werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag"

Transcriptie

1 werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013

2

3 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013

4 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin Verkorte financiële staten 16 Inhoud 3 Verklaring verantwoordelijke personen Verslag van de commissaris 4 Tussentijds beheersverslag 17 Algemene informatie 8 Kerncijfers op 30 juni Operationele activiteiten

5 Verklaring verantwoordelijke personen De ondergetekenden verklaren dat : De verkorte geconsolideerde financiële overzichten, die opgesteld zijn in dit rapport overeenkomstig de geldende IFRSstandaarden, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Aquafin. Het tussentijds financieel verslag een getrouw beeld geeft van de ontwikkeling, de resultaten en van de positie van Aquafin, evenals een beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee Aquafin geconfronteerd wordt. Aartselaar, 29 augustus 2013 Luc Bossyns Gedelegeerd Bestuurder VOF Thedes, vast vertegenwoordigd door Marc van den Abeelen Voorzitter 3

6 4 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Tussentijds beheersverslag BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN TUSSEN 1 JANUARI 2013 EN 30 JUNI 2013 Nieuwe samenstelling directiecomité Op 6 december 2012 besliste de raad van bestuur om, op advies van het benoemings- en remuneratiecomité, drie nieuwe directeurs/leden van het directiecomité te benoemen: Hans Bruynooghe, Johan Maes en Sabine Schellens. De vernieuwde samenstelling van het directiecomité ging officieel in op 1 januari Goedkeuring optimalisatieprogramma 2014 Op 19 oktober 2012 heeft de Vlaamse Regering het budget voor de uitbouw van de bovengemeentelijke zuiverings - infrastructuur voor het programmajaar 2014 opnieuw vastgelegd op 250 miljoen euro. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege gaf op 4 januari 2013 aan Aquafin de opdracht om dit programma uit te voeren. Het optimalisatieprogramma 2014 voorziet budget voor 126 nieuwe projecten en 21 projecten die werden doorgeschoven naar dit programma. Voor 9 projecten werd enkel het studiewerk (opmaak technisch plan) opgedragen. In totaal wordt 139,5 miljoen euro voorzien voor al deze projecten, waarvan 71,5 miljoen euro is toegewezen voor investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten. Om de toekomstige prijsstijgingen voor deze projecten op te vangen, werd er 60 miljoen euro voorzien. De resterende 50 miljoen euro is in dit programma ter beschikking gesteld voor de afbouw van de gecumuleerde overschrijding van het investerings- en het renovatie programma van vroegere programmajaren. Model prestatiebudget goedgekeurd Op 7 juni keurde de Vlaamse Regering een nieuw begrotings model goed, waarbij het budget werkingskosten van Aquafin voor de activiteiten binnen de beheers overeenkomst afhankelijk gesteld wordt van een aantal enveloppes, het patrimonium en de behandelde vuilvracht. Aquafin zal door toepassing van dit begrotingsmodel vergoed worden volgens de geleverde prestaties, vandaar de benaming prestatiebudget. Het begrotingsmodel werd uitgewerkt door Aquafin en kwam er op vraag van de kabinetten van Begroting en Leefmilieu en van de inspecteur van Financiën. In het begrotingsmodel wordt het totaalbudget voor de werkingskosten berekend, dat intern zal toegekend worden aan afdelingen in functie van de behoeften. Aquafin zal bijgevolg zelf het management van activiteiten en kosten op zich kunnen nemen. EIB stelt tweede schijf van achtste lening ter beschikking Op 15 maart ondertekenden de Europese Investeringsbank en Aquafin de tweede schijf van de lening van 200 miljoen euro die in oktober 2012 werd toegezegd. Met deze ondertekening kwam een kredietlijn van 150 miljoen euro ter beschikking. Het gaat om de achtste lening van de Europese Investerings - bank aan Aquafin sinds 1994, wat de totale steun van deze instelling voor investeringen in de Vlaamse waterzuiverings - infrastructuur op 1,4 miljard euro brengt. Aan de toekenning van deze achtste lening ging een due-diligence audit vooraf, waarin Aquafin werd gescreend op de kostprijs van de waterzuivering, maar ook op zijn toekomstgerichtheid. Inspanningen om te anticiperen op de klimaatverandering, de technologische performantie van het bedrijf en zijn innovatieve kracht waren bepalend voor het voortzetten van het partnership. Moody s rating ongewijzigd De doorlichting van de kredietwaardigheid van Aquafin wordt jaarlijks opgevolgd door kredietbeoordelaar Moody s. In de analyse komt duidelijk de nauwe band met het Vlaamse Gewest naar voren. Bij de kredietanalyse in maart 2013 bleef de rating onveranderd. Met een Aa2 rating heeft Aquafin dan ook dezelfde beoordeling als het Vlaamse Gewest, die hoger blijft dan de rating van België. De rating voor de korte termijn is een P-1 rating. Daarmee behoort Aquafin tot de top van kredietwaardige bedrijven, wat ook blijkt uit het vertrouwen dat Aquafin geniet bij de diverse kredietverstrekkers. Europese Commissie daagt België voor Hof van Justitie In maart meldde de Europese Commissie dat ze de federale staat België opnieuw voor het Hof van Justitie daagt, omdat er nog steeds agglomeraties zijn die niet aan de Richtlijn Stedelijk Afvalwater voldoen. Er was sprake van vier Vlaamse agglomeraties die toch nog niet zouden voldoen. Sinds augustus 2012 voldoet Vlaanderen evenwel als enige van de gewesten volledig aan deze richtlijn. Het kabinet Leefmilieu heeft hierop formeel gereageerd. Nieuw protocol met Boerenbond en Algemeen Boeren - syndicaat Aquafin, de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat ondertekenden in maart een nieuw protocol, dat het oude uit 2004 vervangt.

7 Het protocol als doelstelling om bij de aanleg, het onderhoud of de exploitatie van rioolwaterzuiverings - infrastructuur de schade aan landbouwgronden te vermijden of minimaal te houden en te streven naar een uniformisering van eventuele schaderegelingen. Het vormt dan ook een goede onderhandelingsbasis voor de grondverwerving bij tijdelijke werkzones, vestiging van erfdienstbaarheid en aankoop in volle eigendom. RioPACT verwerft stad Leuven als klant De stad Leuven en Aquafin werken al geruime tijd samen op het vlak van rioolbeheer. Leuven was destijds de eerste Vlaamse stad die samen met Aquafin een RioPlan-studie heeft opgemaakt. De voorbije jaren mocht Aquafin een aantal losse opdrachten vervullen voor de stad, zoals hydraulische screenings en begeleidingsadvies bij afkoppelingen. Eind maart 2013 besliste de Leuvense gemeenteraad om op een meer structurele basis samen te werken met RioPACT, het samen - werkingsverband dat Aquafin heeft met De Watergroep. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA AFSLUITING VAN DE PERIODE 1 JANUARI JUNI 2013 Goedkeuring van het Financieel Verslag 2011 Op 19 juli 2013 heeft de Vlaamse Regering beslist om het financieel verslag voor het boekjaar 2011 goed te keuren. Een bedrag van EUR werd verworpen. Dit verslag werd opgemaakt conform art.5 bis-1 van de beheersovereenkomst. Het gaat op een gedetailleerde wijze in op de financiële inkomsten en uitgaven. Het schetst hoe de middelen die aan Aquafin toegewezen zijn op een redelijke wijze benut worden. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN In de periode 1 januari juni 2013 hebben geen transacties met verbonden partijen plaatsgevonden, die materiële gevolgen hebben gehad voor de financiële positie of resultaten van Aquafin. TREINONGELUK WETTEREN: EXPERTISE AQUAFIN HIELP DE GEVOLGEN BEPERKEN In Wetteren ontspoorde op 4 mei een goederentrein, waardoor er brand ontstond en het giftige acrylonitril vrij kwam. Het provinciale rampenplan werd onmiddellijk afgekondigd. Het bluswater kwam in de riolering terecht en kon zich op die manier verspreiden in het centrum van Wetteren, richting rioolwaterzuiverings - installatie. Van zodra Aquafin op de hoogte was van het incident, hebben we het pompstation dat zich nabij het ongeluk bevindt, stilgelegd. Aquafin was tien dagen lang aanwezig in de operationele basis van het crisis - centrum om advies te verlenen. Ondertussen werkten veel medewerkers op het terrein mee om de situatie onder controle te krijgen. Een deel van de acrylonitril kon via het stilgelegde pompstation verwijderd worden. Om de restanten uit het riolerings stelsel te verwijderen, moest dit zo snel mogelijk gespoeld worden, rekening houdend met een zo min mogelijke belasting voor het Scheldewater. Het labo van Aquafin heeft een analysemethode uitgewerkt om de aanwezigheid van acrylonitril te bepalen in een waterige fase en het nam ook een groot deel van de staalanalyses tijdens de crisisperiode voor zijn rekening. Onze technische mensen hebben de zuiverings installatie van Wetteren continu van op afstand bijgestuurd om de afbraak van acrylonitril in het beluchtingsbekken te optimaliseren, terwijl onze gebiedsingenieurs een zicht hielden op de bergings - capaciteit in het rioolstelsel. Dat laatste was goed mogelijk omdat er voor het betrokken grondgebied in het kader van de concessie die Wetteren met Aquafin heeft, een riooldatabank is opgemaakt waarin zowel de gemeentelijke als de bovengemeentelijke riolen opgenomen zijn. Op 9 mei kon de RWZI Wetteren opnieuw worden opgestart en op 23 mei kon het laatste pompstation terug in dienst genomen worden. Tussentijds beheersverslag 5

8 6 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 VOORNAAMSTE RISICO S EN ONZEKERHEDEN VOOR DE RESTERENDE MAANDEN VAN HET BOEKJAAR Opleveringsdossiers voor het Vlaamse Gewest De oplevering van nieuwe installaties door Aquafin aan het Vlaamse Gewest blijft, meer dan vroeger, vragen genereren omtrent de redelijkheid van bepaalde kosten. Aquafin bereidt de dossiers nog beter voor en speelt proactief in op eisen en vragen vanuit het Vlaamse Gewest. Volgende resultaten werden geboekt: Vilvoorde: Aquafin beriep zich op de ambtshalve oplevering, waardoor het volledige investeringsbedrag alsnog kan doorgerekend worden. Tielrode (Temse): de expertise overeenkomstig art van de beheersovereenkomst liep af. Terwijl oorspronkelijk ongeveer EUR als niet redelijke kosten verworpen werd, zullen de uiteindelijk verworpen kosten ongeveer EUR bedragen. Kruibeke: Aquafin heeft voorgesteld om een expertise te organiseren overeenkomstig art van de beheers - overeenkomst. Het betwiste bedrag bedraagt (afgerond) EUR. Juridische geschillen WATEROVERLAST IN EEN WOONWIJK Dit dossier behandelt schade als gevolg van wateroverlast bij ongeveer vierhonderd bewoners van een woonwijk in Het beroep tegen de voor Aquafin gunstige uitspraak uit 2010 loopt nog steeds. Gelet op de ongewijzigde situatie is er geen aanleiding om de beslissing geen provisie aan te leggen, te wijzigen. RWZI DEURNE INSTORTING TUSSENMUUR Op RWZI Deurne stortte in september 2012 de muur tussen het anaërobe bekken en een beluchtingsbekken in. De instorting bracht een aanzienlijke materiële gevolgschade met zich mee. Het puin van de ingestorte tussenmuur werd intussen geruimd en na het bouwverlof 2013 zal op basis van een specifiek ontwerp gestart worden met de herstelling. Op 21 augustus 2013 is de derde fase van de expertise ingegaan. In deze fase zullen de mogelijke oorzaken van de instorting en de gebreken die daarvan aan de basis liggen, worden gezocht. Op dit ogenblik lijkt het aanleggen van een provisie niet nodig. Verzekeringsdossiers ONVOLDOENDE BETONWAPENING OP RWZI DEURNE In 2007 werd ontdekt dat de wanden van bepaalde beluchtingsbekkens van de zuiveringsinstallatie van Deurne onvoldoende gewapend waren, als gevolg van een ontwerp - fout. De Alle Bouwplaatsrisico (ABR)-verzekeraar van Aquafin betaalde ,81 EUR. De vordering ten aanzien van Arcadis en diens beroeps - aansprakelijkheidsverzekeraar resulteerde uiteindelijk in de betaling van een som van EUR door deze partijen. Seco en zijn verzekeraar hebben tot nog toe niet gereageerd. Dit dossier wordt verder actief opgevolgd. De aangelegde provisie kan voor een groot deel teruggenomen worden, gezien de gunstige evolutie in dit dossier. BETONPROBLEMATIEK OP RWZI BRUGGE Bij de voorlopige oplevering van de renovatie van RWZI Brugge werd in een beluchtingsbekken een aftekening van de wapening in het beton vastgesteld. Later kwam vast te staan dat deze schade zich verder zet en niet alleen in dit bekken. Een analyse door Aquafin besteld, duidde twee oorzaken aan: een onvoldoende betondekking en verhoogde chloride - waarden. Op basis van de studie werd in samenspraak met de aannemer een herstelmethode uitgewerkt. Waar nodig moest de beton worden hersteld en aangevuld en moest er ook een zogenaamde kathodische bescherming worden aangebracht. De eigenlijke herstellingen werden uitgevoerd in de afgelopen jaren. Ze worden in 2013 afgerond. Het bedrag waarvoor de ABR-verzekeraar van Aquafin tussenkwam, volstaat nog steeds om de nog uit te voeren herstel- en beschermingsmaatregelen te dekken en maakt het aanleggen van een provisie overbodig. FINANCIËLE VERSLAGEN Aangezien de systematiek van de beheersovereenkomst voorziet in een a posteriori goedkeuring van het jaarlijks financieel verslag van Aquafin, is het niet uit te sluiten dat bepaalde vergoedingen uiteindelijk niet worden goedgekeurd door het Vlaamse Gewest.

9 VOORUITZICHTEN VOOR HET BOEKJAAR Winstprognose Opleveringen en aanbestedingen De target voor aanbestedingen in 2013 ligt op 170 miljoen euro. Eind augustus was daarvan 47 miljoen euro aanbesteed. Voor de projecten die al werden aanbesteed, lag het bedrag van de gunning aanzienlijk lager dan het geraamde bedrag. Ondanks de belangrijke inspanningen die nog moeten geleverd worden, verwachten we wel het beoogde aantal projecten aan te besteden. De target voor opleveringen voor 2013 ligt op 160 miljoen euro, waarvan eind augustus voor 105 miljoen euro was voorgelegd voor oplevering. Voor vier projecten zijn expertises georganiseerd (zie ook Voornaamste risico s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar ). Het gaat om de RWZI s Kruibeke, Temse-Tielrode, Wielsbeke en Vilvoorde. Daarnaast zijn een aantal opleveringen verschoven door de strenge en lange winterperiode. Ook voor de opleveringen zullen nog extra inspanningen nodig zijn, maar we verwachten ook hier dicht bij de doelstelling te eindigen. Zowel voor de bovengemeentelijke als gemeentelijke activiteiten wordt Aquafin geconfronteerd met de krappe budgetten van de opdrachtgevers. Dit vraagt van het bedrijf een flexibele opstelling om zo veel mogelijk toegevoegde waarde te leveren tegen een redelijke kost. Niettegenstaande deze beperkingen blijven omzet en resultaat in lijn van de prognoses. Invulling financieringsbehoeften Aquafin is in 2013 verder het pad blijven bewandelen om via alternatieve financieringsbronnen de financierings - behoeften op de gewenste termijnen in te vullen en dit op basis van een eigen documentatie. In april en mei 2013 zijn op deze manier twee obligatieleningen uitgegeven, samen voor een bedrag van 140 miljoen euro. Daarnaast is een bedrag van 25 miljoen euro opgenomen op 30 jaar bij de Europese Investeringsbank. In het najaar staat nog eens een opname van 50 miljoen euro ingepland op basis van een in maart afgesloten kaderovereenkomst. Effluentresultaten Eind juni 2013 voldeden 81,8% van de RWZI s aan alle opgelegde effluentnormen, wat 4% minder is dan in Met een uitzonderlijk lange winter kende 2013 een moeizame start. Tijdens de eerste drie maanden van het jaar werden in Ukkel al 35 sneeuwdagen geteld. Dat er ook in maart nog 11 sneeuwdagen waren, is zeer uitzonderlijk. Bovendien was het voorjaar ook erg koud: een gemiddelde temperatuur van 3,0 C is zeer buitengewoon en komt minder dan een keer op honderd jaar voor. Het ijskoude smeltwater, de strooizouten en de lage temperaturen beïnvloedden het water zuiverings - proces negatief door de vorming van drijflagen en het stilvallen van de nitrificatie. In de maand mei viel dan weer twee keer meer regen dan normaal. Door deze grillige weersomstandigheden voldoen relatief meer RWZI s (nog) niet aan de normen voor verwijderings - percentages en jaargemiddelden. Toch kan er in de tweede helft van 2013 nog veel rechtgezet worden. Het warmere weer in juli zorgde alvast voor een halvering van de achterstand ten opzichte van 2012, en dit op één maand tijd. Tussentijds beheersverslag 7

10 8 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Kerncijfers op 30 juni 2013 KERNCIJFERS Bedragen in 000 euro Geleverde diensten Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Balanstotaal Eigen vermogen Financiering korte termijn Financiering lange termijn Medewerkers Aquafin Medewerkers VMM Medewerkers totaal (aantal) Per 30 juni 2013 was Aquafin verantwoordelijk voor de exploitatie van 267 rioolwaterzuiverings installaties 1. Om het afvalwater naar de zuiverings-installaties te transporteren, heeft Aquafin km leidingen in beheer. Aquafin beheert bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens. PORTEFEUILLE BOVENGEMEENTELIJK Aantal projecten Waarde (mio euro) Opgeleverd (1) ,39 Gegund en aanbesteed (2) ,68 In ontwerp (3) ,06 Totaal (2) + (3) ,74 1 Exclusief RWZI Laarne, in beheer van Aquafin, maar geëxploiteerd door derden.

11 Operationele activiteiten UITBOUW EN EXPLOITATIE VAN DE ZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR Opleveringen en aanbestedingen De target voor aanbestedingen in 2013 ligt op 170 miljoen euro. Eind augustus was daarvan 47 miljoen euro aanbesteed. Voor de projecten die al werden aanbesteed, lag het bedrag van de gunning aanzienlijk lager dan het geraamde bedrag. Ondanks de belangrijke inspanningen die nog moeten geleverd worden, verwachten we wel het beoogde aantal projecten aan te besteden. COMMERCIËLE ACTIVITEITEN Naast de activiteiten binnen de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest, biedt Aquafin zijn diensten ook aan de gemeenten aan. Op de markt van de gemeentelijke sanering treedt Aquafin op naast een aantal andere spelers. Aquafin heeft zijn plaats in deze markt verworven en tracht in te spelen op huidige en toekomstige behoeften van zijn klanten. De commerciële activiteiten leveren een bijdrage tot de winst van Aquafin, maar qua omzet blijven deze gemeentelijke projecten beperkt. De target voor opleveringen voor 2013 ligt op 160 miljoen euro, waarvan eind augustus voor 105 miljoen euro was voorgelegd voor oplevering. Voor vier projecten zijn expertises georganiseerd (zie ook Voornaamste risico s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar ). Het gaat om de RWZI s Kruibeke, Temse-Tielrode, Wielsbeke en Vilvoorde. Daarnaast zijn een aantal opleveringen verschoven door de strenge en lange winterperiode. Ook voor de opleveringen zullen nog extra inspanningen nodig zijn, maar we verwachten ook hier dicht bij de doelstelling te eindigen. Effluentresultaten Eind juni 2013 voldeden 81,8 % van de RWZI s aan alle opgelegde effluentnormen, wat 4 % minder is dan in Met een uitzonderlijk lange winter kende 2013 een moeizame start. Tijdens de eerste drie maanden van het jaar werden in Ukkel al 35 sneeuwdagen geteld. Dat er ook nog 11 sneeuw - dagen in maart waren, is zeer uitzonderlijk. Bovendien was het voorjaar ook erg koud: een gemiddelde temperatuur van 3,0 C is zeer buitengewoon en komt minder dan een keer op honderd jaar voor. Het ijskoude smeltwater, de strooizouten en de lage temperaturen beïnvloedden het water zuiveringsproces negatief door de vorming van drijflagen en het stilvallen van de nitrificatie. In de maand mei viel dan weer twee keer meer regen dan normaal. Door deze grillige weersomstandigheden voldoen relatief meer RWZI s (nog) niet aan de normen voor verwijderings - percentages en jaargemiddelden. Toch kan er in de tweede helft van 2013 nog veel rechtgezet worden. Het warmere weer in juli zorgde alvast voor een halvering van de achterstand ten opzichte van 2012, en dit op één maand tijd. Operationele activiteiten 9

12 10 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Verkorte financiële staten BASIS VOOR DE PRESENTATIE VAN DE FINANCIËLE STATEN Aquafin rapporteert vanaf de jaarafsluiting per 31 december 2011 volgens de IFRS-standaarden die van toepassing zijn. Naast de rapportering volgens de algemeen aanvaarde Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP) worden er ook geconsolideerde IFRS-financiële staten opgemaakt. Ze omvatten een balans, een overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, een mutatieoverzicht van het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en uitgebreide toelichtingen, inclusief waarderingsregels. TOELICHTING BIJ BALANS EN RESULTATENREKENING Commentaar bij de geconsolideerde balans Op het einde van het eerste halfjaar 2013 bedraagt het balanstotaal miljoen euro, 18 miljoen euro lager dan vorig boekjaar. De afname situeert zich binnen de vordering op lange termijn in het kader van de beheersovereenkomst. Enerzijds is er een sterke afname van de reële waarde financiële instrumenten per einde juni Aquafin gebruikt derivaten om rente risico s af te dekken die voortvloeien uit de financieringsactiviteiten. De (negatieve) marktwaarde van de hedgingstructuren is opgenomen onder de overige langlopende financiële verplichtingen. Vermits financieringskosten redelijke kosten zijn in het kader van de beheersovereenkomst, wordt de tegenwaarde van deze verplichting erkend als een onderdeel van de vordering op lange termijn binnen de beheers - overeenkomst. Anderzijds is er een (beperkte) netto-aangroei van de investeringen in de waterzuiveringsinfrastructuur, uitgevoerd in opdracht van het Vlaamse Gewest. Zo werden in het eerste semester van 2013 investerings- en optimalisatie - projecten opgeleverd voor een totale aannemingswaarde van bijna 31 miljoen euro. Tevens is er een aangroei van de activa in uitbouw. De voorziening voor risico s en lasten heeft betrekking op juridische geschillen, verzekeringsdossiers, geschillen in het kader van de uitvoering van de beheersovereenkomst en verwerking van het slib gebufferd in de installaties. De financiering op lange termijn is gebaseerd op de affectatieovereenkomst. Die bepaalt dat het saldo van de kredieten op lange termijn kleiner moet zijn dan de toekomstige aanspraken die Aquafin heeft op de drinkwater maatschappijen, respectievelijk het Vlaamse Gewest. Deze aanspraken bestaan uit het nog niet betaalde gedeelte van de investerings - projecten die al opgeleverd zijn. Per einde juni 2013 was dit bedrag miljoen euro. In het eerste semester van 2013 heeft Aquafin 165 miljoen euro kredieten op lange termijn opgenomen, inclusief de herfinanciering van de einde mei 2013 vervallen private placement obligatielening ten bedrage van 100 miljoen euro. Rekening houdend met de terugbetalingen van al eerder opgenomen leningen bedraagt het saldo van de bankleningen op lange termijn onder affectatie miljoen euro, waarvan 145 miljoen euro binnen het jaar moet worden terugbetaald. In het afgelopen halfjaar was er een afname van de financiering op korte termijn via commercial paper van 127 miljoen euro per einde 2012 naar 117,5 miljoen euro per einde juni Aquafin beschikt over een kredietlijn van 385 miljoen euro, inclusief de gesyndiceerde lening voor de financiering op korte termijn van activiteiten binnen het kader van de beheers - overeenkomst. Binnen deze kredietlijn werden voor 10 mio euro aan opnames verricht per einde juni Voor de financiering op korte termijn van gemeentelijke projecten werd 14,7 miljoen opgenomen per einde juni Aquafin gebruikt derivaten om renterisico s af te dekken die voortvloeien uit de financieringsactiviteiten. De (negatieve) marktwaarde van de hedgingstructuren is opgenomen onder de overige langlopende financiële verplichtingen. Onder de overige financiële activa worden o.a. de nog te factureren vergoedingen m.b.t. prestaties buiten het kader van de beheersovereenkomst opgenomen.

13 Commentaar bij de geconsolideerde winst- en verlies - rekening en het overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten In de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest is bepaald dat de vergoeding van Aquafin gebeurt op basis van de doorrekening van alle redelijke kosten, verhoogd met een vergoeding voor de aandeelhouders die gebaseerd is op hun inbreng in het eigen vermogen. Hieruit volgt dat de kosten en opbrengsten in grote mate een spiegelbeeld zijn van elkaar. Het grootste deel van de wijziging van de marktwaarde van de hedgingstructuren over het eerste semester van 2013 gedeelte dat betrekking heeft op kwalificerende kas stroom afdekkingen wordt opgenomen in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. Aangezien Aquafin binnen de beheersovereenkomst het recht heeft om voor financieringskosten een vergoeding te ontvangen, worden wijzigingen in de marktwaarde van de financiële instrumenten als vordering erkend, ten opzichte van de niet-gerealiseerde resultaten. De evolutie van de kosten en in het bijzonder die van gronden hulpstoffen, diensten en diverse goederen, personeelkosten ligt in de lijn van de groei van de infrastructuur die door Aquafin geëxploiteerd en uitgebouwd wordt, zowel binnen als buiten het kader van de beheersovereenkomst. De afname van de financieringskosten resulteert uit de wijziging van de marktwaarde van de hedgingstructuren over het eerste semester van 2013, m.b.t. het gedeelte opgenomen in de winst- en verliesrekening. Met het actief beheer van het renterisico wil Aquafin de financieringskost optimaliseren. Sinds 2006 heeft de Raad van Bestuur de implementatie van een dynamisch beheer van het renterisico goedgekeurd, waarbij de krijtlijnen voor het rentemanagement zijn uitgetekend. Na verrekening van de provisies, de waardeverminderingen en de niet aan het Vlaamse Gewest doorgerekende kosten en opbrengsten, inclusief het resultaat van de commerciële activiteiten, wordt de winst voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 5,04 miljoen euro. Vanaf aanslagjaar 2007 werd het begrip notionele interest - aftrek ingevoerd in de vennootschapsbelasting, waardoor de kost van de waterzuivering voor de burger beperkt blijft. Het gedeelte van de vennootschapsbelasting ten laste van de activiteiten binnen de beheersovereenkomst kan als redelijke kost doorgerekend worden naar de drinkwater - maatschappijen. Verkorte financiële staten 11

14 12 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS (per 30 juni 2012) (in 000 euro) Toelichting Juni ACTIVA VASTE ACTIVA Lange termijn vordering beheersovereenkomst Overige financiële activa Totaal VLOTTENDE ACTIVA Korte termijn vordering beheersovereenkomst Handelsvorderingen en overige vorderingen Overige financiële vlottende activa Geldmiddelen en kasequivalenten Vaste activa of groepen van activa aangehouden voor verkoop TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN EIGEN VERMOGEN Geplaatst kapitaal Groepsreserves 5.6 & Eigen vermogen toe te rekenen aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij Totaal eigen vermogen LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN Rentedragende leningen Overige langlopende financiële verplichtingen Voorzieningen Pensioenverplichting Totaal KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN Handelsschulden en overige te betalen posten Rentedragende leningen Overige kortlopende financiële verplichtingen Te betalen belasting Totaal Totaal verplichtingen TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

15 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (over het 1e semester 2013) (in 000 euro) Toelichting Juni 2013 Juni 2012 VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN Geleverde diensten Opbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen Personeelskosten Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardevermindering Overige lasten Financieringskosten Financieringsopbrengsten Winst voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Belastingslast Doorrekening belastingslast via vordering beheersovereenkomst Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten NETTOWINST Toe te rekenen aan: Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij Winst per aandeel ( ) gewone winst per aandeel, toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 6.9 5,03 4,57 verwaterde winst per aandeel, toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 6.9 5,03 4,57 Winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten ( ) gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 6.9 5,03 4,57 verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 6.9 5,03 4,57 Verkorte financiële staten 13

16 14 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN (over 2013) (in 000 euro) Toelichting Juni 2013 Juni 2012 NETTOWINST NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN Netto waardestijging op kasstroomafdekkingen Doorrekening via vordering beheersovereenkomst Actuariële winsten en verliezen op toegezegde pensioenregelingen Doorrekening via vordering beheersovereenkomst Niet-gerealiseerde resultaten na belastingen 0 0 TOTALE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN NA BELASTINGEN Toe te rekenen aan: Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN (per 30 juni 2013) EIGEN VERMOGEN TOE TE REKENEN AAN DE HOUDERS VAN EIGEN-VERMOGENSINSTRUMENTEN VAN DE MOEDERMAATSCHAPPIJ Totaal eigen (in 000 euro) Geplaatst kapitaal Groepsreserves vermogen PER 1 JANUARI Winst over het boekjaar Niet-gerealiseerde resultaten 0 0 GEREALISEERD EN NIET-GEREALISEERD RESULTAAT Kapitaalsvolstorting Dividenden PER 30 JUNI

17 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (over het 1e semester 2013) (in 000 euro) Toelichting Juni 2013 Juni 2012 OPERATIONELE ACTIVITEITEN Betalingen aan leveranciers Betalingen aan personeel Ontvangsten klanten Betaalde vennootschapsbelasting Netto operationele kasstroom INVESTERINGSACTIVITEITEN Aanschaffingen binnen vordering beheersovereenkomst Netto investerings cash flow FINANCIERINGSACTIVITEITEN Ontvangsten financiering Aflossing financiering Betaalde intresten Ontvangsten uit kapitaalverhoging 0 0 Uitgekeerde dividenden Overige investeringstransacties (netto) Netto financieringscashflow Netto toename kas en kasequivalenten KAS EN KASEQUIVALENTEN BEGIN PERIODE KAS EN KASEQUIVALENTEN EINDE PERIODE CONTROLE MET BALANS Verkorte financiële staten 15

18 16 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Verslag van de commissaris VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE AANDEELHOUDERS VAN AQUAFIN NV OVER HET BEPERKT NAZICHT VAN DE TUSSENTIJDSE VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN VOOR DE PERIODE VAN 6 MAANDEN AFGESLOTEN PER 30 JUNI 2013 Een beperkt nazicht is aanzienlijk minder uitgebreid dan een audit uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden (ISA s). Bijgevolg waarborgt een beperkt nazicht niet dat wij kennis zouden krijgen van alle belangrijke elementen die bij een volledige controle aan het licht zouden komen. Daarom onthouden wij ons van een auditopinie. Inleiding Conclusie Wij hebben de bijgevoegde tussentijdse verkorte financiële toestand van het geconsolideerd geheel ( de balans ) van Aquafin NV (de Vennootschap ) en haar dochter - ondernemingen (samen de Groep ) per 30 juni 2013 nagekeken, alsook de bijhorende tussentijdse verkorte geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor de periode van 6 maanden afgesloten op deze datum, en de toelichtingen, gezamenlijk, de Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten. Deze staten tonen een geconsolideerd balanstotaal van (000) en een geconsolideerde winst voor de periode van 6 maanden afgesloten op deze datum van (000). Het bestuurs - orgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en het voorstellen van deze Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten in overeenstemming met de International Financial Reporting Standard IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving ( IAS 34 ) zoals goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie te formuleren over deze Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten op basis van ons beperkt nazicht. Op basis van ons beperkt nazicht wijst niets erop dat de bijgevoegde Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten geen getrouw beeld geven van de financiële toestand van de Groep per 30 juni 2013, en van haar resultaat en kasstromen voor de periode van 6 maanden afgesloten op die datum, in overeenstemming met IAS 34. Antwerpen, 29 augustus 2013 Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA Commissaris Vertegenwoordigd door Ronald Van den Ecker Vennoot Ref: 14RVE0025 Draagwijdte van ons nazicht Wij hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaard voor Beoordelingsopdrachten 2410 Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit. Een beperkt nazicht van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het bekomen van informatie, hoofdzakelijk van personen verantwoordelijk voor financiële en boekhoudkundige aangelegenheden, en uit het toepassen van analytische en andere werkzaamheden.

19 Algemene informatie Op 25 april 1990 werd Aquafin opgericht als een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, voor een onbepaalde duur. Aquafin heeft zijn maatschappelijke zetel te Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar (telefoon: ). Het ondernemings nummer is De rechtstreekse aanleiding voor de oprichting van Aquafin was de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (91/271), die de lidstaten verplichtte om al het huishoudelijk afvalwater te collecteren en te zuiveren tegen eind Door deze richtlijn ging het Vlaamse Gewest vanaf 1990 fors investeren in waterzuivering en richtte het in 1990 Aquafin NV op met als opdracht de versnelde realisatie en exploitatie van de bovengemeentelijke rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Sinds 22 december 2000 is ook de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht, die een goede kwaliteit beoogt van het grondwater en van het oppervlaktewater, waarin ook het gezuiverd rioolwater geloosd wordt. Aquafin heeft één dochtervennootschap, Aquaplus, die zich richt op buitenlandse consultancy-opdrachten en op de industrie in Vlaanderen. De Commissaris van Aquafin is Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, BE-1831 Diegem, vertegenwoordigd voor het uitvoeren van hun opdracht door de heer Ronald Van den Ecker. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA is lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De statuten van Aquafin en bijkomende informatie, vindt u op Kernactiviteit is de uitbouw, de financiering en het beheer van de zuiveringsinfrastructuur voor het Vlaamse Gewest. Daarnaast biedt Aquafin diensten aan buiten de beheers - overeenkomst met het Vlaamse Gewest, voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk stelsel. Per einde juni 2013 bedraagt het geplaatste kapitaal euro, waarvan euro volstort. Het kapitaal bestaat uit volledig volstorte aandelen en aandelen die voor 25% volstort zijn. De Vlaamse Milieuholding NV, Oude Graanmarkt 63, BE-1000 Brussel, bezit 100% van de aandelen. De aandelen van Aquafin zijn niet beursgenoteerd. Algemene informatie 17

20 18 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Toelichtingen bij de interim geconsolideerde financiële staten per 30 juni 2013 Algemene informatie De tussentijdse verkorte financiële overzichten verschaffen niet het geheel van de informatie en informatieverschaffingen vereist in een jaarrekening, en dienen daarom te worden gelezen in combinatie met de meest recente jaarrekening. INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING Aquafin is een naamloze vennootschap die werd opgericht op 25 april De vennootschap is gevestigd in België, te 2630 Aartselaar. Aquafin heeft op 29 september 2009 een obligatielening uitgegeven die noteert op Euronext Brussels (http://www.aquafin.be/userfiles/file/pdf/kt_-_fortis_ Aquafin_-_Prospectus final.pdf). Voor een beschrijving van de voornaamste activiteiten verwijzen we naar het jaarverslag. De interim geconsolideerde financiële staten over het 1ste half jaar 2013 werd goedgekeurd voor publicatie door de raad van bestuur van 29 augustus Aquafin NV is een 100% dochtervennootschap van de Vlaamse Milieuholding. Belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving, inclusief cruciale beoordelingen en belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden GRONDSLAG VOOR DE OPSTELLING, WAARDERINGSREGELS EN CONSOLIDATIE Voorstellingsbasis De interim geconsolideerde financiële staten werden opgesteld op basis van de historische kostprijsmethode met uitzondering van de afgeleide producten die aan reële waarde worden gewaardeerd. De rekeningen worden voorgesteld in (duizend) euro. Overeenstemmingsverklaring De interim financiële staten van de groep werden opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals gepubliceerd door de IASB en aanvaard binnen de Europese Unie. Basis voor de consolidatie a. Dochterondernemingen Dochterondernemingen zijn ondernemingen waarover de groep een beslissende invloed ( zeggenschap ) uitoefent. Er is sprake van zeggenschap als de groep de macht heeft om, direct of indirect, het financiële en operationele beleid van een entiteit te sturen om voordelen te verkrijgen uit de activiteiten van die entiteit. De jaarrekening van een dochteronderneming wordt in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de datum van verwerving tot het einde van de zeggenschap. b. Geëlimineerde transacties bij de consolidatie Alle intragroepsaldi, -baten en -lasten en ongerealiseerde baten, lasten en dividenden voorvloeiend uit transacties binnen de groep worden bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening volledig geëlimineerd. De interim geconsolideerde financiële staten over het 1ste half jaar 2013, eindigend op 30/06/2013, omvat de vennootschap en haar dochteronderneming (verder de groep genoemd) en het belang van de groep in geassocieerde deelnemingen. Alle entiteiten van de groep hanteren dezelfde grondslagen voor financiële verslaggeving.

werken aan zuiver water Halfjaarlijks verslag 2013 BE-GAAP

werken aan zuiver water Halfjaarlijks verslag 2013 BE-GAAP werken aan zuiver water Halfjaarlijks verslag 2013 BE-GAAP Halfjaarlijks verslag 2013 2 Halfjaarlijks verslag 2013 11 Verkorte financiële staten Inhoud 18 Verslag van de commissaris 3 Verklaring verantwoordelijke

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2014 7 Operationele activiteiten 3 4 6 8 Verklaring verantwoordelijke personen Tussentijds beheersverslag Kerncijfers Geconsolideerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00. Tussentijds jaarverslag

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00. Tussentijds jaarverslag Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Tussentijds jaarverslag Beluga realiseerde over de eerste

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Solvac: Eerst interimdividend 2017 van 2,88 bruto

Solvac: Eerst interimdividend 2017 van 2,88 bruto SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Elyzeese Veldenstraat, 43-1050 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 18:00 u. Gereglementeerde informatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Accentis focust op vastgoedbeleggingen

Accentis focust op vastgoedbeleggingen PERSBERICHT Accentis NV Halfjaarresultaten 2008 Accentis focust op vastgoedbeleggingen Merelbeke, 29 augustus 2008 1. Geconsolideerde cijfers 30 juni 2008 1.1 Geconsolideerde resultatenrekening (in 000

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Solvac: Interimdividend 2016 van 2,70 bruto

Solvac: Interimdividend 2016 van 2,70 bruto SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Elyzeese Veldenstraat, 43 - B- 1050 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 29 July om 18:00 u. Gereglementeerde informatie

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004

Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004 Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004 OVERZICHT Waarderingssystemen Waarderingsaanpassing 2 WAARDERING BINNEN RAAMWERK In «"raamwerk"» geeft men aan hoe men waarde

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie