=U ERNST & YOUNG NO. LEI. Aan het management en de directie van het Waterschap Peel en Maasvallei Postbus RJ VENLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "=U ERNST & YOUNG NO. LEI. Aan het management en de directie van het Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO"

Transcriptie

1 I =U ERNST & YOUNG Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221EST Maastricht Postbus AC Maastricht Tel.:+31(0) Fax:+31(0) NO. LEI Aan het management en de directie van het Waterschap Peel en Maasvallei Postbus RJ VENLO INGEK. 7 DEC 2011 Maastricht, 5 december 2011 GP 3 Geacht management en directie, bijgaand doen wij u de management letter (2x ingebonden, 1 losbladig cf. afspraak) inzake de interim-controle over het boekjaar 2011 toekomen [x] G G Naar aanleiding van Ter informatie Ter afhandeling Volgens afspraak G G G Met dank retour Gaarne voor akkoord ondertekend retour S.v.p. overleg Met vriendelijke grpet, anssen RA Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

2 't>o />"* e/

3 Illl'" =U ERNST & YOUNG Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein BI Maastricht Postbus AC Maastricht Tel.: -Kil '0) lax: tri. (()} Aan het management en de directie van het Waterschap Peel en Maasvallei Postbus RJ VENLO Maastricht, 5 december P6BEW/BKAS/GP Geacht management en directie, Hierbij treft u onze management letter aan naar aanleiding van onze interim-controle in verband met de controle van de jaarrekening van Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) over het boekjaar De interim-controle richt zich op de beoordeling van de kwaliteit van de in de organisatie opgenomen beheersingsmaatregelen die van belang zijn voor het waarborgen van de getrouwheid en de rechtmatigheid van de posten in de jaarrekening. Deze management letter gaat in op onze controle, de reikwijdte van onze opdracht en onze belangrijkste bevindingen. Waar mogelijk gaan onze bevindingen vergezeld van aanbevelingen voor verbetering. De bevindingen hebben wij besproken met de verantwoordelijke functionarissen van uw onderneming. Wij stellen het op prijs om het een en ander persoonlijk toe te lichten of uw eventuele vragen te beantwoorden. Hoogachtend, Ernst & Young Nederland LLP Janssen RA

4 I ËU ERNST & YOUNG Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Interne beheersing van uw organisatie Inkopen en aanbestedingen Treasury Personeel Projectbeheer Heffingen Schattingen 5 3 Begrotingsrechtmatigheid 6 4 Interne beheersing en geautomatiseerde gegevensverwerking Logische toegangsbeveiliging Change management 7

5 Illl =U ERNST &YOUNG Interne beheersing Jaarrekeningcontrole Significante bedrijfsprocessen Follow-up Automatisering Rechtmatigheid Normen- en toetsingskader 1 Inleiding In onze management letter informeren wij u over onze bevindingen ten aanzien van uw administratieve organisatie en interne beheersing. De bevindingen worden gekoppeld aan risico's voor uw organisatie en aanbevelingen ter verbetering worden vermeld, indien wij daarvoor mogelijkheden zien. De bevindingen zijn met de desbetreffende functionarissen binnen uw organisatie besproken. De management letter naar aanleiding van onze interim-controle is gericht op de interne beheersorganisatie, waarbij vooral aandachtspunten ter verbetering van deze organisatie worden gememoreerd. De inhoud van deze brief richt zich op te verbeteren aspecten en is daardoor van nature kritisch van aard. Sterke punten van uw organisatie komen in mindere mate aan de orde. Onze bevindingen ten aanzien van de interne beheersing van uw organisatie vloeien voort uit onze gebruikelijke werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole. Deze werkzaamheden zijn gericht op het afgeven van een controleverklaring voor de getrouwheid en de rechtmatigheid bij de jaarrekening van het Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) en omvatten daarom niet alle zaken die bij een specifiek op de organisatie gericht onderzoek naar voren zouden komen. Onze werkzaamheden zijn niet primair gericht op het opsporen van fraudes of onregelmatigheden in uw organisatie. Indien onze werkzaamheden indicaties geven voor mogelijk opgetreden fraudes of onregelmatigheden, dan rapporteren wij u daar direct over. Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen aanwijzingen dat hier sprake van is geweest. In het vervolg van de brief volgt een uiteenzetting van onze bevindingen ten aanzien van de significante bedrijfsprocessen op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden: - inkopen en aanbestedingen; - treasury; - personeel; - projectbeheer; - heffingen; - schattingen. Verder vindt een follow-up plaats van de geconstateerde bevindingen uit voorgaande jaren ten aanzien van bovenstaande bedrijfsprocessen als beschreven in vorige edities van deze management letter. Tenslotte zullen wij onze bevindingen met betrekking tot automatisering onder uw aandacht brengen. 2 Interne beheersing van uw organisatie Vanaf de invoering van de waterschapswet in 2009 dient WPM zichtbaar aan te tonen dat de interne beheersorganisatie zodanig is ingericht dat beheersingsmaatregelen zijn geïmplementeerd in de bedrijfsprocessen, die de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties waarborgen. WPM is verantwoordelijk voor het opstellen van een juist en volledig normen- en toetsingkader als wel het uitvoeren van toetsingswerkzaamheden in het kader van rechtmatigheid.

6 I Ill =U ERNST & YOUNG Daarnaast heeft WPM een adequaat intern controleplan opgesteld, waarin de toetsingswerkzaamheden uitgewerkt worden. Toetsingswerkzaamheden Interne beheersing inkopen en aanbestedingen is niet toereikend Nieuw inkoopbeleid 2011 Wij hebben de beheersorganisatie met betrekking tot de significante bedrijfsprocessen in het kader van de controle van de jaarrekening beoordeeld. Ten behoeve van de rechtmatigheid van de kosten heeft WPM een normen- en toetsingskader opgesteld. Een intern controleplan is opgesteld om te toetsen of WPM voldoet aan het normen- en toetsingskader. Op basis van het intern controleplan voert WPM onder andere toetsingswerkzaamheden uit voor de processen personeel en inkopen en aanbestedingen. In het kader van onze jaarrekeningcontrole maken wij gebruik van deze toetsingswerkzaamheden. Wij hebben de interne controlewerkzaamheden getoetst en vastgesteld dat deze op een gedegen en adequate wijze zijn uitgevoerd. Doordat één dossier met betrekking tot inkopen en aanbestedingen nog niet beschikbaar was hebben wij dit dossier nog niet kunnen toetsen. Wij beoordelen dit dossier tijdens de jaarrekeningcontrole. Eventuele bevindingen rapporteren wij in ons accountantsverslag. Op basis van onze review- en toetsingswerkzaamheden kunnen wij concluderen dat de interne beheersorganisatie in algemene zin toereikend is en voldoet aan de daaraan te stellen eisen, met uitzondering van het proces inkopen en aanbestedingen. Wij lichten de geconstateerde bevindingen ten aanzien van interne beheersing onderstaand toe. Deze bevindingen verdienen uw aandacht in het kader van het streven naar een effectieve administratieve organisatie en interne beheersing. 2.1 Inkopen en aanbestedingen In 2011 is een actieplan opgesteld om het inkoopbeleid te uniformeren. Gedurende 2011 is het inkoopbeleid geformaliseerd en is een handboek inkoopbeleid opgesteld. Het inkoopbeleid is op 6 juli 2011 door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Wij hebben vastgesteld dat het nieuwe inkoopbeleid nog niet is geïmplementeerd. WPM heeft aangegeven dat vanaf 2012 het inkoopbeleid wordt geïmplementeerd en volledig nageleefd dient te worden. Wij onderschrijven het belang van het uniform naleven van het nieuwe inkoopbeleid. Wij willen graag de volgende bevindingen in het kader van interne beheersing onder uw aandacht brengen: Naleving van inkoopprocedures Naar aanleiding van de interne controle op de naleving van inkoopprocedures is vastgesteld dat: - bij twee van de vierentwintig gecontroleerde inkopen geen opdrachtbrief is gehanteerd, waar dat wel noodzakelijk was. Als gevolg van het niet hanteren van deze preventieve maatregel bestaat het risico op ongeautoriseerde aangegane verplichtingen; - drie van de vierentwintig gecontroleerde facturen zijn geaccordeerd door functionarissen die niet formeel bevoegd zijn voor de betreffende kostenplaats.

7 I =U ERNST &YOUNG Als gevolg hiervan worden kosten ten laste van het budget geboekt die niet door de verantwoordelijke budgethouder zijn geautoriseerd en kan het derhalve voorkomen dat een budgethouder niet op de hoogte is van een budgetoverschrijding. Mede vanwege het ontbreken van bovenstaande effectieve preventieve beheersingsmaatregel is het van belang dat alle facturen achteraf worden geautoriseerd door een daartoe bevoegde budgethouder. Risico op onrechtmatige inkopen Additionele detailcontroles Documentatie naleving aanbestedingsprocedures Voornoemde bevindingen verhogen het risico op onjuiste en onrechtmatige inkopen. Als gevolg van de ineffectieve interne beheersingsmaatregelen ten aanzien van het inkoopproces zijn wij genoodzaakt om additionele detailcontroles uit te voeren voor onze jaarrekeningcontrole en daarmee samenhangend de rechtmatigheid van de kosten. In overleg met u trachten wij deze controle zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Het verdient de voorkeur de additionele werkzaamheden vóór het einde van het jaar uit te voeren. Wij adviseren in het kader van interne beheersing om toe te zien op de naleving van de inkoopprocedures binnen WPM. Naleving van interne- en externe aanbestedingsprocedures In ons accountantsverslag van voorgaand jaar hebben wij u gewezen op het belang van het gestructureerd documenteren van aanbestedingsprocedures (o.a. proces-verbaal, overwegingen, vereisten interne- en externe regelgeving). Wij hebben geen verbetering geconstateerd in het gestructureerd documenteren van de aanbestedingsprocedures. WPM heeft deze bevinding eveneens geconstateerd en heeft hiertoe de volgende acties in gang gezet: - een inkoophandboek is in 2011 opgesteld; - gebruik van standaard aanbestedingsformulieren is vereist. Wij zullen tijdens onze toetsingswerkzaamheden in 2012 beoordelen of de implementatie van het inkoophandboek geleid heeft tot een verbetering van de naleving en documentatie van aanbestedingsprocedures. Parafenlijst Naleving art.108 Waterschapswet Actualiseren van parafenlijst en interne mandaatregeling Binnen het inkoop- en aanbestedingsproces wordt door WPM een interne mandaatregeling en parafenlijst gehanteerd ten behoeve van autorisatieprocedures. In 2010 merkten wij op dat deze niet periodiek geactualiseerd wordt. Tijdens de interim-controle hebben wij vastgesteld dat deze in oktober 2010 geactualiseerd is op basis van het actuele personeelsbestand en de actuele budgethouders. De mandaatregeling en parafenlijst worden jaarlijks geactualiseerd. Gezien het minimale verloop binnen WPM zijn wij van mening dat kan worden volstaan met het één keer actualiseren per jaar. 2.2 Treasury Ten aanzien van het proces treasury zijn geen bevindingen geconstateerd naar aanleiding van onze werkzaamheden. WPM heeft zich geconformeerd aan het financieringsbeleid als opgenomen in artikel 108 van de Waterschapswet en rapporteert transparant en toereikend over haar kapitaalpositie in de jaarrekening.

8 II sü ERNST & YOUNG 2.3 Personeel Gegeven de omvang, aard en gevoeligheid van de post personeelslasten in de jaarrekening van WPM is het personeelsproces als significant proces geïdentificeerd. Naar aanleiding van onze werkzaamheden komt het volgende aandachtspunt naar voren: Overgang naar PIMS Procesbeschrijving salarisverwerking PIMS Vanaf 1 januari 2011 is WPM overgestapt van het salarisverwerkingssysteem Persmaster naar PIMS. De juistheid en volledigheid van de overgezette gegevens is beoordeeld door WPM. Hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd. WPM heeft nog geen nieuwe procesbeschrijving opgesteld voor PIMS. Hierdoor bestaat het risico dat intern niet duidelijk is op welke wijze procedures nageleefd dienen te worden. In 2012 wordt het proces beschreven, zodat een uniforme werkwijze wordt gehanteerd ten aanzien van het proces salarisverwerking. Wij adviseren deze procesbeschrijving in een vroeg stadium op te stellen, zodat de medewerkers op een eenduidige wijze de werkzaamheden uitvoeren en duidelijk is binnen welke kaders zij dienen te opereren. In ons accountantsverslag van 2010 hebben wij u over enkele bevindingen geïnformeerd. In deze management letter geven wij opvolging aan deze bevindingen: Toereikende opvolging Hantering declaratieformulieren Bevinding opgevolgd Onjuiste hantering van reiskostenvergoedingen Wij adviseerden u stringenter toe te zien op een juiste invoer in het systeem van de kilometers woon-werkverkeer ten behoeve van de reiskostenvergoeding. In het kader van onze toetsingswerkzaamheden hebben wij de berekening van de kilometervergoeding wederom beoordeeld en hebben geen bevindingen geconstateerd. Op basis van onze controlewerkzaamheden kunnen wij concluderen dat ons advies van voorgaand jaar is opgevolgd. Uitbetaling van reiskostenvergoeding zonder declaratieformulier Wij adviseerden u om reiskostenvergoedingen en overige declaraties alleen uit te betalen bij aanwezigheid van een declaratieformulier, geautoriseerd door zowel de werknemer als afdelingsverantwoordelijke. Gedurende de interimcontrole hebben wij de uitbetalingen van reiskosten getoetst op onderbouwing door middel van een getekend declaratieformulier. Wij hebben geconstateerd dat de door ons gecontroleerde kilometervergoedingen voorzien zijn van een getekend declaratieformulier. Wij concluderen dat het risico op onrechtmatige uitbetalingen van kilometervergoedingen is gemitigeerd. Benoemingen van personeelsleden zonder zichtbare goedkeuring van het Dagelijks Bestuur In 2010 adviseerden wij u om in alle gevallen het Dagelijks Bestuur en/of de daartoe bevoegde ambtenaar schriftelijk goedkeuring te laten geven bij indienst- en uitdiensttreding door middel van het autoriseren van benoemingsbesluiten. Gedurende de interim-controle hebben wij vijf benoemingsbesluiten beoordeeld op autorisatie door het Dagelijks Bestuur. Wij hebben geen bevindingen geconstateerd en concluderen dat onze bevinding van voorgaand jaar is opgevolgd.

9 II Ml ERNST & YOUNG Geen benoemingen bestuurders 2011 Effectieve opzet en bestaan projectbeheer Externe beoordeling projectbeheer Getrouwheid en rechtmatigheid van eindafrekeningen Schattingsposten Benoemingsdatum is gelijk aan de datum van beëdiging Wij adviseerden u structureel de benoemingsdatum gelijk te stellen aan de datum van beëdiging, waardoor een juiste bezoldiging kan plaatsvinden. In 2011 hebben geen benoemingen van bestuurders plaatsgevonden, derhalve hebben wij geen opvolging kunnen geven aan deze bevinding. Indien in 2012 benoemingen van bestuurders plaatsvinden, zullen wij hier opvolging aan geven in onze management letter van Projectbeheer In 2011 hebben wij ten behoeve van subsidieafrekeningen projecten beoordeeld. Daarnaast is tijdens de interim-controle aanvullend de opzet en het bestaan van het proces projectbeheer beoordeeld. Hierbij hebben wij ondermeer vastgesteld dat aanbestedingsprocedures zijn gevolgd bij het gunnen van projectopdrachten, een bestekraming is opgesteld, periodieke projectbesprekingen plaatsvinden en goedkeuring van opdracht en budget heeft plaatsgevonden door het Dagelijks Bestuur. Het afgelopen jaar heeft WPM door een extern bureau twee projecten laten beoordelen. De voornaamste bevinding is dat het noodzakelijk is om de projectsturing en beheersing te versterken. Wij onderschrijven het belang van een adequate projectsturing en beheersing. 2.5 Heffingen Het proces heffingen is met uitzondering van het vaststellen van de tarieven, de verantwoordelijkheid van Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De tarieven zijn opgesteld door het Algemeen Bestuur in overeenstemming met wet- en regelgeving en is gecommuniceerd met BsGW. De verantwoordelijkheid van oplegging en invordering van (waterschaps-) heffingen ligt bij BsGW als gevolg van de gemeenschappelijke regeling. Op basis van de waterschapswet dient BsGW de gestelde eisen in het kader van rechtmatigheid te waarborgen. BsGW rapporteert in de vorm van eindafrekeningen over de kohierjaren aan WPM. Deze eindafrekeningen worden jaarlijks gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid en voorzien van een controleverklaring door een externe accountant. Voorgaande jaren zijn hier geen bevindingen uit naar voren gekomen. 2.6 Schattingen Tijdens onze interim-controle hebben wij aandacht besteed aan de procedures die ten grondslag liggen aan het tot stand komen van de significante schattingsposten. Hieronder vallen de posten reserves en voorzieningen in de jaarrekening. Wij constateren dat deze posten enkel voor de jaarrekening worden aangepast en verwerkt. Wij benadrukken het belang van een tijdige beoordeling van de voorzieningen, veronderstellingen en uitgangspunten. Tijdens de jaarrekeningcontrole beoordelen wij de plausibiliteit van de door WPM gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten en controleren de betrouwbaarheid van de schattingsposten.

10 Ill ËU ERNST & YOUNG 6 Begroting vastgesteld Monitoring overschrijdingen Automatisering Aandachtspunt acccountantsverslag Reactie management 3 Begrotingsrechtmatigheid De initiële begroting wordt voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Gedurende het begrotingsjaar kan middels de door het Algemeen Bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen, de begroting nog worden aangepast. Wij hebben vastgesteld dat de meerjarenbegroting voor WPM is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. Als basis voor de begroting dienen de door de budgethouders gecalculeerde budgetten. Budgethouders worden verantwoordelijk gehouden voor budgetrealisatie. Om budgetoverschrijdingen te voorkomen, vindt monitoring plaats van de realisatie ten opzichte van de begroting door de afdelingshoofden. Tijdige communicatie vindt plaats met desbetreffende budgethouders in het geval van naderende budgetoverschrijving. Tijdens de controle van de jaarrekening 2011 van WPM zullen wij controleren of de baten, lasten en investeringen binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde actuele begroting zijn gerealiseerd. 4 Interne beheersing en geautomatiseerde gegevensverwerking In het kader van onze jaarrekeningcontrole hebben wij aandacht besteed aan de geautomatiseerde gegevensverwerking en met name op de interne beheersing omtrent logische toegangsbeveiliging en change management. Dit heeft geen significante tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht. 4.1 Logische toegangsbeveiliging In ons accountantsverslag van vorig jaar meldden wij u dat de naleving van aanvraag- en autorisatieprocedures voor het aanmaken van gebruikeraccounts, functieprofielen en het toewijzen van rechten binnen de applicatie Coda een aandachtspunt is. In combinatie met het niet monitoren van foutieve toegangspogingen (login attempts), loopt WPM het risico dat ongewenste toegang wordt verkregen tot applicaties door onbevoegden. Daarnaast constateerden wij dat een aantal personeelsleden verhoogde rechten hebben verkregen binnen Coda in combinatie met betalingsbevoegdheden, waaronder personeelsleden belast met een financieel administratieve functie. Deze functievermenging wordt niet wenselijk geacht in het kader van interne beheersing. Hierin heeft in 2011 geen verandering plaatsgevonden. WPM heeft echter aangegeven dat gelet op de beperkte omvang van het aantal personeelsleden binnen de financiële administratie het niet praktisch en niet mogelijk is om zuivere functiescheiding toe te passen. Verder is WPM van mening dat het risico op fraude wordt ondervangen door compenserende maatregelen, voornamelijk door het toepassen van het vier ogen principe bij betalingen. Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen bevindingen geconstateerd.

11 I =U ERNST & YOUNG Aandacht voor implementatie en adequate vastlegging IT specialisten Ernst & Young 4.2 Change management Wij hebben geconstateerd dat adequate procedures aanwezig zijn ten aanzien van het aanbrengen en documenteren van wijzigingen in Coda, de zogenaamde change management procedures. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Gedurende 2012 wordt een nieuwe versie van Coda geïmplementeerd en vanaf 1 januari 2013 wordt deze operationeel. Wij verzoeken u het traject van testen, implementatie en toetsen op volledigheid van de geconverteerde gegevens op deugdelijke manier te documenteren. Wij willen u erop wijzen dat wij beschikken over IT-specialisten die in de gelegenheid zijn om specifieke aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole te beoordelen. Mocht u interesse hebben in een second opinion door een van onze IT-specialisten dan vernemen wij dat graag van u.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 12 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 1 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal 1 1 =!i ERNST & YOUNG Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus 7883 1008 AB Amsterdam,13 APR. 2312 Tel.:+31(0) 88-407 1000 Fax: +31(0) 88-407 1005 www.ey.nl VERTROUWELIJK Gemeente

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)

Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag,

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant EY Ernst S Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com 2014-02637 Gemeente Goes Ingekomen d.d. 2 3 MEI

Nadere informatie

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012 EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 60 05 ey.com VERTROUWELIJK Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013. III I NS&Ô NG Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Êl ERNST & YOUNG WA1 NO.

Êl ERNST & YOUNG WA1 NO. immuun" 1 """ Êl ERNST & YOUNG WA1 NO. Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht Postbus 100 6200 AC Maastricht Tel.:+31 (0)88-407 3541 Fax:+31 (0)88-407 3455 LEI Aan het management

Nadere informatie

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur.

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 1000 Meander 861 Fax: +31 88407 6005 6825 MH Arnhem, Netherlands ey.com Postbus 30116 6803 AC Arnhem, Netherlands VERTROUWELIJK Het bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3 Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn t.a.v. de heer B. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE drs. M.C. van Kleef RA Accountantsverslag

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Interim-controle Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Interim-controle Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Interim-controle 2016 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag, Netherlands Postbus

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eincihoven, Nettierlands Postbus 455 5600 AL Eindtioven, Nettierlands Gemeente Eindhov Tel: +31 88 407 10 00 Fax:+31 88 407 48 00 ey.com ontvangen 2 8 APR.15 De gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017 Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN 17.022452 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 13/11/2017 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam,

Nadere informatie

Rapportage naar aanleiding van een uitgevoerde beoordeling op het onderzoek naar lopende investeringsprojecten

Rapportage naar aanleiding van een uitgevoerde beoordeling op het onderzoek naar lopende investeringsprojecten Ernst & Young Accountants LLP Ruimtevaart 26 3824 MX Amersfoort Postbus 412 3800 AK Amersfoort Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 0655 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014 De10itte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Am hem Postbus 30265 6803 AG Am hem Nederland Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9777 www. deloitte.nl Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers Accountantsverslag

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

controleverklaring zoals voorgeschreven in de Drinkwaterwet artikel 12 lid 2.

controleverklaring zoals voorgeschreven in de Drinkwaterwet artikel 12 lid 2. Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 291 25 EX DEN HAAG Vitens Oude Veerweg 1 819 BE Zwolle Postbus 125 81 BE Zwolle Telefoon 88 88

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant = f~4st~ SV 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 1005 wwwey.nl Aan de Gemeenteraad van de gemeente Sint Anthonis T.a.v. de heer Keijzer Postbus 40

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 26-08-2014 Agendapunt 8 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 1 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

EY / Ernst. 1 Aanleiding. Vraag qovernancestructuur A2 samenwerking. 1.1 Inleiding

EY / Ernst. 1 Aanleiding. Vraag qovernancestructuur A2 samenwerking. 1.1 Inleiding E Ernst & Young Accountants [[P Tel: +31 88407 1000 ProfDr.Dorgelolaan 14 Fax: +31 88 407 4801 5613 AM Eindhoven, Netherlands ey.com Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Gemeente Valkenswaard T.a.v.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

EY Building a better working world

EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 14 5613 AM Eindhoven, Netherlands Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Tel: +3188407 10 00 Fax: +3188 407 48 00 ey.com De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

"Controlever ank. e accountant

Controlever ank. e accountant TeL 4-31 88 407 10 00 Prot.Dr.Dorgelolaan 12 Fax: +31 88 407 48 01 561.3 AM Eindhoven, Netherlands ey.com Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

2014-651. Vaststelling fractievergoeding 2013. Voorgestelde behandeling: - Provinciale Staten op 17 december 2014

2014-651. Vaststelling fractievergoeding 2013. Voorgestelde behandeling: - Provinciale Staten op 17 december 2014 2014-651 Vaststelling fractievergoeding 2013 Voorgestelde behandeling: - Provinciale Staten op 17 december 2014 Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 10 november 2014, kenmerk

Nadere informatie

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Uitkomsten controle en overige informatie jaarrekening 2014. Rapportage aan algemeen bestuur

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Uitkomsten controle en overige informatie jaarrekening 2014. Rapportage aan algemeen bestuur Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Uitkomsten controle en overige informatie jaarrekening 2014 Rapportage aan algemeen bestuur Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag, Netherlands

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Is het APF dé nieuwe pensioenuitvoerder van de toekomst? PensioenEvent 2015 - Zwitserleven Bianca van Tilburg 1 oktober 2015

Is het APF dé nieuwe pensioenuitvoerder van de toekomst? PensioenEvent 2015 - Zwitserleven Bianca van Tilburg 1 oktober 2015 Is het APF dé nieuwe pensioenuitvoerder van de toekomst? Bianca van Tilburg 1 oktober 2015 Het APF Pagina 2 APF in de pensioenmarkt Pagina 3 Tijdlijnen wet- en regelgeving Wat is er al gebeurd? 18 december

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM E Ernst & Young Accountants LLP Telt +31 88 407 1000 Boompjes 258 Faxt +31 88407 8970 3011 XZ Rotterdam, Netherlands ey.corn Postbus 2295 3000 CG Rotterdam, Netherlands Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het SVHW.

Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het SVHW. A.B. 14/65 Controleprotocol boekjaren 2014-2018 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader

Nadere informatie

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei voor de accountantscontrole op de jaarrekening Opgesteld door: Lando Welters, adviseur planning en control, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: Algemeen

Nadere informatie

Het Algemeen Pensioenfonds De evolutie van het pensioenfonds

Het Algemeen Pensioenfonds De evolutie van het pensioenfonds Het Algemeen Pensioenfonds De evolutie van het pensioenfonds Nicolette Opdam 3 e jaarcongres IVP Besturen en beleggen in 2015 De APF geschetst Eigen vermogen APF Bestuur Raad van Toezicht Fictief APF BO

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 Gemeente Dordrecht Auditplan 2014 Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffier, mevrouw mr. M. van Hall Postbus 8 3300 AA DORDRECHT XX augustus 2014 drs. I.L.J. Visser RA 5501/3113651270

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Gemeente De Bilt Management letter

Gemeente De Bilt Management letter Gemeente De Bilt Management letter Boekjaar 2017 28 november 2017 ~AKER TILLY BERK An independent member of Baker Tilly International VERTROUWELIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Waterschap Regge en Dinkel Verslag van bevindingen 2013 Rapportage aan het algemeen bestuur concept

Waterschap Regge en Dinkel Verslag van bevindingen 2013 Rapportage aan het algemeen bestuur concept Waterschap Regge en Dinkel Verslag van bevindingen 2013 Rapportage aan het algemeen bestuur concept Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Helmond t.a.v. de raadsgriffie/secretaris

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard.

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard. 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader regelen. In dit controleprotocol vindt dat

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HP AMSTERDAM. Rotterdam, 4 januari 2011. Betreft: Commentaar Jaaredities 2010

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HP AMSTERDAM. Rotterdam, 4 januari 2011. Betreft: Commentaar Jaaredities 2010 Ernst & Young Accountants LLP Marten Meesweg 51 3068 AV Rotterdam Postbus 488 3000 AL Rotterdam Tel.: +31 (0) 88-407 5013 Fax: +31 (0) 88-407 5837 www.ey.nl RJ-Comm. 1150 Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Algemene toelichting Intern controleplan 2012

Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Inhoudsopgave: 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten interne controleplan 2012 3 2.1 Waarom een intern controleplan? 3 2.2 Controleaanpak 3 2.3 Uitvoering van de

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven ontvangen 1 8 JULI 16. "Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Gemeente Eindhoven ontvangen 1 8 JULI 16. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Ernst & Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgeiolaan 14 5613 AM Eindhoven, Netherlands Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com De Gemeenteraad van de

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

Controleverklarinq van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeente Nijmegen

Controleverklarinq van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeente Nijmegen Ernst & Voung Accountants LLP Tel: 1-31 (0)88-407 1000 Meander 861 Fax: +31 (0)88-407 6005 6825 MH Arnhem Www.ey.com - Postbus 30116 Building a better 6803 AC Arnhem Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Uitkomsten controle en overige informatie Rapportage aan het bestuur

Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Uitkomsten controle en overige informatie Rapportage aan het bestuur Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Uitkomsten controle en overige informatie 2016 Rapportage aan het bestuur Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen, Netherlands Postbus

Nadere informatie

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaai seweg 80 2596CZ Den Haag Postbus 90636 2509LP Den Haag TeL: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.eyn VERTROUWELIJK Het bestuur van Servicepunt7 1 Postbus

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

ACCOUNTANTSVERSLAG 2014

ACCOUNTANTSVERSLAG 2014 »12» 8-11 2-05-1 5 ACCOUNTANTSVERSLAG 2014 GR Bestuursdienst Ommen- Hardenberg 8 mei 2015 2015 BDO IBDO VERTROUWELIJK Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Nadere informatie

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord 'BAKER..: BE,RK Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord Accountantsverslag 2014 31 maart 2015 An independent member of Baker Tilly International Inhoudsopgave 0'% ~BAKER 1. Inleiding

Nadere informatie

Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling. Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam

Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling. Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam Inhoud presentatie Pensioen de basisdocumenten De pensioenovereenkomst De uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem. Woudrichem 22 september 2015 Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde

Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem. Woudrichem 22 september 2015 Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem Woudrichem Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde Aanscherping vereisten accountantscontrole: ontwikkelingen vanaf 2014 Meer focus op IT-omgeving

Nadere informatie

Wij wensen u veel personeel!

Wij wensen u veel personeel! Wij wensen u veel personeel! Voorwoord Studenten aan de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) hebben onder begeleiding van accountantskantoor Ernst & Young LLP en in opdracht van payrollorganisatie

Nadere informatie

tussentijdse controle 2015 Managementletter Ergon 30 maart 2016 working world Building a better

tussentijdse controle 2015 Managementletter Ergon 30 maart 2016 working world Building a better Ergon Managementletter tussentijdse controle 215 3 maart 216 EY Building a better working world EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Prof. Dr. Dorgeolaan 14 5613 AM Eindhoven,

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Waterschap Velt en Vecht Verslag van bevindingen 2013 Rapportage aan het algemeen bestuur Concept

Waterschap Velt en Vecht Verslag van bevindingen 2013 Rapportage aan het algemeen bestuur Concept Waterschap Velt en Vecht Verslag van bevindingen 2013 Rapportage aan het algemeen bestuur Concept Ernst & Young Accountants LLP Boompjes 258 3011 XZ Rotterdam Postbus 2295 3000 CG Rotterdam +31 88 407

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

Deelplan IC Personeel 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Personeel 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Personeel 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7. Frequentie

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken. Deloitte Accountants B.V. Bijster 5 4817 HX Breda Postbus 1195 4801 BD Breda Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9793 www.deloitte.nl Aan het algemeen en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 22 juni 2005 Drs. A.P.W.M. Scheepers RA/ J.J. Zuidema

Datum Behandeld door Ons kenmerk 22 juni 2005 Drs. A.P.W.M. Scheepers RA/ J.J. Zuidema Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid

ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid Jaargang 10 16 december 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek

Nadere informatie

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht.

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht. IPA-ACON ASSURANCE B.V. II 14.0005834 INGEKOMEN -h APR mk Wilhelminapark 28-29 Postbus 6222 2001 HE Haarlem Telefoon 023-5319539 Fax 023-5311700 E-mail info@ipa-acon.nl Aan het Algemeen -en Dagelijks bestuur

Nadere informatie

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik Gemeente Velsen 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Definities blz. 5 Kader gemeente Velsen blz. 7 Beleidsuitgangspunten blz. 7 Aandachtspunten voor de uitvoering

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Slagvaardig partnerschap

Slagvaardig partnerschap Slagvaardig partnerschap Gemeente Purmerend Concept-cliënt service Plan 2010 27 September 2010 Opdracht In de overeenkomst van dienstverlening die is afgesloten tussen de gemeente Purmerend en zijn de

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Deloitte. Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 DORDRECHT. C,I r,

Deloitte. Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 DORDRECHT. C,I r, 1M 1 21.10.2014 0668 j l C,I r, Gemeente Dordrecht Auditplan 2014 DORDRECHT Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830

Nadere informatie