SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3)"

Transcriptie

1 SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3) 1. STATUUT De functie van redder (niveau D, graad D1-D3) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure wordt een werfreserve aangelegd voor drie jaar waaruit een kandidaat door het college van burgemeester en schepenen kan aangesteld worden. Dit gaat zowel om halftijdse functies als om voltijdse functies. Op korte termijn zal een halftijds redder worden aangesteld. Tijdens de eerste zes maanden is er driemaandelijks een evaluatie voorzien overeenkomstig het evaluatiereglement. De functie is gewaardeerd op het niveau D, d.w.z. dat er geen diplomavereiste wordt gesteld. De kandidaten dienen wel over een hoger reddersbrevet uitgereikt door BLOSO of gelijkwaardig attest met geldig bijscholingsattest te beschikken. Na 4 jaar zal er via een bevorderingsproef een kans worden geboden om te bevorderen naar de graad D4. 2. TOELATINGS- EN AANWERVINGSVOORWAARDEN 1 de burgerlijke en politieke rechten genieten; 2 de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben; 3 lichamelijk geschikt zijn; 4 houder zijn van een hoger reddersbrevet afgeleverd door BLOSO uitgereikt door BLOSO of gelijkwaardig attest met geldig bijscholingsattest; 5 voldoen aan het profiel dat gesteld wordt in de overeenkomstige functiebeschrijving (zie bijlage); 6 slagen voor een gewoon aanwervingsexamen; Aan de voorwaarden 1 t.e.m. 2 dient voldaan op de dag van de aanstelling. De vereiste dat de kandidaat over een reddersbrevet dient te beschikken moet op straffe van verval worden geleverd tegen de uiterste datum gesteld voor de afsluiting van de inschrijvingen (16 februari 2015). 3. FUNCTIEBESCHRIJVING De functiebeschrijving is als bijlage bij dit bundel gevoegd. 4. GELDELIJKE LOOPBAAN a. basisbezoldiging De bezoldiging gebeurt overeenkomstig de salarisschalen voorzien voor het niveau D1-D3 (zie bijlage). De bedragen uit de tabellen zijn niet geïndexeerd; om het bruto maandbedrag te bekomen dient volgende berekening gemaakt te worden: basisjaarbedrag X 1,6084 (actuele spilindex)

2 De kandidaat start steeds in de eerste salarisschaal (D1). b. anciënniteit voorbeeld 1: Een kandidaat kan geen anciënniteit mee in rekening nemen en start dus in salarisschaal D1 op trap euro (D1 trap 0) X 1,6084 : 12 x 19/38 = 891,32 euro bruto/maand De kandidaat die anciënniteit in rekening kan brengen start in de eerste salarisschaal overeenkomstig de weddentrap die overeenkomt met de jaren geldelijke anciënniteit. De anciënniteit die in rekening kan worden gebracht is die verworven in: - de openbare sector: de werkelijke diensten in statutair of contractueel verband (voor deeltijdse functies wordt de periode omgedeeld) - de privé-sector: de ervaring die rechtstreeks dienstig is voor de te begeven functie, d.w.z. de ervaring die is opgedaan als arbeider wegen De anciënniteit wordt toegekend aan de hand van één of meerdere attesten die dienen voorgelegd te worden na aanstelling maar vóór de indiensttreding. voorbeeld 2: Een kandidaat kan op basis van de regels i.v.m. het meerekenen van anciënniteit zeven jaar in rekening brengen en start dus in salarisschaal D1 op trap euro (D1 trap 7) X 1,6084 : 12 x 19/38 = 985,15 euro bruto/maand c. functionele loopbaan Het personeelslid kan volgende stappen nemen in de functionele loopbaan: 1 Van weddeschaal D1 naar weddeschaal D2 onder volgende voorwaarden: * 4 jaar schaalanciënniteit in weddeschaal D1 * gunstige evaluatie overeenkomstig het evaluatiereglement 2 Van weddeschaal D2 naar weddeschaal D3 onder volgende voorwaarden: * 18 gecumuleerde schaalanciënniteit in weddeschaal D1 en weddeschaal D2 * gunstige evaluatie overeenkomstig het evaluatiereglement De tweejaarlijkse weddeverhogingen (weddetrappen) zijn niet aan voorwaarden gebonden zodat deze automatisch worden toegekend. De financiële loopbaan kan aan de huidige spilindex nu reeds berekend worden. voorbeeld 1: Een kandidaat heeft geen nuttige ervaring en start op de basisjaarwedde op weddetrap 0 in de eerste weddeschaal met een brutomaandbezoldiging van 891,32 euro (zie hierboven). Mits aan alle voorwaarden te voldoen kan het personeelslid volgende stappen nemen: * D2 na 4 jaar op weddetrap 4: 2

3 euro X 1,6084 : 12 X 19/38 = 1.005,25 euro bruto/maand * D3 na 18 jaar op weddetrap 18: euro X 1,6084 : 12 X 19/38 = 1.263,64 euro bruto/maand Alle tussenliggende stappen kunnen met dezelfde formule berekend worden. voorbeeld 2: Een kandidaat kan 7 jaar nuttige ervaring in rekening brengen en start in de eerste weddeschaal op weddetrap 7 met een brutomaandbezoldiging van 985,15 euro (zie hierboven). Mits aan alle voorwaarden te voldoen kan het personeelslid volgende stappen nemen: * D2 na 4 jaar op weddetrap 11: euro X 1,6084 : 12X 19/38 = 1.105,78 euro bruto/maand * D3 na 18 jaar op weddetrap 25: euro X 1,6084 : 12 X 19/38 = 1.363,79 euro bruto/maand Alle tussenliggende stappen kunnen met dezelfde formule berekend worden. d. administratieve anciënniteiten De diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid dan de gemeente worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van de administratieve anciënniteiten (graadanciënniteit, niveauanciënniteit, dienstanciënniteit en schaalanciënniteit). Die administratieve anciënniteiten worden in aanmerking genomen op basis van een vergelijking van die diensten met de algemene en de specifieke voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt. Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een andere overheid gepresteerd werden. Als bewijsstukken worden aanvaard: 1 attesten van de vroegere werkgever die bevestigen dat een werknemer een bepaalde functie heeft uitgeoefend en hoelang, en die weergeven wat die functie concreet inhield; 2 de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie; 3 evaluaties over de uitoefening van de vroegere functie; 4 zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming voor de functie. Indien de ervaring voldoet aan deze voorwaarden dan kan de kandidaat door de toekenning van schaalanciënniteit eventueel starten in een hogere weddeschaal Voorbeeld e. toelagen en vergoedingen Een kandidaat kan vijf jaar ervaring bij een andere overheid in een vergelijkbare functie en/of graad onder deze modaliteiten in rekening brengen en start in de tweede salarisschaal op weddetrap euro x 1,6084 : 12 X 19/38 = 1.032,06 euro bruto/maand Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen: - haard- of standplaatstoelage 3

4 haardtoelage wie gehuwden samenwonenden alleenstaande ouders bruto per maand* 48,24 euro standplaatstoelage alle andere personeelsleden 24,12 euro * Deze bedragen zijn gekoppeld aan de jaarbezoldiging in voorbeeld 1 (D1 op trap 0); naarmate de jaarbezoldiging stijgt, vermindert het bedrag van de haard- of standplaatstoelage om uiteindelijk te verdwijnen vanaf een niet geïndexeerde jaarbezoldiging van euro - vakantiegeld - eindejaarstoelage - maaltijdcheques: 1 maaltijdcheque per gewerkte dag met een zichtwaarde van 6,00 euro waarvan 1,09 euro werknemersbijdrage en 4,91 euro werkgeversbijdrage (voor een voltijds personeelslid betekent dit een extra van ongeveer 100 euro per volledig gewerkte maand) - een hospitalisatieverzekering betaald door de stad Torhout met de mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten tegen gunstige tarieven f. berekening nettoloon Na afspraak met de personeelsdienst kan een berekening van het nettobedrag van de aanvangswedde worden gemaakt. 5. SELECTIEPROGRAMMA Het examenprogramma bevat 2 onderdelen: 1 Praktische proef (25/50) - een proef i.v.m. zwem- en reddingstechnieken (12,5/25) - een proef i.v.m. kennis van EHBO (12,5/25) 2 Mondelinge proef (25/50) Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie. Om als geslaagd te worden beschouwd dienen de kandidaten voor elk onderdeel van het examen ten minste 50% van de punten te behalen en 60% in het totaal. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve voor de duur van 3 jaar; de geldigheidsduur van de werfreserve begint te lopen vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van het besluit van het college van burgemeester en schepenen waarbij de werfreserve wordt vastgesteld. 6. SOLLICITEREN Solliciteren voor deze functie kan door een sollicitatiebrief te richten aan: college van burgemeester en schepenen van de stad Torhout Aartrijkestraat 11B 8820 Torhout met volgende bijlagen: 1 uitgebreid curriculum vitae 2 kopie van het hoger reddersbrevet De sollicitatie dient uiterlijk verstuurd op 16 februari 2015 (poststempel geldt als bewijs). Na sollicitatie ontvangt elke kandidaat nog een brief i.v.m. het verloop van de selectieprocedure. 4

5 Voor meer informatie omtrent deze vacature kan contact worden opgenomen met de personeelsdienst (050/ ). Deze nota is ook consulteerbaar op de website Torhout, januari 2015 De personeelsdienst 5

6 REDDER FUNCTIE GRAAD NIVEAU PLAATS IN HET ORGANOGRAM DIENST redder D1 - D3 zwembad sport FUNCTIEINHOUD 1. basisopdracht Veiligheid van de bezoekers en zwemmers verzekeren op preventieve manier en ingrijpen bij ongevallen. Meewerken aan een Stedelijk Zwembad dat dynamisme, hartelijkheid en sportiviteit uitstraalt. Werken aan een attractief zwembad waar zwemmers en bezoekers op een sportieve, ontspannen en veilige manier hun sport kunnen beoefenen. 2. verantwoordelijkheden Verantwoordelijkheid : onthaal van en toezicht op bezoekers - houdt op een actieve wijze toezicht op het zwembad - bij eventuele ongevallen toedienen van EHBO en nodige nooddiensten oproepen - verzorgt een klantvriendelijk onthaal - werkt mee aan sportpromotieactiviteiten van de sportdienst - neemt initiatieven voor het aantrekkelijker maken van zwembadactiviteiten - het geven van zwemlessen 2.2. Verantwoordelijkheid: preventie van ongevallen - zwembadgebruikers wijzen op de gevaren in het zwembad - dagelijks onderhouden van EHBO technieken, fysieke conditie en controle op EHBO materiaal - de nodige maatregelen nemen bij ongewenst en gevaarlijk gedrag - verzorgen van initiatielessen zwemmen - toezicht en onderhoud van de kleedruimten - beperkt en dagelijks onderhoud van het zwembad - werkt in team samen met de collega's redders binnen het zwembad PROFIEL 1. kennis - over zeer goede kennis van reddingstechnieken beschikken - zeer goede kennis van EHBO bezitten - goede kennis van de basiszwemtechnieken hebben 6

7 2. vaardigheden - snel problemen zien en er ook in stresssituaties adequaat op kunnen reageren - communicatief en sociaal vaardig zijn - een elementair verslag kunnen opmaken - EHBO, reddingstechnieken kunnen toepassen - zelfstandig kunnen werken - klantvriendelijk zijn - vaardigheden van het lesgeven beheersen 3. attitudes - grote inzet en betrokkenheid betonen voor het werk - bereidheid tot het geven van zwemlessen - vriendelijk, geduldig en verdraagzaam zijn tegenover de zwembadgebruiker doch kordaat zijn bij eventuele geschillen - klantvriendelijkheid - bereidheid om buiten de normale diensturen te presteren i.c. avond- en weekendwerk - positieve ingesteldheid t.o.v. het bestuur - loyauteit ten opzichte van collega's en oversten 7

8 SALARISSCHAAL NIVEAU D salarisschalen D1 D2 D3 Minimum Maximum Verhoging 1x1x350 1x1x350 1x1x350 3x2x350 1x2x350 1x2x400 1x2x300 1x2x400 1x2x350 8x2x350 1x2x350 1x2x400 1x2x500 1x2x400 2x2x350 1x2x350 1x2x400 1x2x400 1x2x350 1x2x350 1x2x400 1x2x400 1x2x350 2x2x350 1x2x400 1x2x400 1x2x350 1x2x350 1x2x400 1x2x500 1x2x

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Brandweer, een nieuw statuut!?

Brandweer, een nieuw statuut!? Brandweer, een nieuw statuut!? 1 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be FEBRUARI 2013 Ouderschapsverlof en andere thematische verloven www.aclvb.be v.u.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent 2013/02 1. Ouderschapsverlof...5 Wat is ouderschapsverlof?...5 Voor wie is

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Burgers hondenpension is aangesloten bij de organisatie DIBEVO, wat staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit. Wij hanteren dan ook de Algemene Voorwaarden DIBEVO-dierenpensions, welke vanaf 1 januari 2008

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie