Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl"

Transcriptie

1 Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene arbeidsvoorwaarden 4 Artikel 1: Definities 4 Artikel 2: Toepasselijkheid 5 Artikel 3: De uitzending 5 Artikel 4: Standplaats en werktijden 6 Artikel 5: Ziekte 6 Artikel 6: Vakantie 9 Artikel 7: Geheimhoudingsplicht 9 Artikel 8: Eigendom van auteurs- en andere rechten 10 Artikel 9: Documenten 10 Artikel 10: Boetebeding 11 Artikel 11: Niet verschijnen door de flexmedewerker 11 Artikel 12: Wet bescherming persoonsgegevens 12 Artikel 13: Aanvulling / wijziging voorwaarden 12 Artikel 14: Overig 12 Appendix A. 13 Aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op flexmedewerkers in dienst van Start People Transport Flex B.V. Artikel A1: De te verrichten werkzaamheden/functie 13 Artikel A2: Digitale tachograaf/bestuurderskaart 14 Artikel A3: Rij- en rusttijden 14 Artikel A4: Wegvallen van de te verrichten werkzaamheden 15 Artikel A5: Gebruik voer- en werktuigen, gereedschappen en andere (gebruiks) voorwerpen 15 Artikel A6: Disciplinaire maatregelen 18 Artikel A7: Vakantie 18 Appendix B. 19 Aanvullende bepaling die van toepassing is op flexmedewerkers in dienst van Start People Diensten B.V. Artikel B1: Detacheringsovereenkomst 19 2

3 Inleiding Beste flexmedewerker, Hartelijk welkom als flexmedewerker. Nu je via ons aan het werk gaat, bouw je allerlei rechten op. Zo bieden wij je een goed pakket aan gunstige arbeidsvoorwaarden, een goed salaris en de nodige verzekeringen. Tegenover deze rechten staan ook enkele plichten. Deze voorwaarden geeft je een overzicht van deze rechten en plichten, die gelden naast de toepasselijke CAO voor Uitzendkrachten. Lees ze door voordat je aan het werk gaat. Dan weet je snel wat wij van jou verwachten en wat jij van ons mag verwachten. We maken meteen van de gelegenheid gebruik om je veel succes en plezier te wensen met je werkzaamheden. We hopen je nog lang als flexmedewerker bij ons te mogen begroeten! Heb je na het lezen van deze voorwaarden nog vragen of opmerkingen? Bel dan gerust met jouw contactpersoon op de vestiging. 3

4 Algemene arbeidsvoorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene arbeidsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. CAO-UK: CAO voor Uitzendkrachten met bijlagen, zoals deze thans luidt of zoals deze na wijziging zal gaan luiden; 2. opdrachtgever: de opdrachtgever van de uitzendonderneming bij wie een flexmedewerker in het kader van een opdracht in dienst van de uitzendonderneming werkzaamheden verricht; 3. plaatsings- of uitzendbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de plaatsing van de flexmedewerker bij een specifieke opdrachtgever; 4. bevestiging volgen inlenersbeloning: bevestiging dat de flexmedewerker wordt verloond overeenkomstig de rechtens geldende beloning van de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever; 6. uitzendovereenkomst: de uitzendovereenkomst zoals gedefinieerd in artikel 7:690 BW tussen de uitzend onderneming en de flexmedewerker. De uitzendovereenkomst kan in twee vormen worden aangegaan: de uitzendovereenkomst met uitzendbeding en de detacheringsovereenkomst; 7. uitzendovereenkomst met uitzendbeding: de uitzendovereenkomst die wordt aangegaan voor de duur van de terbeschikkingstelling en maximaal tot het einde van fase A; 8. detacheringsovereenkomst: de uitzendovereenkomst die wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd; 9. uitzendonderneming: de werkgever, zijnde de vennootschap waarmee de flexmedewerker een uitzendovereenkomst heeft gesloten. 5. flexmedewerker: de natuurlijke persoon die met de uitzendonderneming een uitzendovereenkomst aangaat en vervolgens bij een opdrachtgever onder diens toezicht en leiding werkzaamheden verricht; 4

5 Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 De uitzending 1. Door inschrijving bij de uitzendonderneming aanvaardt de flexmedewerker zich akkoord met de inhoud van de onderhavige algemene arbeidsvoorwaarden en de toepasselijkheid van de CAO-UK. De onderhavige algemene arbeidsvoorwaarden en de CAO-UK zijn van toepassing op elke afzonderlijke uitzendovereenkomst gedurende fase A, B en C indien en zodra deze tot stand komt tussen de uitzendonderneming en de flexmedewerker. 2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de flexmedewerker slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door de uitzendonderneming uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 3. De flexmedewerker die eenmaal op voornoemde voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere uitzendovereenkomsten tussen hem en de uitzendonderneming. 1. Uitzending door de uitzendonderneming vindt te allen tijde plaats op basis van een uitzendovereenkomst. Op de uitzendovereenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden, de CAO-UK, het fasensysteem zoals omschreven in de CAO-UK, de plaatsingsbevestiging (in geval van een detacheringsovereenkomst) en de bevestiging betreffende het volgen van de inlenersbeloning van toepassing. 2. De plaatsingsbevestiging bevat informatie over onder meer: de naam en het adres van de opdrachtgever, de functie, de datum van aanvang van de uitzending, de gebruikelijke wekelijkse arbeidsduur, de werktijden, het bruto uursalaris, de emolumenten en indien mogelijk de duur van de uitzending. 3. In de bevestiging betreffende het volgen van de inlenersbeloning wordt onder andere aangegeven met ingang van welke datum de flexmedewerker overeenkomstig de rechtens geldende beloning van de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever wordt verloond. 4. De flexmedewerker dient onmiddellijk na ontvangst van de uitzendovereenkomst en/of plaatsingsbevestiging en/of de bevestiging betreffende het volgen van de inlenersbeloning de gegevens te controleren. Indien de flexmedewerker niet per omgaande na ontvangst van voornoemde stukken 5

6 schriftelijk aan de uitzendonderneming heeft medegedeeld dat de hierin genoemde gegevens onjuist of onvolledig zijn weergegeven, staat de inhoud van de stukken vast. Artikel 4 Standplaats en werktijden 1. De flexmedewerker heeft geen vaste standplaats. De plaats waar de arbeid wordt verricht, wordt door de uitzendonderneming in overleg met de opdrachtgever bepaald. De flexmedewerker kan in beginsel in geheel Nederland worden ingezet. 2. De flexmedewerker is verplicht zich te houden aan de werktijden van de opdrachtgever. Indien en voorzover het belang van de werkzaamheden dit naar het oordeel van de opdrachtgever noodzakelijk maken, is de flexmedewerker gehouden tijdelijk ook op andere dan de voor hem vastgestelde werktijden arbeid te verrichten (hieronder begrepen storings- en consignatiediensten in de avonduren en weekenden). 3. Indien dit bij de opdrachtgever gebruikelijk is, zal de flexmedewerker arbeid verrichten in ploegendienst. Artikel 5 Ziekte 1. Ingeval de flexmedewerker wegens ziekte geen werkzaamheden kan verrichten, zal hij hiervan onverwijld, doch uiterlijk vóór 9.00 uur in de morgen van de eerste ziektedag aan de uitzendonderneming en diens opdrachtgever melding maken. 2. Bij ziekte dient de flexmedewerker tot nader order tijdens werkuren thuis te blijven om een bezoek van een vertegenwoordiger van de uitzendonderneming of een in opdracht van de uitzendonderneming werkende controleur en/of arts mogelijk te maken. 3. Indien de flexmedewerker tijdens ziekte op een adres verblijft dat een ander is dan bekend is bij de uitzendonderneming, dient de flexmedewerker dit bij de ziekmelding door te geven. 4. Indien de flexmedewerker wegens ziekte of een defect aan de bel een vertegenwoordiger van de uitzendonderneming of een in opdracht van de uitzendonderneming werkende controleur en/of arts niet de toegang tot zijn huis kan verschaffen dient de flexmedewerker dit bij zijn ziekmelding door te geven. 6

7 5. Bij ziekte dient de flexmedewerker zo spoedig mogelijk geneeskundige hulp in te roepen. De flexmedewerker dient zich gedurende het gehele verloop van de ziekte onder behandeling te blijven stellen en de voorschriften van de behandelend geneeskundige op te volgen. 6. Tijdens de ziekteperiode zal de uitzendonderneming regelmatig contact houden met de flexmedewerker en zich inspannen om herstel te bevorderen. De flexmedewerker dient er dan ook voor zorg te dragen dat hij zoveel mogelijk telefonisch bereikbaar is. In ieder geval dient de flexmedewerker binnen 24 uur nadat de uitzendonderneming daarom heeft verzocht telefonisch contact met de uitzendonderneming op te nemen. 7. De flexmedewerker dient gehoor te geven aan een oproep te verschijnen op een spreekuur van de door de uitzendonderneming aangewezen arts. Wanneer de flexmedewerker hiertoe niet in staat is dient hij dit direct kenbaar te maken aan de uitzendonderneming. 8. De flexmedewerker dient zich te onthouden van activiteiten die zijn genezing belemmeren. 9. De flexmedewerker dient gehele of gedeeltelijke werkhervatting uiterlijk vóór 9.00 uur op de dag dat hij weer gaat werken te melden aan de uitzendonderneming. 10. Indien een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte flexmedewerker op vakantie wil, dient hij toestemming te verkrijgen van de Arbo-dienst en de uitzendonderneming. 11. Als de flexmedewerker ziek wordt tijdens zijn vakantie in het buitenland, is hij gehouden zich per omgaande ziek te melden bij de uitzendonderneming onder vermelding van het exacte adres waar hij in het buitenland verblijft. 12. Wanneer de flexmedewerker ziek wordt in een EU-land dan wel in een land waarmee Nederland een bilateraal verdrag heeft gesloten inzake de sociale zekerheid (waaronder: IJsland, Israël, Kaapverdië, Kroatië, Marokko, Noorwegen, Tunesië en Turkije) is de flexmedewerker gehouden zich binnen drie dagen na zijn ziekmelding te melden bij het dichtstbijzijnde kantoor van het buitenlandse uitvoeringsorgaan Sociale Zekerheid van het land waarin hij verblijft. Een arts van deze instelling dient een verklaring over de ziekte van de flexmedewerker op te stellen en dient aan te geven of de flexmedewerker (wanneer de ziekte langer duurt dan het geplande verblijf) vanwege zijn ziekte niet in staat is naar Nederland terug te keren. Deze verklaring dient vervolgens per omgaande aan de uitzendonderneming te worden overgelegd. 13. Wanneer de flexmedewerker ziek wordt in een niet EU-land dan wel in een land waarmee Nederland geen bilateraal verdrag heeft gesloten inzake de sociale zekerheid is de flexmedewerker verplicht de uitzendonderneming per omgaande een verklaring te overleggen van een behandelend arts waaruit volgt dat hij ziek is en (wanneer de ziekte langer duurt dan het geplande verblijf) vanwege zijn ziekte niet in staat is naar Nederland terug te keren. 14. Wanneer de flexmedewerker niet aan zijn verplichtingen voldoet om een verklaring van een arts te overleggen, kan 7

8 hij voor een controle door een door de uitzendonderneming aangewezen arts naar Nederland worden teruggeroepen. 15. Indien de ziekte langer duurt dan het geplande verblijf in het buitenland, keert de flexmedewerker direct terug naar Nederland zodra hij weer in staat is om te reizen. Bij thuiskomst in Nederland dient de flexmedewerker zich direct voor controle te melden bij de Arbo-dienst van de uitzendonderneming. 16. Is de flexmedewerker arbeidsongeschikt ten gevolge van een aan derde(n) te wijten oorzaak en is (zijn) deze derde(n) daarom tot schadevergoeding jegens de flexmedewerker verplicht, dan geldt dat alle betalingen van de uitzendonderneming aan de flexmedewerker over de periode van arbeidsongeschiktheid als onverplichte voorschotbetalingen beschouwd worden, tenzij verhaal daarvan op die derde(n) niet mogelijk is. In voornoemde situatie zal de flexmedewerker alle aanspraken ter zake gederfde arbeidsinkomsten op die derde(n) aan de uitzendonderneming cederen. 17. De uitzendonderneming kan een sanctie opleggen indien de flexmedewerker zich niet houdt aan de hiervoor gestelde voorschriften dan wel de terzake geldende wet- en regel geving. Deze sanctie kan bestaan een waarschuwing, dan wel (indien de flexmedewerker werkzaam is op basis van een detacheringsovereenkomst) het opschorten/ stopzetten van de loondoorbetaling en/of het beëindigen van het dienstverband. 18. De uitzendonderneming is bevoegd de betaling van het loon van de flexmedewerker op te schorten voor de tijd gedurende welke de flexmedewerker zich niet houdt aan de onderhavige en/of anderszins door de uitzendonderneming schriftelijk gegeven voorschriften omtrent het vertrekken van inlichtingen die de uitzendonderneming behoeft om het recht op loon vast te stellen. 19. De flexmedewerker met een detacheringsovereenkomst heeft geen recht op doorbetaling van het loon ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte: indien de ziekte door opzet van de flexmedewerker is ontstaan of het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt waardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheideisen niet juist kon worden uitgevoerd; voor de tijd gedurende welke de flexmedewerker door zijn toedoen zijn genezing belemmert of vertraagt; voor de tijd gedurende welke de flexmedewerker, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid voor de uitzendonderneming of een aangewezen derde (waaronder een opdrachtgever van de uitzendonderneming) niet verricht; voor de tijd gedurende welke de flexmedewerker zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan de door de uitzendonderneming of een door deze aangewezen deskundige (bijvoorbeeld een door de uitzendonderneming ingeschakelde arts) gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn de flexmedewerker in staat te stellen passende arbeid te verrichten; 8

9 voor de tijd gedurende welke de flexmedewerker zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak; wanneer uitzendonderneming dan wel de in opdracht van de uitzendonderneming optredende controleur en/ of arts van oordeel is dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid, tenzij de flexmedewerker bewijst dat er wel sprake is van arbeidsongeschiktheid. Artikel 6 Vakantie 1. Over het opnemen van vakantiedagen dient in eerste instantie overleg met de uitzendonderneming plaats te vinden. Na akkoord van de uitzendonderneming over de op te nemen vakantiedagen dient de flexmedewerker middels het vakantieformulier de aanvraag van de vakantiedagen schriftelijk te bevestigen aan de uitzendonderneming. Wanneer er langer dan vijf werkdagen aaneengesloten vakantie wordt opgenomen, dient dit minimaal drie weken vooraf bij de uitzendonderneming te worden aangevraagd. 2. Van de verworven vakantiedagen zal de flexmedewerker met een volledige werktijd minimaal twee weken achtereenvolgend opnemen, doch de flexmedewerker heeft het recht van deze vakantie tenminste drie weken achtereenvolgend op te nemen, tenzij de belangen van de onderneming van de opdrachtgever zich hiertegen verzetten. Een en ander onder het voorbehoud dat de flexmedewerker voldoende vakantiedagen heeft opgebouwd. 3. Indien de flexmedewerker bij een opdrachtgever is tewerkgesteld en de betreffende opdrachtgever voor een periode een algehele bedrijfssluiting kent, alsmede bij uitval van de productielijnen, zal de flexmedewerker in deze periode zijn vakantiedagen opnemen. 4. Indien bij de beëindiging van het dienstverband het tegoed aan vakantiedagen negatief is, zal dit worden ingehouden op het loon en/of overige tegoeden, dan wel dient de werknemer dit aan de werkgever te vergoeden. Artikel 7 Geheimhoudingsplicht De flexmedewerker verbindt zich zowel gedurende iedere plaatsing als ook nadat de betreffende plaatsing om welke reden dan ook is geëindigd, op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de opdrachtgever waar de flexmedewerker werkzaam is geweest in het kader van een plaatsing en waarvan de flexmedewerker in het kader van zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft kennisgenomen en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of behoort te kennen. 9

10 Artikel 8 Eigendom van auteurs- en andere rechten Artikel 9 Documenten 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen auteursrechten, octrooien en merkenrechten, die - al dan niet binnen werktijd - in het kader van een opdracht / plaatsing zijn ontstaan, zullen het eigendom zijn of blijven van de betreffende opdrachtgever van de uitzendonderneming voor wie de flexmedewerker werkzaamheden heeft verricht indien en voor zover in het kader van haar opdracht aan de uitzendonderneming de hiervoor omschreven rechten zijn ontstaan. 2. Voor zover de rechten als hiervoor omschreven zijn ontstaan voor de flexmedewerker en voor vestiging en/ of de overdracht van dergelijke rechten de medewerking van de flexmedewerker noodzakelijk is, verleent de flexmede werker hierbij reeds op voorhand volmacht voor de overdracht van deze rechten aan de opdrachtgever. De flexmedewerker zal medewerking verlenen aan alle handelingen met betrekking tot de vestiging en/of de overdracht van de hiervoor omschreven rechten. Het is de flexmedewerker verboden op welke wijze dan ook documenten en/of correspondentie en/of andere informatiedragers en/of kopieën hiervan, die aan opdrachtgever toebehoren, in zijn bezit te houden, uitgezonderd voor zover en voor zolang dit voor de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever is vereist. In ieder geval is de flexmedewerker verplicht om, zelfs zonder enig verzoek daartoe, dergelijke documenten en/of correspondentie en/of andere informatiedragers en/of kopieën hiervan aan het einde van de plaatsing, ofwel bij non-activiteit om welke reden dan ook, onmiddellijk aan de opdrachtgever ter hand te stellen. 10

11 Artikel 10 Boetebeding Artikel 11 Niet verschijnen door de flexmedewerker Indien de flexmedewerker in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in artikel 7, 8 en/of 9 handelt, zal hij, in afwijking van artikel 7:650 leden 3, 4 en 5 Burgerlijk Wetboek, aan de uitzendonderneming, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare boete verbeuren ten bedrage van 5.000,- en van 500,- voor elke dag dat de overtreding na mededeling door de uitzendonderneming voortduurt, onverminderd het recht van de uitzendonderneming om, in plaats van deze boete, volledige schadevergoeding te vorderen. De flexmedewerker is in het geval van niet verschijnen bij de opdrachtgever naar wie de flexmedewerker op dat moment uitgezonden is, hetgeen ook bekend is aan de flexmedewerker door toezending van de uitzendovereenkomst en/of plaatsings bevestiging, een boete verschuldigd ten bedrage van 60,- per dag en voor elke dag dat de overtreding voortduurt. De flexmedewerker verleent aan de uitzendonderneming op voorhand toestemming om de eventueel te verbeuren boetes te verrekenen met het nog niet uitbetaalde salaris. 11

12 Artikel 12 Wet bescherming persoonsgegevens Artikel 14 Overig Om haar diensten beschikbaar te kunnen stellen en om de flexmedewerker via de uitzendonderneming te werk te stellen of aan werk te helpen, heeft de uitzendonderneming de flexmedewerker verzocht zijn persoonsgegevens te verstrekken. Op de verwerking van deze persoonsgegevens door of ten behoeve van (de activiteiten van) de uitzendonderneming is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, evenals het binnen de uitzendonderneming geldende privacystatement. Bij zijn inschrijving bij de uitzendonderneming heeft de flexmedewerker het privacystatement reeds ontvangen. 1. Indien enige bepaling van deze algemene arbeidsvoorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. 2. Op deze algemene arbeidsvoorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. Artikel 13 Aanvulling / wijziging voorwaarden 1. Werkgever is in redelijkheid gerechtigd de onderhavige voorwaarden, zonder voorafgaande toestemming van de flexmedewerker aan te vullen en/of te wijzigen, mits die wijzigingen niet zodanig van aard en omvang zijn dat de flexmedewerker in redelijkheid daaraan niet gebonden geacht kan worden. 2. Eventuele aangevulde of gewijzigde voorwaarden vervangen de eerder tussen partijen geldende arbeidsvoorwaarden. 12

13 Appendix A Aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op flexmedewerkers in dienst van Start People Transport Flex B.V. Artikel A1 De te verrichten werkzaamheden/functie 1. De flexmedewerker wordt, voor het afsluiten van de uitzendovereenkomst medisch gekeurd. Deze medische keuring dient een positieve uitslag te hebben. De kosten van de keuring komen voor rekening van de uitzendonderneming. 2. De verplichting tot keuring komt te vervallen indien uit een schriftelijk keuringsbewijs van de flexmedewerker, gedateerd uiterlijk zes maanden voor het aangaan van de uitzendovereenkomst, blijkt dat de flexmedewerker een soortgelijke medische keuring heeft ondergaan. 3. De flexmedewerker is verplicht op verzoek van de uitzendonderneming een actuele verklaring omtrent het gedrag te overleggen. De kosten van deze verklaring komen voor rekening van de flexmedewerker. 4. Werkzaamheden worden verricht bij opdrachtgever(s) van de uitzendonderneming. 5. De flexmedewerker is verplicht de aan hem opgedragen werkzaamheden te aanvaarden, tenzij deze als nietpassend moeten worden beschouwd, dit ter beoordeling van de uitzendonderneming. 6. De flexmedewerker is verplicht de door opdrachtgever voorgeschreven bedrijfsopleiding(en) te volgen, examens af te leggen en de verworven kennis te onderhouden op de bij de opdrachtgever gebruikelijke wijze. 7. De flexmedewerker is verplicht de bij de opdrachtgever gebruikelijke instructies betreffende planning, vertrektijd, laad- en lostijden en overige aan hem opgedragen werkzaamheden nauwgezet uit te voeren. Zonder voorafgaande toestemming is het de flexmedewerker niet toegestaan van deze instructies af te wijken. 8. De flexmedewerker treedt naar buiten als representant van de uitzendonderneming en de opdrachtgever en dient derhalve motivatie, vakbekwaamheid en een professionele instelling te tonen bij de uitoefening van zijn functie. 13

14 Artikel A2 Digitale tachograaf/bestuurderskaart 1. De flexmedewerker is gehouden er voor aanvang van zijn dienstverband met de uitzendonderneming zorg voor te dragen dat hij beschikt over een persoonsgebonden bestuurderskaart, verstrekt door de Inspectie Verkeer en Waterstaat, welke is benodigd voor het gebruik van de digitale tachograaf. 2. Kosten, samenhangend met de aanschaf van de bestuurderskaart, alsmede kosten voortvloeiend uit verlies, vermissing, diefstal, defect en/of oneigenlijk gebruik van de bestuurderskaart komen niet voor vergoeding door de uitzendonderneming in aanmerking. 3. De flexmedewerker is gehouden direct (telefonisch) melding te maken van verlies, diefstal, vermissing of beschadiging (waardoor gebruik onmogelijk is) van de bestuurderskaart bij de uitzendonderneming en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (via nummer ). Daarnaast is de flexmedewerker gehouden per omgaande (doch tenminste binnen zeven kalenderdagen) een nieuwe kaart aan te vragen bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Zolang de flexmedewerker door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging niet over een bestuurderskaart beschikt, dient hij zijn werk-, rij- en rusttijden bij te houden met behulp van uitdraaien uit de digitale tachograaf. Deze uitdraai dient te worden voorzien van de naam, het rijbewijsnummer en de handtekening van de flexmedewerker. 4. Indien en voor zover de flexmedewerker (tijdelijk) geen arbeid kan verrichten doordat hij om andere redenen dan door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging (tijdelijk) geen beschikking (meer) heeft over de bestuurderskaart, wordt dit geacht voor zijn rekening en risico te komen. In dat geval kan de flexmedewerker nimmer aanspraak maken op doorbetaling van zijn loon gedurende de dagen waarop hij door het ontbreken van de bestuurderskaart geen arbeid heeft kunnen verrichten. 5. Het is de flexmedewerker onder alle omstandigheden ten strengste verboden de bestuurderskaart uit te lenen aan andere chauffeurs en/of of ter beschikking te stellen aan (niet bevoegde) instanties of derden. Artikel A3 Rij- en rusttijden 1. De flexmedewerker is verplicht de wettelijke voorgeschreven rusttijd in acht te nemen. Voorts dient de flexmedewerker zijn rust- en pauzetijden zodanig te plannen dat de bedrijfsvoering bij de opdrachtgever zo min mogelijk wordt belemmerd. De rust- en pauze tijden dienen zo mogelijk samen te vallen met de tijd die de flexmedewerker heeft tijdens de gedwongen wachttijden bij onder andere veerponten, laad-, los- en grensplaatsen. 14

15 Artikel A4 Wegvallen van de te verrichten werkzaamheden Indien de flexmedewerker werkzaam is op basis van een detacheringsovereenkomst met loondoorbetalingsverplichting en de flexmedewerker geen of minder dan de overeengekomen werkzaamheden bij een opdrachtgever verricht, is de flexmedewerker naast diens verplichtingen zoals omschreven in de CAO-UK verplicht om: 1. tijdens de openingstijden van de uitzendonderneming, inclusief de openingstijden van de bereikbaarheidsservice, beschikbaar en bereikbaar te zijn om, nadat de flexmedewerker door de uitzendonderneming is opgeroepen voor passende arbeid, binnen twee uur na een oproep van de uitzendonderneming te kunnen beginnen; 2. tijdens werkdagen twee keer per dag contact op te nemen met de uitzendonderneming, en wel: s ochtends tussen uur en uur en s middags tussen uur en uur; 3. actief deel te nemen aan herplaatsingsactiviteiten. Artikel A5 Gebruik voer- en werktuigen, gereedschappen en andere (gebruiks) voorwerpen 1. I ndien aan de flexmedewerker ten behoeve van zijn werkzaamheden voertuigen, werktuigen, gereedschappen, sleutels van voertuigen, depots, hangars, loodsen en/of bedrijfsterreinen dan wel andere (gebruiks)voorwerpen ter beschikking worden gesteld (door de uitzendonderneming en/of de opdrachtgever), is de flexmedewerker gehouden: a. zich ervan te overtuigen dat de in gebruik gegeven zaken zich bij de in ontvangstneming in goede staat bevinden; b. op een door de opdrachtgever aan te geven wijze de ontvangst van de zaken te bevestigen, indien deze door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en zulks door of vanwege de opdrachtgever wordt verlangd; c. de in gebruik gegeven zaken zorgvuldig te gebruiken en te bewaren; d. vermissing of beschadiging van de zaken ten spoedigste aan de opdrachtgever of de uitzendonderneming te melden, al naar gelang wie de zaken ter beschikking heeft gesteld; e. bij vermissing of beschadiging door onheus gebruik of toepassing de kosten van vervanging te vergoeden indien deze niet door de verzekering worden gedekt. Deze kosten worden via een eenmalige inhouding op met het salaris en/of reserveringstegoeden verrekend, 15

16 waartoe de flexmedewerker de uitzendonderneming hierbij machtigt; f. de in gebruik gegeven zaken per omgaande te retourneren wanneer hij deze voor het verrichten van zijn werkzaamheden niet langer nodig heeft, dan wel wanneer hem door of vanwege de opdrachtgever of de uitzendonderneming om teruggave wordt verzocht; g. zich door de opdrachtgever of de uitzendonderneming (al naar gelang wie de zaken ter beschikking stelt) over het gebruik ervan te laten instrueren, voor zover dit voor de flexmedewerker niet reeds bekend is. 2. Indien aan de flexmedewerker ten behoeve van zijn werkzaamheden waardepapieren, (geldelijke of op geld waardeerbare) depots, (rembours)gelden, creditcards, tankpassen en/of overige (geldelijke of op geld waardeerbare) zaken ter beschikking worden gesteld (door de uitzendonderneming en/of de opdrachtgever), zijn de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarden van overeenkomstige toepassing. 3. De flexmedewerker is verplicht voor aanvang van de werkzaamheden en indien nodig ook gedurende de werkzaamheden het ter beschikking gestelde voertuig te inspecteren op onder andere: a. Olie- en waterpeil; b. verlichting; c. indien mogelijk, de werking van de hulpwerktuigen zoals bijvoorbeeld centrale smering, pompen, aggregaten en laadkleppen; d. bandenspanning, profiel en wielmoeren; e. aftappen van luchtdrukketels. 4. De flexmedewerker dient zorg te dragen voor het dagelijks onderhoud van het voertuig. Hieronder wordt verstaan: a. Het tijdig (melden voor) olieverversing en doorsmeerbeurten; b. het schoonhouden van de cabine en, indien dit bij de opdrachtgever gebruikelijk is, het wassen en schoonhouden van het voertuig inclusief de aanhangwagen of oplegger; c. het correct gebruiken van de (digitale) tachograaf, tachograafschijven, de boordcomputer en/of andere middelen ten behoeve van tijdsregistratie. 16

17 5. De flexmedewerker dient zich op eigen gelegenheid naar de vertrekplek bij de opdrachtgever te vervoegen. 6. De flexmedewerker is verplicht schade aan de ter beschikking gestelde zaken (waaronder het ter beschikking gestelde voertuig) en/of derden direct na de gebeurtenis aan de opdrachtgever en de uitzendonderneming te melden. De flexmedewerker vult uiterlijk aan het einde van zijn diensttijd de hiertoe de bestemde schadeformulieren in en overhandigt de formulieren direct aan de opdrachtgever. De uitzendonderneming ontvangt binnen 24 uur een kopie van de ingevulde schadeformulieren. 7. Boetes voor verkeersovertredingen, niet voortvloeiend uit de aard van de opdracht, zoals fout parkeren, door rood licht rijden, snelheidsovertredingen, dan wel andere boetes komen voor rekening en risico van de flexmedewerker. De flexmedewerker machtigt de uitzendonderneming hierbij voornoemde boetes door middel van een eenmalige inhouding op het salaris en/of zijn reserveringstegoeden in te houden. 8. Het is de flexmedewerker, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de direct leidinggevende, dan wel een andere bevoegde contactpersoon bij de opdrachtgever, verboden derden te laten meerijden op het voertuig. 9. Het privé-gebruik van de (auto/mobiele) telefoon van de opdrachtgever door de flexmedewerker is toegestaan na toestemming van de opdrachtgever en geschiedt op kosten van de flexmedewerker, tenzij anders wordt overeengekomen. 10. In geval van verlies of diefstal van documenten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de chauffeurswerkzaamheden dient de flexmedewerker hiervan direct melding te maken bij de uitzendonderneming en de opdrachtgever. Voorts dient de flexmedewerker de instructies van de uitzendonderneming en/of de opdrachtgever in deze nauwgezet op te volgen. 11. De flexmedewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor tijdige verlenging van documenten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de chauffeurswerkzaamheden. 12. De uitzendonderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade voortvloeiend uit het directe of indirecte gebruik van de ter beschikking gestelde zaken (waaronder het ter beschikking gestelde voertuig). 13. Het is de flexmedewerker op straffe van ontslag op staande voet verboden alcohol, drugs en/of andere de rijvaardigheid beinvloedende middelen (vlak) voor of tijdens de uitoefening van zijn functie te gebruiken. 17

18 14. De flexmedewerker is verplicht de opdrachtgever voorgeschreven kledingvoorschriften op te volgen. In verband hiermee is hij gehouden de door de opdrachtgever voorgeschreven bedrijfskleding in ontvangst te nemen, te retourneren en te dragen conform de bij de opdrachtgever terzake geldende voorschriften. 15. Bij overtreding en/of niet nakoming door de flexmedewerker van één of meerdere van de in dit artikel genoemde verplichtingen en/of voorschriften, zal de uitzend onderneming overgaan tot het opleggen van een sanctie conform artikel 10 van de CAO-UK. Artikel A6 Disciplinaire maatregelen Ingeval de opdracht waar de flexmedewerker werkzaam is (mede) door toedoen van de flexmedewerker wegvalt of flexmedewerker één of meerdere nieuwe passende opdrachten weigert, is uitzendonderneming bevoegd de loonbetaling stop te zetten (indien en voor zover de flexmedewerker recht heeft op doorbetaling van het loon). Artikel A7 Vakantie 1. De flexmedewerker neemt vakantie na verkregen toestemming van de uitzendonderneming. Deze toestemming kan worden onthouden indien opname om bedrijfseconomische redenen onverantwoord geacht wordt tijdens een seizoenspiek. 2. De uitzendonderneming kan verplichte vakantiedagen aanwijzen indien opname om bedrijfseconomische redenen noodzakelijk wordt geacht tijdens een seizoensdip. 18

19 Appendix B Aanvullende bepaling die van toepassing is op flexmedewerkers in dienst van Start People Diensten B.V. Artikel B1 Detacheringsovereenkomst Binnen Start People Diensten B.V. wordt enkel met detacheringsovereenkomsten (voor bepaalde of onbepaalde tijd) gewerkt en wordt geen gebruik gemaakt van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding (ex artikel 7: 691 BW). Dit betekent dat alle flexmedewerkers binnen Start People Diensten B.V. werkzaam zijn op basis van een detacheringsovereenkomst. 19

20

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

WS04-CPP006101 Algemene Arbeidsvoorwaarden

WS04-CPP006101 Algemene Arbeidsvoorwaarden WS04-CPP006101 Algemene Arbeidsvoorwaarden Inhoudsopgave Algemene Arbeidsvoorwaarden 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Toepasselijkheid 5 Artikel 3 Inschrijving 6 Artikel 4 Indiensttreding 6 Artikel 5

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Toepassingsgebied Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met het ter beschikking

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan: a. Diensten: Alle door of namens opdrachtnemer op basis van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting. ALGEMENE VOORWAARDEN RVDB INTERIM 1. Definities RvdB of RaymakersvdBruggen: onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en Organisatie BV, gevestigd te Weesp kantoorhoudende aldaar

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen:

Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen: «(EF:qrcode)» Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen: 1. De uitzendonderneming : Wiertz Personeelsdiensten B.V. kantoor houdende te : Kerkrade adres : Kloosterraderstraat

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Gemeente Blaricum Gemeente Eemnes Gemeente Laren BIJLAGE 4: Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Blaricum: vastgesteld op 14 december

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. Artikel 1 Definities p. 1 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden p. 1 Artikel 3 Offertes p. 2 Artikel 4 Terbeschikkingstelling van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Artikel 1: definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst van

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN GEMERDEN INFRA

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN GEMERDEN INFRA 1. Algemene bepalingen ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN GEMERDEN INFRA Voor het verrichten van werkzaamheden door Van Gemerden Infra, in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1.1 Deze algemene bedrijfsvoorwaarden

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam onderneming : Dossiernummer KvK : Soort audit : U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 U UDITDOCUMENT Niet rtikel N.v.t. Omschrijving Norm C

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V.

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verzuimvizie: (Medewerkers van) Verzuimvizie, statutair gevestigd te Hulsberg en door

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: gevestigd te Didam. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09188386.

Algemene voorwaarden van: gevestigd te Didam. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09188386. Algemene voorwaarden van: gevestigd te Didam Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09188386. Artikel 1: Definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) "Toptech":

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: werkgever

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Tools Vakantiedagen

Tools Vakantiedagen Tools 3.14.01.08 Art. 634 1. De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie