Schoolgids RSG Ter Apel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids RSG Ter Apel

2 CONTACTGEGEVENS Oude Weg LB Ter Apel Banknummer: IBAN: NL51ABNA BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen (ISK) Ter Apelervenen MC Ter Apel

3 VOORWOORD Geachte ouder(s), verzorger(s), De schoolgids 2014 / 2015 is digitaal beschikbaar. Gegevens van onze school worden openbaar gemaakt via Schoolvenster (www.schoolvo.nl) Dit is een initiatief van de sectororganisatie VO-raad. In deze schoolgids zult u hopelijk alle informatie vinden die u nodig hebt. Mocht uw vraag niet beantwoord worden, aarzel niet en neem contact met ons op. Dat kan telefonisch ( ) of per of via de website Ook via het ouderbulletin dat - behalve in de zomervakantie- elke even maand verschijnt, zullen we u op de hoogte houden. Namens het voltallige team wens ik alle leerlingen een heel fijn, succesvol en zeker ook een leerzaam schooljaar toe. Jan de Wit, Rector RSG Ter Apel 3

4 INHOUD CONTACTGEGEVENS... 2 VOORWOORD... 3 INHOUD... 4 LESTIJDEN... 5 VAKANTIES... 5 CONTACTEN MET DE SCHOOL... 6 HOOFDDOELSTELLING... 7 KWALITEITSZORG EN KWALITEIT VAN DE SCHOOL... 7 EXAMENRESULTATEN 2014 EN OPBRENGSTENKAART OPBRENGSTENOORDEEL 2014 (GEBASEERD OP RESULTATEN VAN 2011, 2012 EN 2013)... 8 LESSENTABELLEN ZORG OP DE RSG ONDERWIJSTIJD RECHTEN EN PLICHTEN KLACHTENREGELING PERSOONSREGISTRATIE VEILIGHEIDSBELEID EEN VERTROUWELIJK GESPREK FINANCIELE ZAKEN BIJLAGEN

5 LESTIJDEN 1e en 2e klassen overige klassen 1 e bel uur 1 e bel 8.10 uur 1 e uur e uur e uur e uur e uur Pauze Pauze e uur e uur e uur e uur Pauze Pauze e uur e uur e uur e uur e uur e uur VAKANTIES Herfstvakantie maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober 2014 Studiedag personeel donderdag 27 november 2014 Kerstvakantie maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015 Rosenmontag maandag 16 februari 2015 Voorjaarsvakantie maandag 23 februari t/m vrijdag 27 februari 2015 Goede Vrijdag & Pasen vrijdag 3 t/m woensdag 8 april 2015 Koningsdag maandag 27 april 2015 Meivakantie vrijdag 1 t/m vrijdag 8 mei 2015 Hemelvaart donderdag 14 t/m vrijdag 15 mei e Pinksterdag maandag 25 mei 2015 Zomervakantie maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus

6 CONTACTEN MET DE SCHOOL ALGEMEEN Op onze school heeft elke klas een mentor. Deze mentor geeft aan de betreffende groep les en treedt daarnaast op als vraagbaak, gesprekspartner en probleemoplosser. De mentor zal proberen met de klas als geheel contacten te onderhouden, maar ook met individuele leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Mentoren volgen het studieverloop van hun mentorleerlingen intensief en nemen in overleg met de teamleider hierover contact op met de leerlingen en/of de ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) met vragen over de voortgang of het welzijn van hun kind, worden gevraagd contact op te nemen met de mentor. DE SCHOOLLEIDING De schoolleiding bestaat uit de rector, hoofd bedrijfsvoering, vier teamleiders en de teamleider ISK. De schoolleiding houdt zich bezig met de algehele leiding van de school, zaken als onderwijskundige en financiële aansturing, personeelszaken en gebouwbeheer. De school heeft vier onderwijs teams en een locatie ISK. De teamleider draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken van zijn afdeling. Hij voert gesprekken met de leraren in zijn team om tot een optimale afstemming van het onderwijs te komen. In sommige gevallen zal de teamleider zich ook bemoeien met leerlingzaken. Het gaat dan vaak om incidenten van ernstiger aard. DE LEERLINGENOPVANG De medewerkers van de leerlingenopvang nemen de lopende leerlingzaken voor hun rekening. Leerlingen die zich moeten melden, melden zich bij de leerlingenopvang. Ook kleine incidenten die op school plaatsvinden worden door de medewerkers van de leerlingenopvang opgepakt. Mocht u gedurende de schooldag informatie over uw kind willen doorgeven, dan kunt u via de school contact opnemen met de leerlingenopvang. DE SCHOOLDECAAN De schooldecaan organiseert voorlichtingsbijeenkomsten om informatie te verstrekken over richtingkeuze, vakkenpakket, vervolgstudie en beroep. U kunt via de school contact met de decaan opnemen om een afspraak te maken. De decaan helpt leerlingen en hun ouders graag bij het maken van keuzes op dit terrein. 6

7 HOOFDDOELSTELLING Hoofddoelstelling van de RSG Ter Apel is het invullen van onze regiofunctie: we willen zoveel mogelijk leerlingen uit onze regio uitstekend voortgezet openbaar onderwijs aanbieden. Met uitstekend bedoelen we onderwijs dat in een veilige leeromgeving plaatsvindt: leerlingen moeten zich thuis voelen bij ons. Dat proberen we te bereiken door duidelijkheid en structuur aan te bieden zodat leerlingen (maar ook hun ouders!) weten wat er van hen verwacht wordt, maar ook weten wat ze van ons kunnen verwachten. Het is eigentijds onderwijs dat rekening probeert te houden met verschillen tussen leerlingen (en hun behoeftes) en dat alle leerlingen uitdaagt om hun capaciteiten optimaal te ontwikkelen. Dit alles geldt ook voor onze zogenaamde zorgleerlingen. Leerlingen met leer en/of gedragsproblemen proberen we met extra begeleiding tot optimale ontplooiing te laten komen. We zijn van mening dat we door deze werkwijze onze leerlingen de kennis en vaardigheden kunnen laten verwerven die ze nodig hebben in hun toekomst als sociale en mondige burgers. KWALITEITSZORG EN KWALITEIT VAN DE SCHOOL Onder het kopje Hoofddoelstelling hierboven kunt u lezen wat we verstaan onder een goede school. Daar horen natuurlijk kernbegrippen bij als veiligheid, goede resultaten, plezier, (buitenschoolse) activiteiten, enz. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk deze belangrijke zaken duidelijk te meten en via cijfers of statistieken weer te geven. Via het afnemen van allerlei enquêtes bij ouders op ouderavonden, via een kwaliteitsavond voor ouders en via enquêtes onder leerlingen en gesprekken met de leerlingenpanels, proberen we toch deze zaken in kaart te brengen. Samen met de peilingen die onder de leraren plaatsvinden, krijgen we van onze kwaliteit een aardig beeld. De komende jaren zullen we over steeds meer gegevens beschikken en deze publiceren in de schoolgids. Nu worden de resultaten van de enquêtes via het ouderbulletin gepubliceerd. EEXAMENRESULTATEN 2014 EN 2013 In onderstaand schema zijn de totale examenresultaten van 2014 en 2013 vermeld. Percentage geslaagden BB 97 % 100 % KB 100 % 97 % Mavo 95 % 100 % Havo 93 % 96 % Vwo 100 % 94 % 7

8 OPBRENGSTENKAART

9 9

10 LESSENTABELLEN Lessentabel onderbouw Onderbouw klas 1 Onderbouw klas 2 vwo+ v/h h/m m/k k/b bb lwoo vwo+ v/h h/m m/k k/b bb lwoo ne fi 1 1 en fa du la 2 2** gs * * * * ak * * * * ec * * 2 * * lmm wi re na/sk1 * * * sc 2 2** bi * * * lmn pso zorg pso techn. pso 1 1 groen pso 1 1 econom. de lo tn 2 2 bvm mu m-uur stp 1 1 totaal * onderdeel leergebieden ** keuzevakken m-uur = mentor-uur (tijdens dit uur komen specifieke/persoonlijke zaken aan de orde) Stp = steunpuntuur (tijdens dit uur krijgen leerlingen extra ondersteuning bij de basisvakken In klas 2 wordt het resultaat van het vak filosofie (fi) opgenomen binnen het vak Nederlands. 10

11 Uitleg Leergebieden VMBO Voor leerlingen kan het leggen van verbanden tussen de diverse vakken een groot probleem zijn. Daarnaast worden door de leerlingen onderwerpen die bij meerdere vakken aan de orde komen vaak niet gezien als hetzelfde. Zeker de groep leerlingen met een beperkt leervermogen ondervindt hiervan hinder. Het is voor deze groep dan een goede zaak om vakken samen als clusters of leergebieden aan te bieden. De leergebieden, overeenkomstig het programma van de herziene onderbouw, worden binnen het lwooprogramma als zodanig aangeboden. We onderscheiden de leergebieden: Talen: een combinatie van Nederlands en Engels en eventueel Duits, gelet op het grensgebied. Mens en Natuur (lmn): een combinatie van biologie, verzorging, natuur- en scheikunde. Hierbij kan ook het vak techniek een rol spelen, maar dit vak wordt als PSO-vak aangeboden. Mens en Maatschappij (lmm): een combinatie van aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer. Creatieve vorming: een combinatie van tekenen, handvaardigheid, muziek en dramatische expressie. Naast deze leergebieden zullen de vakken lichamelijke opvoeding en wiskunde los worden aangeboden. Van het vak wiskunde verwachten we dat het sterke koppelingen maakt met de boven genoemde leergebieden. 11

12 Lessentabel bovenbouw vwo en havo H3 H4 H5 V3 V3+ V4 V5 V6 v k v k v k v k v k Ne 3 4 3, fi 1 Fa Du En La 2* gs ,5 3 3 ak wi 3,5 3,5 3,5 wa 3 3, wb wc 3 3, na 2,5 3,5 4 2,5 2, ,5 sk 2, ,5 2, bi sc 2* ec ma anw 2 ckv 1 1 mu 0,5 0,5 te hv 1 1 lo m-uur STP MWT totaal , , ,5 Verklaring: H V v k STP MWT = havo = vwo = verplichte vakken = keuzevakken = steunpuntuur = modulewerktijd * = keuzevak La of sc 12

13 Lessentabel bovenbouw vmbo BBL KBL MAVO zorg en welzijn techniek breed zorg en welzijn techniek breed klas 3 klas 4 klas 3 klas 4 klas 3 klas 4 klas 3 klas 4 klas 3 klas 4 ne 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 4 fa 3 *** 4 * du 3 *** 4 * en 3 3,5 3 3,5 3 3,5 3 3,5 3,5 4 bi 2,5 4 2,5 4 2 *** 4 * gs 2 4 * ak 2 4 * wi * 4* 3 4 3,5 4 * re 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 nask1 2,5 4 2,5 4 3 *** 4 * nask2 2 4 * ec 2 *** 4 * ckv ml ml 2 3 3,5 3 * 3,5 * lo bg ne+ 1 ** en+ 1 ** wi+ 1 ** m-uur totaal 32, ,5 30,5 32, ,5 32,5 30, ,5-32,5 Verklaring: bbl = basisberoepsgerichte leerweg kbl = kaderberoepsgerichte leerweg bg = beroepsgerichte vak (zorg en welzijn of techniek breed) m-uur = mentor-uur (tijdens dit uur komen specifieke/persoonlijke zaken aan de orde) * = keuzevakken (in MAVO 4: vier kiezen) ** = MAVO+ vakken *** = keuzevak in MAVO 3. Drie kiezen. Combinatie Du, Fa en Nask1 is niet mogelijk 13

14 ZORG OP DE RSG Leerlingen die extra zorg nodig hebben op de RSG worden door de mentor, de docent, teamleider, de schoolmaatschappelijk werker of de orthopedagoog aangemeld bij het interne zorgteam. In het zorgteam hebben de zorgcoördinator, de remedial teachers en de pre-ambulante begeleider van het samenwerkingsverband zitting. De teamleiders nemen op verzoek deel aan het zorgteam. Het team vergadert zes keer per schooljaar. Het externe zorgteam wordt gevormd door de preventie-unit Groningen. In deze unit vindt overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de RSG en een aantal externe instellingen: GGZ-jeugd, de GGD, een hulpverlener van Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar van de gemeente Vlagtwedde en de jeugdagent. Vanuit de preventie-unit wordt advies gegeven aan de school. Het externe zorgteam komt zes keer per jaar bijeen. De school beschikt over een zorgplan waarin de zorgstructuur van de RSG beschreven staat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school. ONDERWIJSTIJD Het realiseren van de wettelijk verplichte onderwijstijd in een schooljaar is een belangrijke indicator in het kader van de onderwijskwaliteit van een school voor voortgezet onderwijs. De RSG hecht er aan om per leerjaar zowel kwantitatief als kwalitatief haar gerealiseerde onderwijstijd op niveau te hebben. Door onverwachte gebeurtenissen, bijvoorbeeld door langdurige ziekte van een leraar, kan het voor de school een moeilijke opgave zijn om alle lessen zonder onderbreking doorgang te laten vinden. Om de voortgang van de lessen zo goed mogelijk te waarborgen heeft de school een invalsysteem ontwikkeld. Hierbij nemen collega docenten en/of onderwijsassistenten d.m.v. studiewijzers en/of lesbrieven lessen over van afwezige docenten. Lesuitval hopen we hiermee tot een minimum te beperken. Onderstaand vindt u een overzicht van het aantal wettelijk verplichte aantal klokuren aan lessen per leerjaar en vervolgens het aantal zoals dat in het schooljaar is gerealiseerd. Leerjaar Wettelijke norm in klokuren Cijfers RSG in klokuren BBL, KBL, MAVO HAVO, VWO HAVO VWO VWO

15 RECHTEN EN PLICHTEN De leerlingen, en indien deze minderjarig zijn hun ouders, genieten de rechten en zijn gehouden aan de plichten die voortvloeien uit de onderwijsovereenkomst, die door hun schriftelijke aanmelding en formele toelating met het schoolbestuur is gesloten. De leerlingen houden in hun gedrag en uitlatingen rekening met de grondslag en doelstelling van de school, zoals vermeld in het Schoolplan (beleidsgedeelte). De leerlingen en personeelsleden hebben ten opzichte van elkaar de plicht te zorgen voor een werkbare situatie, waarin goed onderwijs kan worden gevolgd, en gegeven, in een passende sfeer. De leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de regels die gelden in de school. Evenzo hebben zij het recht organen en personeelsleden te houden aan de regels die ten aanzien van hen gelden in de school. De leerlingen en personeelsleden zijn respect verschuldigd aan elkaar en aan alle andere personen in de school. Ook dienen zij zorgvuldig om te gaan met alle goederen van elkaar, van alle andere personen in de school en alle andere goederen in de school. KLACHTENREGELING Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Soms gaat het wel eens mis en hebben we te maken met meningsverschillen of botsingen. We beschouwen iedereen (leerlingen, ouders, medewerkers) als volwaardige gesprekspartners en dus proberen we in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien bij de directiesecretaresse, mevr. Wever. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. Het wordt op prijs gesteld indien iemand die wil klagen dat eerst kenbaar maakt bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen worden. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon , fax U kunt ook de website raadplegen of een sturen naar PERSOONSREGISTRATIE De school ordent uitsluitend systematisch de persoonsgegevens die vrijgesteld zijn van meldingsplicht. U kunt als u dat wilt via de directeur inzage in de eigengegevens krijgen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van kracht. Gebruik beeldmateriaal Tijdens lessen worden soms opnames of foto s gemaakt van de docent. Dit beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt door de docent en degene die de opnames maakt. Bijvoorbeeld om andere collega s een bepaalde lesmethodiek te laten zien. Bij lichamelijke opvoeding worden opnames gemaakt om bewegingen bij bepaalde oefeningen of sporten te kunnen analyseren. Voor opnames die gemaakt worden om te gebruiken voor werving of publiciteit wordt vooraf toestemming gevraagd. 15

16 VEILIGHEIDSBELEID Het veiligheidsbeleid is beschreven in het Veiligheidsplan van de school. U kunt dit veiligheidsplan opvragen bij de school via Dit veiligheidsplan is opgesteld om de veiligheid op school te waarborgen. Het gaat over de fysieke en sociale veiligheid op school. Bij fysieke veiligheid kunt u denken aan het installeren van een brandalarm of het voorkomen van losliggende traptreden. Sociale veiligheid gaat onder andere over het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. In het veiligheidsplan beschrijft de school welke afspraken zijn gemaakt om de veiligheid op school te garanderen. U kunt in het plan ook nalezen wie de vertrouwenspersonen zijn op school, hoe de klachtenprocedure is geregeld en waar u de onafhankelijke klachtencommissie vindt. Elke middelbare school is verplicht om een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie te hebben. Het veiligheidsplan zelf zal jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden. EEN VERTROUWELIJK GESPREK Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen bij ons op school. Mocht dat niet het geval zijn dan is het wenselijk om daarover te praten om naar verbetering te zoeken. De mentor speelt daar vaak een centrale rol in. Toch kan het voorkomen dat een leerling de voorkeur geeft aan iemand anders op school of juist iemand buiten school om hierover mee te praten. Voor zeer serieuze problemen waar leerlingen de steun nodig hebben van een deskundige, hebben we vertrouwenspersonen in en buiten de school. Alle vertrouwenspersonen, zowel binnen als buiten de school, hebben geheimhoudingsplicht. De volgende personen zijn vertrouwenspersoon: Intern: Vacature; Mevrouw C.C.S. Teepen, Vaart z.z. 167, 7833 AH Nieuw Amsterdam, Extern: De heer J. Wibbens, De Gang 1A, 9531 JK Borger, , internet: 16

17 FINANCIELE ZAKEN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE Verschillende extra activiteiten worden niet gesubsidieerd door de rijksoverheid, de gemeente of het schoolbestuur. Om deze activiteiten toch uit te kunnen voeren, vraagt de school een vrijwillige bijdrage aan de ouder(s)/verzorger(s). Sinds de invoering van de Wet Voortgezet Onderwijs sluit de school ieder schooljaar schriftelijk met de ouder(s)/verzorger(s) een overeenkomst om deze ouderbijdrage te mogen innen. Het aangaan van deze overeenkomst geschiedt op vrijwillige basis. Het is echter wel zo, dat een leerling alléén aan de in deze overeenkomst genoemde activiteiten kan deelnemen als de ouder(s)/ verzorger(s) hiervoor hebben betaald. Wanneer er wordt gekozen om een deel van de kosten niet te betalen zal, wanneer er toch gebruik gemaakt wordt van genoemde activiteiten of deelgenomen wordt aan een excursie, in de loop van het schooljaar steeds een nota worden gezonden. Neemt een leerling niet deel aan de activiteiten, dan zal hij/zij een alternatief programma volgen. Voor het schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op 62,50. De vrijwillige ouderbijdrage betreft bijdragen voor: a. Activiteiten en evenementen: 22,50 - Sportevenementen (sportdagen ed) - Festiviteiten en feestdagen (oa kerstviering) - Cultuur en projecten (toneel/dansvoorstellingen, - Veilig internet/cyberpesten, Veilig uitgaan, Veilig verkeer, ed) - Gebruik van internet en laptops b. Excursies per leerjaar 30,00 c. Overige: 10,00 - Gebruik van een schoollocker/bagagekluis - Leerlingenpas (incl. 10 afdrukken) voor kopieerapparaten en printers (kosten per kopie bedragen 0,05 ; Overige schoolkosten per leerjaar: Brugklassen 1: - excursie VWO+ klas: P.M.,- (op vrijwillige basis; wordt later geïnd) - Borg boeken en kluissleutel: 100,- Leerjaar 2: Geen verdere schoolkosten Leerjaar 3: - Werkweek buitenland: 327,50 huidige 2 e klas (is voor gespaard) 355,00 huidige brugklassers) Voor de klassen 3 kader en basis, de beroepsgerichte vakken: - Bijdrage aan gebruik en verbruik materialen; gebruik werkkleding; 30,00 gebruik veiligheidskleding; 17

18 Leerjaar 4: - Meerdaagse excursie Rome 525,00 (vwo+, La; op vrijwillige basis; wordt later geïnd (eens per twee jaar) - Grafische rekenmachine 110,00 (VH) - Vakexcursies P.M. (wordt later geïnd) Voor de klassen 4 kader en basis, de beroepsgerichte vakken: - Bijdrage aan gebruik en verbruik materialen; gebruik werkkleding; 30,00 gebruik veiligheidskleding; Leerjaar 5: - Meerdaagse excursie 140,00 (H; op vrijwillige basis; wordt apart geïnd) - Meerdaagse excursie 200,00 (V; op vrijwillige basis; wordt apart geïnd) - Vakexcursies P.M. (wordt later geïnd) Leerjaar 6: - Vakexcursies P.M. (wordt later geïnd) Het niet betalen van de ouderbijdrage heeft geen consequenties voor de inschrijving van uw zoon/dochter. Een modelovereenkomst ouderbijdrage is op website opgenomen. BOEKEN, LEER- EN HULPMIDDELEN Met ingang van het schooljaar zijn de leermiddelen (schoolboeken en veel lesmaterialen) voor uw kind gratis. Leermiddelen worden door het eigen boekenfonds van de RSG aangeschaft en aan de leerlingen beschikbaar gesteld. Het betreft: leerboeken; werkboeken; projectboeken en tabellenboeken; examentrainingen en examenbundels; eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd s en dvd s (als het voor dat leerjaar nodig is); licentiekosten van digitaal leermateriaal. 18

19 Voor het gebruik van de gratis lesmaterialen wordt een gebruikersovereenkomst aangegaan. Schade aan de in bruikleen gegeven boeken komt voor rekening van de bruikleennemer. Er kan een borgsom gestort worden voor schade. In de gevraagde borg van 100,- is een bedrag van 10,- begrepen als borg voor een te verstrekken kluissleutel. Indien borg is gestort geldt deze voor de gehele schoolloopbaan. De maximale borgsom is bij twee of meer schoolgaande kinderen 200,-. De RSG vergoedt over de borgsom rente. Voor het schooljaar bedraagt deze 2%. Een model bruikleenovereenkomst schoolboeken is opgenomen op de website. Expliciet wordt vermeld: het betalen van de borg is geen voorwaarde voor verstrekking van het boekenpakket. OVERIGE LESMATERIALEN Sommige lesmaterialen worden niet gratis beschikbaar gesteld. Dat betreft bijvoorbeeld materiaal voor meerdere schooljaren of voor algemeen gebruik. Door het ministerie zijn als voorbeelden gegeven: atlas; woordenboek; laptop; rekenmachine; sportkleding; gereedschap; schrift en multomap; pennen en dergelijke. OVERIGE KOSTEN De overige zelf aan te schaffen leermiddelen blijven dus beperkt tot: Een goede passer, geo-driehoek en de kosten van een rekenmachine. Vanaf de eerste klas geldt bij voorkeur de Texas Instruments TI30X II. Deze kost ongeveer 25,00. Vanaf het vierde leerjaar is in de havo- en vwo-klassen het gebruik van een grafische rekenmachine TI84-plus verplicht. Deze kost ongeveer 120,00. Voor lichamelijke opvoeding zijn een sportbroekje, sportshirt en aparte schoenen voor zaal en veld noodzakelijk. WERKWEEK/MEERDAAGSE EXCURSIES In het derde leerjaar wordt er een werkweek naar het buitenland georganiseerd. De derdejaars leerlingen kunnen een keuze maken uit een aantal reisbestemmingen. Een activiteit als de werkweek vinden we van groot belang, omdat ontwikkeling van leerlingen ook buiten het leslokaal dient plaats te vinden. 19

20 Mocht een leerling onverhoopt niet kunnen deelnemen aan de werkweek, dan wordt een alternatief programma met vergelijkbare doelstellingen aangeboden. Voor doublanten bestaat de mogelijkheid voor de tweede keer deel te nemen aan de werkweek. De schoolleiding beoordeelt verzoeken van ouder(s)/verzorger(s) om hun zoon/dochter niet te laten deelnemen aan de werkweek. Deze verzoeken kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op medische of religieuze gronden. Mocht aan het verzoek gebaseerd zijn op financiële argumenten, wordt gewezen op toeslagen of tegemoetkomingen van de rijksoverheid ofwel regelingen van Gemeentelijke afdelingen Sociale Zaken. Indien men bewijsbaar een beroep heeft gedaan op deze regelingen, is met de rector overleg mogelijk over gespreide betaling. Reductie wordt in principe niet verleend. Vanaf de eerste klas is het mogelijk te sparen voor de werkweek. In de eerste klas kunnen twee termijnen gespaard worden, in de tweede klas weer twee termijnen en in de derde klas het laatste termijn. Het spaarbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Mocht een leerling tussentijds de school verlaten, dan wordt het tot op dat moment gespaarde bedrag volledig teruggestort. Voor de in de bovenbouw van havo en vwo georganiseerde meerdaagse excursies wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage gevraagd. TEGEMOETKOMING IN DE STUDIEKOSTEN/KINDGEBONDEN BUDGET/VERZEKERING Kindgebonden budget. U ontvangt vanzelf bericht als u volgens de gegevens van de IB-groep recht heeft op een kindgebonden budget. Mocht u geen bericht hebben ontvangen terwijl u hier wel recht op heeft, dan kunt u het kindgebonden budget zelf aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U kunt de toeslag regelen op de website De kinderbijslag blijft gewoon bestaan naast het kindgebonden budget. Stichting Leergeld. Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 die uit gezinnen met weinig financiële middelen komen. Ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op de hulp van stichting Leergeld wanneer zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen. Zij moeten dan aantonen dat hun inkomen beneden 120 procent van het bijstandsniveau ligt. Komt u hiervoor in aanmerking, dan kunt u via de website zelf een vergoeding voor de schoolkosten aanvragen. Verzekering Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Alle leerlingen zijn verzekerd tijdens hun verblijf op school en bij alles wat we in schoolverband organiseren. 20

21 BIJLAGEN MODELLEN: Overeenkomst ouderbijdrage Bruikleenovereenkomst schoolboeken OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE Inleiding en Toelichting Verschillende activiteiten worden niet gesubsidieerd door de rijksoverheid, de gemeente of het schoolbestuur. Om deze activiteiten toch uit te kunnen voeren vraagt de school jaarlijks een geldelijke bijdrage van de ouders. Sinds de invoering van de Wet Voortgezet Onderwijs sluit de school ieder schooljaar schriftelijk met de ouder(s)/verzorger(s) een overeenkomst om deze ouderbijdrage te mogen innen. Het aangaan van de overeenkomst geschiedt op vrijwillige basis. Het is echter wel zo, dat een leerling alléén aan de in deze overeenkomst genoemde activiteiten kan deelnemen als de ouder(s) (wettelijke vertegenwoordiger) hiervoor hebben betaald, tenzij men voor (gedeeltelijke) kwijtschelding in aanmerking komt. DE ONDERGETEKENDE: Naam ouder/verzorger Dhr/mevr... Adres ouder/verzorger Straat... Pc... Plaats... Namens de leerling Naam... Klas... Verklaart als volgt aan de ouderbijdrage voor het komende schooljaar te willen bijdragen: Activiteiten en evenementen 22,50 Sportevenementen sportdagen, schaatsevenement Festiviteiten feestdagen o.a. kerstviering Cultuur, -projecten o.a. Grunniger Weke, Toneel-/Dansvoorstelling, Veilig internet/(cyber)pesten, Genotmiddelen, Veilig uitgaan Eendaagse excursies 30,00 Overig Gebruik kluisje schooljaar ,00 Gebruik kopieer/printapparatuur ,50 Wanneer ervoor wordt gekozen om een deel van de kosten niet te betalen zal, wanneer er toch gebruik gemaakt wordt van genoemde activiteiten of deelgenomen wordt aan een excursie in de loop van het schooljaar steeds een nota worden gezonden. Akkoord voor deelname en betaling ten bedrage van. (maximaal 62,50) Plaats: Datum: Handtekening Reductie- en kwijtscheldingsregeling De rector kan aan de ouder/verzorgers reductie of kwijtschelding verlenen op de ouderbijdrage indien - met succes een beroep is gedaan op de toeslagenregeling Kindgebonden budget ; - een beroep is gedaan op de tegemoetkomingsregeling van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente. Waarbij de reductie of kwijtschelding 5,- voor elke 100,- toeslag zal bedragen. 21

22 BRUIKLEENOVEREENKOMST SCHOOLBOEKEN DE ONDERGETEKENDEN: 1. Regionale Scholengemeenschap Ter Apel (RSG Ter Apel) Hierna te noemen "bruikleengever" en 2. Naam ouder/verzorger Dhr/mevr... Adres ouder/verzorger Straat... Pc... Plaats... Namens de leerling Naam... Klas... Hierna te noemen "bruikleennemer" Ondergetekenden, hierna gezamenlijk te noemen: "partijen" NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 1. Bruikleengever wenst leerlingen in het voortgezet onderwijs schoolboeken gratis ter beschikking te stellen; 2. Ter uitvoering van hetgeen gesteld onder 1. wensen partijen de tussen hen bestaande rechtsverhouding in de navolgende voorwaarden en bepalingen te regelen. EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: Artikel 1 Definities 1. "Schoolboeken": de in de bijlage, gevoegd bij het boekenpakket, vermelde boeken; 2. "Overeenkomst": de onderhavige overeenkomst; 3. "Duur van de Overeenkomst": periode waarin bruikleengever de schoolboeken ter beschikking stelt van de bruikleennemer; 4. "Borgsom" : bedrag dat wordt gevraagd als garantstelling voor de schoolboeken die eigendom blijven van RSG Ter Apel. Artikel 2 1. Bruikleengever geeft aan bruikleennemer de schoolboeken voor de duur van de overeenkomst in bruikleen. Deze duur wordt bepaald zoals onderstaand in b. en c. is aangegeven. a. De bijlage zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 kan per schooljaar verschillen. Deze bijlage wordt eveneens door partijen getekend. b. De bruikleenovereenkomst begint zodra de leerling aan de RSG Ter Apel staat ingeschreven. c. De einddatum van de bruikleenovereenkomst valt samen met de datum van uitschrijven van de leerling van de RSG Ter Apel. 2. Bruikleennemer verklaart bij het ondertekenen van de bijlage, gevoegd bij het boekenpakket, dat hij de in de bijlage genoemde schoolboeken in goede staat van onderhoud van bruikleengever in ontvangst heeft genomen. 3. Bruikleennemer zal in het gebruik van de schoolboeken de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. 4. Bruikleennemer is aansprakelijk voor alle schade aan de schoolboeken die ontstaat zolang hij deze onder zich heeft. 5. De bruikleennemer zal de schoolboeken op eerste verzoek van bruikleengever binnen twee weken na genoemd verzoek afleveren aan de bruikleengever met inachtneming van het hierna bepaalde. Artikel 3 1. De bruikleennemer verplicht zich om: a. zorgvuldig om te gaan met de schoolboeken; b. de schoolboeken te kaften; c. de schoolboeken niet met stift, pen, potlood of anderszins van enige opmerkingen te voorzien; d. de schoolboeken te gebruiken in overeenstemming met hun bestemming. 22

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Uw bijdrage aan de schoolkosten

Uw bijdrage aan de schoolkosten Uw bijdrage aan de schoolkosten INFORMATIE VOOR DE OUDERGELEDING IN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. WAAROVER HEBT U IETS TE ZEGGEN EN WAAROVER NIET? Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) Landelijke Oudervereniging

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie