[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR Gemeente Oostzaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan"

Transcriptie

1 '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Womierland, Zaanstad en Zeevang l.a.a. college van B&W, gemeentesecretarissen, controllers en ambtenaren OOV Secretariaat veiligheidsregio Postbus ED Zaandam Telefoon Fax Datum 8 april 21 Onze referentie Alguit/3685 Uw referentie - Uw brief van - Telefoon (75) Fax (75) Onderwerp Verzoek tot zienswijze jaarstukken 29 en begroting 211 Geachte raad, Conform artikel 28 en 32 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland worden de jaarverantwqording (jaarverslag, jaarrekening en accountantsverklaring) en de begroting (ten minste) zes weken voordat deze aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden, verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen hun zienswijze kenbaar maken aan het Veiligheidsbestuur dat deze zienswijze(n) ter informatie van het Algemeen Bestuur voegt bij de jaarstukken en de begroting. Hierbij doen wij u de volgende stukken toekomen: De jaarverantwoording (jaarverslag, jaarrekening en accountantsverklaring) 29 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, en De begroting 211 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zoals deze in de vergadering van het Veiligheidsbestuur van 26 maart 21 voorlopig zijn vastgesteld. Het is de bedoeling dat het Algemeen Bestuur in de vergadering van 2 juli 21 een definitieve beslissing over de begroting en de jaarstukken neemt. In de besluitvorming zullen de zienswijzen van de raden worden meegenomen. Gelieve uw zienswijze uiterlijk 18 juni 21 bij de secretaris van ons bestuur in te dienen. Hoogachtend, Veiiigheidsbestuur Zaanstreek-Waterland mr.jg.h. Faber Voorzitter ing.yg.j.fl/1. Ruijs Secretaris Bijlagen: Jaarverantwoording VrZW 29 en begroting VrZW 211 Leeswijzer jaarverantwoording VrZW 29 en begroting VrZW 211

2 Bijlage: leeswijzer jaarverantwoording VrZW 29 en begroting VrZW 211 Jaarverantwoording VrZW 29 Op basis van de financiële verordening Veiligheidsregio Zaanstreek - Wateriand 29 verantwoordt de VrZW zich na afloop van het begrotingsjaar over de in het verslagjaar behaalde resultaten en de daartoe ingezette middelen. IVlet de jaarverantwoording 29 rapporteert de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) over de realisatie van de begroting 29 over de periode van 1 januari tot en met 31 december 29. De jaarverantwoording bestaat uit het jaarversiag en de jaarrekening. De jaarrekening bevat de programmarekening, de balans en de toeiichting op beide. De accountantsverklaring is separaat toegevoegd. Het verslagjaar 29 is voor VrZW te typeren als een enerverend jaar. Het financieel resuitaat over 28, de kadernota en de begroting 21 gaven - in combinatie met de verwachte effecten van de kredietcrisis - in het voorjaar aanieiding tot reflectie en bezinning over de koers van VrZSN. Het mogelijk perspectief van de (inter)regionaiisering verwierf een prominente plek op de bestuursagenda en de daaraan verbonden voorbereidende gremia. Naast de brede en intensieve oriëntatie op de naaste toekomst vond het dagelijkse werk van VrZW normaie doorgang. Heiemaal ongestoord verliep dit niet. Meerdere grootschalige incidenten (branden in het winkelcentrum 'de Bloemkorf' te Zaandam, in het woonblok 'de Schiermonnikoog' - oktober 28 - te Zaandam en bij de bouwmarkt 'Big Boss' in Purmerend - december 28) vergden in de evaluatie extra inzet en energie. De evaluaties leverden in combinatie met de uitkomsten van TMO en RADAR waardevoile verbeterpunten op. Verbeterpunten, die waar mogeiijk al in 29 tot resultaat hebben geleid. Ook andere gebeurtenissen, zoais de dreiging van een grieppandemie, vroegen om een snelle en adequate reactie van VrZW. Gelet op de beschikbare capaciteit moesten teikens weer opnieuw de prioriteiten worden bepaald. Deze rangschikking heeft consequenties voor de realisatie van de ambities van VrZW gehad. Sommige projecten en activiteiten konden in 29 niet worden afgerond en zijn doorgeschoven naar 21. In de programmaverantwoording van deze rapportage wordt nader ingegaan op de voornemens en de daaraan te relateren resultaten. De interne organisatie en het imago van VrZW kwamen in het verslagjaar meermaien aan de orde en gaven aanleiding tot het treffen van maatregelen en het aanpassen van de (interne) organisatie aan de wensen van de stakehoiders. Geiet op de uitkomsten van de discussie rondom de oorspronkeiijke kadernota 21, de verwachte effecten van de kredietcrisis en de uitdrukkelijke wens van het Algemeen Bestuur het weerstandsvermogen te versterken, heeft het management van VrZW in 29 sterk gestuurd op het beheersen van de kosten. Een bekende slagzin van de Zaandamse grootgrutter stond modei voor de actie 'Bespaarvaas' om ook alle medewerkers van VrZW te betrekken bij het aandragen en uitvoeren van een veeiheid aan gebleken effectieve besparings- en efficiencymaatregeien. Het voortschrijdende inzicht, een frequentere en intensievere onderiinge afstemming en meer aandacht voor een strakke budgetdiscipline in de voiie breedte van de organisatie hebben in het verslagjaar bijgedragen aan een meer adequaat budgetbeheer met de mogeiijkheid nauwkeuriger (bij) te sturen. De besparings- en efficiencymaatregeien hebben vrijwel onmiddeilijk effect gehad op de kosten. In combinatie met verkregen extra middelen en gerealiseerde meeropbrengsten ontstond een resultaat dat bij het uitbrengen van de bestuursrapportage 29 niet kon worden voorzien. In een terugblik op het begrotingsjaar 29 kan worden geconstateerd dat er enerzijds sprake was van onverwachte en incidenteie inkomsten. Anderzijds hebben mogeiijke tegenvallers als gevolg van het gevoerde beieid zich niet of nauwelijks voorgedaan. De prognose van toen kan met de kennis van nu worden bijgesteld. Deze gevolgtrekking is, los van de incidenteie meevallers, te beschouwen als een logische stap in het proces het financieel beheer van VrZW op orde te brengen.

3 Het resultaat 29 is de uitkomst van de som van iagere kosten en hogere opbrengsten. Het op basis van liet reeds eerder genomen bestuursbesluit deeis de balanspost voorschotten overheid vrij te laten vallen ( 96., ) is eveneens van invloed op de omvang van het resultaat. Extra vooral incidentele en grotendeels onverwachte inkomsten waren er in de vorm van de verhoging van de BDUR in verband met de loon- en prijsontwikkeling (zie bestuursrapportage 29: totaal 15.,-), een uitkering van BZK eind december 29 ter financiering van kwaliteitsimpulsen ( 25.,-), meer opleidingsopbrengsten dan begroot ( 2.,-) ten gevolge van een groter aantal inschrijvingen, rentebaten- in plaats van rentekosten - op de rekening-courantfaciliteit ( 26.,-) en extra opbrengsten in het kader van de uitkomsten van een onderzoek naar in het verleden teveel betaalde (WAO-)premies ( 1.,-). De lagere kosten worden vooral veroorzaakt door het niet uitvoeren van geplande activiteiten en de getroffen efficiency- en besparingsmaatregelen. De in de projecten opgelopen vertraging leidden tot minder kosten ( 13.,-). De herbezinning op en het doorschuiven van investeringen in 28 hadden consequenties voor de afschrijvingslasten in 29 ( 74.,-). Sommige kosten, zoals de huurpenningen, bleken te hoog begroot (totaal 13.,-). De terughoudendheid bij de vacaturevervulling binnen de gehele VrZW, de pragmatische afspraken rondom de afrekening van de dienstverleningsovereenkomsten met Brandweer Zaanstad en de bezuinigingen op kantoorartikelen, abonnementen, etc. leidden eveneens tot lagere kosten ( 369.,-). De combinatie van hogere baten en lagere lasten heeft een positief resultaat van ,- tot gevolg. Analyse leert dat van de hogere baten ad 861.,- voor een bedrag van tenminste 624.,- in 29 als incidenteel is te beschouwen en dat de lagere lasten ad 576.,- voor een bedrag van 428.,- een incidenteel karakter hebben. De structureel hogere baten worden vooral veroorzaakt door de verhoging van de BDUR. De structurele lagere lasten doen zich voor bij de afschrijvingskosten en de overige kosten van bedrijfsvoering. Voor de jaren 21 en volgende biedt het structureel karakter van de in 29 gerealiseerde effiencyen besparingsmaatregelen, plus de deels structurele hogere BDUR, de mogelijkheid de verwachte nieuwe structurele kosten en kostenverhogingen beter te absorberen. Het positieve resultaat contrasteert enigszins met de niet volledig voltooide activiteiten en doorgeschoven projecten. Het resultaat biedt echter ook de mogelijkheid om de doelstellingen en ambities van VrZW in 21 versneld en beter dan oorspronkelijk voorzien te realiseren. Gegeven het feit dat VrZW in het najaar van 28 de gemeenten om een extra bijdrage heeft verzocht en deze toegekende bijdrage met het ontvangen van de loon- en prijscompensatie ad 15.,- van BZK in een ander daglicht is komen te staan, heeft VrZW het dagelijks bestuur in overweging gegeven dit bedrag in mindering te brengen op het verder aan de algemene reserve toe te voegen bedrag en dus 15.,- in het begrotingsjaar 21 pro rato naar het aantal inwoners uit te keren aan de gemeenten. Het dagelijks bestuur heeft de jaarverantwoording VrZW 29 in de vergadering van 26 maart 21 voorlopig vastgesteld, en aangegeven het positieve resultaat over het jaar 29 als volgt te willen bestemmen: 1. voor een bedrag van 25.,- te oormerken als' reserve incidentele kwaliteitsimpuls' ten behoeve van een vereiste kwaliteitsimpuls, waarvoor de activiteiten in 21 zullen worden uitgevoerd, 2. 3.,- te oormerken als 'reserve voltooiing projecten', zodat de uit 29 doorgeschoven activiteiten en projecten in 21 kunnen worden afgerond, ,- in het begrotingsjaar 21 pro rato naar het aantal inwoners uit te willen keren aan de gemeenten en

4 4. een bedrag van ,- ten gunste van de algemene reserve te brengen om hiermee het weerstandvermogen te versterken. En aldus, inclusief zienswijze van de gemeenteraden, voor definitieve besluitvorming deze resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Nestuur dat hierover op 2 juli vergadert. Daarbij heeft het dagelijks bestuur de VrZW verzocht uiterlijk 1 oktober 21 duidelijkheid te verschaffen over de vereiste omvang van het weerstandsvermogen op basis van een gedegen onderbouwing van de (financiële) risico's en de gevolgen voor besluitvorming aan het dagelijks bestuur voor te leggen. Begroting VrZW 211 In het Beleidsplan VrZW hebben het bestuur en de directie van de veiligheidsregio, het regionaal managementteam (RMT), de missie en visie op veiligheid, samenwerking en kwaliteit vastgelegd. Bij rampen en crises moeten de burgers op de overheid kunnen rekenen. De VrZW streeft daarom naar een hoogwaardig kwaliteitsniveau van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in de regio. Dat wordt enerzijds gerealiseerd door zo goed als mogelijk invulling te geven aan de wettelijke taken en anderzijds binnen de beleidsruimte die de wet- en regelgeving biedt, in te spelen op de specifieke behoeften in de regio. Hoewel reeds in het beleidsplan opmerkingen worden gemaakt inzake de noodzakelijk te vervullen randvoorwaarden en de mogelijke verwachtingen dient het beleidsplan met de kennis en ervaringen van nu op een andere wijze te worden benaderd. Reeds bij de behandeling van de kadernota en de begroting 21 is duidelijk geworden dat tussen de in het beleidsplan neergelegde ambitie en de daartoe beschikbare middelen enige distantie bestaat. Een afstand die in het licht van de gepresenteerde meerjarencijfers toen en de verwachtingen rondom de ingezette bezuinigingen nu, onoverbrugbaar is. Het meerjarenperspectief gebaseerd op het beleidsplan VrZW en bijgesteld tijdens de behandeling van de kadernota 21 (in 29) zag er als volgt uit ,,"*>;? f eictra;.kó^tert7 '>ri'sh}r;^^4nwbner'sbijdrage't"l'.' ;:?ViHtijgiffgin;%i%3r ,13 17,26 18,86 18,79 7,3 9,26 -,4 Dit oorspronkelijke scenario van budgettaire groei (=kostenstijging) is met het uitbrengen van de begroting 211 verlaten. Voor 211 en mogelijk ook voor volgende jaren wordt de inwonersbijdrage bevroren en vastgesteld op 16,13. De voorgenomen kostenstijging van 7,3 % wordt vervangen door, %. ^,i^iij, '"^"x jaar ui'*,'m ' ' / fchxtra'kosten,;'^f''-^f''u"f Inwonersbijdragé e"»' ,13 16,13, t'^'i','stijging ihf% '?f»x!r, Het veranderde perspectief leidt tot andere keuzes, maar ook tot de inzet van maximale creativiteit en flexibiliteit om uiteindelijk toch zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke (kwaliteits)doelstellingen uit te komen. Daarbij staan de begrippen kwaliteit, efficiency en effectiviteit centraal. VrZW realiseert zich terdege dat mogelijke voorstellen van de Minister van Binnenlandse zaken en bestuurlijke beslissingen rondom de mogelijk toekomstige perspectieven - één landelijke meldkamer en (inter)regionalisering - van grote invloed zullen zijn op de koers, die eerder is uitgezet.

5 Vooralsnog handhaaft VrZW echter in 211 de in het beleidsplan bepaalde koers. Er zal inhoudelijk worden voortgeborduurd op de activiteiten en resultaten zoals deze eerder in het vooruitzicht zijn gesteld. Het motto daarbij is afronden, implementeren en borgen: op orde brengen wat eerder is gepiand. Alle activiteiten - bestaande, reeds voorgenomen en gewenste nieuwe activiteiten - zullen telkens weer worden gespiegeld aan het motto en de beschikbare middelen. In het licht van deze exercitie en het doorschuiven destijds van beleidsvoornemens zullen in het begrotingsjaar 211 een aantal in het beleidsplan VrZW genoemde activiteiten en de daaraan te koppelen en te behalen resultaten niet (kunnen) worden ondernomen, respectievelijk (nog) niet worden geboekt. Gelet op het resultaat en de voorgestelde resultaatbestemming 29, de begroting 21 en de bezuinigingen waarmee de gemeenten zich geconfronteerd zien, hanteert VrZW voor de begroting van 211 het uitgangspunt dat de inwonersbijdrage 211 ten opzichte van 21 vooralsnog niet mag stijgen, anders dan met het bedrag dat met de verwachte autonome groei is gemoeid. Gezien de stijging van het aantal inwoners in de regio is de bijdrage per inwoner in 211 gelijk gebleven t.o.v. de in de begroting 21 vastgestelde bijdrage ( 16,13). In afwijking tot het verleden wordt de begroting thans niet voorafgegaan door een kadernota. Het management van VrZW veronderstelt dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de reeds lang gekoesterde wens van de gemeenten eerder in het jaar over de complete begroting van VrZW te kunnen beschikken. Overigens is een juiste, volledige en betrouwbare kadernota met uitgangspunten en kaders voor de komende vier jaar aan de hand van de laatste meerjarige ontwikkelingen op het gebied van financiën en wetgeving gelet op de vele onzekerheden en nog te nemen beslissingen feitelijk onmogelijk. De beschikbare middelen bepalen de ambities en de mogelijkheden en niet andersom. De conceptbegroting is aangeboden voor behandeling en besluitvorming aan het dagelijks bestuur van VrZW, dat vervolgens op 26 maart 21 de begroting VrZW 211 voorlopig heeft vastgesteld. De begroting inclusief zienswijze van de gemeenteraden, wordt voor definitieve besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur, dat hierover op 2 juli 21 vergadert. Het meeriarenbeleidsplan In de vergadering van 26 maart 21 heeft het dagelijks bestuur besloten het opstellen van een nieuwe beleidsplan VrZW tijdelijk uit te stellen en de inhoudelijke uitgangspunten van het huidige meerjarenbeleidsplan VrZW 'Voor Elkaar!' voor het komende jaar (211) te herbevestigen, waarbij uitgegaan wordt van de reeds aangepaste planning. De begroting 211 is daarin leidend. Zodra duidelijkheid bestaat over de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie naar mogelijke schaalvergroting van de veiligheidsregio (medio 21) wordt alsnog gestart met het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan, hetzij voor een zelfstandige VrZW, hetzij gericht op overbrugging naar een nieuwe organisatievorm (interregionalisering). Gestreefd wordt te starten met het opstellen van het nieuwe meerjarenbeleidsplan in september of oktober 21, tenzij de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie aanleiding geven dit startmoment aan te passen. In de tussentijd heeft het dagelijks bestuur ervoor gekozen om ten aanzien van lokale beleidsplannen af te wachten tot een nieuw meerjarenbeleidspian VrZW gereed is. Ten slotte heeft het bestuur besloten te accepteren dat VrZW en de lokale brandweer als gevolg van dit bestuursbesluit in de eindmeting van de Kwaliteitsfoto op dit punt niet kan scoren.

6 ËH ERNST & YOUNG TS^::rJ:r'''''''' ' ' '' Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus AH Alkmaar Tel.:+31 () Fax:+31 () Aan: De leden van de leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Accountantsverklaring Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 29 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van de Jaarverantwoording 29 en bestaande uit 'Programmarekening en toelichting' en 'Balans en toelichting', de bijlagen en de bijlage SISA, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van Dageiijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten alsmede het door het Algemeen Bestuur vastgestelde normenkader (besluit d.d. 9 november 29). Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Ernst & Young Accountants LLP is een llmlted liabllity partnership gevestigd In Engeland en Wales met registratienummer C In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SEl 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft tiaar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 311 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam en zijn In te zien op

7 Êl ERNST &YOUNG In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft gemaakt, en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 29 als van de activa en passiva per 31 december 29 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Alkmaar, 26 maart 21 Ernst & Young Accountants LLP B. Minks RA

8 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland "x Jaarverantwoording 29

9 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein XB Zaandam Tel: Fax: info(5).vrzw.nl Website: Versie 1. Definitief

10 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Inleiding Programmarekening Leeswijzer 6 2 Programmaverantwoording Inleiding Programma Veiligheidsbureau Multidisciplinaire taken en projecten Sectie gemeenten Programma GHOR Uitgevoerde activiteiten Incidenten/oefeningen Producten Ontwikkelingen Programma RBZW Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Alarmcentrale en Verbindingen Opleidingen Projecten 24 3 Bedrijfsvoering Directeuren managementteam Personeel en organisatie (P&O) ICT Materiaal & materieel Facilitair Communicatie Beleid en advies Kwaliteit Planning en control 35 4 Weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en BTW Weerstandsvermogen Financiële risico's Overige risico's Verzekeringen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Doorschuif-BTW 39 5 Jaarrekening: programmarekening en balans Algemeen Programmarekening en toelichting Programmarekening Toelichting algemeen Cijfermatige toelichting per programma Toelichting indirecte lasten en baten staf en bedrijfsvoering Inhuur derden Balans en toelichting Balans Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen Juridische procedures Gebeurtenissen na balansdatum 54 6 Voorstellen aan het bestuur 55 7 Bestuursbesluit 56 Bijlagen I. Investeringsbegroting 29 il. Begrotingsoversciirijding naar categorie ili. SiSa-verantwoording IV. Afkortingen

11 1 Inleiding 1.1 Aigemeen Met de jaarverantwoording 29 rapporteert de Veiiigheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) over de realisatie van de begroting 29 over de periode van 1 januari tot en met 31 december 29. De jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening bevat de programmarekening, de balans en de toelichting op beide. De accountantsverkiaring is separaat toegevoegd. 1.2 Inleiding Het verslagjaar 29 is voor VrZW te typeren als een enerverend jaar. Het financieei resuitaat over 28, de kadernota en de begroting 21 gaven - in combinatie met de verwachte effecten van de kredietcrisis - in het voorjaar aanleiding tot reflectie en bezinning over de koers van MTTSN. Het mogelijk perspectief van de (inter)regionaiisering verwierf een prominente piek op de bestuursagenda en de daaraan verbonden voorbereidende gremia. Naast de brede en intensieve oriëntatie op de naaste toekomst vond het dageiijkse werk van VrZW normale doorgang. Helemaal ongestoord verliep dit niet. Meerdere grootschaiige incidenten (branden in het winkelcentrum 'de Bloemkorf' te Zaandam, in het woonblok 'de Schiermonnikoog' - oktober 28 - te Zaandam en bij de bouwmarkt 'Big Boss' in Purmerend - december 28) vergden in de evaluatie extra inzet en energie. De evaluaties leverden in combinatie met de uitkomsten van TMO en RADAR waardevoile verbeterpunten op. Verbeterpunten, die waar mogelijk ai in 29 tot resultaat hebben geieid. Ook andere gebeurtenissen, zoals de dreiging van een grieppandemie, vroegen om een sneiie en adequate reactie van VrZW. Gelet op de beschikbare capaciteit moesten telkens weer opnieuw de prioriteiten worden bepaaid. Deze rangschikking heeft consequenties voor de realisatie van de ambities van VrZW gehad. Sommige projecten en activiteiten konden in 29 niet worden afgerond en zijn doorgeschoven naar 21. In de programmaverantwoording van deze rapportage wordt nader ingegaan op de voornemens en de daaraan te relateren resultaten. De interne organisatie en het imago van VrZW kwamen in het verslagjaar meermalen aan de orde en gaven aanleiding tot het treffen van maatregelen en het aanpassen van de (interne) organisatie aan de wensen van de stakeholders. Gelet op de uitkomsten van de discussie rondom de oorspronkelijke kadernota 21, de verwachte effecten van de kredietcrisis en de uitdrukkelijke wens van het Algemeen Bestuur het weerstandsvermogen te versterken, heeft het management van VrZW in 29 sterk gestuurd op het beheersen van de kosten. Een bekende slagzin van de Zaandamse grootgrutter stond model voor de actie 'Bespaarvaas' om ook alle medewerkers van VrZW te betrekken bij het aandragen en uitvoeren van een veelheid aan gebleken effectieve besparings- en efficiencymaatregelen. 1.3 Programmarekening Het voortschrijdende inzicht, een frequentere en intensievere onderlinge afstemming en meer aandacht voor een strakke budgetdiscipline in de volle breedte van de organisatie hebben in het verslagjaar bijgedragen aan een meer adequaat budgetbeheer met de mogelijkheid nauwkeuriger (bij)

12 te sturen. De besparings- en efficiencymaatregelen hebben vrijwel onmiddellijk effect gehad op de kosten. In combinatie met verkregen extra middelen en gerealiseerde meeropbrengsten ontstond een resultaat dat bij het uitbrengen van de bestuursrapportage 29 niet kon worden voorzien. In een terugblik op het begrotingsjaar 29 kan worden geconstateerd dat er enerzijds sprake was van onverwachte en incidentele inkomsten. Anderzijds hebben mogelijke tegenvallers als gevolg van het gevoerde beleid zich niet of nauwelijks voorgedaan. De prognose van toen kan met de kennis van nu in een ander daglicht worden gesteld. Deze gevolgtrekking is te beschouwen als een logische stap in het proces het financieel beheer van VrZW op orde te brengen. Het resultaat 29 is de uitkomst van de som van lagere kosten en hogere opbrengsten. Het op basis van het reeds eerder genomen bestuursbesluit deels de balanspost voorschotten overheid vrij te laten vallen ( 96.,-) is eveneens van invloed op de omvang van het resultaat. Extra vooral incidentele en grotendeels onverwachte inkomsten waren er onder meer in de vorm van de verhoging van de BDUR in verband met de loon- en prijsontwikkeling (zie bestuursrapportage 29: totaal 15.,-), een uitkering van BZK eind december 29 ter financiering van kwaliteitsimpulsen ( 25.,-), meer opleidingsopbrengsten dan begroot ( 19.,-) ten gevolge van een groter aantal inschrijvingen, rentebaten- in plaats van rentekosten - op de rekeningcourantfaciliteit ( 26.,-) en extra opbrengsten in het kader van de uitkomsten van een onderzoek naar in het verleden teveel betaalde (WAO-)premies ( 1.,-). De lagere kosten worden vooral veroorzaakt door het niet uitvoeren van geplande activiteiten en de getroffen efficiency- en besparingsmaatregelen. De in de projecten opgelopen vertraging leidden tot minder kosten ( 13., ). De herbezinning op en het doorschuiven van investeringen in 28 hadden consequenties voor de afschrijvingslasten in 29 ( 74.,-). Sommige kosten, zoals de huurpenningen, bleken te hoog begroot (totaal 13.,-). De terughoudendheid bij de vacaturevervulling binnen de gehele VrZW, de pragmatische afspraken rondom de afrekening van de dienstverleningsovereenkomsten met Brandweer Zaanstad en de bezuinigingen op kantoorartikelen, abonnementen, etc. leidden eveneens tot lagere kosten ( 369.,-). De combinatie van hogere baten en lagere lasten heeft een positief resultaat van ,- tot gevolg. Analyse leert dat van de hogere baten ad 861.,- voor een bedrag van tenminste 624.,- in 29 als incidenteel is te beschouwen en dat de lagere lasten ad 576.,- voor een bedrag van 428.,- een incidenteel karakter hebben. De structureel hogere baten worden vooral veroorzaakt door de verhoging van de BDUR. De structurele lagere lasten doen zich voor bij de afschrijvingskosten en de overige kosten van bedrijfsvoering. Het positieve resultaat contrasteert enigszins met de niet volledig voltooide activiteiten en doorgeschoven projecten. Het resultaat biedt echter ook de mogelijkheid om de doelstellingen en ambities van VrZW in 21 versneld en volledig te realiseren. Het management van VrZW stelt het bestuur dan ook voor het positieve resultaat over het jaar 29 voor een bedrag van 25., (de incidentele uitkering van BZK) te oormerken als' reserve

13 incidentele kwaliteitsimpuis', en 3.,- te oormerken ais' reserve voltooiing projeoten' en een bedrag van maximaai ,- ten gunste van de aigemene reserve te bestemmen. Aidus wordt respectieveiijk tegemoet gekomen aan de door BZK gestelde richtiijn bij de verstrekking van de extra uitkering uitimo 29, kunnen projecten in 21 snei en voliedig worden opgepakt, c.q. worden afgerond en kan het weerstandsvermogen van VrZW substantieel worden versterkt. Gegeven het feit dat VrZW in het najaar van 28 de gemeenten om een extra bijdrage heeft verzocht en deze toegekende bijdrage met het ontvangen van de ioon- en prijscompensatie ad 15.,- van BZK in een ander daglicht is komen te staan, geeft het management het bestuur in overweging dit bedrag in mindering te brengen op het aan de aigemene reserve toe te voegen bedrag en 15.,- in het begrotingsjaar 21 pro rato naar het aantai inwoners uit te keren aan de gemeenten. 1.4 Leeswijzer Een overzicht van en een toelichting op de belangrijkste verschiilen tussen de begrote en de gerealiseerde baten en lasten is opgenomen in hoofdstuk 5, jaarrekening: programmarekening, balans en toelichting op beide. Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 gaan in op de resuitaten die binnen de programma's zijn gerealiseerd en de ondersteuning die de afdelingen staf en bedrijfsvoering daaraan hebben geieverd. Hoofdstuk 4 gaat in op het weerstandsvermogen, het onderhoud kapitaalgoederen, de financiering en de doorschuif-btw. Hoofdstuk 6 vermeldt de voorstelien aan het bestuur en hoofdstuk 7 het bestuursbesiuit.

14 2 Programmaverantwoording 2.1 Inleiding In deze rapportage wordt, conform de begroting 29, een drietal programma's onderscheiden. Dit zijn: Veiiigheidsbureau GHOR RBZW Het programma RBZW kent een verbijzondering naar de producten: Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Aiarmcentraie en Verbindingen Opleidingen Projecten 2.2 Programma Veiiigheidsbureau Het Veiiigheidsbureau richt zich primair op de project(bege)leiding voor projecten gericht op beleidsmatige en multidisciplinaire voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 29 is gewerkt aan projecten die voortvloeien uit het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en het jaarplan 29 van het Veiiigheidsbureau Multidisciplinaire taken en projecten Kwaliteitsverbetering GRiP Het project kwaliteitsverbetering GRIP heeft vertraging opgelopen. Dit is veroorzaakt door de inzet van de projectleider op de onvoorziene - doch noodzakelijk geachte activiteiten in het kader van het uitvoeren van incidentevaluaties - het opstellen van een model rampbestrijdingsplan en het inrichten en het beheer van het regionaal coördinatie centrum (RCC). De verwachting is dat het project eind maart 21 afgerond wordt, waarna de laatste twee producten (geactualiseerde GRIP-structuur en functie- en competentieprofielen) het besluitvormingstraject ingaan. De in 29 opgeleverde producten zijn: Evaluatiesystematiek GRIP-incidenten en het Programma van eisen voor het RCC. Opstellen Regionaal Risicoprofiel, Beleidsplan Veiligheidsregio en Crisisplan Op basis van landelijke ervaringen is er voor gekozen deze drie in de Wet veiligheidsregio's verplichte planfiguren in nauwe onderlinge samenhang op te pakken. Als gevolg van de geïntegreerde aanpak, de verlengde wettelijke termijn waarbinnen de plannen opgesteld moeten worden en de prioriteiten binnen het Veiiigheidsbureau, zijn de drie projecten doorgeschoven in de planning. In het derde kwartaal is een geïntegreerd projectvoorstel opgesteld en vastgesteld door het regionaal managementteam (RMT). Voor het Regionaal Risicoprofiel is een Plan van Aanpak opgesteld en geaccordeerd door het RMT. De doorloop van de plannen is opgenomen in het jaarplan 21.

15 Begeleiden RADAR en implementeren resultaten Voor dit project bleek de geraamde capaciteit niet te voistaan. Door uitstei van de eerder genoemde projecten is hiervoor ruimte gecreëerd, in augustus is de RADAR-rapportage ontvangen. Een inventarisatiedocument (met verbeterpunten uit ADR, RADAR, TMO en de Bloemi<orfbrand) is opgesteld en aan het Veiligheidsbestuur aangeboden. Het daaruit voortvloeiende verbetertraject is in het verslagjaar gestart en kent een doorlooptijd tot medio 21. Evaluatiefase TMO De verbeterpunten en aanbevelingen zijn geïnventariseerd in de eindrapportage over de deelname aan de TMO-oefening Watergoif. Deze zijn opgenomen in bovengenoemd inventarisatiedocument en verbetertraject. Contlnuïteitsmanagement Het Veiligheidsbureau heeft zich gericht op het ondersteunen en (beperkt) faciliteren van met name de gemeenten op het terrein van het continuïteitsmanagement. Een format is in het kader van de voorbereiding op de grieppandemie ontwikkeld. Aan de bestrijding van de nieuwe griep is, afgestemd met GHOR/GGD, een bijdrage geleverd in de vorm van coördinatie en informatie (afstemmingsoverleg, informatiebijeenkomst gemeenten, communicatie). Verder heeft het Veiligheidsbestuur in 29 ingestemd met het 'Plan voor Risicocommunicatie in Zaanstreek- Wateriand'. Dit plan is eind 29 door aiie colleges van burgemeester en wethouders van de negen gemeenten vastgesteld. De afstemming over regionale activiteiten zal in 21 plaats moeten vinden. De regie hierover ligt bij de Kopgroep Communicatie. Inrichten en beheer RCC Deze taak is per 1 januari 29 overgeheveld van de afdeling C&R naar het Veiligheidsbureau. in 29 zijn onder meer gerealiseerd: het opstellen van het Handboek ROT (concept), het beheerplan RCC(concept), het actualiseren van de formulieren ROT/RBT, drie trainingen Journaalschrijvers en ROT-ondersteuners, de inrichting van de werkplekken stafsecties met laptop, de aanschaf van flexibele werkplekken op basis van het programma van eisen RCC (levering medio februari 21). Veilige publieke taak Het project is onder invloed van landelijke ontwikkelingen opgestart eind 29 en krijgt een vervolg in 21. Q-koorts Het Veiligheidsbureau heeft op operationeel vlak de coördinatie om indien nodig maatregelen te vertalen naar de operationele diensten. Het project heeft in december 29 (onvoorziene) capaciteit gevraagd en zal dit naar verwachting ook in 21 doen. Model rampbestrijdingsplan Het is een wetteiijke (gemeentelijke) verplichting om voor bepaalde objecten over een rampbestrijdingsplan te beschikken. In het rampenplan is opgenomen dat VrZW hiertoe een model rampbestrijdingsplan (rbp) ter beschikking stelt aan de gemeenten. Dit model is in november 29 opgeleverd.

16 Protocol Nationaal Crisiscentrum Er is een samenwerkingsprotocol opgesteid tussen VrZW en het Nationaai Crisiscentrum (NCC) en vastgesteld, ter structurering van de informatie-uitwisseiing. Beheerstaken Naast projecten iieeft liet Veiligheidsbureau een aantal structurele (beheers)taken. Daaronder valt in de eerste plaats de algemene advisering. In 29 omvatte dit met name de advisering met betrekking tot ondermeer het continuïteitsplan VrZW, Samij en informatiemanagement. In de tweede plaats betreft dit het beheer van de evenementenkalender en de risicoanalyse en advisering van evenementen. Dit is in 29 volgens plan verlopen. In de derde plaats hebben de geplande multidisciplinaire oefeningen met uitzondering van één (uitgesteld naar begin 21) in 29 eveneens volgens plan plaatsgevonden. Het Meerjarenbeleidsplan multidisciplinair opleiden trainen en oefenen (OTO) is in 29 afgerond en vastgesteld door het Veiligheidsbestuur. Het multidisciplinair jaarplan OTO 21 is gereed en vastgesteld in het RMT Sectie gemeenten Het jaarplan voor 29 voor de sectie gemeenten was ambitieus. Er is bij het opstellen van dit jaarprogramma - in overleg met de gemeenten - bewust voor gekozen om de gewenste projecten in beeld te brengen en hiermee aan de slag te gaan om, indien nodig, gaande het jaar bij te stellen. De structurele taken vonden over het algemeen hun voortgang zoals gepland. Een aantal grote nieuw geplande projecten liep echter vertraging op vanwege de beperkte capaciteit. In overleg met de gemeenten is daarop besloten deze projecten in 21 voort te zetten. Het betreft het project 'Consequenties Wet veiligheidsregio's voor de gemeentelijke kolom' en de daarmee onlosmakelijk verbonden projecten 'Implementeren Consequentie Wet veiligheidregio's', het 'Beschrijven profielen voor GRIP functionarissen' en de implementatie van het 'Meerjarenbeleidplan Opleiden Trainen en Oefenen'. 2.3 Programma GHOR Uitgezonderd de uitoefening van de functie van Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF), die is toegerust met een beperkte formatie beleidsondersteuning en secretariaat, is de uitvoering van de taken op het gebied van de GHOR in Zaanstreek-Waterland (Z-W) via een bestuurlijk convenant belegd bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (AA). Het GHOR bureau van die veiligheidsregio voert de taken feitelijk uit.

17 m m ljitc/ewoerüe activiteiten 29 Mm Samenwerkingsstructuur RGF Samenwerkingsstructuur bureau -Z-W Opieiden en oefenen COPi Opieiden en oefenen ROT Opieiden en oefenen RGF/GBT Opieiden en oefenen RBT Betrokkenheid incidenten RGF (GRiP 1 of >)* Advisering beieid GiHOR ** 1i i na 2 il gto * Hiervan 8 keer GRiP 1, 1 keer GRiP 2 (City Box) en 1 keer GRiP 3 (Bioemkorf) **advies over iandeiijke visie op GNK-C ** advies over doorbetaiing BDUR 29 aan VR AA ** advies over uitvoeringspian GHOR 29 ** advies over deelname pandemieoefeningen VWS 29 ** advies over (iier)spreiding van de GNK-C over Nederiand ** advies inzake het eindrapport van het project Aristoteies ** advies over bepaiing hoogte bijdrage GHOR AA 29 ** advies over opzet AED groep in gemeente (aanvraag, schoiing, kosten, contactpersoon) ** advies over aanrijtijden ambuiances (de 15 minutengrens) ** advies over de Regeiing Ambulancezorg in het kader van de Wet Ambulancezorg incidenten/oefeningen Op 4 maart 29 is de regio opgeschrikt door een zeer grote brand in het winkeicentrum 'de Bioemkorf' te Zaandam. Omdat als gevoig van de brand en rookontwikkeling evacuatie van een groot aantai bewoners nodig was, is opgeschaaid naar GRiP 3. Daarbij is de PSHOR Ingezet. Op 21 april heeft de praktijktoets RADAR piaatsgevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat de GHOR redelijk is voorbereid op een caiamiteit, maar dat met name op het terrein van het informatiemanagement nog wel verbeteringen mogelijk zijn. Tijdens de 25^'^ jubileumeditie van de Dam tot Damioop op 2 september was een dodelijk siachtoffer te betreuren. Een belangrijk aandachtspunt voor de GHOR lag in de communicatie richting de media Producten Op 26 juni 29 is het Regionaal Generiek Operationeei Draaiboek Infectieziektecrisis (RGODi) door het Veiligheidsbestuur vastgesteld. Dit draaiboek is ontwikkeld door de GHOR, samen met de GGDen van Amsterdam en Zaanstreek-Waterland. In dit draaiboek zijn een aantal basisafspraken gemaakt met de partners in de witte koiom en gemeenten hoe om te gaan met een grootschalige (pandemische) uitbraak van een infectieziekte. Ten behoeve van de implementatie van dit draaiboek is een informatiebijeenkomst over het onderwerp voor de gemeenten gehouden. Daar is ook de actueie stand van zaken rond de ontwikkeiing van de nieuwe Influenza A besproken en is het onderwerp continuïteitsplan aan de orde geweest. Omdat de nieuwe griep voorai voor jonge kinderen een risicofactor was, werd door de Rijksoverheid besioten voor kinderen van 6 maanden tot 5 jaar alsmede de huisgenoten van kinderen van O tot 6 maanden de vaccinatie tegen de griep aan te bieden. 1

18 Eind november is de GGD met deze vaccinatie gestart. Samen met gemeenten, politie en GiHOR in Zaanstreei<-Wateriand is de vaccinatiecampagne voorbereid. De gemeenten hebben geassisteerd bij hei verzorgen, inriciiten en opruimen van de vaccinatieiocaties. De politie is betroi<ken bij de verkeerssituatie rondom de vaccinatielocaties. De ambuiancedienst was stand-by om ingevai van een calamiteit bij liet vaccineren snel ter plaatse te zijn. Half december is de 2^ griepprik aan de doelgroep verstrekt en in januari 21 bestaat nog een inhaalmogelijkheid. Het opkomstpercentage in de 1^ ronde lag op 7%, in de 2^ ronde bedroeg dit percentage bijna 6%. Andere initiatieven/acties die in het kader van de nieuwe griep ontplooid zijn, betreffen: Opstellen en versturen wekelijks bericht aan burgemeesters es. met algemene en regiospecifieke informatie over de griep; Organisatie periodiek afstemmingsoverleg nieuwe influenza A operationele diensten (Politie, Brandweer, GHOR en Meldkamer Brandweer) met als doel informatie-uitwisseling en eensluidende beeldvorming; Participatie in informatiebijeenkomsten griep gemeenten; Deelname aan diverse landelijke en regionale overleggen (BZKAAA/S overleg, ziekenhuizen/ eerstelijnszorg, griepcoördinatoren); Beantwoording vragen gemeenten/organisaties op snijvlak GHOR/GGD (o.a. Mailbox nia); Deelname aan werkgroep Griep GGD. Eind van het jaar bleek de nieuwe griep op haar retour en kon geconcludeerd worden dat sprake was (geweest) van een milde vorm, die een relatief beperkt aantal slachtoffers heeft gemaakt Ontwikkelingen Ontwikkeling Meldkamer Ambulancezorg (MKA): VWS heeft het advies van het Veiligheidsberaad inzake een uniform programma van eisen met betrekking tot de meldkamer ambulancezorg, waaraan straks de vergunninghouder moet voldoen, overgenomen. De besturen van de Veiligheidsregio's zijn in de gelegenheid gesteld hierop nog een aanvullend regiospecifiek advies uit te brengen. Hiervan is in onze regio gebruik gemaakt, in de door het Veiligheidsbestuur naar de Minister van VWS verzonden reactie is ingegaan op gegarandeerde ambulancebijstand bij evenementen, de flexibele invulling van de meldkamerfunctie (afhankelijk van de regio-ontwikkeling), de publieke invloed op meldkamer en RAV alsmede de adviesrol van het Veiligheidsbestuur bij de uiteindelijke vergunningverlening. Voornemen tot oprichten Platform GHOR: Binnen dit platform gaat de GHOR in Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek-Waterland voor de ketenpartners themabijeenkomsten op maat organiseren met de mogelijkheid om kennis en informatie uit te wisselen met betrekking tot geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De voorbereidingen zijn inmiddels afgerond om in 21 van start te kunnen gaan. 11

19 2.4 Programma RBZW In de volgende paragrafen worden de activiteiten en resultaten van de producten binnen het programma RBZW toegelicht Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Algemeen De resultaten uit de kwaliteitsfoto, het beleidsplan VrZW en het convenant met BZK zorgden in 29 voor een enorme taakstelling op het gebied van zowel ontwikkeling als uitvoering. Er is hard gewerkt om hiervan zoveel mogelijk te realiseren of tenminste op te starten. Het merendeel van de activiteiten is conform planning verlopen. Een aantal zaken is inmiddels afgerond zoals de implementatie BOT, het realistisch oefenen, oplevering verschillende procedures en protocollen en het Regionaal Meerjaren Oefenbeleidsplan Brandweer. Daarnaast zal een aantal projecten in de eerste maanden van 21 worden afgerond, zoals het inwerk-maatwerk traject OVD's. Door een gewijzigde prioriteitstelling, ingegeven door de noodzakelijke inspanningen op het gebied van operationele leiding, zijn een aantal onderdelen eind 29 gestart. Dientengevolge zullen het regionaal dekkingsplanonderzoek en het beleidsplan Risicobeheersing medio 21 gerealiseerd worden Risicobeheersing Advisering Externe veiiigtieid Alle aangevraagde adviezen externe veiligheid zijn in behandeling genomen. Deze adviezen zijn/worden afgestemd met de gemeentelijke brandweer en de betrokken dienst RO of Milieu van de desbetreffende gemeente. Per 1 januari waren er 6 geregisteerde adviesaanvragen in voorraad. Daar zijn in de loop van nieuwe aanvragen aan toegevoegd. Van de totaal 23 aanvragen zijn er inmiddels 19 binnen de termijn van 4 weken na completering afgerond, waarvan 17 hebben geresulteerd in een schriftelijk product. Inzake 6 aanvragen wordt nog steeds gewacht op nadere informatie vanuit de betreffende gemeente. De aanvragen hebben betrekking op vervoer gevaarlijke stoffen (1), ruimtelijke ordening (13) en milieuvergunningverlening (3). In 29 zijn er in verhouding tot 28 minder adviesverzoeken binnengekomen. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn het uitstellen van bouwplannen in verband met de economische crisis en de strengere eisen die aan de financieringsconstructie worden gesteld. Daarnaast heeft het cluster Risicobeheersing zijn expertise ingebracht met de beoordeling op de Ouantitative Risks Analysis (15x) en door vroegtijdig bij overleggen aan te schuiven om te adviseren waar (eventueel) sprake is van externe veiligheid. Advisering Vuurwerk Er zijn in adviezen voor vuurwerkevenementen en 3 adviezen voor vuurwerkbewaarplaatsen uitgebracht. Deze adviezen zijn afgestemd met de gemeentelijke brandweer en de dienst RO of Milieu van de desbetreffende gemeente. Overigens overtreft de instroom van de aanviesaanvragen het aantal uitgebrachte adviezen. Een deel van de adviesaanvragen is feitelijk niets anders dan een melding en wordt dan ook als zodanig afgedaan. 12

20 Het cluster Risicobeheersing heeft de vuurwerkbewaarpiaatsen in de regio geïnventariseerd en deze doorgegeven aan de Regionale Alarmcentrale ten behoeve van de aanpassing van de objectinformatie en van de inzetvoorstellen voor repressieve eenheden. Coördinatie preventiebeleid Binnen de regio en daarbuiten wordt in aansluiting op reguliere wetgeving aanvullende regelgeving en beleid ontwikkeld op het gebied van preventie. Deze inzichten worden in samenspraak tnet de partners in de regio (SAVER) verder ontwikkeld en vastgesteld. Het cluster Risicobeheersing beoogt hiermee tot eenduidige inzichten en uniforme uitgangspunten op het gebied van preventie in de regio te komen. Zo geeft het onderdeel preventie inhoud aan haar rol als kenniscentrum en informatieknooppunt. Project brandmeldinstallaties Naar aanleiding van de Schipholbrand is in 28 door VrZW beleid geformuleerd ten aanzien van het omgaan met vertragingen in brandmeldinstallaties. Omdat de implementatie vanuit de korpsen niet op gang kwam, is in het eerste kwartaal 29 gesproken met de verschillende korpsen om de knelpunten te inventariseren die de implementatie van het beleid vertraagden. Aan de hand van deze knelpunten is een knelpuntennotitie opgesteld. Eind 29 is o.a. in het SAVER overleg gesproken over de stand van zaken met betrekking tot brandmeldinstallaties. Het cluster Risicobeheersing heeft ondersteuning geboden aan de korpsen die het beleid hebben aangepast. Er zijn drie beleidsdocumenten aangepast aan de veranderde regelgeving: Hoe om te gaan met vertragingen in brandmeldinstallaties, Bestuurlijke maatregelen voor de reductie van nodeloze alarmeringen door automatische brandmeldinstallaties en Voorwaarden voor het toestaan van een vertraging op een rechtstreekse automatische doormelding van een automatische brandmeldinstallatie Workshop vluchtveiligheid Vanuit haar taak als kenniscentrum voor de regio heeft het cluster in april 29 een workshop georganiseerd over de onderwerpen zelfredzaamheid, menselijk gedrag bij brand en het NIFVanalysemodel vluchtveiligheid. Bijna alle medewerkers brandpreventie vanuit de gemeenten in de regio en een aantal andere gemeentelijke collega's namen deel aan deze workshop. Paniekbeslag Bij de gemeentelijke korpsen bestond onduidelijkheid over hoe de regelgeving rondom paniekbeslag moest worden geïnterpreteerd. Op verzoek van de lokale korpsen is hier een beleidsnotitie voor geschreven, die een nadere toelichting geeft op de regelgeving. Hierdoor zijn de voorwaarden gecreëerd voor een eenduidige interpretatie van paniekbeslag. Bedrijfsbrandweren In de nieuwe Wet Veiligheidsregio is de aanwijzingsbevoegdheid voor bedrijfsbrandweren van de gemeente naar het bestuur van de Veiligheidsregio verschoven. Binnen het cluster is de kennis hierover vergroot (door middel van het volgen van een cursus) en is de voorbereiding op een beleidsnotitie met betrekking tot de aanwijzingsbevoegdheid van het Veiligheidsbestuur voor bedrijfsbrandweren gestart. 13

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant EY Ernst S Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com 2014-02637 Gemeente Goes Ingekomen d.d. 2 3 MEI

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

16 mei 2005 M.C.J.M. Bekker RA 3.111.158.460/A10.01-06.1. Accountantsverklaring jaarrekening 2006

16 mei 2005 M.C.J.M. Bekker RA 3.111.158.460/A10.01-06.1. Accountantsverklaring jaarrekening 2006 Aan de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek Postbus 6 7050 AA Varseveld a~íìã= _ÉÜ~åÇÉäÇ=Çççê= låë=âéåãéêâ= 16 mei 2005 M.C.J.M. Bekker RA 3.111.158.460/A10.01-06.1. låçéêïéêé= Accountantsverklaring

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal 1 1 =!i ERNST & YOUNG Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus 7883 1008 AB Amsterdam,13 APR. 2312 Tel.:+31(0) 88-407 1000 Fax: +31(0) 88-407 1005 www.ey.nl VERTROUWELIJK Gemeente

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 GEf\llëEI\j-1 lnge!~nr\/!'::::t\1 2 3 lijn 2005 class.nr.:.01' CS' C 1\iI.Ji...=.GEN Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Tel: (026) 3238000

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2009

Jaarverantwoording 2009 Jaarverantwoording 2009 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Definitief

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013. III I NS&Ô NG Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur.

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 1000 Meander 861 Fax: +31 88407 6005 6825 MH Arnhem, Netherlands ey.com Postbus 30116 6803 AC Arnhem, Netherlands VERTROUWELIJK Het bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur,

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur, Del o itte. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.ni Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

"Controlever ank. e accountant

Controlever ank. e accountant TeL 4-31 88 407 10 00 Prot.Dr.Dorgelolaan 12 Fax: +31 88 407 48 01 561.3 AM Eindhoven, Netherlands ey.com Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2009

Jaarverantwoording 2009 Jaarverantwoording 2009 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaai seweg 80 2596CZ Den Haag Postbus 90636 2509LP Den Haag TeL: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.eyn VERTROUWELIJK Het bestuur van Servicepunt7 1 Postbus

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Brunssum te Brunssum Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van de gemeentebrunssum

Nadere informatie

EY Building a better working world

EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 14 5613 AM Eindhoven, Netherlands Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Tel: +3188407 10 00 Fax: +3188 407 48 00 ey.com De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema,

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema, De 0 tte. Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9702 www.delojtte.nl Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht.

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht. IPA-ACON ASSURANCE B.V. II 14.0005834 INGEKOMEN -h APR mk Wilhelminapark 28-29 Postbus 6222 2001 HE Haarlem Telefoon 023-5319539 Fax 023-5311700 E-mail info@ipa-acon.nl Aan het Algemeen -en Dagelijks bestuur

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

Controleverklarinq van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeente Nijmegen

Controleverklarinq van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeente Nijmegen Ernst & Voung Accountants LLP Tel: 1-31 (0)88-407 1000 Meander 861 Fax: +31 (0)88-407 6005 6825 MH Arnhem Www.ey.com - Postbus 30116 Building a better 6803 AC Arnhem Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT DeloItte. Deloftte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 Reg.nr:Z.06073 INT.05773 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Samenvatting Op grond van de

Nadere informatie

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie

Nadere informatie

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM.

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM. Delo i tte. Deloitte Accountants B.V. Laan Corpus den Hoorn 102-4 9728 JR Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013.

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013. AGP 2a d 1 Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2013. Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J. Hamming, drs. H.A.G.

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende:

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: Controle verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Accountantsrapport. 1 Inleiding 1. 2 Beheersinstrumentarium 1

Accountantsrapport. 1 Inleiding 1. 2 Beheersinstrumentarium 1 Gemeente Den Haag RIS115659s_17-MEI-2004 ACCOUNTANTSRAPPORT EN ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ DE JAARREKENING 2003 VAN DE GRIFFIE VAN DE GEMEENTE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Accountantsrapport blz. 1 Inleiding 1

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio Veiligheidsregio.1 4 Drenthe 111.06108 De raden van Class, nr. Postbus 402 9400 AK Assen NR. 15 JUL 2011 Bezoekadres Jan Fabriciusstraat 60, Assen T. (0592) 32 46 60 Paraaf voor archie! Bankrelatie BNG

Nadere informatie

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Samenvatting Mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de commissie BBV een onderzoek

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie