheden, bij het nader uitwerken van onze controleaanpak extra aandacht besteed aan: de interne beheersing omtrent de processen inkopen, aanbesteding, personeel en treasury; de rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties in Uitvoering van werkzaamheden In het kader van de reguliere jaarrekeningcontrole hebben wij de interim-controle uitgevoerd in november en december 2012 en januari 2013 en de jaarrekeningcontrole in maart en april Ten aanzien van de jaarafsluiting kunnen wij opmerken dat de oplevering en de afsluiting goed zijn verlopen. De kwaliteit van de opgeleverde financiële informatie voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Hiernaast hebben wij op verzoek van WBL gedurende de interim-controle van 2012 ondersteunende diensten verleend met betrekking tot de toetsingswerkzaamheden in het kader van rechtmatigheid. Hierbij is de onafhankelijkheid als controlerend accountant gewaarborgd. In de managementletter 2012 hebben wij uitvoerig over onze bevindingen ten aanzien van administratieve organisatie en interne beheersing gerapporteerd. In dit accountantsverslag zullen wij, naast de aandachtspunten in het kader van de jaarrekening 2012, een uiteenzetting geven van de belangrijkste bevindingen naar aanleiding van onze toetsingswerkzaamheden in het kader van rechtmatigheid. Verder zullen wij rapporteren over vervolgacties van WBL op onze bevindingen en de uitkomsten van de door ons noodzakelijk geachte aanvullende controlewerkzaamheden beschrijven. 1.6 Verplichte mededelingen van uw accountant In hoofdstuk 6 maken wij u een aantal (verplichte) mededelingen bekend betreffende de inrichting en uitvoering van onze controle.

7 Pagina 3 2 Aandachtspunten met betrekking tot verslaggeving en jaarrekeningcontrole In dit hoofdstuk belichten wij onderwerpen die naar onze mening bijzondere aandacht dienen te hebben van de directie, het dagelijks bestuur en algemeen bestuur. 2.1 Tijdigheid afschrijvingen materiële vaste activa Bij onze controle op de materiële vaste activa in 2011, hebben wij bij drie activeringen geconstateerd dat er een lange tijd overheen is gegaan voordat de daadwerkelijk ondertekende gereedmelding of het proces-verbaal is aangeleverd bij de administratie. De late informatieaanlevering bij de administratie heeft in deze gevallen ertoe geleid dat de eerste afschrijving op de projecten een jaar te laat is gestart. Door latere afschrijvingen ontstaan er verschuivingen in resultaten door de jaren heen. In navolging op onze bevinding in 2011, hebben wij bij onze controle op de materiële vaste activa in het huidige verslagjaar extra aandacht besteed aan de gereedmelding en tijdigheid van afschrijvingen van de activa. In de door ons gecontroleerde activeringen in 2012 hebben wij vastgesteld dat de gereedmelding of het proces-verbaal tijdig is aangeleverd bij de administratie en hierdoor ook tijdig is begonnen met het afschrijven van het actief, conform de intern bij WBL gehanteerde richtlijn. 2.2 Investeringen In de eerste begroting zijn de bruto-investeringen voor 2012 opgenomen voor een bedrag van 38,8 miljoen, terwijl de gerealiseerde investeringen 23,6 miljoen bedragen en hiermee circa 15,2 miljoen onder het initieel begrote bedrag liggen. Deze afwijking wordt voor 6,75 miljoen veroorzaakt door het niet doorgaan van de clustering van de RWZI WijIre Simpelveld. Dit was ten tijde van het opstellen van de begroting weliswaar al bekend, maar doordat formele besluitvorming door het bestuur pas in een later stadium heeft plaatsgevonden, was deze investering nog in de begroting opgenomen. Daarnaast liggen de daadwerkelijke investeringen op een lager niveau als gevolg van aanbestedingsvoordelen, soberdere ontwerpen, enkele opgelopen vertragingen in projecten en diverse projecten die, anticiperend op nieuwe investeringsinzichten zoals de Modulair Duurzame RWZI, op hold zijn gezet. Inmiddels hebben wij vernomen dat de organisatie het plan heeft om in 2018 een grote investering te doen in een Modulair Duurzame RWZI in Maastricht. Het hiermee gemoeide bedrag zal een forse impact hebben op de kapitaallasten en liquiditeitsbegroting van de onderneming. Wij adviseren u om deze impact tijdig in kaart te brengen en te analyseren op welke wijze deze optimaal in de meerjarenbegroting dient te worden opgenomen. Hierbij kan eventueel gedacht worden aan het vormen van een bestemmingsreserve in de komende jaren voorafgaand aan deze investering, om zo de impact op de begroting (gedeeltelijk) te nivelleren.

8 Pagina Innovaties en lopende projecten Momenteel loopt er een proces om de organisatie te laten groeien naar een High Performance Organisation. Dit wordt onder andere gekenmerkt doordat de organisatie voortdurend op zoek is naar verbeteringen en vernieuwingen en innoveert vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. De innovaties zijn zichtbaar door reeds lopende projecten waaronder de Modulair Duurzame RWZI, WAUTER en Thermische drukhydrolyse. Bij onze controle op de activa in uitvoering, hebben wij een deelwaarneming uitgevoerd op de investeringsuitgaven in 2012 die op het onderhanden werk van lopende projecten zijn verantwoord. Hierbij zijn door ons geen bijzonderheden geconstateerd. 2.4 Voorzieningen De mutaties van de opgenomen voorzieningen in de jaarrekening 2012 zijn als volgt te specificeren: Voorziening nttrekking Dotatie (x 1 miljoen) Voorziening mobiliteit 0,5 0,1 0,1 0,5 Frictievoorziening Lab 0,3 0,1 0,4 Totaal 0,8 0,1 0,2 0,9 Voorziening mobiliteit In 2006 is besloten tot het vormen van een voorziening mobiliteit ter dekking van kosten voor outplacementtrajecten, collegiale doorlening, vertrekstimulerende initiatieven, om- en bijscholing en detachering. Deze kosten vloeien voort uit de door te voeren wijzigingen in het, bij de oprichting van WBL overgekomen, personeelsbestand die benodigd zijn voor de groei van de organisatie naar een High Performance Organisation. Ultimo 2012 bedraagt de voorziening mobiliteit (2011: ). Een dotatie van heeft plaatsgevonden in 2012 en aan uitgaven zijn onttrokken aan de voorziening voor mobiliteit. Naar aanleiding van een opmerking in ons accountantsverslag 2011 hebben wij in 2012 een notitie ontvangen met hierin genoemd de noodzaak van de voorziening, inclusief een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing voor de ontwikkelingen voor de periode tot en met Het in 2012 gedoteerde bedrag aan de voorziening ( ) is gelijk aan de geplande dotatie conform de in 2012 opgestelde notitie. De aan de voorziening onttrokken uitgaven in 2012 ( ) liggen lager dan de vooraf ingeschatte uitgaven van Op basis van de door ons verkregen informatie, kunnen wij ons verenigen met de voorziening die ultimo 2012 op de balans wordt verantwoord. Frictievoorziening laboratorium In 2008 is door het bestuur een voorziening met een specifieke bestemming tot 1 maart 2013 gevormd ter waarde van Dit betreft een voorziening voor compensatie van pensioen verliezen en inconveniëntenregelingen voor werknemers van WBL betrokken bij de overgang van het laboratorium naar Intertek Poloychemlab. Door een in de overeenkomst opgenomen bepaling is in 2012 een bedrag van aan rente gedoteerd aan de voorziening, waardoor de voorziening ultimo het jaar is toegenomen tot een bedrag van

9 72,3 - Pagina 5 De organisatie heeft in 2013 een memo opgesteld waarin een analyse is uitgevoerd omtrent de inschatting van het bedrag dat benodigd is voor de compensatie. Op basis van de uitgevoerde analyse wordt verwacht dat de voorziening van ultimo 2012 in zijn geheel benodigd zal zijn. WBL heeft inmiddels ook contact opgenomen met de woordvoerder van de werknemers die betrokken waren bij de overgang van het laboratorium om de afhandeling van de compensatie te bespreken. Op basis van de door WBL aangeleverde analyse achten wij de voorziening ultimo 2012 toereikend gezien de financiële afwikkeling die in 2013 plaats zal vinden. In de jaarrekening is het kortlopende karakter van deze voorziening afdoende toegelicht. 2.5 Bestemming positief resultaat 2012 Over 2012 heeft WBL een positief resultaat gerealiseerd van 4,9 miljoen tegenover een positief resultaat van 3,8 miljoen in de bijgestelde begroting. Het resultaat is als volgt samengesteld: Bedragen 2012 Bijgestelde 2011 Verschil Verschil (x 1 miljoen) 1 begroting t.o.v. t.o.v. begroting 2011 Kapitaallasten 31,5 31,1 33,1 0,4 (1,6) Personeelslaten 10,6 11,0 10,3 (0,4) 0,3 Goederen en 29,0 29,9 29,3 (0,9) (0,3) diensten Bijdragen aan derden 0,1 0,2 0,1 - Toevoegingen aan 0,1 0,1 0,2 - (0,1) voorzieningen Bruto lasten 71,4 73,0 (0,9) (1,6) Onttrekking voorzieningen Eigen baten 3,7 3,5 4,1 0,2 (0,4) Netto lasten 67,6 68,7 68,9 (1,1) (1,3) Bijdrage 72,5 72,5 72,5 - - waterschappen Resultaat 4,9 3,8 3,6 1,1 1,3 Het hogere positieve resultaat van 4,9 miljoen ten opzichte van het begrote resultaat van 3,8 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt door lagere lasten dan begroot. De lagere lasten zijn met name het gevolg van lagere kosten inzake goederen en diensten ( 0,9 miljoen) en lagere personeelslasten ( 0,4 miljoen). Deze daling wordt deels gecompenseerd door een stijging van de kapitaallasten ( 0,5 miljoen). De kosten inzake goederen en diensten derden zijn lager dan begroot door lagere uitgaven voor dienstverlening door derden ( 0,4 miljoen) en een lager energieverbruik ( 0,3 miljoen). De personeelskosten zijn gedaald door het niet invullen van vacatures. De kapitaallasten zijn hoger dan begroot door hogere afschrijvingskosten enerzijds ( 0,9 miljoen) en lagere interne en externe rentelasten ( 0,4 miljoen). Anderzijds wordt het positievere resultaat dan begroot verklaard door een hogere opbrengst eigen baten ( 0,2 miljoen). De hogere opbrengst uit eigen baten wordt hoofdzakelijk verklaard door hogere financiële baten ( 0,2 miljoen), hogere goederen en diensten aan derden ( 0,2 miljoen) en een lagere opbrengst geactiveerde lasten dan begroot ( 0,2 miljoen),

10 Pagina 6 Het positieve resultaat waarvan werd uitgegaan in de initiële begroting is destijds goedgekeurd door het algemeen bestuur. In de conceptjaarrekeninq wordt vermeld dat het nog te bestemmen resultaat, na vaststelling van de jaarrekening, wordt terugbetaald aan de moederorganisaties. Mede om te voldoen aan de begrotingsrechtmatigheid, dient de bestemming van het resultaat te worden vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering daterende 27 mei Liquidatie BioMili Op 11 december 2012 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BioMill besloten tot ontbinding van de B.V. Naar aanleiding van dit besluit is het geplaatst aandelenkapitaal van de vennootschap, dat voor 99,5% in handen is van WBL, en de agioreserve uitgekeerd aan de beide aandeelhouders. De formele liquidatie van de vennootschap zal in 2013 plaats vinden. 3 Interne beheersing en rechtmatigheid Vanaf de invoering van de Waterschapswet in 2009 dient WBL zichtbaar aan te tonen dat de interne beheersorganisatie zodanig is ingericht dat beheersinçjsmaatregelen zijn geïmplementeerd in de bedrijfsprocessen, die de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties waarborgen. WBL is zowel verantwoordelijk voor het opstellen van een juist en volledig normen- en toetsingskader als het uitvoeren van toetsingswerkzaamheden in het kader van rechtmatigheid. Wij hebben de beheersorganisatie met betrekking tot de significante bedrijfsprocessen in het kader van de controle van de jaarrekening beoordeeld. Toetsingswerkzaamheden zijn uitgevoerd om de effectieve werking van de beheersingsmaatregelen voor de volgende significante processen vast te stellen: inkopen; aanbestedingen; personeel; treasury; schattingen. Op basis van onze review- en toetsingswerkzaamheden kunnen wij concluderen dat de interne beheersorganisatie in algemene zin toereikend is en voldoet aan de daaraan te steflen eisen. In 2012 zijn verbeteringen doorgevoerd door WBL om te komen tot een effectievere interne beheersing van de signiticante processen. Met name in het personeelsproces is een verbeterslag doorgevoerd met betrekking tot de documentatie en autorisatie van declaraties. 4 Corporate governance en risicomanagement Corporate governance en risico management vormen een belangrijk onderdeel van het besturings en beheersingssysteem van organisaties. Corporate governance regelt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, het management en andere belanghebbenden. Belangrijke elementen van corporate governance zijn een actieve opstelling van de organen belast met corporate governance en een duidelijke afbakening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Transparante verslaggeving is eveneens een belangrijk element.

11 Pagina 7 Weinig aspecten van corporate governance zijn vandaag de dag zo belangrijk voor het succes van een organisatie als haar vermogen om risico s te onderkennen en te beheersen vanuit een organisatiebreed en geïntegreerd perspectief (integraal risicomanagement). Dit gaat breder dan de financiële verslaggeving en betreft ook strategische en operationele doelstellingen alsmede het voldoen aan wet- en regelgeving. Het is van belang om tijdig risico s te identificeren, te prioriteren, en te beheersen om te komen tot een effectieve en efficiënte uitvoering van uw kernactiviteiten. Voor het waterschapsbedrijf is risicomanagement tevens een belangrijk hulpmiddel om de koppeling te maken met het weerstandsvermogen om zo tegenvallers te kunnen opvangen. Naar ons oordeel heeft het waterschapsbedrijf een degelijk corporate governance systeem, dat permanent dient te worden bewaakt en dient te worden nageleefd. Vorig jaar hebben wij gedurende onze controle vastgesteld dat het waterschapsbedrijf in 2011 een risico-inventarisatie heeft uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitgevoerde risico-inventarisatie heeft het algemeen bestuur op 7december2011, op basis van een voorstel van het dagelijks bestuur, besloten tot het vormen van een algemene reserve ter hoogte van 2,7 miljoen. In 2012 heeft er in navolging van 2011 wederom een risico-inventarisatie plaatsgevonden. Op basis van deze inventarisatie in 2012 heeft het algemeen bestuur op 3 april 2013 besloten om de omvang van de algemene reserve te handhaven op 2,7 miljoen, overeenkomstig het berekende bedrag verbonden aan de geïnventariseerde risico s. Wij onderschrijven het belang van een jaarlijkse actualisatie van de risicoanalyse. 5 Interne beheersing gegevensverwerking en geautomatiseerde In het kader van onze jaarrekeningcontrole is aandacht besteed aan de geautomatiseerde gegevensverwerking en met name aan de interne beheersing omtrent logische toegangsbeveiliging en change management. Dit heeft geen significante tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht. De volgende punten ten aanzien van logische toegangsbeveiliging en change management vereisen echter wel uw aandacht. 5.1 Logische toeganqsbeveiliging Gedurende onze controle hebben wij geconstateerd dat nog steeds accounts aanwezig zijn in de financiële applicaties van medewerkers die reeds uitdienst zijn getreden bij WBL. Eén van deze accounts in CODA wordt nog gebruikt. Dit is niet wenselijk, gezien het risico op ongewenste mutaties binnen de geautomatiseerde gegevensverwerking als gevolg van te ruime bevoegdheden. Daarnaast bestaat het risico dat ongeautoriseerde toegang kan worden verkregen tot de financiële applicatie CODA door onbevoegde personen middels oude accounts. Wij bevelen aan om accounts van medewerkers die niet meer in dienst zijn op inactief te zetten of te verwijderen uit CODA. Medewerkers binnen WBL dienen met hun eigen account en daartoe behorende functieprofielen te werken binnen de geautomatiseerde gegevensverwerkingomgeving. Wij hebben inmiddels vernomen dat het op inactiet zetten of verwijderen van accounts niet mogelijk was in de huidige CODA applicatie, maar dat deze functionaliteit wel is ingebouwd in de nieuwe versie van het financiële pakket CODA.

12 Pagina Change management Wij hebben geconstateerd dat adequate procedures aanwezig zijn ten aanzien van het aanbrengen en documenteren van wijzigingen in CODA, de zogenaamde change management procedures. De vastiegging van testwerkzaamheden in testrapportages en autorisatie ter goedkeuring van ingediende applicatie-/systeemwijzigingen vinden echter niet altijd plaats. Hoewel de aangebrachte (systeem-) wijzigingen in frequentie en impact beperkt zijn, achten wij een stringentere naleving van de bovenstaande documentatievereisten van wijzigingen van belang om het risico op onjuiste en ongeautoriseerde wijzigingen in de geautomatiseerde gegevensverwerking te mitigeren. 5.3 Update financiële pakket CODA Bij het schrijven van dit verslag is de update van het financiële pakket CODA nog in volle gang. Volgens de planning zal de update medio april 2013 operationeel gaan. Wij adviseren u om de controle op de juiste en volledige overdracht van de gegevens in het kader van de update deugdelijk vast te leggen. Voor de jaarrekening 2013 zullen wij beoordelen of de werkzaamheden van WBL in het kader van de implementatie van de update toereikend zijn. Wij zullen hierbij onze aandacht voornamelijk vestigen op de vastlegging omtrent de controle en documentatie op de juiste en volledige gegevensoverdracht.

13 Pagina 9 6 Informatie uit hoofde van onze functie als externe accountant Aandachtsgebied Mededeling Verantwoordelijkheid accountant naar Nederlands recht, met inbegrip van bespreking soort te verstrekken verklaring De jaarrekening is opgesteld onder de Bij de jaarrekening 2012 zijn wij voornemens een verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. goedkeurende controleverklaring af te geven op het Onze controle is verricht Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij in onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Onderdeel van onze controle voldoende inzicht in overeenstemming met gebied van de getrouwheid en de rechtmatigheid. is het verkrijgen van de relevante interne beheersingsmaatregelen om onze controlewerkzaamheden te plannen en om de mate, het tijdstip en de diepgang van onze toetsing te bepalen. Wij hebben geen opdracht ontvangen tot controle van de interne beheersing van de financiële verslaggeving en hebben deze dan ook niet uitgevoerd. Con troleverschillen Wij informeren de directie omtrent afwijkingen Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden (gecorrigeerd of niet) die wij tijdens onze controle hebben wij geen materiële controleverschillen hebben vastgesteld en die naar ons oordeel geconstateerd. individueel dan wel gezamenlijk een belangrijke invloed hebben op de financiële verslaggeving door de onderneming. Wij informeren de directie eveneens omtrent niet gecorrigeerde controleverschillen waarvan het management heeft aangegeven dat zij van oordeel is dat deze zowel individueel als gezamenlijk niet materieel zijn voor de jaarrekening als geheel.

14 Pagina 10 Aandachtsgebied Mededeling Onze mening over de kwaliteit van de door de onderneming gehanteerde verslaggevingsgrondslagen Wij bespreken onze mening omtrent de kwaliteit van de grondslagen van de financiële verslaggeving van de onderneming en niet slechts omtrent de aanvaardbaarheid daarvan. Deze bespreking omvat tevens de gevolgde bestendige gedragslijn bij de toepassing van de grondslagen, schattingen en de duidelijkheid en volledigheid van de jaarrekening en de daarmee samenhangende toelichtingen. Naar onze mening zijn de door de directie gekozen waarderingsgrondslagen aanvaardbaar en consistent toegepast met betrekking tot de significante jaarrekeningposten en bijzondere transacties. Dit geldt tevens voor het tijdstip waarop die transacties hebben plaatsgevonden, de periode waarin zij zijn verantwoord en de desbetreffende toelichtingen in de jaarrekening. Verslaggeving omtrent belangrijke ongebruikelijke transacties en controversiële aangelegenheden of nieuwe ontwikkelingen Tijdens onze controle hebben wij geen ongebruikelijke transacties en/of controversiële aangelegenheden geconstateerd tijdens het ve rsl a gj aa r. Gevoelige schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening dient gebruik te worden gemaakt van schattingen. Bepaalde schattingen zijn bijzonder gevoelig vanwege hun belang voor de jaarrekening en de mogelijkheid dat toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate afwijken van de beoordelingen van de directie. Wij hebben vastgesteld dat eventuele schattingen van de directie op een gestructureerde en voldoende onderbouwde wijze hebben plaatsgevonden. Wij kunnen ons verenigen met de schattingen in de jaarrekening Met de directie besproken materiële alternatieve verwerkingswijzen Wij hebben geen discussies gevoerd met de directie inzake belangrijke alternatieve verwerkingswijzen. Te rapporteren verschillen van inzicht met het management Er waren geen verschillen van inzicht met de directie. Overleg met andere accountants Er heeft in het kader van de jaarrekeningcontrole door WBL geen overleg plaatsgevonden met andere accountants.

15 Pagina 11 Aa nda ch ts ge bied Mededeling Ernstige moeilijkheden in de omgang met de directie tijdens de tilt voering van de con trole De jaarafsluiting 2012 is goed verlopen. Vooraf zijn heldere afspraken gemaakt omtrent de wijze van oplevering en het gebruik van standaarddossiers. Geen omstandigheden hebben zich voorgedaan die de uitvoering van onze controle in belangrijke mate hebben bemoeilijkt. Fraude en illegale handelingen waarbij het hoger kader is betrokken en fraude en illegale handelingen die een onjuistheid van materieel belang in de jaarrekening tot gevolg hebben Hoewel hier niet specifiek op gericht, hebben onze controlewerkzaamheden het afgelopen jaar geen fraudes of andere illegale handelingen, uitgevoerd door de directie of andere werknemers, aan het licht gebracht. Significante tekortkomingen en materiële leemtes in de interne beheersing van de financiële verslaggeving Wij melden alle significante tekortkomingen en materiële leemtes in de interne beheersing die wij gedurende onze controle hebben vastgesteld. Voor onze beoordeling van de interne beheersing van de financiële verslaggeving verwijzen we naar hoofdstuk 3 van deze brief en de separate management letter die wij u verstuurd hebben. Continuiteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking Artikel 2:393 lid 4 Burgerlijk Wetboek vereist dat de accountant in het kader van de controle van de jaarrekening verslag uitbrengt omtrent zijn bevindingen met betrekking tot de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze controle was niet primair gericht op het doen van een uitspraak omtrent de continuïteit en betrouwbaarheid van (delen van) de geautomatiseerde gegevensverwerking en wij hebben daartoe ook geen opdracht van de directie ontvangen. De jaarrekeningcontrole heeft geen belangrijke tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht.

16 Pagina 12 Aandachtsgebied Mededeling Onafhankelijkheid Ten minste eens per jaar communiceren wij als Wij voldoen op alle punten aan de volgt met het algemeen bestuur: onafhankelijkheidsregelgeving die op ons van Wij verstrekken een schriftelijke toepassing is. beschrijving van alle betrekkingen tussen Ernst & Young en de met ons verbonden entiteiten enerzijds en de onderneming en de met haar gelieerde entiteiten of personen met een financial reporting oversight role bij de onderneming anderzijds die redelijkerwijs kunnen worden gezien als zijnde van invloed op onze onafhankelijkheid; Wij bespreken met het algemeen bestuur de mogelijke effecten die dergelijke betrekkingen op de onafhankelijkheid zouden kunnen hebben; Wij bevestigen schriftelijk dat wij ten opzichte van de onderneming onafhankelijk zijn in de zin van de Nederlandse wet- en regelgeving.

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3 Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn t.a.v. de heer B. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE drs. M.C. van Kleef RA Accountantsverslag

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014 De10itte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Am hem Postbus 30265 6803 AG Am hem Nederland Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9777 www. deloitte.nl Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers Accountantsverslag

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013. III I NS&Ô NG Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur.

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 1000 Meander 861 Fax: +31 88407 6005 6825 MH Arnhem, Netherlands ey.com Postbus 30116 6803 AC Arnhem, Netherlands VERTROUWELIJK Het bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant EY Ernst S Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com 2014-02637 Gemeente Goes Ingekomen d.d. 2 3 MEI

Nadere informatie

=U ERNST & YOUNG NO. LEI. Aan het management en de directie van het Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO

=U ERNST & YOUNG NO. LEI. Aan het management en de directie van het Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO I =U ERNST & YOUNG Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221EST Maastricht Postbus 100 6200 AC Maastricht Tel.:+31(0) 88-407 3541 Fax:+31(0) 88-407 3455 NO. LEI Aan het management en de directie

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vixia BV Accountantsverslag jaarrekening 2013

Vixia BV Accountantsverslag jaarrekening 2013 Vixia BV Accountantsverslag jaarrekening 2013 Maastricht Airport, 11 juni 2014 Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

"Controlever ank. e accountant

Controlever ank. e accountant TeL 4-31 88 407 10 00 Prot.Dr.Dorgelolaan 12 Fax: +31 88 407 48 01 561.3 AM Eindhoven, Netherlands ey.com Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal 1 1 =!i ERNST & YOUNG Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus 7883 1008 AB Amsterdam,13 APR. 2312 Tel.:+31(0) 88-407 1000 Fax: +31(0) 88-407 1005 www.ey.nl VERTROUWELIJK Gemeente

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Accountantsrapport. 1 Inleiding 1. 2 Beheersinstrumentarium 1

Accountantsrapport. 1 Inleiding 1. 2 Beheersinstrumentarium 1 Gemeente Den Haag RIS115659s_17-MEI-2004 ACCOUNTANTSRAPPORT EN ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ DE JAARREKENING 2003 VAN DE GRIFFIE VAN DE GEMEENTE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Accountantsrapport blz. 1 Inleiding 1

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei voor de accountantscontrole op de jaarrekening Opgesteld door: Lando Welters, adviseur planning en control, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: Algemeen

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsdienst Achterhoek BAKER TILLY Omgevingsdienst Achterhoek Accountantsverslag 2014 1 april 2015 Aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek Elderinkweg 2

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Uitkomsten controle en overige informatie jaarrekening 2014. Rapportage aan algemeen bestuur

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Uitkomsten controle en overige informatie jaarrekening 2014. Rapportage aan algemeen bestuur Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Uitkomsten controle en overige informatie jaarrekening 2014 Rapportage aan algemeen bestuur Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag, Netherlands

Nadere informatie

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 GEf\llëEI\j-1 lnge!~nr\/!'::::t\1 2 3 lijn 2005 class.nr.:.01' CS' C 1\iI.Ji...=.GEN Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Tel: (026) 3238000

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaai seweg 80 2596CZ Den Haag Postbus 90636 2509LP Den Haag TeL: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.eyn VERTROUWELIJK Het bestuur van Servicepunt7 1 Postbus

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer Controleprotocol nacalculatie 2012 Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer 2 januari 2013 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2012 bevat het toetsingskader voor de door de

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

Controleverklarinq van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeente Nijmegen

Controleverklarinq van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeente Nijmegen Ernst & Voung Accountants LLP Tel: 1-31 (0)88-407 1000 Meander 861 Fax: +31 (0)88-407 6005 6825 MH Arnhem Www.ey.com - Postbus 30116 Building a better 6803 AC Arnhem Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur,

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur, Del o itte. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.ni Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie