HANDLEIDING FORMULARIUM CARIBISCH NEDERLAND 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING FORMULARIUM CARIBISCH NEDERLAND 2011"

Transcriptie

1 HANDLEIDING FORMULARIUM CARIBISCH NEDERLAND 2011 BONAIRE, 8 APRIL 2011 AAN DEZE HANDLEIDING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 I Inleiding 4 II Formularium Caribisch Nederland 5 III Hoeveelheden 6 IV Juridische basis 11 V Procedure 14 VI Wijzigingen zorgaanspraken 2

3 VOORWOORD Conform artikel lid 1a van de Regeling aanspraken zorgverzekering BES omvat de farmaceutische zorg terhandstelling van of advies en begeleiding zoals apothekers die plegen te bieden ten behoeve van medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van geneesmiddelen, opgenomen in een door het Zorgverzekeringskantoor BES vast te stellen formularium. Op basis van dit artikel is het Formularium Caribisch Nederland (FCN) ontwikkeld. Uitgangspunt bij de ontwikkeling hiervan is het streven naar een verantwoord gebruik van geneesmiddelen. Bij de beoordeling van geneesmiddelen voor opname in het FCN ligt de nadruk op de therapeutische waarde en de doelmatigheid. De basis voor het FCN zijn de beoordelingen van geneesmiddelen door de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH). Het CFH bestaande uit twintig externe deskundigen geven het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) advies over de in Nederland te vergoeden geneesmiddelen. De CFH adviezen zijn openbaar en kunt u via internet raadplegen. Hiernaast is gebruik gemaakt van de ervaring van de lokale apothekers op de Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die veelvuldig op- en aanmerkingen en advies hebben gegeven aan het Zorgverzekeringskantoor BES tijdens de totstandkoming van het FCN, waarvoor het Zorgverzekeringskantoor BES haar dank uitspreekt. Ondanks het streven van het Zorgverzekeringskantoor BES naar volledigheid kan het voorkomen dat er toch geneesmiddelen zijn die niet in het FCN zijn opgenomen terwijl zij wel in aanmerking komen voor vergoeding. Daarom adviseert het Zorgverzekeringskantoor BES in twijfelgevallen altijd op de website het CFH advies met betrekking tot het geneesmiddel te raadplegen en conform dit CFH advies te handelen. De logische consequentie hiervan is dat het FCN geen statische lijst is maar een lijst die aan verandering onderhevig is. Verder wil het Zorgverzekeringskantoor BES benadrukken dat het FCN een formularium is voor de zogenaamde buitenapotheken en niet voor de ziekenhuisapotheken. Voor de ziekenhuisapotheken geldt dat zij een uitgebreider assortiment geneesmiddelen kunnen voeren. Het Zorgverzekeringskantoor BES hoopt dat het FCN als basis zal dienen voor een verantwoord gebruik van geneesmiddelen door de verzekerden van het Zorgverzekeringskantoor BES op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 3

4 I INLEIDING Het FCN bestaat uit een viertal lijsten, namelijk: 1. het FCN op alfabetische volgorde; 2. het FCN op therapeutische waarde; 3. een lijst met voedingssupplementen, en 4. een lijst met Over-The-Counter (OTC) producten. De geneesmiddelen op de eerste twee lijsten worden in de regel vergoedt, alhoewel daar wel voorwaarden aan kunnen zijn verbonden. Indien dit laatste het geval is wordt verwezen naar het CFH advies op de website De lijst van voedingssupplementen geeft een elftal voedingssupplementen en een vijftal speciale babyvoeding die onder voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen, namelijk indien de verzekerde lijdt aan: 1 1. een ernstige stofwisselingsstoornis; 2. een ernstige voedselallergie; 3. een ernstige resorptiestoornis, of; 4. een via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ernstige ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop. Tenslotte is er de lijst met OTC producten. De geneesmiddelen op deze lijst komen niet in aanmerking voor vergoeding m.u.v. een tweetal geneesmiddelen die wel worden vergoed indien er sprake is van chronisch gebruik. 2 In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op achtereenvolgens de lijsten, de hoeveelheden, de juridische basis en eventuele procedures ter aanpassing van het pakket inclusief de geneesmiddelen. 1 Regeling aanspraken zorgverzekering BES artikel lid 1 b. 2 Het betreft Cetirizine en Loratadine. Zie CFH advies op 4

5 II FORMULARIUM CARIBISCH NEDERLAND Artikel 1.6.1, lid 2 van de Regeling aanspraken zorgverzekering BES stelt dat de farmaceutische zorg niet omvat: a. geneesmiddelen waarvan de toepassing niet strekt tot een rationele therapie; b. geneesmiddelen die vervangen kunnen worden door een gelijkwaardig, maar goedkoper middel; 3 c. geneesmiddelen ingeval van ziekterisico bij reizen; d. anticonceptiva, tenzij: i. de verzekerde jonger is dan eenentwintig jaar; ii. het middel dient ter behandeling van endometriose, of; iii. het middel dient ter behandeling van menorragie waarbij sprake is van bloedarmoede, inhoudende een hemoglobinewaarde die lager is dan de referentiewaarden zoals gehanteerd in de richtlijnen van de desbetreffende beroepsgroepen. e. geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. 4 Het FCN op alfabetische volgorde is de lijst met de door het Zorgverzekeringskantoor BES vergoede geneesmiddelen op alfabetische volgorde. De lijst bestaat uit de volgende kolommen: 1. Geneesmiddel : naam geneesmiddel; 2. Status : merk of generiek; 3. Stofnaam : naam/namen van geneeskundige stof(fen); 4. Sterkte : hoeveel van stofnaam/stofnamen; 5. Eenheid : mcg, mg, g, ml, dosis, percentage (%) of IE; 6. Toedieningsvorm : bijvoorbeeld ampul, tablet, disper, en enz.; 7. ATC : de Anatomisch Therapeutisch Chemische Classificatie, en; 8. Lijst : Basisformularium, Voorwaarden. Zie CFH advies, Niet opgenomen in het GVS systeem, Niet in Nederland geregistreerd en OTC, m.u.v. chronisch gebruik. Zie CFH advies. Met betrekking tot de kolommen is de classificatie onder de kolom Lijst van belang of een geneesmiddel wordt vergoedt of niet. Indien er de classificatie staat aangegeven: - Basisformularium, dan wordt het geneesmiddel vergoedt; - Voorwaarden. Zie CFH advies, dan wordt het geneesmiddel onder bepaalde voorwaarden vergoedt. Zie hiervoor het CFH advies op de website In het algemeen geld voor deze categorie medicijnen dat er sprake moet zijn van een bepaald ziektebeeld en dat het geneesmiddel moet zijn voorgeschreven door een specialist; - Niet opgenomen in het GVS systeem, dan betekent dat, dat de therapeutische werking en doelmatigheid van het geneesmiddel (nog) niet is beoordeeld door het CvZ. Deze categorie geneesmiddelen komt tot nader order in aanmerking voor vergoeding door het Zorgverzekeringskantoor BES. 5 3 Artikel 1.6.1, lid 2b vormt de rechtsgrondslag voor het gebruik van bijvoorbeeld generieke medicijnen. 4 Artikel 1.6.1, lid 2e vormt de rechtsgrondslag voor het uitsluiten van vergoeding van OTC geneesmiddelen. 5 Er zijn 14 toepassingen van 12 geneesmiddelen die onder de classificatie vallen Niet opgenomen in het GVS systeem. 5

6 - Niet in Nederland geregistreerd, dan betekent dat, dat het geneesmiddel niet in Nederland gangbaar is. Indien het geneesmiddel wel in FCB staat en als geneesmiddel voor 1 januari 2011 stond ingeschreven in het geneesmiddelenregister van de voormalige Nederlandse Antillen, dan wordt in het kader van overgangsrecht het geneesmiddel door het Zorgverzekeringskantoor BES vergoedt totdat de inschrijvingtermijn van het geneesmiddel is verlopen (maximaal 5 jaar na 31 december 2010) 6 ; - OTC, m.u.v. chronisch gebruik., dan betekent dat betreffende geneesmiddelen alleen worden vergoedt indien er sprake is van chronisch gebruik. Hoofdregel is dat indien een geneesmiddel niet voorkomt in het FCN, het betreffende geneesmiddel niet wordt vergoedt. Er zijn drie uitzonderingen op deze hoofdregel: 1. indien de verzekerde aantoonbaar, d.w.z. door middel van een ondergane recente allergietest kan aantonen dat de verzekerde een allergie heeft voor het btreffende geneesmiddel; 2. epileptici kunnen de geneesmiddelen tegen epilepsie blijven gebruiken die zij voor 1 januari 2011 gebruikten, en; 3. patiënten die lijden aan pulmonaire hypertensie kunnen indien zij aantoonbaar langer dan 1 jaar gebruik maken van het medicijn Viagra dit medicijn blijven gebruiken. Voor apotheekbereidingen wordt verwezen naar het advies van het CFH (zie 6 Er zijn 57 toepassingen van 35 geneesmiddelen die onder de classificatie vallen Niet in Nederland geregistreerd. 6

7 III HOEVEELHEDEN In de Regeling aanspraken zorgverzekering BES worden nadere voorschriften gesteld aan het voorschrijfgedrag inzake de farmaceutische zorg De verzekerde heeft per voorschrift aanspraak op geneesmiddelen voor een periode van ten hoogste: a. één jaar indien het orale anticonceptiva betreft; b. drie maanden indien het geneesmiddelen betreft ter behandeling van een chronische ziekte, met uitzondering van hypnotica of anxiolytica; c. vijftien dagen indien het geneesmiddelen ter bestrijding van acute aandoeningen met antibiotica of chemotherapeutica betreft; d. één maand in de overige gevallen. 3. In afwijking van het tweede lid heeft de verzekerde die wordt ingesteld op een voor hem nieuwe medicatie, aanspraak op aflevering van geneesmiddelen voor een periode van vijftien dagen. 4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing voor zover in een protocol dat is overeengekomen tussen de desbetreffende zorgverlener en het Zorgverzekeringskantoor BES langere perioden zijn overeengekomen. Er is door het hoofd Zorgverzekeringskantoor BES per 1 januari 2011 op basis van artikel 5 van het Besluit vergoeding kosten geneesmiddelen BES een uitvoeringsregel inzake het voorschrijfgedrag vastgesteld in afwijking van artikel 1.6.2, lid 2 van de Regeling aanspraken Zorgverzekering BES en bij het ontbreken van een protocol zoals omschreven in lid 4 van artikel van de Regeling aanspraken zorgverzekering BES. 8 De uitvoeringsregel van 1 januari 2011 nr. 4 verleent toestemming voor geneesmiddelenverstrekking door een arts, tandarts of verloskundige voor een langere periode dan bepaald in artikel 1.6.2, lid 2 van de Regeling aanspraken zorgverzekering BES, onder de voorwaarden dat: - de voorschrijvende arts, tandarts of verloskundige in zijn (patiënten)administratie gemotiveerd vastlegt op welke gronden hij/zij van oordeel is dat de geneesmiddelenverstrekking voor een langere periode aangewezen is; - de voorschrijvende arts, tandarts of verloskundige het Zorgverzekeringskantoor BES informeert ten aanzien van welke verzekerde is besloten tot geneesmiddelenverstrekking voor een langere periode onder vermelding van geneesmiddel en periode, en; - de voorschrijvende arts, tandarts of verloskundige desgevraagd medewerking verleent aan toetsing van zijn beslissing door of vanwege het Zorgverzekeringskantoor BES. Indien bij toetsing achteraf komt vast te staan dat noodzaak voor geneesmiddelenverstrekking voor een langere periode niet aanwezig was, kan het Zorgverzekeringskantoor BES besluiten voor de betreffende zorgverlener deze goedkeuring in te trekken. Hier volgt een lijst van toedieningsvormen van geneesmiddelen, alfabetisch gerangschikt in de eerste kolom, met hierachter - in de tweede kolom - vermelding van de maximale hoeveelheid die per recept voor vergoeding in aanmerking komt. 7 Artikel 1.6.2, lid 2, lid 3 en lid 4 van de Regeling aanspraken zorgverzekering BES. 8 Uitvoeringsregel van 1 januari 2011, nr. 4 Langere geneesmiddelenverstrekking. 7

8 Deze lijst is niet strikt van toepassing voor patiënten die in een verpleeghuis of verzorgingstehuizen verblijven. TOEDIENINGSVORM Ampullen (m.u.v. Recormon - voor gebruik voor 1 maand) Capsules en capletten Crème, gel, liniment en zalf voor de huid Idem als maakprepaat Crème of zalf voor oog, oor en neus Dragees (tabletten) Dranken (inclusief maakpreparaten) Druppels (in- en uitwendig) Inhalatiepreparaten (bij astma en COPD) Klysma (als rectaal laxans) Lotion (ongedefinieerd) Neusspray Ovula Poeders (onverdeeld) Sachets (als oraal laxans) Suppositoria (voor alle indicaties) Suspensie Shampoo (o.a. teershampoo bij psoriasis) Waterige vloeistoffen voor uitwendig gebruik Zalf voor oog, oor en neus Zoutoplossing voor uitwendig gebruik MAXIMALE HOEVEELHEID 5 stuks voor gebruik voor 1 maand voor gebruik voor 1 maand pot of tube van 30 gram pot van 100 gram/fles van 100 ml 1 tube van 10 gram voor gebruik voor 1 maand 1 flacon van 200 ml 1 flacon van 15 ml 1 flacon 3 stuks 1 flacon klein 1 flacon Voor gebruik voor 1 maand 100 mg 30 stuks 12 stuks 1 flacon (klein) 1 flacon (klein) 1 liter 1 tube van 10 gram 1 liter Bij het voorschrijven van flacon s en/of tubes zonder specificatie wordt het kleinste formaat vergoed. 8

9 De volgende lijst omvat een aantal specifieke geneesmiddelen waarvan de maximaal af te leveren hoeveelheid een uitzondering vormt op die in de hierboven gegeven algemene lijst van toedieningsvormen. Deze middelen staan alfabetisch gerangschikt in de eerste kolom, met hierachter de toedieningsvorm en in de laatste kolom vermelding van de maximale hoeveelheid die per recept voor vergoeding in aanmerking komt. STOFNAAM TOEDIENINGSVORM MAXIMALE HOEVEELHEID Arcoxia Tablet 10 stuks Zilversulfadiazine Crème 500 gram Sumatriptan Tablet 3 stuks Sumatriptan Ampul 2 stuks Imigran neusspray Flacon 1 stuk Maxalt Tablet/Melt wafers 3 stuks Naramig Tablet 3 stuks Zomig Tablet 3 stuks 9

10 Hier volgt een lijst van verband- en hulpmiddelen, alfabetisch gerangschikt in de eerste kolom, met hierachter vermelding van de maximale hoeveelheid die per recept voor vergoeding in aanmerking komt. Deze lijst is niet strikt van toepassing voor patiënten die in een verpleeghuis of verzorgingstehuizen verblijven. VERBAND- EN HULPMIDDELEN MAXIMALE HOEVEELHEID Adhesive tape 3 stuks Alcohol swabs 100 stuks Disposable injectiespuiten 5 stuks Driekanten doeken 2 stuks Elleboog-, pols-, knie- en enkelverband 1 stuk Eyepads 15 stuks Fixonet Surgifix en Engels pluksel 2 meter Gaasjes (Steriel) 50 stuks Gaasjes (Niet steriel) 200 stuks Hydrofiele windsels; alle maten ( cm.) 10 rollen Hypafix 1 rol Ideaal verband 2 rollen Incontinentie luiers 90 stuks Incontinentie pants (pull-ups) 60 stuks Insulinespuiten + naalden 100 stuks Medicinale gazen 10 stuks Onderleggers 60 stuks Soft collar 1 stuk Steunkousen 2 stuks Stomahesive plakjes 30 stuks Stomahesive zakjes 30 stuks Suspensoir 1 stuk Urinecatheters 30 stuks Urinezakjes 30 stuks Verblijfscatheters 6 stuks 10

11 IV JURIDISCHE BASIS Besluit zorgverzekering BES Conform artikel 6 lid 1f van het Besluit zorgverzekering BES hebben verzekerden ter voorziening in de geneeskundige verzorging aanspraak op farmaceutische zorg. Deze aanspraak wordt nader uitgewerkt in paragraaf 6 Farmaceutische zorg van de op het Besluit zorgverzekering BES gebaseerde Regeling aanspraken zorgverzekering BES. Regeling aanspraken zorgverzekering BES Lid 1 van artikel van de Regeling aanspraken zorgverzekering BES luidt: Farmaceutische zorg omvat: a. terhandstelling van of advies en begeleiding zoals apothekers, gevestigd op de BESeilanden die plegen te bieden ten behoeve van medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van geneesmiddelen, opgenomen in een door het Zorgverzekeringskantoor BES vast te stellen formularium. b. polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten indien de verzekerde niet kan uitkomen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding, en indien de verzekerde lijdt aan een: 1º. ernstige stofwisselingsstoornis; 2º. ernstige voedselallergie; 3º. ernstige resorptiestoornis, of; 4º. via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ernstige ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop. Lid 2 van artikel van de Regeling aanspraken Zorgverzekering BES luidt: Farmaceutische zorg omvat geen: a. geneesmiddelen waarvan de toepassing niet strekt tot een rationele therapie; b. geneesmiddelen die vervangen kunnen worden door een gelijkwaardig, maar goedkoper middel; c. geneesmiddelen ingeval van ziekterisico bij reizen; d. anticonceptiva, tenzij: 1º. de verzekerde jonger is dan eenentwintig jaar, 2º. het middel dient ter behandeling van endometriose, of 3º. het middel dient ter behandeling van menorragie waarbij sprake is van bloedarmoede, inhoudende een hemoglobinewaarde die lager is dan de referentiewaarden zoals gehanteerd in de richtlijnen van de desbetreffende beroepsgroepen; e. geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. 11

12 In artikel van de Regeling aanspraken Zorgverzekering BES worden nadere voorschriften gesteld aan het voorschrijfgedrag inzake de farmaceutische zorg: 1. De verzekerde heeft slechts aanspraak op farmaceutische zorg indien de zorg is voorgeschreven door een arts, tandarts of verloskundige wiens zorg de verzekerde ingevolge deze regeling heeft ingeroepen. 2. De verzekerde heeft per voorschrift aanspraak op geneesmiddelen voor een periode van ten hoogste: a. één jaar indien het orale anticonceptiva betreft; b. drie maanden indien het geneesmiddelen betreft ter behandeling van een chronische ziekte, met uitzondering van hypnotica of anxiolytica; c. vijftien dagen indien het geneesmiddelen ter bestrijding van acute aandoeningen met antibiotica of chemotherapeutica betreft; d. één maand in de overige gevallen. 3. In afwijking van het eerste lid heeft de verzekerde die wordt ingesteld op een voor hem nieuwe medicatie, aanspraak op aflevering van geneesmiddelen voor een periode van vijftien dagen. 4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing voor zover in een protocol dat is overeengekomen tussen de desbetreffende zorgverlener en het Zorgverzekeringskantoor BES langere perioden zijn overeengekomen. Uitvoeringsregel van 1 januari 2011 nr. 4 Er is door het hoofd Zorgverzekeringskantoor BES per 1 januari 2011 op basis van artikel 5 van het Besluit vergoeding kosten geneesmiddelen BES een uitvoeringsregel inzake het voorschrijfgedrag vastgesteld in afwijking van artikel 1.6.2, lid 2 van de Regeling aanspraken Zorgverzekering BES bij het ontbreken van een protocol zoals omschreven in lid 4 van artikel van de Regeling aanspraken zorgverzekering BES. De uitvoeringsregel van 1 januari 2011 nr. 4 luidt: Uitvoeringsregel van 1 januari 2011, nr. 4 Onderwerp: verlenen van toestemming voor geneesmiddelenverstrekking voor langere periode dan bepaald in artikel 1.6.2, lid 2 van de Regeling 1. Inleiding Op grond van artikel 1.6.2, tweede lid van de Regeling aanspraken BES kan de arts, tandarts of verloskundige geneesmiddelen voor een maximale periode voorschrijven. Artikel 1.6.2, vierde lid maakt het mogelijk op basis van een protocol tussen zorgverlener en Zorgverzekeringskantoor voor een langere periode voor te schrijven. In deze uitvoeringsregel wordt goedgekeurd wanneer en onder welke voorwaarden bij afwezigheid van een protocol geneesmiddelen voor een langere periode kunnen worden voorgeschreven. 2. Overwegingen Het verlenen van toestemming door het Zorgverzekeringskantoor BES heeft tot doel de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de zorgverlening te waarborgen. De uitvoering van de ziektekostenregelingen in Caribisch Nederland vóór 2011 heeft geleerd dat het verlenen van toestemming vooraf leidt tot aanzienlijke administratieve lasten voor de zorgverlener en de uitvoerder van de verzekering en ongemak voor verzekerden. 12

13 Het verlenen van toestemming vooraf doet evenmin recht aan het vertrouwen dat behoort te worden gesteld in de zorgverlener. Het is immers de zorgverlener die op basis van zijn professionaliteit en de richtlijnen van zijn beroepsgroep bepaalt of er een medische noodzaak is voor verwijzing en voor inhoud en duur van de behandeling (gebruikelijkheidscriterium). Daarom maakt de regeling aanspraken BES het mogelijk de toestemming vooraf te vervangen door het werken volgens protocollen en richtlijnen met toetsing achteraf. Met de zorgverleners zijn afspraken gemaakt om in 2011 een aanzet te maken met het invoeren van protocollen en richtlijnen. In beginsel geldt dus in 2011 de procedure van toestemming vooraf. Wegens vertraging bij de invoering van goede ICT-ondersteuning kan het Zorgverzekeringkantoor BES echter een vlotte behandeling van verzoeken om toestemming niet realiseren. Deze omstandigheid en het vertrouwen in de zorgverleners is aanleiding voor het jaar 2011 in een aantal gevallen goed te keuren dat toestemming vooraf achterwege kan blijven. 3. Goedkeuring Goedgekeurd wordt dat de voorschrijvende arts, tandarts of verloskundige geneesmiddelen voor een langere periode dan bedoeld in artikel 1.6.2, tweede lid kan voorschrijven. 4. Voorwaarden voor goedkeuring Aan de onder 3 bedoelde goedkeuring worden de volgende voorwaarden verbonden: - de voorschrijvende arts, tandarts of verloskundige legt in zijn (patiënten)administratie gemotiveerd vast op welke gronden hij van oordeel is dat geneesmiddelenverstrekking voor een langere periode aangewezen is; - de voorschrijvende arts, tandarts of verloskundige informeert het Zorgverzekeringskantoor BES ten aanzien van welke verzekerde is besloten tot geneesmiddelenverstrekking voor een langere periode onder vermelding van geneesmiddel en periode; - de voorschrijvende arts, tandarts of verloskundige verleent desgevraagd medewerking aan toetsing van zijn beslissing door of vanwege het Zorgverzekeringskantoor BES. Indien bij toetsing achteraf komt vast te staan dat noodzaak voor geneesmiddelenverstrekking voor een langere periode niet aanwezig was, kan het Zorgverzekeringskantoor BES besluiten voor de betreffende zorgverlener deze goedkeuring in te trekken. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Namens deze Het Hoofd Zorgverzekeringskantoor BES Overige wetgeving Met betrekking tot de farmaceutische zorg is verder de volgende wetgeving van belang: 1. de Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES; 2. het Besluit vergoeding kosten geneesmiddelen BES, en; 3. het Besluit verpakte geneesmiddelen BES. 13

14 V PROCEDURE Alle rechtmatige inwoners van Caribisch Nederland hebben recht op een vrije apotheekkeuze in Caribisch Nederland alsmede vergoeding van alle door een geneeskundige voorgeschreven, verpakte en in het FCN geregistreerde genees- en verbandmiddelen. De vergoeding bedraagt 100% van de geneesmiddelen voor zover deze zijn aangewezen door het Zorgverzekeringskantoor BES. 9 Overigens worden in de apotheek bereide receptuur ook vergoed, tenzij het bereidingen zijn van geneesmiddelen die niet voorkomen in de FCN. Het Hoofd Zorgverzekeringskantoor BES kan op basis van artikel bij protocol overeenkomen dat om redenen van doelmatigheid herhalingsrecepten zijn toegestaan. Een dergelijk protocol is op 8 april 2011 niet overeengekomen en herhalingsrecepten zijn dus NIET toegestaan. 14

15 VI WIJZIGINGEN ZORGAANSPRAKEN Het Besluit zorgverzekering BES heeft per 1 januari 2011 op de BES-eilanden zowel de publiekrechtelijke verzekeringen voor curatieve zorg als de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) op de BES-eilanden vervangen. Hiermee zijn de aanspraken op curatieve zorg en de aanspraken op langdurige zorg samengevoegd in een enkele zorgverzekering. Het verzekerde pakket van de zorgverzekering BES biedt noodzakelijke, zowel curatieve als langdurige zorg die is getoetst aan de eisen van aantoonbare werking, kosteneffectiviteit en noodzaak van collectieve financiering. De samenstelling en inhoud van het pakket zal afwijken van het Nederlandse pakket vanwege verschillen in gezondheidssituatie tussen de Nederlandse en de bevolking van Caribisch Nederland. Het aansprakenpakket is geen statisch gegeven maar kan gewijzigd worden op grond van verschillende criteria (eisen van aantoonbare werking, kosteneffectiviteit en noodzaak van collectieve financiering) alsmede ontwikkelingen in de zorg. In de Regeling aanspraken Zorgverzekering BES is de mogelijkheid gecreëerd dat de minister van VWS naar aanleiding van een zogeheten pakketadvies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) besluit tot het doorvoeren van een eventuele wijziging in het aansprakenpakket voorzien bij deze regeling. Alvorens hiertoe over te gaan, wint de minister advies in van het hoofd Zorgverzekeringskantoor BES. Hoewel dit strikt genomen een overbodige bepaling is omdat het vanzelf spreekt dat een minister advies van zijn ambtenaren kan inroepen, is dit expliciet geregeld, omdat de BES om redenen van schaalgrootte - geen lokale pakketautoriteit kent, zoals dat wel het geval is bij de Nederlandse Zvw en AWBZ. Verplichte advisering door een deskundige op het gebied van de zorgverzekering die bekend is met de plaatselijke situatie is van belang. Met de verwijzing naar het pakketadvies van het CVZ, wordt gefaciliteerd dat in de toekomst het aansprakenpakket BES overeenkomt met het Nederlandse aansprakenpakket. Het gaat hierbij zowel om het aansprakenpakket waar het curatieve als langdurige zorg betreft. 15

Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008

Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008 Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering, zoals die

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg 2017

Reglement Farmaceutische zorg 2017 Reglement Farmaceutische zorg 2017 Ditzo Reglement Farmaceutische zorg 2017 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Ditzo basisverzekering welke weer een uitwerking

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa)

Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa) Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa) 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Amersfoortse Restitutie welke weer

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg. ASR l Flexibel

Reglement Farmaceutische Zorg. ASR l Flexibel Reglement Farmaceutische Zorg 2016 ASR l Flexibel Inhoudsopgave I Algemeen 4 IV Hoeveelheden ter handstelling 7 II Definities 5 III Toestemming 6 V Specifieke bepalingen voor geneesmiddelen 8 Samen voor

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg. ASR Restitutie

Reglement Farmaceutische Zorg. ASR Restitutie Reglement Farmaceutische Zorg 2017 ASR Restitutie Inhoudsopgave I Algemeen 4 IV Hoeveelheden terhandstelling 8 II Definities 5 III Toestemming voor de (gedeeltelijke) vergoeding van geneesmiddelen 7 V

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Farmaceutische zorg, voedingssupplementen, vitamine B12 complex ampullen Zaaknummer : 2011.01777 Zittingsdatum : 16 mei 2012 2011.01777,

Nadere informatie

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg.

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Polisvormen: Basisverzekering: o ALLES VERZORGD POLIS o VRIJE KEUS POLIS o KIEMER Deze polissen zijn geldig in

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2018

Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2018 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 088-35 35 763 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 088-35 35 764 www.aevitae.com info@aevitae.com Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2018 Inhoudsopgave pag. 1 Algemeen

Nadere informatie

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg.

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Polisvormen: Basisverzekering: o o o Polis Noord-Nederland Deze polis is geldig voor de provincies Drenthe, Flevoland,

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg

Reglement Farmaceutische zorg Reglement 2015 Farmaceutische zorg Reglementen Farmaceutische zorg 2015 Inleiding 1 Artikel 1. Algemene bepaling 1 Artikel 2. Prescriptieregeling 1 Artikel 3. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Farmaceutische zorg, Viagra Zaaknummer : 2010.01862 Zittingsdatum : 16 maart 2011 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4 REGLEMENT Farmaceutische zorg MODEL F 03.9.04 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Artikel 2 Gecontracteerde

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beide te D Zaak : Farmaceutische zorg, voorschrijvend arts Zaaknummer : 2009.01831 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4 REGLEMENT Farmaceutische zorg MODEL F 03.9.04 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Artikel 2 Gecontracteerde

Nadere informatie

Reglement. REGLEMENT Farmaceutische zorg. Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Geldend vanaf 1 juli 2007

Reglement. REGLEMENT Farmaceutische zorg. Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Geldend vanaf 1 juli 2007 Reglement REGLEMENT Farmaceutische zorg MODEL Z 03.9.04 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 juli 2007 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012 Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012 Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa. Geldend vanaf 1 januari 2012 1. Algemeen Dit reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B als wettelijk vertegenwoordiger van E tegen C te D Zaak : Farmaceutische zorg, MCT-margarine en -olie Zaaknummer : 2011.01616 Zittingsdatum : 21 december 2011 2011.01616,

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis 1. Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden behorende bij de Zorg-opmaatpolis en de Polisvoorwaarden

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014

Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014 Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014 Algemeen Bepalingen voor geneesmiddelen Aanspraak Artikel 1 Afleverhoeveelheden Artikel 2 Geneesmiddelen voor chronisch gebruik Artikel 3 Advies en begeleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 842 24 november 2008 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 november 2008, nr. Z/VU-2890148,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Alternatieve geneeswijzen Zaaknummer : 2009.02583 Zittingsdatum : 22 september 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

BINDEND ADVIES , p. 1/6

BINDEND ADVIES , p. 1/6 BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Farmaceutische zorg, dimethylfumaraat, psoriasis Zaaknummer : 2010.02142 Zittingsdatum : 6 juli 2011 2010.02142, p. 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg Univé

Reglement farmaceutische zorg Univé Reglement farmaceutische zorg Univé geldend vanaf 1 januari 2010 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG UNIVÉ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 15 september 2008, 07/3262 (hierna: aangevallen uitspraak)

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 15 september 2008, 07/3262 (hierna: aangevallen uitspraak) LJN: BL3977, Centrale Raad van Beroep, 08/5952 AWBZ Datum uitspraak: 12-01-2010 Datum publicatie: 17-02-2010 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: De Raad concludeert

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 3 november 2006 Farmatec/P december 2006

Uw brief van Uw kenmerk Datum 3 november 2006 Farmatec/P december 2006 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum 3 november 2006 Farmatec/P2729045 18 december 2006 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D en E te F Zaak : Voedingssupplement, Protifar Plus Zaaknummer : 2010.00517 Zittingsdatum : 27 oktober 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4

Inhoudsopgave. 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4 Reglement Farmacie 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4 2 1. Algemeen Dit Reglement

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht en Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist Zaak : Farmaceutische zorg, dexamfetamine retard Zaaknummer : 201501705

Nadere informatie

1. Algemeen 3. 2. Toepasselijke regelgeving 3. 3. Toestemming 3. 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3

1. Algemeen 3. 2. Toepasselijke regelgeving 3. 3. Toestemming 3. 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 Reglement Farmacie 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 6. Algemene bepaling geneesmiddelen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen Zaak Zaaknummer : 2008.01532 Zittingsdatum : 20 mei 2009 : A te B vs C te D, in deze vertegenwoordigd door E te F : Farmaceutische zorg, PEP (postexpositieprofylaxe) startset

Nadere informatie

Reglement. Farmaceutische zorg 2016

Reglement. Farmaceutische zorg 2016 Reglement Farmaceutische zorg 2016 Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2016 Algemeen 3 Bepalingen voor geneesmiddelen 3 Artikel 1 Aanspraak 3 Artikel 2 Afleverhoeveelheden 3 Artikel 3 Geneesmiddelen

Nadere informatie

College voor Zorgverzekeringen t.a.v. de Weledelgeleerde Vrouwe drs. A.J. Link Postbus 320 1110 H DIEMEN augustus 2010

College voor Zorgverzekeringen t.a.v. de Weledelgeleerde Vrouwe drs. A.J. Link Postbus 320 1110 H DIEMEN augustus 2010 College voor Zorgverzekeringen t.a.v. de Weledelgeleerde Vrouwe drs. A.J. Link Postbus 320 1110 H DIEMEN augustus 2010 Geachte mevrouw Link, Betreft: systeemadvies functiegerichte omschrijving van uitwendige

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg IZZ

Reglement farmaceutische zorg IZZ Reglement farmaceutische zorg IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Reglement farmaceutische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 4 Artikel 2. Verzekerde zorg 4 Artikel 3. Aanwijzing

Nadere informatie

Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996, Regeling hulpmiddelen 1996 en Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet

Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996, Regeling hulpmiddelen 1996 en Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet VWS Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996, Regeling hulpmiddelen 1996 en Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 2003,

Nadere informatie

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord?

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd?

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg IZA. geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement farmaceutische zorg IZA. geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement farmaceutische zorg IZA geldend vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave Artikel I. Algemeen... 3 Artikel II. Verzekerde zorg... 3 Artikel III. Aanwijzing geneesmiddelen door IZA Zorgverzekeraar...

Nadere informatie

Basiszorg verzekerd?

Basiszorg verzekerd? Rapport Basiszorg verzekerd? Signalement verzekerde prestaties Zorgverzekeringswet versus aanspraken Ziekenfondswet Op 8 september 2005 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, natriumchloride capsules Zaaknummer : 201501920 Zittingsdatum : 6 juli 2016

Nadere informatie

Toediening van medicijnen

Toediening van medicijnen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Toediening van medicijnen Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van

Nadere informatie

T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL

T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2007-2008 31 249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : EU/EER, farmaceutische zorg, alternatieve zorg, aloë vera crème, Flumil Forte 600mg, behandelingen acupunctuur Zaaknummer : 2012.00733 Zittingsdatum

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijke regelgeving. 3. Toestemming. 4. Terhandstelling geneesmiddelen. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen

1. Algemeen. 2. Toepasselijke regelgeving. 3. Toestemming. 4. Terhandstelling geneesmiddelen. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen Reglement Farmacie 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 6. Algemene bepaling geneesmiddelen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie ZorgDirect 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie HollandZorg 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Benfit een aanvullende

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen E en F, beide te G Zaak : Farmaceutische zorg, medicinale cannabis Zaaknummer : 2011.02852 Zittingsdatum : 10 oktober

Nadere informatie

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is.

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is. Medicatie beleid Zorgt in Zorg B.V. Uitgangspunten: U beheert uw medicatie als cliënt zelf, zo mogelijk met ondersteuning van uw mantelzorger, vrijwilliger of ondersteuning van een systeem als Baxter of

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 66a, tweede lid, en 68, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 66a, tweede lid, en 68, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18918 10 juli 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 juli 2013 (kenmerk 125176-105466-GMT),

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen IZZ Zorgverzekeraar NV te Arnhem Zaak : Farmaceutische zorg, ORS via sonde bij darmfalen Zaaknummer : 201502003 Zittingsdatum : 6 april 2016 Stichting Klachten

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016 Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016 Farmacie Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling Hierna gezamenlijk te noemen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige dochter vs. C te D Zaak : geneesmiddelen (Melatonine) Zaaknummer : ANO06.88 Zittingsdatum

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 268 Wet van 8 juni 2016 tot wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 7 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie HollandZorg 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Conclusies van de Toetsings-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 15 december 2008 te Willemstad, Curaçao

Conclusies van de Toetsings-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 15 december 2008 te Willemstad, Curaçao Conclusies van de Toetsings-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 15 december 2008 te Willemstad, Curaçao De delegaties van: - de regering van Nederland; - de regering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2870 Vragen van de leden

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen C en D beide te E Zaak : Farmaceutische zorg, dimethylfumaraat (Psorinovo ), psoriasis, voorschrijvend arts Zaaknummer : 2012.02465 Zittingsdatum

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 215 Wet van 10 april 1997 tot wijziging van de Wet inzake bloedtransfusie Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis per 1 januari 2008 1. Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden behorende bij de Zorg-opmaatpolis

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg VGZ

Reglement farmaceutische zorg VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement farmaceutische zorg VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 397 27 844 Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19910 17 juli 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2013, 128819-106172-Z, houdende

Nadere informatie

Apotheekzorg: Apotheekzorg betreft de terhandstelling van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen en medicatiebeoordeling chronisch.

Apotheekzorg: Apotheekzorg betreft de terhandstelling van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen en medicatiebeoordeling chronisch. Reglement Farmaceutische zorg Flexibel 2014 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Zorgverzekering Flexibel welke weer een uitwerking betreft van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Vergoeding kosten dieetvoeding voor medisch gebruik

Vergoeding kosten dieetvoeding voor medisch gebruik Rapport Vergoeding kosten dieetvoeding voor medisch gebruik Op 5 juni 2008 uitgebracht aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 25 oktober 2002, houdende hernieuwde vaststelling van de aard, inhoud en omvang van de zorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en wijziging van andere

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 14 Beschikking van de Minister van Justitie van 8 januari 1996, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit homeopatische

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5000-01 1 januari 2011 14 december 2010 16 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 34 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg SIZ

Reglement farmaceutische zorg SIZ Reglement farmaceutische zorg SIZ Ingangsdatum: 1 januari 2010 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG SIZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen

Nadere informatie

Standpunt overheid (Apr. A. Bourda) VOS & SUBSTITUTIE

Standpunt overheid (Apr. A. Bourda) VOS & SUBSTITUTIE Standpunt overheid (Apr. A. Bourda) VOS & SUBSTITUTIE KB van 10/08/2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik: naam geneesmiddel Fantasiebenaming Wetenschappelijke

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie 2012.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie 2012. Farmacie Energiek 2013 Farmacie Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie 2012. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen

Nadere informatie

Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES

Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, kenmerk, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Inleiding en definities Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente geneesmiddelen

Nadere informatie

houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met geneesmiddelentekorten

houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met geneesmiddelentekorten Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met geneesmiddelentekorten Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; Gelet op artikel

Nadere informatie

Voorschrijven door internisten en cardiologen

Voorschrijven door internisten en cardiologen Cardiologie_Cardiologie 29-10-12 15:18 Pagina 1 Voorschrijven door internisten en cardiologen Beknopte weergave van de verkenning naar oorzaken van verschillen in voorschrijven van cholesterolverlagers

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013 Farmacie Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie 2012. Farmacie Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid,

Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 26 MEI 2015 houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 2 Bijlage. 3 Voorschrijver

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 2 Bijlage. 3 Voorschrijver Farmacie Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen In dit verstaan wij onder:

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E en F, beide te G Zaak : Farmaceutische zorg, eigen bijdrage Otrivelle Zaaknummer : 2012.00761 Zittingsdatum

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013 Farmacie Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 februari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie 2013. Farmacie Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014 Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 inhoudsopgave Inhoud 1. Algemeen 3 2. Definities 3 3. Toestemming 4 4. Hoeveelheden ter handstelling 4 5. Plaats van toediening 5 6.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Bijlage 2 Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. Dit is een naturapolis voor heel Nederland. -Online Verzorgd Polis. Dit is een

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA

BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Definities In dit beleidsdocument wordt verstaan onder: apotheekhoudende: apotheker of apotheekhoudende huisarts; geneesmiddel: een geneesmiddel,

Nadere informatie

Verdovende middelen gebruikt voor pijnbestrijding Versie 4.3

Verdovende middelen gebruikt voor pijnbestrijding Versie 4.3 Verdovende middelen gebruikt voor pijnbestrijding Versie 4.3 Strategie om de verpakkingsgrootten of de verpakkingsvorm beschikbaar in voor het publiek opengestelde apotheken te beperken 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010. REGLEMENT FARMACIE SALLAND VERZEKERINGEN 2011 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik 1. Doel Het vastleggen van afspraken op het gebied van de geneesmiddelenverstrekking en het verrichten van medische handelingen op basisschool Los Hoes. 2. Toelichting Op basisschool

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie