KBC GROEP NV AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS (N 1) GEDATEERD 22 september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC GROEP NV AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS (N 1) GEDATEERD 22 september 2015"

Transcriptie

1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige Aanvulling N 1 op het Basisprospectus die door de FSMA werd goedgekeurd. In geval van enige tegenstrijdigheden tussen de Engelse en de Nederlandse versie van de Aanvulling N 1, heeft de Engelse versie voorrang. De Emittent aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de consistentie tussen de Engelse en de Nederlandse versie van de Aanvulling N 1. Beleggers kunnen zich in het kader van hun contractuele verhouding met de Emittent beroepen op de Nederlandstalige versie van de Aanvulling N 1. Een exemplaar van de Engelstalige versie van de Aanvulling N 1 kan worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de Emittent en de website van de Emittent op https://www.kbc.com/misc/d9e01/homepagina_kbccom_engels/investor_relations/debt_issuance. KBC GROEP NV AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS (N 1) GEDATEERD 22 september 2015 KBC Groep NV (in België gevestigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) EUR Euro Medium Term Note Programme Deze aanvulling gedateerd op 22 september 2015 (de Aanvulling N 1 ), vormt een aanvulling in de zin van artikel 34 van de Belgische wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot verhandeling op een gereglementeerde markt, als van tijd tot tijd gewijzigd (de Belgische Prospectuswet ). Aanvulling N 1 is een aanvulling op, maakt deel uit van en moet samen gelezen worden met het basisprospectus van 14 juli 2015 (het Basisprospectus ), opgesteld in verband met het EUR Euro Medium Term Note Programme (het Programma ) opgezet door KBC Groep NV, opgericht als vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, vennootschapszetel Havenlaan 2, 1080 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, BTW BE (Brussel) (de Emittent ). De termen die in het Prospectus of in enig ander door middel van verwijzing in het Prospectus opgenomen document worden gedefinieerd, hebben in deze Aanvulling 1 dezelfde betekenis, tenzij de context anderszins vereist. De Engelse versie van deze Aanvulling N 1 is goedgekeurd door de FSMA in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit ingevolge de Belgische Prospectuswet. Deze goedkeuring impliceert geen beoordeling van de geschiktheid of de voordelen van een uitgifte onder het Programma, noch van de situatie van de emittent. De volledige Aanvulling N 1 is vertaald in het Nederlands en het Frans. In geval van discrepantie tussen de Engelse en de Nederlandse of Franse versie van deze Aanvulling N 1 heeft de Engelse versie voorrang. De Emittent aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de consistentie tussen de Engelse en de Nederlandse en de Franse versie van deze Aanvulling N 1. De Emittent aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de in deze Aanvulling N 1 vermelde informatie. De Emittent bevestigt dat naar zijn beste weten (al het redelijke gedaan hebbende om te verzekeren dat dit het geval is) de in deze Aanvulling N 1 vermelde informatie overeenstemt met de feiten en dat er niets ontbreekt dat de strekking van deze informatie kan beïnvloeden. 1

2 I. Nieuwe informatie Inleiding Op 6 augustus 2015 heeft de Emittent zijn uitgebreide kwartaalrapport voor het tweede kwartaal en de eerste helft van 2015 gepubliceerd in het document KBC Group Kwartaalrapport, vergezeld van een persbericht getiteld Eerste halfjaar van 2015 levert een stevige winst op van 1,2 miljard euro. Om te verzekeren dat de informatie opgenomen in het Basisprospectus actueel is zoals vereist door de Belgische Prospectuswet, zullen de voornoemde documenten door middel van verwijzing in het Basisprospectus opgenomen worden. Een exemplaar van deze documenten die door middel van verwijzing zijn opgenomen in het Basisprospectus, zijn te raadplegen de website van de emittent (www.kbc.com 1 ) en op de website van Euronext Brussel (www.euronext.com). Een exemplaar van het uitgebreide kwartaalrapport werd ingediend bij de FSMA. Indien documenten die door middel van verwijzing zijn opgenomen zelf ook informatie of andere documenten bevatten, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, dan maken deze andere informatie of documenten geen deel uit van deze Aanvulling N 1 voor doeleinden van de Prospectusrichtlijn, tenzij deze informatie of andere documenten specifiek door middel van verwijzing zijn opgenomen of toegevoegd aan deze Aanvulling N 1. Omwille van deze nieuwe informatie wordt het Basisprospectus aangepast zoals hieronder wordt beschreven: 1. Door middel van verwijzing opgenomen documenten (i) Het onderdeel Documenten die door middel van verwijzing zijn opgenomen op pagina 12 van het Basisprospectus zal worden aangevuld door toevoeging van de volgende paragraaf aan de lijst van documenten die zijn opgenomen en deel uitmaken van het Basisprospectus: (c) de niet-gecontroleerde tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2015, zoals uiteengezet in het Kwartaalrapport 2KW van de Emittent. De paragraaf (c) in het onderdeel Documenten die door middel van verwijzing zijn opgenomen op pagina 12 van het Basisprospectus zal hernummerd worden naar (d) en een opsommingsteken zal worden toegevoegd met de volgende verwijzing: 6 augustus 2015 Eerste halfjaar van 2015 levert een stevige winst op van 1,2 miljard euro (ii) Het onderdeel Documenten die door middel van verwijzing zijn opgenomen op pagina 12 van het Basisprospectus wordt aangevuld door het volgende sub onderdeel toe te voegen onder het sub onderdeel Geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Emittent voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2013 en 31 december 2014 : De onderstaande tabel geeft de relevante pagina referenties weer van de niet-controleerde financiële staten voor het halve jaar eindigend op 30 juni 2015 van de Emittent, zoals uiteengezet de zes maanden eindigend op 30 juni 2015, zoals uiteengezet in het Kwartaalrapport 2KW van de Emittent*. Niet-gecontroleerd tussentijds financieel verslag voor het eerste halfjaar tot 30 juni 2015 van de Emittent* Verslag over 2KW2015 en 1H2015 Pg 4 1 https://www.kbc.com/misc/d9e01/homepagina_kbccom_nederlands//investor_relations//obligatieuitgiften/ 2

3 Geconsolideerde financiële staten volgens IFRS Pg 12 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Pg 13 Vereenvoudigd geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten (comprehensive income) Pg 14 Geconsolideerde balans Pg 15 Geconsolideerde vermogensmutaties Pg 16 Vereenvoudigd geconsolideerd kasstroomoverzicht Pg 17 Toelichting bij de grondslagen voor financiële verslaggeving Pg 17 Toelichting bij de segmentinformatie Pg 18 Overige toelichtingen Pg 21 Verslag van de commissaris aan de aandeelhouders van KBC Group NV over het beperkt nazicht van de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten voor de periode van zes maanden afgesloten per 30 juni 2015 Pg 33 * Pagina referenties verwijzen naar de Nederlandse PDF versie van de documenten die door middel van verwijzing worden opgenomen. 2. Samenvatting van het Basisprospectus i. Deel B.12 ("Geselecteerde financiële informatie") van het onderdeel Samenvatting van het Basisprospectus op bladzijde 19 van het Basisprospectus wordt geacht in zijn geheel te worden verwijderd en vervangen door het geactualiseerde deel B.12, opgenomen in Bijlage 1 van deze Aanvulling N 1. ii. Deel B.16 ( Mate waarin de Emittent rechtstreeks of onrechtstreeks de eigendom vertegenwoordigt van een derde of de mate waarin er over de Emittent rechtstreeks of onrechtstreeks de zeggenschap wordt uitgeoefend: ) van het onderdeel Samenvatting van het Basisprospectus op pagina 18 van het Basisprospectus wordt geacht in zijn geheel te worden geschrapt en vervangen door het bijgewerkte onderdeel B.12, opgenomen in Bijlage 2 bij deze Aanvulling N Geselecteerde financiële informatie Het onderdeel Geselecteerde financiële informatie op de bladzijden 161 tot en met 165 wordt geacht in zijn geheel te worden geschrapt en vervangen door de geactualiseerde versie Geselecteerde financiële informatie opgenomen in Bijlage 3 van deze Aanvulling N Algemene Informatie Paragraaf (3) op pagina 172 van het Basisprospectus zal geschrapt en vervangen worden door de volgende paragraaf: (3) Anders dan zoals vermeld in dit Basisprospectus hebben zich sinds 30 juni 2015 geen wezenlijke veranderingen voorgedaan in de financiële of handelspositie van de Emittent, noch 3

4 wezenlijke ongunstige veranderingen in de vooruitzichten van de Emittent sinds 31 december II. Algemeen Behalve indien vermeld in deze Aanvulling N 1 is er geen belangrijke nieuwe factor, materiële fout of onnauwkeurigheid aan het licht gekomen met betrekking tot de in het Prospectus opgenomen informatie sinds 14 July 2015, de datum van de publicatie van het Basisprospectus. In de mate dat er ongerijmdheden bestaan tussen (a) een verklaring in deze Aanvulling N 1 en (b) een verklaring in, of door middel van een verwijzing opgenomen in, het Basisprospectus, dan heeft de verklaring in (a) hierboven voorrang. Exemplaren van deze Aanvulling N 1 zijn kosteloos verkrijgbaar bij het genoemde kantoor van de Emittent en de Agent, op de website van Euronext Brussels (www.euronext.com) en op de website van de Emittent (www.kbc.com 2 ). 22 september https://www.kbc.com/misc/d9e01/homepagina_kbccom_nederlands//investor_relations//obligatieuitgiften/ 4

5 Bijlage 1 Samenvatting van het Basisprospectus Deel B.12 Geselecteerde Financiële Informatie In de tabellen hierna wordt een samenvatting gegeven van belangrijke financiële informatie uit de financiële verslagen van de Emittent (geauditeerd) voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2013 en 31 december 2014 en van het Verslag over 2KW 2015 en 1H 2015 van de Emittent, waarvan de geconsolideerde financiële staten volgens IFRS onderworpen werden aan beperkt nazicht van de auditors: Geconsolideerde balans ACTIVA (in miljoenen EUR) Geldmiddelen en tegoeden bij central banken Financiële activa Aangehouden voor handelsdoeleinden Vanaf eerste opname aangemerkt als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening Voor verkoop beschikbaar Leningen en vorderingen Tot einde looptijd aangehouden Afdekkingsderivaten Deel van de herverzekeraar in technische voorzieningen Reëlewaardeveranderingen van de afgedekte posities bij reëlewaardeafdekking van het renterisico van een portefeuille Belastingvorderingen Actuele belastingvorderingen Uitgestelde belastingvorderingen Vaste activa aangehouden voor verkoop en groepen activa die worden afgestoten Investeringen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures Vastgoedbeleggingen Materiële vaste activa Goodwill en andere immateriële vaste activa Overige activa TOTAAL ACTIVA VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN (in milioenen EUR) Financiële verplichtingen Aangehouden voor handelsdoeleinden Vanaf eerste opname aangemerkt als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening Tegen geamortiseerde kostprijs

6 Afdekkingsderivaten Technische voorzieningen, vóór herverzekering Reëlewaardeveranderingen van de afgedekte posities bij reëlewaardeafdekking van het renterisico van een portefeuille Belastingverplichtingen Actuele belastingverplichtingen Uitgestelde belastingverplichtingen Verplichtingen i.v.m. groepen activa die worden afgestoten Voorzieningen voor risico's en kosten Overige verplichtingen TOTAAL VERPLICHTINGEN Totaal eigen vermogen Eigen vermogen van de aandeelhouders Niet-stemrechtverlenende kernkapitaaleffecten Additionele tier-1 instrumentenopgenomen in het eigen vermogen Belangen van derden TOTAAL VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN Geconsolideerde winst-en-verliesrekening In miljoenen EUR H H 2015 Netto rente-inkomsten Rente-inkomsten Rentelasten Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) Verdiende premies Technische lasten Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) Verdiende premies Technische lasten Nettoresultaat uit afgestane herverzekering Dividendinkomsten Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-enverliesrekening Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa Nettoprovisie-inkomsten Ontvangen provisies Betaalde provisies Overige netto-inkomsten TOTAALE OPBRENGSTEN Exploitatiekosten

7 Personeelskosten Algemene beheerskosten Afschrijvingen vaste activa Bijzondere waardeverminderingen op leningen en vorderingen op voor verkoop beschikbare financiële activa op goodwill op overige Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN Belastingen Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten RESULTAAT NA BELASTINGEN Toerekenbaar aan belangen van derden waarvan met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij waarvan met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten Winst per aandeel(in EUR) Gewoon 1,03 3,32 1,00 2,75 Verwaterd 1,03 3,32 1,00 2,75 Er hebben zich geen wezenlijke veranderingen voorgedaan in de financiële of handelspositie van de Emittent sinds 30 juni 2015 en geen wezenlijke ongunstige veranderingen in de vooruitzichten van de Emittent sinds 31 december

8 Bijlage 2 Samenvatting van het Basisprospectus Element B.16 De aandeelhoudersstructuur die wordt weergegeven in de onderstaande tabel, is gebaseerd op de recentste meldingen die hebben plaatsgevonden volgens de transparantieregels. Aandeelhoudersstructuur van KBC Groep NV (op basis van meldingen) Aantal aandelen op het moment van de bekendmaking % van het huidige aantal aandelen KBC Ancora (juni 2015) ,4% Cera (juni 2015) ,7% MRBB (juni 2015) ,5% Andere kernaandeelhouders (juni 2015) ,7% Eigen KBC Group vennootschappen (juli 2015) 2 0% Subtotaal voor kernaandeelhouders ,4% Free float ,6% Totaal ,0% Er is een aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de kernaandeelhouders van de Emittent (KBC Ancora, Cera en MRBB) om het algemene beleid van de Groep te ondersteunen en te coördineren en om toe te zien op de implementering ervan (meer informatie in het Corporate Governance Charter dat kan worden geraadpleegd op De overeenkomst voorziet in een contractueel aandeelhouderssyndicaat. De aandeelhoudersovereenkomst omvat bepalingen over de overdracht van effecten en de uitoefening van stemrechten binnen het aandeelhouderssyndicaat. 8

9 Bijlage 3 Geselecteerde Financiële Informatie In de volgende tabellen wordt samengevat bepaalde informatie verstrekt over de financiële positie, de resultatenrekeningen, het totaalresultaat en de kasstromen van de Emittent. De informatie is ontleend aan de geauditeerde geconsolideerde jaarrekeningen van de Emittent voor de jaren afgesloten op 31 december 2013 en 31 December 2014 en van de geconsolideerde financiële staten geauditeerd in overeenstemming met IFRS opgenomen in het uitgebreide kwartaalrapport over 2KW 2015 van de Emittent. De geconsolideerde jaarrekeningen van de Emittent voor de jaren afgesloten op 31 december 2013 en 31 december 2014 zijn gecontroleerd in overeenstemming met ISA. Geconsolideerde balans ACTIVA (in miljoenen EUR) Geldmiddelen en tegoeden bij central banken Financiële activa Aangehouden voor handelsdoeleinden Vanaf eerste opname aangemerkt als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening Voor verkoop beschikbaar Leningen en vorderingen Tot einde looptijd aangehouden Afdekkingsderivaten Deel van de herverzekeraar in technische voorzieningen Reëlewaardeveranderingen van de afgedekte posities bij reëlewaardeafdekking van het renterisico van een portefeuille Belastingvorderingen Actuele belastingvorderingen Uitgestelde belastingvorderingen Vaste activa aangehouden voor verkoop en groepen activa die worden afgestoten Investeringen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures Vastgoedbeleggingen Materiële vaste activa Goodwill en andere immateriële vaste activa Overige activa TOTAAL ACTIVA VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN (in milioenen EUR) Financiële verplichtingen Aangehouden voor handelsdoeleinden Vanaf eerste opname aangemerkt als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening Tegen geamortiseerde kostprijs

10 Afdekkingsderivaten Technische voorzieningen, vóór herverzekering Reëlewaardeveranderingen van de afgedekte posities bij reëlewaardeafdekking van het renterisico van een portefeuille Belastingverplichtingen Actuele belastingverplichtingen Uitgestelde belastingverplichtingen Verplichtingen i.v.m. groepen activa die worden afgestoten Voorzieningen voor risico's en kosten Overige verplichtingen TOTAAL VERPLICHTINGEN Totaal eigen vermogen Eigen vermogen van de aandeelhouders Niet-stemrechtverlenende kernkapitaaleffecten Additionele tier-1 instrumentenopgenomen in het eigen vermogen Belangen van derden TOTAAL VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN Geconsolideerde winst-en-verliesrekening In miljoenen EUR H H 2015 Netto rente-inkomsten Rente-inkomsten Rentelasten Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) Verdiende premies Technische lasten Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) Verdiende premies Technische lasten Nettoresultaat uit afgestane herverzekering Dividendinkomsten Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-enverliesrekening Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa Nettoprovisie-inkomsten Ontvangen provisies Betaalde provisies Overige netto-inkomsten TOTAALE OPBRENGSTEN

11 Exploitatiekosten Personeelskosten Algemene beheerskosten Afschrijvingen vaste activa Bijzondere waardeverminderingen op leningen en vorderingen op voor verkoop beschikbare financiële activa op goodwill op overige Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN Belastingen Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten RESULTAAT NA BELASTINGEN Toerekenbaar aan belangen van derden waarvan met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij waarvan met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten Winst per aandeel(in EUR) Gewoon 1,03 3,32 1, Verwaterd 1,03 3,32 1, Geconsolideerd kasstroomoverzicht Noteer dat voor de tussentijdse perioden (1H 2014, 1H 2015) enkel een gecondenseerd kasstroomoverzicht beschikbaar is (bestaande uit de belangrijkste totalen en subtotalen). In miljoenen euro H H 2015 Bedrijfsactiviteiten Resultaat vóór belastingen Aanpassingen voor: Resultaat voor belastingen m.b.t. beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 Bijzondere waardeverminderingen en afschrijvingen van materiële en immateriële vaste activa, vastgoedbeleggingen en effecten Winst of verlies uit de vervreemding van beleggingen Wijziging in bijzondere waardeverminderingen voor verliezen op leningen en voorschotten Wijziging in technische voorzieningen vóór verzekeringen Wijziging in deel van de herverzekeraar in technische voorzieningen Wijzigingen in overige voorzieningen Overige niet-gerealiseerde winst of verlies

12 Opbrengsten van geassocieerde ondernemingen en joint ventures Kasstromen uit bedrijfswinst vóór belastingen en vóór wijzigingen in bedrijfsactiva en -verplichtingen Wijzigingen in bedrijfsactiva (exclusief geldmiddelen en kasequivalenten) Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-enverliesrekening Voor verkoop beschikbare financiële activa Leningen en vorderingen Afdekkingsderivaten Bedrijfsactiva in verband met groepen activa die worden afgestoten en overige activa Wijzigingen in bedrijfsverplichtingen (exclusief geldmiddelen en kasequivalenten) Tegen geamortiseerde kostprijs Schuldbewijzen tegen geamortiseerde kostprijs Verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden* Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening Afdekkingsderivaten in verband met verplichtingen Bedrijfsverplichtingen in verband met groepen activa die worden afgestoten Betaalde belastingen Nettokasstromen uit (aangewend bij) bedrijfsactiviteiten Investeringsactiviteiten Aankoop van tot einde looptijd aangehouden effecten Opbrengst van de terugbetaling van tot einde looptijd aangehouden effecten op de eindvervaldag Overname van een dochteronderneming of een bedrijfsonderdeel zonder de overgenomen geldmiddelen (inclusief stijgingen in participatiepercentages) 0 0 Opbrengst van de afstoting van een dochteronderneming of bedrijfsonderdeel zonder de afgestoten geldmiddelen (inclusief dalingen in participatiepercentages) Aankoop van aandelen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures 0 0 Opbrengst van de verkoop van aandelen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures 0 0 Dividenden ontvangen van geassocieerde ondernemingen en joint ventures Aankoop van vastgoedbeleggingen Opbrengst van de verkoop van vastgoedbeleggingen Aankoop van immateriële vaste activa (exclusief goodwill) Opbrengst van de verkoop van immateriële vaste activa (exclusief goodwill) Aankoop van materiële vaste activa Opbrengst van de verkoop van materiële vaste activa

13 Nettokasstromen uit of aangewend bij investeringsactiviteiten Financieringsactiviteiten Inkoop of verkoop van eigen aandelen 0 0 Uitgifte of terugbetaling van promessen en andere schuldbewijzen Opbrengst van of terugbetaling van achtergestelde schulden Kapitaalaflossingen van financiële leasing 0 0 Opbrengst van de uitgifte van aandelenkapitaal Opbrengst van de uitgifte of terugbetaling van nietstemrechtverlenende kernkapitaaleffecten Opbrengst van de uitgifte of terugbetaling van bevoorrechte aandelen Uitgekeerde dividenden Nettokasstromen uit of aangewend bij financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten Nettotoename of -afname van geldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het boekjaar Gevolgen van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode Overige informatie: Betaalde rente Ontvangen rente Ontvangen dividenden (inclusief vermogensmutatiemethode) Componenten van geldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen en tegoeden bij centrale banken Leningen en voorschotten aan banken terugbetaalbaar op verzoek en termijnleningen aan banken in minder dan drie maanden Deposito's van banken terugbetaalbaar op verzoek en onmiddellijk terugbetaalbaar Geldmiddelen en kasequivalenten inbegrepen in groepen activa die worden afgestoten Totaal Waarvan niet beschikbaar

KBC GROEP NV AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS (N 1) GEDATEERD 10 FEBRUARI 2015

KBC GROEP NV AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS (N 1) GEDATEERD 10 FEBRUARI 2015 Dit document is een vertaling van de Engelstalige Aanvulling N 1 op het Basisprospectus die door de FSMA werd goedgekeurd. In geval van enige tegenstrijdigheden tussen de Engelse en de Nederlandse versie

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Overzichten geconsolideerde jaarrekening

Overzichten geconsolideerde jaarrekening Overzichten geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans Per 31 december 2015 Per 31 december 2014 In miljoenen euro's Activa Geldmiddelen en kasequivalenten 64.943 43.409 Vorderingen op andere

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

Accentis focust op vastgoedbeleggingen

Accentis focust op vastgoedbeleggingen PERSBERICHT Accentis NV Halfjaarresultaten 2008 Accentis focust op vastgoedbeleggingen Merelbeke, 29 augustus 2008 1. Geconsolideerde cijfers 30 juni 2008 1.1 Geconsolideerde resultatenrekening (in 000

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Succesvolle opstart Qrf

Succesvolle opstart Qrf PERSBERICHT Gereglementeerde info 28/02/2014 om 7.00U Succesvolle opstart Qrf JAARRESULTATEN 18/12/2013 tot 30/12/2013 Qrf heeft op 18 december 2013 haar beursintroductie op Euronext succesvol gerealiseerd.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 Embargo, 1 maart 2012 te 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 2011 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening La Gamme d Amour, James Ensor 119 jaarverslag van kbc 2007 VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN KBC GROEP NV OVER DE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014. NV Nederlandse Spoorwegen

HALFJAARBERICHT 2014. NV Nederlandse Spoorwegen HALFJAARBERICHT 2014 NV Nederlandse Spoorwegen Pagina 2/16 Halfjaarcijfers 2014 NV Nederlandse Spoorwegen Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2014 NV Nederlandse Spoorwegen (in miljoenen euro's)

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

AANVULLING van 10/01/2012 op het prospectus van 06/06/2011 voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN

AANVULLING van 10/01/2012 op het prospectus van 06/06/2011 voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN EMITTENT: LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel AANVULLING van 10/01/2012 op het prospectus van 06/06/2011 voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 Tussentijds verslag Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 3 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 7 Eerste halfjaar: nettowinst

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00. Tussentijds jaarverslag

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00. Tussentijds jaarverslag Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Tussentijds jaarverslag Beluga realiseerde over de eerste

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

10 RESULTAAT GEASSOCIEERDE DEELNEMINGEN Resultaat geassocieerde deelnemingen TOTAAL WINSTBELASTING

10 RESULTAAT GEASSOCIEERDE DEELNEMINGEN Resultaat geassocieerde deelnemingen TOTAAL WINSTBELASTING JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

7. Geconsolideerd resultaat + 14,0% EUR 262,7 miljoen t.o.v. EUR 230,5 miljoen. + 15,0% EUR 356,6 miljoen t.o.v. EUR 310,0 miljoen

7. Geconsolideerd resultaat + 14,0% EUR 262,7 miljoen t.o.v. EUR 230,5 miljoen. + 15,0% EUR 356,6 miljoen t.o.v. EUR 310,0 miljoen *********************************************** Boekjaar 2006/2007, afgesloten op 31 maart 2007 Groep COLRUYT: uitzonderlijke stijging van de resultaten ***********************************************

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Solvac: Interimdividend 2016 van 2,70 bruto

Solvac: Interimdividend 2016 van 2,70 bruto SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Elyzeese Veldenstraat, 43 - B- 1050 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 29 July om 18:00 u. Gereglementeerde informatie

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie)

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Halfjaarlijks resultaat: 62 miljoen (tegenover 35 miljoen in juni 2011) Eigen vermogen

Nadere informatie

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT Bijlagen: Financiële staten 1 geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 2014 2013 Huurinkomsten 40.037 39.914 Met verhuur verbonden kosten -22 4 NETTOHUURRESULTAAT 40.015 39.918 Recuperatie

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam 1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam Halfjaarbericht 2013 Inhoud Pagina Persbericht 1 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Mutatie-overzicht eigen vermogen

Nadere informatie

Tessenderlo Group HY15 resultaten

Tessenderlo Group HY15 resultaten Gereglementeerde informatie 1 Brussel, 26 augustus 2015 Persbericht Tessenderlo Group HY15 resultaten Belangrijke gebeurtenissen - Op 10 april 2015 kondigde Tessenderlo Group een investering aan van 50

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Raad van Bestuur stelt nieuwe bestuurders voor

Raad van Bestuur stelt nieuwe bestuurders voor Raad van Bestuur stelt nieuwe bestuurders voor Zoals aangekondigd publiceerde de vennootschap vandaag zijn Jaarlijks Financieel Verslag 2013. De Raad van Bestuur besliste vandaag ook om de benoeming van

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

Grontmij op koers in eerste halfjaar 2007

Grontmij op koers in eerste halfjaar 2007 De Bilt, 16 augustus 2007 Persbericht Grontmij NV De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com Grontmij op koers in eerste halfjaar

Nadere informatie

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 42.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1, art. 87 en 87bis+B40) Boekwaarde Code

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie