Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015"

Transcriptie

1 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie is ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te dienen waarvan de tekst volgt: HOOFDSTUK 1. Algemeen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. Onderwijs Afdeling 1. Expertisenetwerken Art. 2. In artikel II.116 van de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, wordt de zinsnede begrotingsjaar euro vervangen door de zinsnede begrotingsjaar euro. Art. 3. In artikel 72 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, wordt de zinsnede begrotingsjaar euro vervangen door de zinsnede begrotingsjaar euro. Afdeling 2. Centra voor leerlingenbegeleiding Art. 4. Artikel 71/1 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, wordt vervangen door wat volgtopgeheven.: Art. 71/1. Op de personeelsformatie met uitzondering van het ambt van klerk, berekend in toepassing van de bepalingen van de afdelingen 1 tot en met 4 van dit hoofdstuk, kan de Vlaamse Regering op basis van de budgettaire mogelijkheden al dan niet gedifferentieerde aanwendingspercentages toepassen. Elk aanwendingspercentage kan ingaan zowel bij het begin als in de loop van de driejarige periode waarvoor de omkadering wordt vastgesteld. Pagina 1 van 30

2 Aanwendingspercentages worden buiten beschouwing gelaten bij toepassing van de bepalingen van artikel 53.. Afdeling 3. Schoolinfrastructuur Art. 5. In artikel 41 van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 in paragraaf 1 worden de woorden binnen de vier jaar na het afsluiten van de overeenkomst opgeheven; 2 in paragraaf 3 worden de woorden derde, vierde jaar en vijfde opgeheven. Afdeling 4. Investeringskredieten voor universiteiten Art. 6. In artikel III.54. van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op 11 oktober 2013, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: 3.Vanaf het begrotingsjaar 2015 wordt het basisbedrag van de investeringskredieten voor de universiteiten vastgesteld op euro. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de universiteiten: 1 elke universiteit ontvangt, in euro, een forfaitair bedrag van: a)katholieke Universiteit Leuven b)vrije Universiteit Brussel c)universiteit Gent d)universiteit Antwerpen e)universiteit Hasselt het resterende bedrag, zijnde het verschil tussen het basisbedrag en de som van de forfaitaire bedragen wordt verdeeld op basis van het aantal unieke studenten per universiteit. Voor de berekening van het aantal unieke studenten worden de unieke studenten in aanmerking genomen die in het academiejaar t-3/t-2 onder diplomacontract ingeschreven zijn in de desbetreffende universiteit in een initiële bachelor- of masteropleiding. De studenten ingeschreven in een initiële bachelor- of masteropleiding die met ingang van het academiejaar geïntegreerd is in een universiteit worden daarbij niet in aanmerking genomen. Onder unieke studenten wordt begrepen de studenten die zich in een bepaald academiejaar inschrijven aan een universiteit, ongeacht het aantal inschrijvingen van de student aan die universiteit. De bedragen vermeld in deze paragraaf worden geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen vermeld in paragraaf 2.. Afdeling 5. Dienstverlening AKOV Art. 7. In artikel 26 van het decreet van 21 december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 worden volgende wijzigingen aangebracht: 1 in paragraaf 3 wordt een punt 4 toegevoegd, dat luidt als volgt: 4 de inschrijvingsgelden van de Centrale Examencommissie zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van 13 februari 2007 betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden en het Koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. ; 2 in paragraaf 4 wordt een punt 4 toegevoegd, dat luidt als volgt: Pagina 2 van 30

3 4. de Centrale Examencommissie.. Afdeling 6. Kinderbijslagen Hoger Onderwijs Art. 8. In artikel III.34, 1van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op 11 oktober 2013 wordt punt 3 opgeheven. Afdeling 7. Lestijden buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs Art. 9. In artikel 173septies, 1 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, gewijzigd bij decreet van 21 maart 2014 worden de jaartallen vervangen door de jaartallen Art. 10. In artikel 314/5, 1 van de Codex Secundair Onderwijs, gecodificeerd op 17 december 2010, gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014, worden de jaartallen vervangen door de jaartallen Art.11. Aan artikel 155 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, laatst gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014, wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt: 3. Met het oog op het opvangen van de effecten van de leerlingendaling die zich met de invoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften al hebben voorgedaan in scholen voor buitengewoon basisonderwijs op de teldag van de eerste schooldag van februari 2015 in vergelijking met de teldag van de eerste schooldag van februari 2014 en in afwijking van de bepalingen van dit hoofdstuk, kent de regering voor het schooljaar bijkomende lestijden en bijkomende uren toe aan het buitengewoon basisonderwijs ten belope van lestijden onderwijzend personeel en uren paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel toe. De toebedeelde lestijden en uren worden door de scholen voor buitengewoon basisonderwijs aangewend om leraren en lerarenteams voor gewoon onderwijs te ondersteunen in het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, in het bijzonder leerlingen met een inschrijvingsverslag, verslag of gemotiveerd verslag voor type 1, type basisaanbod, type 2 of type 3. De betrekkingen die worden ingericht op basis van de bijkomende lestijden of bijkomende uren komen niet in aanmerking voor vacantverklaring en het schoolbestuur kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren of muteren in deze betrekkingen.. Art. 11. In hoofdstuk XI Projecten - van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, gewijzigd bij decreet van 25 april 2014, wordt een afdeling 3 toegevoegd die luidt als volgt: Afdeling 3. Project voor opvang van de effecten van de invoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het schooljaar Artikel. 172 ter. 1. Met het oog op het opvangen van de effecten van de leerlingendaling die zich met de invoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften al hebben voorgedaan in scholen voor buitengewoon basisonderwijs op de teldag van de eerste schooldag van februari 2015 in vergelijking met de teldag van de eerste schooldag van februari 2014 kent de regering voor het schooljaar Pagina 3 van 30

4 lestijden en uren toe aan het buitengewoon basisonderwijs ten belope van lestijden onderwijzend personeel en uren paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel. Deze lestijden of uren worden beschouwd als extra lestijden of extra uren, zoals bedoeld in artikel 3, 14 en 14 bis van dit decreet. 2. De lestijden en uren worden ingericht in de scholen voor buitengewoon basisonderwijs en aangewend om leraren en lerarenteams voor gewoon basisonderwijs te ondersteunen in het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, in het bijzonder leerlingen met een inschrijvingsverslag, verslag of gemotiveerd verslag voor type 1, type basisaanbod, type 2 of type De lestijden en uren worden proportioneel verdeeld per onderwijsnet op basis van het aandeel van de in paragraaf 1 bedoelde effecten in de scholen van het betrokken onderwijsnet. 4. Per onderwijsnet wordt telkens een commissie opgericht die in een gelijke vertegenwoordiging is samengesteld uit leden van het GO!- Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap respectievelijk de representatieve verenigingen van inrichtende machten en de representatieve groeperingen van personeelsverenigingen aangesloten bij een in de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen vertegenwoordigde syndicale organisatie. Deze commissie bepaalt de toewijzing van de in paragraaf 3 bedoelde lestijden en uren over de scholen voor buitengewoon basisonderwijs van het onderwijsnet. Ze begeleidt de samenwerkende scholen bij de aanstelling en de inzetbaarheid van personeelsleden in betrekkingen in deze lestijden en uren. 5. Het personeelslid dat in een betrekking wordt aangesteld op basis van deze lestijden of uren, wordt steeds aangesteld als tijdelijk personeelslid. De bepalingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs of het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs zijn, naargelang van het geval, van toepassing op deze aanstelling, met uitzondering van de volgende bepalingen : 1 de betrekking is niet onderworpen aan de reglementering inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling. Het schoolbestuur van de school waar de betrekking wordt opgericht, kan evenwel op vrijwillige basis een personeelslid aanstellen dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Deze aanstelling gebeurt steeds met instemming van het ter beschikking gestelde personeelslid en is, naargelang van het geval, een reaffectatie, een wedertewerkstelling of een tewerkstelling. Indien deze aanstelling een tewerkstelling is, dan wordt ze beschouwd als een wedertewerkstelling; 2 het schoolbestuur van de school waaraan de betrekking wordt toegewezen, is niet verplicht om in de betrekking een personeelslid aan te stellen dat het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven, overeenkomstig artikelen 21 en 21bis van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs of artikelen 23 en 23bis van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, naargelang van het geval; 3 de betrekking kan niet vacant worden verklaard. Het schoolbestuur kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren of muteren in de betrekking." 6. De afspraken die samenwerkende scholen in dit project maken betreffende de inzetbaarheid van de personeelsleden, vallen onder de toepassing van artikel 12quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs en artikel 17quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs Een gemeenschappelijke vergadering van het Sectorcomité X Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap), het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Afdeling 2 Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" en het Overkoepelend onderhandelingscomité gesubsidieerd vrij onderwijs wordt gemachtigd om voor de Pagina 4 van 30

5 duur van het project, zoals bepaald in paragraaf 1, te bepalen van welke bepalingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs en het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs kan worden afgeweken. Deze afwijkingen worden bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Een personeelslid kan enkel aangesteld worden in een betrekking die in een school voor buitengewoon basisonderwijs wordt ingericht met lestijden of uren, bedoeld in paragraaf 3, als het instemt met de afwijkingen die deze gemeenschappelijke vergadering heeft vastgelegd. 7. Een stuurgroep die wordt opgericht in de schoot van deze gemeenschappelijke vergadering staat in voor de voorbereiding, opvolging en aansturing van de uitvoering van dit tijdelijk project. De stuurgroep bepaalt onder meer de wijze waarop de lestijden en uren kunnen worden omgezet in ambten en betrekkingen, de toepasselijke prestatieregeling, de aanvullende aanstellingsvoorwaarden en de secundaire arbeidsvoorwaarden voor de personeelsleden die in deze betrekkingen worden aangesteld. De onderwijsinspectie zal, in het kader van de reguliere schooldoorlichting, toezicht houden op de correcte aanwending van deze middelen.. Afdeling 8. Bijkomende financiering beursstudenten Art. 12. In deel 3, titel 1, afdeling 2 van de codex Hoger Onderwijs wordt een artikel III.41bis ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. III.41bis. Vanaf het begrotingsjaar 2015 wordt in een bijkomende financiering voorzien voor de ingeschreven beursstudenten aan de hogescholen. Die bijkomende financiering bedraagt euro. Dit bedrag is op indexniveau 2015 en wordt vanaf het begrotingsjaar 2016 geïndexeerd aan de hand van de indexformule, vermeld in artikel III.5, 9. Het bedrag, vermeld in deze paragraaf, wordt verdeeld over de hogescholen naar rato van het aantal financieringspunten gegeneerd door beursstudenten, berekend overeenkomstig artikel III.11.. Art. 13. Aan artikel XI.1 van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 in paragraaf 1 wordt punt 3 opgeheven; 2 er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt: 3. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van artikel XI.3 voor wat betreft de vervoerskosten gemaakt vanaf het kalenderjaar Afdeling 9. Benoemingen Art.14. In artikel 28 van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, worden paragraaf 1 en paragraaf 2 vervangen door wat volgt: 1. De raad van bestuur voor het vormingscentrum de afgevaardigd bestuurder - verklaart jaarlijks alle vacante betrekkingen vacant met het oog op een vaste benoeming op 1 juli van het schooljaar en op 1 oktober van het daaropvolgende schooljaar. De lijst van de vacant verklaarde betrekkingen omvat: 1 alle vacante betrekkingen in de betrokken instelling(en) op 1 maart van dat jaar; 2 de betrekkingen die in de periode van 1 maart tot en met 1 juli september vacant zullen worden ten gevolge van de pensionering of de terbeschikkingstelling Pagina 5 van 30

6 voorafgaand aan het rustpensioen van de titularis. De raad van bestuur kan deze betrekkingen vacant verklaren; 3 de betrekking van een vastbenoemd personeelslid dat uiterlijk op 1 maart van dat jaar in toepassing van artikel 5, 1ter van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III ter beschikking wordt gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Op het ogenblik van deze terbeschikkingstelling wordt de betrekking waar het personeelslid titularis van is een vacante betrekking. In afwijking van het eerste lid bepaalt de raad van bestuur voor haar centra voor volwassenenonderwijs jaarlijks op basis van een beleidsplan en na onderhandelingen in het bevoegde lokaal comité welke vacante betrekkingen hij vacant verklaart. De raad van bestuur moet de vacante betrekkingen waarover in het bevoegde lokaal comité geen akkoord wordt bereikt vacant verklaren als het gaat om vacante betrekkingen die gedurende de drie aan het betrokken schooljaar voorafgaande schooljaren ook vacant waren. 2. De lijst van de vacant verklaarde betrekkingen wordt elk jaar voor 1 april openbaar gemaakt, samen met een beschrijving van de wijze waarop de kandidaturen voor mutatie of vaste benoeming moeten worden ingediend.. Art.15. In artikel 36, 1, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 in punt 1 wordt de laatste zin opgeheven; 2 in punt 3 wordt de zin op 31 december voorafgaand aan de vaste benoeming voor doorlopende duur is aangesteld in het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld. vervangen door de zin met het oog op een vaste benoeming op 1 juli op 30 juni voorafgaand aan de vaste benoeming voor doorlopende duur is aangesteld in het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld of met het oog op een vaste benoeming op 1 oktober op 30 september voorafgaand aan de vaste benoeming voor doorlopende duur is aangesteld in het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld. ; 3 in punt 3 wordt de zinsnede Is het personeelslid op 31 december voor doorlopende duur aangesteld in het ambt van leraar vervangen door de zinsnede Is het personeelslid op 30 juni of op 30 september voor doorlopende duur aangesteld in het ambt van leraar. 2 in punt 3 wordt de zinsnede 31 december telkens vervangen door de zinsnede 30 juni. Art.16. In artikel 37, 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2011 en 25 april 2014, wordt de zinsnede op 1 januari vervangen door de zinsnede op 1 juli of op 1 oktober. Art.17. In artikel 40ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1997 en gewijzigd bij de decreten van 2 maart 1999 en 8 juni 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 in paragraaf 2 wordt de zinsnede vanaf 1 februari vervangen door de zinsnede vanaf 1 oktober en wordt de zinsnede 1 januari vervangen door de zinsnede 1 juli of 1 oktober ; 2 in paragraaf 3 wordt de zinsnede 1 januari vervangen door de zinsnede 1 juli of 1 oktober. Art.18. In artikel 56/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009 en gewijzigd bij de decreten van 17 december 2010 en 1 juli 2011, worden paragraaf 4 en paragraaf 5 opgeheven. Pagina 6 van 30

7 Art.19. In artikel 56/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, wordt paragraaf 3 opgeheven. Art.20. In hetzelfde decreet wordt een artikel 100duodecies ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. 100duodecies. In afwijking van artikel 37, 3 wijst de raad van bestuur voor het vormingscentrum en de pedagogische begeleidingsdienst de afgevaardigd bestuurder - een vaste benoeming toe op 1 oktober 2015 aan een personeelslid dat op 30 juni 2015 het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur nog niet heeft verworven, zoals bepaald in artikel 21 en 21bis, op voorwaarde dat: 1 de betrekking vacant verklaard is volgens artikel 28; 2 de betrekking op 1 oktober 2015 nog vacant is; 3 het personeelslid op 1 september 2015 het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven volgens artikel 21 of 21bis; 4 het personeelslid op 1 oktober 2015 voldoet aan de voorwaarden van artikel 31, 1, 1, 2 en 4 ; 5 en het personeelslid daarenboven uiterlijk op 30 september 2015 voor doorlopende duur is aangesteld in het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld. Is het personeelslid op 30 september 2015 voor doorlopende duur aangesteld in het ambt van leraar, dan geldt dit als een aanstelling in dat ambt voor alle opleidingen, modules of vakken en specialiteiten waarvoor het personeelslid het recht op een aanstelling van doorlopende duur heeft opgebouwd, zoals bepaald in artikel 21, 5, en artikel 21bis, 5.. Art In hetzelfde decreet wordt een artikel 100terdecies 100duodecies ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. 100terdecies100duodecies. Met ingang van 1 juli 2015 heeft een nieuwe vaste benoeming voor een personeelslid dat is aangesteld in een ambt van een opvangcentrum, geen uitwerking ten aanzien van de overheid.. Art In artikel 31, 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 in punt 1 wordt de zin Voor het administratief personeel, de administratief medewerker in het basisonderwijs en het secundair onderwijs en de personeelsleden van de CLB's moeten de bedoelde 720 dagen dienstanciënniteit bereikt zijn op 31 augustus voorafgaand aan de datum waarop de benoeming ingaat. opgeheven; 2 in punt 3 wordt de zinsnede op 31 december telkens vervangen door de zinsnede op 30 juni 2 in punt 3 wordt de zin op 31 december voorafgaand aan de vaste benoeming voor doorlopende duur is aangesteld in het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld. vervangen door de zin met het oog op een vaste benoeming op 1 juli op 30 juni voorafgaand aan de vaste benoeming voor doorlopende duur is aangesteld in het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld of met het oog op een vaste benoeming op 1 oktober op 30 september voorafgaand aan de vaste benoeming voor doorlopende duur is aangesteld in het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld. ; 3 in punt 3 wordt de zinsnede Is het personeelslid op 31 december voor doorlopende duur aangesteld in het ambt van leraar vervangen door de zinsnede Is het personeelslid op 30 juni of op 30 september voor doorlopende duur aangesteld in het ambt van leraar.. Pagina 7 van 30

8 Art In artikel 33 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 in paragraaf 1 wordt de zin De vaste benoeming gaat in op 1 januari van het volgend schooljaar en kan enkel geschieden voor zover de betrekkingen bedoeld in het eerste lid op die datum nog vacant zijn. vervangen door de zin De vaste benoeming gaat in op 1 juli van hetzelfde schooljaar of op 1 oktober van het daaropvolgende schooljaar, voor zover de betrekkingen bedoeld in deze paragraaf op die datum nog vacant zijn. ; 2 paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: 1. Behoudens andersluidende overeenkomst in het bevoegd paritair comité en onverminderd de bepalingen betreffende de reaffectatie en wedertewerkstelling, deelt de inrichtende macht ieder schooljaar met het oog op een vaste benoeming op 1 juli van het schooljaar of op 1 oktober van het daaropvolgende schooljaar, voor 1 april, aan de personeelsleden van haar instellingen de vacante betrekkingen mee. Behoort een instelling tot een scholengemeenschap dan deelt de inrichtende macht van die instelling de vacante betrekkingen in haar instellingen die behoren tot die scholengemeenschap mee aan de personeelsleden van de scholengemeenschap. De mededeling van de vacante betrekkingen omvat: 1 alle vacante betrekkingen in de betrokken instelling(en) op 1 maart van dat jaar; 2 eventueel de betrekkingen die in de periode van 1 maart tot en met 1 juli september vacant zullen worden ten gevolge van de pensionering of de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen van de titularis. De inrichtende macht kan deze betrekkingen eveneens meedelen als vacante betrekking met het oog op een vaste benoeming; 3 de betrekking van een vastbenoemd personeelslid dat uiterlijk op 1 maart van dat jaar in toepassing van artikel 5, 1ter van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III ter beschikking wordt gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Op het ogenblik van deze terbeschikkingstelling wordt de betrekking waar het personeelslid titularis van is een vacante betrekking. De mededeling van de vacante betrekkingen bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden betrekkingen en vermeldt de vorm waarin en de termijn waarbinnen een personeelslid moet kandideren, evenals de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vaste benoeming. Dit bericht wordt aan alle in het eerste lid bedoelde personeelsleden meegedeeld en openbaar gemaakt. De vaste benoeming gaat in op 1 juli van hetzelfde schooljaar of op 1 oktober van het daaropvolgende schooljaar, voor zover de betrekkingen bedoeld in deze paragraaf op die datum nog vacant zijn.. Art In artikel 35bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en gewijzigd bij de decreten van 1 december 1998, 2 maart 1999 en 8 juni 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 in paragraaf 2 wordt de zinsnede vanaf 1 februari vervangen door de zinsnede vanaf 1 oktober en wordt de zinsnede 1 januari vervangen door de zinsnede 1 juli of 1 oktober ; 2 in paragraaf 3 wordt de zinsnede 1 januari vervangen door de zinsnede 1 juli of 1 oktober. Art In artikel 74bis1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009 en gewijzigd bij de decreten van 17 december 2010 en 1 juli 2011, worden paragraaf 4 en paragraaf 5 opgeheven. Art In artikel 74bis2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, wordt paragraaf 3 opgeheven. Pagina 8 van 30

9 Art In artikel 74ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005 en gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2011, wordt paragraaf 4 opgeheven. Art.28. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, wordt een artikel 84undevicies ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. 84undevicies. In afwijking van artikel 33, 1 wijst een inrichtende macht een vaste benoeming toe op 1 oktober 2015 aan een personeelslid dat op 30 juni 2015 het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur nog niet heeft verworven, zoals bepaald in artikel 21 en 21bis, op voorwaarde dat: 1 de betrekking vacant verklaard is volgens artikel 33, 1; 2 de betrekking op 1 oktober 2015 nog vacant is; 3 het personeelslid op 1 september 2015 het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven volgens artikel 23 of 23bis; 4 het personeelslid op 1 oktober 2015 voldoet aan de voorwaarden van artikel 31, 1, 1, 2 en 4 ; 5 en het personeelslid daarenboven uiterlijk op 30 september 2015 voor doorlopende duur is aangesteld in het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld. Is het personeelslid op 30 september 2015 voor doorlopende duur aangesteld in het ambt van leraar, dan geldt dit als een aanstelling in dat ambt voor alle opleidingen, modules of vakken en specialiteiten waarvoor het personeelslid het recht op een aanstelling van doorlopende duur heeft opgebouwd, zoals bepaald in artikel 23, 5, en artikel 23bis, 5.. Art Artikel IX.14 van het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV wordt opgeheven. Art In het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs-iii wordt een artikel 29/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. 29/2. Met ingang van 1 september 2015 heeft een nieuwe vaste benoeming voor een personeelslid dat is aangesteld in een ambt van een internaat dat voorziet in verblijf en begeleiding tijdens schoolvrije dagen, zoals bedoeld in artikel 29, derde lid, geen uitwerking ten aanzien van de overheid. In afwijking van het voorgaande lid heeft een vaste benoeming op 1 juli 2016 wel uitwerking ten aanzien van de overheid als het gaat om een personeelslid dat gebruik maakt van artikel 40ter, 2, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs. In afwijking van het eerste lid heeft een vaste benoeming voor een personeelslid van een internaat dat voorziet in verblijf en begeleiding tijdens schoolvrije dagen wel uitwerking ten aanzien van de overheid als het gaat om een personeelslid dat opgenomen is op de nominatieve lijst die op 30 april 2015 door de herplaatsingscommissie is vastgelegd en dat op 1 september 2015 het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven. In afwijking van het eerste lid heeft een vaste benoeming voor een personeelslid van een internaat dat voorziet in verblijf en begeleiding tijdens schoolvrije dagen, wel uitwerking ten aanzien van de overheid als het gaat om een personeelslid dat vóór 1 september 2015 werd toegelaten tot de proeftijd in het ambt van hoofdopvoeder in een opvangcentrum en is opgenomen op de nominatieve lijst die op 30 april 2015 door de herplaatsingscommissie is vastgelegd. In afwijking van artikel 48, 1 van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs moet het betrokken personeelslid tijdens zijn proeftijd Pagina 9 van 30

10 effectief presteren in het ambt van hoofdopvoeder in een opvangcentrum of in een internaat dat in verblijf en begeleiding tijdens schoolvrije dagen voorziet voor het volume waarin het werd toegelaten tot de proeftijd.. Afdeling 10. Benoeming overgedragen uren Art In het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, wordt een artikel 100quaterdecies ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. 100quaterdecies. Met het oog op een vaste benoeming op 1 juli 2015 komen moet de raad van bestuur de volgende betrekkingen in afwijking van de geldende regelgeving in aanmerking nemen voor een vaste benoeming: 1 betrekkingen in het gewoon secundair onderwijs die de school inricht met urenleraar die de school in toepassing van artikel 21 van de Codex Secundair Onderwijs of van artikel 90, 1, 9 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap tijdens het schooljaar heeft overgedragen; 2 betrekkingen in het buitengewoon secundair onderwijs die de school inricht met lesuren die de school in toepassing van artikel 21 van de Codex Secundair Onderwijs tijdens het schooljaar heeft overgedragen;.. Art.32. Met het oog op een vaste benoeming op 1 juli 2015 komen de volgende betrekkingen in afwijking van de geldende regelgeving in aanmerking voor een vaste benoeming: 13 betrekkingen die een school voor gewoon secundair onderwijs inricht met urenleraar die ze heeft ontvangen van een andere school van hetzelfde schoolbestuur of van een ander schoolbestuur binnen hetzelfde net volgens artikel 19 of volgens artikel 20 van de Codex Secundair Onderwijs; 24 betrekkingen die een school voor buitengewoon secundair onderwijs inricht met lesuren die ze heeft ontvangen van een andere school van hetzelfde schoolbestuur of van een ander schoolbestuur binnen hetzelfde net volgens artikel 19 of volgens artikel 20 van de Codex Secundair Onderwijs.. Art In het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, wordt een artikel 84undevicies ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. 84undevicies. Met het oog op een vaste benoeming op 1 juli 2015 komen moet een inrichtende macht de volgende betrekkingen in afwijking van de geldende regelgeving in aanmerking nemen voor een vaste benoeming: 1 betrekkingen in het gewoon secundair onderwijs die de school inricht met urenleraar die de school in toepassing van artikel 21 van de Codex Secundair Onderwijs of van artikel 90, 1, 9 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap tijdens het schooljaar heeft overgedragen; 2 betrekkingen in het buitengewoon secundair onderwijs die de school inricht met lesuren die de school in toepassing van artikel 21 van de Codex Secundair Onderwijs tijdens het schooljaar heeft overgedragen;.. Art.34. Met het oog op een vaste benoeming op 1 juli 2015 komen de volgende betrekkingen in afwijking van de geldende regelgeving in aanmerking voor een vaste benoeming: 13 betrekkingen die een school voor gewoon secundair onderwijs inricht met urenleraar die ze heeft ontvangen van een andere school van hetzelfde schoolbestuur of van een ander schoolbestuur binnen hetzelfde net volgens artikel 19 of volgens artikel 20 van de Codex Secundair Onderwijs; 24 betrekkingen die een school voor buitengewoon secundair onderwijs inricht met lesuren die ze heeft ontvangen van een andere school van hetzelfde schoolbestuur Pagina 10 van 30

11 of van een ander schoolbestuur binnen hetzelfde net volgens artikel 19 of volgens artikel 20 van de Codex Secundair Onderwijs.. Afdeling 11. Vervangingen Art Aan het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek wordt een hoofdstuk IXbis toegevoegd, dat luidt als volgt: HOOFDSTUK IXbis. Vervangingen. Art In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IXbis, toegevoegd bij artikel 3531, een artikel IXbis1 ingevoegd, dat luidt als volgt: Art.IXbis1. 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de volgende personeelsleden: 1 de personeelsleden, vermeld in artikel 2, 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991; 2 de personeelsleden, vermeld in artikel 4, 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart Artikel IXbis2, 1, is van toepassing op de personeelsleden vermeld in artikel 2, 1 en, 3 en 5 van het besluit van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.. Art In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IXbis, toegevoegd bij artikel 3531, een artikel IXbis2 ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. IXbis2. 1. Een personeelslid dat tijdelijk een personeelslid vervangt, van wie de afwezigheid is gestart in een periode van 14 kalenderdagen voor of tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie of voor of tijdens een sluitingsperiode in de Brusselse kinderdagverblijven, ontvangt slechts een salaris vanaf de eerste dag na deze vakantie- of sluitingsperiode, als het tijdelijk een afwezig personeelslid vervangt dat: 1 vermeld is in artikel IXbis1; 2 en bovendien aangesteld is in: a) een school voor het gewoon en/of buitengewoon secundair onderwijs; b) een instelling van het deeltijds kunstonderwijs; c) een instelling van het volwassenenonderwijs; d) een centrum voor leerlingenbegeleiding; e) de voor- en nabewaking in de Nederlandstalige basisscholen van het gemeenschapsonderwijs in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; f) de kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs gelegen in het tweetalig hoofdstedelijk gebied Brussel. Elke afwezigheid die ingaat op de dag na de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie of na een sluitingsperiode in de Brusselse kinderdagverblijven, wordt beschouwd als een nieuwe afwezigheid voor wat de vervanging van het afwezige personeelslid betreft 2. De bepalingen van 1 zijn niet van toepassing: 1 op een personeelslid dat aangesteld is in het bevorderingsambt van directeur; 2 op een personeelslid dat aangesteld is in een ambt van het ondersteunend personeel, het administratief personeel en het opvoedend hulppersoneel; 3 op een personeelslid dat aangesteld is in een opdracht die bestaat uit uren bijzondere pedagogische taken of uren interne pedagogische begeleiding in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, en in uit coördinatie-uren in het volwassenenonderwijs of uit uren pedagogische coördinatie in het deeltijds kunstonderwijs.. Art In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IXbis, toegevoegd bij artikel 3531, een artikel IXbis3 ingevoegd, dat luidt als volgt: Pagina 11 van 30

12 Art. IXbis3. Een personeelslid ontvangt slechts een salaris vanaf de 31 ste kalenderdag van de afwezigheid van het te vervangen personeelslid, als het tijdelijk een personeelslid vervangt dat aangesteld is: a)als opvoeder of administratief medewerker in de categorie van het ondersteunend personeel; b) als lid van het administratief personeel in een instelling van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs; c) als administratief medewerker in de categorie van het ondersteunend personeel in de centra voor volwassenenonderwijs; d) als lid van het administratief personeel of van het opvoedend hulppersoneel in een instelling voor deeltijds kunstonderwijs; ed) als lid van het administratief personeel in de centra voor leerlingenbegeleiding; fe) in een opdracht die bestaat uit uren bijzonder pedagogische taken of uren interne pedagogische begeleiding in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, uit en in coördinatie-uren in het volwassenenonderwijs of uit uren pedagogische coördinatie in het deeltijds kunstonderwijs.. Art In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IXbis, toegevoegd bij artikel 315, een artikel IXbis4 ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. IXbis4. De Vlaamse Regering is gemachtigd om de bepalingen van artikel IXbis1 tot en met artikel IXbis.3 op te heffen of te wijzigen.. Art Aan In artikel 6, 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgtparagraaf 3 vervangen door wat volgt: 3. Als een personeelslid wordt aangesteld in een niet-vacante betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel als vervanger van de titularis van deze betrekking, moet de vervanger dezelfde puntenwaarde hebben als de titularis van de betrekking. De Vlaamse Regering is gemachtigd de bepalingen van deze paragraaf op te heffen of te wijzigen. Het personeelslid dat als vervanger van de titularis van deze betrekking wordt aangesteld, wordt echter bezoldigd aan dezelfde salarisschaal als de titularis van de betrekking op voorwaarde dat hij over een bekwaamheidsbewijs van ten minste hetzelfde niveau beschikt als de titularis. Als het personeelslid dat als vervanger wordt aangesteld een lager niveau van bekwaamheidsbewijs heeft dan de titularis van de betrekking, dan wordt hij overeenkomstig zijn niveau van bekwaamheidsbewijs bezoldigd. Deze bepaling geldt voor elke afwezigheid die aanvangt op of na 1 oktober De Vlaamse Regering is gemachtigd de bepalingen van dit lid te wijzigen of op te heffen.. Art Aan artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2009 en 16 juli 2010, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt: 5. Als een personeelslid wordt aangesteld in een niet-vacante betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel als vervanger van de titularis van deze betrekking, moet de vervanger dezelfde puntenwaarde hebben als de titularis van de betrekking..als een personeelslid wordt aangesteld in een niet-vacante betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel als vervanger van de titularis van deze betrekking, behoudt deze betrekking de puntenwaarde die er bij de oprichting volgens dit artikel werd aan toegekend. Pagina 12 van 30

13 Het personeelslid dat als vervanger van de titularis van deze betrekking wordt aangesteld, wordt echter bezoldigd aan dezelfde salarisschaal als de titularis van de betrekking op voorwaarde dat hij over een bekwaamheidsbewijs van ten minste hetzelfde niveau beschikt als de titularis. Als het personeelslid dat als vervanger wordt aangesteld een lager niveau van bekwaamheidsbewijs heeft dan de titularis van de betrekking, dan wordt hij overeenkomstig zijn niveau van bekwaamheidsbewijs bezoldigd. Deze bepaling geldt voor elke afwezigheid die aanvangt op of na 1 oktober De Vlaamse Regering is gemachtigd de bepalingen van deze paragraaf te wijzigen of op te heffen.. Afdeling 12. Loopbaanonderbreking Art In artikel 27, 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012, wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: Als een periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand eindigt binnen een periode van 7 kalenderdagen voor een herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie of eindigt gedurende een herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, en het personeelslid neemt een nieuwe periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand gedurende diezelfde vakantie of binnen een periode van 7 kalenderdagen na diezelfde vakantie, dan wordt de tussenliggende periode van deze vakantieperiode of een deel ervan beschouwd als een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden. Onverminderd de berekeningswijze van de geldelijke anciënniteit voor tijdelijke personeelsleden met het recht op uitgestelde bezoldiging, komen de voormelde dagen wel in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit en worden deze dagen niet meegerekend om de duur te bepalen van de periode van terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden waarop het personeelslid nog recht heeft.in dat geval mag de duur van de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden van zestig maanden overschreden worden waarop het betrokken personeelslid aanspraak kan maken krachtens de reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn. De Vlaamse Regering is gemachtigd om de bepalingen van dit lid op te heffen of te wijzigen.. Afdeling 13. Bekwaamheidsbewijzen ondersteunend personeel secundair onderwijs Art.43. In bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014, worden de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen voor de ambten administratief medewerker en opvoeder telkens vervangen door wat volgt: rubriek bekwaamheidsbewijs salarisschaalcode Vereiste Ten minste master 542 Vereiste Ten minste bachelor 158 Vereiste Ten minste HSO 202. De Vlaamse Regering is gemachtigd om de bepalingen van dit artikel op te heffen of te wijzigen. Pagina 13 van 30

14 Art.44. In bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014, worden in het deel Bekwaamheidsbewijzen voor BUSO de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen voor de ambten van het ondersteunend personeel administratief medewerker en opvoeder telkens vervangen door wat volgt: rubriek bekwaamheidsbewijs salarisschaalcode Vereiste Ten minste master 542 Vereiste Ten minste bachelor 158 Vereiste Ten minste HSO 122. De Vlaamse Regering is gemachtigd om de bepalingen van dit artikel op te heffen of te wijzigen. Afdeling Opschorten Vlaamse reaffectatiecommissieter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking Art. 39. In het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2014, worden in titel I, hoofdstuk III, de woorden 30 juni telkens vervangen door de woorden het einde. Art. 40. In hetzelfde besluit worden in titel II, hoofdstuk II, de woorden vóór 15 juni telkens vervangen door de woorden na 1 juli en vóór 15 augustus. Art In hetzelfde besluit van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2014, wordt een artikel 52/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. 52/1. 1. Met ingang van 1 september 2015 en tot een door de Vlaamse Regering te bepalen datum wordt de werking van de in artikel 15 vermelde Vlaamse reaffectatiecommissie opgeschort voor wat betreft de instellingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs die tot een scholengemeenschap behoren en hun personeelsleden. 2. Tijdens de periode, vermeld in 1, worden alle verplichtingen opgeschort die de inrichtende machten, instellingen, personeelsleden en de in dit besluit vermelde reaffectatiecommissies in toepassing van dit besluit hebben ten aanzien van de Vlaamse reaffectatiecommissie. 3. De terbeschikkinggestelde personeelsleden die behoren tot een scholengemeenschap en die na de bepalingen van artikel 34, 1, A, 1 tot en met 7, artikel 34, 1, C, 1 tot en met 7, artikel 36, 2, A, 1 tot en met 5, of artikel 36, 2, C, 1 tot en met 5, van hetzelfde besluit geen reaffectatie of wedertewerkstelling hebben verkregen, worden door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap, of voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs door de reaffectatiecommissie van de scholengroep, toegewezen aan bij voorkeur één of aan meerdere instellingen van de scholengemeenschap of van de scholengroep. Zulke toewijzingen gebeuren steeds in niet-organieke betrekkingen in het ambt waarin de desbetreffende personeelsleden ter beschikking gesteld zijn. Met het oog op de toewijzingen zoals bedoeld in vorig lid worden voor de nog niet gereaffecteerde of wedertewerkgestelde personeelsleden voorstellen besproken Pagina 14 van 30

15 in de in het vorig lid vermelde reaffectatiecommissies. Een personeelslid dat op basis van deze voorstellen een betrekking toegewezen krijgt die als hetzelfde ambt kan aangezien worden, is verplicht deze betrekking te aanvaarden. Wanneer een toewijzing in hetzelfde ambt niet mogelijk is, kan de reaffectatiecommissie aan het betrokken terbeschikkinggestelde personeelslid een betrekking in dezelfde categorie toewijzen die niet als hetzelfde ambt kan aangezien worden. Het personeelslid kan deze toewijzing weigeren. In dat geval wordt het door de reaffectatiecommissie tewerkgesteld als administratieve ondersteuning van de scholengemeenschap met de daarbijhorende prestatie- en vakantieregeling. Iedere toewijzing conform deze paragraaf houdt maximaal rekening met de arbeidsomstandigheden van het betrokken personeelslid. Artikel 45 is ook van toepassing op de toewijzingen conform deze paragraaf. De toewijzingen zoals bedoeld in deze paragraaf worden beschouwd als een reaffectatie in een niet vacante betrekking, maar ze schorten de reaffectatieverplichtingen van de inrichtende machten in de scholengemeenschap niet op. Tijdens periodes van reaffectatie in een organieke betrekking wordt de toewijzing zoals bedoeld in deze paragraaf opgeschort. Een ter beschikking gesteld personeelslid dat een reaffectatie of een wedertewerkstelling in een organieke betrekking verkiest boven een toewijzing zoals bedoeld in deze paragraaf kan daartoe een vraag richten aan de Vlaamse reaffectatiecommissie. De Vlaamse reaffectatiecommissie is verplicht op de vraag van het personeelslid in te gaan. In afwachting van zulke reaffectatie of wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie blijft de beslissing genomen door de in het eerste lid vermelde reaffectatiecommissies van kracht. 4. De Vlaamse Regering is gemachtigd om de bepalingen van dit artikel op te heffen of te wijzigen.. Afdeling Verlof wegens opdracht Art Aan artikel 77quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, wordt een paragraaf 4 en paragraaf 5 toegevoegd, die luiden als volgt: 4. De Vlaamse regering bepaalt de modaliteiten waarbij een financiële bijdrage aan een organisatie kan worden gevraagd voor de administratieve kosten met betrekking tot het aanvragen voor een personeelslid van een verlof wegens opdracht, verlof voor vakbondsopdrachten, verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet, of verlof voor prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen erkende politieke groeperingen of hun voorzitters. Deze financiële bijdrage wordt uitsluitend gevraagd aan organisaties die er zich toe verbonden hebben het salaris van het personeelslid, verhoogd met alle vergoedingen en bijslagen die door het Ministerie van Onderwijs en Vorming worden uitbetaald, voor de voormelde periode terug te betalen aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming na voorlegging van een schriftelijke betalingsstaat. 5. Als een organisatie in het kader van een verlof wegens opdracht beroep doet op een personeelslid voor een periode die geen volledig schooljaar, met inbegrip van de zomervakantie, omvat, dan wordt aan de organisatie naast de terugbetaling van het salaris van het betrokken personeelslid voor de periode van het genoten verlof een bijkomende salariskost aangerekend. Deze bijkomende salariskost wordt berekend op basis van een aantal kalenderdagen volgens volgende principes: Pagina 15 van 30

16 1 alle kalenderdagen van het genoten verlof wegens opdracht worden opgeteld met een maximum van driehonderd dagen per schooljaar; 2 het resultaat van de optelling wordt met 0,2 vermenigvuldigd; 3 het resultaat wordt naar de lagere eenheid afgerond.. 5. Het verlof wegens opdracht of wegens bijzondere opdracht aangevraagd voor een schooljaar, toegekend aan een personeelslid, neemt slechts een einde bij het verstrijken van het betrokken schooljaar, de zomervakantie inbegrepen.. Art In artikel 51quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, wordt een paragraaf 4 en paragraaf 5 ingevoegd, die luiden als volgt: 4. De Vlaamse regering bepaalt de modaliteiten waarbij een financiële bijdrage aan een organisatie kan worden gevraagd voor de administratieve kosten met betrekking tot het aanvragen voor een personeelslid van een verlof wegens opdracht, verlof voor vakbondsopdrachten, verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet, of verlof voor prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen erkende politieke groeperingen of hun voorzitters. Deze financiële bijdrage wordt uitsluitend gevraagd aan organisaties die er zich toe verbonden hebben het salaris van het personeelslid, verhoogd met alle vergoedingen en bijslagen die door het Ministerie van Onderwijs en Vorming worden uitbetaald, voor de voormelde periode terug te betalen aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming na voorlegging van een schriftelijke betalingsstaat. 5. Als een organisatie in het kader van een verlof wegens opdracht beroep doet op een personeelslid voor een periode die geen volledig schooljaar, met inbegrip van de zomervakantie, omvat, dan wordt aan de organisatie naast de terugbetaling van het salaris van het betrokken personeelslid voor de periode van het genoten verlof een bijkomende salariskost aangerekend. Deze bijkomende salariskost wordt berekend op basis van een aantal kalenderdagen volgens volgende principes: 1 alle kalenderdagen van het genoten verlof wegens opdracht worden opgeteld met een maximum van driehonderd dagen per schooljaar; 2 het resultaat van de optelling wordt met 0,2 vermenigvuldigd; 3 het resultaat wordt naar de lagere eenheid afgerond.. 5. Het verlof wegens opdracht of wegens bijzondere opdracht aangevraagd voor een schooljaar, toegekend aan een personeelslid, neemt slechts een einde bij het verstrijken van het betrokken schooljaar, de zomervakantie inbegrepen.. Afdeling Consortia volwassenenonderwijs Art In artikel 28 van het decreet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen onderwijs wordt het bedrag euro vervangen door de zinsnede maximum euro. Afdeling Naadloze, flexibele trajecten onderwijs-welzijn Art In deel III, titel 1, hoofdstuk 3, afdeling 3, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011 wordt het opschrift van onderafdeling 2 vervangen door wat volgt: Onderafdeling 2.Naadloze flexibele trajecten onderwijs-welzijn. Pagina 16 van 30

17 Art Artikel 44 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt: Art. 44. De Vlaamse Regering kan binnen de beschikbare kredieten subsidies verlenen aan organisaties die naadloze flexibele trajecten onderwijs-welzijn aanbieden. Deze trajecten kunnen preventief of curatief ingezet worden in functie van leerlingen bij wie schooluitval en/of ongekwalificeerde uitstroom dreigt omwille van pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen. De trajecten zijn gericht op het versterken van secundaire onderwijsinstellingen in hun omgang met deze leerlingen of op het bevorderen van de re-integratie van leerlingen in het onderwijs. De trajecten kunnen aangeboden worden binnen de onderwijsinstelling of op een andere locatie. Een traject dient qua duur, methodiek en invulling afgestemd te zijn op de behoeften en leeftijd van de individuele leerling of leerlingengroep. De Vlaamse Regering bepaalt: 1.de voorwaarden waaronder deze subsidies kunnen worden toegekend; 2. de wijze van selectie, de duur en de evaluatie van de trajecten; 3. de wijze van toegang tot de trajecten; 4. de datum van inwerkingtreding van dit artikel.. HOOFDSTUK 3. Financiën en Begroting Afdeling 1. Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen Art. 51. In het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt een titel 6/1 ingevoegd, die luidt als volgt: Titel 6/1. Bepalingen over de Vlaamse Commissie Boekhoudkundige normen. Art. 52. In hetzelfde decreet wordt in titel 6/1, ingevoegd bij artikel 51, een artikel 67/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. 67/1. Er wordt een Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen, hierna de adviescommissie te noemen, opgericht. De adviescommissie heeft tot taak: 1 advies te verlenen aan de Vlaamse Regering om de boekhoudkundige regels en rapporteringsregels die van toepassing zijn in de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen, uit te leggen, aan te passen en de technische toepassingsmodaliteiten van de boekhoudregels te formuleren, met het oog op hun eenvormig en regelmatig gebruik en met het oog op hun overeenstemming met de Vlaamse, federale en internationale normen die van toepassing zijn, hetzij op verzoek van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, hetzij op eigen initiatief; 2 advies te verlenen aan de Vlaamse Regering bij het wijzigen van regelgeving die een impact heeft op de te voeren boekhouding of rapportering door de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen.. Art. 53. In hetzelfde decreet wordt in titel 6/1, ingevoegd bij artikel 51, een artikel 67/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. 67/2. 1. De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling van de adviescommissie, vermeld in artikel 67/1, en kan daarvoor zowel interne als externe expertise inroepen. De adviescommissie bevat minstens één lid, uit elk van de volgende organisaties: 1 het Departement Financiën en Begroting; 2 het Instituut voor Nationale Rekeningen; 3 de Commissie voor Boekhoudkundige Normen Pagina 17 van 30

18 4 het Strategisch Overleg Financiën; 5 het Rekenhof; 6 het Instituut voor Bedrijfsrevisoren; 7 de Inspectie van Financiën. De leden, vermeld in het eerste lid, 2, 5, 6 en 7, hebben een louter raadgevende stem. De Vlaamse Regering stelt de presentiegelden en de vergoedingen van de leden van de adviescommissie vast. De Vlaamse Regering bepaalt de duur van de mandaten van de leden van de adviescommissie. 2. De adviescommissie beraadslaagt enkel geldig als minstens de voorzitter en drie stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Als er geen consensus kan worden bereikt, wordt er gestemd bij eenvoudige meerderheid.. Art. 54. In hetzelfde decreet wordt in titel 6/1, ingevoegd bij artikel 51, een artikel 67/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. 67/3. De Vlaamse Regering neemt de verdere maatregelen voor de werking en organisatie van de adviescommissie, vermeld in artikel 67/1.. Afdeling 2. Fonds voor Economische Impulsprogramma s Art. 55. Het fonds voor economische impulsprogramma s opgericht bij artikel 74 van het decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003, art. 52 en art. 53, wordt opgeheven. De saldi beschikbaar op 31 december 2014 op basisallocaties 1CC008 (cofinanciering EFRO-projecten) en 1CC016 (voor eenmalige investeringen) van het begrotingsartikel CB0/1CE-B-4-B/WT (werking en toelagen- actief risicomanagement) worden gedesaffecteerd naar de algemene middelen. Afdeling 3. Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap Art. 56. In geval van ontbinding van het Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap- Vlaams Pensioenfonds vzw, wordt het actief, na aanzuivering van het passief, overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling 4. Spelen en weddenschappen Art. 57. Artikel 44 van het wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, vervangen bij het decreet van 23 december 2010, wordt vervangen door wat volgt: Art. 44. In afwijking van artikel 43, wordt de belasting betreffende weddenschappen op paardenwedrennen, hondenwedstrijden en sportevenementen, die zowel in België als in het buitenland plaatsvinden, vastgesteld op 15 pct. van de werkelijke brutomarge die ter gelegenheid van de weddenschap wordt bereikt.. Afdeling 5. Erfbelasting Art. 58. In artikel van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, worden de woorden op voorwaarde van overleving opgeheven. Pagina 18 van 30

19 Afdeling 6. Schenkbelasting Art. 59. In titel 2, hoofdstuk 8, afdeling 3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, wordt een artikel toegevoegd, dat luidt als volgt: Artikel Op hetgeen aan een gehandicapte persoon of een gehandicapt kind geschonken wordt, wordt een abattement toegepast aan de voet van de belastbare grondslag, voor de som die verkregen is door toepassing van de volgende formule: 1 (3000 euro) x (cijfer, aangeduid in artikel , eerste lid, 5, volgens de leeftijd van de verkrijger) als de schenking onderworpen is aan het tarief voor verkrijgingen in de rechte lijn en tussen partners, vermeld in artikel , 1, of artikel ;. 2 (1000 euro) x (cijfer, aangeduid in artikel , eerste lid, 5, volgens de leeftijd van de verkrijger) als de schenking onderworpen is aan het tarief voor verkrijgingen tussen alle andere personen, vermeld in artikel , 1, of artikel Het abattement vermeld in het eerste lid, wordt slechts toegepast als tussen de schenker en de begiftigde nog geen schenkingen zijn voorgekomen waarbij van deze vermindering van belastbare grondslag werd genoten.. Art. 60. Artikel , 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, wordt vervangen door wat volgt: 1. De schenkbelasting voor de schenkingen van onroerende goederen wordt berekend volgens het tarief, vermeld in de onderstaande tabellen : TABEL I verkrijging in rechte lijn en tussen partners gedeelte van de schenking A schijf in euro Vanaf tot en met tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in % 0, , , , totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro TABEL II Tarief tussen alle andere personen gedeelte van de schenking A schijf in euro Vanaf tot en met tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in % 0, , , , totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro Pagina 19 van 30

20 . Art. 61. Aan titel 2, hoofdstuk 8, afdeling 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, wordt een onderafdeling 3 toegevoegd, die luidt als volgt: Onderafdeling 3. Tarieven voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie. Art. 62. In hetzelfde decreet wordt aan onderafdeling 3, toegevoegd bij artikel 61 een artikel toegevoegd, dat luidt als volgt: Art In afwijking van artikel , 1, wordt de schenkbelasting voor schenkingen van onroerende goederen berekend volgens het tarief, vermeld in de onderstaande tabellen, op voorwaarde dat: 1 de begiftigden, of een van hen,binnen vijf jaar vanaf de datum van de akte van schenking renovatiewerken laat uitvoeren voor een totaal bedrag van minstens euro, exclusief de belasting op de toegevoegde waarde, zoals blijkt uit facturen uitgereikt door aannemers van werken; 2 de aannemer, vermeld in punt 1, attesteert dat de facturen voor de renovatiewerken, vermeld in punt 1, betrekking hebben op werken vermeld in de artikelen6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 of 6.4.1/5, 1, van het Energiebesluit van 19 november De Vlaamse Regering kan de lijst van werken die in aanmerking komen nog aanvullen. TABEL I verkrijging in rechte lijn en tussen partners gedeelte van de schenking A schijf in euro vanaf tot en met tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in % 0, , , , totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro TABEL II verkrijging tussen alle andere personen gedeelte van de schenking A schijf in euro vanaf tot en met tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in % 0, , , , totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro Het verschil tussen de schenkbelasting, berekend overeenkomstig de tabellen van artikel , 1, en de schenkbelasting, berekend overeenkomstig de tabellen van het eerste lid, wordt teruggegeven overeenkomstig de bepalingen van Pagina 20 van 30

VR DOC.0399/2

VR DOC.0399/2 VR 2015 2404 DOC.0399/2 Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister van Onderwijs is ermee belast, in naam van de Vlaamse

Nadere informatie

Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs.

Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs. Brussel, 2 juli 2015 Geachte minister-president, Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs. Dit ontwerp van decreet werd

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de regeling inzake loopbaanonderbreking voor het

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Een vastbenoemd personeelslid dat bij attest

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel , Op Stapel 2015-04 23 april 2015 23-04-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de onderbreking. Artikel 1.

Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de onderbreking. Artikel 1. Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16.12.1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

VR DOC.1534/1BIS

VR DOC.1534/1BIS VR 2016 2312 DOC.1534/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 248 (1995-1996) Nr. 9 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 2 APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende tijdelijke beperking inzake programmatie en benoeming in sommige onderwijssectoren IN EERSTE LEZING

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2011-11-16 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.882/1/V van 31 augustus 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling in het secundair onderwijs in het schooljaar

Nadere informatie

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-069 datum : 2003-07-15 gewijzigd : 2013-10-08 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-13 13 juli 2015 13-07-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Uiterste kandideringsdatum: 9 juli 2010. 1. Halftijdse

Nadere informatie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-069 datum : 2004-06-22 gewijzigd : 2010-02-08 contact : Dienst personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00899 Onderwerp: Vakantie- en prestatieregeling voor personeel ressorterend onder "Statuut Rechtspositie Personeelsleden

Nadere informatie

WELKOM INFOSESSIE SOFTWARELEVERANCIERS

WELKOM INFOSESSIE SOFTWARELEVERANCIERS WELKOM op de INFOSESSIE voor SOFTWARELEVERANCIERS 10 juni 2015 Personeelsadministratie Jeroen Depoortere Senior adviseur AgODi ICT 2 Personeelsadministratie vaste benoeming beperking vervangingen puntenenveloppe

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-06-22 Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Cao IX, die begin december 2010 werd afgesloten

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 45454 MONITEUR BELGE 31.08.2007 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe 1) Aanwending leraarsuren invullen document 3B a) Algemene vragen Waarvoor dient het document 3B? Het document 3B dient

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Aanvraag van een detachering

Aanvraag van een detachering Aanvraag van een detachering Agentschap voor Onderwijsdiensten Cel Detacheringen (kamer 3M10) Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL Tel. 02 553 90 08 1F3C8D-001962-02-080609 In

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-106 datum : 2003-09-19 gewijzigd : 2012-11-28 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Nieuwe vormen van loopbaanonderbreking met ingang van 1 september 2011

Nieuwe vormen van loopbaanonderbreking met ingang van 1 september 2011 COC Trierstraat 31-33 1040 Brussel Nieuwe vormen van loopbaanonderbreking met ingang van 1 september 2011 Op 31 mei werden de onderhandelingen met de sociale partners over een nieuw ontwerp van besluit

Nadere informatie

referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko.

referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.030 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD BuBaO en BuSO VOOR: CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij: werkstation 32 Telefoonnummers:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

MEDEDELING M07BO031 PERSONEELSLID DEFINITIEF ONGESCHIKT OM ZIJN AMBT UIT TE OEFENEN, DOCH GESCHIKT VOOR EEN ANDER AMBT - MEDEX

MEDEDELING M07BO031 PERSONEELSLID DEFINITIEF ONGESCHIKT OM ZIJN AMBT UIT TE OEFENEN, DOCH GESCHIKT VOOR EEN ANDER AMBT - MEDEX Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M07BO031 BRUSSEL, 2007-06-15 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

VR 2015 2404 DOC.0402/2

VR 2015 2404 DOC.0402/2 VR 2015 2404 DOC.0402/2 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering;

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2013 SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Titel: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 12 ADITE

SCHOLENGROEP 12 ADITE SCHOLENGROEP 12 ADITE Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2015: mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Het secretariaat

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs

over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs ingediend op 360 (2014-2015) Nr. 3 10 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jan Durnez over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs verzendcode:

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-01 24 januari 2017 24-01-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 333 (2014-2015) Nr. 13 30 juni 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende het onderwijs XXIV Tekst aangenomen door de plenaire vergadering ( ) Nr april 2014 ( )

Ontwerp van decreet. betreffende het onderwijs XXIV Tekst aangenomen door de plenaire vergadering ( ) Nr april 2014 ( ) stuk ingediend op 2422 (2013-2014) Nr. 14 23 april 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 2422 (2013-2014)

Nadere informatie

Procedure voor de aanstelling van de algemeen directeurs van de scholengroepen

Procedure voor de aanstelling van de algemeen directeurs van de scholengroepen Procedure voor de aanstelling van de algemeen directeurs van de scholengroepen 1. Reglementaire context: Over de procedure voor de toewijzing van het mandaat van algemeen directeur zegt de regelgeving

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen 1. Kandideringsprocedure 1.1. Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Elke school en instelling

Nadere informatie

Titel I: algemene bepalingen. Artikel 1

Titel I: algemene bepalingen. Artikel 1 Titel I: algemene bepalingen Artikel 1 1 Onverminderd het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd, (hierna genoemd het decreet ) en zijn uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Verklarende nota Brussel, 10 december 2010. Toelichting: krachtlijnen van de drie ontwerpen van cao: cao IX cao II cao III

Verklarende nota Brussel, 10 december 2010. Toelichting: krachtlijnen van de drie ontwerpen van cao: cao IX cao II cao III Verklarende nota Brussel, 10 december 2010 Betreft: - akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2010-2011 voor de sector Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap tussen de Vlaamse Regering en

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1. Reglementering 2. Soorten punten 3.

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 06 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2003-146 Datum: 2003-12-17 Gewijzigd: 2015-09-07 Contact: Dienst Personeel 02 507 07

Nadere informatie

STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent

Voorontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent Voorontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Smessaert, Josée Rottiers en Marijke Wilssens 2013-2014

Nadere informatie

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I Welkom S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I 2 0 1 0 TADD in de scholengemeenschap Saeftinghe T I J D E L I J

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-07-2015

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-07-2015 VLAAMSE OVERHEID [C 2015/35896] 3 JULI 2015. Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 (1) Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij Op stapel 2011-07 8 juli 2011 In de rubriek Op stapel geven de collega's van Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij regelgeving die eerstdaags wordt gepubliceerd. De toelichting geeft

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.028 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder: Opschrift Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector Datum 07.05.2004 HOOFDSTUK I VOORAFGAANDE BEPALINGEN ART. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 9 10 juli 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen voorgesteld Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

PROTOCOL nr. 144 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN SECTORCOMITE X OP 17 OKTOBER 2006.

PROTOCOL nr. 144 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN SECTORCOMITE X OP 17 OKTOBER 2006. SECTORCOMITE X ONDERWIJS (Vlaamse Gemeenschap) Brussel, 10 november 2006 PROTOCOL nr. 144 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN SECTORCOMITE X OP 17 OKTOBER

Nadere informatie

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende de rechtspositie in de basiseducatie

Ontwerp van decreet betreffende de rechtspositie in de basiseducatie Ontwerp van decreet betreffende de rechtspositie in de basiseducatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs; Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister van Onderwijs

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel 1/ 6 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... Stamboeknummer... wonende te... personeelslid van VZW Katholiek Basisonderwijs

Nadere informatie

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt:

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt: Uittreksel van decreet van 6 juli 2005 houdende de wijziging van diverse decreten, wat het statuut van de mandaathouders in de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen betreft [ ] HOOFDSTUK III

Nadere informatie

Officieuze coördinatie van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

Officieuze coördinatie van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs Officieuze coördinatie van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (met wetshistoriek) Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 68012 MONITEUR BELGE 14.11.2011 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Statuut. van. ACOD Onderwijs West-Vlaanderen

Statuut. van. ACOD Onderwijs West-Vlaanderen Statuut van ACOD Onderwijs West-Vlaanderen zoals goedgekeurd op het Buitengewoon Congres van 23/09/2015 ACOD ONDERWIJS WEST-VLAANDEREN STATUUT I. DOELEINDEN MIDDELEN LEDEN Artikel 1 ACOD Onderwijs West-Vlaanderen

Nadere informatie