College voor Zorgverzekeringen t.a.v. de Weledelgeleerde Vrouwe drs. A.J. Link Postbus H DIEMEN augustus 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College voor Zorgverzekeringen t.a.v. de Weledelgeleerde Vrouwe drs. A.J. Link Postbus 320 1110 H DIEMEN augustus 2010"

Transcriptie

1 College voor Zorgverzekeringen t.a.v. de Weledelgeleerde Vrouwe drs. A.J. Link Postbus H DIEMEN augustus 2010 Geachte mevrouw Link, Betreft: systeemadvies functiegerichte omschrijving van uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van het spijsverteringsstelsel Uw kenmerk: , ZORG-ZA Diverse partijen hebben inmiddels kennis genomen van uw concept systeemadvies Functiegerichte omschrijving van uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van het spijsverteringsstelsel. De betrokken partijen stellen de door u geboden consultatierondes zeer op prijs en hebben de reacties gebundeld tot een gezamenlijke reactie die u hierbij aantreft. Wij hebben vanzelfsprekend begrip voor wijziging van de huidige aanspraak in de, in de bestendige praktijk van het CVZ passende, functionele aanspraak. Ook in die aanspraak gaan we er van uit dat de medisch noodzaak nog steeds leidend is voor de aanspraak op en keuze in het te verstrekken hulpmiddel. Allereerst willen we graag een algemene inleidende opmerking plaatsen: de behandeling met sondevoeding (enterale voeding) of parenterale voeding vindt plaats als patiënten, meestal vanwege een ernstige onderliggende ziekte, onvoldoende nutriënten per os (door de mond) kunnen of mogen innemen om in de dagelijks benodigde hoeveelheid voedingsstoffen te voorzien. Doel van de behandeling is het voorkomen van ziektegerelateerde ondervoeding en daarmee handhaving en/of herstel van het lichaamsgewicht en/of het verbeteren of handhaven van de voedingstoestand. Ziektegerelateerde ondervoeding is een toestand van een tekort aan energie en voedingsstoffen in het Iichaam ten gevolge van ziekte. Ondervoeding komt in onze gezondheidszorg nog te vaak voor: 1 op de 5 patiënten is ondervoed. De maatschappelijke kosten daarvan lopen op tot 1,7 miljard per jaar. Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding is eenvoudig, draagt bij aan kwaliteit van leven en is bovendien buitengewoon

2 Pagina 2 van 6 kosteneffectief. Een structurele aanpak van ondervoeding in alle ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en de eerstelijnszorg wordt daarom de komende jaren te worden geëffectueerd. Het CVZ conceptadvies geeft aanleiding tot de volgende vragen en opmerkingen. Wij verzoeken u vriendelijk een en ander bij de totstandkoming van uw definitieve advies mee te wegen. Voor uw gemak hebben wij bij het maken van onze vragen en opmerkingen de volgorde van uw concept advies aangehouden. 1. In uw conceptadvies richt u zich op hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van het spijsverteringsstelsel. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat er een indicatie voor enterale voeding is bij 1 : Indication for feeding Unconscious patient Swallowing disorder Physiological anorexia Upper gl. Obstruction Partial intestinal failure Increased nutritional requirements Psychological problems Example Head injury, ventilated patient Post-CVA, multiple sclerosis, motor neurone disease Liver disease Oesophageal stricture div. Cystic Fibrosis, real disease Severe depression or anorexia nervosa Deze patiëntengroep wordt zowel binnen als buiten het ziekenhuis behandeld. De huidige concepttekst zou dus op deze wijze ten onrechte voorbij gaan aan aandoeningen die niet gerelateerd zijn aan het spijsverteringsstelsel en waarbij het gebruik van enterale en parenterale voeding toch medisch noodzakelijk is. Het gaat niet alleen om stoornissen in de functies van het spijsverteringsstelsel. Er kan ook een medische noodzaak zijn tot het gebruik van deze hulpmiddelen en sonde-, en parenterale voeding zonder dat sprake is van een stoornis van het spijsverteringsstelsel, zoals uit bovenstaand overzicht blijkt. Zou u derhalve in overweging willen nemen om de omschrijving op dit onderdeel aan te vullen? 2. Onder 1.a.4. (pagina 3) gebruikt u bij uw opmerking over de meest voorkomende indicaties waarbij iemand is aangewezen op een hulpmiddel voor het toedienen van enterale voeding, een aantal indicaties die zijn gerelateerd aan de omschrijving van de aanspraak op dieetpreparaten zoals die tot 1 januari 2009 bestond ingevolge het Besluit Zorgverzekering en 1 Stroud et al, Guidelines for enteral feeding in adult hospital patients. Hut 2003; 52 (Suppl VII): vii1-vii12.

3 Pagina 3 van 6 de Regeling Zorgverzekering. Met ingang van januari 2009 is de aanspraak op dieetpreparaten (enterale voeding) en daarbij behorende indicaties als volgt gewijzigd: Patiënten die niet uitkomen met aangepaste normale voeding of bijzondere voeding komen voor vergoeding van dieetpreparaten in aanmerking als: - een patiënt lijdt aan een stofwisselingsstoornis of een voedselallergie of een resorptiestoornis; of - een patiënt lijdt aan een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop; of - een patiënt, overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard is aangewezen op een dieetpreparaat. Zie in deze zin ook het persbericht van het CVZ. Zou u de omschrijving in dezen willen actualiseren en aanpassen aan de terminologie van de huidige aanspraak op dieetpreparaten? 3. Onder 1.a.4 van uw concept wordt gesproken over ziektelast en financiële toegankelijkheid. Zou u ons kunnen toelichten hoe de term ziektelast zich verhoudt tot de pakketcriteria en waar de term ziektelast op dit moment zijn plaats in het beleid van het CVZ heeft? 4. Zou u vervolgens, in plaats van de formulering dat iemand geen eten tot zich kan nemen via de mond, wellicht beter de indicatie kunnen worden gebruikt dat het moet gaan om een persoon die onvoldoende nutriënten en vocht oraal kan innemen waardoor er problemen ontstaan ten aanzien van de handhaving van de voedingstoestand en het lichaamsgewicht? 5. Tot slot wordt onder deze zelfde alinea een bedrag van EUR 950 genoemd aan gemiddelde kosten van een voedingspomp in 2008 per verzekerde. Jaarlijkse kosten voor een sonde inclusief toebehoren zouden EUR 900 per verzekerde zijn en de uitwendige toebehoren benodigd bij de toediening van parenterale voeding kostten in 2008 EUR 800 per verzekerde. Van belang is daarbij op te merken dat het gebruik en de gebruiksduur en dus de kosten per patiënt voor het gebruik van een pomp, hulpmiddelen, soort pompsets en de soort sonde sterk kunnen variëren. Zou u hiermee rekening willen houden in het opstellen van de tekst? 6. Bij 1.a.5. wordt ten aanzien van de classificatie op basis van de ICF wel een link gelegd tussen specifieke stoornissen waarvoor parenterale voeding nodig is, maar dit is nog

4 Pagina 4 van 6 niet gedaan bij enterale voeding. De genoemde stoornissen zijn nagenoeg ook van toepassing op het gebruik van enterale voeding. Zou u dit gelijkluidend willen maken? Ten aanzien van de door u genoemde voorbeelden van stoornissen geldt overigens ook dat dit geen uitputtende lijst is en in die zin mogelijk zelfs aanleiding tot verwarring zou kunnen geven. 7. In de afgelopen jaren is er vanuit de stakeholders in deze sector hard gewerkt om de terminologie opname van voedsel te wijzigen in de beter bij de praktijk aansluitende terminologie opname van (een combinatie van) nutriënten. Zou het CVZ deze terminologie kunnen volgen? 8. Bij het hanteren van de term afname van gewicht zou ten aanzien van kinderen wellicht ook kunnen worden opgenomen een afbuigende groeicurve evenals het te klein zijn voor de lengte en te licht voor de lengte bij kinderen als indicatie voor enterale voeding. Deze aspecten worden immers in de ICF Dietetiek ook apart genoemd. 9. Ten aanzien van de onder 1.a.7 weergegeven functiegerichte omschrijving leggen wij u het volgende voor. De functies vertering en handhaving van lichaamsgewicht ontbreken naar onze mening in de functies, alsmede enkele maagfuncties zoals het kneden van het voedsel tot en met opname of resorptie van deze eenvoudige stoffen en het afvoeren van de onverteerbare stoffen, Zou dit traject alsook de ICF-codes b25 en b35 aan deze functies kunnen worden toegevoegd? 10. Ook in deze omschrijving geldt dat de term opname van voedsel, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd wellicht vervangen kan worden door de terminologie opname van (een combinatie van) nutriënten, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd. 11. Wij geven, met inachtneming van het voorgaande, het CVZ in overweging om in de omschrijving van artikel 2.6 ten minste op te nemen dat de functies worden uitgebreid voor patiënten die niet (voldoende) in staat zijn tot het: a. opnemen van (een combinatie van) nutriënten b. het verteren, met uitzondering van hulpmiddelen in het kader van de behandeling van diabetes c. het handhaven/verbeteren van een voedingstoestand al dan niet in geval van ziektegerelateerde ondervoeding of een verhoogd risico hierop, met als doel handhaving of verbeteren lichaamsgewicht

5 Pagina 5 van Ten aanzien van de afbakening waar u in deze paragraaf nog op ingaat, voorzien wij feitelijk een wijziging van de aanspraak op geneeskundige zorg ter zake het intramuraal ingezette gebruik. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Zorgverzekeringswet en de daarop gebaseerde regelgeving valt op te maken dat wanneer een verzekerde een voorschrift meekrijgt voor gebruik buiten de praktijk van de medisch specialist dan wel buiten de instelling waaraan de medisch specialist verbonden is, dit valt onder de aanspraak op extramurale zorg: [ ] dit betekent dat materialen als genees-, verband-, of hulpmiddelen die door de hulpverlener als onderdeel van de zorg worden toegepast, onder de geneeskundige zorg vallen zoals die in deze bepaling is geregeld. Krijgt een verzekerde een voorschrift mee om genees-, verband-, of hulpmiddelen aan hem te laten afleveren voor gebruik buiten de praktijk van de hulpverlener dan wel buiten de instelling waaraan de hulpverlener verbonden is, dan valt deze zorg onder artikel 2.8 [ ]. 2 Wij vragen ons af of de afbakening zoals u die op dit moment in het concept heeft weergegeven wel op alle onderdelen voldoet aan de afbakening zoals de wetgever die in de aanloop naar 2006 heeft bedoeld. Dezelfde vraag kan overigens ook gesteld worden bij de Afbakening die in het Rapport Hulpmiddelenzorg 2010 van het CVZ waar dit voorlopige concept, naar wij aannemen, op gebaseerd zal zijn. Ook in dit rapport lijkt in eerste instantie voorbij te worden gegaan aan de bedoeling en strekking van de wetgever ter zake voornoemde afbakening. Graag vragen wij u om een toelichting. 13. Ten aanzien van deze zelfde afbakening zouden wij u in overweging willen geven om de scheidslijn tussen de intramurale zorg en extramurale zorg, althans de daaraan gerelateerde aanspraak en financieringsconsequenties zorgvuldig toe te lichten en daarin het aangehechte overzicht van TNO, waaruit blijkt dat het merendeel van de betrokken zorg in de eerstelijn plaatsvindt, nadrukkelijk te betrekken. Een soortgelijke toelichting zou eveneens behulpzaam zijn bij de voor parenterale voeding benodigde hulp-, verband en geneesmiddelen zoals u die ook voor enterale voeding reeds heeft gememoreerd, een en ander onder meer ter voorkoming van het ontstaan van verstrekkingengeschillen in de uitvoeringspraktijk. 14. In de bijlage treft u aanvullende informatie aan over de inzet van enterale voeding in de Nederlandse gezondheidzorg. 2 Nota van Toelichting Besluit Zorgverzekering, 28 juni 2005.

6 Pagina 6 van 6 Verzoek om overleg Wij zullen op korte termijn vanuit de Stuurgroep Ondervoeding telefonisch contact met u opnemen om na te gaan of het maken van een afspraak voor een dergelijke bespreking al mogelijk is.

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Rapport Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Op 21 september 2010 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015. 1. Algemeen

Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015. 1. Algemeen Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Zorgverzekering BeterDichtbij welke weer een uitwerking is van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

256 Rapport. Pakketadvies 2008

256 Rapport. Pakketadvies 2008 256 Rapport Pakketadvies 2008 Rapport Pakketadvies 2008 Op 14 april 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 256 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Basispakket zorgverzekering

Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 2015 Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 De tekst van het rapport Basispakket

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, no.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, no. Concept versie d.d. 19 februari 2014 Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met wijziging van het zorgpakket Zvw 2015 Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld.

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2014164247 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 4.1 april 2011 CIZ Indicatiewijzer versie 4.1 Toelichting op de Beleidsregels

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013

33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013 33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013 MEMORIE VAN ANTWOORD ALGEMEEN Met belangstelling heb ik kennis

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

A. Verslavingszorg in beeld alcohol en drugs. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

A. Verslavingszorg in beeld alcohol en drugs. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden'

Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden' Rapport Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden' Op 17 november 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 268 (Herziene druk d.d. 28 januari 2009)

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7.

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7. CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 7.1 juli 2014 Hoofdstuk 1 Voorwoord en Ten geleide 1 2 CIZ Indicatiewijzer

Nadere informatie

Begrippen en zorgvuldigheidseisen. besluitvorming rond het levenseinde

Begrippen en zorgvuldigheidseisen. besluitvorming rond het levenseinde Begrippen en zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming rond het levenseinde in de verpleeghuiszorg AVVV - NVVA - STING Begrippen en Zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf Managementsamenvatting 3 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur N-10-1016 Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle 4. Medisch adviseur 1 Voorwoord In regelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen: a. Netto minimumloon: de som van het netto minimumloon en de netto aanspraak op de minimum vakantiebijslag, bedoeld in artikel 37, eerste

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 32 402 Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

Eigen bijdrage verloskundige zorg?

Eigen bijdrage verloskundige zorg? Rapport Eigen bijdrage verloskundige zorg? Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 301 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 762 Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE. Datum 24 maart 2015 Betreft Buitenhof oproep advies kraamzorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE. Datum 24 maart 2015 Betreft Buitenhof oproep advies kraamzorg > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2015006196 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus

Nadere informatie